of 32 /32
Tuzla; 09.04.2018. godine Na osnovu odredbi člana 16. stav (6) i člana 6. i 7. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija braniocima i članovima njihovih porodica ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/15 i 02/18 ), Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice, sačinjava RANG LISTU Kandidata studenata za dodjelu stipendija za akademsku 2017/2018 godinu BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Ministarstvo za boračka pitanja TUZLA Broj: UP1-15/1-14-013128/18 Page 1 Redni broj radni Prezime (ime oca) ime Branilački status Dokaz o priznanjima Dokaz o zdravstvenom stanju kandidata ili člana domaćinstva Dokaz o zaposlenju svih punoljetnih članova domaćinstva i visini stalnih izvora prihoda Uvjerenje o redovnom školovanju sa utvrđenim prosjekom ocjena u prethodno završenoj studiskoj godini Dokaz o osvojenim nagradama i plaketama Ukupno bodova Napomena 1 Osmanović (Amir) Džana 2 Hasanović (Huso) Haris 3 Omerbegović (Almir) Almira 4 Getoš (Ljubomir) Arijana 5 Bojić (Safer) Amina U skladu sa članom 7. Odluke, kandidati od rednog broja 1. zaključno sa rednim brojem 44., ostvarili su prosjek ocjena 5.00, odnosno iznad 9.00 i uvršteni su na Rang listu bez bodovanja Page 1 Page 1

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

  • Upload
    hoangtu

  • View
    242

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50...

Page 1: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

Uvj

eren

je o

red

ovno

m š

kolo

vanj

u sa

Tuzla; 09.04.2018. godine

Na osnovu odredbi člana 16. stav (6) i člana 6. i 7. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija braniocima i članovima njihovih porodica ("Službene novine

Tuzlanskog kantona", broj: 16/15 i 02/18 ), Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice, sačinjava

RANG LISTU

Kandidata studenata za dodjelu stipendija za akademsku 2017/2018 godinu

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

Ministarstvo za boračka pitanja

TUZLA

Broj: UP1-15/1-14-013128/18

Page 1

Red

ni b

roj r

adn

i

Prezime (ime oca) ime

Bra

nila

čki s

tatu

s

Dok

az o

priz

nanj

ima

Dok

az o

zdr

avst

veno

m s

tanj

u

kand

idat

a ili

čla

na d

omać

inst

va

Dok

az o

zap

osle

nju

svih

pun

olje

tnih

član

ova

dom

aćin

stva

i vi

sini

sta

lnih

izvo

ra p

rihod

a

Uvj

eren

je o

red

ovno

m š

kolo

vanj

u sa

utvr

đeni

m p

rosj

ekom

ocj

ena

u

pret

hodn

o za

vrše

noj s

tudi

skoj

god

ini

Dok

az o

osv

ojen

im n

agra

dam

a i

plak

etam

a

Uku

pno

bodo

va

Napomena

1 Osmanović (Amir) Džana

2 Hasanović (Huso) Haris

3 Omerbegović (Almir) Almira

4 Getoš (Ljubomir) Arijana

5 Bojić (Safer) Amina

U skladu sa članom 7. Odluke,

kandidati od rednog broja 1.

zaključno sa rednim brojem 44.,

ostvarili su prosjek ocjena 5.00,

odnosno iznad 9.00 i uvršteni su

na Rang listu bez bodovanja

Page 1Page 1

Page 2: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

6 Babić (Smail) Maida

7 Softić (Mehmed) Edina

8 Šišić (Fahrudin) Musa

9 Salihović (Mensur) Nurko

10 Hrustić (Novalija) Emina

11 Bošnjaković (Bahrija) Elma

12 Hodžić (Hamzalija) Amela

13 Muhić (Omer) Merima

14 Babić (Mehmed) Haris

15 Taletović (Mevludin) Almedina

16 Mujčinović (Mehmedalija) Adisa

17 Klimentić (Rešad) Maja

18 Dedić (Fuad) Elvedin

19 Šibonjić (Ilija) Ivan

20 Poljić (Omer) Ilhama

Page 2

20 Poljić (Omer) Ilhama

21 Kadrić (Armin) Armina

22 Omerčić (Hasan) Mirnes

23 Ćasurović (Šefik) Amir

24 Osmanović (Sadik) Arnela

25 Memišević (Enes) Lejla

26 Dervišević (Hariz) Almina

27 Halilbašić (Hazim) Eldar

28 Omerović (Senajid) Senita

29 Terzić (Elvir) Muhamed

30 Arapčić (Senaid) Amil

31 Mustafić (Esad) Dino

32 Glumčević (Osman) Adin

33 Avdić (Pašaga) Armin

34 Mujičić (Mensur) Ibrahim

Page 2Page 2

Page 3: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

35 Salihović (Mirsad) Amel

36 Tešić (Dragan) Maja

37 Bojadžija (Besim) Edin

38 Hodžić (Šahbaz) Indira

39 Hasanović (Fahrudin) Samra

40 Čitaković (Adnan) Selma

41 Lukić (Viktor) Viktoria

42 Lukić (Viktor) Gloria

43 Dajdžić (Jasmin) Šejla

44 Sarajlić (Suad) Semina

45 Mujić (Asim) Asmir 50 30 50 130

46 Halilović (Zulfo) Almir 50 30 50 130

47 Krlić (Ibro) Aida 50 30 50 130

48 Memišević (Azem) Mirsad 50 30 50 130

49 Nedimović (Sead) Nermina 50 30 50 130

Page 3

49 Nedimović (Sead) Nermina 50 30 50 130

50 Joldić (Fehim) Amra 35 40 50 125

51 Omerčić (Osman) Alma 35 40 50 125

52 Cvrk (Nurif) Nermin 50 5 30 40 125

53 Mrkanović (Jasmin) Senad 50 30 40 120

54 Salčinović (Smajo) Almedina 50 30 40 120

55 Hasanković (Nedžad) Nedžada 50 30 40 120

56 Hafizović (Hajrulah) Lejla 50 30 40 120

57 Klempić (Zulfo) Džejlana 50 30 40 120

58 Alić (Mirsad) Adelina 50 20 50 120

59 Malagić (Ekrem) Irma 50 10 30 30 120

60 Imširović (Nedžad) Dženana 50 30 40 120

61 Mujić (Muhamed) Indira 50 30 40 120

62 Huremović (Dževad) Medina 50 30 40 120

63 Jusić (Hasan) Azemina 50 30 40 120

Page 3Page 3

Page 4: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115

65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115

66 Mandalović (Ćazim) Adisa 35 30 50 115

67 Bećirović (Vehid) Lejla 35 30 50 115

68 Salihović (Muamer) Melika 35 30 50 115

69 Mumbašić (Nedžed) Nedžmina 35 30 50 115

70 Begić (Muhamed) Haris 35 40 40 115

71 Šemović (Nihad) Lejla 35 30 50 115

72 Karić (Besim) Murvet 50 20 40 110

73 Hodžić (Ahmet) Hakija 35 5 30 40 110

74 Rahmić (Bejhan) Elvir 50 30 30 110

75 Mekanić (Hamid) Sadika 50 30 30 110

76 Jakubović (Enver) Esnaf 50 30 30 110

77 Mujkić (Zihret) Muhamed 50 40 20 110

78 Mustafić (Nijaz) Nijaza 50 30 30 110

Page 4

78 Mustafić (Nijaz) Nijaza 50 30 30 110

79 Đezić (Mirsad) Emina 50 30 30 110

80 Đozić (Elvir) Haris 50 30 30 110

81 Mustafić (Nuhan) Nuhreta 50 30 30 110

82 Kurtić (Hasan) Ajla 50 20 40 110

83 Gabeljić (Meho) Alma 50 30 30 110

84 Delić (Nezir) Nerma 50 30 30 110

85 Mustafić (Suvad) Nerma 35 30 40 105

86 Imamović (Esad) Senad 35 40 30 105

87 Halilović (Ermin) Ermina 35 40 30 105

88 Purdić (Asif) Emina 35 30 40 105

89 Čivić (Mevludin) Šejla 35 40 30 105

90 Ajanović (Ismet) Medina 35 30 40 105

91 Alihodžić (Hajrudin) Fatima 35 30 40 105

92 Spahić (Safet) Emina 35 20 50 105

Page 4Page 4

Page 5: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

93 Isić (Sejadalija) Benjamin 35 30 40 105

94 Musić (Mirza) Arnela 35 20 50 105

95 Agić (Fadil) Mirsada 35 40 30 105

96 Klempić (Šahbaz) Adelisa 35 40 30 105

97 Čelebić (Mušan) Azemina 35 30 40 105

98 Hodžić (Ferid) Azra 35 40 30 105

99 Crvenković (Mladen) Magdalena 10 40 50 100

100 Šaldić (Vehid) Enisa 10 40 50 100

101 Đapo (Jasmin) Lejla 10 40 50 100

102 Aljić (Bećir) Senida 10 40 50 100

103 Bojić (Zijad) Aida 50 20 30 100

104 Đulović (Aidin) Elvedina 50 30 20 100

105 Kuduzović (Izudin) Elvisa 10 40 50 100

106 Alić (Mujo) Muamer 50 30 20 100

107 Ćosić (Kadrija) Kadrija 50 20 30 100

Page 5

107 Ćosić (Kadrija) Kadrija 50 20 30 100

108 Karić (Mirsad) Adnan 10 40 50 100

109 Helja (Ervin) Nejra 10 40 50 100

110 Husejnović (Azem) Alen 50 30 20 100

111 Atić (Hajrulah) Dženita 50 30 20 100

112 Biščić (Hazim) Merima 10 40 50 100

113 Klimentić (Rešad) Melisa 10 40 50 100

114 Hasić (Zijad) Zehra 10 40 50 100

115 Đedović (Hajrudin) Ermina 50 30 20 100

116 Smajić (Amir) Irma 10 40 50 100

117 Arifović (Fuad) Suljo 10 40 50 100

118 Mujčinović (Mešan) Nihada 10 40 50 100

119 Mujkić (Senaid) Senaida 50 30 20 100

120 Mumanović (Esad) Enisa 50 20 30 100

121 Srna (Enis) Idris 50 30 20 100

Page 5Page 5

Page 6: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

122 Mujić (Omer) Hasan 50 40 10 100

123 Mešanović (Behadil) Mirela 50 30 20 100

124 Kahrić (Sabrija) Fatima 50 30 20 100

125 Ahmić (Ibrahim) Merima 10 40 50 100

126 Omerović (Ibrahim) Ibro 50 30 20 100

127 Trbalić (Sadik) Almedina 10 40 50 100

128 Đulabić (Marko) Blanka 35 20 40 95

129 Turić (Ekrem) Amela 35 30 30 95

130 Grabovičkić (Marko) Katarina 35 20 40 95

131 Glibanović (Sead) Asmir 35 20 40 95

132 Jašarević (Samir) Nermin 35 20 40 95

133 Salibašić (Husein) Azra 35 30 30 95

134 Hasanović (Salih) Sejdina 35 30 30 95

135 Pavlović (Željko) Marija 35 30 30 95

136 Mujić (Rifet) Esmira 35 30 30 95

Page 6

136 Mujić (Rifet) Esmira 35 30 30 95

137 Alagić (Amir) Medina 35 30 30 95

138 Mujčić (Ibiš) Amina 35 30 30 95

139 Durić (Bajro) Berina 10 5 40 40 95

140 Krpić (Muhamed) Semir 35 30 30 95

141 Vrtagić (Hariz) Elma 35 30 30 95

142 Tokić (Enis) Merima 35 20 40 95

143 Bektić (Kadrija) Ema 50 5 30 10 95

144 Čaušević (Izet) Adnan 35 30 30 95

145 Mahovkić (Rahman) Amina 35 10 20 30 95

146 Imamović (Refik) Mevludin 35 40 20 95

147 Pandurović (Mujaga) Muamera 35 20 40 95

148 Muratović (Rešid) Melisa 35 30 30 95

149 Numanović (Vahid) Mediha 35 30 30 95

150 Salihović (Samed) Samra 35 30 30 95

Page 6Page 6

Page 7: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

151 Salihović (Samed) Nermina 35 30 30 95

152 Avdičević (Dževad) Elvir 35 10 30 20 95

153 Glumčević (Osman) Eldar 35 30 30 95

154 Babajić (Sabrija) Hanifa 35 30 30 95

155 Omerašević (Mirza) Amila 35 40 20 95

156 Baltić (Redžo) Ahmed 35 40 20 95

157 Huseljić (Zahid) Ensar 35 30 30 95

158 Sinanović (Ekrem) Almir 35 20 40 95

159 Dizdarević (Muhidin) Vahida 35 30 30 95

160 Mujkić (Bahrudin) Amina 35 40 20 95

161 Bektić (Mehmed) Amela 10 40 40 90

162 Aljkanović (Nijazija) Anela 50 30 10 90

163 Mehanović (Irhad) Irnela 50 30 10 90

164 Begzadić (Šaban) Kemija 50 30 10 90

165 Kovačević (Branko) Ivona 10 40 40 90

Page 7

165 Kovačević (Branko) Ivona 10 40 40 90

166 Mujčinović (Sakib) Sadina 50 30 10 90

167 Aganović (Jasmin) Amar 10 40 40 90

168 Mujčinović (Ismet) Emina 10 30 50 90

169 Spahić (Ibrahim) Elma 10 40 40 90

170 Omerović (Muharem) Amer 10 30 50 90

171 Saletović (Mirsad) Amra 10 30 50 90

172 Kavgić (Muhamed) Dalila 10 30 50 90

173 Isabegović (Midhat) Elvira 10 30 50 90

174 Begović (Fadil) Mahira 50 30 10 90

175 Husejnović (Emir) Emira 50 30 10 90

176 Mašić (Fahrudin) Muharem 10 30 50 90

177 Bilalović (Amir) Amra 10 40 40 90

178 Buljubašić (Mirsad) Velid 50 30 10 90

179 Omerović (Halil) Aida 10 30 50 90

Page 7Page 7

Page 8: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

180 Mešanović (Adem) Ademir 50 30 10 90

181 Hodžić (Fadil) Sanida 10 30 50 90

182 Salkić (Sajib) Dinka 10 40 40 90

183 Hodžić (Bego) Erna 10 40 40 90

184 Dautović (Nezir) Selma 50 30 10 90

185 Avdić (Hajrudin) Adel 50 30 10 90

186 Mešić (Samir) Neira 10 40 40 90

187 Mulavdić (Hazim) Senida 10 40 40 90

188 Mujdić (Sulejmen) Selmedin 50 30 10 90

189 Ramić (Miralem) Emir 10 30 50 90

190 Alibašić (Salih) Selma 10 30 50 90

191 Kolak (Imšir) Ahmedina 50 20 20 90

192 Suljić (Šaban) Bekto 50 30 10 90

193 Mustafić (Fakir) Amina 50 30 10 90

194 Memišević (Jusuf) Jasmin 50 30 10 90

Page 8

194 Memišević (Jusuf) Jasmin 50 30 10 90

195 Hasanović (Đemo) Aida 50 30 10 90

196 Dautbašić (Muhamed) Emina 50 30 10 90

197 Krbuljić (Muradif) Dženana 10 30 50 90

198 Moranjkić (Samir) Nirman 10 30 50 90

199 Smajlović (Senahid) Senida 50 30 10 90

200 Mahmuzić (Ramiz) Edina 10 30 50 90

201 Šerifović (Samir) Dženeta 10 40 40 90

202 Mušanović (Rasim) Mehmed 10 30 50 90

203 Buljubašić (Suad) Minela 10 30 50 90

204 Kahrić (Zihnija) Edisa 50 30 10 90

205 Osmanović (Sakib) Atif 10 40 40 90

206 Dedić (Ibrahim) Muamer 50 30 10 90

207 Bojić (Šemsudin) Lejla 10 30 50 90

208 Ćomerović (Esad) Mirela 35 40 10 85

Page 8Page 8

Page 9: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

209 Karić (Sifet) Emir 35 20 30 85

210 Bajrić (Nihad) Maida 35 20 30 85

211 Korkutović (Zuhdija) Almedina 35 30 20 85

212 Brković (Mirsad) Berina 35 30 20 85

213 Husaković (Ćmil) Senaid 35 30 20 85

214 Gegić (Suad) Nizama 35 30 20 85

215 Nurković (Suljo) Fahreta 35 20 30 85

216 Kurtić (Džemaludin) Emina 35 20 30 85

217 Musić (Husejin) Muhamed 35 30 20 85

218 Osmanović (Besim) Nermina 35 20 30 85

219 Durmić (Nedžad) Sedina 35 40 10 85

220 Mujanović (Osmo) Ajša 10 5 40 30 85

221 Halilović (Faruk) Merima 35 20 30 85

222 Spahić (Muhamed) Hamza 35 40 10 85

223 Sinanović (Merzet) Aldina 35 30 20 85

Page 9

223 Sinanović (Merzet) Aldina 35 30 20 85

224 Muratović (Safet) Sadmir 35 40 10 85

225 Hamzabegović (Jusuf) Meliha 35 30 20 85

226 Ademović (Edhem) Emir 35 40 10 85

227 Čelebić (Huso) Amina 35 30 20 85

228 Karić (Refik) Amela 35 30 20 85

229 Musić (Izet) Asim 35 40 10 85

230 Kolak (Đevad) Ahmed 35 10 30 10 85

231 Bilalić (Enes) Adisa 35 20 30 85

232 Marevac (Nermin) Emir 35 20 30 85

233 Marevac (Nermin) Maida 35 20 30 85

234 Halilović (Hajrudin) Suad 35 30 20 85

235 Forić (Mevludin) Emina 10 5 40 30 85

236 Bilalić (Mevludin) Amel 35 40 10 85

237 Memić (Đulaga) Muamera 35 30 20 85

Page 9Page 9

Page 10: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

238 Sakić (Semir) Almedina 35 40 10 85

239 Hadžić (Esad) Mirela 35 20 30 85

240 Kadirić (Hazim) Elvis 35 40 10 85

241 Husić (Mehmed) Azra 35 30 20 85

242 Imamović (Hasan) Hajra 35 30 20 85

243 Prelić (Edin) Elma 10 5 40 30 85

244 Dedić (Hazim) Elvira 35 30 20 85

245 Bećirović (Mirzad) Mustafa 35 30 20 85

246 Mandžić (Sead) Esad 35 40 10 85

247 Imširović (Edis) Sakib 35 30 20 85

248 Malohodžić (Edin) Fadila 10 5 30 30 8 83

249 Sahanić (Dževad) Adnan 10 40 30 80

250 Britvarević (Redžo) Saima 10 20 50 80

251 Osmanović (Zikret) Adin 10 20 50 80

252 Brašnjić (Zijad) Zenita 10 40 30 80

Page 10

252 Brašnjić (Zijad) Zenita 10 40 30 80

253 Avdić (Šemo) Selmedina 10 40 30 80

254 Gobeljić (Muhidin) Amina 10 40 30 80

255 Karić (Adil) Emina 10 20 50 80

256 Bečirović (Jasim) Merima 10 40 30 80

257 Musić (Mehmed) Maksida 10 40 30 80

258 Škripić ( Ibrahim) Muhamed 10 40 30 80

259 Alibegović (Fuad) Mirza 10 30 40 80

260 Hrvić (Saša) Emina 10 20 50 80

261 Suljić (Sadik) Đanita 10 30 40 80

262 Mujanović (Zijad) Nihad 10 40 30 80

263 Iličić (Milenko) Renata 10 20 50 80

264 Pepić (Alija) Elma 10 20 50 80

265 Selimović (Omer) Amina 10 40 30 80

266 Hasanović (Mehdin) Saliha 10 30 40 80

Page 10Page 10

Page 11: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

267 Aljić (Nedim) Elma 10 30 40 80

268 Jahić (Mustafa) Azra 10 20 50 80

269 H.Beganović (Senad) Amra 10 30 40 80

270 Kadrić (Mensur) Safija 10 40 30 80

271 Vehapi (Hidajet) Miralem 10 40 30 80

272 Kišić (Nesud) Selma 10 40 30 80

273 Taletović (Admir) Elma 10 40 30 80

274 Alibašić (Mehmed) Armin 10 30 40 80

275 Nukić (Nedžad) Adnan 10 30 40 80

276 Smajić (Bajro) Advija 10 40 30 80

277 Jukanović (Meho) Meliha 10 30 40 80

278 Handalić (Admir) Šejla 10 20 50 80

279 Mujačević (Pašan) Aldina 10 40 30 80

280 Kasumović (Hamza) Belma 10 30 40 80

281 Pjanić (Abdulah) Esmina 10 40 30 80

Page 11

281 Pjanić (Abdulah) Esmina 10 40 30 80

282 Kamerić (Muriz) Semezdina 10 40 30 80

283 Kahrimanović (Ševket) Edina 10 30 40 80

284 Bajić (Hrustan) Jasmin 10 40 30 80

285 Halilović (Osman) Nermina 10 40 30 80

286 Pavić (Stjepan) Dado 10 20 50 80

287 Mujanović (Amir) Aida 10 30 40 80

288 Kitić (Rifat) Selma 10 40 30 80

289 Brkić (Mustafa) Maida 10 30 40 80

290 Hasić (Adem) Edina 10 30 40 80

291 Hasanbašić (Munever) Melisa 10 40 30 80

292 Mujačević (Osmo) Almira 10 30 40 80

293 Pirić (Suad) Ahmed 10 40 30 80

294 Karahodžić (Šemso) Zerina 10 30 40 80

295 Brčaninović (Rasim) Nafira 10 30 40 80

Page 11Page 11

Page 12: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

296 Fejzić (Senaid) Arnela 10 20 50 80

297 Hatunić (Edin) Admir 10 20 50 80

298 Brčaninović (Zirajet) Dino 10 20 50 80

299 Palavrić (Ezabedin) Armin 10 40 30 80

300 Zahirović (Admir) Emira 10 20 50 80

301 Spahić (Mirza) Lejla 10 20 50 80

302 Delić (Hazim) Ermina 10 40 30 80

303 Sadiković (Mehemed) Emina 10 30 40 80

304 Suljkanović (Osman) Amra 10 30 40 80

305 Sarić (Munever) Amra 10 20 50 80

306 Gogić (Mirsad) Ajla 10 40 30 80

307 Mešić (Samir) Amer 10 40 30 80

308 Durmić (Mustafa) Omer 10 40 30 80

309 Softić (Fahrudin) Fatima 10 20 50 80

310 Mujčinović (Hazim) Jasmina 10 40 30 80

Page 12

310 Mujčinović (Hazim) Jasmina 10 40 30 80

311 Salihović (Nezir) Ahmed 10 40 30 80

312 Selimović (Omer) Amina 10 40 30 80

313 Kahrimanović (Hariz) Ramiza 10 40 30 80

314 Begić (Enes) Šejla 10 30 40 80

315 Talović (Ahmet) Armin 50 20 10 80

316 Berbić (Mehmed) Dina 10 30 40 80

317 Dedić (Nermin) Tarik 10 40 30 80

318 Mujagić (Suad) Nermina 10 40 30 80

319 Taletović (Muhamed) Muamera 10 40 30 80

320 Agić (Refik) Erma 35 5 30 10 80

321 Mešić (Zijad) Jasmina 10 20 50 80

322 Mujanović (Damir) Amina 10 30 40 80

323 Imamović (Jasmin) Emina 10 40 30 80

324 Kovačević (Ferid) Ajla 10 40 30 80

Page 12Page 12

Page 13: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

325 Butković (Mehmed) Fatima 10 40 30 80

326 Isabegović (Amir) Ajla 10 20 50 80

327 Ramić (Damir) Amra 10 20 50 80

328 Karić (Muhamed) Arnela 10 30 40 80

329 Šabić (Mehrudin) Ibrahim 10 20 50 80

330 Skopljak (Mirsad) Mirsada 10 40 30 80

331 Velagić (Mirzet) Amira 10 30 40 80

332 Pinjić (Izet) Mirza 10 30 40 80

333 Jahić (Ferid) Almasa 10 40 30 80

334 Džibrić (Samir) Anesa 10 20 50 80

335 Ljubijankić (Nijaz) Vahida 10 20 50 80

336 Mahmutbegović (Hidajet) Ajdin 10 20 50 80

337 Salihović (Teufik) Dženita 10 40 30 80

338 Salihović (Teufik) Dženana 10 40 30 80

339 Lješnica (Šahin) Inela 10 40 30 80

Page 13

339 Lješnica (Šahin) Inela 10 40 30 80

340 Kamberović (Admir) Aiša 10 20 50 80

341 Terzić (Mirzet) Mirha 10 40 30 80

342 Garić (Nermin) Maida 10 20 50 80

343 Zejćirović (Ishak) Adnan 10 40 30 80

344 Mujkić (Hariz) Esmeralda 10 40 30 80

345 Mrkonjić (Mirsad) Šeherzada 10 40 30 80

346 Omerčić (Hasan) Edina 35 30 10 75

347 Husagić (Ibrahim) Minel 35 20 20 75

348 Burić (Nesib) Emina 35 30 10 75

349 Mehmedović (Avdija) Mirsad 35 30 10 75

350 Čirić (Hasan) Muhamed 35 30 10 75

351 Živčić (Hajrudin) Merisa 35 30 10 75

352 Sinanović (Hašim) Kenan 35 20 20 75

353 Hasanović (Nurija) Mirela 35 30 10 75

Page 13Page 13

Page 14: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

354 Buljić (Samir) Kenan 35 30 10 75

355 Ibrahimović (Asim) Arnela 35 20 20 75

356 Alić (Hasan) Mersija 35 30 10 75

357 Mostarlić (Šefik) Dalila 35 20 20 75

358 Muminović (Mevludin) Almira 35 30 10 75

359 Gutić (Vahid) Kenan 35 20 20 75

360 Huskić (Senudin) Alena 35 20 20 75

361 Mujaković (Suad) Alma 10 5 20 40 75

362 Mahovkić (Rahman) Haris 35 10 20 10 75

363 Kusturica (Amir) Ajla 35 30 10 75

364 Karić (Amir) Sulejmana 35 30 10 75

365 Muhić (Sabahudin) Zemira 35 30 10 75

366 Muhić (Sabahudin) Zemir 35 30 10 75

367 Mešić (Saib) Mustafa 35 20 20 75

368 Ćebić (Zaim) Elmin 35 30 10 75

Page 14

368 Ćebić (Zaim) Elmin 35 30 10 75

369 Dautović (Reuf) Emina 35 30 10 75

370 Dautović (Reuf) Razija 35 30 10 75

371 Kahrić (Nevres) Demir 35 30 10 75

372 Osmanović (Senad) Belmin 35 30 10 75

373 Brigić (Safet) Belmin 10 5 30 30 75

374 Šišić (Zijad) Semir 35 30 10 75

375 Vejzović (Samir) Šaćir 35 30 10 75

376 Subašić (Suvad) Fadil 35 30 10 75

377 Divković (Milenko) Sanja 35 20 20 75

378 Hrnjić (Omer) Mubina 10 5 40 20 75

379 Okanović (Mirzet) Esmeralda 35 30 10 75

380 Dedić (Hazim) Aida 35 30 10 75

381 Durić (Šemsudin) Aldina 35 30 10 75

382 Husović (Murat) Anela 35 20 20 75

Page 14Page 14

Page 15: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

383 Lugavić (Sead) Emina 35 30 10 75

384 Gajić (Danilo) Darko 10 20 40 70

385 Ahmetašević (Mustafa) Fadija 10 40 20 70

386 Saletović (Haris) Šejla 10 20 40 70

387 Mešanović (Sumedin) Emina 10 30 30 70

388 Ibrić (Alma) Amra 10 30 30 70

389 Mujačić (Edis) Ilma 10 40 20 70

390 Sarić (Mensur) Azra 10 20 40 70

391 Tabaković (Avdo) Lejla 10 20 40 70

392 Šarić (Alija) Edin 10 30 30 70

393 Puškarević (Suad) Haris 10 40 20 70

394 Hasančević (Mirsad) Edisa 10 40 20 70

395 Ibrahimović (Avdurahman) Amra 10 30 30 70

396 Demirović (Ramiz) Azra 10 30 30 70

397 Maleškić (Abdulah) Munira 10 30 30 70

Page 15

397 Maleškić (Abdulah) Munira 10 30 30 70

398 Ahmetaj (Halit) Florija 10 30 30 70

399 Srabović (Mirza) Adna 10 30 30 70

400 Nurkić (Idriz) Mela 10 30 30 70

401 Avdić (Zehrudin) Ademir 10 20 40 70

402 Nuhić (Nedžad) Ema 10 20 40 70

403 Majdančić (Samir) Admir 10 30 30 70

404 Banjić (Nusret) Inela 10 20 40 70

405 Hodžić (Fahir) Lejla 10 40 20 70

406 Sendić (Rasim) Aida 10 30 30 70

407 Mehić (Seid) Medina 10 30 30 70

408 Hadžić (Ismet) Zumreta 10 30 30 70

409 Dervišević (Ismet) Hanifa 10 30 30 70

410 Hurić (Hasan) Amra 10 30 30 70

411 Husić (Nijaz) Anela 10 30 30 70

Page 15Page 15

Page 16: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

412 Čaušević (Ismet) Safet 10 40 20 70

413 Žiško (Nermin) Fatima 10 40 20 70

414 Klopić (Senaid) Alma 10 20 40 70

415 Paočić (Enes) Merima 10 40 20 70

416 Pepić (Seudin) Azra 10 20 40 70

417 Ibrić (Jusuf) Medina 10 40 20 70

418 Turnadžić (Muhamed) Emina 10 40 20 70

419 Užičanin (Miralem) Dinela 10 30 30 70

420 Kahrimanović (Šefik) Zerina 10 30 30 70

421 Omerović (Amir) Maida 10 40 20 70

422 Mušanović (Hajrudin) Sabina 10 30 30 70

423 Numanović (Adem) Almedina 10 40 20 70

424 Ahmetbašić (Enes) Adisa 10 30 30 70

425 Handžić (Senail) Mirela 10 40 20 70

426 Pašić (Asmir) Fatima 10 40 20 70

Page 16

426 Pašić (Asmir) Fatima 10 40 20 70

427 Tursunović (Hamdija) Saudin 10 30 30 70

428 Osmanović (Abaz) Maida 10 40 20 70

429 Selimović (Bilal) Almedin 10 20 40 70

430 Durić (Zudin) Velida 10 30 30 70

431 Joldić (Avdo) Tarik 10 10 20 30 70

432 Hatić (Almir) Almin 10 40 20 70

433 Sendić (Ismet) Emir 10 40 20 70

434 Buljubašić (Ermin) Vedad 10 30 30 70

435 Hercegovac (Nail) Eldar 10 30 30 70

436 Bošnjaković (Hasan) Meliha 10 40 20 70

437 Arapčić (Abid) Eldina 10 20 40 70

438 Halilović (Šahsudin) Adisa 10 20 40 70

439 Mrkanović (Esmir) Admir 10 20 40 70

440 Karić (Dževad) Amer 10 40 20 70

Page 16Page 16

Page 17: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

441 Omerdić (Nihad) Selma 10 20 40 70

442 Beširović (Tahir) Arnela 10 20 40 70

443 Tabić (Jasmin) Negra 10 30 30 70

444 Hrnjić (Ćamil) Amela 10 40 20 70

445 Bajramović (Nedžad) Amila 10 30 30 70

446 Musić (Samed) Asima 10 30 30 70

447 Salkić (Tifaga) Dženan 10 20 40 70

448 Bešić (Hidajet) Mehmed 10 30 30 70

449 Haskić (Esmir) Elma 10 20 40 70

450 Zupčević (Senad) Edina 10 30 30 70

451 Mumić (Šaban) Emina 10 30 30 70

452 Alić (Safet) Edis 10 40 20 70

453 Mešić (Mehmed) Merima 10 30 30 70

454 Alić (Zuhdija) Amra 10 30 30 70

455 Džanić (Jasmin) Vildana 10 30 30 70

Page 17

455 Džanić (Jasmin) Vildana 10 30 30 70

456 Muranović (Edin) Emina 10 30 30 70

457 Aljić (Senad) Samra 10 30 30 70

458 Mrković (Emir) Mustafa 10 30 30 70

459 Mešinović (Feriz) Alma 10 40 20 70

460 Gogić (Senad) Alma 10 40 20 70

461 Mušanović (Salko) Ibrahim 10 20 40 70

462 Umihanić (Semir) Mirza 10 40 20 70

463 Hodžić (Nedžad) Nermina 10 30 30 70

464 Agić (Ćazim) Ahmet 10 40 20 70

465 Jusić (Ahmet) Edina 10 30 30 70

466 Okić (Hadžaga) Elmina 10 20 40 70

467 Džafić (Gordan) Nađa 10 20 40 70

468 Kasumović (Fahrudin) Sumeja 10 20 40 70

469 Buljubašić (Ehlimana) Elvir 10 40 20 70

Page 17Page 17

Page 18: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

470 Vikalo (Zijad) Maida 10 30 30 70

471 Mehić (Enver) Arnel 10 40 20 70

472 Vojnić (Josip) Tomislav 10 20 40 70

473 Habibović (Ekrem) Ibro 10 20 40 70

474 Jargić (Junuz) Erna 10 40 20 70

475 Hamidović (Fehrat) Naida 10 30 30 70

476 Alibašić (Nedžad) Džana 10 10 20 30 70

477 Halilović (Ibrahim) Selma 10 30 30 70

478 Šišić (Zijad) Samir 10 30 30 70

479 Okačić (Nedžad) Veldin 10 20 40 70

480 Zahirović (Zijad) Merima 10 30 30 70

481 Tabaković (Muriz) Elmedin 10 40 20 70

482 Kadić (Nihad) Mirza 10 40 20 70

483 Zukić (Ibrahim) Amina 10 30 30 70

484 Mešić (Ferid) Belmir 10 30 30 70

Page 18

484 Mešić (Ferid) Belmir 10 30 30 70

485 Šiljegović (Mehmed) Razija 10 30 30 70

486 Omerović (Mustafa) Sumedina 10 30 30 70

487 Hadžić (Džemal) Almina 10 30 30 70

488 Bristrić (Mirsad) Elmedina 10 30 30 70

489 Čandić (Jasim) Nedžmina 10 40 20 70

490 Salihović (Hajrudin) Mersida 10 20 40 70

491 Durmić (Mirsad) Enida 10 5 20 30 65

492 Okačić (Izet) Amra 35 20 10 65

493 Rahmanović (Mujo) Ajdin 35 20 10 65

494 Brašnjić (Suvad) Sabina 10 5 30 20 65

495 Mustafić (Arif) Omer 10 5 40 10 65

496 Pozderović (Safet) Eldina 10 5 20 30 65

497 Tabaković (Edin) Amra 35 20 10 65

498 Sarić (Ismet) Samra 35 20 10 65

Page 18Page 18

Page 19: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

499 Kovačević (Mustafa) Lamija 35 20 10 65

500 Nišić (Edin) Mersija 10 5 20 30 65

501 Halilović (Raif) Emir 35 20 10 65

502 Karić (Nusret) Nedret 35 20 10 65

503 Sejdinović (Zijad) Lejla 35 20 10 65

504 Mehić (Mirzet) Aldina 10 5 30 20 65

505 Suljkanović (Mirsad) Harun 35 20 10 65

506 Memić (Jusuf) Elmedina 35 20 10 65

507 Hodžić (Mujesir) Amra 35 20 10 65

508 Husejinović (Senaid) Almir 35 20 10 65

509 Šahbegović (Jasmin) Adela 10 40 10 60

510 Mušanović (Refik) Melisa 10 30 20 60

511 Brčaninović (Mirsad) Dženana 10 30 20 60

512 Sprečić (Mehmedalija) Anes 10 30 20 60

513 Terzić (Nihad) Ademir 10 20 30 60

Page 19

513 Terzić (Nihad) Ademir 10 20 30 60

514 Baručić (Muhamed) Mirnesa 10 40 10 60

515 Mehinović (Nijaz) Fuad 10 40 10 60

516 Mahmutović (Safet) Amela 10 40 10 60

517 Hrnjičić (Ferid) Nizama 10 30 20 60

518 Odobašić (Šaban) Amina 10 20 30 60

519 Smajić (Mirsad) Lejla 10 20 30 60

520 Hamzić (Nihad) Samira 10 20 30 60

521 Lapandić (Fikret) Fehrija 10 20 30 60

522 Džuzdanović (Hasan) Maksida 10 20 30 60

523 Hasanbegović (Omer) Ermina 10 20 30 60

524 Salihović (Nijaz) Emina 10 40 10 60

525 Fazlić (Mevludin) Emin 10 40 10 60

526 Mazalović (Dževad) Admir 10 20 30 60

527 Begović (Izudin) Melisa 10 30 20 60

Page 19Page 19

Page 20: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

528 Pezerović (Alija) Ramiza 10 30 20 60

529 Puzić (Ekrem) Nedim 10 40 10 60

530 Zulić (Rasim) Sanela 10 20 30 60

531 Taletović (Salih) Lejla 10 20 30 60

532 Mešić (Nusret) Emanuel 10 30 20 60

533 Mujkić (Fahrudin) Alma 10 40 10 60

534 Šehić (Džemal) Nermina 10 20 30 60

535 Radović (Petar) Mirna 10 30 20 60

536 Šehanović (Midhat) Esma 10 20 30 60

537 Mušanović (Safet) Melisa 10 20 30 60

538 Beganović (Enes) Enisa 10 20 30 60

539 Mujić (Bajro) Enis 10 40 10 60

540 Botalić (Fahrudin) Samra 10 40 10 60

541 Saletović (Ramo) Fatima 10 40 10 60

542 Salihović (Amir) Selma 10 30 20 60

Page 20

542 Salihović (Amir) Selma 10 30 20 60

543 Saletović (Šemso) Kenan 10 40 10 60

544 Gardaš (Zlatko) Robert 10 20 30 60

545 Durić (Šemso) Sadil 10 30 20 60

546 Čičkušić (Izet) Amra 10 20 30 60

547 Omerović (Mevludin) Sumeja 10 20 30 60

548 Galjić (Džemo) Lejla 10 30 20 60

549 Nukić (Ajdo) Dženana 10 20 30 60

550 Iličić (Milenko) Anita 10 20 30 60

551 Škrebo (Jusuf) Semin 10 30 20 60

552 Avdić (Miralem) Miralema 10 30 20 60

553 Mostarlić (Mujaga) Anida 10 20 30 60

554 Mahmutbegović (Mevludin) Nermin 10 20 30 60

555 Mehić (Fadil) Bekir 10 30 20 60

556 Muminović (Muhamed) Samra 10 40 10 60

Page 20Page 20

Page 21: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

557 Memić (Ramo) Izudin 10 40 10 60

558 Delić (Sefer) Ajla 10 20 30 60

559 Trumić (Safet) Erna 10 30 20 60

560 Muminović (Muhizin) Munir 10 40 10 60

561 Đerzić (Šemsudin) Velida 10 20 30 60

562 Džizić (Emir) Anela 10 40 10 60

563 Bešić (Mevludin) Adelisa 10 40 10 60

564 Karić (Abdulah) Hatidža 10 40 10 60

565 Alibašić (Zikrija) Amra 10 20 30 60

566 Jupić (Nedžad) Hajrudin 10 20 30 60

567 Bajrić (Hakija) Semra 10 30 20 60

568 Šarić (Refik) Emina 10 20 30 60

569 Klopić (Dževad) Bernad 10 40 10 60

570 Rahmanović (Tafil) Mihrudin 10 20 30 60

571 Tursunović (Sulejman) Mevlija 10 20 30 60

Page 21

571 Tursunović (Sulejman) Mevlija 10 20 30 60

572 Kahrimanović (Esed) Merisa 10 20 30 60

573 Bešić (Izet) Arnela 10 40 10 60

574 Avdić (Mirsad) Mustafa 10 30 20 60

575 Delić (Nihad) Elma 10 20 30 60

576 Džafić (Mirsad) Lejla 10 20 30 60

577 Hadžić-Osmić (Redžo) Hanifa 10 30 20 60

578 Ikanović (Izet) Elma 10 20 30 60

579 Mešetović (Esad) Seid 10 20 30 60

580 Hodžić (Esad) Senada 10 20 30 60

581 Agić (Nevres) Dženana 10 40 10 60

582 Jusufović (Enes) Selma 10 20 30 60

583 Hodžić (Nijaz) Amna 10 20 30 60

584 Grbić (Husejin) Azra 10 40 10 60

585 Grbić (Husejin) Amar 10 40 10 60

Page 21Page 21

Page 22: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

586 Subašić (Senad) Ajla 10 30 20 60

587 Ćilimković (Elvis) Eldina 10 30 20 60

588 Duraković (Ahmet) Enes 10 20 30 60

589 Badžić (Nihad) Samra 10 20 30 60

590 Softić (Fikret) Elvedina 10 40 10 60

591 Suljkanović (Osman) Dževad 10 30 20 60

592 Salihović (Nedžad) Hanka 10 20 30 60

593 Zaimović (Vekas) Nedim 10 20 30 60

594 Karić (Vedad) Amila 10 20 30 60

595 Mušanović (Šefik) Fazila 10 20 30 60

596 Mešanović (Musto) Lejla 10 40 10 60

597 Bašić (Damir) Adelete 10 20 30 60

598 Haskić (Senad) Lejla 10 20 30 60

599 Bečirović (Nisvet) Lejla 10 20 30 60

600 Hadžimehmedović (Midhat) Amra 10 20 30 60

Page 22

600 Hadžimehmedović (Midhat) Amra 10 20 30 60

601 Ferizović (Sakib) Refija 10 40 10 60

602 Hasanović (Sadik) Haris 10 20 30 60

603 Redžić (Zuhdija) Amila 10 20 30 60

604 Jahić (Raif) Mirzana 10 40 10 60

605 Papračanin (Ifet) Dženita 10 40 10 60

606 Hasanović (Reuf) Eldina 10 30 20 60

607 Fehrić (Hidajet) Sanida 10 40 10 60

608 Živčić (Elvir) Adelisa 10 30 20 60

609 Alibegović (Dževad) Asmir 10 30 20 60

610 Mujkić (Ismet) Dženana 10 30 20 60

611 Krajinović (Ekrem) Nedim 10 30 20 60

612 Potrić (Sead) Jasmina 10 40 10 60

613 Jarčević (Šehalija) Amira 10 20 30 60

614 Rizvić (Izudin) Eldina 10 20 30 60

Page 22Page 22

Page 23: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

615 Ibrahimović (Nezir) Aldin 10 40 10 60

616 Smajlović (Muhamed) Mirnes 10 30 20 60

617 Kravić (Semir) Ismar 10 30 20 60

618 Rizvić (Mustafa) Vanesa 10 40 10 60

619 Ikanović (Derviš) Džejlan 10 10 30 10 60

620 Žigić (Ejub) Džana 10 40 10 60

621 Šubić (Erminko) Amra 10 40 10 60

622 Džebo (Mustafa) Emina 10 20 30 60

623 Salković (Mehmed) Faruk 10 30 20 60

624 Mulaosmanović (Majid) Aldijana 10 30 20 60

625 Muminović (Hašim) Elvir 10 40 10 60

626 Ahmetović (Enes) Armina 10 30 20 60

627 Muminović (Mevludin) Fahir 10 20 30 60

628 Omerović (Hajrudin) Lejla 10 30 20 60

629 Džafić (Gordan) Neira 10 20 30 60

Page 23

629 Džafić (Gordan) Neira 10 20 30 60

630 Vikalo (Fahrudin) Mejra 10 40 10 60

631 Hodžić (Azrudin) Vildana 10 20 30 60

632 Tahirović (Safet) Adna 10 40 10 60

633 Vuković (Salim) Ahmed 10 20 30 60

634 Sulejmanović (Alija) Aziz 10 30 20 60

635 Sinanović (Suad) Muamer 10 40 10 60

636 Ibrišimović (Smajil) Edin 10 30 20 60

637 Zulić (Muradif) Nihada 10 20 30 60

638 Avdić (Edim) Emina 10 20 30 60

639 Mehić (Eladin) Dino 10 30 20 60

640 Hasanbegović (Amir) Emir 10 20 30 60

641 Đulović (Senaid) Amila 10 20 30 60

642 Avdibašić (Mirsad) Alma 10 40 10 60

643 Mehić (Enver) Senail 10 40 10 60

644 Ljubijankić (Nijaz) Lejla 10 20 30 60Page 23644 Ljubijankić (Nijaz) Lejla 10 20 30 60Page 23

Page 24: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

645 Aličić (Nedžad) Azra 10 30 20 60

646 Jahić (Ejub) Muamer 10 40 10 60

647 Selimović (Senaid) Mehmed 10 40 10 60

648 Klapić (Mevludin) Belma 10 20 30 60

649 Čičkušić (Samir) Emina 10 30 20 60

650 Čokić (Refik) Mirela 10 40 10 60

651 Ikanović (Vahidin) Almir 10 40 10 60

652 Jusufović (Enver) Ermina 10 20 30 60

653 Aljić (Omer) Deniza 10 20 30 60

654 Mujakić (Iljaz) Maida 10 20 30 60

655 Malkočević (Zikret) Armina 10 20 30 60

656 Efendić (Suad) Ermin 10 20 30 60

657 Zenunović (Dževad) Dženana 10 20 30 60

658 Đulović (Sead) Emina 10 40 10 60

659 Omerović (Alen) Šejla 10 40 10 60

Page 24

659 Omerović (Alen) Šejla 10 40 10 60

660 Tokić (Almin) Almina 10 30 20 60

661 Džinić (Uzejr) Merima 10 20 30 60

662 Kukuruzović (Admir) Selmina 10 20 30 60

663 Zukić (Huso) Azra 10 40 10 60

664 Ahmedbegović (Izudin) Šejla 10 30 20 60

665 Turanović (Osman) Alma 10 20 30 60

666 Mrkić (Marko) Ivana 10 40 10 60

667 Humić (Ermin) Dženan 10 30 20 60

668 Glumčević (Samed) Azra 10 20 30 60

669 Pašalić (Izudin) Almedina 10 40 10 60

670 Nezić (Seudin) Nejra 10 20 30 60

671 Ramić (Enver) Erna 10 40 10 60

672 Karić (Remsudin) Semir 10 40 10 60

673 Husić (Senajil) Anesa 10 20 30 60

Page 24Page 24

Page 25: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

674 Koldžić (Mirzet) Melis 10 30 20 60

675 Ćehajić (Fadil) Mirza 10 20 30 60

676 Pirić (Sead) Nihada 10 30 20 60

677 Mulahalilović (Bakir) Amila 10 20 30 60

678 Haskić (Muharem) Fatima 10 20 30 60

679 Salihović (Džemal) Amela 10 40 10 60

680 Frkić (Raif) Alma 10 30 20 60

681 Mehić (Seid) Amina 10 5 30 10 55

682 Beganović (Ahmet) Selma 10 5 30 10 55

683 Bešić (Mensur) Dženan 10 5 20 20 55

684 Čorhodžić (Hajrudin) Ernad 10 5 30 10 55

685 Mešanović (Miralem) Ajša 10 5 30 10 55

686 Dugalić (Almir) Emir 10 20 20 50

687 Atiković (Zijad) Adisa 10 20 20 50

688 Halilović (Zahid) Fatima 10 20 20 50

Page 25

688 Halilović (Zahid) Fatima 10 20 20 50

689 Avdić (Hajrudin) Sajid 10 30 10 50

690 Huskić (Admir) Adina 10 20 20 50

691 Lapandić (Alija) Suad 10 20 20 50

692 Šušnjević (Mehmedalija) Amina 10 20 20 50

693 Salkić (Šefik) Dženana 10 20 20 50

694 Šahbazović (Razem) Zerina 10 30 10 50

695 Đuzo (Muriz) Lejla 10 20 20 50

696 Alić (Nuraga) Velida 10 20 20 50

697 Peštalić (Nermin) Nejra 10 30 10 50

698 Škripić (Mevludin) Ilda 10 30 10 50

699 Karić (Nusret) Amir 10 30 10 50

700 Okić (Hadžaga) Muamer 10 20 20 50

701 Redžić (Nijaz) Indira 10 30 10 50

702 Vrabac (Midhat) Dino 10 20 20 50

Page 25Page 25

Page 26: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

703 Poljić (Senaid) Senad 10 30 10 50

704 Hodžić (Sead) Mehmed 10 20 20 50

705 Sinanović (Šahbaz) Lejla 10 30 10 50

706 Šušnjević (Mehmedalija) Medina 10 20 20 50

707 Mujkanović (Osman) Mubina 10 30 10 50

708 Puzić (Asim) Elvedin 10 30 10 50

709 Softić (Izet) Ismet 10 20 20 50

710 Hajdarević (Mujo) Mirzana 10 20 20 50

711 Salihović (Edin) Nihad 10 20 20 50

712 Turalić (Hazim) Emina 10 30 10 50

713 Bajrić (Esad) Melisa 10 30 10 50

714 Salihbegović (Nihad) Amila 10 20 20 50

715 Sarić (Enver) Edi 10 20 20 50

716 Hodžić (Senko) Armin 10 20 20 50

717 Glibanović (Amir) Alma 10 20 20 50

Page 26

717 Glibanović (Amir) Alma 10 20 20 50

718 Mujkić (Amir) Alma 10 20 20 50

719 Brigić (Safet) Melkisa 10 20 20 50

720 Zlatkić (Sanel) Segmedina 10 20 20 50

721 Herić (Adem) Melisa 10 30 10 50

722 Modrić (Enver) Ahmet 10 20 20 50

723 Buljubašić (Ziad) Almir 10 30 10 50

724 Barčić (Hamza) Nusret 10 30 10 50

725 Mešić (Halil) Munever 10 30 10 50

726 Bojić (Ramo) Anisa 10 20 20 50

727 Rakovac (Nusret) Mensur 10 30 10 50

728 Stjepić (Ivo) Ivana 10 30 10 50

729 Hamzabegović (Esad) Harun 10 30 10 50

730 Zaimović (Vekas) Vedad 10 20 20 50

731 Šahbazović (Rifet) Rasim 10 20 20 50

Page 26Page 26

Page 27: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

732 Muminović (Semir) Sehija 10 30 10 50

733 Turkić (Nermin) Arnela 10 20 20 50

734 Rakovac (Meho) Merima 10 20 20 50

735 Selimović (Nedžad) Adelisa 10 20 20 50

736 Hasić (Enes) Nermina 10 20 20 50

737 Selimović (Džemal) Melisa 10 20 20 50

738 Mehmedović (Amir) Ajdin 10 20 20 50

739 Zupčević (Senad) Zerina 10 30 10 50

740 Osmanović (Senaid) Semir 10 30 10 50

741 Nukić (Mensud) Adnan 10 30 10 50

742 Čerkezović (Aljo) Damir 10 30 10 50

743 Čerkezović (Mevludin) Muhamed 10 20 20 50

744 Mujić (Mirsad) Asmir 10 30 10 50

745 Jašarević (Smajl) Haska 10 30 10 50

746 Šljivić (Ibrahim) Meldin 10 30 10 50

Page 27

746 Šljivić (Ibrahim) Meldin 10 30 10 50

747 Rizvić (Izudin) Elmedin 10 20 20 50

748 Sejdinović (Šukrija) Adina 10 20 20 50

749 Kravić (Semir) Amar 10 30 10 50

750 Kujović (Fahro) Selma 10 20 20 50

751 Mujkić (Omer) Maid 10 30 10 50

752 Hamzić (Hrustan) Hata 10 30 10 50

753 Čamdžić (Bahrudin) Amar 10 30 10 50

754 Huskić (Senad) Harun 10 20 20 50

755 Bristrić (Nakib) Belmina 10 20 20 50

756 Zukić (Sead) Jasmina 10 30 10 50

757 Bajraktarević (Damir) Aida 10 20 20 50

758 Gutić (Merim) Merima 10 20 20 50

759 Jaranović (Raif) Elvira 10 20 20 50

760 Mujić (Suad) Nihada 10 30 10 50

Page 27Page 27

Page 28: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

761 Ahmeljinović (Sejfudin) Selma 10 30 10 50

762 Trumić (Teufik) Medina 10 30 10 50

763 Haskić (Zijad) Albin 10 20 20 50

764 Hurić (Munib) Samir 10 30 10 50

765 Muratović (Džemal) Džana 10 30 10 50

766 Brigić (Vahidin) Belma 10 20 20 50

767 Smajić (Zijad) Zerina 10 20 20 50

768 Aličić (Ruvejd) Selma 10 20 20 50

769 Damadžić (Edin) Melika 10 20 20 50

770 Hajdarević (Mirsad) Mersudin 10 30 10 50

771 Halilović (Omer) Dženita 10 20 20 50

772 Softić (Esad) Minela 10 30 10 50

773 Ibrišević (Safet) Anida 10 30 10 50

774 Herić (Mehmed) Armin 10 30 10 50

775 Krivalić (Osman) Merima 10 20 20 50

Page 28

775 Krivalić (Osman) Merima 10 20 20 50

776 Šehić (Osmo) Nedim 10 20 20 50

777 Malkočević (Zikret) Zinaida 10 20 20 50

778 Hodžić (Asim) Amina 10 30 10 50

779 Zenunović (Dževad) Edin 10 20 20 50

780 Avdić (Šemso) Almedina 10 20 20 50

781 Kavazović (Amir) Amila 10 20 20 50

782 Hodžić (Salih) Jasminka 10 30 10 50

783 Beganović (Elsudin) Emira 10 30 10 50

784 Spahić (Mevludin) Halid 10 30 10 50

785 Huseljić (Senad) Amela 10 30 10 50

786 Omerović (Abid) Lejla 10 20 20 50

787 Smajić (Esed) Mahir 10 20 20 50

788 Omerović (Hamid) Elma 10 20 20 50

789 Buljić (Ismet) Emir 10 30 10 50

Page 28Page 28

Page 29: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

790 Mujkić (Husein) Adem 10 30 10 50

791 Delić (Alija) Alen 10 20 20 50

792 Berberović (Dževad) Adis 10 30 10 50

793 Softić (Nusret) Amra 10 5 20 10 45

794 Salkić (Admir) Lejla 10 5 20 10 45

795 Berbić (Mehmedalija) Benjamin 10 5 20 10 45

796 Iveljić (Dano) Danijel 10 5 20 10 45

797 Hrnjić (Sejdalija) Subhija 10 20 10 40

798 Mešanović (Rasim) Samira 10 20 10 40

799 Omerbegović (Alija) Amer 10 20 10 40

NAPOMENA: Kandidati od rednog broja 1. zaključno sa rednim brojem 796., privremeno ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija za akademsku 2017/2018 godinu, a konačan redoslijed kandidata objavit će se na Konačnoj rang listi, nakon razmatranja prigovora.

Page 29

799 Omerbegović (Alija) Amer 10 20 10 40

800 Omerović (Mirsad) Muhamed 10 20 10 40

801 Krpić (Safet) Armina 10 20 10 40

802 Mustafić (Nusret) Mejra 10 20 10 40

803 Hodžić (Šaban) Ina 10 20 10 40

804 Šehić (Zijad) Senida 10 20 10 40

805 Bebaković (Tahir) Anida 10 20 10 40

806 Bećirović (Rahmo) Selvira 10 20 10 40

807 Haskić (Samir) Ajdin 10 20 10 40

808 Omerović (Muharem) Maida 10 20 10 40

809 Bukvar (Omer) Edin 10 20 10 40

810 Mulavdić (Hamdo) Melisa 10 20 10 40

811 Haskić (Zijad) Belmin 10 20 10 40

812 Alibašić (Sead) Nermin 10 20 10 40

813 Suljić (Sejfudin) Maida 10 20 10 40

Page 29Page 29

Page 30: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

814 Subašić (Husein) Belmin 10 20 10 40

815 Mujkić (Ibrahim) Mustafa 10 20 10 40

816 Hasanović (Sadik) Mirza 10 20 10 40

817 Medić (Muhamed) Amina 10 20 10 40

818 Mujanović (Mujo) Ernada 10 20 10 40

819 Klopić (Sead) Senad 10 20 10 40

820 Lapandić (Jakub) Lejla 10 20 10 40

821 Hodžić (Šefik) Sedad 10 20 10 40

822 Lačić (Bajro) Selma 10 20 10 40

823 Avdić (Senad) Idriz 10 30 0 40

824 Kešetović (Šaban) Amra 10 20 10 40

825 Ibričić (Adem) Erna 10 20 10 40

826 Huskić (Nedžad) Kenan 10 20 10 40

827 Mujkić (Sejfudin) Amina 10 20 10 40

828 Jusufović (Mustafa) Dževida 10 20 10 40

Page 30

828 Jusufović (Mustafa) Dževida 10 20 10 40

829 Mujagić (Esad) Malik 10 20 10 40

830 Bjelić (Sanib) Irma 10 20 10 40

831 Salkić (Mehmedalija) Selma 10 20 10 40

832 Zejnilović (Samir) Erna 10 20 10 40

833 Kahrimanović (Nedžad) Belkisa 10 20 10 40

834 Ikanović (Mujo) Mirela 10 20 10 40

835 Kurahović (Idriz) Asim 10 20 10 40

836 Kobaš (Hamid) Meho 10 20 10 40

837 Mahmutović (Sanimir) Adi 10 20 10 40

838 Mujkić (Nedžad) Ilvana 10 20 10 40

839 Deljić (Asif) Azra 10 20 10 40

840 Zukić (Sead) Senad 10 20 10 40

841 Sarvan (Edvard) Haris 10 20 10 40

842 Rizvić (Abdulah) Minela 10 20 10 40

843 Pamuković (Suad) Nejra 10 20 10 40Page 30843 Pamuković (Suad) Nejra 10 20 10 40Page 30

Page 31: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

844 Hodžić (Asim) Mirela 10 20 10 40

845 Džaferović (Osman) Šejla 10 20 10 40

846 Ibrahimović (Almir) Asja 10 20 10 40

847 Lisičić (Nuraga) Ermina 10 20 10 40

848 Mehić (Sead) Nermina 10 20 10 40

849 Ćatović (Safet) Sead 10 20 10 40

850 Modrić (Enver) Benjamin 10 20 10 40

851 Haskić (Sead) Edin 10 20 10 40

852 Sakić (Enver) Elvira 10 20 10 40

853 Fazlić (Omer) Merima 10 20 10 40

854 Karić (Samir) Amel 10 20 10 40

855 Hasanović (Mirsad) Indira 10 20 10 40

856 Ponjavić (Rizah) Amila 10 20 10 40

857 Tufekčić (Emsad) Tarik 10 20 10 40

858 Delić (Nijaz) Almina 10 20 10 40

Page 31

858 Delić (Nijaz) Almina 10 20 10 40

859 Sejfulović (Amir) Ilma 10 20 10 40

860 Čavčić (Zijad) Velid 10 20 10 40

861 Nezirović (Amir) Lejla 10 20 10 40

862 Hodžić (Kasim) Adelisa 10 20 10 40

863 Avdić (Izudin) Imel 10 20 10 40

864 Imamović (Senad) Amra 10 20 10 40

865 Efendić (Šemso) Indira 10 20 10 40

866 Hasić (Mehmed) Samira 10 20 10 40

867 Pepić (Seudin) Hamza 10 20 10 40

868 Husić (Mirsad) Aida 10 20 10 40

869 Huskanović (Husein) Ermina 10 20 10 40

Page 31Page 31

Page 32: BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine … · 64 Jusufović (Hidajet) Maida 35 30 50 115 65 Begović (Hamdija) Dženita 35 30 50 115 66 Mandalović ... 101 Đapo (Jasmin)

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Svi nezadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor Ministru za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u roku od 8 (osam) dana od dana isticanja

Rang liste. Prigovor se može podnijeti neposredno na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove Vlade Tuzlanskog kantona koja se nalazi na adresi Rudarska 57. Tuzla, ili poslati

preporučeno poštom, a krajnji rok za podnošenje prigovora je 17.04. 2018. godine.

Page 32Page 32Page 32