of 40 /40
Година IV, Број 155 Излазе четвртком 3. мај 2012. године www.kragujevacke.rs Цена 70 дин. ISSN 1821-1550 ПОСЕБАН ДОДАТАК ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2012. Изборне листе кандидата за председника Републике и народне посланике Ој, јаворе, зелен боре, сви идемо на изборе STRANA 16 PORODICA KOJU U IZBORNOJ KAMPAWI NIKO NIJE VIDEO Sumorna pri~a iz Balkanske 4 STRANA 13 STRANA 5 STRANA 14 KAKO IZABRATI SREDWU [KOLU \a~ku brigu brinu roditeqi HAP[EWE DRAGOQUBA PANTI]A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE Gvo`|e se kuje do \ur|evdana

Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

Embed Size (px)

Text of Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA...

Page 1: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

Година IV, Број 155 Излазе четвртком 3. мај 2012. годинеwww.kragujevacke.rsЦена 70 дин.

ISSN 1821-1550

ПОСЕБАН ДОДАТАК

ЛОКАЛНИ

ИЗБОРИ

2012.

Изборне листе кандидата за

председника Републике

и народне посланике

Ој, јаворе, зелен боре, сви идемо на изборе

STRANA 16

PORODICA KOJU U IZBORNOJKAMPAWI NIKO NIJE VIDEO

Sumorna pri~a iz Balkanske 4

STRANA 13STRANA 5 STRANA 14

KAKO IZABRATISREDWU [KOLU

\a~ku brigu brinuroditeqi

HAP[EWE DRAGOQUBAPANTI]A, VLASNIKA„RATKA MITROVI]A”

Pod lupom prenos kapitala

PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

Gvo`|e se kuje do\ur|evdana

Page 2: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

2 КРАГУЈЕВАЧКЕ Четвртак, 3. мај 2012. www.kragujevacke.rs

ДРУГА СТРАНА

Отварање

@eqko Pajovi}:- Ma ne}uni{ta, nedeqa jedan odmora.

DraganMileti}, voza~:- Idem od ku}e,pa gde sezaustavim.

QubomirJovanovi},frizer:- Sa familijompe~em jagwe igostim Rome iSrbe koji nai|u.

BorikaAtanasijevi},penzioner:- Moran naglasawe, ja samstara generacijakoja zna {ta jered.

SrboqubVasovi},ma{inskiin`ewer:- Prvo uSkup{tinu naDan grada, papodne da glasam.

NadaMiloradovi},ekonomista:- Glasam, pa naslavu da krkam.

AleksandarDimitrijevi},u~enik:- Glasam, papijem na ra~unstranke.

DaliborkaAnti}, bravar:- Prvo pravimsestri}uro|endan, paslava i, na kraju,glasawe.

MilenkaOvesni,profesorrazredne nastave:- Samo odmarami ni{ta vi{e.

Karikatura: Goran Milenkovi}

Po{to i mene, ako sam dobro izra~unao, ka~i predizborna}utwa, danas }u ne{to sasvim {esto. Da ne bude da sam nekome odna{ih divnih, po{tenih, naprednih, sposobnih, elokventnih,simpati~nih i empati~nih kandidata ne{to odmogao. Bila bizaista velika {teta da takvi moralni kolosi svoje natprirodnemogu}nosti za na’vatavawe narodnih glasova sutra, kad sepra{ina slegne, ne materijalizuju nekom novom vladarskomsinekurom. Ako ne po ministarstvima, onda makar po upravnimodborima. Jeste da su svi u ovoj kampawi obe}ali da }e tu pri~uda storniraju i departizuju, ali naravno da je wima te{ko ne{topoverovati i kad su sasvim normalni, a kamoli sada kada ih jepredizborna groznica dr`ala u takvom transu da ni sami neznaju {ta su sve izgovorili. Ako je ne{to od wihovih obe}awastiglo i do u{iju pokojnog barona Minhauzena, izvesno je da ve}u`ivaju i wegove simpatije.

Da apsolviram predizbornu }utwu. Sti`e nam u pravi ~as,taman kad su i oni najizdr`qiviji pored malih ekrana po~elida brkaju poruke koje su im kandidati slali. Evo te konfuzijedirektno iz glave jednog prose~nog potencijalnog bira~a: „Akoostanemo neutralni do}i }e do preokreta i eto boqeg `ivota!Il ” je obrnuto, jebem ga sad!’ - lupa glavom o zid taj bira~,dovode}i na taj na~in svoju preostalu pamet u dodatnu opasnost.

Da, huuuj, }utawe je zaista zlato! Iskqu~eni mikrofoni,poga{ene kamere i odjednom je sve po{teno. Nema la`i, nemaprevare. [to daqe od kandidata, to bli`e istini. Neko pametanje, dodu{e, odavno zakqu~io da nije srpski }utati, ali ja teksada ne mogu da se otmem utisku da smo tada stvarnonajpametniji. Na{i kandidati, me|utim, nisu mogli da seobuzdaju za mikrofonom ni u ovoj kampawi jer su im se, zaradsrpske budu}nosti dakako, sjajno skockale stvari. Taman kad imje moralni i svaki drugi kredibiletet pao na nulu, znani ineznani finansijeri me|u koje kao poreski obveznici spadamoi siroti mi, napunili su im partijske buxete koje su proteklihnedeqa spiskali na one aktivnosti zbog kojih je prose~an bira~upravo uo~i ove }utwe i po~eo da udara glavom o zid. Eh, gde binam bio kraj da je na{e dana{we spasioce majka rodila mutave!Boqe bismo pro{li u svakom slu~aju, mada, imaju}i wihovkarakter u vidu, ne mogu da se otmem ni utisku da bi i u tomstawu uspeli da nas prevedu `edne preko vode. [to }e re}i dabi za na{u evropsku budu}nost ipak najboqe bilo da ih majkablagovremeno abortirala.

Sad }u na ono sasvim {esto, samo da zavr{im misao. Elem,narode, nedeqa pred nama }e zaista biti uzbudqiva. Moralnikolosi su odradili ono {to najboqe znaju, dali su obe}awa kojasu, mo`da, ganula i barona Minhauzena, i na nama je sada daprogunemo knedlu i izaberemo me|u wima najboqe. Takva namsudbina jer je i na{a majka omanula time {to nas je rodila i tou zao ~as: kad i majka na{ih kandidata nije vodila dovoqnora~una o kontracepciji.

Procedura glasawa je, ra~unam, svima koji su re{ili da iza|una izbore dobro poznata. Takvima bih samo preporu~io da naglasa~ko mesto do|u sa {tipaqkom preko nosa jer su stigle ovevru}ine, pa se mo`e desiti da glasa~ke kutije po~nu da se„ose}aju“. Na {ta da a se „ose}aju“ , mo`da se pita neko? Pa, nana{e kandidate, bre!

A sad ono {esto. O tome }u jednom re~enicom. To sasvim{esto je ono {to }e da nam bude kad nam ga pobednici nakonizbora iskoalicioniraju!

АНКЕТА ШТA РАДИТЕ НА ЂУРЂЕВДАН?M. Igwatovi}

Ne{to sasvim {esto

Пише Драган Рајичић

Page 3: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

Четвртак, 3. мај 2012. КРАГУЈЕВАЧКЕ 3www.kragujevacke.rs

У жижи

O be le ̀ a va we \ur |ev da -na - Da na gra da i ovego di ne bi }e pro pra -}e no ra zno vr snim ma -ni fe sta ci ja, uz pri su -stvo broj nih go sti ju ipri ja te qa iz ze mqe i

sve ta, a te mat ski o kvir pred sto -je }ih sve ~a no sti je „Kra gu je vacza vi ~aj mo der ne Sr bi je”. Pod se -}a ju }i na zna ~aj 6. ma ja za Kra gu- je vac, pred sed nik Od bo ra za o be -le ̀ a va we pra zni ka Sa {a Mi le -ni} re kao je da je ovo zna ~a jan da- tum i u ka len da ru Srp ske pra vo -slav ne cr kve, ali da ni je grad skasla va, ve} Dan gra da mo ti vi san i -sto rij skim, a ne du hov nim raz -lo zi ma. Na i me, tog da na 1818.go di ne knez Mi lo{ je od lu ~io dase di {te pre sto ni ce pre se li izCr nu }e u Kra gu je vac.

Sve ~a na sed ni ca Skup {ti ne gra- da bi }e o dr ̀ a na u Sta roj skup {ti -ni, pr vom zda wu ko je je po dig nu tosa am bi ci jom da bu de na ci o nal nipar la ment. Po vod za pro me nu lo -ka ci je o dr ̀ a va wa sve ~a ne sed ni -ce je re a li za ci ja zna ~aj nog pro jek- ta u ko me u ~e stvu ju grad, Srp skapra vo slav na cr kva i naj ve }im de- lom Mi ni star stvo kul tu re. Re~je o re kon struk ci ji zgra de Sta reskup {ti ne i zvo ni ka u por ti sta -re Mi lo {e ve cr kve. I a ko ob no vane }e bi ti za vr {e na do Da na gra da,bi }e za vr {en en te ri jer u Sta rojskup {ti ni, {to ne }e re me ti tisve ~a nu at mos fe ru. Na sve ~a nojsed ni ci, po tra di ci ji, bi }e u ru ~e -ne \ur |ev dan ske na gra de i pla ke -ta Sve tog \or |a, kao i pri zna wepo ~a sni gra |a nin. O vom pri li kombi }e pot pi sa na i po ve qa o bra ti -mqe wu sa gra dom Je ri ho nom u Pa -le sti ni, a u pe tak, 4. ma ja bi }e or- ga ni zo van Dan Pa le sti ne, ma ni -fe sta ci ja na ko joj }e su gra |a ni bi -ti u pri li ci da u po zna ju kul tu ruove ze mqe.

U o kvi ru pro gra ma sve ~a no stipred vi |e no je vi {e od 50 ra zli -~i tih sa dr ̀ a ja, po li ti~ kog, kul- tur nog i sport skog ka rak te ra. Po -

red tra di ci o nal nog kar ne va la,bi }e or ga ni zo va ne pro mo ci je kwi -ga, iz lo ̀ be i kon cer ti, a u o kvi -ru trod nev ne ma ni fe sta ci je „\ur -|ev dan je” na stu pi }e e strad ni u -met ni ci i mu zi~ ke gru pe. Ove go-

di ne tra di ci o nal na ma ni fe sta -ci ja \ur |ev dan ski u ra nak, u me stona je ze ru u [u ma ri ca ma, bi }e or- ga ni zo va na u Ve li kom par ku po redZa tvo re nog ba ze na, a or ga ni za tor jeSport ski cen tar „Park”.

U de lu sport skog pro gra ma, po -red tak mi ~e wa u pre fe ran su, od -boj ci i dru gim sport skim di sci -pli na ma, o ~e ku je se da }e naj ve }upa ̀ wu pu bli ke pri vu }i tak mi ~e -we za naj ja ~eg ~o ve ka, u ko me }e na

pla tou kod Ha le „Je ze ro” (pe tog ma -ja u 12 sa ti) u ~e stvo va ti 15 tak mi -~a ra.

- Ce lo ku pan o vo go di {wi pro- gram o be le ̀ a va wa Da na gra da mo- ti vi san je am bi ci jom da grad svo- je ime u ~i ni pre po zna tqi vim, aovu de sti na ci ju pri vla~ nom i dana pro sto skre ne pa ̀ wu do ma }eg istra nog o kru ̀ e wa na se be, kao naod re di {te bu du} no sti i raz vo ja,re kao je Mi le ni}.

I pak, iz gle da da }e ove go di ne|ur |ev dan ske sve ~a no sti bi ti usen ci lo kal nih, par la men tar nihi pred sed ni~ kih iz bo ra. I pred -sed nik Skup {ti ne gra da Sa {a Mi -le ni} ka ̀ e da iz bor nu pro ce du rusma tra zna ~aj ni jom od pro gra ma o -be le ̀ a va wa Da na gra da, ali ne za -to {to je Dan gra da ne va ̀ an ve} za -to {to je pi ta we iz bor ne pro ce -du re „te meq no pi ta we mo gu} no stiva lid nog or ga ni zo va wa svih dru gihak tiv no sti, pa i pro gra ma”.

- Pred vi |e ne su ma le ko rek ci -je u od no su na us po sta vqe ne na vi -ke, a u in te re su {to e fi ka sni je,ko rekt ni je i bez bed ni je pro ce du -re u iz bor noj no }i. To zna ~i da bekstejx na kon cer ti ma ne }e, kao dosa da, bi ti u zgra di Skup {ti negra da, ve} }e bi ti sme {ten u zgra- di „[u ma di ja fil ma”. Svi u la ziu zgra du Skup {ti ne gra da bi }eza tvo re ni, iz u zev zad weg u la za,ko ji }e uz po li cij sko o bez be |e webi ti do stu pan sa mo ve ri fi ko va -nim u ~e sni ci ma iz bor nog pro ce -sa, a u ci qu {to e fi ka sni jeg i ko- rekt ni jeg pri ku pqa wa i ob ra deiz bor nog ma te ri ja la, ob ja snio jeMi le ni}.

Zbog iz bor ne ti {i ne ko ja po ~i -we u ~e tvr tak u po no} ove go di nene }e bi ti di rekt nog pre no sa sed- ni ce Skup {ti ne gra da. Na i me, Re- pu bli~ ka ra di o di fu zna a gen ci jaza bra ni la je Ra dio te le vi zi ji Kra -gu je vac da di rekt no pre no si sed ni -cu, ali }e gra |a ni mo }i da vi desni mak, ko ji }e bi ti e mi to van i -stog da na u 20 sa ti.

G. BO@I]

PRO SLA VA DA NA GRA DA

Sla vqe u sen ci iz bo ra

U o kvi ru pro gra ma sve ~a no sti pred vi |e no je vi {e od 50 ra zli ~i tihsa dr ̀ a ja, po li ti~ kog, kul tur nog i sport skog ka rak te ra. Po red tra di ci o nal nog kar ne va la, bi }e or ga ni zo va ne pro mo ci je kwi ga, iz lo ̀ be i kon cer ti, a u o kvi ru trod nev ne ma ni fe sta ci je „\ur |ev danje” na stu pi }e po zna ti e strad ni u met ni ci i mu zi~ ke gru pe

Page 4: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

4 КРАГУЈЕВАЧКЕ Четвртак, 3. мај 2012. www.kragujevacke.rs

Ma ski ra nih u ~e sni kabi }e znat no vi {e ne gopro {le go di ne, a i fondna gra da je znat no ve }i

Pra zni~ na at mos fe ra ko ja sva kego di ne u Kra gu jev cu vla da po ~et -kom ma ja sva ka ko ne bi bi la i stabez naj lep {e ma ni fe sta ci je na me -we ne najm la |i ma ko ja se ve} tra -di ci o nal no or ga ni zu je. Grad skatu ri sti~ ka or ga ni za ci ja, me |u -tim, naj av qu je da }e ove go di ne onabi ti ma lo dru ga ~i ja ne go pret hod- nih.

U kar ne val skoj po vor ci bi }eznat no vi {e u ~e sni ka, pre sve gazbog ~i we ni ce da je do la zak na ja -vi lo mno go vi {e go sti ju, ali i da}e se ko lo ni, po red Klu ba qu bi -te qa „fi }a“, o vog pu ta pri kqu ~i -ti i kra gu je va~ ki baj ke ri. Me |u -tim, iz u zet no bo gat fond na gra dako je su o bez be |e ne za hva qu ju }i„Pla za cen tru” o be }a va da }e i ma -ski ra nih u ~e sni ka bi ti znat novi {e ne go la ni.

I ove go di ne bi }e u pri lu~en iz- bor za naj bo qe ma ske i to u tri ka -te go ri je – grup na, po je di na~ na ipo ro di~ na ma ska. I a ko }e u sva kojod ka te go ri ja bi ti i za bra no potri la u re a ta, na gra da }e za sva kogod wih bi ti mno go vi {e. Fri zu re,gar de ro ba, i gra~ ke, u la zni ce zabi o skop, kar te za ku pa we na za tvo -re nim ba ze ni ma, sa mo su ne ke odna gra da ko je su o bez be di li broj nispon zo ri.

- Pr vi put ove go di ne bi }e or- ga ni zo va na i svo je vr sna pri pre maza kar ne val. Na i me, u „Pla za cen- tru” }e dan ra ni je, 5. ma ja u pod ne,bi ti u pri li ~en za bav ni pro grami ra di o ni ce ko ji ma }e svi ma lipo se ti o ci mo }i da se pri kqu ~e ka -ko bi na pra vi li ma ske, ka ̀ e Sne -`a na Mi li sa vqe vi}, di rek tor kaGrad ske tu ri sti~ ke or ga ni za ci -je.

Pri ja vqi va we tak mi ~a ra za iz- bor naj lep {ih ma ski tra je do 5.ma ja. Za in te re so va ni mo gu pri ja -vu po pu ni ti u Tu ri sti~ kom in- for ma tiv nom cen tru ko ji se na la -zi na pla tou „Rob ne ku }e”, sva ko -ga da na od o sam do 20 sa ti.

I na ~e, kar ne val ska po vor ka ko -ja }e od Kr sta kre nu ti 6. ma ja u 11sa ti, o vog pu ta }e, po svoj pri li -ci, pro me ni ti tra su. Na i me, u ko -li ko ra do vi na Sta roj skup {ti nido Da na gra da bu du za vr {e ni i ta -mo bu de u pri li ~e na sve ~a na sed ni- ca, ma ski ra ni ma li {a ni pro }i }eiz me |u sta re i no ve Po {te, za timLe pe ni~ kim bu le va rom, U li com27. mar ta, pa po red spo me ni ka Ra -do mi ru Put ni ku i vra ti ti se doKr sta.

Ti me se, me |u tim, za ba va za na-jm la |e Kra gu jev ~a ne ne }e za vr {i -ti. Na kon pro gla {e wa naj lep {ihma ski, za po bed ni ke }e bi ti or ga -ni zo van pre voz do „Pla ze”, gde u 13sa ti po ~i we jo{ je dan de fi le krozo vaj tr ̀ ni cen tar, a za tim i ve li- ka za ba va za sve ko ji bu du `e le lida se pri kqu ~e.

M. O.

Ove go di ne pri zna we Po ~a sni gra |a nin gra daKra gu jev ca bi }e do de qe nobri tan skom kwi ̀ ev ni kuRi ~ar du Be ren gar te nuBernzu, a u to ru pe me „Pla -vi lep tir” in spi ri sa ne{u ma ri~ kom tra ge di jom,ko ja je 2007. go di ne iz ve- de na na ma ni fe sta ci ji„Ve li ki {kol ski ~as”

Na i ni ci ja ti vu Spo -men par ka 21. ok to -bar, skup {tin ski Od- bor za o be le ̀ a va wepra zni ka, ju bi le ja ido de lu pri zna wa Kra -gu jev ca pred lo ̀ io jeSkup {ti ni gra da dase zva we Po ~a snog gra -|a ni na do de li bri- tan skom kwi ̀ ev ni kuRi ~ar du Be ren gar te nuBer nzu. We go vu po e -mu „Pla vi lep tir”kwi ̀ ev ni kri ti ~a risvr sta li su u vrh e -vrop ske po e zi je, uz na -po me nu da je po e ma i -ma la iz u ze tan u ti caj na pro me nusli ke o Sr bi ji me |u gra |a ni ma E -vro pe, na ve de no je u o bra zlo ̀ e wupred lo ga od lu ke o do de li pri zna wa.Po e ma je u Ve li koj Bri ta ni ji ob ja -vqe na pod na zi vom „En gle ska kr va -va baj ka”, a na srp ski su je pre ve liDa ni lo Ki{ i I van La li}.

Ri ~ard Be ren gar ten (ra ni je po z-nat kao Ri ~ard Bernz), ro |en je uLon do nu 1943. go di ne, u po ro di cimu zi ~a ra. Stu di rao je en gle ski je -zik na Kem bri xu i lin gvi sti ku na

U ni ver zi te tu u Lon do nu, 1975. o sno- vao je me |u na rod ni fe sti val po e -zi je u Kem bri xu, ko ji je o dr ̀ a vanna red nih de set go di na, sve do 1985.go di ne. @i veo je u I ta li ji, Gr~ koj,Sr bi ji, Hr vat skoj i SAD-u, a ra dioje du ̀ e vre me i u ^e {koj, Poq skoj,Le to ni ji i Ru si ji.

U Sr bi ju je pr vi put do {ao kaopre da va~ pri Bri tan skom sa ve tupo ~et kom 80-ih go di na, {to je za po -sle di cu i ma lo we go vu ̀ i vot nu po -ve za nost sa na {om ze mqom. Na konto ga pre {ao je da `i vi u Ju go sla -vi ji (1987 – do 1991.), pr vo u Spli-

tu, a po tom u Be o gra -du, gde je pre da vao uCen tru za u ~e westra nih je zi ka, a ka -sni je i na Fi lo lo -{kom fa kul te tu.

O vaj bo ra vak, ko jise po du da rao sa ne- mir nim vre me ni mau na {oj ze mqi, o sta -vio je na Ber nza du -bok u ti sak, a kao re -ak ci ja na sta la je„Bal kan ska tri lo gi -ja” ko ju sa ~i wa va ju„U vre me su {e”,„Pla vi lep tir” i„Pod bal kan skimsve tlom”.

O sim po e zi je, Bernz pi {e i pre- vo di krat ku pro zu, be le tri sti ku ikwi ̀ ev nu kri ti ku sa hr vat skog,gr~ kog, i ta li jan skog, ma ke don skog isrp skog je zi ka. We go va de la pre vo -|e na su na vi {e od 90 svet skih je zi- ka, a no si lac je najz na ~aj ni jih e -vrop skih kwi ̀ ev nih na gra da. @iviu Kem bri xu sa svo jom `i vot nomsa put ni com Me la ni Re in, ko ja jejun gov ski psi ho te ra pe ut. Ima tro- je de ce i dva u nu ~e ta.

G. B.

IСТАРА И РЕТКА КЊИГА У ФОНДОВИМА УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Изложба4-19. мајУниверзитетска библиотека

IДОВИЂЕЊА ДАНИЦЕПредстављање књиге-двојезичнепоеме Ричарда Беренгартена

4. мај, 12 часоваГалерија Народне библиотеке „ВукКараџић“Организатори: Издавачка кућа „Јефимија“ и Народна библиотека„Вук Караџић“

IДАН ПАЛЕСТИНЕПредстављање културе и традиције народа Палестине

4. мај, 13 часоваПешачка зонаОрганизатор: Амбасаде државе Палестине и град Крагујевац

IЂУРЂЕВДАНСКИ ТУРНИРТурнир у гађању из пиштоља4. мај, 12 часова

Завод за испитивање оружја и муницијеОрганизатор: Завод за испитивањеоружја и муниције

IНОВА СРПСКА ПРАВОСЛАВНАДУХОВНА МУЗИКАКонцерт Градског камерног хора

„Лицеум“4. мај, 19 часоваСаборни храм Успења пресвете БогородицеОрганизатор: Музички центар

IЈЕДАН ЧОВЕК, ДВОЈИЦА ГАЗДАПремијера комедије Ричарда Бинапо тексту Карла Голдонија

у режији Небојше Брадића4. мај, 20 часоваКњажевско-српски театар

IЂУРЂЕВДАН ЈЕ...Празнични концерти са почетком у 20,30 часова

4. мај – Агата, Неверне бебе, Црвена јабука

5. мај – Бора Дугић, Јелена Томашевић, Плави оркестар, Бајага и инструктори

6. мај – Жељко Самарџић и Мега бенд

Трг слободе Организатор: Дом омладине и градКрагујевац

IНАЈЈАЧИ СМО, НАЈЈАЧИСтронгман такмичење за најјачег човека

5. мај, 12 часоваПлато код хале „Језеро“Организатори: Стронгман савезСрбије

IМАЈСКА ТРКАТрка младих од Великог парка до Плаза центра

5. мај, 12 часова Организатор: KGPOLIS МЛАДИ Крагујевца

IКРАГУЈЕВАЦ ЗАУВЕКМултимедијални перформанс проглашења најбољих матураната

и модна ревија5. мај, 20 часоваГрадско сајмиште „Шумадија сајам“Организатор: Агенција ВА

IЂУРЂЕВДАНСКИ УРАНАККултурни и забавно-рекреативнипрограм

5/6. мајПарк крај затвореног базенаОрганизатор: Спортски центар „Парк“

IСВЕЧАНА СЕДНИЦАСКУПШТИНЕ ГРАДАГовор градоначелника, поздравни

говори, уручење признања6. мај, 10 часоваЗдање Старе Скупштине

IКАРНЕВАЛСКА ПОВОРКАКостимирана карневалска поворкаградским улицама

6. мај, 11 часоваТраса: од „Крста“, Лепеничким булеваром, улицом 27. мартаОрганизатор: Градска туристичка организација и ресор за образовање

IИЗА ВРЕМЕНАИзложба слика Миливоја Мише Штуловића

6. мај, 12 часоваНародни музеј у КрагујевцуОрганизатор: Миливоје МишаШтуловић и град Крагујевац

IМИЛОШЕВ ВЕНАЦ-КРАГУЈЕВАЦПРЕСТОНИ ГРАДЛиковна колонија

6. мајПлато Прве крагујевачке гимназијеОрганизатор: Атеље „Пинки“

IВАТРОМЕТПлато испред зграде Управе града6. мај, 22,30 часа

Извођач: „Метеор стил“Организатор: Град Крагујевац

IШТА ПТИЦА КАЖЕУручење награде „Димитрије Митриновић“ Видосаву

Стевановићу8. мај, 19 часоваКлуб „Видосав“Организатори: Ars longa, Фонд заочување лепих уметности и Клуб „Видосав“

IБРАНКО ФИЛИПОВИЋ ФИЛА9. мај

17,30 часова- Галерија Народне библиотеке-Промоција монографије19,30 часова- Галерија РИМА- Изложба сликаОрганизатор: Галерија РИМА

IСОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ РИТЕКИНКЕ10. мај, 20 часова

Свечана сала Прве крагујевачкегимназијеОрганизатор: Музички центар

IФОТОРАМА 02Други фестивал уметничке фотографије

10 – 13. мај Шеталиште испред Скупштине града,галерије Народне библиотеке, Дома омладине, Спомен музеја „21. октобар“ и СКЦ-аОрганизатор: Фото-клуб „Аполо“

IФЕСТИВАЛ ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕИ ТЕХНИКЕСмотра ученичких достигнућа у

роботици и мехатроници12. мај, 11,00 часоваПолитехничка школаОрганизатор: Политехничка школа

IШКОЛА СПОРТАСпортска академија – дводневнаклиника за тренере и децу

12. мајСпортски центар „Парк“Организатор: Спортски центар„Парк“ Крагујевац

IЗЛАТНА ИСКРАXIV Међународни луткарски фестивал

13-19. мајПозориште за децуОрганизатор: Позориште за децу

IТРОФЕЈ ШУМАДИЈЕТеквондо турнир за све узрасне категорије

12. и 13. мајОсновне школе „Станислав Сремечевић“ и „Ђура Јакшић“Организатор: Теквондо клуб „Кодокан“

IМЕЂУНАРОДНИЂУРЂЕВДАНСКИ ОДБОЈКАШКИ ТУРНИР

Петнаести међународниђурђевдански турнир за кадеткиње13. мајОШ „Станислав Сремчевић“, „СветиСава“, хала „Парк“ и хала „Артем“Организатор: Међуокружни одбојкашки савез Крагујевац

IХУМАНОСТ НА ДЕЛУАкција доборвољног давања крви

уз учешће давалаца из двадесетакградова Србије15. мај, 8 часова„Шумадија сајам“Организатор: Удружење доброво-љних давалаца крви „Чика Јаза“

IРЕСИТАЛСаша Мирковић, виола и ВладимирГлигорић, клавир

17. мај, 20 часоваСвечана сала Прве крагујевачке гимназијеОрганизатор: Музички центар

IНАГРАДА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА2012.Међународна ауто трка на

кружним стазама за Отворени шампионат и Куп Србије18-20. мајКружна стаза код „Шумадија сајма“Организатор: Аутомобилски спорт-ски клуб „Крагујевац“

IАКАДЕМИК ВОЈИСЛАВ ЂУРИЋ –СТО ГОДИНА ОД РОЂЕЊАНаучни скуп посвећен годишњици

рођења18. мајЦентар за научна истраживањаСАНУОрганизатор: Центар за научна истраживања САНУ Универзитета у Крагујевцу

IНОЋ МУЗЕЈА19. мај

Дом омладинеИзложба фотографија„Арсенал фест 2011.“

Спомен-музеј „21. октобар“(доњи ниво), 21,30

Кнез Павле Карађорђевић, кра-љевски намесник 1934-1941.Фото-документарна изложба и документарни филмГалерија „Арт“Изложба радова са ликовне колоније „Буљарице 2011.“

Градска галерија „Мостови Балкана“Токови српског цртежаИзложба 12 најеминентнијихсрпских стваралаца

IВЕК УЧЕШЋА СРПСКИХ СПОРТИСТА НА ОЛИМПИЈАДИОбележавање 100 година од

учешћа Душана Милошевића наОлимпијади у Стокхолму и 85 годинаФудбалског клуба „Азбест“19. и 31. мајМесна заједница Страгари

IТУРНИР У СТОНОМ ТЕНИСУРегионални турнир за особе са

инвалидитетом20. мајХала „Језеро“Организатор: Стонотениски клубособа са инвалидитетом

IОРКЕСТАРСКИ ЗВУЦИКонцерт Градског камерног оркестра „Шлезингер“

21. мај, 19,00 часоваСвечана сала Прве крагујевачке гимназијеОрганизатор: Музички центар

IНИЗ ВЕДРО НЕБОСолистички концертДанице Крстић

22. мај, 19 часоваКњажевско-српски театар

IНОВА СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА МУЗИКАКонцерт Градског камерног хора

„Лицеум“23. мај, 19,00 часоваХрам Светог Саве на АеродромуОрганизатор: Музички центар

IРЕСИТАЛЛидија Софија Јевремовић, сопран,Невена Миловановић, клавир

24. мај, 20 часоваСвечана сала Прве крагујевачке гимназијеОрганизатор: Музички центар

ICONCERTSIN EUROPEКонцерт Sung Hee Park, сопран

(Јужна Кореја), Борис Краљевић, клавир (Црна Гора/Сингапур)30. мај, 20 часоваСвечана сала Прве крагујевачке гимназијеОрганизатор: Музички центар

ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊАДАНА ГРАДА(манифестације од 4. маја до краја месеца)

RI ̂ ARD BERNZ, PO ̂ A SNI GRA \A NIN KRA GU JEV CA

Pri zna we za a fir ma ci ju gra da

RI ̂ ARD BERNZ DO PRI NEO A FIR MA CI JIKRA GU JEV CA

DE ̂ I JA FE [TA

Kar ne val {a re ni ji ne go i kad

Page 5: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

Broj {traj ko va ipro te sta znat no jepo ve }an u vre mepred iz bor ne kam pa we, na ro ~i to uKra gu jev cu, jer jeprak sa po tvr di la dasu vla sti mno go po pu stqi vi je u tompe ri o du i sprem neda pri hva te zah te veko ji i na ~e ne bi, kao i da su ta dasprem ni je da re {a va ju du go od la ga ne kon flik te

Пише Милош Пантић

Кa da su no vi na ri pi ta liza {to je blo ka da pu te vau Voj vo di ni i [u ma -di ji or ga ni zo va na ne ko- li ko da na pred iz bo reMi ro slav Iv ko vi}, je -dan od vo |a pro te sta

ra ta ra, od go vo rio je da je to u ra |e -no zbog to ga {to je ovo pra vo vre -me da se bu du }oj vla sti, ko ja }e bi -ti for mi ra na po sle iz bo ra, po ka -`e {ta }e se do ga |a ti ako ne bu devo di la ra ~u na o in te re si ma po qo- pri vred ni ka.

Ako su hte li da o dr ̀ e lek ci jubu du }oj vla sti ra ta ri su mo gli dasa ~e ka ju da se ona for mi ra, alioni i ma ju is ku stva u pro te sti ma ido bro su zna li da je naj bo qe vre meza wi ho vo or ga ni zo va we u pra vopred iz bor na kam pa wa, jer je ta davlast sprem ni ja da u ~i ni u stup kei is pu ni zah te ve ko je i na ~e ne biis pu ni la. Za tim su se, iz gle da, po -ve li i ~la no vi Sin di ka ta le ka rai far ma ce u ta ko ji su or ga ni zo va -li {trajk pro tiv no vih me ra u od -re |i va wu pla ta u zdrav stvu, stu den- ti Fa kul te ta pri me we nih u met -no sti u Be o gra du, ko ji tra ̀ e da sepo {tu je za kon i o do bri im se u pissa 60 bo do va, ali i broj ne kra gu je -va~ ke fir me ~i ji pro ble mi su du -go skla wa ni u stra nu, o ~e mu go vo -ri {trajk gla |u rad ni ka „Rat kaMi tro vi }a“ (ko ji je o kon ~an) ilipro test za po sle nih u Cen tru zastr na `i ta i ~la no va U dru ̀ e watak si sta „Si tak”.

Kod svih wih pre o vla da va u ve -re we da }e do dat nim pri ti skom nanad le ̀ ne za re {a va we wi ho vihzah te va pro blem po voq no re {i tiili sa da, do iz bo ra i \ur |ev da na,ili ko zna kad, jer oni ko ji su navla sti ni ka ko ne vo le da u fi ni -{u kam pa we po gra du de fi lu june za do voq ni ci.

Sti caj o kol no sti

Na kon dvod nev ne blo ka de pu te -va u Voj vo di ni i [u ma di ji, naprav ci ma iz me |u Kra gu jev ca, To po -le i Ra ~e, Mi ni star stvo po qo -pri vre de po sti glo je do go vor sa ra -ta ri ma ko ji su tra ̀ i li da se sub- ven ci je za ob ra du ze mqe is pla }u -ju kao pro {le go di ne, po hek ta ru,a ne po pri no si ma. Pre go vo ri sutra ja li dva da na do sit nih ve ~er -wih sa ti, a do go vor je jav no stipred sta vqen kao kom pro mi sno re -{e we, jer su i jed na i dru ga stra -na po ma lo po pu sti li od svo jih po -~et nih po zi ci ja.

U me sto da i ove go di ne do bi ju14.000 di na ra po hek ta ru ob ra |e -ne po vr {i ne, ra ta ri }e po spo ra -

qo pri vre de ra ta ri iz [u ma di jeni su za do voq ni, jer }e do bi ti i stesub ven ci je kao Voj vo |a ni, gde jepri nos po hek ta ru i do o sam to na,dok je u [u ma di ji znat no ma wi ije dva mo ̀ e da do ba ci do pet to na.

Ne iz be ̀ no pi ta weI dok to ra Dra ga na Cve ti }a,

pred sed ni ka Sin di ka ta le ka ra ifar ma ce u ta Sr bi je, no vi na ri „Po -li ti ke” su pi ta li da li je {trajkme di cin skih rad ni ka po li ti~ kimo ti vi san. Na i sto pi ta we, u pa -ra lal nom in ter vjuu, po mo} ni cami ni stra zdra vqa Zo ri ca Pa vlo -vi} od go vo ri la je da je we no li~ -no mi {qe we da je ste, jer se od vi -ja u vre me pred iz bor ne kam pa we,dok je Cve ti} to ne gi rao, s o bra -zlo ̀ e wem da je {trajk u sme renpro tiv u red be o ko rek tiv nom ko e -fi ci jen tu, ko ja tre ba da bu de pri -me we na od 1. ju la.

Je dan od naj bo qih pri me ra ka -ko se u o vom pe ri o du do ga |a ju pro -te sti zbog kon fli ka ta ko ji du goni su mo gli da se re {e, pa su ne za -do voq ni ci pra vil no pro ce ni li daje pre id zbor na kam pa wa pra vitre nu tak za sta vqa we ta~ ke, je stepro test stu de na ta Fa kul te ta pri -me we nih u met no sti u Be o gra du.Oni su jo{ pro {le je se ni tra ̀ i -li da 108 wi ho vih ko le ga, ko ji sa60 bo do va is pu wa va ju za kon ski u -slov bu du bes plat no u pi sa ni nastu di je, ali je fa kul tet to o spo -ra vao, tra ̀ e }i da mu Mi ni star -stvo pro sve te u pla ti do dat na sred- stva od 23 mi li o na di na ra za wi- ho vo {ko lo va we.

Za to je wih 20 stu pi lo u {trajkgla |u 26. a pri la, da bi pred stav -ni ci fa kul te ta i Mi ni star stvapro sve te dan ka sni je, u ve ~er wimsa ti ma, se li i do go vo ri li se dastu den ti bu du u pi sa ni i da }e dr -`av na sred stva fa kul te tu bi ti u -pla }e na. Tre ba lo je da pro |e se damme se ci i da se u o ~i sa mih iz bo rado go di o va ko ra di ka lan pro test dabi se po sao za vr {io.

Sa i stim Mi ni star stvom mu ku

zu mu ove go di ne do bi ti naj vi {e12.500 di na ra, s tim {to }e u nov -cu naj vi {e mo }i da do bi ju 6.500di na ra, a o sta tak u vi du sub ven -ci je za go ri vo od pro le} ne i je se -we se tve. U slov da o be }a no i o stva -re bi }e da po stig nu pro se ~an pri- nos i da ze mqi {te za i sta bu de ob -ra |e no, a ne da ne ki, ka ko se sum -wa, no vac do bi ja ju i a ko wi ve i neza se ju, {to o tva ra pi ta we bo qekon tro le od stra ne dr ̀ a ve.

Mi }a @i va no vi} iz Gor wih Ja -ru {i ca, je dan od or ga ni za to rablo ka de pu ta u Ce rov cu, ko ji ob ra -|u je 30 hek ta ra pod ra tar skimkul tu ra ma, ne gi ra da je 24. a prilo da bran za da tum blo ka de zbog fi -ni {a iz bor ne kam pa we i da o vajpro test ima bi lo ka kve ve ze sastran ka ma i po li ti kom. Na pi ta -we za {to zah tev ni je sa ~e kao bu du -}u Vla du on od go va ra da we no for -mi ra we mo ̀ e da po tra je me se ci mai da im ni ka ko ni je i {lo u pri logda ~e ka ju u ne iz ve sno sti.

O vaj {u ma dij ski pro iz vo |a~ ka -`e da je kra jem mar ta, ka da je bi -la pr va blo ka da sa o bra }aj ni ca,ak tu el noj vla sti o sta vqe no me secda na da raz mi sli o zah te vi ma ra -ta ra, a da su oni se bi u ze li taj tajmaut jer je od po ~et ka a pri la po ~e -la pro le} na se tva, ka ko bi i ma livre me na da o ba ve ra do ve.

@i va no vi}, i na ~e ne ka da {wina rod ni po sla nik, a sa da pot pred -sed nik A grar nog sa ve ta, te la ko jeje for mi ra no od u gled nih po qo -pri vred ni ka za man da ta pret hod -nog mi ni stra po qo pri vre de ka kobi ga sa ve to va lo i za stu pa lo in te -re se pro iz vo |a ~a, ka ̀ e da se od do -la ska no vog mi ni stra Du {a na Pe -tro vi }a o vaj sa vet ni jed nom ni jesa stao. Po we mu, to je glav ni raz -log {to je do o vih pro te sta ra ta rado {lo, jer ~la no vi Sa ve ta ni su bi -li u pri li ci da u ti ~u na no ve me -re sub ven ci ja, pa su one is pa le ta -ko ne po voq ne po ra ta re. On do da -je da po tig nu tim kom pro mi snimdo go vo rom sa Mi ni star stvom po-

ko su na ve li, od u sva ja wa od lu ke onaj ni ̀ oj ce ni tak si pre vo za u gra -du ni jed nom ni je o ba vqe na kon tro- la kon ku rent skog „Me ga tak si ja”, ai a ko, ka ko na vo de u zva ni~ nom sa -op {te wu, po sto je gla si ne da in sta -li ra ni tak si ma tri u vo zi li ma„Me ga tak si ja” ni su ba ̀ da re ni uskla du sa na ve de nim re {e wem.

Od go vor Grad skog ve }a na zah tev„Si ta ka” da se naj ni ̀ a ce na tak sipre vo za u gra du po ve }a je ne ga ti -van, uz na po me nu da se kon tro la le -gal no sti ra da tak si sta re dov no o -ba vqa i da je pro {le go di ne od u -ze to 58 re gi star skih ta bli ca ipod ne to 600 pre kr {aj nih pri ja vapro tiv o nih ko ji ni su i ma li tak- si le gi ti ma ci ju.

Pro test „Si ta ka” do veo je dote {kih re ~i iz me |u wih i Sa {eMi le ni }a, pred sed nik Skup {ti negra da i pot pred sed ni ka „Za jed no za[u ma di ju”, ko ji ih je, zbog po se teGrad skom od bo ru SNS-a, na zvao„na pred wa~ kim tak si sti ma” i po -zvao gra |a ne na boj kot wi ho vih u -slu ga, {to su oni na zva li dis kri -mi na ci jom, ba ha tim de mon stri -ra wem po li ti~ ke mo }i i za tra -`i li iz vi we we.

Pre drag Spa so je vi}, ~lan U prav -nog od bo ra „Si ta ka”, ne gi ra da jewi hov pro test u slu ̀ bi kam pa wejed ne stran ke i da su oni stra na~ -ki svr sta ni, na vo de }i da me |u wi -ma ima ~la no va ra znih stra na ka,kao i pot pu no a po li ti~ nih vo za ~a.Na pi ta we za {to su u je ku kam pa -we o dr ̀ a li sa sta nak sa jed nom odstra na ka on od go va ra da wi ho vepro ble me mo ̀ e da re {i po li ti~ -ki fak tor, bi lo da su to stran keko je su sa da na vla sti ili one ko -je }e do we do }i, a po zi vu SNS-a o -da zva li su se za to {to su bi li po -zva ni.

Na za vr {et ku pro te sta „Si ta ka”mno gi od tak si sta su, o na ko za se -be, pro ko men ta ri sa li da svo je za-h te ve mo ra ju da is pu ne do \ur |ev -da na, i na ~e od tog po sla ne }e bi -ti ni {ta.

mu ~i i kra gu je va~ ki Cen tar zastr na ̀ i ta, ko ji od de cem bra pro -{le go di ne ne ma ni ka kvih kon ta -ka ta sa we go vim pred stav ni ci ma,i a ko su o be }a ni pre go vo ri ve za niza zah tev o re {a va wu sta tu sa te u -sta no ve i po nu de gra da Kra gu jev cada je pre u zme pod od re |e nim u slo -vi ma. Pro te kle ne de qe za po sle niu Cen tru su or ga ni zo va li pro testu cen tru Kra gu jev ca, pod na zi vom„Kon ti nu i ra no pre la ̀ e we pre kope {a~ kog pre la za”, ko jim su blo ki- ra li sa o bra }aj na tri sa ta, a po ~et -kom ove ne de qe su za u ze li pro sto -ri je [u ma dij skog u prav nog o kru -ga u Kra gu jev cu, ne do zvo qa va ju }iza po sle ni ma da u|u u svo je kan ce -la ri je. O vaj pro test jo{ je tra jaou tre nut ku za kqu ~e wa o vog bro jana {eg li sta i sa da tre ba vi de ti dali }e na kon ~e ti ri me se ca }u ta waovo Mi ni star svo u po sled wim sa -ti ma pred iz bor nu ti {i nu po ~e tida re {a va o vaj pro blem.

Stra na~ ki po dr ̀ a ni tak si sti

Po stu pak ~la no va U dru ̀ e wa tak- si sta „Si tak” iz Kra gu jev ca po seb- no je i za zvao po do zre we, jer su u je -ku pro test nih vo ̀ wi zbog re {a -va wa wi ho vih zah te va u sme re nihka Skup {ti ni gra da pri hva ti lipo ziv Grad skog od bo ra Srp ske na -pred ne stran ke da do |u na sa sta nak.Od ove stran ke do bi li su o be }a weda }e ona, ka da o svo ji lo kal nuvlast, po voq no re {i ti wi ho ve za-h te ve, od ko jih su ne ki po va ̀ e }imza ko ni ma ne o sta vr qi vi, kao {to suza hvet da se tak si slu ̀ ba pro gla -si za ko mu nal nu de lat nost i da sebroj tak si vo zi la o gra ni ~i u skla -du sa po tre ba ma gra da.

Na jo{ jed noj pro test noj vo ̀ wi30. a pri la ~la no vi „Si ta ka” su za- tra ̀ i li sme nu tro je grad skih ru -ko vo di la ca, Zo ra na Jo va no vi }a,~la na Grad skog ve }a, Du {a na @u -pqa ni }a, na ~el ni ka in spek cij -kih slu ̀ bi gra da i in spek tor keSla |a ne Ste vi}. Raz log je {to, ka -

Четвртак, 3. мај 2012. КРАГУЈЕВАЧКЕ 5www.kragujevacke.rs

Политика

PRO TE STI U JE KU PRED IZ BOR NE KAM PA WE

Gvo ̀ |e se ku je do \ur |ev da na

I lu stra ci ja Go ran Mi len ko vi}

НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ „КРАГУЈЕВАЧКЕ” ► Оснивач и издавач „Јавност” д.о.о., Крагујевац, Бранка Радичевића 9 ► Директор Анкица Весић ► Главни и одговорни уредник Мирослав Јовановић ► Редак-ција Милош Пантић (заменик гл. уредника), Маргита Цветковић, Слободан Цупарић, Гордана Божић, Милутин Ђевић, Елизабета Јовановић, Александар Јокићевић, Зоран Мишић, Марија Обреновић, Вук Па-вловић (уредник спорта, [email protected]), Милош Игњатовић (фоторепортер) ► Графичка редакција Иван Танић, Александар Димитријевић, Драган Минаковић ► Сарадници Милутин Марковић, ГоранМиленковић, Драган Рајичић, Јаворка Станојевић, Никола Стефановић, Мирослав Чер, Милорад Јевтовић ► Маркетинг Зоран Костић, Јелена Станковић, Миливоје Јевтић ([email protected]) ► Се-кретар редакције Дивна Драгутиновић ► Рачуноводство Душанка Танић ► Телефони 333-111, 333-116 и 337-326 ► Штампа „ГРАФОСТИЛ” Крагујевац ► e-mail: [email protected]

Page 6: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

6 КРАГУЈЕВАЧКЕ Четвртак, 3. мај 2012. www.kragujevacke.rs

Po li ti ~a ri su, ma hom,kao ma |i o ni ~a ri va di li be le ze ~e ve iz{e {i ra, pa su pqu -{ta la o be }a wa svihvr sta. Mno go je ci qe vai wi ho ve „spe ci fi ka -ci je”, ali je ma lo spe ci fi ka ci je sred sta va ko ji ma seoni mo gu o stva ri ti, paje pod ve li kim zna kompi ta wa wi ho va re al nost, o ce wu je Ne ven Cve ti }a nin iz In sti tu ta dru {tve nih na u ka

Пише Слободан Цупарић

Шta je i ma lo da seka ̀ e - re ~e no je,{ta da se u ra di -u ra |e no je. Broj niak te ri iz bor nihkam pa wa za pred -sed ni ka dr ̀ a ve,

wen par la ment i lo kal ne or ga nevla sti no }as u po no} mo ra }e da za -}u te, jer po ~i we iz bor na ti {i na.Pri li ka je, da kle da pre dah nu ioni, ali jo{ vi {e gra |a ni gla sa -~i ko ji ma su pu ne i u{i i o~ipred iz bor nog u be |i va wa i do dvo -ra va wa pre ten de na ta na vlast.

U mi nu loj kam pa wi, o sim ne ko -li ko po li ti~ kih mar gi na la ca,slu {a li smo i gle da li u glav nomdo bro po zna te li ko ve. Ima li uwi ho vim pred iz bor nim po nu da -ma ne ~eg no vog i vred nog, a da je re- al no i o stva ri vo?

- Ne ga tiv no u o voj kam pa wi je to{to ne ma mo u per so nal nom smi sluno ve po li ti~ ke li ko ve, ali je po -zi tiv no {to su ne ki od tih sta rihpro me ni li fo kus i pre po zna lire al ne pro ble me u dru {tvu, pakao kraj we po zi tiv nu o ce wu jemre to ri ku o ma lim i sred wim pre-d u ze }i ma – u ko ji ma je ko na~ no u -o ~e na glav na raz voj na {an sa Sr bi- je, ka ̀ e za „Kra gu je va~ ke” dr Ne venCve ti }a nin, na u~ ni sa rad nik u be -o grad skom In sti tu tu dru {tve nihna u ka. – S dru ge stra ne, to tal no suo ma nu li svi oni iz bor ni ak te riko ji su go vo ri li o ne kim me ga i gi -ga pro jek ti ma, ko ji su da le ko od na -{e re al no sti..

Po re ~i ma Zo ra na Sto jiq ko vi -}a, pro fe so ra Fa kul te ta po li -ti~ kih na u ka, sa da je bi ra~ ko te lofo ku si ra no na o be }a wa ve za na zaso ci jal no-e ko nom ske te me, ko ja sula ko mer qi va i tu ne ma mo gu} no -sti za ne ka ne o ba ve zna iz le ta wa.Pro sto, po li ti ka na ne iz ve snimiz bo ri ma, sa is ho dom ko ji je ne -pred vi div i gde od lu ~u je ne ko li -ko de se ti na hi qa da gla so va, ne

mo ̀ e da pre te ra i po no vo o be }aono {to se, u po zo ra va Sto jiq ko -vi}, ne mo ̀ e u ra di ti.

- Po jed no sta vqe no go vo re }i, usrp skoj po li ti ci ima mno go par- ti ja, a ma lo pa me ti, tvr di Mi o dragRa do je vi}, prav ni i po li ti~ ki a -na li ti ~ar. – Ov da {wa e li ta jepre o ku pi ra na bor bom za vlast dabi mo gla da o smi sli e fi ka sni justa ra te gi ju iz la sa ka iz kri ze. Ve -}i na stra na ka ima i skro man in- te lek tu al ni po ten ci jal. Zbog a u -to ri tar nog i li der skog ka rak te rane spo sob ne su da ko mu ni ci ra ju sra zli ~i tim sta no vi {ti ma. Dru gipro blem je {to ve }i na o be }a wa o -sta je mr tvo slo vo na pa pi ru. Po u -sta qe noj prak si, ka da se u re a li -za ci ji pro gra ma do |e u kon fliktsa li~ nim ili stra na~ kim in te -re si ma, od u sta je se od o be }a wa zako je su gra |a ni da li svoj glas.

Po ru ke li ~e kao ja je ja je tu

Bi lo je o ~i gled no da je ve }i nastra na ka po ku {a la da pri do bi jebi ra ~e na ja va ma no vih in ve sti -ci ja, za po {qa va wa i bo qeg stan- dar da. Da li su, me |u tim, do voq noar gu men to va no ob ja sni li i o bra -zlo ̀ i li ka ko bi to mo glo da se po -stig ne – ko jim sred stvi ma, s ko jimpart ne ri ma, u ko jim ro ko vi ma?

- Ovu kam pa wu u mno go ~e mumo ̀ e mo zva ti ma |i o ni ~ar skomza to {to je dan broj po li ti ~a rana stu pa po put o nih ko ji iz vla ~ebe le ze ~e ve iz {e {i ra i ko ji ~a -rob nim {ta pi }em nu de o tva ra we

no vih rad nih me sta, ve li ke pro jek- te i ne {to {to li ~i na po li ti~ -ku ma gi ju, a po stro fi ra Ne van Cve -ti }a nin. – U o voj kam pa wi ima pu -no ci qe va i wi ho ve spe ci fi ka -ci je, a ve o ma ma lo spe ci fi ka ci -je sred sta va.

Zo ran Sto jiq ko vi} pod se }a nais tra ̀ i va wa jav nog mwe wa ko jave} de se tak go di na po ka zu ju da sukqu~ na pi ta wa za po {qa va we, stan- dard, kva li tet ̀ i vo ta i bor ba pro- tiv ko rup ci je i kri mi na la – i da}e se sve u ~i ni ti da se stig ne dood go vo ra na wih.

- O ~i to je da su gra |a ni Sr bi jesi ti ne o li be ral nog mo de la raz vo- ja u ko jem mo ̀ e te i ma ti pri vred -ni rast bez ra sta kva li te ta `i vo -ta, ne sa mo uz od su stvo no ve za po -sle no sti, ve} i we no sma we we.Ne ma sum we, ka ̀ e Sto jiq ko vi}, daje to mo del ko ji gra |a ni Sr bi je nepri hva ta ju.

Mi o drag Ra do je vi} po ten ci rapad `i vot nog stan dar da i ne za po -sle nost kao sva ko dne ve ne pro ble -me s ko ji ma se su o ~a va mo. Pri -vred na si tu a ci ja je lo {a, ve }i nagra |a na pe si mi sti~ ki gle da nabu du} nost i sma tra da }e bi ti go -re ne go da nas.

- Ako po gle da te pred iz bor nespo to ve ko ji ~e sto li ~e kao ja je ja- je tu, mo ̀ e te pri me ti ti da se li d-e ri naj ve }ih stra na ka po ja vqu ju ufa bri~ kim ha la ma ili ru ku ju spo ten ci jal nim in ve sti to ri ma. Zade se tak da na bi lo ih je vi {e u po- qo pri vred nim ga zdin stvi ma, ra- di o ni ca ma i fa bri ka ma ne go upro te klih de set go di na.

Pro blem je, po Ra do je vi }e vimre ~i ma, u to me {to za da tak dr ̀ a -ve ni je da di rekt no do vo di in ve -sti to re, ve} da stva ra u slo ve zapri vla ~e we in ve sti ci ja, a to se~i ni ta ko {to se stva ra po voq napri vred na kli ma. I na ~e, po voq niu slo vi za in ve sti to re sa sto je se upo jed no sta vqe nim ad mi ni stra -tiv nim pro ce du ra ma, spu ta va wuko rup ci je pri li kom iz da va wa do -zvo la, ne za vi snom sud stvu, od go -va ra ju }im po re skim o lak {i ca -ma...

De mo kra ti ja u po vo ji ma

Bi lo je pred vi |a wa da }e ovo bi -ti ̀ e sto ka i „pr qa va” kam pa wa. Dali je ta kva i bi la, ili je i pak o s-ta la u gra ni ca ma po li ti~ kog fer-ple ja, u o noj me ri ko li ko se po li- ti~ ki kon ku ren ti nad me }u i u ze -mqa ma raz vi je ne de mo kra ti je?

- Kam pa wa je ma we-vi {e bi la ugra ni ca ma fer-ple ja, i ma ju }i uvi du te ̀ i nu si tu a ci je i ne iz ve -snost is ho da iz bo ra, o ce wu je Zo ranSto jiq ko vi}. I po red ne ga tiv nihe le me na ta, ni je to kli zi lo u „pr -qa vu” kam pa wu. Ono {to je sa dastvar mo je re zer ve, ne sum wi vo jesa zna we da se u vek za sam kraj ~u -va ju kqu~ ni ar gu men ti, o ba vqa junaj gru bqi na pa di – ka da se na wihne mo ̀ e a de kvat no od go vo ri ti.No, ako sve o sta ne o va ko, bi }e tore la tiv no pri stoj na kam pa wa.

Mi o drag Ra do je vi} ka ̀ e da suiz bo ri pri li ka za su ~e qa va we ra- zli ~i tih i de ja i po ru ka, pa je ne -za hval no o ~e ki va ti da pred iz bor -na kam pa wa bu de ste ril na, u smi -slu da po li ti ~a ri ne o bra }a ju pa -`wu na to {ta su prot na stra na sa -op {ta va jav no sti. Od po li ti ~a rase o ~e ku je da u kr ste pro gra me, iz -no se ar gu men te i pro ti var gu men -te, jer de mo kra ti ja je bor ba re ~i -ma i rat ar gu men ti ma. I na ~e, zaovu iz bor nu kam pa wu mo ̀ e se re -}i da je re la tiv no ko rekt na u od -no su na pret hod ne.

- Za slu gu za to, pre sve ga, imajav no mwe we ko je je kri ti~ ki na s-tro je no pre ma ta ko zva nim „pr qa -vim” kam pa wa ma, mi {qe wa je Mi -o drag Ra do je vi}. – U a na li za ma ko -je su se po ja vi le pre iz bor ne kam- pa we i sti ca no je da pr qa vi na stu -pi do no se ve }u {te tu ne go ko rist,da je to po tvr di lo is ku stvo s pret -hod nih iz bo ra, pa su se stran ke

sve sne o vih ~i we ni ca ve }i nom o -pre de li le za dru ga ~i ji pri stup.

S dru ge stra ne, Ne ven Cve ti }a -nin s do sta skep se go vo ri o pred -iz bor nom fer-ple ju, pod se }a ju }ida je na {a de mo kra ti ja u po vo ji mai da svi ak te ri po li ti~ ke sce netre ba da po ve du ra ~u na da se ona neu ne re di – me ta fo ri~ no re ~e no.

- Kad je ve} si tu a ci ja ta kva ka -kva je ste, kad u kam pa wa ma i ma mopri li ke da ~u je mo mno ge te {ke op -tu ̀ be, do bro bi bi lo da svi ak te -ri po ve du ra ~u na o to me da }e sebu du }a vla da sa sta vqa ti u do go vo -ri ma vi {e po li ti~ kih u ~e sni ka –i da bi ono {to ka ̀ u da nas u kam- pa wi mo glo da im od mog ne su traka da bu du pra vi li vla du ka dru dare {a va pro ble me, u po zo ra va Ne venCve ti }a nin.

Bi }e do bra iz la znost

U pr kos na ja va ma, pa i po zi vi mada se ovi iz bo ri boj ko tu ju, te sti -ra wa jav nog mwe wa go vo re da }e iz -la znost gla sa ~a bi ti do bra. Ko mebi ve }a iz la znost naj vi {e i {la upri log, a ko bi, s dru ge stra ne, mo- gao da pro fi ti ra u slu ~a ju ve }eap sti nen ci je?

- Iz ve sno je da }e na o vim iz bo -ri ma gla sa ti oko dve tre }i ne gra -|a na u pi sa nih u bi ra~ ki spi sak,{to je re la tiv no vi so ka iz la -znost, ka ̀ e Mi o drag Ra do je vi}. –Na o pre de qi va we bi ra ~a, o nihko ji su bi li ne o dlu~ ni, u ti ca }evi {e fak to ra. Po red iz bor nihpo ru ka i kam pa wa, bi ra ~i }e u veksvo ju od lu ku do no si ti na o sno vusvo jih in te re sa.

Ne ven Cve ti }a nin sma tra da bive }a iz la znost na iz bo ri ma i {lau pri log ve }im stran ka ma, dok bi{te ti la o nim ma wim, jer bi po di -gla prag za cen zus. Zna ~i, ra stomiz la zno sti ra ste i prag za do sti -za we cen zu sa, pa bi u sled ve li keiz la zno sti bi le u gro ̀ e ne sve op- ci je ko je su na i vi ci cen zu sa – ilise bo re za we ga.

- Ve ru jem da ne {to ve }a iz la -znost vi {e od go va ra o po zi ci ji,dok je pri ~a o be lim li sti }i mabes pred met na, eks pli ci tan je Zo- ran Sto jiq ko vi}. – Jer, ako bi, re -ci mo, bi lo u slo va da oko 50 ili 55po sto bi ra ~a ne i za |e na iz bo re,da oni ne va ̀ e – on da bi to i ma -lo e fek ta. O va ko, ne moj mo i ma tii lu zi ja: po li ti ~a ri ne ma ju pre vi -{e mo ral nog in te gri te ta, vla da -}e oni i ako nas i za |e sa mo 30 po -sto.

Политика

KA KAV-TA KAV FER PLEJ O ̂ U VAN JE I ME \U NAJ VE ]IM KON KU REN TI MA

OD PR QA VE KAM PA WE VI [E[TE TE NE GO KO RI STI:MI O DRAG RA DO JE VI]

GRA \A NI SU SI TI NE O LI BE RAL NOG MO DE LA:ZO RAN STO JIQ KO VI]

VE ]A IZ LA ZNOST VI [E KO RI STIVE LI KIM STRAN KA MA:NE VEN CVE TI ]A NIN

NA KRA JU IZ BOR NE KAM PA WE

Vi {e krup nih ne go te {kih re ~i

Page 7: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

Четвртак, 3. мај 2012. КРАГУЈЕВАЧКЕ 7www.kragujevacke.rs

Политички маркетинг

Page 8: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

8 КРАГУЈЕВАЧКЕ Четвртак, 3. мај 2012. www.kragujevacke.rs

Избори

PRED IZ BOR NA AN KE TA

Ako po be di te na iz bo ri ma za grad sku Skup {ti nu, {ta }e te pri o ri tet no u ra di ti u pr vih sto da na, {ta u pr voj go di ni, a {ta u ce lom man da tu?

ЈЕДНО ПИТАЊЕ

ЈЕДАН ОДГОВОР

Za vr {a va ju }i se ri jal u ko me su naj va ̀ ni ji po li ti~ ki ak te ri u nad me ta wu za no viman dat grad ske vla sti u Kra gu jev cuod go va ra li na pi ta wa„Kra gu je va~ kih” no vi na, {lag na tor tu sta vqa mo pi ta wem {ta }e ra di ti ako bu du u skup {tin skoj ve }i ni

Ve ro qub Ver koSte va no vi}Za jed no za Kra gu je vac U je di we ni re gi o ni Sr bi je

Kad po be di mo na lo kal nim iz bo ri mana sta vi }u sa svo jim ti mom da ra dimna za po ~e tim i na ja vqe nim pro jek ti -ma raz vo ja Kra gu jev ca, pre ma u tvr |e -nom i jav no pred sta vqe nom pla nu. Ne -ma ni ka kvih spek ta ku lar nih no vo sti,ni ti pro me ne kur sa. Kon ti nu i tet da -qeg raz vo ja Kra gu jev ca je ste raz log,mo tiv i glav ni ciq mo je li ste, kan di- da tu re i kam pa we "Rad ni~ ki. Po bed -ni~ ki. Kra gu je va~ ki!". Po stig nu ti u -spe si su naj bo qa pod lo ga za jo{ ve }e u -spe he. Mo gu} no sti Kra gu jev ca prak ti~ -no ne ma ju gra ni cu i sa mo ne sme da sesta ne.

U pr vim da ni ma no vog man da ta bi -}e ne op hod no da se naj pre spro ve du za- kon ski pro pi sa ne pro ce du re po sti -zbor nog for mi ra wa par la men ta i dru -gih or ga na i te la lo kal ne sa mo u pra veu no vom sa zi vu. Ro ko vi su ta kvi da }eu tim po slo vi ma mo ra ti da se iz gu bine ko vre me, ali to }e bi ti i de al napri li ka da o sve ̀ im i o ja ~am svoj tim.Ne kim na vi ka ma }e mo def ini tiv nore }i do vi |e wa, a ne ki ma }u mo ra ti ida se za hva lim na do sa da {woj sa rad wi.Sve ka drov ske pro me ne i po boq {a wa una ~i nu ra da je du vre me, jer mo ra te dapo {tu je te pro ce du re, a vre me je iz u zet -no va ̀ an fak tor u po slo vi ma, na ro ~i -

to ka da su o zbiq ni, pri li ke o skud ne,a am bi ci je ve li ke. Na pro sto, ne mo ̀ e -te da me wa te sve }i ce i do te ̀ e te {ra -fo ve na mo to ru dok ra di i to pod pu -nim ga som.

Zbog to ga sam mo rao da to le ri {em ine ka re {e wa ko ji ma ni sam bio za do -vo qan i na ~i ne ra da, bo qe re }i ne ra -da, kod ne kih po je di na ca u si ste mu, ko -je }u u no vom sa zi vu mo }i da ot klo nim.Ni je nor mal no da u ime jav ne od go -vor no sti za da ta o be }a wa ili pre u ze -te du ̀ no sti ja po ne kad mo ram da o ba -vqam i po slo ve ne po sred nih iz vr {i -la ca. Mo ju li stu ste vi de li, pro gramje pre zen to van, ka drov ska o ja ~a wa i o -sve ̀ e wa su pred sta vqe na i ne ma raz -

lo ga za qut wu i ner vo zu. Kra gu -je vac je ve li ki grad, u br za no na -pre du je, pa je pri rod no i da seme na xer ski u sa vr {a va.

Do kra ja go di ne tre ba da po~ -ne mo iz grad wu pod zem ne ga ra ̀ eu stro gom cen tru gra da, a po tomi ve li kog o tvo re nog tr ga nadwom. Na tr gu ne }e bi ti pre pre -ka, ali }e za to on bi ti pri li kada ko na~ no po dig ne mo spo me niko sni va ~u mo der nog gra da i mo d-er ne Sr bi je kwa zu Mi lo {u. Ga ra -`a }e i ma ti pri la ze i pod zem nepe {a~ ke pre la ze za po je di nefre kvent ne li ni je pe {a~ kog sa -o bra }a ja, a ne }e bi ti ra |e na fa -zno, ka ko se naj pre pla ni ra lo. Tajje din stve ni iz vo |a~ ki i gra di -teq ski „na pad” na ce lo vi tu lo ka -ci ju u br za }e re a li za ci ju pro jek- ta i u ~i ni }e Kra gu je vac do slov -

no naj ve }im gra di li {tem u ze mqi. Zare zul tat }e mo do bi ti ne sa mo funk ci -o nal nu i e stet ski per fekt nu ur ba nuce li nu, ne go i jed nu sim bo li~ nu vred- nost. Bi }e vi dqi vo da je Kra gu je vac jed- na od i sto rij skih pre sto ni ca E vro pe.

Do kra ja go di ne bi }e za vr {e ni igra |e vin ski pro jek ti sta no grad we upla ni ra noj di na mi ci am bu lan ta broj4 i broj ni in fra struk tur ni pro jek ti,kao {to za vr {a va mo i dru gu e ta pu a -u to pu ta do Ba to ~i ne. Mno gi stra ni in- ve sti to ri ve} sa da do la ze na pr ve kon- sul ta ci je, ta ko da }e ne ki, ve ru jem dokra ja go di ne, po ~e ti i sa gra |e vin skimra do vi ma. Tek sa da se vi di ko li ko jebi la do bra na {a od lu ka o bo ni fi ka -

ci ji za ku pa grad skog gra |e vin skog ze -mqi {ta u rad nim zo na ma. Do kra ja go- di ne Kra gu je vac }e ja sno o se ti ti i no -vi ta las za po {qa va wa i an ga ̀ o va warad ne sna ge.

[ta }e bi ti mo gu }e u ra di ti dokra ja man da ta za vi si }e i od re zul ta tapar la men tar nih iz bo ra i kom po zi ci -je no ve Vla de. Ako URS do bi je pri li -ku da sa sta vi no vu Vla du ili bar o zbiq -ni je par ti ci pi ra u woj, ho ri zont na -{ih o be }a wa, uz trend raz vo ja gra da,mo gao bi da po sta ne te san. Mi ni smoza bo ra vi li ni i de ju {u ma dij ske raz vo-j ne ban ke u Kra gu jev cu, ni kon cept re- gi o nal nih or ga na vla sti, u pra ve i po -ve zi va wa. Sve je to mo gu }e u vr lo krat -kom ro ku, sa mo ako gra |a ni i za be ru bu -du} nost i per spek ti vu.

Iz bo ri ni su po put a uk ci je sli ka. Neli ci ti ra mo ko me vlast naj vi {e li ~i,ve} ko mo ̀ e da vr {i je dan o va ko o zbi -qan po sao. Bi ra mo one ko ji nu de naj -vi {e {an si za do bar ̀ i vot na ma i na -{im po ro di ca ma.

Ka ko god gra |a ni da od lu ~e, bi }edo bro, jer naj va ̀ ni je i je ste to da sa -mi pre u zmu od go vor nost za svo je po li- ti~ ke i po slov ne iz gle de u bu du} no -sti. Za to sam se, pre sve ga, sve ove go- di ne i bo rio. Zbog to ga po zi vam gra -|a ne Kra gu jev ca da 6. ma ja i za |u na iz- bo re i od lu ~e slo bod no, po svo joj vo -qi i u svom naj bo qem in te re su. Utom ras po lo ̀ e wu, s do brom na dom isve ~a nom ra do {}u, svim Kra gu jev ~a -ni ma ~e sti tam \ur |ev dan. Dan gra daKra gu jev ca, pr ve i bu du }e pre sto ni cemo der ne Sr bi je.

Zo ran R. Pro ki}pred sed nik Grad skog odbo raSPS – iz bor na li sta „So ci ja- li sti~ ka par ti ja Sr bi je,PUPS, Je din stve na Sr bi ja”

Na {a po li ti~ ka sna ga pro iz la zi izna {eg iz bor nog pro gra ma pod ge slom So- ci jal no pra ved na – sna ̀ na Sr bi ja, ko -ji je za pra vo `iv do ku ment i ima smi -sla do pi si va wem sa mo u in ter ak ci ji sao ni ma ko ji tre ba da o se te we go ve e fek -te i da ga ko ri gu ju po tre ba ma re a li te -ta sva ko dnev nog `i vo ta.

Ko a li ci ja o ku pqe na oko So ci ja li -sti~ ke par ti je Sr bi je po ka za la je da Sr- bi ja mo ̀ e na nas da ra ~u na u re {a va wuslo ̀ e nih pro ble ma na na ci o nal nom ni -vou, a jed na ko va ̀ no nam je i da sva ko -dnev ni `i vot u Kra gu jev cu, u lo kal nojza jed ni ci, or ga ni zu je mo u vi so kom ko- mu nal nom stan dar du i od go va ra ju }ojsa vre me noj in fra struk tu ri, jed no -stav no re ~e no – u ~i ni ti ̀ i vot kom for -ni jim i pri me re nim ~o ve ku u sa vre -me nom do bu.

So ci ja li sti~ ka par ti ja Sr bi je uKra gu jev cu ~vr sto je u ve re na da ni jed napo li ti~ ka op ci ja, na kon o vo go di {wih|ur |ev dan skih iz bo ra, ne }e mo }i sa mada for mi ra vlast u lo kal noj sa mo u pra -vi. Kao po li ti~ ka par ti ja sa naj ve }imko a li ci o nim po ten ci ja lom, sku pa sa

svo jim pred iz bor nim part ne ri ma izPUPS-a i JS-a, sprem ni smo da u |e mosa mo u one po sti zbor ne a ran ̀ ma ne ko -ji su na ko rist gra |a na Kra gu jev ca. I s-to vre me no, si gur ni smo da bu du }a vlastu gra du ni je za mi sli va bez so ci ja li -sta.

So ci ja li sti Kra gu jev ca po ka za li suu pret hod na dva man da ta da in te reslo kal nog sta nov ni {tva na di la zi svedru ge in te re se i da sa sna gom ko ju smoi ma li mo gu u spe {no da se re {a va ju pro -ble mi Kra gu jev ~a na. Sprem ni smo za ve -}i pro ce nat i qud skim re sur si ma mo -`e mo da od go vo ri mo zah te vu vr {e wavla sti na ko rist gra |a na.

To kom ~e tvo ro go di {weg man da ta ra -di }e mo na raz vo ju gra da u svim o bla -sti ma `i vo ta – pri vre da, ter ci jar nisek tor, o bra zo va we, zdrav stvo, u ni ver -zi tet, kul tu ra, sport, ko mu nal na in fra- struk tu ra i ko mu nal ne u slu ge i sve ihvi di mo kao je din stven pro stor an ga ̀ o -va wa i re {a va wa slo ̀ e nih zah te va gra -|a na, pr ven stve no rad ni ka i se qa ka.Oni su u pret hod nim go di na ma no si lite ret tran zi ci je, ne pra ved ne pri va ti -za ci je, bi li ot pu {ta ni i ne ki od wihpo no vo u po {qa va ni u fa bri ka ma, ko jesu sa mi stva ra li to kom pe ri o da sa mo -u pra vqa wa i iz grad we gra da kroz sa mo -do pri no se. Se qa ci ne sme ju da bu du u si -tu a ci ji da „ve ru ju u ne bo“ i da sva kimda nom stra hu ju za re zu la te svog te {kogfi zi~ kog ra da – po treb na je po dr {ka a -grar nih fon do va, sin hro ni zo va na sa re -{e wi ma sa na ci o nal nog ni voa, ko jitre ba da o lak {a ju bri gu ra ta ra, pro iz -vo |a ~a biq ne i sto~ ne hra ne, ali i raz -vo jem in du stri je, ko ja bi od mah mo gla daap sor bu je ce lo kup nu po qo pri vred nupro iz vod wu.

Kao vlast u Kra gu jev cu pr vu go di nuna {eg ra da u sme ri }e mo ka ve }oj u lo zime snih za jed ni ca u re {a va wu pri o ri -tet nih pro ble ma na se qa u gra du i e fi -ka sno funk ci o ni sa we ko mu nal nih pre-d u ze }a, po u zo ru na ona ko ja su do sa davo di li so ci ja li sti. Do {ao je tre nu takda u do go vo ru sa gra |a ni ma, s po ve re wemko je smo svo jim mar qi vim ra dom ste kli,na sta vi mo da `i vot no o kru ̀ e we u pot- pu no sti pri la go |a va mo po tre ba ma sva -kog su gra |a ni na.

Zo ran To do ro vi}me na xer Grad skog od bo ra LDP – iz bor na li sta „^e do mir Jo va no vi} - Pre o kret - dr Zo ran To do ro vi} (LDP, SPO, SDU)”

Kra gu jev cu ni je po tre ban ni ti do vo qansa mo po ziv po li ti ~a ra na op ti mi -zam, ve} po li ti ka ko ja svo jim du hom ie ner gi jom u li va na du da je mo gu }e ̀ i -ve ti dru ga ~i je, slo bod ni je i bo qe.Zbog to ga ni je do voq no sa mo tak sa -tiv no na bra ja we svih po slo va ko jinam pred sto je, a oko ko jih `e li mo dase do go vo ri mo, ve} sa gla snost oko ci -qe va ka ko Kra gu je vac mo der ni zo va ti usva kom po gle du, od pri vred nih de lat -no sti ko je bi do ne le no vi kva li tet, dokul tur nih i sport skih sa dr ̀ a ja, kaona ~i na `i vo ta.

U to ku pr vih sto da na ne op hod no jeda u sta no vi mo i sti nu u ve zi sa fi nan- sij skim sta wem bu xe ta i jav nih i jav -no-ko mu nal nih pred u ze }a. @e li mo daod ta~ nih po da ta ka kre ne mo, jer jebi lo i su vi {e di sku si ja na re la ci jigrad ske vla sti i o po zi ci je oko fi nan- sij skog sta wa, i da sa tim po da ci ma i -za |e mo pred gra |a ne Kra gu jev ca ko jitre ba da zna ju ka ko se tro {i wi hovno vac. Ne `e li mo da bu de mo su di je,ali je re al no sta we va ̀ no i zbog po -li ti~ kih ~i ni la ca . Zbog tog po sla nesme da se od la ̀ e ni je dan va ̀ an grad- ski pro je kat. Na sta vi }e mo re a li za -ci ju svih naj va ̀ ni jih pro je ka ta usa rad wi sa re pu bli kom, ko ji se ti ~uin fra struk tu re ne op hod ne pre svihza „Fi jat a u to mo bi le Sr bi ja”, wi ho -ve ko o pe ran tre, a za jed no sa wi ma isvi dru gi po slov ni su bjek ti tre ba dai ma ju {to bo qe u slo ve za pri vred node lo va we.

Je dan od o snov nih raz lo ga zbog ko- jih su u pro {lo sti Kra gu je vac i Sr- bi ja za o sta ja li, je {to su sa pro me nomvla sti me wa ni i pri o ri te ti. Kra gu -jev ~a ni tre ba da bu du si gur ni da }e

„Pre o kret” sva ki raz -voj ni pro je kat na sta -vi ti sa ci qem da se,pre sve ga, po spe {u jupri vred ne ak tiv no sti.Za ta kve pla no ve ne op -hod na nam je no va po -li ti ka, ko ju je Pre o -kret to kom mi nu lekam pa we pred sta vio ipo nu dio su gra |a ni ma.Za vr {e tak a u to pu ta doBa to ~i ne i re a li za -ci ja o bi la zni ce ka kvuKra gu je vac tre ba daima su du go ro~ ni pro- jek ti. A u to put je ve}do brim de lom u ra |eni mo gu }e je u na red nihgo di nu da na za vr {i titaj po sao, dok oko o bi -la zni ce ni {ta ni jera |e no o sam go di na ipi ta we je da li su ~e -ti ri go di ne do voq neda Kra gu je vac ima pot- pu no za vr {e nu o bi la -zni cu.

Ciq nam je da po dr -`i mo no ve teh no lo gi -je i za ~e ti ri go di ne jemo gu }e da spro ve de moak ci ju da se na tr go -vi ma, par ko vi ma i me sti ma o ku pqa -wa mla dih na pra ve bes plat ni in ter -net par ko vi, kao i da o mo gu }i mo brzi la ko do stu pan in ter net sta nov ni -ci ma na se lu.

Je dan od na {ih pri o ri te ta, ko je jei re al no spro ve sti, je ste pre tva ra -we voj ne bol ni ce u op {tu grad sku bol- ni cu, o sni va we kan ce la ri je za in klu -ziv no o bra zo va we, po dr {ka kan ce -la ri ji za rad sa ne vla di nim sek to -rom, ko ju sma tra mo ve o ma bit nom zaja ~a we ci vil nog sek to ra.

Kul tu ru de fi ni {e mo kao „na ~in`i vo ta”. U sa rad wi sa Mi ni star -stvom kul tu re po kre nu }e mo i ni ci -ja ti vu da Mi lo {ev ve nac do bi je nazna ~a ju ka kav za slu ̀ u je. Za to je ne op -hod na sa rad wa sa Vla dom Sr bi je, a po -seb no u de lu ko ji se od no si oko do go -vo ra na re la ci ji Mi ni star stvo od bra -

ne - grad Kra gu je vac u ve zi pre u zi -ma wa ka sar ni u grad skom je zgru.

Sva ka ko tre ba raz ma tra ti i ~i we -ni cu da bi Kra gu je vac zbog kul tur -no-i sto rij skog zna ~a ja tre ba lo dafi gu ri ra kao ad mi ni stra tiv ni cen- tar Sr bi je.

Ka da je re~ o spor tu, za nas je pri- o ri tet raz voj a ma ter skog i re kre a tiv -nog spor ta i u la ga we u u slo ve da de -ca, mla di i svi re kre a tiv ci do bi ju a -de kvat ne pro sto re za o ba vqa we fi zi~ -kih ak tiv no sti.

Kra gu jev ~a ni, mo der ni za ci ja je je- di ni na ~in za mo bi li za ci ju na {eg de -mo krat skog po ten ci ja la. Je di no po li- ti~ ki, e ko nom ski, kul tur no i u sva -kom dru gom smi slu slo bod na ze mqamo ̀ e i ma ti sna gu za dru ga ~i ji pri st-up i pa met no re {e we za sve ono lo {eme |u na ma. „Pre o kret” je re {e we!

Page 9: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

Четвртак, 3. мај 2012. КРАГУЈЕВАЧКЕ 9www.kragujevacke.rs

Избори

Du {an Ob ra do vi}pred sed nik Grad skog od bo raDS - iz bor na li sta „Ko a li ci jaiz bor za bo qi `i vot - Bo risTa di} (DS-SDPS)”

Naj va ̀ ni ji za da tak no ve grad ske u pra -ve ko ju }e vo di ti De mo krat ska stran kasu e ko nom ske i so ci jal ne re for me, jerone di rekt no u ti ~u na pri vred ni ̀ i voti stan dard gra |a na. Na lo kal noj je u p-ra vi o ba ve za da ras po re di te ret re for- mi na pra vi ~an na ~in i da za {ti ti na-j u gro ̀ e ni je slo je ve gra |a na to kom togpro ce sa. Ciq De mo krat ske stran ke u e -ko no mi ji je us po sta vqa we si ste ma ko jije i sto vre me no i e fi ka san i pra vi ~an.Br zi pri vred ni rast, jak bu xet i sre |e -ne fi nan si je su za pra vo je di ni pra vi o -snov pri stoj nog ̀ i vo ta za naj {i re slo- je ve dru {tva.

U pr vih sto da na ap so lut ni pri o ri -tet no ve grad ske u pra ve mo ra bi ti spre -~a va we fi nan sij skog ko lap sa i za u sta -vqa we ka ta stro fal ne si tu a ci je u ko jojse na la zi grad ski bu xet. Ta kvo sta we na -sta lo je ne od go vor nim i ne sra zmer nimza po {qa va wem u jav nom sek to ru,kao i za -du ̀ i va wem ko je je tre nut no po ra znimo sno va ma pre ko ~e ti ri mi li jar de di na -ra, ili pre ko sto po sto go di {wih pri- ho da gra da. U o vom tre nut ku grad ne mo -`e da se do dat no za du ̀ u je, pa za to ne op -hod ne me re kon so li da ci je grad skih fi- nan si ja mo ra ju da se spro ve du u o kvi ruras po lo ̀ i vih bu xet skih sred sta va.

Ur gent no tre ba do ne ti re ba lans bu -xe ta ko ji bi mo rao bi ti na re al nim o -sno va ma, uz me re za do vo |e we ras ho da uza ko nom do zvo qe ne o kvi re.

Iz vor ni pri ho di gra da mo ra ju da sezna ~aj no u ve }a ju i to je iz vor sred stvane op hod nih za raz voj, in ve sti ci je i so- ci jal na da va wa po svim o sno va ma.

Na stra ni ras ho da pri mar ni ciq suu {te de na svim ni vo i ma i e li mi ni sa -we ne na men skih tro {ko va. Mo ra sehit no za u sta vi ti po li ti ka stra na~ kogza po {qa va wa i ras ki nu ti fik tiv niu go vo ri o ra du, ka ko kod di rekt nih, ta -

ko i kod in di rekt nih bu xet skih ko ri -sni ka. Ova me ra se sva ka ko mo ra pri me -ni ti i u JKP gde je ta ko |e do {lo do e s-ka la ci je za po {qa va wa po par tij skom o -sno vu.

U pr voj go di ni no va grad ska u pra vamo ra da u tvr di pri o ri te te jav ne po tro -{we, uz ne op hod nu tran spa rent nost iod go vor nost za jav nu po tro {wu,i mo rase o zbiq no ot po ~e ti sa re for ma ma, awi hov u speh }e pr ven stve no za vi si ti odpo li ti~ ke vo qe i od go vor nog o ba vqa wajav nih funk ci ja u do me nu fi nan si ja.

Nu ̀ no se mo ra ot po ~e ti i sa te {kim,ali ne op hod nim si stem skim re for ma -ma kao nu ̀ nim u slo vom za du go ro~ nu o -dr ̀ i vost si ste ma.

Pri ho di od po boq {a ne na pla te mo -ra ju bi ti po ve }a ni naj ma we za tre }i nu,kao i pri ho di od no vih ko ri sni ka i u -slu ga. Tre ba de fi ni sa ti i pri me ni tipo treb ne in ve sti ci o ne me re ko je }e o -bez be di ti po boq {a we per for man siko mu nal nih si ste ma. Re de fi ni sa ti ipo ve }a ti sred stva u bu xe tu na me we na zara zne vi do ve so ci jal ne za {ti te na na-j ma we pet po sto bu xe ta.

Za vre me tra ja wa jed nog man da ta mo -gu }e je ra di ti na stra te gi ji lo kal nog e -ko nom ski og raz vo ja. To je pro ces pu temko jeg se mo ra stva ra ti lo kal na za jed -ni ca ko ja o mo gu }u je po boq {a wa kva li -

te te ̀ i vo ta i e ko nom sku bu du} no sti. Odkru ci jal ne va ̀ no sti je da va we pri o -ri te ta raz vo ja, kao i od re |i va we stra -te gi je za bu du} nost lo kal ne e ko no mi je.

Pla ni ra mo da o stva ri mo naj op {ti -je ci qe ve kao {to su re for ma bu xet skogsi ste ma , pro me ne u pri vred noj struk- tu ri, ra ci o na li za ci ja lo kal ne u pra ve,kao i re struk tu ri ra we jav nih pred u ze -}a, a to }e ~e sto zah te va ti te {ke i ne -po pu lar ne od lu ke.O sim o vih op {tih ci -qe va pla ni ra mo i re a li za ci ju ~i ta vogni za stra te {kih pro je ka ta.

E ko nom ski na pre dak i raz voj tr ̀ i -{ne pri vre de mo ra ju se za sni va ti nakon cep ci ji o dr ̀ i vog raz vo ja. Za vr {i -}e mo pro ces re stru ktu ri ra wa kroz pri- va ti za ci ju ili po dr ̀ a vqe we jav nog sek- to ra ta mo gde je to mo gu }e, kao i us po -sta vi ti no ve ob li ke sa rad we jav nog ipri vat nog sek to ra.

Du go ro~ ni ci qe vi u o bla sti so ci -jal ne za {ti te su po mo} naj u gro ̀ e ni ji -ma, po seb no in va li di ma, sta rim li ci -ma, rat nim voj nim in va li di ma, de ci bezro di teq skog sta ra wa, kao i spre ~a va wena si qa i pru ̀ a we po mo }i ̀ r tva ma na -si qa.U slov za o stva ri va we o vih ci qe vaje da se iz bu xe ta iz dva ja mi ni mum de- set od sto iz bu xe ta.

Po qo pri vre da, sa na gla sa kom na in- ve sti ci je, a ne na sub ven ci je, raz voj za -dru gar stva, skla di {nih i pre ra |i va~ -kih ka pa ci te ta, sub ven ci o ni sa we ce nain pu ta, kao i me re za u na pre |e we kva -li te ta ̀ i vo ta na se lu, uz po seb no me stoza raz voj se o skog i baw skog tu ri zma.

Raz voj in fra struk tu re ko ja je pred -u slov za pri vred ni raz voj, pre sve ga put -ne mre ̀ e, snab de va we ga som, in fra -struk tur no o pre ma we in du strij skihzo na.

Fi nan si ra we pro je ka ta e ner ge ti ke e -fi ka sno sti, gde raz voj ni pri o ri tettre ba da ti pro zvod wi e lek tri~ ne e ner -gi je od no sno kon cep tu tzv.ko ge ne ra ci -ji, jer je to je di na {an sa da „E ner ge ti -ka” po sta ne sa mo o dr ̀ iv si stem.

Ad mi ni stra tiv ne me re, kao {to su u -ma wi va wa lo kal nih na kna da o nim pri -vred nim su bjek ti ma ko ji po ve }a ju brojza po sle nih, sma wi va we pro pi sa ra dipo jed no sta vqe wa pro ce du ra i ve o mava ̀ no u vo |e we e lek tron ske u pra ve.

Mi ki ca Mi lo va no vi}Kan di dat za od bor ni ka na li sti DSS – Vo ji slav Ko {tu ni ca

De mo krat ska stran ka Sr bi je }e u pr vihsto da na na lo kal noj vla sti pr ven -stve no iz vr {i ti a na li zu po slo va wa ifi nan sij sku a na li zu sta wa gra da Kra -gu jev ca. To se od no si ne sa mo na bu xetgra da, ve} i na sve u sta no ve i pred u -ze }a u nad le ̀ no sti gra da. A na li za }ese iz vr {i ti sa a spek ta pla na, iz vr {e -wa pla na i fi nan sij ske o dr ̀ i vo sti, asa ci qem u tvr |i va wa me ra za op sta naki raz voj. Svi re zul ta ti ra da }e bi ti ob- ja vqe ni, a u u tvr |i va wu no vih ci qe vai na ~i nu o stva re wa }e u ~e stvo va ti{i ra jav nost.

I sto vre me no, po kre nu }e mo {i ro kuak ci ju u tvr |i va wa svih ne is ko ri -{}e nih i ne do voq no is ko ri {}e nihpo ten ci ja la gra da. Ovo se od no si napri rod ne po ten ci ja le, ne o bra |e no po- qo pri vred no ze mqi {te, ne ak tiv na

pred u ze }a, o pre mu i, po seb no, ka dro -ve. U o voj ak ci ji o ~e ku je mo u ~e {}esvih su gra |a na.

Na o sno vu do bi je nih re zul ta ta, for -mi ra }e mo plan ak ci je u ci qu is ko ri -{}e wa svih po ten ci ja la i in ten ziv nograz vo ja gra da, pr ven stve no u o bla sti o -sni va wa i raz vo ja pred u ze }a za pre ra -du po qo pri vred nih pro iz vo da, raz -vo ja po qo pri vred ne pro iz vod we i pro -iz vod nih pred u ze }a.

U bu xe tu gra da za 2013. go di nu zna -~aj na sred stva }e bi ti o pre de qe na zao sni va we po ro di~ nih pred u ze }a u o -bla sti pre ra de po qo pri vred nih pro -iz vo da, or ga ni zo va nih u se o skom pod -ru~ ju.

Pr va go di na }e bi ti o be le ̀ e na ga -ran to va nim ot ku pom i ce na ma za sve po- qo pri vred ne pro iz vo de, vi so kim ste- pe nom pre ra de po qo pri vred nih pro iz -vo da i or ga ni zo va nim iz vo zom. Bi }efor mi ran po slov ni cen tar sa za po -sle nim mla dim stru~ wa ci ma iz svih o -bla sti ra da, ~i ji }e za da tak bi ti in ten- ziv na po dr {ka i po mo} u o sni va wu, raz -vo ju, stan dar di za ci ji, bren di ra wu, mar- ke tin gu i iz vo zu. Ciq je da za go di nu da -na po~ ne sa ra dom naj ma we 20 pri vred-

nih su bje ka ta za pre ra du ra zli -~i tih po qo pri vred nih pro iz vo -da, sa de fi ni sa nim bren dom i po -zna tim kup ci ma.

U pr voj go di ni i ni ci ra }e mo iraz voj ko ̀ ne in du stri je, IT in- du stri je, he mij ske in du stri je ipro iz vod wu do ma }ih pa ten ti ra -nih pro iz vo da.

Raz vi je na po qo pri vre da ipro iz vod wa o bez be di }e vi so kuza po sle nost i zna ~aj no u ve }a wepri ho da po gla vi sta nov ni ka.Ti me }e se ste }i u slo vi za raz vojdru gih sek to ra i u slu ga ko je di- rekt no u ti ~u na po boq {a we kva -li te ta `i vo ta svih su gra |a na.

2016. go di ne Kra gu je vac }ebi ti grad sa naj ma wom sto pom ne -za po sle no sti, naj vi {im na ta li -te tom, naj kva li tet ni jom u slu -`nom po nu dom, vi so kim ni vo ompre ven tiv ne zdrav stve ne za {ti -te i kva li tet nim o bra zo va wem ufunk ci ji raz vo ja.

Page 10: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

10 КРАГУЈЕВАЧКЕ Четвртак, 3. мај 2012. www.kragujevacke.rs

bra ne taj no vac ve} je a van sno u pla -ti lo na ra ~un fa bri ke, ta ko da re- a li za ci ja mo ̀ e od mah da po~ ne.

Mi ni star od bra ne Dra gan [u t-a no vac, ko ji je u po ne de qak po se tioVoj nu fa bri ku, re kao da je Voj skaSr bi je o ~e ku je da „Za sta va o ru` je“na sta vi sa raz vo jem pro iz vo da od -bram be ne in du stri je, jer po sto ji po -tre ba i u Sr bi ji i u sve tu.

Kup ci sa Sred weg i Bli skog is to ka

On je pod se tio da je iz voz kra gu- je va~ ke fa bri ke u od no su na 2007.go di nu u dvo stru ~en i na gla sio daje to li ki iz voz mo gu }e o stva ri tii sa znat no ma wim bro jem za po -sle nih ne go {to je to bi lo ra ni je.Voj na fa bri ka je ne po sred no prede kom po no va wa „Za sta ve“ i ma laoko 6.000, a sa da ne {to vi {e od2.000 rad ni ka.

U Voj noj fa bri ci is ti ~u da po -seb no o hra bru je {to u struk tu ri u -go vo re nih po slo va, ~ak oko 70 od -sto, ~i ni iz voz voj nog na o ru ̀ a wa.Naj tra ̀ e ni ji su mi tra qe zi, a u to -mat ske pu {ke, snaj per ska pu {ka„cr na stre la“, pu {a ka „M21“, pod- cev ni ba ca ~i gra na ta, mi no ba ca -~i...

„Za sta va o ru` je“ je ve} go di na maser ti fi ko va ni snab de va~ mi rov nihsna ga U je di we nih na ci ja na kri znim`a ri {ti ma {i rom sve ta. Sa U je -di we nim A rap skim E mi ra ti masklo pqen je u go vor vre dan oko 15mi li o na do la ra, ali je i ve }i nadru gih dr ̀ a va Bli skog i Sred wegis to ka po ka za la in te re so va we za„Za sta vi no“ na o ru ̀ a we.

I na ~e, A zer bej xa nu se u ve li kois po ru ~u je teh no lo gi ja za pro iz -vod wu voj nog na o ru ̀ a wa. Taj u go vorvre dan je 26 mi li o na e vra.

Po ve }an o bim po sla o tvo rio jepi ta we pri je ma no vih rad ni ka i o -sa vre me wa va wa pro iz vod ne o pre me.Re struk tu ri ra we pred u ze }a i pri -pre ma za pro na la ̀ e we stra te {kogpart ne ra po sled wih go di na, zbog ne -ko li ko kru go va so ci jal nog pro gra -ma, do ve li je ne sa mo do sma we wabro ja za po sle nih, ne go i do od la skanaj bo qih maj sto ra. Po sled wih me -se ci fa bri ka se su o ~a va sa ne do -stat kom pro iz vod nih rad ni ka, ko jisu u glav nom u zi ma li ot prem ni ne ina pu {ta li fir mu, pa je ne dav no an -ga ̀ o va no vi {e de se ti na biv {ihrad ni ka fa bri ke, pen zi o ne ra, apla ni ran je i pri jem sto ti nak mla -dih.

Sta ri du go vi i so ci jal nipro gram

I a ko u Sa mo stal nom sin di ka tu,ka da je sta ri dug u pi ta wu, ba ra ta -

ju ci fra ma ko je se, ka ko kad, kre }uod 60 do 100 mi li o na do la ra, u fa -bri~ kom po slo vod stvu ka ̀ u da sedu go vi, na sta ja li de ce ni ja ma, i pakpo la ko vra }a ju. Ra di se o me |u dr -`av nim u go vo ri ma ko ji su re a li -zo va ni pre ko dr ̀ av ne fir me „Ju g-o im port SDPR“, a re~ je o iz vo zu na -o ru ̀ a wa i voj ne o pre me u glav nom une svr sta ne a fri~ ke i a zij ske ze mqe.

- To su u go vo ri ko ji }e se na pla -}i va ti shod no ze mqi du ̀ ni ka. Na -pla ti li smo sta ri dug od I ra na, apre tri me se ca pot pi san je u go voro na pla ti du ga iz Mo zam bi ka, ko jije ne {to ma wi, dok je dug An go le re -gu li san. O vih da na qu di iz SDPR-a ~i ne mak si mal ne na po re da se pot- pi {e u go vor o na pla ti du ga iz E ti -o pi je. Vi de }e mo ka ko }e to bi ti re- a li zo va no. U sva kom slu ~a ju, po na -{a }e mo se u skla du sa pot pi sa nimu go vo ri ma, ka ̀ e Gro mo vi}.

I po red sklo pqe nih iz vo znihu go vo ra i pro ble ma sa ne do voq -nim bro jem pro iz vod nih rad ni ka uVoj noj fa bri ci i pak ne od u sta ju odjo{ jed nog kru ga so ci jal nog pro gra- ma, za za po sle ne ko ji i ma ju pet i ma -we go di na do pen zi je.

Di rek tor fa bri ke ob ja {wa va dabi se re a li za ci jom o vog pro gra ma o -tvo ri la vra ta za pri jem no vih mla -dih rad ni ka, {to bi do ve lo do pod -mla |i va wa rad ne sna ge u fa bri ci.On tvr di da je sta ro sna struk tu ra ufa bri ci ne po voq na, jer je pro sek 50go di na `i vo ta i 28 go di na rad nogsta ̀ a.

U fa bri ci je i 186 in va li da ra -da, za ko je fa bri ka od ju la pro {lego di ne, zbog pri me ne no vog Za ko nao za {tit nim ra di o ni ca ma, ne do bi- ja re fun da ci ju, ko ja iz no si 50 od stopro se~ ne pla te na re pu bli~ komni vou.

Актуелно

ДОМ ВОЈСКЕ ВИШЕ НЕЋЕ БИТИ ПУСТ

Na ko ri {}e we FI LUM-ui Gim na zi jiMi ni star od bra ne Dra gan [u ta no vac po se tio jei Dom voj ske u Kra gu jev cu, ko ji je go di na ma biovan funk ci je i za tvo ren, a sa da je re kon stru i sansred stvi ma Mi ni star stva od bra ne. Za ob no vu jeu tro {e no 22 mi li o na di na ra.

Naj ve }i deo Do ma voj ske, ~i ja je u kup na po vr -{i na oko 3.500 kva drat nih me ta ra, bi }e dat nako ri {}e ne, pod za kup Fi lo lo {ko-u met ni~ komfa kul te tu, a sport ski te re ni u ~e ni ci ma Pr vekra gu je va~ ke gim na zi je.

Rek tor U ni ver zi te ta u Kra gu jev cu Slo bo dan Ar- se ni je vi} re kao je da je Dom voj ske od li ~an pro s-tor, ali ne do vo qan za sve po tre be FI LUM-a.

- S ob zi rom da je o vaj fa kul tet bio pr vo na 11,a sa da je na se dam lo ka ci ja, ne mo ̀ e te da ve ru je -

te {ta stu den ti ma i pro fe so ri maovo zna ~i. Mi ni star stvo od bra ne u -ra di lo je pra vu stvar, jer ni je do zvo -li lo da se Dom voj ske u pro pa sti ilipre pu sti ne koj bez ve znoj ko mer ci ja -li za ci ji. U ni ver zi tet u Kra gu jev cuima od li~ nu sa rad wu sa U ni ver zi te -tom od bra ne, pa sa mim tim i sa Mi -ni star stvom od bra ne, za to me i ne~u di {to nam je o vaj re pre zen ta tiv -ni o bje kat u stu pqen na ko ri {}e we,re kao je Ar se ni je vi}.

Mi ni star [u ta no vac re kao jeKra gu je vac va ̀ an grad i da je `e qaVoj ske Sr bi je da i u Kra gu jev cu imado bru ci vil no-voj nu sa rad wu.

- Na sta vi }e mo sa o pre ma wem sport skih te re -na, a lo kal nu sa mo u pra vu po zi vam da i ona po- mog ne da i voj ni ba zen sta vi mo u funk ci ju.

Ve ru jem da }e mo re no vi ra ti i ku gla nu, ta ko da}e qu di iz ku gla {kog klu ba u sko ro mo }i da tre -ni ra ju, re kao je [u ta no vac.

SA OP [TE WE KLI NI^ KOGCEN TRA I OD GO VORGRA DO NA ̂ EL NI KA

Ko je kriv {tokli ni ke jo{ni su sa ni ra neIz kra gu je va~ kog Kli ni~ kog cen tra na {ojre dak ci ji sti glo je sa op {te we, sa pot pi somdi rek to ra prof. dr Slo bo da na Ob ra do vi -}a, u ko me se sa za bri nu to {}u kon sta tu je dani na kon vi {e od dva me se ca od zim skih ne- po go da, ko je su pro u zro ko vle ve li ku {te tuna ne kim o bjek ti ma KC-a, ni {ta ni je pre-d u ze to da one bu du sa ni ra ne.

U sa op {te wu se pod se }a da je Kli ni~ kicen tar Kra gu je vac jo{ 21. fe bru a ra u pu tioMi ni star stvu zdra vqa de ta qan iz ve {taj o{te ti sa zah te vom za o do bra va we 12.121.500di na ra za hit no sa ni ra we Cen tra za pul-

mo lo gi ju, Kli ni ke za ne u ro lo gi ju, Cen traza on ko lo gi ju i ra di o lo gi ju i Cen tra za re- ha bi li ta ci ju, uz de ta qan pre gled po treb -nih ra do va. Tri da na doc ni je, 24. fe bru a -ra, naj u gro ̀ e ni ja o de qe wa ob i {li su mi -ni star zdra vqa Zo ran Stan ko vi} i gra do -na ~el nik Kra gu jev ca Ve ro qub Ste va no vi}.Mi ni star je, tom pri li kom, u o {te }e nomCen tru za pul mo lo gi ju, iz ja vio da se sa gra -do na ~el ni kom i di rek to rom bol ni ce do go -vo rio da se u naj kra }em ro ku pro ce ni{te ta i o ce ni da li i ko ji o bjek ti mo gu dase re no vi ra ju ili su po treb ni ve }i gra |e -vin ski za hva ti, da se to po {a qe Mi ni -star stvu, ko je }e pro blem u ro ku od ne de quda na iz ne ti pred nad le ̀ ne or ga ne.

Di rek tor Ob ra do vi} po tom ka ̀ e da jegra do na ~el nik Kra gu jev ca Ve ro qub Ste va -no vi} 1. mar ta mi ni stru zdra vqa pro sle -dio „Pred mer i pred ra ~un ra do va na re kon- struk ci ji Cen tra za pul mo lo gi ju“ ko jeg susa ~i ni le stru~ ne slu ̀ be gra da, u ko jem seza re kon struk ci ju i do grad wu o bjek ta tra -`i iz nos od 1.379.000 e vra. S ob zi rom daod go vor iz Mi ni star stva zdra vqa ni je sti- zao, Kli ni~ ki cen tar je 11. a pri la u pu tiojo{ je dan do pis mi ni stru Zo ra nu Stan ko -

vi }u u ko me se tra ̀ i hit nost u u o bez be |i -va wu 12.121.500,00 di na ra (oko 120.000 e -vra) ra di sa na ci je naj u gro ̀ e ni jih o bje ka -ta, sa na po me nom da je na ve de ni iz nossred sta va mi ni mum ko ji bi bio po tre ban dabi se o bjek ti do ve li u sta we ko je ne }e u gro -`a va ti `i vo te i zdra vqe pa ci je na ta i za- po sle nih.

Me |u tim od Mi ni star stva zdra vqa je, 23.a pri la, sti gao od go vor u ko me se ka ̀ e daKli ni~ ki cen tar zah te ve za na dok na du{te te tre ba da pro sle di lo kal nom [ta buza van red ne si tu a ci je pri Skup {ti ni op -{ti ne, ko ja je u o ba ve zi da pre du zme me reo na kna di tro {ko va ko ji su na sta li po o -sno vu {te te. „Pod se }a mo da je Mi ni star -stvo zdra vqa u o ba ve zi da o bez be di sred stvaza in ve sti ci o no o dr ̀ a va we o bje ka ta na me -we nih pru ̀ a wu zdrav stve ne za {ti te, te jedo pis Mi ni star stva zdra vqa pot pu no uko li zi ji sa o be }a wem mi ni stra Zo ra naStan ko vi }a. Sve u sve mu, vre me pro la zi, re -{e wa ne ma, a pa ci jen ti tr pe“, ka ̀ e se nakra ju sa op {te wa iz Kli ni~ kog cen tra, uzpi ta we „za {to se do sa da ni su ni su is pu -ni la o be }a wa mi ni stra zdra vqa i gra do na -~e lni ka Kra gu jev ca“.

Na sa op {te we KC-a dan ka sni je, 1. ma -ja, re a go vao je gra do na ~el nik Kra gu jev caVe ro qub Ste va no vi}, o ce wu ju }i da je ono„ne ko rekt no i ne po {te no“, ali i ne i sti -ni to i kon tro verz no. Grad je, ka ko i samdi rek tor Ob ra do vi} kon sta tu je, is pu nioo be }a we da to pri li kom po se te mi ni straStan ko vi }a, u ra div {i i po slav {i Mi n-i star stvu pred ra ~un ra do va za re kon -struk ci ju Cen tra za pul mo lo gi ju, a sve o -sta lo {to je ve za no za sa na ci je ni je u na-d le ̀ no sti gra da.

Za to gra do na ~el nik Kra gu jev ca od di- rek to ra Kli ni~ kog cen tra tra ̀ i da ob ja -sni za {to, na ko ji na ~in i iz ko jih raz -lo ga vi di ne od go vor nost we ga i we go vihsa rad ni ka i sa ve tu je ga da sve {to mu ni -je ja sno pi ta re sor no mi ni star stvo, „ko -me, ta ko |e, tre ba da ob ja sni za {to du gu je15 mi li o na di na ra, za {to je za po sle ni masma wio pla te i za {to je pri mio to li kibroj ne me di cin skih rad ni ka“, od no sno„za {to Kli ni~ ki cen tar funk ci o ni {e uta kvim u slo vi ma“. Ve ro qub Ste va no vi}ve ru je da to ne in te re su je sa mo we ga ve}i sve gra |a ne Kra gu jev ca.

U GO VO REN RE KOR DAN IZ VOZ FA BRI KE „ZA STA VA ORU@JE“

A me ri kan ci pa za re za 26,5 mi li o na do la raKra gu je va~ ka fa bri kakra jem pro {le i po ~et kom ove go di ne, za jed no sa tran sfe romteh no lo gi je u A zer bej xan, u go vo ri laiz vo zne po slo ve vred ne 65 mi li o na do la ra. Sa a me ri~ kim kom pa ni ja ma u go vo re na is po ru ka lo va~ kog i sport skog o ru` ja i pi {to qa od26,5 mi li o na do la ra

Пише Милутин Ђевић

Зa „Za sta vu o ru` je“, su de -}i pre ma ve} sklo pqe -nim iz vo znim u go vo ri mai do go vo re nom is po ru -kom pu {a ka „M21“ za po -tre be Voj ske Sr bi je, sti -`u ne {to bo qi da ni.

Kra jem pro {le i po ~et kom ove go- di ne u go vo ren je iz voz vre dan 65 mi -li o na do la ra, {to jo{ od 1991. go- di ne pred sta vqa naj vi {e u go vo re -ne pro iz vod we ka ko na o ru ̀ a wa i vo-j ne o pre me, ta ko i lo va~ kog o ru` jai pi {to qa i re vol ve ra.

Pre ma re ~i ma di rek to ra fa bri -ke Ra de ta Gro mo vi }a, o va kvi po slov -ni re zul ta ti pod se }a ju na da le ke o -sam de se te go di ne, ka da je Voj na fa -bri ka i ma la 8.000 za po sle nih.

- Pot pi sa ni u go vo ri u mno go me }esta bi li zo va ti po slo va we, pre sve- ga u fi nan sij skom smi slu, a to }ezna ~i ti da }e fa bri ka sve svo je o -ba ve ze mo }i da ser vi si ra iz re al -nih iz vo ra. Pre ko stra te {kog part- ne ra, fir me „Ju go im port SDPR“, u -go vo ri li smo iz voz lo va~ kog isport skog u SAD vre dan 26,5 mi li -o na do la ra. Na o vom tr ̀ i {tu na }i}e se na {i po lu a u to mat ski ka ra -bi ni, po si ste mu „Ka la {wi kov“,stan dard ni re pe tir ni ka ra bi ni naba zi si ste ma „Ma u zer“, pi {to qi„M57“ i „M70“, kao i oni iz fa mi -li je „EZ99“ i „EZ999“. U go vo ren jeiz voz i na {ih ma lo ka li bar skihpu {a ka, me |u ko ji ma je naj tra ̀ e -ni ja „mo ski to“, ob ja {wa va Gro mo -vi}.

Lo va~ ko i sport sko o ru` je pro- da va }e se i u A u stra li ji, No vom Ze- lan du, ze mqa ma E vrop ske u ni je i Ju -`no a fri~ koj Re pu bli ci.

I na ~e, sa Voj skom Sr bi je pot pi -san je u go vor za is po ru ku pu {a ka„M21“ NA TO ka li bra vre dan 156mi li o na di na ra. Mi ni star stvo od -

OB NO VQE NI DOM VOJ SKE

MI NI STAR [U TA NO VAC SA RU KO VO DI O CI MA VOJ NE FA BRI KE

Page 11: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

Четвртак, 3. мај 2012. КРАГУЈЕВАЧКЕ 11www.kragujevacke.rs

Политички маркетинг

Page 12: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

12 КРАГУЈЕВАЧКЕ Четвртак, 3. мај 2012. www.kragujevacke.rs

Za po sle ni u Cen tru zastr na `i ta, ~i ja je vi {e go di {wa fi nan- sij ska kri za do ve laovu u sta no vu pred ga {e we, u pr kos o be }a wi ma nad le ̀ nihda }e na }i re {e we zana go mi la ne pro ble me,stu pi li su u no vi{trajk, a od pro {log~e tvrt ka za po se li su pro sto ri je [u ma dij skog o kru ga, u ko ji ma, od ta da, bo ra ve da no no} no

Пred stav ni ci Mi ni -star stva na u ke i po qo -pri vre de na ja vi li suza da nas, ta~ no u pod ne,sa sta nak sa za po sle ni -ma Cen tra za stra na`i ta, ko ji su od lu~ ni u

na me ri da ne na pu {ta ju pro sto -ri je [u ma dij skog o kru ga sve dok nebu du re {e ni wi ho vi sta tu sni i po -slov ni pro ble mi.

I a ko je, kra jem pro {le go di ne,iz gle da lo da je po stig nut do go voro re {e wu za iz la zak iz kri ze Cen- tra za str na `i ta, do da nas, me |u -tim, ni je u ~i wen ni je dan ko rak utom prav cu, ra ~u ni u sta no ve su ida qe u blo ka di i zbog to ga su za po -sle ni bi li pri mo ra ni da po no vostu pe u pro test. Na me ra {traj ka -~a, ka ko ka ̀ u, ni je da o me ta ju radslu ̀ bi u zgra di O kru ga ve} da po -ku {a ju da pre ko nad le ̀ nih iz lo -kal ne is po sta ve Mi ni star stvapro sve te i na u ke do |u do od go vo raiz Be o gra da.

Dr ̀ a va bez slu ha

No vi pro test rad ni ci Cen trana ja vi li su za u sta vqa wem sa o bra -}a ja u Glav noj u li ci, pro {le sre -de, a ve} na red nog da na za po se li supro sto ri je u zgra di [u ma dij skogo kru ga.

- O vaj pro test u sme ren je di rek-t no na Mi ni star stvo na u ke i pro -sve te, od no sno na mi ni stra @ar kaOb ra do vi }a i dr ̀ av nog se kre ta raRa di vo ja Mi tro vi }a, po {to su dosa da po ka za li da ne ma ju slu ha zana {e pro ble me i sve {to su o be }a -

li sla ga li su. I ma mo nov ca za jo{dva me se ca i u ko li ko se ne {to nepro me ni, pre ti nam ga {e we, u po -zo rio je Bla go je Ko va ~e vi}, pred -sed nik Sin di ka ta Cen tra, ob ja -{wa va ju }i da su pri nu |e ni nablo ka de, jer ne ma dru gog na ~i na daih ne ko ~u je.

On je jo{ pod se tio da sce na rioko ji se ov de od vi ja ni je ne po znat,jer se ne {to sli~ no ve} de {a va lou dru gim gra do vi ma, gde su na u~ neu sta no ve o vog ti pa pot pu no ne -sta le.

- Mi ni u kom slu ~a ju, ne }e mose de ti skr {te nih ru ku i gle da tika ko nam ga se Cen tar, kao {to suto ve} u ~i ni li sa sli~ nim u sta -no va ma u Ni {u, Za je ~a ru i Gu ~i.Po ga si li su go to vo sve a grar nena u~ no-is tra ̀ i va~ ke u sta no ve uSr bi ji iz van Be o grad i sad smo mido {li na red. Sa na ma }e, me |u -tim, i ma ti mno go vi {e pro ble mane go {to pret po sta vqa ju. Bo ri }e -mo se za op sta nak Cen tra po sva kuce nu, ka ̀ e pred sed nik Sin di ka -ta.

I a ko su za po sle ni po nu di li go- to vo re {e we za iz la zak iz kri ze ipo sla li ga Mi ni star stvu, ni ko sedo sa da ni je o gla sio. Po tom mo d-e lu, mo ra lo bi da do |e do re or ga -ni za ci je Cen tra. Deo vla sni {tvabi pre {ao na grad, a deo za po sle -nih, oko jed ne tre }i ne, po od re |e -nom so ci jal nom pro gra mu bi na pu -

stio Cen tar. Ko va ~e vi} je u ve renu u spe {nost o vog mo de la i ka ̀ e dabi za sve ga ne ko li ko go di na Cen- tar po no vo bio ja ka i pro fi ta -bil na ku }a.

Grad pri hva ta pre u zi ma we u sta no ve

Pred stav ni ci grad ske vla stipri hva ti li su ta kvo re {e we, aliko na~ na od lu ka za vi si is kqu ~i vood re sor nog mi ni star stva. U Sin -di ka tu Cen tra za str na ̀ i ta is ti -~u da je od po ~et ka go di ne do sa da,zbog ne bri ge nad le ̀ nih dr ̀ av -nih or ga na i funk ci o ne ra, od lo -`e no vi {e sa sta -na ka pred stav ni -ka Mi ni star stvapro sve te i na u kei zva ni~ ni ka lo -kal ne sa mo u pra -ve, na ko ji ma jetre ba lo da se izva ni~ no de fi -ni {u u slo vi podko ji ma bi gradKra gu je vac pre u -zeo Cen tar od dr -`a ve. Je dan od u -slo va za pro me nuvla sni ka Cen trabio je i da dr ̀ a -va, is pla tom de ladu go va, o mo gu }ide blo ka du ra ~u naCen tra. Ka ko susa stan ci pred stav ni ka dr ̀ a ve igra da od la ga ni, to je ra ~un Cen trai da qe u blo ka di, ~i me se o tva ramo gu} nost da nad le ̀ ni sud, ve} o -vih da na, or ga ni zu je no vu li ci ta -ci ju za ras pro da ju po kret ne i mo -vi ne (trak to ra, kom baj na, me ha -ni za ci je), bez ko je je op sta nak u s-ta no ve prak ti~ no ne mo gu}.

U lo kal noj sa mo u pra vi sma tra -ju da je ne shva tqi vo da je Cen tar zastr na `i ta, ko ji ima pri zna tesor te p{e ni ce i ve li ki broj na u~ -nih rad ni ka, do ve den u si tu a ci juda se bo ri za op sta nak i da jo{ ne -ma re {e wa za we gov sta tus. I na ~e,grad je u pro te kle ~e ti ri go di ne

po ma gao ovu u sta no vu i spre man jeda dr ̀ a vi, ko ja je sto po stot ni vla -snik Cen tra, po nu di su vla sni~ kiu deo u o nom pro cen tu za ko li ko sepro ce ni da je to mo gu }e. U ko li koiz Mi ni star stva na u ke stig ne po -zi ti van od go vor na po nu du ko ja jepo sla ta jo{ pro {log le ta, grad }eod mah o bez be di ti ze mqu ne op hod -nu za na u~ no-is tra ̀ i va~ ki rad,sta no ve za rad ni ke Cen tra i sve gao sta log {to je ne op hod nu za pro iz -vod wu i stva ra we do bi ti.

Dr ̀ a va, kao o sni va~ i ve }in skivla snik Cen tra, ko li ko je po zna -to, u na ~e lu je sa gla sna sa i ni ci -

ja ti vom da gradpre u zme tu u sta -no vu, s tim {to bipret hod no tre ba -lo da iz mi ri deowe nih du go va i is- pu ni u slov ve zanza de blo ka du ra ~u -na. Jo{ bit ni ji u -slov od no si se nana sto ja wa gra da iza po sle nih u Cen- tru da on za dr ̀ ista tus na u~ no-is -tra ̀ i va~ ke u sta -no ve, pri ~e mu bidr ̀ a va pre u ze lao ba ve zu da fi nan -si ra na u~ ne pro- jek te u o bla sti is- tra ̀ i va wa i raz -

vo ja no vih sor ti str nih `i ta.Ru ko vod stvo Cent ra za str na

`i ta je, sa svo je stra ne, po sti glospo ra zum da dug te u sta no ve iz1998. go di ne od 5,5 mi li o na di na -ra, na ime re kon struk ci je u prav -ne zgra de Cen tra, iz vo |a ~u ra do vabu de is pla }en u ra ta ma, do ma jaove go di ne. Pr vu ra tu tog du gaCen tar je ot pla tio, dok za o sta lene ma pa ra. I na ~e, za po sle ni uCen tru pri mi li su o vih da na pla -tu za fe bru ar pro {le go di ne i u -ko li ko i da na {wi sa sta nak pro |ekao pret hod ni za ovu u sta no vu vi -{e ne }e bi ti spa sa.

Gor da na BO@I]

Кra gu je va~ ki pred u zet -nik Dra go qub Pan ti}(63), po zna ti ji po na -dim ku Pan ta Ne i mar,na {ao se na u dar nim ve -sti ma, o vog pu ta ne kaogra di teq „Ro da cen tra”

„Fi ja ta” i dru gih ve li kih zda wa pogra du, ne go kao ne ko ko je u re la -tiv no krat kom ro ku, ka ko se sum wa,po ~i nio tri de la zlo u po tre be slu -`be nog po lo ̀ a ja ko ji ma je na neo{te tu od 1,3 mi li o na e vra gra di -teq skoj fir mi „Rat ko Mi tro vi}”iz Kra gu jev ca. Od ta tri de la dva supo ~i we na u sa i zvr {i la {tvu, i tojed no sa si nom Jo va nom Pan ti }em(33), a dru go sa Mer sa dom Hu sa kom,di rek to rom fir me „Ne i mar 1985”.

Pr va dva kri vi~ na de la od no se sena pre nos o bje ka ta ko ji su pri pa -da li „Rat ku Mi tro vi }u” na pred u -ze }e „Ne i mar Ju ni or”, a tre }e naot kup de la ka pi ta la ko ji je pri pa -dao Hol din gu „Rat ko Mi tro vi}”.Is tra ga se do ta kla i za ra da rad ni- ka. Is pla te rad ni ci ma ko ji su bi -li za po sle ni u „Rat ku Mi tro vi }u”,a bi li an ga ̀ o va ni za po tre be wi- ho vih dru gih pri vat nih fir mi,vr {e ne su pre ko „Ne i ma ra 1985”, akwi ̀ e ne su „Rat ku Mi tro vi }u”kao dug, s tim {to su ovu fir mupri de op te re ti li po re zi ma i do- pri no si ma.

Pro me ne na zi va fir mi

Te {ko je ob ja sni ti po slov ne ve -ze Pan ti }e vih po ve za nih gra |e -vin skih fir mi „Rat ko Mi tro vi}”,„Ne i mar”, „Ne i mar Ju ni or” i „Ne -i mar 1985” , ko je su mno go pu ta pre -tr pe le sta tu sne pro me ne, od pro m-e na di rek to ra, se di {ta fir mi, pado vla sni {tva. Ko je ko me i ka kopro da vao gra |e vin ske ma {i ne, ka -mi o ne, fa bri ku be to na, men zu...^i ji su rad ni ci za ko ga ra di li, kopla }ao pla te, ko me kwi ̀ e ni du go -vi i po re zi? Na ko ji na ~in je fir- ma u ste ~a ju po sta la vla snik ak ci -ja u pred u ze }u „Ne i mar 1985”, sa -mo su ne ka od pi ta wa ko ja o ~e ku juod go vo re od o tvo re ne is tra ge u Vi -{em su du, ko ju je 26. a pri la za po ~e -la Zo ri ca \u ri}, pred sed ni ca Vi -{eg su da, kao de ̀ ur ni su di ja, a na -sta vi }e is tra ̀ ni su di ja Su za naGru jo vi}.

^i we ni ca je da je „Rat ko Mi tro -vi}” pri va ti zo van ju na 2007. go di -ne. Gra |e vin sko pred u ze }e „Ne i -mar” iz Kra gu jev ca, ~i ji je vla snikDra go qub Pan ti}, do ka pi ta li zo -va lo je fir mu „Rat ko Mi tro vi}” ina taj na ~i je GP „Ne i mar” po sta -lo vla snik 70 od sto ka pi ta la, a pre- o sta lih 30 od sto o sta lo je u vla sni -{tvu Hol ding kom pa ni je „ Rat koMi tro vi}” AD iz Be o gra da. Od mahpo sle do ka pi ta li za ci je, sep tem -bra 2007. go di ne, o sni va se „Ne i -mar Ju ni or” sa se di {tem u La po vu,da bi u br zo za tim i „Ne i mar Ju ni -or” pro me nio ime u „Ne i mar 1985”sa se di {tem u Kra gu jev cu.

Bi lo je to kra jem 2010. go di ne.I na ~e, „Ne i mar Ju ni or” i „Ne i -mar 1985” je i sta fir ma ko ja je me -wa la na zi ve, vla sni ke i di rek to -re vi {e pu ta u tom pe ri o du, ba{kao i se di {te fir me - La po vo,Kra gu je vac,Ub, po no vo Kra gu je vac.Od fe bru a ra 2010. di rek tor je

Наличја

NO VI PRO TEST ZA PO SLE NIH U CEN TRU ZA STR NA @ITA

Blo ka da O kru ga za spas Cen tra

PRED SED NIK SIN DI KA TABLA GO JE KO VA ̂ E VI]

ZA PO SE LI PRO STO RI JE [U MA DIJ SKOG O KRU GA

ZA U STA VI LI SA O BRA ]AJ DA SKRE NUPA@WU NA SVO JE PRO BLE ME

Page 13: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

Четвртак, 3. мај 2012. КРАГУЈЕВАЧКЕ 13www.kragujevacke.rs

Хроника

bio Pan ti }ev sin Jo van Pan ti}, paon da Mer sad Hu sak od ja nu a ra2011. go di ne. Fir ma je u tom pe ri- o du i ma la niz pro me na ve za nih zaza stu pa we ka pi ta la.

Ka da je o sno van „Ne i mar Ju ni or”u La po vu o sni va ~i su bi li GP „Ne -i mar” Kra gu je vac i „Ju ni or ko -merc” La po vo, gde „Ne i mar Ju ni or”po sta je vla snik 100 od sto ka pi ta -la. Ve} u mar tu i ste go di ne Jo vanPan ti}, kao fi zi~ ko li ce, po sta -je vla snik „Ne i mar ju ni o ra” i ta -da, ka ko se sum wa, po ~i wu pr va„is pum pa va wa” ka pi ta la. U br zo po -sle to ga Jo van me wa na ziv u „Ne i -mar 1985”. Ja nu a ra 2011. go di ne bezna kna de vla snik ove fir me u me stoJo va na Pan ti }a po sta je iz ve sniSi me on Mu ji }e vi} iz Uba. U ok to -bru 2011. go di ne, o pet bez na kna de,ka pi tal Si me o na Mu ji }e vi }a pre -la zi na Bran ka I li }a iz Be o gra dai na we ga se vo di i dan da nas.

U pe ri o du od kra ja 2010. do 2012.go di ne GP „Ne i mar”, „Ne i mar Ju -ni or”, „Rat ko Mi tro vi}” i GP „Ne -i mar 1985” sa ra |u ju po o sno vu u go -vo ra o po slov no-teh ni~ koj sa rad wi,gde se na vod no ra di o in te re susvih wih. Me |u tim, „Ne i mar 1985”je an ga ̀ o vao rad ni ke ne li kvid nog„Rat ka Mi tro vi }a” za sve po slo veko je je o ba vqao, a rad rad ni ka „Rat -ka Mi tro vi }a” ni je ni fak tu ri san,ni ti na pla }en. Re~ je o vred no stiod pre ko po la mi li o na e vra. Ne s-por no je da je an ga ̀ o va nim rad no -ci ma „Ne i mar 1985” da vao pla te,ali za taj iz nos je po sle za du ̀ i vaofir mu „Rat ko Mi tro vi}”.

O tac i sin su sklo pi li u go voriz me |u „Rat ka Mi tro vi }a” i „Ne -i ma ra 1985” o pod za ku pu 10 gra |e -vin skih vo zi la (be to wer ke, ka mi -o ni), ko ja su ra ni je pri pa da la GP„Ne i mar”. To je o ce we no kao fik- tiv ni od nos po slo va wa, jer ti me seza du ̀ u je „Rat ko Mi tro vi}” za u ku -pan iz nos od 40 mi li o na di na ra, a

te ma {i ne o pet ra de za „Ne i mar1985”, a ne za „Rat ko Mi tro vi}”, po -{to je „Ne i mar 1985” taj ko ji pot- pi su je ve li ke po slo ve i ski da kaj -mak, na ve de no je u kri vi~ noj pri- ja vi po li ci je u pu }e noj tu ̀ i la -{tvu.

Po mo} ve {ta ka

Ka da je kre nu lo iz vla ~e we o s-nov nih sred sta va po ja vqu je se kaood go vor no li ce Mer sad Hu sak iSi me on Mu ji }e vi} kao vla snik„Ne i ma ra 1985”. U ja nu a ru 2011.go di ne pra vi se u go vor i pre no sivla sni {tvo na ne po kret no sti mabe to wer ke u In du strij skoj zo nibb, vred ne 270.000 e vra, sa „Rat kaMi tro vi }a” na „Ne i mar 1985”.I sti ta kav u go vor je pot pi san i zamen zu u U li ci Jo va na Ri sti }a bb.O snov za pre nos vla sni {tva o viho bje ka ta je dug, pa Dra go qub Pan ti}kao od go vor no li ce u „Rat ku Mi -tro vi }u” da je ne po kret no sti, kaodu ̀ nik, a Mer sad Hu sak ih u zi ma,kao po ve ri lac. Men za vre di 23mi li on di na ra, po pro ce ni Po re -ske u pra ve, pre u ze ta je za 10,3 mi -li o na di na ra. Ta ra zli ka u ce ni

sma tra se {te tom za fir mu „Rat -ko Mi tro vi}”, na vo di se u pri ja -vi po li ci je.

U ju nu 2011. go di ne bez sa gla -sno sti Hol din ga, ko ji je vla snik 30od sto ka pi ta la, Dra go qub Pan ti} jeo tu |io 12 o bje ka ta – ha le, ra di o -ni ce, po mo} ne o bjek te, sa pra vomko ri {}e wa ze mqi {ta, ko je vre deoko 200.000 e vra. Tom od lu kom jepre neo ka pi tal „Rat ka Mi tro vi }a”u „Ne i mar 1985”. U de cem bru 2011.go di ne Dra go qub Pan ti} sa Hu sa -kom skla pa jo{ je dan u go vor o me -|u sob nom iz mi ri va wu pra va i o ba -ve za ko jim je pre ne ta kom plet na i -mo vi na- o snov na sred stva, ma {i ne,o pre ma „Rat ka Mi tro vi }a” u vla s-ni {tvo „Ne i ma ra 1985”, kao i sveo sta lo za iz nos 5,5 mi li o na di na -ra, a tr ̀ i {na vred nost je 21,2 mi -li o na di na ra. Na taj na ~in je, ka -ko se sum wa, za 15 mi li o na di na rado dat no o {te tio pred u ze }e „Rat koMi tro vi}”.

Pan ti} je pri vat no an ga ̀ o vaove {ta ka gra |e vin ske stru ke iz La -po va, ko ji je, ka ko se sum wa, fin gi- rao stvar ni iz nos. U tom na la zu ve -{ta ka sto ji kao da je o pre ma ku pqe-

na pre 30 go di na, a „Rat ko Mi tro -vi}” ju je ku pio pre tri go di ne odbe o grad ske fir me kao no vu, {to jei pro ve re no i po tvr |e no u Be o gra -du. Taj u go vor za o pre mu je pot pi saoHu sak, sto ji u kri vi~ noj pri ja vi.

Me |u tim, za sva ku ve }u sta tu snupro me nu ko ja se ti ~e o tu |e wa i mo -vi ne „Rat ka Mi tro vi }a” bi la jepo treb na od lu ka Skup {ti ne pred -u ze }a, ~i ji su ~la no vi i pred stav -ni ci Hol din ga iz Be o gra da. Ta kvasa gla snost u kon kret nom slu ~a juni je po sto ja la. O sum wi ~e ni su iz -vla ~i li ka pi tal u o pre mi i o bjek -ti ma (be to wer ka, zgra da men ze) ifik tiv no za du ̀ i va li pred u ze }e„Rat ko Mi tro vi}” od stra ne svo jihpri vat nih fir mi, da bi na kra juzbog ne mo gu} no sti pla }a wa „Rat kaMi tro vi }a”, ko ji je bio ne li kvi dan,po o sno vu fik tiv nog du ga sva i mo -vi na pre {la u fir me ~i ji su onipri vat ni vla sni ci. Tu se ra di lo osi mu li ra nim prav nim po slo vi ma,na vo di se u kri vi~ noj pri ja vi.

U ste ~a ju su, i na ~e, pred u ze }a„Rat ko Mi tro vi}” i „Ne i mar”.Pre ko pred u ze }a „Ne i mar 1985” u -zi ma li su se ve li ki po slo vi i pu -nio se sa mo taj ra ~un. Sve te ~i we -ni ce su i do ve le do ste ~a ja pr ve dvepo me nu te fir me. Pan ti }i ma je,ka ko se sum wa, od go va rao ste ~aj nesa mo zbog rad ni ka, ne go i dru gih po -ve ri la ca. Na kra ju od i mo vi ne je„Rat ku Mi tro vi }u” o sta la sa mo u -prav na zgra da.

Tre ba na po me nu ti da je Dra go qubPan ti} bio ve }in ski vla snik idi rek tor „Rat ka Mi tro vi }a”, a „Ne -i mar Ju ni o ra” we gov sin. On da su o -tac i sin pre ba ci li vla sni {tvo nawi ma bli ske pri ja te qe ko ji su pri -sta li da bu du sa mo na pa pi ru vla s-ni ci, bez i ka kvog u de la u sta ra wu i -mo vi nom. Oni su u pred kri vi~ nompo stup ku iz ja vi li da su fik tiv nobi li vla sni ci „Ne i ma ra 1985” i dasu pra vi vla sni ci Dra go qub Pan ti}i we gov sin Jo van. U lo ga tre }e o -sum wi ~e nog Mer sa da Hu sa ka, ko ji sejo{ u vek vo di kao ak tu el ni di rek -tor „Ne i ma ra 1985”, je {to je li~ -no pot pi si vao ne ke u go vo re.

Po re ~i ma su di je Zo ri ce \u ri}on je u is tra zi iz ja vio da je bio sa -mo teh ni~ ko li ce, in ̀ e wer – teh -ni~ ki di rek tor ko ji je nad gle daograd wu, te da ni ka kve od lu ke samni je do no sio, ne go je pot pi si vao{to mu je bi lo na lo ̀ e no, jer je ra -ni je ra dio kao voj no li ce i na vi kaoje da iz vr {a va ko man du. Ni je spo- rio da je pot pi si vao u go vo re, ali jeiz ja vio da se ni je u pu {tao u sa dr -`i nu o no ga {to je pi sa lo na spor -nim pa pi ri ma.

Ka ko na po mi we su di ja \u ri},od bra na Dra go qu ba Pan ti }a i we- go vog si na Jo va na se svo di na to dasu te {ki u slo vi po slo va wa na tr -`i {tu, kao i po lo ̀ aj gra |e vin skein du stri je,{to je do ve lo do to ga dapred u ze }a „Rat ko Mi tro vi}”i „Ne -i mar” u pad nu u fi nan sij ske te -{ko }e, pa su za to svi po slo vi o ba -vqa ni pre ko „Ne i ma ra 1985” ~i jira ~un je di no ni je bio u blo ka di,dok su ra ~u ni „Ne i ma ra” i „Rat kaMi tro vi }a” prak ti~ no u blo ka diod de cem bra 2010. go di ne, od no snoja nu a ra 2011. do da nas. Po {to„Rat ko Mi tro vi}” zbog blo ka dera ~u na ni je mo gao da na sta vi u red- no da po slu je i za vr {a va pre u ze teo ba ve ze, re a li za ci ja u go vo ra jena sta vqe na pre ko „Ne i ma ra 1985”,iz ja vio je u is tra zi Dra go qub Pan- ti}.

Slu ~aj je iz bio na po vr {i nu ka -da su rad ni ci „Rat ka Mi tro vi }a”11. a pri la stu pi li u {trajk gla |uzbog za o sta lih za ra da i ne is pla -}e nih po re za i do pri no sa.

E li za be ta JO VA NO VI]

Na sa stan ku sa mi ni strom ra daRa si mom Qa ji }em do go vo re no jeda }e deo nov ca ko ji Skup {ti nagra da, za iz ve de ne ra do ve, du gu je„Rat ku Mi tro vi }u“ bi ti u pla }enpred u ze }u, a ve }in ski vla snikDra go qub Pan ti} se o ba ve zao daod tih pa ra iz mi ri o ba ve ze pre- ma rad ni ci ma do kra ja 2011. go di -

ne. Za o sta le pla te iz ove go di ne,pre ma do go vo ru sa mi ni strom,bi }e is pla }e ne iz Fon da so li -dar no sti. Do go vo re no je da iz ste -~aj ne ma se rad ni ci ma bu du u pla -}e ni do pri no si za PIO i to zadve go di ne, a de vet me se ci sta ̀ abi }e po ve zan iz Fon da so li dar -no sti.

Do go vor kod mi ni stra, me |u -tim, ni je sta vqen na pa pir, pa su{traj ka ~i, ne ve ru ju }i Pan ti }u,i i po sle do go vo ra na sta vi li{trajk.

U me |u vre me nu je ve }in ski vla -snik „Rat ka Mi tro vi }a“ Dra go qubPan ti} u hap {en, a dan pred u pla -tu nov ca iz bu xe ta Skup {ti negra da jed na fir ma iz ^a~ ka, sa ko- jom je ra di la dru ga Pan ti }e vafir ma „Ne i mar“, zbog du ga, blo -ki ra la je ra ~un i dru ge fir mepre ko ko je je no vac mo gao da bu deis pla }en biv {im rad ni ci ma ko -ji su bi li u {traj ku.

Da je Skup {ti na gra da no vac,ko jim slu ~a jem, pre ba ci la na ra -~un „Rat ka Mi tro vi }a“ on bi ne- mi nov no za vr {io u ste ~aj noj ma -si i biv {i rad ni ci te fir me na-j ve ro vat ni je ne bi vi de li ni di- na ra.

Po sle hap {e wa vla sni ka fir -me bi lo je ri zi~ no i da se no vacpre ba ci na ra ~un „Ne i ma ra“, jerje pi ta we da li bi Pan ti} i na ko -ji na ~in iz pri tvo ra is pu nio o -be }a we da to mi ni stru i rad ni -ci ma is pla tio wi hov deo. Pan ti}u hap {en je zbog sum we da je pre -no {e wem i mo vi ne na dru go pre-d u ze }e o {te tio „Rat ka Mi tro vi -}a“ za 1,3 mi li o na e vra i do veofir mu do ste ~a ja. I taj ra ~un i -stog da na, ka da je o sva nu la vest ohap {e wu, bio je blo ki ran.

Pro blem je na stao jer lo kal nasa mo u pra va ni je i ma la na ~in dano vac u pla ti ni na je dan od dva ra -~u na, a da pa re do |u o no me ko me suna me we ne. Je dan od pred lo ga bio jeda se no vac pre ba ci na ra ~un Sa mo -stal nog sin di ka ta „Rat ka Mi tro -vi }a“, ko ji je bio pra zan ali ne iblo ki ran, ali on ni je mo gao da bu -

de pri hva }en, jer u Skup {ti nigra da ni su mo gli o vaj na ~in is pla -te ni ~im da prav da ju.

Na |e no je je di no mo gu }e re {e -we - da se pre ko Cen tra za so ci -jal ni rad {traj ka ~i ma, a wih je60, u pla ti jed no krat ka so ci jal napo mo} pod po 30.000 di na ra, {toje i u ~i we no. In te re sant no je dano vac ko ji je is pla tio grad ne u -la zi u po tra ̀ i va wa biv {ih rad- ni ka, fir me ko ja je u ste ~a ju.

Naj ve }i pro pust je na ~i wen nado go vo ru sa mi ni strom Qa ji }em,ka da ni su do go vo re ni na ~i ni u p-la te nov ca iz bu xe ta lo kal ne sa -mo u pra ve, kao ni mo da li te ti uslu ~a ju ne pred vi |e nih o kol no -sti. A, one su se u pra vo u me |u pro -sto ru iz me |u po stig nu tog do go vo -ra i is pla te i do go di le. Wih, me -|u tim, ni ko ni je pred vi deo.

M. \.

SLU ̂ AJ „RAT KO MI TRO VI]“

Gre {ke u ko ra ci maNa do go vo ru {traj ka ~a, pred stav ni ka lo kal ne sa mo u pra ve, vla sni ka fir me i mi ni stra za rad ni jeu ta na ~an na ~in is pla te, pa je u me sto nov ca za za o sta le pla te po o sno vu u ra |e nog po sla {traj ka ~i maje di no mo gla da bu de is pla }e na so ci jal na po mo}

U HAP [EN VLA SNIK PRED U ZE ]A „RAT KO MI TO VI]” I WE GOV SIN

Pod lu pom pre nos ka pi ta laZbog sum we da su zlo u po tre bi li slu ̀ be ni po lo ̀ aj pri tvo re ni su Dra go qub Pan ti}, di rek tor i ve }in ski vla snik „Rat ka Mi tro vi }a”, we gov sin Jo van Pan ti}, ne ka da {wi di rek tor i vla snik „Ne i ma ra 1985”i Mer sad Hu sak, sa da {wi di rek tor te firme.Te re te se da su na ne li {te tu od 1,3 mi li o na e vra pred u ze }u „Rat ko Mi tro vi}” pre no se }ine po kret no sti, o pre mu i ma {i ne u vla sni {tvo no vo o sno va nog pred u ze }a

BE TO WER KA I ME HA NI ZA CI JA „RAT KA MI TRO VI ]A” PRE NE GO [TO JE PRO ME NI LA VLA SNI KA

DRA GO QUB PAN TI]

Page 14: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

14 КРАГУЈЕВАЧКЕ Четвртак, 3. мај 2012. www.kragujevacke.rs

Spe ci jal nimaj ski u slo vi za{ted wu u Pi ra e us ban ci

Pi ra e us ban ka je tr ̀ i {tu pred sta -vi la no vi pro iz vod Pi ra e us 3x2 o -ro ~e nu {ted wu u e vri ma, kao i a -trak tiv ne ka mat ne sto pe ko je va ̀ eza naj tra ̀ e ni je de po zit ne pro iz vo -de u Ban ci. No vi pro iz vod Pi ra e -us 3h2 {ted wa u e vri ma kli jen ti mao mo gu }a va da {te de po ka mat nojsto pi ko ja se u ve }a va u tri na vra ta,sva ki put po is te ku po je di na~ nogro ka o ro ~e wa od dva me se ca, kao ida u sva kom tre nut ku ras po la ̀ usvo jim u lo gom. Do dat na po god nost jepri pis ka ma te glav ni ci po do spe -}u sva kog pe ri od o ro ~e wa, ~i me seu log u ve }a va i po no vo o ro ~a va po ve -}oj ka mat noj sto pi.

Pi ra e us 3x2 {ted wa je di zaj ni -ra na ta ko da o ro ~e na sred stva do -spe va ju to kom Ne de qe {ted we uno vem bru. Ka mat na sto pa za pr va dvame se ca iz no si 6,10 od sto, to komdru ga dva ka ma ta je 6,50 od sto, dokje u po sled wem ob ra ~un skom pe ri -o du ka ma ta ~ak 7 od sto. E fek tiv naka mat na sto pa je 6,01 od sto. Mi ni -mal ni {ted ni u log je 2.000 e vra.

Spe ci jal na po nu da za {ted wupod ra zu me va a trak tiv ne ka mat nesto pe ko je do kra ja ma ja va ̀ e i zapro iz vo de Pi ra e us 50 i Pi ra e us 30o ro ~e nu {ted wu u e vri ma. Kli jen -ti ma ko ji se od lu ~e za Pi ra e us 50i Pi ra e us 30 e u ro {ted wu je o mo gu -}e no da u sva kom tre nut ku i ma ju naras po la ga wu do 50 od sto, od no sno do30 od sto, o ro ~e nog u lo ga ko ji mo gupo di }i bez pre ki da o ro ~e wa i tojed no krat no ili iz vi {e pu ta.

Pi ra e us ban ka je po nu di la ino ve, iz u zet no po voq ne ka ma te zakli jen te ko ji ̀ e le da {te de u {va-j car skim fran ci ma.

Sa dve gim na zi je i{est stru~ nih {ko laKra gu je vac za i sta pru ̀ a ve li ki iz bor zabu du }e sred wo {kol ce.Pri o da bi ru za ni ma wanaj va ̀ ni je je kre nu tiod sklo no sti i spo sob no sti de te ta, za tim se in for mi sa tio sva kom za ni ma wu,ali i o sta wu na tr ̀ i {tu ra da

Пише Марија Обреновић

Кo li ko za do voq stva bi tipri ~i wa va lo da sva ko gada na sre |u je{ do pi se,iz ve {ta je, pri ma{ ipro sle |u je{ po {tu, vo -di{ be le {ke na sa stan -ci ma, iz da je{ u ve re wa i

po tvr de i uz to od go va ra{ na ne pre -sta ne te le fon ske po zi ve? Ma lo ko -ji o sno vac ko ji u o vom mo men tu za -vr {a va o smi raz red bi re kao da jeo du {e vqen o va kvim rad nim me -stom. I pak, ne ma li broj od 1.753kra gu je va~ kih |a ka ko ji }e za me secda na po pu wa va ti li stu ̀ e qa za u pisu sred wu {ko lu me |u pr vi ma }e u -pi sa ti ne ko od za ni ma wa iz o bla stie ko no mi je, pra va ili ad mi ni stra -ci je, od no sno u pra vo one sme ro veko ji }e ih {ko lo va ti da su tra ra deba{ ta kav po sao.

U pis u sred wu {ko lu, ta~ ni je iz- bor bu du }eg za ni ma wa, mno go je ve -}i stres, ~i ni se, za ro di te qe ne goza o sma ke. Mi lo{, ~i ji sin za vr {a -va o smi raz red, ka ̀ e, me se ci ma nespa va zbog to ga.

- Re {io je da u pi {e Me di cin sku{ko lu. Za {to, a jo{ ma we ka ko - neznam. U ovu {ko lu u pi su ju se naj -bo qi u ~e ni ci, a on ne ma ve li kipro sek. Sa vr lo do brim u spe hom te -{ko da }e u pi sa ti bi lo ko ji odsme ro va u o voj {ko -li, u ko li ko na ma tu -ri ne bu de i mao mak- si ma lan broj bo do va.Po dr ̀ a va mo ga i su -pru ga i ja, ali {ta }eu ra di ti pi ta we je.Po ku {a va li smo damu su ge ri {e mo i ne -ke dru ge {ko le, alion je od lu ~an. [ta}e bi ti `iv ni sam,vaj ka se Mi lo{.

Sli~ na si tu a ci jeje i u mno gim po ro -di ca ma ko je i ma juma log ma tu ran ta. Ka -ko i za bra ti pra vu{ko lu pi ta ju se mno- gi.

Kra gu je vac sa dvegim na zi je i dve teh -ni~ ke {ko le, pa Me di cin skom, Po- li teh ni~ kom, E ko nom skom i Tu ri -sti~ ko-u go sti teq skom {ko lom za i -sta pru ̀ a ve li ki iz bor za bu du }esred wo {kol ce. Pro blem je, me |u -tim, ka ko u toj {i ro koj po nu di i z-a bra ti pra vu stvar.

Na bi rou 2.000 }a ta

Pri o da bi ru za ni ma wa, ka ̀ u uNa ci o nal noj slu ̀ bi za za po {qa -va we, ko ja se iz me |u o sta log ba vii pro fe si o nal nom o ri jen ta ci -jom, naj va ̀ ni je je kre nu ti od sklo -no sti i spo sob no sti de te ta, a za- tim se i do bro in for mi sa ti osva kom za ni ma wu. Na rav no, pr vopi ta we na ko je bi sva ki o smaktre ba lo da od go vo ri je `e li li dana kon sred we {ko le na sta vi {ko -lo va we, za po sli se ili da, re ci mo,naj pre za vr {i stru~ nu {ko lu, a on -da na sta vi {ko lo va we.

- Pr vo bi tre ba lo po }i od sklo -no sti i in te re so va wa de te ta. Napri mer, ne ko ko je eks tro vert na

li~ nost i vo li ko- mu ni ka ci ju sa qu -di ma ne bi tre ba loda ra di po sao ra ~u -no vo |e, po {to onzah te va kon ti nu i -ra nu kon cen tra ci -ju i o gra ni ~e nu ko- mu ni ka ci ju. Po vu -~e ne i za tvo re ne o -so be ne mo gu, od no -sno ne bi tre ba lo,da bu du no vi na riili da se o ri jen -ti {u na za ni ma wako ja zah te va ju ne -po sre dan kon taktsa mno go qu di, po -{to te {ko da }e utom po slu bi ti u -spe {ni. Za in tro -vert ne o so be pre po ru~ qi vi su po- je di ni po slo vi u IT sek to ru, napri mer, smer ad mi ni stra tor ra ~u -nar skih mre ̀ a ko ji od pro {lego di ne po sto ji u Pr voj teh ni~ koj{ko li, a pri tom je u pi ta wu jed- no od de fi ci tar nih za ni ma wa.

Tre ba gle da ti i in- te re so va wa de te ta,to u ko jim je pred- me ti ma u spe {no,{ta vo li i sa la ko -}om u~i, ob ja {wa vaSne ̀ a na To ma {e -vi} iz Na ci o nal neslu ̀ be za za po {qa -va we.

Pri iz bo ru za ni -ma wa va ̀ an fak torje i sta we na tr ̀ i -{tu ra da, po go to vou ko li ko se o smak o -pre de li za stru~ nu{ko lu i ne `e li dana kon di plo mi ra -wa stu di ra.

- Po sled wih ne -ko li ko go di na vr losu ak tu el ni sme ro -

vi ban kar ski slu ̀ be nik i prav niteh ni ~ar u E ko nom skoj {ko li ifar ma ce ut ski teh ni ~ar u Me di -cin skoj. Far ma ce ut ski teh ni ~a risu jo{ u vek su ma we- vi {e de fi -ci tar ni na tr ̀ i {tu ra da, ali pi -ta we je da li }e i sta si tu a ci ja bi -ti i za ~e ti ri go di ne. Sa da ih nana {oj e vi den ci ji ima 11, ali po -{to sva ke go di ne iz Me di cin ske{ko le i za |e 60 ma tu ra na ta sa o vomdi plo mom, ni je te {ko prog no zi -ra ti {ta }e se da qe de {a va ti.

Smer ban kar ski slu ̀ be nik, ta -ko |e, pr vi je na li sti `e qa mno giho sma ka. U ove raz re de u pi su ju seod li~ ni |a ci, a u pi ta wu je za ni -ma we ko je ne tra ̀ i ve li ke in te -lek tu al ne spo sob no sti. Ako se ra -di o o de qe wu ko je je u o gle du tozna ~i da je plan i pro gram mno govi {e o ri jen ti san na prak su ne gona te o ri ju, od no sno da je pro hod -nost o vih |a ka na fa kul te te znat- no o te ̀ a na, ka ̀ e na {a sa go vor -ni ca.

Na ̀ a lost, po mi -{qe wu Sne ̀ a ne To -ma {e vi}, ne po sto -ja we ja sne stra te gi -je na ni vou dr ̀ a veko ja }e re }i ko je }ese to gra ne u na red -nom pe ri o du raz vi -ja ti u mno go me o te -`a va iz bor, kao i~i we ni ca da Mi ni -star stvo pro sve te neu va ̀ a va mno go po -tre be tr ̀ i {ta ra dani ti mu pri la go |a -va u pi sne kvo te.

-U o vom mo men tuna e vi den ci ji i ma -mo 1.385 ne za po sle -nih sa sred wom {ko -lom e ko nom ske i

prav ne stru ke, 353 me di cin skihteh ni ~a ra ra zli ~i tih pro fi la i718 sa di plo mom gim na zi je. I -pak, iz go di ne u go di nu u ve }a va sebroj |a ka u o vim {ko la ma. Za me -di cin ske teh ni ~a re po sla ima sa -mo u i no stran stvu, dok e ko nom skastru ka i „gim na zi jal ci” pre ten -du ju na za po sle we u ad mi ni stra -ci ji, a re al no u o vom sek to ru po -tre ba za ka drom ne ma. Tre ba ob ja -sni ti de ci da gim na zi ju u pi su jusa mo oni ko ji na me ra va ju da na sta -ve {ko lo va we, jer ova {ko la, i a kopru ̀ a {i ro ko o bra zo va we, ne da -je ni ka kvo za ni ma we i oni ko ji nena sta ve da qe naj ~e {}e za vr {a va -ju ne ku pre kva li fi ka ci ju. I pak,ro di te qi i da qe vi {e vo le da imse de ca {ko lu ju za kan ce la rij skipo sao, ka ̀ e To ma {e vi} ka.

In te re so va we de te ta na pr vom me stu

U pr kos su ro vim po da ci ma satr ̀ i {ta ra da, Me di cin ska i E ko -nom ska {ko la, ali iPr va kra gu je va~ kagim na zi ja, ve} go di -na ma su na vr hu li -ste `e qa svr {e niho sno va ca. Za u pis napo je di ne sme ro vedo wa gra ni ca je za- pra vo vr lo bli zumak si mal nog bro japo e na ko je u ~e nikmo ̀ e da o svo ji.

- U uz ra stu od 14go di na de te te {komo ̀ e sa mo stal nopot pu no is prav no dase od lu ~i za bu du }eza ni ma we. Za to je o -ba ve zno to kom {ko -lo va wa spro vo di tipro gra me pro fe si -o nal ne o ri jen ta ci je i u po zna ti de -cu sa raz li tim za ni ma wi ma, pru -`i ti im {to vi {e in for ma ci je.Ro di te qi su, na rav no, tu da po mog -nu i u sme re de te, ali vo de }i ra ~u -na o we go vim `e qa ma i sklo no -sti ma.

Me |u tim, po je di ni to po ve zu ju sau spe hom i bro jem po e na ko ji je biopo tre ban za u pis od re |e nog sme rapret hod nih go di na. Mo ram da na po -me nem da je ta in for ma ci ja u Kon -kur su za u pis da ta sa mo o ri jen ta -ci o no. Pri li kom po pu wa va wa li -ste ̀ e qa tre ba lo bi za i sta po re |a -ti `e qe de te ta o na ko ka ko ono mi -sli da bi mu od go va ra lo, a ni ka ko sene ve zi va ti za broj bo do va. De {a -va lo se pret hod nih go di na da se de -ca ko ja i ma ju po 70-75 po e na ve ̀ u za{ko le ko je su ra ni je u pi si va le satim bro jem i o sta le za ne ma re, a ugim na zi ja ma za vr {e de ca ko ja o svo- je je dva 50 bo do va, pri ~a Go ran Jok- si mo vi}, sa vet nik u [kol skoj u p-ra vi.

O snov ne {ko le u Kra gu jev cu, usa rad wi sa Na ci o nal nom slu ̀ bomza za po {qa va we, spro vo de pro- gra me pro fe si o nal ne o ri jen ta -ci je. Sred we {ko le prak ti ku ju dago stu ju u o snov nim i pre zen tu jusvo je sme ro ve ka ko bi pri vu kle{to vi {e ma lih ma tu ra na ta. I pak,po sao je pri mar no na stru~ nim sa -rad ni ci ma od no sno psi ho lo zi mai pe da go zi ma.

- Pro fe si o nal nom o ri jen ta ci -jom o sno va ca pri mar no bi tre ba -lo da se ba ve stru~ ni sa rad ni ci u{ko la ma i oni to i ra de. Kod nassva ke go di ne na sa ve to va we do |e o -sam de se tak |a ka ko ji `e le ne kebli ̀ e in for ma ci je. Ove go di nesmo, u sa rad wi sa Me |u na rod nomor ga ni za ci jom ra da, iz da li „Vo di~za iz bor za ni ma wa” za o snov ce uko me se, po red ni za te sto va sklo -no sti i in te re so va wa, na la ze i in- for ma ci je o go to vo svim za ni ma -wi ma, od no sno sme ro vi ma u gim na -zi ja ma i sred wim stru~ nim {ko -la ma. O vaj vo di~, ko ji se u e lek -tron skom ob li ku na la zi na na -{em saj tu, po ma ̀ e de ci da na pra -

ve pra vi iz bor, ka -`e Mir ja na Pa vi -}e vi}, psi ho log isa vet nik Na ci o -nal ne slu ̀ be za za -po {qa va we.

I a ko je mo gu} no -sti za do bi ja we pra -vih in for ma ci japre gr{t, pi ta we jeko li ko ih de ca za i -sta ko ri ste. Jo{ u -vek se de {a va da seo sma ci po ve du za`e qa ma dru go va ilipo i ner ci ji i za be ru{ko lu ko ja im je na-j bli ̀ a. Ni je ret kosti da is pu wa va ju ne -o stva re ne sno ve svo- jih ro di te qa i pre -

ko vo qe u~e ne {to {to ih u op {te neza ni ma. A kad se jed nom u sko ~i u po -gre {an voz sva ka sle de }a sta ni cane mi nov no }e bi ti po gre {na, o simu ko li ko se ne sku pi sna ga i vra ti sena po ~e tak, a ma lo ko za i sta u spe dato i u ra di.

Друштво

ПИСМОBez od go vo ra Kli ni~ kog cen tra

(„Iz bol ni ce i za {ao jo{ bo le sni ji“, „

Kra gu je va~ ke“ br. 153)

Zbog ne bri ge o bo le sni ku Vla da nu Gr bo -vi }u, mom si nu, tri pu ta sam se pi sme -no o bra }ao za {tit ni ku pa ci je na ta i ge -ne ral nom di rek to ru Kli ni~ kog cen trau Kra gu jev cu (27. fe bru a ra, 12. mar ta i14. mar ta 20012. go di ne), a ka da oni ni -{ta ni su pred u ze li i no vi na ma „Kra -gu je va~ ke”, ko je su o o vom pro ble mupi sa le u bro ju ob ja vqe nom 19. a pri la.U tek stu „Iz bol ni ce i za {ao jo{ bo le -sni ji“ ob ja vqe na je mo ja i pri ~a mog si -na o mu ka ma ko je je on do ̀ i veo u bol ni- ci, a no vi nar ka, a u tor ka tek sta, za tra -`i la je i zva ni ~an stav Kli ni~ kogcen tra o kon kret nom pro ble mu i na {impri med ba ma.

Vr lo ne pri jat no sam se iz ne na dio ka -da sam pro ~i tao {ta su oni u pi sa nomsa op {te wu od go vo ri li - tu ne ma ni ka -kvog ob ja {we wa o raz lo zi ma zbog ko jihse moj sin do dat no raz bo leo u Kli ni~ -kom cen tru, ta mo pro veo ~e ti ri me se -ca i o sam da na, ni ti bi lo ka kvog od go -vo ra na mo ja pi sme na i u sme na o bra }a -wa wi ma.

Ni ka ko ne mo gu da raz u mem i pri h-va tim ta kvo po na {a we le ka ra, ru ko -vod stva Kli ni~ kog cen tra i za {tit ni -ka pa ci je na ta, pa za to i da qe tra ̀ im pi -sme ne od go vo re na pi ta wa ko ja sam im,ta ko|e pi sme no, ve} tri pu ta po sta vqao:za {to je do bio tem pe ra tu ru, a po tom iu pa lu plu }a; za {to jer do bio in fek -ci ju na mo {ni ca ma; za {to je ne po kre -tan {est me se ci; za {to je do bio o tvo re -ne ra ne i {to one ni su sa ni ra ne; ka koje do bio u ri nar nu in fek ci ju i ~e ti rida na le ̀ ao u mo kra }i, {to je u ta kvomsta wu ot pu {ten ku }i, ko je od go vo ran ka -da sva ova o bo qe wa pa ci jent, ko ji se le -~io od po vre de gla ve, do bi je u bol ni cii , na kra ju, za {to sa da da we go va po ro -di ca mo ra da pla }a le ~e we bo le stiko je je on do bio ne bri gom zdrav stve nogo so bqa.

Dra gan GR BO VI]

Sve to li ka Mla de no vi }a 3

KA KO I ZA BRA TI SRED WU [KO LU

\a~ ku bri gu bri nu ro di te qi

GO RAN JOK SI MO], [KOL SKA U PRA VA

SNE@ANA TO MA [E VI],SLU@BA ZA PO [QA VA WA

MIR JA NA PAVI]EVI],PSI HO LOG U NZS

O SMA CI O[ „RA DO JE DO MA NO VI]“

Page 15: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

Четвртак, 3. мај 2012. КРАГУЈЕВАЧКЕ 15www.kragujevacke.rs

Поводи

Пише Александар Јокићевић

Od 27. do 29. a pri la naGrad skom saj mi {tu o dr -`an je Dru gi sa jam hor- ti kul tu re u or ga ni za -ci ji „Ze le ni la”. Kao{to se na ja vqi va lopro {le go di ne, po sle

pr vog is ku stva, tra di ci ju vi {eni ko ne mo ̀ e da za u sta vi. Za do -voq ni iz la ga ~i su za in te re so va niza re zer va ci ju pro sto ra i za ne kikva drat vi {e za na red nu go di nu.Na o vo go di {wem saj mu bi lo je o -ku pqe no oko 80 iz la ga ~a ~i ja je o -snov na de lat nost pro iz vod wa, u vozi di stri bu ci ja se me na, mla dihbi qa ka, sak sij skog i re za nog cve -}a, za liv nih si ste ma, fo li ja, pla -ste ni ka i sta kle ni ka, ma {i na i a -la ta za hor ti kul tu ru.

O sim ve li kih pro iz vo |a ~a izSr bi je, go sti Kra gu jev ca bi li su i„Ar bor” iz Bel gi je, fir me iz I ta -li je ko je za jed ni~ ki na stu pa ju „Le -deks” gru pa i „Vi val”, ali i i ta -li jan ska „Op ti ma Gi a di ni pen- si li”, ko ja se ba vi pej za ̀ nom ar -hi tek tu rom. Na saj mu su se pred- sta vi la i po ro di~ na do ma }in stvako ja se ba ve uz go jem cve }a i dru gihbi qa ka, kao i fir me ko je pro iz vo -de ili tr gu ju po qo pri vred nom me -ha ni za ci jom i o pre mom za u re |e -we vr to va i ve li kih ze le nih po vr -{i na.

Sa jam je bio i pri li ka da se izsvih o vih o bla sti do bi ju sa ve ti, u -slu ge i pro iz vo di, da se i sto vre -me no u go vo re i u re |e wa dvo ri -{ta i po slov nih pro sto ra. Po se -ti o ci su pred so bom i ma li kom- plet nu u slu gu.

Za do voq ni iz la ga ~i

„E u ro plan tum” iz Be o gra da, ge -ne ral ni za stup nik bel gij skog „Ar -bo ra”, ove go di ne se po pr vi put ob -

reo u Kra gu jev cu. Ba zi ra ni su nauz go ju dr vo red nih sad ni ca po e -vrop skom stan dar du i po zna ti poza sa |e nih 300 pla ta na du` be o -grad skog Bu le va ra kra qa A lek san -dra. Pri jat no su iz ne na |e ni kra -gu je va~ kim Saj mom hor ti kul tu re iza do voq ni or ga ni za ci jom. Po se taje ve li ka, a za u to var i is to var o -grom nih sad ni ca na u slu zi su imbi li qu di iz „Ze le ni la”. Kra gu je -vac je, ka ̀ u, pred u sre tqi vi ji odBe o gra da, i a ko glav ni grad ima ne- spor nu tra di ci ju, lo gi sti ku, mar- ke ting.

Jav no-ko mu nal no pred u ze }a „Ze -le ni lo” iz Kra gu jev ca bi lo je i do -ma }in i iz la ga~. In te re so va weku pa ca za cve }e bi lo je ve li ko, pase, na pri mer, za „le de no sr ce” po25 di na ra i „le pog Jo vu” po 30 di- na ra ~e ka lo u re du. Pri vla~ ne subi le i mu {ka tle po ce ni od 100

di na ra. Pro {le go di nesu i ma li {tand na i s-tom me stu, me |u tim, bioje sa mo iz la ga~ ki. Ovego di ne je pro daj no-iz -la ga~ ki, jer su shva ti lida u sred [u ma di je mo -gu sklo pi ti po slo ve, alii pro da ti deo cve }a.

Di rek tor ka „Ze le ni -la” Qi qa na Tir na ni}ka ̀ e da je dru gi sa jam u -spe {ni ji ne go pr vi, jerje bi lo vi {e den dro ma- te ri ja la, li {}ar skogdr ve }a, ~e ti na ra, ja kopu no cve }a. U Kra gu je -vac su do {le tri i ta li -jan ske i jed na bel gij skaku }a. Da li je, mo ̀ da,„Fi jat” bio pre po ru kaza i ta li jan ske fir meiz dru gih bran {i?

„Op ti ma Gi a di nipen si li” iz Pe ska repro jek tu je dvo ri {ta,pre sve ga, {to je i na ~e,trend, ta ko zva na krov nadvo ri {ta, ko ja o pre ma -ju dre na ̀ nim pa ne li -ma i ze le ni lom. Is tra -`u ju tr ̀ i {te i po se -}u ju saj mo ve u Fran cu -skoj i Ne ma~ koj, pa sudo {li i [u ma di ju jerse Kra gu je vac gra di.

- Ve} su na pra vi likon tak te sa gra dom iDi rek ci jom za ur ba ni -zam, mo ̀ da bu de sa rad -we. Sa i ta li jan skimfir ma ma „Le deks” i„Vi val” sa ra |i va li smora ni je, a vla snik „Vi v-a la” dr Ste fa no O to ni,i na ~e a gro nom, o dr ̀ aoje stru~ no pre da va we „U -ti caj kli mat skih pro m-e na i a e ro za ga |e wa nabiq ne vr ste u Sr bi ji.”

na vo di di rek tor ka Tir na ni}. Svo je za do voq stvo mno gi su is ka -za li po klo ni ma. „Le deks” i „Vi v-al” da ro va li su „Ze le ni lu” 15 sad- ni ca li pa, ko je su za sa |e ne po redGrad skog saj mi {ta, a fir ma „Mon -te a gro” po klo ni la je 2.000 ru ̀ a.Me |u tim, ka va qe ri iz I ta li je ni -su za bo ra vi li ni po se ti o ce saj ma,pa je kup ci ma po klo we no 50 sad ni- ca u kra sne tre {we.

- Kra gu jev ~a ni su ma sov no do la -zi li na sa jam. Sa mo „Ze le ni lo” jena svom {tan du is pred Grad skogsaj mi {ta pro da lo 8.000 ko ma dasal vi je, „le pog Jo ve”, be go ni je, pe -tu ni je. Za mi sli te ko li ko su tekpro da li o sta li iz la ga ~i, ka ̀ e di- rek tor ka Tir na ni}.

Iz voz „[u ma dij skog cve ta”

Pre ma re ~i ma Si mo na Ze ~e vi -}a, pred sed ni ka Kla ste ra „[u ma -dij ski cvet“, naj ve }eg u dru ̀ e wacve }a ra u Sr bi ji, Sa jam hor ti -kul tu re je bio po go dak. Bro je oko200 ~la no va i po kri va ju oko 60 od -sto do ma }eg tr ̀ i {ta sa re za nim isak sij skim cve }em. Pro {le go di -ne u kla ste ru su pro iz ve li oko trimi li o na ko ma da cve }a, {to je unov cu oko dva mi li o na e vra.

- Mi tre nut no iz vo zi mo u ze mqeu o kru ̀ e wu, Bo snu i Her ce go vi nu,Ma ke do ni ju, Cr nu Go ru, de li mi~ -no u Bu gar sku. Za po ~e li smo pro- je kat iz vo za za A u stri ju, sa ra |u -je mo sa qu di ma ko ji su po re klom sana {ih pro sto ra. O tvo ri li su fir- mu u Po ̀ a rev cu pre ko ko je }e i}iiz voz, po sla li smo u zor ke i do bi -li po hva le.

Za pra znik ko ji se pro sla vqa uA u stri ji, Dan maj ki, na ru ~e no je10.000 ru ̀ a i 7.000 ka la, ot kri vaZe ~e vi}.

On pod se }a da je „[u ma dij skicvet” o sno van u de cem bru 2006. go- di ne u Kra gu jev cu, a ve} na red nere gi stro van kao kla ster. Raz lo zi zao sni va we su bi li pre sve ga ge o -graf ska kon cen tra ci ja pro iz vo -|a ~a na te ri to ri ji Kra gu je va ca, Ra -~e i Kni }a. Pred log za o sni va we jepo te kao od sa mih pro iz vo |a ~a cve -}a ko ji ni su i ma li mo gu} no sti dase e fi ka sno po ve ̀ u.

ODR@AN DRU GI SA JAM HOR TI KUL TU RE

I ove go di ne do ga |ajse zo ne

Za do voq ni iz la ga ~i su za in te re so va ni za re zer va ci ju pro sto ra i za ko ji kva drat vi {e zana red nu go di nu. Sa mo je „Ze le ni lo” na svom{tan du is pred Grad skog saj mi {ta pro da lo8.000 ko ma da sal vi je, „le pog Jo ve”, be go ni je,pe tu ni je..., ka ̀ e di rek tor ka Qi qa na Tir na ni}

[TAND „AR BO RA”IZ BEL GI JE

SA JAM JE PRI VU KAO OKO 80 IZ LA GA ̂ A

SI MON ZE ̂ E VI], PRED SED NIKKLA STE RA „[U MA DIJ SKI CVET”

Page 16: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

U tro {noj ku }i bezvo de, ku pa ti la i ka na li za ci je, u sredgra da, u 2012. go di ni, sa tu ̀ ba maza vra tom od su se da isu gra |a na, dvo je sta ra ca, wi ho va }er ka i bo le sno de teo do le va ju, sa o sme hom, svim u dar ci ma ko je im na no se `i vot i qu di

Пише Никола Стефановић

Пo put ste wa pa da ju i od -ska ~u krup ne ka pi ki {epo pu ko ti na ma is pre -se ca noj sta zi pred o -ro nu lom ku }om. Na iz -bra zda noj fa sa di o ka -~e na je me tal na plo ~i -

ca cr ve ne bo je sa bro jem „4“. Ma loko ji pro la znik u op {te i pri me }u -je tu ne u gled nu be lu ku }i cu, ta mantu da pro la zio sva ko ga da na. U vu ~e -na i skri ve na u Bal kan skoj u li ci,{a re nih zi do va i ra zno boj nog ka me- na, go to vo po cr ne log cre pa i ras pa -lih pro zo ra, sto ji sa svih stra na

16 КРАГУЈЕВАЧКЕ УЧетвртак, 3. мај 2012. www.kragujevacke.rs

Људи

kad be li, do bi li su tam -ne ni jan se. Mal ter sequ {ti i o pa da po ka blo -vi ma ra zli ~i te de bqi -ne ko ji se pru ̀ a ju du`pla fo na do te le vi zo ra,naj sve ̀ i je ku pqe nogpred me ta u o voj ru i ni.

- Ku pi li smo ga pre ~e ti ri-petgo di na. Do bi li smo ta da u ve }a nuna kna du za tu |u ne gu za Mar ka. Ku -pi li smo i dva kre ve ta, ali po {toMar ko vo li da ska ~e po wi ma, ve}su pro pa li, pri po ve da sa u vek pri -sut nim o sme hom na li cu Sta ni {i -na }er ka Sve tla na. Kao da tim o s-me hom pr ko si i sud bi ni, i qu di ma,i `i vo tu. We na maj ka Zor ka, ~i ~aStan ko va su pru ga, po sma tra raz- go vor ko ji vo di mo sklup ~a na nakre ve tu. Po sma tra, jer sla bo {ta ~u -je. Sve vre me je po put sta tue - ne po- mi~ na. O pe ri sa la je i kuk. Taj pri- zor sta re i bo le sne `e ne pre ki dasa mo je dan rit mi ~an po kret de sneru ke ko ja se ne za dr ̀ i vo tre se.

Tek sa da nam po sta ja sno za {to jeSve tla na sa pra znom xe zvom u ru ciiz ju ri la u dvo ri {te.

- Zi mi o sta vi mo ~e smu da cu ri,da ne za le di kad je mraz... [ta bi -smo i kud bi smo on da?

U ku }i ne ma vo de. U ku }i ne maku pa ti la. U 24 kva dra ta u ko ja su se,uz po mo} sa mo wi ma zna nih tri ko- va, sme sti le ~e ti ri sta re, bo le snei iz ne mo gle du {e ne ma ni pri kqu -~e ne ka na li za ci je.

Ali se pred na ma i pak pu {i to -pla ka fa, u slu ̀ e na sa o sme hom.

Mar ko. Sin, u nuk i je di na sre }aMar ko Bi o rac, Sve tla nin sin i

~i ~a Stan kov u nuk, da nas ima {e -sna est i po go di na. To kom ce log svogmla dog `i vo ta ku pao se u ko ri tu,vo dom na to ~e nom sa ~e sa ma u dvo -ri {tu i pod gre ja nom u lon ci ma na{po re tu. ̂ i tav svoj mla di ̀ i vot u -mi vao se i u mi va se iz pla sti~ nogla vo ra. Ali, ni to ne sre }i ni je bi -lo do voq no. Ni ka da se Mar ko ni jei grao sa de com po put dru ge de ce,ni ka da ni je i grao i gre uz ko je su de -

- Iz vi ni te sad, {to je o va ko... –{i ri ru ke ~i ~a Stan ko, ali ne za -vr {a va re ~e ni cu. Zna ka ko bi tre- ba lo da iz gle da hod nik, a ka ko ku -hi wa, ali ni sam ne pam ti da je ov -de i kad bi lo dru ga ~i je. Ni ti zna,ni ti `e li, ni ti ima za {to da seprav da.

Jed na o so ba na {est u bo gihkva dra ta

Far ba na u la znim vra ti ma dav -no je po ha ba na. U la zi mo u sku ~e nuo da ju u ko joj se, re dom, na la ze: sto,dve sto li ce, kre vet, za sta kqe na vi -tri na, {po ret na dr va i po li ca sate le vi zo rom. Pre vi {e na me {ta jaza pro sto ri ju ove ve li ~i ne. I ov deje, kao i u hod ni ku - ku hi wi, ve o mamra~ no i po red si ja li ce ko ja ~ki -qi sa pla fo na. Kroz pro zor gle da -mo u fa sa du kom {ij ske pu {ni ceili ~e ga ve}.

- Taj se zid sa mo jed nog ju tra stvo- rio pred pro zo rom... I do tle ni jebi lo mno go sve tla, tek sad ga ne ma,ti ho ob ja {wa va 70-go di {wi su -prug, o tac i de da.

@ive u ku }i od bla ta i tr ske, o -na kvoj ka kve su se gra di le do kra ja60-ih, pa i to kom 70-ih go di napro {log ve ka. Wi ho va je na pu ni la45. Naj ve }i je pro blem krov. Go di -na ma je kroz gre de svr dlao `i ̀ ak,na pra vi vi {i smrt nu zam ku za sta -na re pod wim. Po gled nam pa da nanad re al nu sli ku iz ble de le vi tri -ne ko ja je nag nu ta u na zad, is pu we nule ko vi ma i pa pi ri ma. Zi do vi, ne -

Po sled wi put Mar ka je o tac vi -deo ka da je i mao sve ga pet me se ci.U po ~et ku je slao ne {to nov ca za si -na, ali ve} je dva na est go di na ka kood we ga ne ma ni tra ga ni gla sa. Do -sko ra su ne ka ko i pre ̀ i vqa va li odde da Stan ko ve pen zi je i Sve tla ni -ne pla te ko ju je za ra |i va la kao ~i -sta ~i ca u „Fi li pu Kqa ji }u”. Uzto, pri ma ju i po mo} za ne gu de te ta.Me |u tim, Sve tla na je pre par me -se ci o sta la bez po sla, te wih ~e tvo -ro da nas mu ku mu ~e da op sta nu. Ipo red to ga, zna ju se pri o ri tet nitro {ko vi.

- Da ̀ bi ne mo ra ju da se pla te. U -vek pr vo pla ti mo to, pa za re sto akoima. O slo bo |e ni smo pla }a wa ka -blov ske te le vi zi je i RTS pret pla -te, a i jed nog de la za stru ju. To je svepre ko Mar ko ve {ko le o bez be |e no.Za stru ju smo ~ak ne ko vre me bi lii u pre pla ti.

A qu di kao qu di. Ne u da ra ju naja ke i bo ga te, ve} u vek na sla be i ne -za {ti }e ne. Kad tre ba da se po mog -ne, ne ma ni kog, ali da se od mog ne,svi sta ju u red, pa su od de ̀ ur nihdu {e bri ̀ ni ka po ~e le da pri sti ̀ ui tu ̀ be na wi ho vu a dre su.

- Tu ̀ i li su nas zbog poq skogVC-a u dvo ri {tu. Eto, tu ̀ e ni jerne ma mo VC u ku }i. A kao da ne bi -smo vo le li da ga i ma mo. I {ta dara di mo? Po zo ve mo qu de s vre me nana vre me da ga o ~i ste, a {ta dru gomo ̀ e mo? Ja vi li smo se u op {ti nu,o ti {li u ne ku kan ce la ri ju gde smopo zva ni i mo mak ta mo nam ka ̀ e damo ra ju da po sta ve ne ke ce vi. A gde,jad ni, da po sta ve kad ni smo pri kqu -~e ni na ka na li za ci ju?

Dru ga, o zbiq ni ja pri ja va, ti ca -la se Mar ka.

- Ne ko nas je zvao te le fo nom ire kao da smo tu ̀ e ni jer ne iz vo -di mo de te na po qe. Pi ta la sam konas je tu ̀ io i do bi la od go vor da jeto ne ka ̀ e na ko ja ~e sto tu da pro la -zi i vi di da ga ne ma u dvo ri {tu, pami je ta o so ba ~ak za pre ti la da }emi de te bi ti od u ze to. A kad da ga iz -ve dem kad za spi u se dam u ju tru ipro bu di se u ~e ti ri po pod ne? Le -ti ne smem da ga iz vo dim po ve li -kom sun cu, a ne kad se de si da pred -ve ~e, kad mo ̀ e da i za |e, za spi, ja -da se maj ka. Ka da je o ti {la u Cen- tar za so ci jal ni rad, is po sta vi lose da ni ka kva tu ̀ ba ni je pod ne -ta.

Zbog `al bi po je di nih kom {i jamo ra li su da po se ku i du wu iz dvo -ri {ta jer je ba ca la sen ku na ru ̀ e,a i zbog li {}a ko je je u je sen pra v-i lo pro ble me u su sed nim a vli ja ma.

O iz bo ri ma ni jed no od wih neraz mi {qa. Ni ko ih ni je o bi la zioi o be }ao im bo qi `i vot, `i vot savo dom i ka na li za ci jom, do sto janqud skog bi }a u 21. ve ku. Wi ho va trigla sa o ~i to ni ko me ni su po treb -na.

Bub wi pro le} na ki {a i sli va seniz po cr ne li crep. Za ~i ~a Sta ni -{u sva ko go di {we do ba je i sto, kaoda vre me ne pro la zi. Ne sme ta we -mu ni {to je o pe ri sao ki~ mu i {toje pen zi o ni san zbog de li mi~ ne pa -ra li ze no ge. Ne sme ta mu ni {to jeu zi mao od mor da dru gi ma po mog neda po dig nu plo ~e na svo jim ku }a ma,a ne ma ni ko ga od tih da mu uz vra ti.Ne sme ta mu ni {to dva de set go di -na gle da blo ko ve u svom dvo ri {tujer ne ma nov ca da do gra di ku hi wui ku pa ti lo. Ni ti ga ti {ti {to`i ve u ne ma {ti ni, jer od u vek je si -ro ma’ bio. Se di na svom sta rom ma -dra cu i na zi va „do bar dan”, a u stva -ri sve to vre me - sa wa.Snu je sa mo je -dan, o bi ~an i san ko ji mu se ni ka -da ne }e o stva ri ti. Mo ̀ e te ga kat -kad ~u ti ka ko {a pu }e na svom ma -le nom tre mu, dok trep ta wem po ku -{a va da su zbi je su ze:

- Ma kar da me o psu je... sa mo jed- nom... Sa mo da ~u jem – de da.

ca we go vih go di na od ra sta la, pa ma -kar bi le i kom pju ter ske. Ni ka dani je od la zio na {kol ska le to va wa,ni ti spo znao o se }aj de ~a~ ke za qu -bqe no sti ka kvu ve }i na de ~a ka spo -zna to kom naj lep {ih go di na. Na po -slet ku, ni ka da Mar ka o tac ni je po -di gao na ra me na, ni ti ga od veo nafud bal sku u tak mi cu. Ni ka da Mar -ko ni je u po znao ni svog oca. Od we -ga mu je o sta lo sa mo pre zi me.

- Mar ko ima vi {e stru ku o me te -nost u raz vo ju sa zna ci ma a u ti zma,su ̀ e we a or te na sr cu i vi sok pri- ti sak, go vo ri Sve tla na sku pqe niho br va. Po sle we nih re ~i, so bomvla da vi {e mi nut na ti {i na. Ne mani jed ne re ~i, ni jed nog ge sta, ni ka -kvog po kre ta ili iz ra za li ca ko jibi bio a de kva tan ta kvom bol nom is -ka zu. – Tre ba lo je da ide na o pe ra -ci ju zbog tog su ̀ e wa, ali po sled wiput smo i {li u Be o grad pre dve-trigo di ne. I u vek sve bu de i sto – o de -mo na pre gled, pa ga po {a qu na ul- tra zvuk i ka ̀ u nam da }e nas po zva -ti kad do |e vre me.

Na rod. Do voq na je ta re~

Mar ko spa va u dru goj so bi izko je ne do pi re ni naj ma wi zvuk.

- Ve} dve go di ne ne spa va ka kotre ba, tu ̀ no ka zu je we gov de daStan ko. - Ne mo ̀ e da za spi po ce -lu no}, pa se de {a va da se u spa va tek

PORODICA KOJU U IZBORNOJ KAMPAWI NIKO NIJE VIDEO

Sumorna pri~a iz Balkanske 4DO^EK NA VRATIMA, STANKO I SVETLANA

KU]A KOJA SAMO [TO SE NE SRU[I

op ko qe na dr ve }em i ra sti wem. Naku }u ko ja }e se, ~i ni se, sva ko ga tre- na u ru {i ti, o sla wa se do gra |e nihod nik od le so ni ta, te za jed no o da- ju u ti sak dva pri pi ta dru ga ra ko jase pod u pi ru da iz beg nu ko na~ ni pad.

I ba{ tu, na do vrat ku, sta ri ma -drac. I o pet }e ma lo ko ji pro la -znik kroz gra we, pred ku }om, u gle -da ti sta ri nu, u vek jed na ko ob u ~e nu,po ~e {qa nu, o bri ja nu. Ako mah ne te,ot po zdra vi }e vam i stim po kre tomi na zva ti „do bar dan“. A u ko li ko sejo{ ma lo o slo ni te o sa su {e nu ta -ra bu, eto i po zi va na ka fu i ra ki -ju.

Lo {e je da nas vre me, pa ~i ~a Sta -ni {e, ili Stan ka, ka ko ga po zna ju,ne ma na u o bi ~a je nom me stu. Pro la -zi mo kraj o cva log ba {ten skog cve -}a i dve ce vi sa sla vi na ma - ka u -la zu.

- Do bar dan, haj de te u nu tra, Mar -ko je za spao, po zi va nas Sta ni {i na}er ka Sve tla na da u |e mo. Od bi ja mou pr vi mah, uz pred log da do |e mo ka -sni je ili ne kog dru gog da na.

- Ma ’ajd u nu tra. Kad ga u hva tisan, ne sme ta mu ni {ta, iz la zi navra ta i ~i ~a Stan ko.

Sve tla na ve} gra bi xe zvu i iz le -}e na po qe po ki {i, sa mo u pr slu -ku.

Pro bi ja mo se kroz le so nit nihod nik za kr ~en ku hiw skim de lo -vi ma i po su |em. Ve{ ma {i na i grau lo gu su do pe re sa po re |a nim {o qi -ca ma i ~a {a ma.

SUROVA SUDBINA IGRA SE SA

SVETLANOM

u ju tru i spa va do tri-~e ti ri po pod -ne. Ve zan je za de din kre vet, po ka -zu je nam ~i ~a Sta ni {a gla vom nale ̀ aj. – Ili tu, ili dre ma ov de nasto li ci.

U dru goj go di ni we gov je di ni u -nuk pre stao je da go vo ri.

- Do ta da je pri ~ao po ne {to,zvao kom {i je, go vo rio „ma ma”, „ba -ba”, pa ~ak i ne {to {to zvu ~i kao„de da”, ma da ni je...ni je ni kad, pri -~a sta ri na po vi je nih o br va i vod- wi ka vih o ~i ju. ^i ni se, sva kog }ese kun da za pla ka ti. – A on da se od -jed nom pre sek’o i ni re~.

I pak, ima ne ko li ko stva ri ko jeMar ko po seb no vo li. Lop ta i mu zi- ka su me |u wi ma.

- Vo li pe sme, na ro ~i to ve se le,ob ja {wa va Sve tla na, sme {e }i se. –Po ne kad pu sti mo ne ki film dapo gle da mo, a on od mah po~ ne da di -`e ga la mu da bi nas na te rao da mupu sti mo mu zi ku.

- Ali, {to vo li lop tu, sa ne skri -ve nim uz bu |e wem na do ve zu je se i~i ~a Sta ni {a. - Sta vi lop tu na ra -me pa lup ka po woj, a ona od zva wakao zvon ce. On da je ba ci i u op {tene gle da gde je, a u na pred zna gde }eda pad ne, pa je u hva ti, o pi su je i grusvog u nu ka go to vo bez da ha. Sme je sesta rac iz sveg sr ca, go to vo po ska -ku je sa sto li ce.

Gde je o tac de ~a ka, ni ko ne zna.Sve tla na ne vo li da pri ~a o tojmu~ noj e pi zo di u svom i `i vo tusvog si na. Ce di kroz u sne tek ko jure~ o ba ti na ma ko je je do bi ja ladok je bi la u dru gom sta wu.

- Na da la sam se da }e sve bi ti bo -qe kad se ro di de te, da }e se we govo tac pro me ni ti, ali ne... Ner vi -ra lo ga je {to de te pla ~e i bu di seno }u. Vi de la sam da ne ma ni {ta odto ga i o ti {li smo.

Page 17: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

Четвртак, 3. мај 2012. КРАГУЈЕВАЧКЕ 17www.kragujevacke.rs

Избори

 На изборима 6. маја бира се 87 одборника

Скупштине града Крагујевца

 Изборни процес обавиће се по пропорционалном

једнокружном систему

 Изборни цензус је пет посто, а гласови партија или

коалиција које не пређу ову границу биће подељени

на странке и коалиције које испуне цензус

– пропорционално броју освојених гласова

 Редослед политичких партија и коалиција на

гласачким листићима биће онакав како су у

Градској изборној комисији прихватане

изборне листе за одборнике

ПОСЕБАН ДОДАТАК

Напомена: Овај предизборни додатак рађен је као део политичког маркетинга

„Крагујевачких”, тако да су објављене изборне листе само оних странака

и коалиција које су то прихватиле под комерцијалним условима

1. ВЕРОЉУБ ВЕРКО СТЕВАНОВИЋ Заједно за Крагујевац

УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ

2. ИЗБОР ЗА БОЉИ ЖИВОТ – БОРИС ТАДИЋ

3. Српска радикална странка – др Александар Мартиновић

4. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА

5. ПОКРЕНИМО КРАГУЈЕВАЦ – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

(Српска напредна странка, Нова Србија,

Покрет Снага Србије – БК, Покрет социјалиста)

6. ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ПРЕОКРЕТ – ДР ЗОРАН ТОДОРОВИЋ

(ЛДП, СПО, СДУ)

7. Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС),

Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС),

Јединствена Србија (ЈС) – проф. др Славица Ђукић Дејановић

8. Социјалдемократски савез – Социјалдемократски покрет

– Драгутин Станојловић Баја

9. Двери за живот Србије

10. Нова социјалдемократија Србије – Душан Јањић

Page 18: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

18 КРАГУЈЕВАЧКЕ Четвртак, 3. мај 2012. www.kragujevacke.rs

Избори

ВЕРОЉУБ ВЕРКО СТЕВАНОВИЋ – ЗА

2.Проф. др Небојша Здравковићпрофесор унивезитета

3. Доц. др Александра ДимитријевићСашка, лекар-спец. гинекологије

10. Милан Стошићманипулант ТТ веза

17. Милан Вуковићинж. организације рада

24.Славица Миљковић-Петровићдипл. машински инжењер

31.Живослав МатијашевићЦрни, економиста

38. Јасмина Љубисављевићпрофесор разредне наставе

9. Драган Стевовићправник

16. Душан Алексић Зекастудент

23.Славољуб СтевановићСаша, приватни предузетник

30. Ружица Јелић дипл. економиста

37. Миливоје Самаиловићслужбеник

8. Проф. др Јасна Јевђићлекар-спец. анестезиолог

15. Обрад Турковићекономиста

22. Петар Савић приватни предузетник

29. Драган ДимитријевићПепац, радник

36. Др Андријана Ћалдовићлекар

7. Проф. др Добрица Миловановићпрофесор универзитета

14. Злата Сеничићдипл. економиста

21. Далибор Јекићдипл. економиста

28. Радослав Милошевић аутомеханичар

35. Милан Попадић службеник

6. Љиљана Петровићдипл. економиста

13. Синиша Ранковићпољопривредник

20.Проф. др Оливера Николићпрофесор Универзитета

27. Милош Анђелковићправник

34. Горан Павловићпољопривредник

5. Ивица Самаиловићдипл. економиста

12. Др Радмила Обрадовић лекар-спец. ургентне мед.

19. Душан Вељићекономиста

26. Катарина Михаиловићекономски техничар

33. Дамјан Срејићветеринар

4. Саша Миленићпрофесор филозофије

11. Бојан Стојадиновићслужбеник

18. Др Сања Јанковићлекар

25. Дејан Трајковићалатничар

32. Др Слађана Бошковић лекар спец. педијатар

1. ВЕРОЉУБ СТЕВАНОВИЋ ВЕРКОдипл. машински ижењер

Page 19: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

Четвртак, 3. мај 2012. КРАГУЈЕВАЧКЕ 19www.kragujevacke.rs

Избори

ЈЕДНО ЗА КРАГУЈЕВАЦ

45. Ненад Николићпогонски техничар

52. Миодраг Илићекономиста

59. Весна Станић машински техничар

66. Звонко Огњановићмашински инжењер

73. Милан Маринковрадник

80. Ивана Марковићстудент

87. Јелена Илићстудент

44. Сања Биорацпрофесор разредне наставе

51. Бојан Цветковићмашински инжењер

58. Предраг Ђаковићметалостругар

65. Наташа Адамовићдипл. правник

72. Драган Стевићмашински техничар

79. Јован Радојевићпољопривредник

86. Александар Ђурђевићинформатичар

43. Немања Стевановићстудент

50. Весна Предојевићмедицинска сестра

57. Микица Стефановићдипл. економиста

64. Ненад Ђоковићелектротехничар

71. Љиљана Јевђевићконтролор

78. Сима Јовановић пензионер

85. Милан Павловићекономиста

42. Светлана Павловићпословођа транспорта

49. Нешко Марковићрадник

56. Исидора Ћоровићстудент

63. Милан Тошовић Тошкемашински техничар

70. Александра Ковачевићстудент

77. Андријана Сретеновић дипл. менаџер туризма

84. Мр. Марко Живановићдипломирани хемичар

41. Горан Стојановићприватни предузетник

48. Снежана Трифуновићдомаћица

55. Мирослав Ћурчићпољопривредник

62. Драгана Ћоровићмашински техничар

69. Љубодраг Максимовићпресер

76. Живадин Николићсаобраћајни инжењер

83. Маја Матковићматематичар

40. Александар Лазовићстудент

47. Ивица Милетићконобар

54. Сузана Димитријевићдипл. економиста

61. Милан Биорац - Сармапензионер

68. Марија Станојевић еколог

75. Драган Протићдипл. економиста

82. Слободан Танасијевић Бода,пензионер

39. Драгослав Мишићприватни предузетник

46. Мирослав Перићпољопривредник

53. Борис Херманспецијални педагог

60. Славољуб Јелић дипл. машински ижењер

67. Живорад Станојловићпензионер

74. Неда Миловановићстудент

81. Владан Михајловићдипл. грађ. инжењер

УЈЕДИЊЕНИРЕГИОНИ СРБИЈЕ

Page 20: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

20 КРАГУЈЕВАЧКЕ Четвртак, 3. мај 2012. www.kragujevacke.rs

Избори

КОАЛИЦИЈА ИЗБОР ЗА БОЉИ Ж

2. Владимир ПетровићДипломата

3. Јована ЈовановићСтуденткиња

10.Слађан РакићВетеринарски техничар

17. Владимир МилорадовићДоктор медицине

24. Соња ЂуричићСтудент

31. Ненад АндрићДипл. инж. електротехнике

38. Зоран НиколићСаобраћајни техничар

9. Јелица СелаковићДипл. биолог

16. Витомир НедељковићЕкономиста

23. Милан ЗечевићЕлектротехничар

30. Зора ЈовановићДипл. економиста

37. Милан ЂаковићМашински техничар

8. Раде СтевановићДипл. правник

15.Слободанка МилосављевићПензионерка

22. Горан ПланићСаобраћајни техничар

29. Милија РадовићМашински инжењер

36. Драгица АтанасијадисЕкономиста

7. Александар ВасиљевићДипл. машински инжењер

14. Саша ФуртулаМашин-бравар

21. Нина ВиторовићПроф. разредне наставе

28. Милун ЧекановићСаобраћајни техничар

35. Горан ЈовановићПриватник

6. Олга МилојевићДипл. економиста

13. Славољуб Брадоњић Брада, Економиста

20. Влада КостићПредузетник

27. Мирјана ВујанићМаркетинг менаџер

34. Милан ГрбовићПензионер

5. Александар ПатрногићДоктор медицине

12. Данијела ВељовићПравник

19.Иван ГајићДиректор

26. Никола СпасићДипл. Маш. инжењер

33. Наташа ГавриловићСтруковни терапеут

4. Бранко РистићЛекар

11. Мијољуб Стевановић Љупче, Пензионер

18. Слађана ЈешићСтруковни физиотерапеут

25. Вељко МатовићДипл. економиста

32. Драган ПетровићДипл. правник

1. ДУШАН ОБРАДОВИЋ Дипломирани политиколог

Page 21: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

Четвртак, 3. мај 2012. КРАГУЈЕВАЧКЕ 21www.kragujevacke.rs

Избори

ИВОТ – БОРИС ТАДИЋ

45. Маријана СтанковићДипл. економиста

52. Саша ИгрутиновићСлужбеник осигурања

59. Радивоје КастратовићДипл. правник

66. Душица ВлајковићРачунарски техничар

73. Борис Димитријевић Енергетичар

80. Игор ЦвијовићДипл. Инж. електротехнике

87. Ивана БулатовићПравник

44. Слободан БожовићПредузетник

51. Мирјана ЗечевићДипл. економиста

58. Славиша НајдановићВетеринарски техничар

65. Александар ГајовићТим лидер

72. Нада ВишњићКонфекцијски техничар

79. Зоран МилетићПољопривредник

86. Раша МедовићДоктор медицине

43. Милан ГабарићДипл. биолог

50. Дејан СпасићДипл.маш. инжењер

57. Данијела ВучетићСтрук. фармацеут-техничар

64. Милутин МилојевићАлатничар

71. Милан ПетровићУгоститељ

78. Бранка ПавићевићДипл. економиста

85. Слободан МирковићДипл. економиста

42. Драгица ТомовићПензионер

49. Славко ЈанковићДипл.маш. инжењер

56. Драган БанковићМашински техничар

63. Александра ПавићевићДоктор медицине

70. Горан ЈовановићМашински техничар

77. Александар ШтајнПроф. срп. језика и књиж.

84. Марија КрстићЕкономиста

41.Владимир ЈовановићМашински инжењер

48. Кристина РадивојевићСтудент

55. Ракица ЈагличићПољопривредник

62. Саша ЛуковићТехничар-балистичар

69. Снежана КоминацМашински техничар

76. Иван ЈарчевићДипл. правник

83. Никола ДесивојевићСтруковни фармацеут

40. Оливер СмоловићЕкономски техничар

47. Братислав ТошићПрофесор

54. Сузана ЂорђевићСтуденткиња

61.Саша РашковићУгоститељ

68. Томислав РадовићМашински инжењер

75. Јасминка СавићМашински техничар

82. Предраг ИлићДипл. историчар

39. Марија СимићДипл. економиста

46. Горан ПавловићПриватни предузетник

53. Александар Марковић Комерцијални техничар

60. Бранка ЂорђевићМатурант гимназије

67. Бојан ЖивановићСтудент

74. Владимир ЈуришевићРадник

81. Снежана НешковићЕкономски техничар

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Page 22: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

22 КРАГУЈЕВАЧКЕ Четвртак, 3. мај 2012. www.kragujevacke.rs

Избори

Page 23: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

Четвртак, 3. мај 2012. КРАГУЈЕВАЧКЕ 23www.kragujevacke.rs

Избори

Page 24: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

24 КРАГУЈЕВАЧКЕ Четвртак, 3. мај 2012. www.kragujevacke.rs

1. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТАНКОВИЋкога су предложили

Уједињени региони Србије

2. ВЛАДАН ГЛИШИЋкога је предложила

Група грађана "Двери"

3. БОРИС ТАДИЋкога је предложио Избор за бољи живот

4. ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА кога је предложила Демократска

странка Србије

5. ПРОФ. ДР ЗОРАН ДРАГИШИЋкога је предложила Група грађана Покрет радника и сељака

6. ЈАДРАНКА ШЕШЕЉкоју је предложила Српскарадикална странка

7. МУАМЕР ЗУКОРЛИЋкога је предложила Група грађана

8. ДАНИЦА ГРУЈИЧИЋкоју је предложио

Социјалдемократски савез

9. ИВИЦА ДАЧИЋкога је предложила Социјалистичка

партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС)

10.ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋкога је предложио Преокрет Либерално

демократска партија, Српски покрет обнове, Социјалдемократска унија, Богата Србија, Војвођанска партија, Демократска партијаСанџака, Зелена еколошка партија - зелени, Партија Бугара Србије

11. ИШТВАН ПАСТОР - ISTVAN PASZTOR кога је предложио Савез војвођанских

Мађара - Vajdasagi Magyar Szovetseg

12.ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋкога је предложила Српска

напредна странка

Ред.број Назив листе Број кандидата

1. ИЗБОР ЗА БОЉИ ЖИВОТ- БОРИС ТАДИЋ 250

2. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА - ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ 250

3. УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ - МЛАЂАН ДИНКИЋ 245

4. ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ - ПРЕОКРЕТ Либерално демократска партија, Српски покрет обнове, Социјалдемократска унија, Богата Србија, Војвођанска партија, Демократска партија Санџака, Зелена еколошка партија - зелени, Партија Бугара Србије 250

5. ПОКРЕНИМО СРБИЈУ - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска напредна странка, Нова Србија,Асоцијација малих и средњих предузећа и предузетника Србије, Коалиција удружења избјеглица у Републици Србији, Покрет снага Србије - БК, Народна сељачка странка, Бошњачка народна странка, Демократска партија Македонаца, Ромска партија,Покрет влашког уједињења, Покрет социјалиста, Покрет привредни препород Србије) 250

6. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ - ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА 250

7. ИВИЦА ДАЧИЋ - "СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)" 250

8. ДВЕРИ ЗА ЖИВОТ СРБИЈЕ 209

9. VAJDASАGI MAGYAR SZОVETSЕG - PАSZTOR ISTVАN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР 250

10. Реформистичка странка - Проф. др Милан Вишњић 175

11. Странка демократске акције Санџака - др Сулејман Угљанин, Stranka demokratske akcije Sandzaka - dr. Sulejman Ugljanin 30

12. ПОКРЕТ РАДНИКА И СЕЉАКА 190

13. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ - НЕБОЈША ЛЕКОВИЋ 182

14. СВЕ ЗАЈЕДНО: БДЗ, ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ, Словачка странка - Емир Елфић 68

15. КОАЛИЦИЈА АЛБАНАЦА ПРЕШЕВСКЕ ДОЛИНЕ - KOALICIONI I SHQIPTAREVE TE LUGINES SE PRESHEVES 11

16. ЦРНОГОРСКА ПАРТИЈА - Ненад Стевовић 52

17. КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА - ЈОСИП БРОЗ 60

18. НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ ОДГОВОРА 93

Od pr vih vi {e stra na~ kih iz bo ra1990. go di ne u o sam iz bor nih ci -klu sa za Skup {ti nu Sr bi je na ro-d ni po sla ni ci iz Kra gu jev ca u veksu bi li broj ~a no do bro za stu pqe -ni, a naj vi {e man da ta – de set i ma -li su 2000. go di ne

1990.1. Mi haj lo Mar ko vi} (SPO)2. Dra gan Jev to vi} (SPO)3. Dra go slav Pe tro vi}

(SPO – Na rod na stran ka)4. Mi lo mir Ba bi}

(Se qa~ ka stran ka – SPO)5. Bo ri vo je Pe tro vi}

(Gru pa gra |a na)

1992.1. Slo bo dan Ba bi} (SPS)2. @i vo rad Ne {i} (SPS)3. To mi slav Ni ko li} (SRS)4. Sre} ko Ra do va no vi} (SRS)5. Mi la din @i va no vi}

(Se qa~ ka stran ka)6. Mi lo mir Ba bi} (Se qa~ ka

stran ka)7. Ne boj {a Le ko vi}

(DE POS – No va de mo kra ti ja)

1993.1. Gvo zden Ro si}

(DE POS – SPO)2. Ve ro qub Ste va no vi}

(DE POS – SPO)3. Ne boj {a Le ko vi}

(DE POS – No va de mo kra ti ja)4. To mi slav Ni ko li} (SRS)

5. Mar ko Pa vlo vi} (SRS)6. Sre} ko Ra do va no vi} (SRS)7. Bo ri vo je Ra di} (DS)8. Sla vi ca \u ki} De ja no vi}

(SPS)

1997.1. Ve ro qub Ste va no vi} (SPO)2. Gvo zden Ro si} (SPO)3. Mi li ja Se ku li} (SPO)4. To mi slav Ni ko li} (SRS)5. Dra gan @i ki} (SRS)6. Ne boj {a Le ko vi} (SPS –

JUL – No va de mo kra ti ja)7. Slo bo dan To mo vi}

(SPS – JUL – No va de mo kra ti ja)

8. Ma ri na Pe tro vi} (SPS – JUL – No va de mo kra ti ja)

2000.1. A lek san dar Ra do sa vqe vi}

(DOS – DS)2. Mir ko Ro si} (DOS – DS)3. Mi lo{ Ra di vo je vi} (DOS –

De mo krat ska al ter na ti va)4. Bra ni slav Ko va ~e vi}

(DOS – Li ga za [u ma di ju)5. Gvo zden Jo va no vi}

(DOS – DHSS)6. Du {an Go lu bo vi}

(DOS – DSS)7. Ne boj {a Le ko vi}

(DOS – No va de mo kra ti ja)8. Na ta {a Jo va no vi} (SRS)9. Pre drag ^a no vi} (Stran ka

srp skog je din stva)10. Slo bo dan To mo vi} (SPS)

2003.1. A lek san dar Ra do sa vqe vi}

(DS)2. Ve ro qub Ste va no vi} (SPO)3. Vla dan Vu ~i }e vi}

(No va Sr bi ja)4. Go ran Da vi do vi} (DSS)5. Sne ̀ a na Pan ti}

Ak sen ti je vi} (G17 Plus)6. Na ta {a Jo va no vi} (SRS)7. Mi le ta Po sku ri ca (SRS)8. Dra gan @i ki} (SRS)

2007.1. Na ta {a Jo va no vi} (SRS)2. Mi le ta Po sku ri ca (SRS)3. Je le na Mar ko vi} (DS)4. Mi lan Vu~ ko vi} (DS)5. Go ran Da vi do vi} (DSS)6. Vla dan Vu ~i }e vi}

(No va Sr bi ja)7. Ne boj {a Zdrav ko vi} (G17

Plus)8. Mi le na Stan ko vi} (LDP)

2008.1. Ve ro qub Ste va no vi} (G17

Plus – Za jed no za Kra gu je vac)2. Sa {a Mi le ni} (G17 Plus –

Za jed no za Kra gu je vac)3. Ne boj {a Zdrav ko vi}

(G17 Plus – Za jed no za Kra gu je vac)

4. Je le na Tri van (DS)5. Mi lan Vu~ ko vi} (DS)6. Mir ko ^i ki riz (SPO)7. Na ta {a Jo va no vi} (SRS)8. Mi le ta Po sku ri ca (SRS)

Избори

ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 За председника Републике у првом изборном кругу изабран јекандидат који добије најмање 50 посто плус један глас од бројагласача који изађу на изборе

 Уколико ниједан од кандидата не испуни овај услов, за две недељеорганизује се други круг избора у који улазе двојица кандидата којису у првом кругу освојили највише гласова. За председникаРепублике изабран је кандидат који добије више гласова, безобзира колико је гласача изашло

POD SET NIK

Kra gu jev ~a ni – po sla ni ci u Na rod noj skup {ti ni

 На изборима 6. маја бира се 250 народнихпосланика за Скупштину Србије по једнокружномпропорционалном моделу

 Изборни цензус је пет посто, а гласови партија иликоалиција које не пређу цензс дели се на оне којесу испуниле овај услов и то пропорционалноброју добијених гласова

Page 25: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

Четвртак, 3. мај 2012. КРАГУЈЕВАЧКЕ 25www.kragujevacke.rs

Објекти

И a ko su ra do vi ve} ot po -~e li i ma {i ne kr ~e te -ren na pa di na ma Vi no -gra da, 1. maj u zet je kaozva ni ~an da tumpo ~et ka ra do vana pro {i re wu

kom plek sa Te ni skog cen tra„RA DO”.

Te ni ski klub i cen tar o -tvo ren je na Vi dov dan 1991.go di ne. Tre nut no u o kvi ru o -vog kom plek sa sa pra te }imo bjek ti ma (svla ~i o ni ce, to -a le ti, par king, kan ce la ri -je, ba {ta...) ra di pet te ni -skih te re na ({qa ka) na ko- ji ma se sva ko ga da na te ni somak tiv no ba vi iz me |u 100 i150 Kra gu jev ~a na.

Vla snik kom plek sa i te -ni ski tre ner Vo ji slav Mi -lo va no vi} (34) po di gao je o -vaj kom pleks na sta rom, po -ro di~ nom i ma wu iz 19. ve ka na ko- jem we go vi pre ci ̀ i ve jo{ od 1874.go di ne. O tu da i ime klu ba i ~i ta vogkom plek sa „RA DO” u na se qu Vi no -gra di (U li ca Ste fa na Zdrav ko vi }a2) po skra }e ni ci od de vo ja~ kog pre -zi me na we go ve ba ke ko ja je u da jompo sta la Mi lo va no vi}.

Po sle vi {e od dve de ce ni je ra daVo ji slav je re {io da pro {i ri kom- pleks i o bo ga ti sport ske sa dr ̀ a jecen tra.

- Za dva de se tak da na na o vom pro -sto ru ni }i }e i za ̀ i ve ti pra vi„Spor tlend”. Ra do vi, ko ji ma }e u na -red ne dve go di ne bi ti za o kru ̀ e na~i ta va ova sport ska pri ~a, te }i }eu dve fa ze, ob ja {wa va Mi lo va no -vi}.

Od ku pa wa do ski ja wa

Pr va fa za ra do va, ko ja je ve} ot -po ~e la, u do wem de lu kom plek sapred vi |a iz grad wu te re na za od bo-j ku na pe sku, te re na za bad min toni ba ze na ~i ji }e pre~ nik bi ti de- vet me ta ra. Oko ba ze na bi }e na pra -vqe na pla ̀ a sa pe skom, le ̀ aq ka -ma, {an kom, a sve u funk ci ji bu -du }eg vi di kov ca ko jeg Mi lo va no -

vi} pla ni ra u o kvi ru svog cen tra.I, za i sta, pre lep je po gled ko ji izbu du }eg „Spor tlen da” „pu ca” na ze- le ni lo u [u ma ri ca ma. Pri ro da usred gra da.

Dru gi deo ra do va, ko ji }e po ~e tinaj ve ro vat ni je u sep tem bru, od no sise na gor wi deo kom plek sa. Mi lo -va no vi} pla ni ra da kon struk ci -jom „po kri je” je dan po sto je }i te ni -ski te ren i ta ko iz gra di te ni sku ha -lu za zim ske u slo ve, ali i ta ko zva -ni „lonx klub” za te ni se re i ~la no -ve klu ba u ko jem }e se, uz va tri cu ka -mi na, pra ti ti te ni ski me ~e vi.

U tom de lu kom plek sa na red ne go- di ne bi }e iz gra |en jo{ je dan ba zendi men zi ja 25 pu ta 10 me ta ra, a ubli zi ni te ni ske ha le bi }e na pra -vqe na i ski sta za sa ve {ta~ kimsne gom.

Ti me }e, po mi {qe wu Vo ji sla -va Mi lo va no vi }a, bi ti za o kru ̀ e -na ova sport ska pri ~a na me we naqu bi te qi ma te ni sa i i gra ~i mabi~ vo le ja, bad min to na, ski ja {i -ma i pli va ~i ma, ali i svim re kre -a tiv ci ma.

Ka da „Spor tlend” bu de za vr {en,u kup na po vr {i na iz no si }e hek tar

i 16 ari i we go vim ka pa -ci te ti ma u se zo ni }e mo -}i da se ko ri sti 250 ~la -no va klu ba.

Kom pleks }e po o tva ra -wu bi ti u mre ̀ en u svet skua so ci ja ci ju sli~ nihsport skih o bje ka ta sa vi -{e stru kom sport sko-re -kre a tiv nom i za bav nomna me nom.

Ve} 2. ju na u no vo o tvo -re nom kom plek su o dr ̀ a }ese pa ra lel no dve te ni skema ni fe sta ci je. „Pro motur nir” za sve qu bi te qe

te ni sa i pro fe si o nal ni tur nirsa pro fi i gra ~i ma sa ATP bo do vi -ma i na grad nim fon dom od hi qa due vra.

Za sle de }u go di nu Mi lo va no vi}pla ni ra ta ko |e te ni ske tur ni re: ve -te ran ski ATF, kao i mu {ki za ATPbo do ve i VTA u `en skoj kon ku ren -ci ji, ko ji }e bi ti i u zva ni~ nom ka -len da ru te ni skih zbi va wa.

Tur ni ri, mu zi~ ke i film ske ve ~e ri

I to ni je sve. U o kvi ru „Spor -tlen da” od vi ja }e se i dru ga de {a -va wa, po put mu zi~ kih i film skihve ~e ri na o tvo re nom, hu ma ni tar niho ku pqa wa na ko ji ma }e se pri ku -pqa ti do na ci je i po mo} za naj u -gro ̀ e ni je. Tek ta da }e, ka ko ka ̀ eVo ji slav Mi lo va no vi}, ova „spor -tlen dov ska” pri ~a bi ti kom plet noza o kru ̀ e na.

Sve to Mi lo va no vi} ne bi mo gaosam, pa is ti ~e po mo} svo jih ku mo -va i po slov nih part ne ra Pa vla Pa -vlo vi }a iz Be o gra da i I va na A bra -ma, I ta li ja na iz gra di }a Ka tan za -ro ko ji je glav ni grad po kra ji ne Ka -la bri ja.

- To su mo ji pri ja te qi iz de tiw -stva sa ko ji ma sam od naj ra ni jemla do sti i grao i u ~e stvo vao na te -ni skim tur ni ri ma. U me |u vre me nusmo se i o ku mi li i za po ~e li ove za- jed ni~ ke in ve sti ci je. Sva ko je o u -vaj pro je kat u kqu ~en u o kvi ru sop- stve nog do me na u ko jem je naj bo qi,bi lo da je u pi ta wu mar ke ting, o p-e ra ti va ili lo gi sti ka, ka ̀ e Mi lo- va no vi}, do da ju }i da je „ku mu iz I -ta li je”, ko ji je za in te re so van i zain du strij ske, a ne sa mo sport ske in- ve sti ci je u gra du, za pa la i po seb nau lo ga da u „Spor tlend” pri vu ~e isvo je su na rod ni ke ko ji su u Kra gu -jev cu an ga ̀ o va ni oko po slo va u„Fi ja tu”.

Zo ran MI [I]

Iz grad wa le ga ta va ja ra i a ka de -mi ka Ni ko le Ko ke Jan ko vi }apo ~e la je ba{ ka ko je i na ja vqe -no, 25. a pri la. Na pro sto ru izaPrav nog fa kul te ta pred sed nikSrp ske a ka de mi je na u ka i u met -no sti Ni ko la Haj din po lo ̀ io jeka men te me qac, ~i me je sim bo -li~ no o be le ̀ en po ~e tak ra do vana o vom zda wu ka pi tal nom za na -{u kul tu ru.

To me je pret -ho di lo pot pi si -va we u go vo ra ko -ji su pot pi sa lirek tor kra gu je -va~ kog U ni ver -zi te ta prof. drSlo bo dan Ar se -ni je vi} i gra do -na ~el nik Ve ro -qub Ste va no vi}o iz grad wi i o -pre ma wu Jan ko -vi }e vog le ga ta ipro sto ri ja Cen- tra SA NU ko je}e se na la zi ti ui stom o bjek tu.

Skro man, kao i u vek, po klo -no da vac Ni ko la Ko ka Jan ko vi}re kao je da je po klon o bo stran ida o va ko kon ci pi ra nim zda wemle ga ta on kao ro |e ni Kra gu jev -~a nin do bi ja ne sa mo pro stor zasvo ja de la i u met ni~ ku zbir ku,ve} i pri zna we od sre di ne u ko- joj je ro |en i od ra stao.

- Ve li ka je stvar da a u tor do- bi je o va kav po klon od svog gra- da. Ja sam Kra gu jev ~a nin i sko- ro sve naj va ̀ ni je {to sam ra diobi }e iz lo ̀ e no na o vom me stu,iz ja vio je Jan ko vi}.

- Ovo }e bi ti pra vi ko rak ka

de cen tra li za ci ji ~i ta vog na -u~ nog ra da u Sr bi ji. Mi kao a ka -de mi ja smo za hval ni gra du i U -ni ver zi te tu, re kao je pred sed nikSA NU Ni ko la Haj din pri li kompo la ga wa ka me na te meq ca.

Gra do na ~el nik Ve ro qub Ste- va no vi} iz ja vio je da je svimKra gu jev ~a ni ma ve li ka ~ast iza do voq stvo {to }e do bi ti je dan

o va kav o bje kat.- Mi smo ma lo po seb ni, jer

ce ni mo ono {to je na {e, a Ko kaje na{. On sam ume da ka ̀ e da muje „du {a u Kra gu jev cu”. O va kvozda we je ve li ka stvar za sve nas,na{ U ni ver zi tet, grad Kra gu je -vac, za na u ku i u met nost i mla -de qu de u op {te. O vim le ga tomdo bi }e mo ne {to dra go ce no, me -sto za u ̀ i va we, u ~e we i o ku pqa -we.

A u tor pro jek ta ar hi tek ta Zo- ran Ga gi}, ko ga je po klo no da vacJan ko vi} li~ no i za brao, u po -znao je pri sut ne sa iz gle dom ina me nom bu du }eg le ga ta.

- @e leo sam daiz gra dim ne {to{to ni je kla si ~ano bje kat, pa sam za -to za mi slio da ~i -tav le gat iz gle dakao skulp tu ra.

Ceo o bje kat i -ma }e oko 470 kva -dra ta funk ci o nal -nog pro sto ra i tre- ba da bu de za vr {endo kra ja 2013. go- di ne i kom plet noo pre mqen {est me -se ci po za vr {et kura do va.

Z. MI [I]

[I RE WE TE NI SKOG CEN TRA „RA DO”

Spor tlend na pa di na ma Vi no gra daKom pleks ko ji ra di ve} vi {e od dvede ce ni je pre ra sta u„Spor tlend”. O sim te ni skih te re na, bi }ei ba ze ni, po kri ve nate ni ska ha la, te re ni zabad min ton i od boj kuna pe sku, ski sta za, ba {ta sa vi di kov cem

PO LO@EN KA MEN TE ME QAC ZA LE GATKO KE JAN KO VI ]A

Me sto u ̀ i va wa u ~e wa i o ku pqa wa

NI KO LA HAJ DIN PO LA@E KA MEN TE ME QAC ZA LE GAT

POT PI SI VA WE U GO VO RA: REK TOR, GRA DO NA ̂ EL NIK I PO KLO NO DA VAC

AR HI TEK TA GA GI] PRED STA VQA PRO JE KAT LE GA TA

DEO NA KO ME ]E BI TI IZ GRA \EN PO KRI VE NI TE REN „LONX KLUB”, VE LI KI BA ZEN

PO ̂ E LI RA DO VI NA DE LU ZA TE RE NE ZA OD BOJ KU NAPE SKU, BAD MIN TON, BA ZEN, BA [TU SA VI DI KOV CEM

VO JI SLAV MI LO VA NO VI] NA SVOM I MA WU GRA DI„SPOR TLEND”

Page 26: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

26 КРАГУЈЕВАЧКЕ Четвртак, 3. мај 2012. www.kragujevacke.rs

Потеру води Милан Пурић

Јa sam je dan o bi~ ni mla diKra gu jev ~a nin, po no sni~lan po ro di ce Ri sti}, ko jujo{ ~i ne moj o tac Lu ka, ma-j ka Ve sna i se stra Ana. Ro -|en sam u Kra gu jev cu 1984.go di ne. Di plo mi rao sam na

E ko nom skom fa kul te tu u Kra gu -jev cu . Tre nut no sam za po slen u„Fi at a u to mo bi li ma Sr bi ja”. Svo- je slo bod no vre me pro vo dim sapo ro di com i sa pri ja te qi ma, bo -re }i se za bo qi ̀ i vot, za bo qu bu -du} nost u na {em gra du.

Ka ko si od ra stao u Kra gu jev -cu?

Za svo je od ra sta we mo gu re }i daje bi lo pre div no. Da mo gu da ga po -no vim, si gur no ne bih ni {ta me -wao. To je bi lo u gra du i ze mqi uko joj je bi lo, i jo{ u vek ih ima, mo -`da da nas vi {e ne go i kad, mno gopro ble ma. Me |u tim, u pr kos svimpro ble mi ma mo ja ge ne ra ci ja u spe -la je da lan si ra se be kao bu du} nosto vog gra da, bu du} nost ko ja do la zibez ob zi ra na kon stant ne po ku {a -je qu di ko ji pred sta vqa ju grad i ze -mqu da nam us kra te tu bu du} nost ipri li ku da je sa mi stva ra mo igra di mo. To kom svog od ra sta wanaj ve }i o slo nac i mao sam u po ro -di ci, u svo jim ro di te qi ma, ko ji sume svo jim pri me rom na u ~i li pra -vim vred no sti ma; po {te wu, vas pi -ta wu, mo ra lu. O tac i maj ka ko ji suvred nim ra dom mo joj se stri i me -ni o mo gu }i li sre} no de tiw stvo iod ra sta we su mi pri mer o no ga{to `e lim da po sta nem i ka kav`i vot `e lim za se be, a su tra zasvo ju po ro di cu.

Ko je su za ba ve mla dih da nas?

Mla di qu di u vek na |u na ~in dase za ba ve, ta ko je i u Kra gu jev cu.Me |u tim, na{ grad ne pru ̀ a jed- na ke za bav ne sa dr ̀ a je svim mla di- ma. S ob zi rom da sam ro ker u du {i,mo gu re }i da je ma lo te ̀ e na }i me -sto za iz la zak, iz u zev par iz u ze ta -ka, na ko ji ma se ova mu zi ka mo ̀ eslu {a ti i uz wu za ba vqa ti. To je zame ne po ra ̀ a va ju }e i ma ju }i u vi -du da je ta mu zi ka o be le ̀ i la naj -bo qi pe ri od o vog gra da, pe ri o dako ji je iz ne drio naj ve }i bend svihvre me na SMAK, pe ri o da ko ji je iz -ne drio na{ po nos „Za sta vu”, ka daje iz gra |e no sve {to mi mla dida nas ko ri sti mo u gra du i ne se }a -ju }i se qu di ko ji su nam to o mo gu -}i li u pro {lo sti.

Ka kav je u ti caj po ro di ce da -nas?

U mom `i vo tu od u vek je bio ve- li ki. Sma tram da je taj u ti caj ne -op ho dan da bi ~o vek mo gao u spe {noda gra di svoj ̀ i vot. Me |u tim, mi -slim da je u ti caj po ro di ce mno goo sla bio. Tu pre sve ga mi slim nave li ki broj mla dih qu di ko ji po~ -nu da se ba vi kri mi na lom, na sveve }i broj ma lo let ni ka ko ji kon zu- mi ra ju al ko hol, na pro ble me ko jihni je bi lo ne ka da ka da su po ro di ceu Kra gu jev cu ra di le, gra di le ibi le sre} ne. Da bi se kult po ro di -ce vra tio po treb no je za la ga we u -pra vo na {e ge ne ra ci je ko ja su tratre ba da za snu je svo je po ro di ce, na -dam se u o vom gra du.

Ka kve su mo gu} no sti za {ko lo -va we i u sa vr {a va we mla dih da -nas u Kra gu jev cu?

S ob zi rom na ve li ~i nu gra da isa mim tim na broj {ko la i dru giho bra zov nih in sti tu ci ja, mo gu re -}i da po sto ji ve li ki iz bor za bu -du }e |a ke i stu den te. Me |u tim, i -ma ju }i u vi du da {ko la ri ne stal- no ra stu, ne mo gu se o te ti u ti sku dane ko `e li da kla si ra mla de u Kra -gu jev cu i Sr bi ji na one ko ji i ma -ju no vac da se {ko lu ju i na one ko -ji ne ma ju. Ta ko |e, stru~ no u sa vr -{a va we mla dih da nas je u mno go meo gra ni ~e no par tij skom i rod bin -skom pri pad no {}u. Sve ma we sece ni o bra zo va we i trud mla dih, asve vi {e ne ke dru ge, po gre {nestva ri, {to ni ka ko ne do pri no sio stan ku mla dih u Kra gu jev cu i we- go vom da qem raz vo ju. Na na {oj ge -ne ra ci ji je da i to svo jom bor bompro me ni mo.

[ta su pred u slo vi da bi se o st-va ri la o zbiq na po slov na ka ri -je ra da nas?

To su trud, o bra zo va we, pred u -zi mqi vost i u por nost. Ili bi barta ko tre ba lo da bu de. Na ̀ a lostmno go je pri me ra u ko ji ma mla diqu di i po red o vih ka rak te ri sti kane mo gu da do |u do iz ra ̀ a ja u pra- vo zbog stva ri ko je sam na veo. Ali,u pr kos to me, du bo ko ve ru jem da seu por nost is pla ti i kao u spe {nepri me re sma tram se be i dru ge qu -de ko je po zna jem.

[ta je sve tre ba lo da zna{ da bido bio po sao u FAS-u?

Da bih do bio po sao u o zbiq nojfir mi po put „Fi ja ta” po treb no jebi lo mno go i u por no sti i zna wa.„Fi jat” je kom pa ni ja ko ja ne gle dako ko joj par ti ji pri pa da ni ti ko je~i ji ro |ak, ve} gle da zna we i spo -sob nost qu di. Moj put ka za po sle -wu u FAS-u je tra jao go di nu da na.^ak se dam o ba vqe nih raz go vo ra ite sti ra wa do kaz su da se u por nosti zna we is pla te u pra voj sre di niza mla de.

[ta je ne kad zna ~i la „Za sta va”za Kra gu je vac, a {ta da nas zna ~iFAS?

Ne ka da je „Za sta va” zna ~i la ̀ i -vot.Ko lo ne de se ti na hi qa da rad ni- ka sva kog da na sli va le su se u fa -bri ke. Sve {to da nas i ma mo u Kra -gu jev cu iz gra di la je „Za sta va” idru ge fa bri ke po put FFK, „Cr ve -ne zve zde”, „Ro ma ni je”, ko je vi {e nepo sto je. Ve o ma sam po no san na svogoca ko ji je ceo svoj rad ni vek pro -veo u pra vo u „Za sta vi” i na maj kuko ja i da nas ra di u FFK. FAS da naspred sta vqa na du da }e bi ti kaone ka da. Da }e qu di, pre sve ga mla- di, mo }i da ra de i ̀ i ve od svog ra -da. FAS je do neo pra vi ka pi ta li zamsa vr hun skim pro fe si o na li zmom ino vim od no som pre ma ra du.

[ta je to kra gu je va~ ki duh?To su qu di ko ji ~i ne na{

kra gu je va~ ki men ta li teti men ta li tet ko ji ~i nina {e qu de. Kra gu je va~ kiduh je na{ lo kal pa tri o -ti zam, na{ i nat i bunt ko -ji nas je od u vek kra sio,ko ji nas kra si da nas i kra -si }e u bu du} no sti. Qu di ko -ji su o li ~e we kra gu je va~ kog du ha su

qu di ko ji pred sta vqa ju i ko ji supred sta vqa li grad na naj bo qi na -~in, po put Mi je A lek si }a, Qu beTa di }a, Bo re Du gi }a, Je le ne To ma -{e vi}, Ma ri je [e ri fo vi}, To mi -sla va Ni ko li }a, Ste va na Ple ti ko -si }a i mno gih dru gih ko je je o vajgrad iz ne drio.

Ka ko sa vre me ne teh no lo gi jeu ti ~u na da na {wi ̀ i vot u gra -du?

U ti ~u mno go. Svet je po ja vomin ter net teh no lo gi je za u vek pro -me wen na bo qe. To naj bo qe vi dimna svom pri me ru, jer u pra vo svo jerad ne za dat ke o ba vqam uz po mo}lap to pa i in ter ne ta. Mla de tre- ba pod sti ca ti na pra vil no i ko ri -sno ko ri {}e we ra ~u na ra i in- ter ne ta jer on pred sta vqa ne is -cr pan iz vor in for ma ci ja i i de jaza sve.

Ko ji de lo vi gra da pred sta vqa juwe go vo glav no o be le` je?

Po ce nu da u o ~i ma ~i ta la ca is- pad nem su bjek ti van, po {to `i -vim u tom de lu gra da, mo ram re }ida je to Er do gli ja, na se qe qu disvih pro fi la, stam be nih blo ko va,ali i pre div nih po ro di~ nih ku -}a. Na se qe iz me |u cen tra gra da,Ve li kog par ka i po no sa Kra gu jev -ca - [u ma ri ca.

[ta mi sli{ o kra gu je va~ komspor tu da nas?

U mno go bo qem je sta wu ne go prede set go di na. Fud- ba le ri, ko {ar -ka {i, od boj ka -{i, ru ko me ta -{i i dru gi nanaj bo qi na -~in pred sta -vqa ju grad,ali ono {to ko -~i da qi raz vojkra gu je va~ -

kog spor ta je stal no u pli ta we po -li ti ke, me {a we qu di ko ji ma ta moni je me sto i u ce wi va we spor ti stafi nan si ra wem iz grad skog bu xe ta.U pra vo zbog to ga sa mo da qi raz vojkra gu je va~ ke pri vre de mo ̀ e da o -bez be di nor mal no fi nan si ra we ispon zo ri sa we spor ta u gra du i iz -me {ta we po li ti ke iz o bla sti gdejoj ni je me sto.Spor tu se mo ra pri -}i kao u E vro pi, da se fi nan si rade ~i ji i o mla din ski sport i ma -sov na re kre a ci ja za gra |a ne.

A kul tu ra?

Kra gu je vac se u vek di ~io i biopo znat po svo joj kul tu ri, me |u timne do voq na sred stva na me we na zakul tur ne sa dr ̀ a je, ali i gu bi tak o -se }a ja za kul tu ru, pre sve ga kod od -re |e nog bro ja mla dih qu di, u ti caoje na to da Kra gu je vac iz gu bi svojkul tur ni zna ~aj ko ji je ne ka da i -mao.

[ta mi sli{ o grad skoj o ko li -ni?

Mi slim da grad ne po sve }u je do -voq no pa ̀ we o ~u va wu, pre sve ga,sta rog grad skog je zgra, za ra zli kuod o sta lih e vrop skih gra do va u ko- ji ma se ti de lo vi gra da re sta u ri -ra ju i pred sta vqa ju tu ri sti~ ku a -trak ci ju. Mno go je o bje ka ta ni klogde im ni je me sto, bez ur ba ni -sti~ kog pla na, {to sa mo kva ri iz- gled gra da. Grad ko ji ima de lo vepo put [u ma ri ca, je ze ra ili cen- tra mo ra vi {e pa ̀ we da po sve tiiz gle du i svo je o ko li ne.

[ta mi sli{ o kra gu je va~ kimde voj ka ma?

Pre le pe su i fi ne. Kao i mno -gim dru gim mom ci ma, i me ni je sr -ce u kra la jed na Kra gu jev ~an ka izna se qa Bre sni ca, ona mi mno gozna ~i u `i vo tu i ne {to je naj lep -

{e {to mi se o dav no de si lo.Pre po zna }e se.

Ko ja je la vo li{, a po seb -no slat ki {e?

Kra gu je vac je pre- pun kult nih me sta gdese mo ̀ e po je sti od -li ~an ro {tiq, ma -da kao ~o vek ko jiima 95 ki lo gra mane bi ram je la.[a lim se, na r-

av no. Od slat ki -{a zna se, sve vr -ste ~o ko la da isla do le da, {too pet stva rasli ku o mo jojte ̀ i ni.

[ta bi vo leoda grad ima, a

ne ma?

Vo leo bih da ima ja snuvi zi ju bu du} no sti, a on to da -nas ne ma. Na {a bu du} nost jeu ma gli zbog qu di ko ji gradsma tra ju svo jom pr }i jom i neshva ta ju da on pri pa da svimgra |a ni ma . Da sa mo mi mo -`e mo da ga da qe gra di mo iraz vi ja mo kao na {i ro di te qiu pro {lo sti.

Ka ko za mi {qa{ da }e grad iz- gle da ti za 50 go di na?

Za mi {qam ga kao grad slo bod- nih, za do voq nih i sre} nih qu di.To je Kra gu je vac i Sr bi ja o ko- joj sa wam i za ko ju znam da }e seo stva ri ti, jer Kra gu je vac i Sr- bi ja to za slu ̀ u ju.

[ta si do bio od kra gu je va~ kogdu ha, a {ta si mu dao?

Od kra gu je va~ kog du hasam do bio sna gu da o sta -nem da `i vim, ra dim i

gra dim svo ju bu du} nost usvom Kra gu jev cu. Do bio sam pri- ja te qe, qu de oko se be. Moj do- pri nos Kra gu je va~ kom du hu }emo ra ti dru gi da pro ce ne, tru- di }u se da bu de ve li ki.

U ~i teq Ste va Stan ko vi}je di ni je u [u ma di ji prera ta do bio „Kra qe vu na gra du” za rad u o bla stina rod nog pro sve }i va wa,a we go vo ime da nas no sikul tur no-u met ni~ ko dru {tvo u To po ni ci

^o vek u mi re, do bra de la ve ~i to ̀ i -ve. Za to pri zna ti pre ga o ci ne od la -ze u za bo rav, qu di ih pam te, u znak za- hval no sti svo jim zna me wi ma da juwi ho va i me na.

Ta po ~ast pri pa la je i u ~i te quSte vi Stan ko vi }u ko ji je slu ̀ bo vaou gru ̀ an skom se lu To po ni ca tri de -se tih go di na pro {log ve ka. Pri ~a owe mu ni da nas ne pre sta je. Mla di maje pru ̀ ao o bra zo va we, a sa sta ri maje or ga ni zo vao broj ne ak ci je za u na -pre |e we se o skog `i vo ta. Kao ro |e -ni „ma so vik” la ko je qu de pri do bi -jao za svo je i de je. Me wao je na vi ke io bi ~a je u vo |e wem sa vre me nog na ~i -

Кг дух

AN \EL KO RI STI], E KO NO MI STA U „FI JA TU”

Pro fe si o na li zam – napr vom me stu„Za sta va” je ne ka da zna -

~i la ̀ i vot gra da, mno- go to ga {to Kra gu je vacda nas ima stvo ri li suwe ni rad ni ci, a „Fi j-at” je no va na da da }equ di, pre sve ga mla- di, mo }i da ra de i odsvog ra da `i ve. FAS jedo neo pra vi ka pi ta li -

zam sa vr hun skim pro fe si o na li zmom i no vim od -no som pre ma ra du

LIK KO JI SE PAM TI

Pro sve ti te

NO VI BLUZ LE VE O BA LE

Ekskur

Пише Јован Глигоријевић

Иz vor no, u go to vo svim je -zi ci ma ova re~ o zna ~a vau na pred pla ni ra no pu to- va we sa od re |e nim ci -qem. U pra ̀ wa va ju je na -u~ ni ci, u met ni ci, a naj -~e {}e |a ci ra znih fe la

– od o snov ne {ko le do fa kul te ta.[ta se sve mo ̀ e iz u ~i ti i u po zna -ti, do ka kvih se ne ~u ve nih ot kri }amo ̀ e do }i i ka kvi vam se fan ta -sti~ ni pri zo ri mo gu u ka za ti na ek-s kur zi ji, iz pri ~e ko ja sle di.

U pe tom o snov ne i ma li smo sa moma glo vi tu i ve o ma ne pre ci znu pred- sta vu o eks kur zi ji. Sa mo {to smo seo dvo ji li od u ~i te qi ca i ko li ko to- li ko na vi kli da nam ra zli ~i tepred me te pre da ju ra zli ~i ti na s-tav ni ci. Ne {to smo na ~u li da }e inas jed nom od ve sti na eks kur zi ju, alivi {e nam je bri ga za da va la Pi ta go -ri na te o re ma i sli~ ni spe ci ja li -te ti o nih ko ji su nas pod u ~a va li, pane {to ni smo ni raz mi {qa li o mo -gu} no sti da ot pu tu je mo ne kud da le -ko. On da je maj ka jed nog mar tov skogvla ̀ nog pred ve ~er ja do {la sa ro di -teq skog sa stan ka i do ne la sre} nuvest: po lo vi nom a pri la kre }e sena eks kur zi ju. Pu tu je se vo zom na ne -ko li ko da na, ~ak do Za gre ba. Mo ̀ e -te li poj mi ti ko li ~i nu sre }e ko ja jeob u ze la u ~e ni ka pe tog raz re da o snov -ne? Do ta da smo sa mo sa u ~i te qi comi {li na jed nod nev ni iz let na O ple -nac. I to nam je pre se lo.

Pr vo su nas od ve li u onu cr kvu ko -ja je sva iz nu tra u fan ta sti~ nim mo -za i ci ma. On da su nas od ve li u po- drum cr kve i po ka za li Ka ra |or |evgrob. To je pro {lo o na ko, jer nas ni -su du go za dr ̀ a va li u tom po dru mu. E,on da je u sle di lo ne {to stra {no.

I ta ko, ceo cel ca ti danpo ne koj sit noj ki {i ci.Mno go ka sni je sam na u ~io da kad god voj skaide na za da tak i |a cina eks kur zi ju, pa da ne ka sit na ki {a u ob li ku spre ja

Page 27: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

Четвртак, 3. мај 2012. КРАГУЈЕВАЧКЕ 27www.kragujevacke.rs

Времеплов

Od ve li su nas pred ne ku ku }u, re klinam da je tu ̀ i veo Ka ra |or |e li~ noi po ka za li jed na vra ta, u stva ri do -vra tak, na ko ji je on u na stu pu pra -ved nog gne va o be sio ro |e nog bra ta.Pre pa li smo se ko ni ko na{. Xa bapri ~e o o slo ba |a wu Be o gra da i to putre {we va ku, xa ba ti ce la To po la saO plen com, haj mo, bre, ku }i dok smo~i ta vi! Kad je on, mo re, ta kva i sto -rij ska li~ nost, o be sio bra ta zbog{va le ra ci je, ko zna {ta bi na ma mo -glo da se de si is pred we go ve ku }e.

Ali one mar tov ske ve ~e ri kad jemaj ka do {la iz {ko le, To po lai Ka ra |or |e bi li su za bo ra -

vqe ni. Ni sam mo gao da ve ru jem da mise to do ga |a i da }u pu to va ti ~ak doZa gre ba, i to vo zom, kad je maj ka is- po vr te la o sta tak pri ~e. Ka ̀ u dane sre }a ni kad ne ide sa ma. Ma, ka -kvi! Ni sre }a ni kad ne ide sa ma. Uzwu o ba ve zno ide ono: ali, {to sre }ukva ri.

Na stav ni ci, sta re va ra li ce, sko- va li su pa kle ni plan. [to da se onisa mi bo re do Za gre ba i na zad sa bu- lu men tom tu |e de ce, kad taj pro blemmo ̀ e da se re {i vr lo la ko i da ih neko {ta ni {ta. U pra va {ko le je pred- lo ̀ i la za in te re so va nim ro di te -qi ma, pre vas hod no maj ka ma, da i onepo |u na eks kur zi ju sa na ma. De te iro di teq i ma ju jo{ i ne ka kav po pust,pa iz vol’te! Mo ja maj ka je to o be ru~ -ke pri hva ti la. Kad se sve sa be re i o -du zme, na nas tri de se tak pe ta ka do -la zi lo je jed no {est-se dam ke va iraz red ni sta re {i na. E, i zem ti ta -kvu eks kur zi ju.

@e le zni~ ka kom po zi ci ja sa dve- ma o snov nim {ko la ma iz Kra gu jev -ca kre nu la je ta~ no na vre me – o sam- na est, nu la, nu la. Ra no u ju tru sti ̀ e -mo u Za greb. Ni smo sti gli ni do La -po va, a dru ga ri iz pr ve klu pe Aca iKe ca ra spre mi li su svoj pro vi jant,pred vi |en za ne ko li ko na red nihda na, i po ~e li da je du. [u {ka li su,krc ka li i mqac ka li sve do Vin ko -va ca. A on da su, o stav {i bez klo pe,bla ̀ e ni za spa li. Do kra ja eks kur -zi je su ih hra ni le na {e bri ̀ ne ma-j ke, sen dvi ~i ma i sva ko ja kim |a ko -ni ja ma pri pre mqe nim za nas, ma dasu ova dvo ji ca to kom ce log pu ta tvr -di li da u op {te ni su glad ni.

U ju tro, oko {est-po la se dam, na -{a lo ko mo ti va se za u sta vi la na Za- gre ba~ kom ko lo dvo ru. Ni su nas pu -{ta li iz va go na sve do de vet. Na stav -ni ci i na {e maj ke su, na rav ski, i za -{li na po qe da pro teg nu no ge i ob no -ve za li he so ko va i na po li tan ki.Na ma je to sa svim pa so va lo – dok suoni {e ta li od ki o ska do ki o ska, mismo, sa mi sam ci ja ti u va go nu, na pra -vi li pra vi ur ne bes.

U de vet su nas po stro ji li is predva go na i pra vac Mak si mir. Pe {i ce,na rav no, sve dva po dva. Na {a dru ga -ri ca Na da ], naj bo qa u ~e ni ca uraz re du, pre svu kla se u no vu ha qi ni -cu i o bu kla ~ip ka ne, be le ru ka vi ce.Po ne la ih je od ku }e, kri {om od svogoca, ma jo ra JNA, ko ji joj je iz ri ~i -to za bra wi vao da u pra ̀ wa va ta kve isli~ ne ma ni re mr ske i de ka dent nebur ̀ o a zi je. We na maj ka je {a pa tomis pri ~a la mo joj ka ko je Na din ta tasve vi kao: „Zar sam se ja bo rio da mi}er ka no si ~ip ka ne ru ka vi ce?“ Iz- gle da da je ste, sa mo jo{ ni je i maovre me na da shva ti.

Sti gli smo na Mak si mir i - pra- vo u zo o lo {ki vrt. Ja sam ve} bio ube o grad skom zoo vr tu, a o vaj za gre -ba~ ki me je u pr vi mah raz o ~a rao.Bio je ma wi, a `i vo ti we su de lo va -le ne ka ko pro pa lo i o fu ca no. Ja sene {to ta man za gle dao u ne kog dre -mqi vog la va, kad od jed nom ta mo,kod jed nog ve li kog ka ve za, pra vo na -rod no ve se qe! De voj ~i ce se raz be ̀ a -le na sve stra ne, ko kad i gra mo „iz -me |u dve va tre“, na stav ni ci a na ro -~i to, na stav ni ce i na {e maj ke ma {uru ka ma i ur la ju kao da ih je sa le teoroj be snih o ba da, a de ~a ci ur la ju uglas kao da na vi ja ju na u tak mi ci – za- pe li iz pet nih ̀ i la. Pri |em, po gle -dam, kad ono je dan ma li {im pan za~u~ nuo pre ma pu bli ci i o na ni {esve „u {e sna est“ – ra di ko sin ge ri -ca.

Klip sa li smo ~i tav dan po Za- gre bu. Te ov de le ̀ i drug taj itaj... a on je za na {u sre} nu da -

na {wi cu do pri neo to i to... Te ovoje po zo ri {te, a ono ta mo ... tu drugKr le ̀ a svra }a sva ko ju tro na bu htlei ka fu (ovo sam iz mi slio)... ono jene bo der... ono je ovo...a ono je ono...I ta ko ceo cel ca ti dan po ne koj sit- noj ki {i ci. Mno go ka sni je sam na -u ~io da kad god voj ska ide na za da taki |a ci na eks kur zi ju, pa da ne ka sit- na ki {a u ob li ku spre ja. Tu ki {u vo -le se qa ci, ka ̀ u na ta pa o ra ni ce, amr ze svi o sta li jer im na ta pa o de -}u i ko su.

U ve ~e nas, o na ko mo kre i spa le sno gu, u ve do {e u ne ka kav su te ren, na

~i jem se u la zu sve tle la re kla ma kaoiz ho li vud skih fil mo va: VA RI E -TE. Ni sam i mao poj ma da }e to po sta- ti kult no me sto, kao be o grad ski„Or fe um”, gde }e svoj put ka sla vi za -po ~e ti mno ge pe va~ ke zve zde po putZvon ka [pi {i }a, Ar se na De di }a,Xi mi ja Sta ni }a i I vi ce Kra ja ~a sakvar te tom 4M . Kao {to re koh, ni samznao to, al’ sam od li~ no znao ne {todru go. Kod ku }e sam, kad god se o taci maj ka ne {to po xa ve qa ju, slu {aomaj ~i na pre ba ci va wa, ka ko je moj o -tac kur var i ka ko je jo{ pre ra ta uho te lu „Gu {i}“ i {ao u va ri je te igle dao ple sa ~i ce ko je i gra ju go legol ca te, k’o od maj ke ro |e ne. Mo jamaj ka ih je na zi va la va ri jet ki wa ma,a ja sam do bro znao da se to sa da zo -ve strip tiz. Kad sam vi deo ono {qa -{te }e VA RI E TE, nad vra ti ma o nogpo dru ma, sav sam pre tr nuo. U na ~e -lu ni sam i mao ni {ta pro tiv strip- ti za, da pa ~e, al’, bre, qu di, ko je tojo{ gle dao ru ku pod ru ku sa maj komko ja ga je ro di la.

Pr vi (i po sled wi) put u `i vo tustre peo sam od mo gu} no sti da sezgod na `en ska li {i o de }e u mompri su stvu. Ma, {ta stre peo, drh taosam kao prut kad kon fe ran si je i za -|e na bi nu da na ja vi sle de }u ta~ ku.U dob na, pli {a na fo te qa, u ko jojsam se deo, ~i ni la mi se kao o najstra {ni pre sto Ma ti je Gup ca. Naj -zad, i za {ao je o naj {to na ja vqu je ire kao da je „sle de }a to~ ka i po -sled wa to~ ka na {e ga pro gra ma. La -ku vam no} i sre tan put u li je pu [u -ma di ju!” Naj zad sam po {te no o dah -nuo.

Od sveg ce lo ve ~er weg pro gra ma ule gen dar nom za gre ba~ kom „Va ri je -teu” je di no sam i za pam tio tu „po -sled wu to~ ku”. Bio je to ne ki vo kal -ni kvar tet, po u gle du na „Ple ter se”.Zva li su se „Pro blem” i bi li ja ko do- bri. Iz vo di li su re per to ar ^a bi ja^e ke ra. Od wih sam ski nuo je dan ko- rak iz tvi sta i i mao mno go u spe ha na{kol skim ~a jan ka ma sve do o smograz re da. A on da je tvist i za {ao izmo de i mi smo se ras tu ri li po mno- go broj nim sred wim {ko la ma u na -{oj, ta da ma loj ~ar {i ji.

(Na sta vak u sle de }em bro ju)

na ̀ i vo ta, po seb no u ob ra di ze mqe,pre ko stru~ nih pre da va wa i o ~i -gled nih a gro teh ni~ kih me ra.

[i rio je i i de ju za dru gar stva,pod sti cao o tva ra we kre dit ne i po -tro {a~ ke za dru ga ko je su fi nan si -ra le pro iz vod wu i ot kup poq po ri -vred nih pro iz vo da. Ta ko |e je or ga -ni zo vao stre qa~ ku dru ̀ i nu i so kol- sku ~e tu. U svim tim or ga ni za ci ja mane u mor no je ra dio. Ma da je To po ni -ca bi la na pred no se lo, po o ce ni me -{ta na, pro svet ni i pri vred ni na -pre dak ni ka da ni je bio ta ko vi dqivkao za vre me slu ̀ bo va wa u ~i te qaSte ve.

We go va po kre ta~ ka sna ga na ro ~i -to je do {la do iz ra ̀ a ja pri li kom o -sni va wa kul tur no-u met ni~ kog dru -{tva „Gru ̀ an ka” ko je je br zo po sta lonaj bo qe se o sko dru {tvo u [u ma di ji.Dram ska sek ci ja i hor ~e sto su u o kol- nim me sti ma pri re |i va li pred sta -ve sa i grom i pe smom. Hor „Gru ̀ an -ka” pod vo| stvom ho ro vo |e Ste ve na -stu pao je na mno go broj nim smo tra mai do bi jao naj vi {a pri zna wa. Po seb -

na po ~ast bi la je u ka za na ka da je horbio po zvan na o tva ra we so kol ske a ka -de mi je po vo dom ot kri va wa spo me -ni ka pa lim [u ma din ci ma i o sve }e -wa so kol ske za sta ve u Kra gu jev cu.

Za ta ko plo dan pro svet ni rad nase lu Ste va Stan ko vi} do bio je pri -zna we „Kra qe vu na gra du” ko ja se u ru -~u je „iz u zet nim po je din ci ma za mo -ral ni, op {te kul tur ni, gra |an skovas pit ni rad i za pre da nost na ro du”.Po do bi ja wu slu ̀ be u Kra gu jev cu, ak- tiv no se u kqu ~io u rad So kol skogdru {tva. O sno vao je hor sa ko jim jere dov no na stu pao na so kol skim pri -red ba ma. Za do jen ro do qu bqem ni je semi rio sa o ku pa ci jom ze mqe. Jav no jeis po qa vao svo je ne za do voq stvo pre- ma ne pri ja te qi ma, po seb no ka da sustre qa ni Mi lo je Pa vlo vi} – sta re -{i na ̀ u pe i Dra go qub Mi lo va no vi}Be na, pred vod nik So ko la u Kra gu -jev cu. Zbog to ga je u hap {en i me |u pr -vi ma iz o vo ga kra ja od ve den u lo gorna Ba wi ci. U ~i teq Ste va i u lo go ruo sni va hor ko ji po di ̀ e mo ral za to -~e ni ci ma. Hor sko pr ko sno pe va we

po seb no do la zi do iz ra ̀ a ja za vre -me „pro ziv ki za ve~ nost” ko je su zasu ̀ we zna ~i le put bez po vrat ka.Za hva qu ju }i ho ru, u smrt se od la zi -lo sa pe smom ko ja je zna ~i la po greb- no o pe lo. Ta da su mr tvi po sta ja li ja -~i od `i vih mu ~i te qa.

Ko lek tiv na grob ni ca u Ja jin ci mapo sled we je u to ~i {te u ~i te qa Ste -ve Stan ko vi }a. Me |u tim, on ni je za -bo ra vqen, we go vo ime kao znak se }a -wa i za hval no sti za ono {to je u ra -dio, no si kul tur no-u met ni~ ko dru -{tvo u To po ni ci.

A lek san dar RAN KO VI]

Milo{eva briga za seqake

Srpskom kwazu Milo{u Obrenovi}u mnogo toga se priznaje, a jo{vi{e zamera. U svakom slu~aju, Milo{ je nezaobilazna li~nostsrpske istorije. Wegov lik i delo najdubqe je razotkrio

Vladimir Stojan~evi} u svojoj kwizi posve}enoj 175-godi{wiciDrugog srpskog ustanka pod naslovom „Milo{ Obrenovi} i wegovodoba”, baziranoj na ranije napisanim kwigama i istra`ivawima,posebno Mihaila Gavrilovi}a.

Milo{ je bio ~ovek iz naroda, sa sela, seqa~e koje je nadni~ilo zapar~e hleba, a onda postao vrhovni kwaz Srbije i najbogatiji ~ovekBalkana, od koga je ~ak, kako neki pi{u, i turski sultan uzimao napozajmicu. Ali taj Milo{ Teodorovi} – Obrenovi} nije nikada zabo-ravio {ta je bio i kakav je `ivot te`aka na selu, pa je stoga, kada jepostao upraviteq zemqe, dosta ~inio da obi~nom seqaku olak{a`ivot. Koliko je poku{avao da za{titi seqaka od turske spahijsko-feudalne eksploatacije, toliko je stao na put namerama doma}ihgazda da svu zemqu uzmu u svoje ruke. Re{avao je agrarno pitawe nasebi svojstveni na~in – dodeqivawem te`acima spahijske neo-bradive zemqe, takozvanih alija, op{tinskog i manastirskogzemqi{ta koje niko nije obra|ivao, napu{tenih imawa i delova kojinisu bili ni~ija svojina, kao {to su lugovi, ritovi i sli~no. I sveto je podvodio pod zvani~nu formu putem svojih zapovesti i naredbi.

Prvog decembra 1820. godine izdao je u Kragujevcu zapovestslede}e sadr`ine: „... do{lo je do znawa mojego da po selimanovoseoci (doseqenici – izbeglice), zlo ili nikako primani, bivajuprogoweni iz sela u selo, da im se zemqa za useve i livade ne daje naposle, dok ni u {umi wihovoj okr~iti im ne dozvoqavaju, a pritomporez sav, danak i kuluk ravan sa starincima (starosedeocima) odwih iziskuju. Toga radi nala`e se knezovomi kmetovom da dobro na oto smotrenijeimaju, i koji bi raden ~ovek bio novoseocili starinac, po vi{e zemqe potrebovao,da oduzmu od onoga koji suvi{e ima i nije usostojaniju uraditi i da predadeneima{~emu zemqeradimu. Zapre{tava seostrej{e ne samo novoseoce iz sela ne iz-terivati, no i one koji zemqe neimaju aradni su, wihov porez je du`no selo nositidonde dokle mu zemqe za usev i za kr~evinune dadu.”

Ovo je sigurno trebala da bude prvaagrarna reforma na na{im prostorima. Ipred svega, i zapovesti za koje odgovarajuglavni kmetovi sela, na selu je bilo te{ko`iveti i sirotiwe je bilo sve vi{e. Seqakje polako upadao u dugove i 29. maja 1836.godine kwaz Milo{ donosi ukaz kojimzabrawuje minimum ekonomsko-proizvod-nih sredstava koje se mogu prodati zanamirewe duga. „Da bi se predupredilabjednost i propast mnogih koje otudapoishode {to se mnogi zadu`uju na svasvoja dvi`ima i ne dvi`ima (nepokretna)dobra, pa kad ne mogu ovog duga isplatiti,prodaju im se sva dobra na koje su dugu~inili i tako im `ene i deca li{enasvoga imjenija sasvim propadaju, ure|ujemoi zakqu~ujemo da u varo{ima na ku}u,ba{tinu, dva vola i kravu niko se zadu`itine mo`e, nit }e se intabulacija (menica)na re~ena dobra u~iwena i pred kakvim sudom za pravilnu priznati,da bi takovim na~inom bezpomo}ne `ene i djeca, po upropast}enijusvega imjenija krov barem nad glavom imali”.

Ovim ukazom Milo{ je `eleo da ispre~i sasvim obezemqavawe se-qaka i da im pru`i {ansu da predanim radom opet ne{to steknu.

Zadu`enost je pojam koji ba{ u na{e vreme potresa ~itav svet izbog koga je nastala velika kriza. Bilo je to i u Milo{evo doba, pastoga on 24. marta 1837. godine donosi ukaz o odre|ivawu kamatnestope na uzeti zajam od strane seqaka.

„Povodom tim {to mlogi napla}uju vrlo velike interese na novcekoje daju u zajam, tako da qudi takvim na~inom propadaju uzimaju}i unu`di novce na zajam, a nemogu}i je posle s prevelikim interesomispla}ivati, nalazimo se pobu|eni, ko predupre|eniju zala otudaproizlaze}i zakonito interesa jedan nasto mjese~no ili 12 nastogodi{we, i ovaj interes da se ima priznati na svakom sudu, ve}i pakda se ne priznaje.”

Stalno zainteresovan za `ivot na selu, Milo{ je poku{avao save-tima i svojim administrativnim merama da uti~e i na boqu organi-zaciju rada po selima. Bio je veliki pristalica gajewa krompira iube|ivao je narod da je on veoma hranqiv u ishrani i da mo`e za-mewivati hleb kad kukuruz i p{enica podbace. Mnoge wegove za-povesti, ukazi i uredbe sprovo|ewe su, uz ve}e ili mawe opirawe,ali dve su pokazale najslabije rezultate – zabrawivawe prekomernogpe~ewa rakije, da bi se {qive vi{e upotrebqavale za su{ewe radiizvoza ili pravqewe pekmeza, i zabrana to~ewa rakije po kafanama,ve} da se samo pije po ku}ama kako ne bi dolazilo do tu~e i ispadapijanih.

U februaru 1836. kwaz Milo{ je ustanovio poziv {umara zbogneprekidne i neplanske se~e {uma, kojih je bivalo sve mawe, „da kogdi rodnu goru bez ceduqe ispravni~eske ne se~e”, `ele}i takonaro~ito da za{titi hrastove {ume zbog `ira koji je slu`io zatovqewe sviwa i u ko`arstvu.

Misle}i o problemima naroda uop{te, a i onog na selu, posebnokod nerodnih godina, Milo{ je pristupio jo{ jednoj administra-tivnoj meri, izdav{i ukaz o podizawu seoskih ko{eva „da bi setakovim na~inom u slu~aju gladi imalo od kud pomo}i”. Tu jelagerovano `ito za „crne dane” i ti ustanovqeni op{tinski ko{evizadr`ali su se i posle Milo{evog doba, skoro do kraja 19. veka.

I jo{ ne{to je ustanovio Milo{ misle}i na selo i seqake. Doneoje uredbu o postavqawu poqaka, ~uvara „koji }e i zimi i qeti ~uvatiusjeve i livade” od raznih kradqivaca, ili proboja `ivotiwa i stokekoja bi nanela {tetu. Tako su seqaci bili za{ti}eniji, a wihoviusevi i posedi bezbedniji.

Пише Александар Бабић

NI JE ZA BO RA VQEN:STE VA STAN KO VI]

q u te {kim vre me ni ma

zija

Page 28: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

28 КРАГУЈЕВАЧКЕ Четвртак, 3. мај 2012. www.kragujevacke.rs

Kultura

sred nom kon tak tu u ka ̀ u bu du }imdo no si o ci ma od lu ka na pro ble meu o voj sfe ri sa ko ji ma se su sre }ui da pred lo ̀ e re {e wa ko ja bi su- tra mo gla bi ti deo kul tur ne po li- ti ke.

De ba ta je, na rav no, pro te kla de -mo krat ski, ali u bur noj di sku si -ji pred stav ni ka stra na ka, pu bli kei pred stav ni ka me di ja. Ta~ ni je,„bu ri“ je do pri ne la re ak ci ja pu b-li ke ko ja je u sle di la tek po sle ni -za op {tih me sta ko je su go vor ni ciiz ne li u u vod nim iz la ga wi ma. U -~e stvo va li su pred stav nci „Za jed -no za Kra gu je vac”, DS, SNS, ko a -li ci je „Pre o kret”, SPS, So ci jal -de mo krat skog po kre ta, „Dve ri” iNo ve so ci jal de mo kra ti je Sr bi je.

Po pr vi put u Kra gu jev cu u to kupred iz bor ne kam pa we o dr ̀ a na jei tri bi na na ko joj su pred stav ni ci po li ti~ kih stra na kago vo ri li o svo jimpro gra mi ma za raz vojkul tu re, ali je u ti sak pu bli ke dapo li ti ~a ri mno gobo qe lo ci ra ju pro ble me ne go {tozna ju ka ko bi ih re {i li

Пише Мирослав Чер

Пred iz bor na kam pa wau pra vo se za vr {a va,pa se slo bod no mo ̀ eza kqu ~i ti da je u Sr- bi ji, pa i u Kra gu jev -cu, u glav nom pro te klabez o svr ta po li ti~ -

kih stra na ka na te mu kul tu re. Po -me nuo ju je, sti dqi vo, tek po ne ko,da ne bu de da po li ti ~a ri ne ma ju„ve li ke pla no ve” i u o voj o bla stidru {tve nog `i vo ta.

Mo ̀ da je }u ta we po li ti ~a ra okul tu ri i „nor mal no“. Ve ro vat noni ko ne ̀ e li da po no vi gaf sa pro -{lih iz bo ra ka da je je dan ov da {wili der „za va pio” da je Kra gu jev cupo treb no bar jed no po zo ri {te zade cu. On je ~ak i iz neo pred log ka -ko ga „na pra vi ti”. Na pri med bu no -vi na ra da grad ve} ima po zo ri {niku tak za najm la |e, po li ti ~ar je po -vu kao svoj pred log, a gaf je pro {aobez ve li ke pom pe.

I pak, da sve ne pro |e kao ra ni -jih iz bor nih go di na po bri nu lisu se Ne za vi sna kul tur na sce na Sr- bi je i ne vla di na or ga ni za ci ja„Mi le ni jum“, ko ji su, pro {le ne -de qe, u Kra gu jev cu or ga ni zo va litri bi nu pod na zi vom „A kul tu -ra“?

Kri ve i u sta no ve kul tu re

Na me ra or ga ni za to ra sku pa bi -la je da pod se ti po li ti~ ke par ti -je na zna ~aj kul tu re na ko ju su, iz- gle da, u ̀ a ru pred iz bor ne kam pa -we, za bo ra vi li, ali i da se pru ̀ ipri li ka ak te ri ma sa ne za vi snekul tur ne sce ne, kao i za po sle ni -ma u kul tur nim u sta no va ma, u met- ni ci ma i gra |a ni ma, da u ne po -

je o sno va kre a tiv ne in du stri jeko ja je ve} da la od li~ ne re zul ta teu sve tu, sma tra Mi le ni}.

Du {an Ob ra do vi}, pr vi na li -sti De mo krat ske stran ke, ni je seslo ̀ io sa o vim pred lo gom, jersma tra da kra gu je va~ ka, ali i srp- ska kul tu ra ne ma do voq nu ma sov -nost da sa ma se bi o bez be di tr ̀ i -{te, pa ta ko ona mo ra da bu de iz -dr ̀ a va na.

- Kra gu je vac da nas ni ko ne pre- po zna je kao kul tur ni cen tar. ^i -we ni ca je da ne ma mo kon gre snudvo ra nu, sa lu za kon cer te, a u bi -o sko pu „Pi o nir” ne le gal no su u se- qe na li ca. Kul tu ra se ga ji o zbiq -nim pri stu pom i in ve sti ci ja ma,ob ja snio je Ob ra do vi}.

{tve ne sce ne i kul tu ra po pri ma i -ste ob li ke, tvr di ona, do da ju }i daje po treb no po ve }a ti bu xet za kul- tu ru, i to ta ko {to }e se sma wi tibu xet jav nim i ko mu nal nim pred -u ze }i ma.

U Li be ral no-de mo krat skoj par- ti ji sma tra ju da je po treb no me wa -ti qud sku svest, {to je du go tra janpro ces, jer su na sva kom ko ra kuki~ i {und. Po se ban pro blem su,pre ma re ~i ma Ve sne Le ~i} Mi la -no vi}, u la ga wa u in fra struk tu ru.Ona se do ta kla pro ble ma Bi bli o -te ke ko ja ne ma svo ju zgra du od o s-ni va wa, a tre nut ni u slo vi za radsu vi {e ne go stra {ni – e lek tri~ -ne in sta la ci je su do tra ja le, krovse ru {i, a ni lif to vi ne ra de.

Sla vi ca Ko mi nac iz SPS-a pod- se ti la je da ni jed na stran ka to kompred iz bor ne kam pa we ni je ni po -me nu la kul tu ru, ali da je ova de ba- ta po ka za la da i te ka ko ima ra zli -ke u pro gra mi ma:

- Da bi kul tu ra funk ci o ni sa lamo ra da ima sta bil ne iz vo re fi- nan si ra wa. Da nas, na lo kal nomni vou, pre ma ra zli ~i tim is tra -`i va wa, ve }i na bu xe ta od la zi napla te za po sle nih u kul tu ri i ma- te ri jal ne tro {ko ve. To ni je tro -{ak, ali i sto ri ja nam ne }e o pro -sti ti si ro ma {tvo du ha. Pro ble misu broj ni i te {ko ih je na bro ja ti,a svi zna mo da sve u sta no ve kul tu -re ku bu re sa pro sto rom.

Ka kva nam je kul tu ra po ka zu junam gra fi ti po zgra da ma, po lo -mqe ni kan de la bri, ne za vr {e na o -gra da oko Na rod nog mu ze ja, most odA mi xi nog ko na ka do Sta re skup -{ti ne ko ji ni je o sve tqen, sma traA lek san dar Be qa ko vi} iz So ci -jal de mo krat skog po kre ta.

- Kra gu je vac je po zi ci o na rankao pre sto ni grad, ali za ra zli kuod svih pre sto nih gra do va je di nomi ne ma mo sta ri deo grad - tu da -nas ni ~u stam be ne zgra de. A, za pra- vo, tre ba lo bi za {ti ti sta ro grad- sko je zgro i u we mu sme sti ti u sta -no ve kul tu re, re kao je Be qa ko vi}ko ji je do dao da je ne op hod no po ve -}a ti bu xet za kul tu ru.

- Mla di su da nas pre pu {te niglo bal noj kul tu ri, a mi ̀ e li mo dago vo ri mo o o dr ̀ a wu tra di ci je ikul tu ri srp skog na ro da i sva kogwe go vog po je din ca. De ca }e pre dapo pi ju pi vo is pred Te a tra ne go dapo gle da ju pred sta vu u tom i stomTe a tru. Glo bal na kul tu ra u pra vqawi ho vim `i vo ti ma, a ni ko ne vo -do ra ~u na o tra di ci ji. Be smi sle -no je pri ~a ti o o per skim sa la ma iu sta no va ma kul tu re, a kul tur nite me qi su nam u ru {e ni, ka ̀ e Mi -

lo rad Ba ~a nin iz „Dve ri”. U No voj so ci jal de mo kra ti ji Sr bi-

je sma tra ju da tre ba ra di ti na ja ~a -wu u sta no va kul tu re, ali i da je ne -op hod no da se sti mu li {e raz vojmla dih ta le na ta, a e du ku ju najm la |i.

- Mi se za la ̀ e mo da se ne pre sta -no ra di na o smi {qa va wu no vihkul tur nih ma ni fe sta ci ja, ko je sene bi o dr ̀ a va le sa mo u u sta no va -ma kul tu re ve} i na u li ca ma, tr go -vi ma, par ko vi ma, ka ̀ e Dra gi caMar ko vi}.

Ma lo re {e wa

Su ma su ma rum, i na o voj tri bi -ni u glav nom su se mo gle ~u ti sa mokri ti ke na po sto je }e sta we, ali jepo zi tiv no da po sto ji bar do bra vo -qa da se o kul tu ri raz go va ra. Ve }auz bu |e wa sti gla su u dru gom kru gude ba te, ka da se u raz go vor u kqu ~i -la i pu bli ka. Me |u tim, po sle sve- ga mno gi ma je o stao go rak u kus u u -sti ma, zbog ~i we ni ce da je po li -ti ka, i pak, ta ko ja od lu ~u je o bu -du} no sti kul tu re, ali da ve }i napo li ti ~a ri ni je do bro in for mi -sa na ~ak ni o o snov nim stva ri mako ji se ti ~u ov da {we kul tur nesce ne.

U me sto da se po ve de raz go vor ore {a va wu go ru }ih pro ble ma u kul- tu ri, pred stav ni ci stra na ka u -glav nom su sa mo na bra ja li ono{to je ve} o dav no na pi sa no i iz re -~e no u me di ja ma. Svi, ma we-vi {e,zna ju ko ji su pro ble mi, ali u ti sakje da za wih ne ma ju a de kvat no re {e -we.

Go to vo ni {ta ni je se ~u lo ni ome na xe ri ma u o voj sfe ri dru -{tve nog ̀ i vo ta, o sim da su svi vi -{e ne go za do voq ni svo jim ka dro -vi ma, za tim kul tur noj ba {ti ni, ka -ko re {i ti pro blem ne do stat kapro sto ra ili ka ko i ko jim sred- stvi ma, re ci mo, na pra vi ti no vuzgra du bi bli o te ke, po zo ri {ta...

Ka da su po ~e la pi ta wa iz pu bli -ke iz la ga ~i ma su „bri de le u{i“,jer za mno ga, o ~i gled no, ni su bi lisprem ni. Ve }i na o nih ko ji pre ten -du ju da na kon iz bo ra, iz me |u o sta- log, od lu ~u ju i o kul tu ri ni je zna -la ko li ki je, re ci mo, pro ce natbu xe ta ko ji se iz dva ja za kul tu ru,ko li ko ima za po sle nih u kra gu je -va~ kim u sta no va ma kul tu re i ko li -ke su im pro se~ ne pla te. A to bi,vaq da, tre ba lo da bu de o snov za bi -lo ka kvu da qu ras pra vu. A lar ma -na tan je po da tak da su po li ti ~a ri„pa li“ i na lak {im pi ta wi ma kao{to je, na pri mer, ono ko li ka je ce -na u la zni ce u Te a tru.

[ta bi tek bi lo da su u sle di lane ka te ̀ a pi ta wa!?

PO LI TI ̂ A RI NA TE MU KUL TU RE

Pro ble mi e vi dent ni, a re {e wa ne ja sna

Pred stav ni ci SRS ni su ̀ e le li dau ~e stvu ju, a DSS je ot ka za la u ~e {}epred sam po ~e tak de ba te.

Go vor ni ci su re~ do bi ja li pore du pri ja vqi va wa na lo kal nimiz bo ri ma, a led je pro bio Sa {aMi le ni} iz „Za jed no za Kra gu je -vac“. On je iz neo pot pu no no vi pro- gram raz vo ja kra gu je va~ ke kul tu re,ra |en po u zo ru na po je di ne e vrop -ske me tro po le. Re~ je o kre a tiv nojin du stri ji ko ja bi se u ov da {wikul tur ni mi qe do zi ra no im ple -men ti ra la u na red nih ne ko li ko go- di na. Mi le ni} je, me |u tim, re kaoi da pro ble mi u kul tu ri ne do la -ze iz po li ti ke ne go i iz sa me kul- tu re.

- Mo ra mo se svi slo ̀ i ti dapro blem po sto ji u kul tu ri, ne {toje tru lo. A pro blem je u si ste mukul tur ne de lat no sti. Dru {tvo je utran zi ci ji, a kul tu ra jo{ ni je„~u la” za tr ̀ i {ni ri zik. Sa da -{wi kon cept u sta no va kul tu re mo- ti vi {e ne rad i stva ra iz dr ̀ a va -na li ca. Po treb no je o mo gu }i ti u -met ni~ ko stva ra la {tvao ko je }e i -za }i na tr ̀ i {te, o sim u iz u ze ci -ma, ko ji mo ra ju o sta ti na bu xe tu. To

Pr vi ~o vek de mo kra ta po sta -vio je pi ta we re no vi ra wa „Pi o ni -ra”, grad ske dvo ra ne „[u ma di ja”,ali i fi nan si ra wa Da na gra da, tedo dao da je mno go va ̀ ni je ta sred- sta va pre u sme ri ti za sre |i va we o -vih pro sto ra ne go za trod nev nekon cer te. Ta ko |e, na veo je i da u u -sta no va ma kul tu re po sto ji vi {akza po sle nih, pa su „re zo vi” ne mi -nov ni.

Mno go pro ble ma

I de ja da kul tu ra mo ̀ e da funk -ci o ni {e po tr ̀ i {nim prin ci -pi ma ne pri hva tqi va je i za Srp skuna pred nu stran ku. Bi qa na I li}Sto {i}, pot pred sed ni ca Grad skogod bo ra ove stran ke, sma tra da je od -nos pre ma kul tu ri na sa mo u Kra -gu jev cu ve} u ce loj Sr bi ji ma }e -hin ski. - Glav ni pro blem je ne po -kor nost kul tur ne e li te. Jav na jetaj na da po sto je dr ̀ av ni re di te qi,glum ci i pi sci. Po pri ci pu hle- ba i i ga ra, u vek se na |e no vac za za -ba vu i pro vod, a fi nan si je ri ta -kvih do ga |a ju u vek o sta nu taj na. U -po re do sa e stra di za ci jom dru -

Page 29: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

U Kwa ̀ ev sko-srp skom te a tru, upe tak, 4. ma ja, u 20 ~a so va pre mi -jer no }e bi ti iz ve den ko mad „Je dan~o vek, dvo ji ca ga zda”, a pred lo ̀ akje Gol do ni je va ko me di ja „Je danslu ga, dva go spo da ra”, od no sno o -sa vre me we na ver zi ja en gle skogdra ma tur ga Ri ~ar da Bi na. Ova ur -ne be sna ko me di ja Ri ~ar da Bi na nasce nu bri tan skog Kra qev skog na- ci o nal nog te a tra po sta vqe na jesre di nom 2011. go di ne, u re ̀ i ji

Четвртак, 3. мај 2012. КРАГУЈЕВАЧКЕ 29www.kragujevacke.rs

Kultura

ПОЧЕЛЕ ПРОБЕ НА НОВОМ КОМАДУ

Po ~et kom ove ne de qe, u Te a tru je po ~eo rad na no voj pred sta vi „Dva -na est gnev nih qu di”, ko ju }e re ̀ i ra ti re di teq Nil Flek men iz Sje -di we nih A me ri~ kih Dr ̀ a va. Pred sta va }e pre mi jer no bi ti iz ve -de na 25. ma ja, ve} su tra dan vi de }e je Be o gra |a ni, a po tom }e u sle -di ti go sto va we u Ze ni ci i u Vi ro vi ti ci. O vaj ko mad je za jed ni~ kipro je kat tri gra da - Kra gu jev ca, Vi ro vi ti ce i Ze ni ce, a u pred sta -vi }e i gra ti i glum ci iz Ze ni ce i Vi ro vi ti ce.

Dra ma „Dva na est gnev nih qu di” Re xi nal da Ro u za je stu di ja li~ -no sti u pro ce su sud skog si ste ma. Pri ~a o to me da je dan ~o vek mo -`e da na pra vi pro me nu vred na je po me na, po go to vu da nas. La ko je bi -ti raz o ~a ran paq bom ~i we ni ca, po nu |e nih do ku me na ta, pod ra zu -me va ju }ih la ̀ i, sve jed no da li se to do ga |a na su du ili na iz bo -ri ma. Ali, pro na la ̀ e we sna ge da se sve ovo od gur ne u stra nu i u o -kvi ru qud skih mo gu} no sti u ~i ni sve ono {to se mo ̀ e za bo qi takpo je din ca i za jed ni ce -o snov na je i de ja „12 gnev nih qu di”.

Pre ne ko li ko go di na o vaj tekst je po sta vqen na sce ni A ka dem skogpo zo ri {ta SKC-a.

Dva na est gnev nih qu di

Ni ko la sa Hit ne ra, a od mah po tomdo ̀ i ve la je i pre mi je ru na Vesten du. A me ri~ ka pre mi je ra ove ko -me di je od i gra na je po ~et kom a pri- la u Wu jor ku. Bi nov ko mad o bo ga -}en mu zi kom Gran ta Ol din ga o ce -wen je u svim vo de }im bri tan skimme di ji ma sa mak si mal nih pet zve -zdi ca. Lon don ski kri ti ~a ri me di- ja po put „Taj msa”, „Gar di ja na”,„In de pen den ta”, pro sto su se u tr -ki va li ko }e la ska vi je o ce ni ti

ovu ur ne be sni ko me di ju i po wi- ho vom mi {qe wu jed nu od „najs me -{ni jih i naj za bav ni jih pro duk -ci ja i ka da vi |e nih u i sto ri ji te -a tra”.

Do sa da je lon don ska ver zi jave} do bi la na gra de Iv ning stan- dar da” za naj bo qi tekst, na gra depo zo ri {ne pu bli ke Lon do na zanaj bo qi tekst kao i naj bo qu glav -nu i spo red nu u lo gu. Pred sta va„Je dan ~o vek, dvo ji ca ga zda” no mi- no va na je i za o vo go di {we te a tar -ske na gra de „O li vi je” .

Ovu ko me di ju, ko ja je ve li kipo zo ri {ni hit na lon don skomVest en du i wu jor {kom Bro dve ju, ukra gu je va~ kom Kwa ̀ ev sko-srp -skom te a tru re ̀ i ra Ne boj {a Bra- di}.

U pred sta vi i gra ju glum ci kra -gu je va~ kog te a tra: Vla dan @iv ko -vi}, Sa wa Ma te ji}, Sa {a Pi li po -vi}, Mi lo{ Kr sto vi}, I si do raRaj ko vi}, A lek san dar Mi lo je vi},Mi o drag Pej ko vi}, Ka ta ri na Mi -tro vi}, Mi li} Jo va no vi}, I vanVi do sa vqe vi}, Ne nad Vu le vi},^e do mir [tajn, Ni ko la Mi lo je -vi}, Ma ri na Pe ri} Stja no vi} iPe tar Ben ~i nom iz Be o grad skogdram skog po zo ri {ta. Sa rad ni cire di te qa Ne boj {e Bra di }a su pre- vo di lac \or |e Kri vo ka pi}, sce no -graf Mi li vo je [tu lo vi}, ko sti -mo graf Je le na Ja wa to vi}, kom- po zi tor Dra go slav Ta na sko vi} iVe ra Ob ra do vi} za scen ski po kret.

Bernz u Bi bli o te ci

U Na rod noj bi bli o te ci „VukKa ra xi}” u pe tak, 4. ma ja, u 12~a so va, bi }e pred sta vqe na kwi -ga „Do vi |e wa Da ni ca” Ri ~ar daBe ren gar te na Bern za. O kwi zi}e go vo ri ti a u tor i Slo bo danPa vi }e vi}, pe snik i u red nikiz da va~ ke ku }e „Je fi mi ja”. Dapod se ti mo, pri zna we „Po ~a -sni gra |a nin gra da Kra gu jev ca”ove go di ne do de qe no je u pra vobri tan skom kwi ̀ ev ni ku Ri -~ar du Be ren gar te nu Bern zu, a u- to ru po e me „Pla vi lep tir”,in spi ri sa ne {u ma ri~ kom tra -ge di jom ko ja je 2007. go di ne iz -ve de na na ma ni fe sta ci ji „Ve -li ki {kol ski ~as”.

Post mo der ni pi kar ski ro man

U Stu dent skom kul tur nomcen tru ne dav no je pred sta vqe -na kwi ga „U po ko ja va we pro sek -to ra Ma jer ho ve ra” a u to ra A -lek san dra [ur ba to vi }a. To jero man ne o bi~ no du gih, iz u zet -no sti li zo va nih re ~e ni ca, ko -ji pra ti sa svim kra tak pe ri od– ne ko li ko po sled wih tre nu -ta ka u ̀ i vo tu go spo di na Kri s-ti ja na Ma jer ho fe ra Mla |eg,pro sek to ra u lo kal noj bol ni ciu Haj del ber gu, u Ne ma~ koj. On upo sled wem ~a su tra ga za se }a -wi ma i o se }a wi ma, a sve sepre tva ra u me ta fi zi~ ki tri lerili post mo der ni pi kar ski ro- man. Na tom pu tu on }e ot kri -ti svo je i stin sko li ce i po re -klo, i u toj i sti ni ne }e bi tini ~eg u te {nog sem i sti ne sa mepo se bi.

A lek san dar [ur ba to vi} ro -|en je 1973. go di ne u Ko sov skojMi tro vi ci. @ivi i ra di u Be -o gra du kao pi sac, u red nik ipre vo di lac. U re dio je na de se -ti ne iz da wa, me |u ko ji ma i en- ci klo pe dij ska iz da wa i zbir kepo e zi je. Ob ja vio je zbir ku po e -zi je „Mi to lo gi ja spa qe ne ze -mqe“.

Ki ne ske baj ke

Kra gu je va~ ki ma li {a ni bi }eu pri li ci da po sle pr vo maj skihpra zni ka u Po zo ri {tu za de cupo gle da ju dve lut kar ske pred sta -ve. Pr va na re per to a ru je pred- sta va „Tri ki ne ske pri ~e”, usu bo tu, 5. ma ja, u 12 ~a so va. To jepred sta va ko ja je na sta la u sa -rad wi sa [an gaj skim lut kar -skim po zo ri {tem, a tri ki ne skebaj ke na sce ni ov da {weg Po zo -ri {ta za de cu po sta vio je HKsjao Ksing. Ve} u sre du, 9. ma -ja, u 18 ~a so va na re per to a ru jeko mad „Na be lu ne de qu” bu gar -skog re di te qa Ve se li na Boj de -va. Mu zi ka i po kret u ko ji maima zvu ko va i tra di ci ja Sr bi -je, Ru mu ni je i Bu gar ske, do voq -ni su i da bez re ~i is pri ~a ju neto li ko et no pri ~u o jed nom o bi -~a ju ko li ko pri ~u o jed noj qu ba -vi ko ja se za vr {a va ve li kimpo tom stvom. Ta ko je Bal kan zako jeg ni ko sa si gur no {}u nemo ̀ e re }i {ta je, o sta je mo ̀ daje di ni pre o sta li baj ko vi ti pro -stor na pla ne ti.

U pred sta vi i gra ju Da ri jaNe {i}, Pe tar Lu ki}, Mi lo -mir Ra ki}, Ne ve na Br za ko vi} iMi lo{ Mi lo va no vi}.

УКРАТКО

„AL NA RI” NA GRA \U JE

Sa vez sa de mo nom

Dva naj br ̀ a ~i ta o ca „Kra gu je va~ kih”, bi -}e i o vog pet ka u pri li ci da svo joj bi bli o -te ci do da ju za ni mqiv na slov iz da va~ ke ku -}e „Al na ri”. Po treb no je da u pe tak, 4. ma -ja, po zo ve te 034 333 111, po sle 12 ~a so va ido bi }e te ro man „Dnev nik jed nog an |e la”, a -u tor ke Ke ro lin Xes Kuk. Do bit ni ci }e svo- je kwi ge mo }i da pre u zmu u kwi ̀ a ri „Vul -kan” u Ro da cen tru.

Ka da Mar go De la kroa u mre u ~e tr de set dru goj go di ni, po sta }e sop stve -ni an |eo ~u var. Bo ̀ an sko pro vi |e we po no vo }e je po sla ti na Ze mqu dau vi di svo je naj ve }e gre {ke i iz no va pro ̀ i vi sve ono zbog ~e ga se od ro -|e wa do pre vre me ne smr ti ka ja la. Pri mo ra na da bu de sve dok te {ke sud- bi ne i lo {ih iz bo ra, Mar go po sta je od lu~ na u na me ri da pro me ni toksvog `i vo ta i da, na po slet ku, spre ~i svo ju pre ra nu smrt. Ka da bu de sh-va ti la da su we ni po stup ci u zrok to me {to se wen sin ti nej xer o dao nar -ko ti ci ma i kri mi na lu, sklo pi }e sa vez sa de mo nom – u stu pi }e svo je me -sto u ra ju u za me nu za pri li ku da spa se si na. Me |u tim, we na in ter ven -ci ja i ma }e po sle di ce ko je ni ko ni je mo gao da pred vi di.

Ovo je di van i za no san ro man. Ka ro lin Xes Kuk u spe la je da na stra -ni ce ove kwi ge pre ne se ve li ~an stve nu pred sta vu an |e la ~u va ra, dok te -ma ro ma na ~i ta o cu pru ̀ a mno go to ga o ~e mu }e raz mi {qa ti. Sna ̀ no {ti -vo ko je }e vas ob u ze ti od po ~et ka do kra ja.

Stu dent ski kul tur ni cen tar popr vi put za jed ni~ ki pred sta vi }edva mu zi~ ka iz da wa ove ku }e. Re~je o al bu mi ma „U dar ci i var ni ce”kra gu je va~ ke gru pe „Fit nes” i „Zao~ wa ke” ben da „Vla sta Po pi}” izVa ra ̀ di na.

Bend „Fit nes” je in stru men tal -ni rok sa stav iz Kra gu jev ca ~i jestva ra la~ ko je zgro ~i ne bra }a Fu- ru no vi} (Sa {a, Go ran i A lek san -dar). Gru pa po sto ji od 2003. go di nei za to vre me je pro me ni la ne ko -li ko po sta va. U pi ta wu je of-pro -je kat ~la no va gru pe „Po pe ~i te qi”.

Wi hov no vi al bum „U dar ci ivar ni ce” sa dr ̀ i 13 pe sa ma na sta -lih u pe ri o du od 2003. go di ne doda nas, ko je bend ve} ne ko vre me iz -vo di na kon cer ti ma. Po red bra }eFu ru no vi} na al bu mu u ~e stvu je ikla vi ja tu ri sta Aca Pej ~i}, ko ji jeu ben du od 2009. go di ne

„Vla sta Po pi}” je pank-rokbend iz Va ra ̀ di na, a po sto je sko-

ro pet go di na, ali tek kra jem2009. go di ne po ~i we wi ho vo za pa -`e ni je de lo va we van Va ra ̀ di na.U br zo iz da ju de mo sni mak pod na -zi vom „Naj ja ~a ul ti ma tiv na ma -{i na za u bi ja we”, na kon kog o sva- ja ju dru go me sto na „HGF-u”, gla -so vi ma pu bli ke po be |u ju na „MAKfe stu” u Ko priv ni ci i u kon ku -ren ci ji od 370 ben do va iz ce le re -gi je u la ze u fi na le „Je len De mo-fe sta”.

Sre di nom pro {le go di ne po be -di li su na ov da {wem „[u ma dij -skom de mo fe stu”, a kao na gra du o -svo ji li su sni ma we i iz da va weal bu ma za kra gu je va~ ki SKC. Al bumpod na zi vom „Za o~ wa ke” sni mqenje to kom no vem bra 2011. go di ne,pod pro du cent skom pa li com Bo ri -sa Mla de no vi }a u be o grad skom stu -di ju „Di gi me di ja”.

Kon cert na pro mo ci ja za ka za na jeza pe tak , 4 maj, u „Art-ka fe ga le -ri ji” SKC-a, u 22 ~a so va.

PRO MO CI JA DVA AL BU MA

Fu ru no vi}i i Va ra ̀ din ci

NO VA PO STAV KA U„MO STO VI MA BAL KA NA”

Za pi sa nemi sliU ga le ri ji „Mo sto vi Bal ka na”u pe tak, 4. ma ja, bi }e o tvo re -na iz lo ̀ ba sli ka mla dog u met- ni ka Mla de na La za re vi }a, apo stav ka no si na ziv „Pod sti -ca ji”.

- Na o sno vu stva ri ko je do -`i vqa vam, ili im i dem u su -sret, ~e sto pod na le tom e mo -ci ja na ba cim ski ce u vi du be -le {ki. Iz i stog raz lo ga ja vqase i po tre ba da za od re |e ni do -ga |aj ili da tum fik si ram ne -ki u ti sak, ne ku ~i we ni cu ko -ja sa mo za me ne ima od re |e nuva ̀ nost i ko ja o sta je su bjek -tiv na, ka ̀ e o svom no vom ci -klu su Mla den La za re vi}.

Se ri ja sli ka ni je nu ̀ nona sta la kao skup od go vo ra napred hod no za da te te me ve} bise mo gla shva ti ti kao pre po -zna va we tih te ma u na knad nompro ma tra wu sli ka, ka da je se -ri ja kao ce li na ve} o kon ~a na.Po sma tra ju }i po stav ku kaoce li nu, se ri ja ra do va sve do ~io od go vo ri ma na sva ko dnev napi ta wa, vre men ski po ve za na.

- Sli ka we kao ̀ i vqe we i ui skon skom smi slu op sta ja weod raz je stvar no sti i sop stve -ne te ̀ we za o prav da va wem ra-z lo ga po sto ja wa u vre me nu gdeni {ta ni je iz ve sno i gde jesva ka zdra va lo gi ka po qu qa na,ob ja {wa va mla di u met nik.

Fon tom ku ca }e ma {i ne,kroz {a blon is pi sa ne su po ru -ke, ne kad i sa mo na su mi~ nona ba ca na slo va ko ja pred sta -vqa ju za pi sa ne ko ma di }e mi -sli, gra fi~ ki pro jek to va ne usli kov ni o ti sak.

Ro |en je u Tr ste ni ku 1978.go di ne, a di plo mi rao je gra -fi ku na FLU u Zve ~a nu, u kla -si prof. Zo ra na Jo va no vi }a.I mao ve }i broj sa mo stal nih iko lek tiv nih iz lo ̀ bi u ze mqii i no stran stvu. I na ~e, o vaju met nik je i je dan od o sni va -~a kra gu je va~ ke u met ni~ ke gru -pe „En ci klo” i ~lan je LUK-a.

Pr vi put u Kra gu jev cu iz la- gao je pre ~e ti ri go di ne, u ga- le ri ji Do ma o mla di ne za No}mu ze ja, a a u tor je i iz lo ̀ be„De ca gru ̀ an skog sre za” u ov -da {wem SKC-u.

Iz lo ̀ ba sli ka „Pod sti ca -ji” bi }e o tvo re na u pe tak, u 20~a so va, a tra ja }e do 17 ma ja.

PRE MI JE RA SVET SKOG PO ZO RI [NOG HI TA

Je dan ~o vek, dvo ji ca ga zda

Ga le ri ja „Ri ma” pred- sta vi }e u u to rak, 8.ma ja, mo no gra fi juBran ka Fi li po vi }aFi le, kao i iz lo ̀ busli ka o vog po zna togsli ka ra.

Cr no gor ski sli kari a ka de mik Bran ko Fi -li po vi} Fi lo (1924-1997) svo ju je u met -ni~ ku ka ri je ru gra dioiz svog a te qea na be o -grad skom Sta rom saj- mi {tu. Bio je vi {e odpo la ve ka pri su tan na li kov nojsce ni biv {e Ju go sla vi je, pre sve gaSr bi je i Cr ne Go re, ali sop stve nimna po ri ma, i na e vrop skoj sce ni.

Luk su zna mo no gra fi ja, ko ju jeob ja vio Na rod ni mu zej Cr ne Go re -na 300 stra na, bo ga to i lu stro va na,iz pe ra 11 a u to ra, sa ̀ i ma we gov

19 ~a so va, bi }e o tvo re na iz lo ̀ ba u„Ri mi”.

Bran ko Fi li po vi} – Fi lo jebio sli kar, sa jed ne stra ne, o kre nutse bi i sop stve noj stva ra la~ koj pri -ro di, ve ran svo jim in stink ti ma ido sle dan na pu te vi ma ko je je sam o -da brao. Sa dru ge stra ne, bio je u pu -}en u {i ra u met ni~ ka kre ta wa u ze -mqi i i no stran stvu, iz la ga~ ki ve -o ma ak ti van i spre man da svo jimiz ja va ma po mog ne raz u me va we we go -vog sli kar stva. Ta ko am bi va len -tan i har mo ni ~an i sto vre me no bioje i we gov pro ces ra da. Po to me mui na li ~e we go ve sli ke.

U ka ta lo gu iz lo ̀ be sto ji da jeFi li po vi} u svo jim ci klu si -ma sli ka do dat no di na mi zo vaosvo je sli kar stvo, o mo gu }a va ju }imu da pre va zi |e fi zi~ ke pre -pre ke i da ra ste iz van sop stve -nog ra ma.

`i vot: for mi ra we,kon tekst i zna ~e wewe go vog de la. A u to riko ji su pi sa li spe -ci jal no za ovu mo no -gra fi ju su Jer ko De -ne gri, Zo ran Ga vri},Sa va Ste pa nov i Sve -tla na Ra ca no vi}, ko -ja do brim po zna va o -ci ma Fi lo vog de laot kri va i ne do voq nopo zna te ili sa svimne po zna te ak tiv no stiu met ni ka. Uz po me nu -

te i sto ri ~a re u met no sti mo no gra -fi ja sa dr ̀ i i tek sto ve i no stra nihli kov nih stru~ wa ka, a u to ra pred- go vo ra ili li kov nih kri ti ka Fi lo -vih iz lo ̀ bi u i no stran stvu.

Pro mo ci je mo no gra fi je za ka za -na je u Na rod noj bi bli o te ci, u u to -rak, u 17.30 ~a so va, a na kon to ga, u

FI LO U „RI MI”

Mo no gra fi ja i iz lo ̀ ba

Page 30: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

Tre }a se zo na bes plat nih vo ̀ wi uprat wi vo di ~a po ~e la pro te klog vi ken da. U Grad skojtu ri sti~ koj or ga ni za ci ji o be }a va ju i no ve de sti na ci je, da qe odgra da

Уko joj ku }i je za vre me Pr vogsvet skog ra ta bio {tab vr -hov ne ko man de, ko li ko du goi uz ko je pe ri pe ti je je gra -|e na No va cr kva, u kom de -

lu gra da su `i ve li kra gu je va~ kitr gov ci, gde se na Le pe ni ci na la -zi most za qu bqe nih, to su sa mo ne -ke za ni mqi vo sti ko je Kra gu jev ~a -ni i wi ho vi go sti mo gu sa zna ti navo di~ kim tu ra ma ko je or ga ni zu jeGrad ska tu ri sti~ ka or ga ni za ci ja.No va, tre }a po re du, se zo na bes -plat nih vo ̀ wi u prat wi vo di ~apod na zi vom „Kra gu je vac kroz u li -ce i mu ze je” po ~e la je pro te klogvi ken da.

Gru pa od pe de se tak Kra gu jev -~a na i ma la je u su bo tu pri li ku dase pro ve ze jed nom od sta rih tra -sa – od Kr sta do mu ze ja Sta ra liv -ni ca, kroz grad, pa do Spo menpar ka i na po slet ku na trag do Kr -sta. Na red ni o bi la zak Grad ska tu -ri sti~ ka or ga ni za ci ja u pri li -~i }e za na red ni vi kend, a za ovu

30 КРАГУЈЕВАЧКЕ УЧетвртак, 3. мај 2012. www.kragujevacke.rs

Слободно време

voj te ri to ri ji, ka ̀ e E -mi na Vi do sa vqe vi} izGrad ske tu ri sti~ ke or- ga ni za ci je.

O sim po se te ma na -sti ri ma Vo qav ~a iBla go ve {e te we, no va upo nu di bi }e i grad skatu ra ko ja }e o bu hav ti tipo se tu na se qi ma No vai Sta ra rad ni~ ka ko lo -ni ja i Me ti nom br du.

se zo nu o be }a va ju i iz le te na ne -ke no ve de sti na ci je u o ko li nigra da.

- Iz se zo ne u se zo nu me wa lismo i {i ri li krug vo di~ kih tu ra,pa smo i za ovo pro le }e pla ni ra -li no va od re di {ta. Po red ve} po -zna tih po se ta mu ze ji ma i a kva ri -ju mu „Kra gu je vac“, po no vi }e mo itu re ko je su pri vu kle po seb nu pa -`wu, po put po se ta ma na sti ru Dra -~a i Eko par ku u I li noj vo di. O vogpro le }a }e mo se o ti snu ti i ne {toda qe od grad skog je zgra - vo di~ komtu rom do Stra ga ra i po se tom sred- we ve kov nim ma na sti ri ma na wi ho -

sant no je da se to kom vo ̀ we i sa -mi po se ti o ci ~e sto u kqu ~u ju da is- pri ~a ju ne ke za ni mqi ve stva ri ome sti ma po red ko jih pro la zi mo, pai sa mi pre u zi ma ju u lo gu vo di ~a,ob ja {wa va Ma ri ja Ra do va no vi},li cen ci ra ni vo di~ Grad ske tu ri -sti~ ke or ga ni za ci je.

Vo di~ ke tu re „Kra gu je vac kroz u -li ce i mu ze je” or ga ni zu ju se tri go- di ne i do sa da je Tu ri sti~ ka or ga -ni za ci ja u pri li ~i la 27 iz le ta.Pro le} ni ci klus tra je u ma ju i ju -nu, dok je je se wi pla ni ran za sep- tem bar.

- Tu re or ga ni zu je mo u sa rad wi sa„Vu lo vi} tran spor tom”, ko ji namo bi~ no u stu pi je dan a u to bus, ta koda za sva ki iz let i ma mo pe de se takslo bod nih me sta. Za grad ske tu reni je po treb na re zer va ci ja, ve} jedo voq no da za in te re so va ni do |ude se tak mi nu ta pre 12 sa ti, ka da a -u to bus kre }e. Za iz le te van gra da,me |u tim, po treb no je pret hod nona ja vi ti do la zak i re zer vi sa time sto. I a ko smo vr lo za do voq niod zi vom Kra gu jev ~a na, za tu re vangra da mno go je ve }e in te re so va we.Za ni mqi vo je da ve} sa da qu di zo -vu i pi ta ju ka da }e se i}i do Dra -~e, Di vo sti na i Stra ga ra, pri ~a E -mi na Vi do sa vqe vi}.

Vo di~ ka tu ra ko ja je pla ni ra naza su bo tu, 5. maj, kre ta }e se i stomtra som kao i pret hod nog vi ken da,pa oni ko ji su pro pu sti li da od vo -di ~a ~u ju za ni mqi vu pri ~u o i sto -ri ji gra da, Sta roj liv ni ci i [u -ma ri ca ma i ma ju no vu {an su. Me sta}e, me |u tim, bi ti ma lo ma we, ka -`u u Grad skoj tu ri sti~ koj or ga ni -za ci ji, po {to je jed na gru pa stu de- na ta E ko nom skog fa kul te ta na ja -vi la or ga ni zo va ni do la zak.

M. O BRE NO VI]

vqa naj sta ri ju{ko lu u gra du.@e le li smo krozpri ~u o dva na se- qa, Sta roj i No -voj ko lo ni ji, dao sli ka mo pe ri -od ra nog in du -strij skog raz vo jaKra gu jev ca. I na -~e, na na {im tu- ra ma po se ti o ci,~ak i ka da su u p-i ta wu Kra gu jev -~a ni, mo gu da sa -zna ju pu no to gano vog i za ni -mqi vog, ne sa moiz bo ga te i sto ri -je gra da, po {tosu i sto rij ski po-

Od ka da je 1982. go di nepr vi put „o svo ji la” @e ̀ eq, pla ni na re we joj je u kr vi. Mno go i za zo va, le pih tr enu ta kai ne za bo rav nih dru ̀ e wa – to je is pod„pod vu ~e ne cr te” po sle tri de ce ni je u ̀ i va wa u ko ri snom izdra vom ho bi ju

Pred ve li ~an stve no {}u pri ro -de svi smo i sti, to je ono {to mise naj vi {e do pa da u o vom spor tu,re ~i su ko jim je Ve ri ca ̂ e li ko vi}za po ~e la o vaj raz go vor. Pla ni -nar ka ~i ji „sta`” tra je pu ne tride ce ni je ka ̀ e da za one ko ji pri -ro du vo le i u ̀ i va ju u du gim {et -wa ma bo qeg spor ta od o vog ne ma.

Pla ni nar sko „va tre no kr {te we”ova, sa da ve} da ma u zre lim go di -na ma, ali vit ka ka ko de voj ~u rak, i -ma la je na @e ̀ e qu. Tu ru na me we -nu po ~et ni ci ma u pla ni na re wuVe ri ca, ta da de voj ka od dve de set ine ku go di nu, pre pe {a ~i la je bezna po ra i u pa le mi {i }a. Sa mo ne -ko li ko ne de qa po sle, sa sa da {wimsu pru gom, a u to vre me ve} is ku -snim pla ni na rom, al pi ni stom drDra ga nom ̂ e li ko vi }em, od va ̀ i lase na u spon na Dur mi tor.

- Kre nu li smo sa mi, {to ni jepla ni nar ska prak sa, po {to se upla ni nu u vek ide sa broj ni jom e ki -pom. Kre nu la sam bez pla ni nar skeo pre me, u naj o bi~ ni jim pa ti ka ma.Ka da smo ~o ve ku ko ji nas je sreo u

-Ne ka da ni je bi lo ta ko la ko u ze -

ti dan-dva od mo ra ka da ni je se zo -

na, ali qu bav pre ma pla ni na re wu

je po be |i va la i naj stro ̀ e {e fo ve,

kroz smeh ko men ta ri {e Ve ri ca.

{e to li ko ak tiv na kaone ka da.

R taw, Rud nik, Sta -ra i Su va pla ni na, Be -{wa ja, @e ̀ eq, ja go -din ski i du len ska Cr -ni vrh, pa Ma gli} iTri glav, sa mo su ne keod pla ni na ko je je o svo- ji la ova Kra gu jev ~an ka.O sam de se te su, ka ̀ e,bi le „zlat ne go di ne”za pla ni na re.

-U a pri lu 1982., ka -da sam po sta la ~lan ta -da {weg kra gu je va~ kogpla ni nar skog dru {tva„Di mi tri je Jan ko vi}Ci ci”, u klu bu je bi lonas tri de se tak. Ni jenas bi lo pu no, ali smoi ma li svo ja po bra tim -ska dru {tva iz Mo sta -ra, Ve le wa i Spli ta.Na pla ni na re wa smo~e sto od la zi li za jed -no, oni su do la zi li kod

nas, mi i {li kod wih. Za jed no saMo star ci ma pe li smo se na Ma -gli}, sa Spli }a ni ma na Vis, sapla ni na ri ma iz Ve le wa na Tri -glav. Do la zi li su i oni kod nas naRud nik. To su ne za -bo rav na dru ̀ e wa,pri ~a na {a sa go vor -ni ca.

Zbog qu ba vi pre- ma pla ni na re wu Ve r-i ca je po ne kad mo ra -la i da „be ̀ i” sa po -sla, po {to za ve }etu re na u da qe nim me -sti ma tre ba o dvo ji tii po ne ko li ko da na.

pod no` ju ob ja sni li gde i de mo, sa -mo je za bri nu to od mah nuo gla vom.I pak, u spe li smo da stig ne mo dovr ha, do du {e u jed nom mo mentu smoza lu ta li u {u mi, ali smo br zopro na {li pra vi put. Taj u spon }uu vek pam ti ti, ve li ~an stve ni o se -}aj ka da sam se na {la na vr huDur mi to ra, pri ~a Ve ri ca ^e li -kov}.

Mo ̀ da je u pra vo taj o se }aj ko jije do ̀ i ve la na vr hu Du mi to ra, vi- so kom 2.522 me tra, „ku pio” Ve ri -cu da pla ni na re wu o sta ne ver napu nih 30 go di na, ~ak i da nas ka dazbog pro ble ma sa ki~ mom ni je vi -

Do ̀ i vqa ja, le pih i uz bu dqi -vih, ali i fo to gra fi ja sa ra zli -~i tih u spo na ima bez broj. Naj -star{ ni je je, ka ̀ e, bi lo ka da ih je,ta man {to su sta li na jed nu li va -du da se od mo re, po ju ri lo ne ko li -ko bi ko va.

-Tr ~a li smo uz pla ni nu kaobez gla ve. Na sre }u, sve se do brozavr {i lo. Pla ni na re we je za i stadi van sport. Ka da smo za jed no upri ro di sve ra zli ke ne sta ju isvi smo jed ni za dru ge. Dra go mije i {to je pla ni na ra sve vi {e. Uvre me ka da sam po ~i wa la bi lo nasje tri de se tak, a sa da je u Kra gu -jev cu 180. To ni je skup sport ipre po ru ~i la bih ga sva kom ko vo -

VE RI CA ^E LI KO VI], TRI DE SET GO DI NA PLA NI NAR KA

Od @e ̀ e qa do Tri gla va

PUNI ALBUMI LEPIH USPOMENAUSPON NA TRIGLAV

PRVA OVERA ^LANSKE KARTE JO[ 1982. GODINE

KRA GU JE VAC KROZ U LI CE I MU ZE JE

Za ni mqi ve pri ~e iz i sto ri jegra da

PRO[LONEDEQNA TURA, PRVA OVE GODINE

SVE VE]E INTERESOVAWEKRAGUJEV^ANA:

EMINA VIDOSAVQEVI]

VODI^ MARIJA

RADOVANOVI]

- Ova tu ra ob u hva ti }e i pri ~u o

{ko li „\u ra Jak {i}” ~i je je pr vo

ime „Kraq Pe tar pr vi” i pred sta -

pri vat nog ̀ i vo ta ne ka da {wih ̀ i -

te qa gra da na Le pe ni ci, za ni -

mqi ve a neg do te i sli~ no. In te re -

da ci u glav nom po zna -

ti, ve} i ne ke po dat ke

ko ji se ti ~u i sto ri je

Page 31: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

Четвртак, 3. мај 2012. КРАГУЈЕВАЧКЕ 31www.kragujevacke.rs

Сцена

bu -de pro mo vi -

san do do kra ja ma ja.Singl nu me ra „Mo ̀ da” kom ple -

tan je a u tor ski pro je kat gi ta ri stegru pe Dar ka Ob ra do vi }a Draj fu sa,ko ji je Kra gu jev ~a ni ma sem sop- stve ne svir ke po znat i kao deoti ma (u o vom slu ~a ju kao ton maj -stor) gru pe „A ga ta”.

Dar ko Draj fus Ob ra do vi} na pi -sao je i sti ho ve i mu zi ku za pe smu„Mo ̀ da”, a ta ko |e je i a u tor a ran -`ma na za o vaj singl. Po we go vimre ~i ma Kra gu jev ~a ni }e bi ti upri li ci da pro mo tiv no po slu {a -ju nu me ru „Mo ̀ da” do kra ja me se -ca, naj ve ro vat ni je u Do mu o mla -di ne, SKC-u ili Grad skoj dvo ra ni„[u ma di ja”.

Za vi zu el ni i den ti tet i iz gledo mo ta al bu ma „Moj svet” za du ̀ enje bio Ra do van [a re nac [a re, a upro jek tu ko ji se sni ma u „^e {wa -ku” ak tiv no su u ~e stvo va li, sem~la no va ben da i wi ho vih go sti jumu zi ~a ra, i sni ma teq Vla di mirPan to vi} i fo to graf Mi lo{ Ig- wa to vi}, ko ji je po Draj fu so vimre ~i ma „fo to gra fi ja ma is pra tiowi ho vu mu zi~ ku i kon cert nu pri -~u od sa mog po ~et ka”.

Post pro duk ci ja plo ~e „Mojsvet” ra di }e se u sa rad wi sa te le -vi zi jom „Ka nal 9”, a no ve bu du }ehi to ve kra gu je va~ ke „O pa sno sti”,o na ko jo{ „vru }e”, pret pre mi jer -no ve} vr te na kult nom „Hi tu” be -o grad skog ra di ja „202” i jo{ kult- ni joj e mi si ji „Iz gla ve” Mi ro -sla va Mi le ti }a, a li jas Mi }e Tur -~i na.

Z. M.

ju i po zna ti grad ski mu zi ~a riDra go slav Ta na sko vi} Trn da, Sa {aVu ji}, li der KBO-a, De jan I li}De ki, bub war „Pro pa gan de 117”...Po se ban ku ri o zi tet „Dej xnro vog”mu zi~ kog pro jek ta je mu zi ci ra we

na bub we vi -ma grad skel e g e n d eMir ka Mi -len ko vi }aJa ze u pe smi„Ta~ ka pre -zi ra”.

U to kupri pre ma zaob ja vqi va weal bu ma ve} jeu ra |en ipro mo tiv nisingl „Mo -`da” ko ji bitre ba lo da

Kra gu je va~ ka gru pa „Dejn xr” („O pa snost”), o~i jem smo na stu pu u Ba wa lu ci ve} pi sa li,pri pre ma no vi al bum„Moj svet”. Singl „Mo ̀ ”, ~i ji je kom ple tan a u tor gi ta ri sta gru pe Dar koOb ra do vi} Draj fus, ve}je go tov i spre man zapro mo ci ju

Gru pa „Dejn xr” je ve} o dav no ustu di ju i to ne bi lo ko jem, ve}kult nom Vu ji nom „^e {wak re kord- su”. Za wi hov no vi al bum sa rad nimna slo vom „Moj svet” kra gu je va~ ka„O pa snost” je ve} za vr {i la i u ra -di la {est nu me ra na ko ji ma, po redstan dard ne po sta ve ko ju ~i ne Dar -ko Ob ra do vi} Draj fus, Dra gan Pa -vlo vi} Grom, Dar ko Lu ki} i Sla -vi {a Mi ni} Ge ra, kao go sti svi ra-

li pri ro du i pe {a ~e we, ali i do- bro dru ̀ e we. Za od la zak u pla ni -nu po treb na je sa mo u dob na o de }ai pla ni nar ske ci pe le, ma da me nini je bio pro blem da na ne ke tu reo dem i u pa ti ka ma, ob ja {wa vaVe ri ca.

Do pre dve go di ne Ve ri ca je bi -la ak tiv na pla ni nar ka, ba{ kao iu vre me ka da je po ~i wa la. On da je,na `a lost, i ma la ne zgo du.

-U pla ni ni mi se ni ka da ni {tani je de si lo, ni da se o kli znem, au gra du sam se sa ple la na `i cu i

po lo mi la ru ku. Zbog tog lo ma mo -ra la sam ma lo da se pri mi rim. I -pak, ka da je na red do {la tra di -ci o nal na ok to bar ska tran sfer -za la ko ju Pla ni nar ski klub „@e -`eq”, ~i ji sam ~lan, or ga ni zu jeni sam mo gla da o do lim. I a ko mije ru ka bi la u gip su, kre nu la samsa mo jim pla ni na ri ma. Mo ram

AL BUM „O PA SNO STI” U NA JA VI

Singl Mo ̀ da ve} spre man

SINGL „MO@DA” – AUTORSKIPROJEKAT DARKA OBRADOVI]A

DRAJFUSA

RITAM GITARISTA DRAGAN PAVLOVI] GROM I GI-TARISTA DARKO DRAJFUSda pri znam da ni je bi lo la ko,

ali sam u spe la da pre pe {a ~im ~i -ta vu tu ru.

I pak, pro ble mi sa ki~ mom ko -ji su je su sti gli na kon lo ma ru ke,ma lo su je us po ri li. Mno go je vre- me na, ka ̀ e, pro {lo od ka da je po -sled wi put bi la sa pla ni na ri ma –~i ta va tri me se ca. Za wen sport skiduh o vaj ne ve li ki pe ri od o ~i -gled no je pre vi {e. Na da se, i pak,da }e joj zdra vqe do zvo li ti da u sko- ro po no vo o svo ji jo{ ko ji vrh.

M. O BRE NO VI]

VERICA NA VRHU DURMITORA

Page 32: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

32 КРАГУЈЕВАЧКЕ Четвртак, 3. мај 2012. www.kragujevacke.rs

Разонода

Glas naroda Ni dru{tvene mre`e nisu ostale imune ni na strana~kimarketing ni na komentare prisutnih. Dana{we postavqaweizjave jedne eminentne glumice s moje strane izazvalo je si-jaset reagovawa. Doti~na je u jutarwem programu objasnilada prezire izbore, da se niko ne bori ni za na{ jezik ni zanarod. Samo im je stalo do svoje alave zadwice i li~ne ko-risti. Dodala je da su to qudi za prezir, da su secikese. Lo{i|aci, nepismeni, od kojih ni jedan ne bi pro{ao test iz is-torije Srbije. Potom je opisala kako u pozori{te do|u sad,pred izbore, ina~e u isto ne idu i da je `alosno {topoliti~ar koji mese~no ima desetine hiqada evra primawa{atro gleda glumce. Oni ne kupuju karte, ali organizujuzabave i proslave ro|endana u pozori{tu. Lelek! Boqe jebilo i za vreme Tita, konstatovala je.

Nisam ni sawala kakve }e reakcije ova izjava izazvati kodmojih prijateqa. Tako se gosn D. odmah nadovezao komentaromkako se ova pravi jer je, svojevremeno, i sama podr`alavladaju}u ekipu: '' I opet pokojni drug Tito! Pa, svi ste viTitova deca – deca crvene bur`oazije“.

Nastavilo se: ''Ona je potomak a|utanta crnogorskog kraqaNikole. Od takvih su postali najve}i crnogorski nacional-isti i te{ke komuware koji su se ba{karili po Dediwu,tro{e}i ameri~ke kredite, koje kasnije nisu mogli da vrate,pa smo gurnuti u rat. Pokazuje prstom na dana{we tajkune, asama je bila deo sli~ne elite u nekom pro{lom vremenu..''

Moj drug, L. sa Cetiwa, bio je kratak: ''Sve je ovo ta~no, odprve do zadwe!'' Ni gosn S. nije odoleo diskusiji: ''Sve re~enoje bolna istina, mada mi smeta {to se sabla`wava da su ovido{li u pozori{te zarad kampawe. Koliko je puta onaoti{la u fabriku a da joj to nije bio zadatak ili obaveza“?

Prepiska se zahuhtala. ''Gotovo svi politi~ari su pot-pla}eni od stranih mentora. Wih dr`e vlasnici multina-cionalnih kompanija. Para vrti gde burgija ne}e! Srbima jenacionalizam postao stran od '45-te, a rodoqubqe se pois-tove}uje sa jugoslovenstvom i nekim altruisti~kim pokre-tima. Ne postoji doma}in u na{oj zemqi, tako da gosti i decarade {ta god `ele po ku}i – kradu name{taj, razbijajutawire, sva|aju se i mire, a ku}a propada jer doma}in spava''.

Poku{ala sam malo da sti{am strasti, ali sam samonapravila kontra efekat. ''Sla`em se da su grozni svipoliti~ari, ali glupo je da glumica ka`e kako su bitange jersu do{li u pozori{te. To {to su ''krivi smo mi {to smo ihpustili!''.. A, MI je ona, iza{la na izbore, pa im dala le-gitimitet, ili ne iza{la, pa nije ni poku{ala da promeni,a voli da se `ali...''

Crnogorac je, reklo bi se, usko~io sa najboqim komen-tarom: ''Ih, a kad se setim kad sam je prvi put video u Teraz-ijsko pozori{te! Kod nas, na Cetiwe, takve nije bilo, svi susawali o woj...''

I taj banalni komentar je bio {lagvort za nastavak debate:''Jeste, svi smo se palili na wu. Ali, ona je glumica,

mogu}e da ima ne{to vi{e znawa, ali je problem {to ona ko-risti svoju mo} da povu~e izvestan broj ''qubiteqa umet-nosti'' u apoliti~nost i stawe apatije. Ona trenutno nijezadovoqna svojom platom i zavidi tamo nekom ministru. Bi-rala ga je, on je izglasan i on je sam sebi doneo zakone oraspodeli zarada. I, {ta sad? Ona je kivna {to ovaj koji nijepro~itao dve [ekspirove kwige ima vi{e para od we. E, uvreme [ekspira, wene kolege su smrdele na ustajale sardinei izvodile kojekakve prostakluke za sirotiwu po rene-sansnim va{arima. Bizarno{}u su te{ili svoje jadne`ivote, kao i danas.''

''Umetnici vole ~esto da potegnu adut koji im je dopu{ten– sloboda, da bi, u slu~aju prevrata, odmah na{li druge ko-jima }e se diviti. Oni, tobo`e, imaju sposobnost da osetevetrove novih vremena, pa onda svojom re~ito{}u,muzikalno{}u ili gluma~kom nadareno{}u kaleme min-istre i ostalu politi~ku gospodu. Eh, kad se setim Hitlerai Vagnera...

Za{to bih ja pametovala? Bio je ovo, bukvalno, glas nar-oda!

LEPA JELA

Po ve re weFe liks je o ~aj ni~ ki `e leo da po -sta ne po pu la ran, sla van i bo gat.Po {to ni je i mao ne ke iz ra zi tespo sob no sti, re {io je da to po stig -ne ba vqe wem po li ti kom.

- Ka kve su sve bu da le na va ̀ nimfunk ci ja ma, pa {to sam ja go ri odwih? - za pi tao se Fe liks i ni je vi -{e ~e kao.

U ~la nio se u jed nu od vla da ju }ihstra na ka.

- Da bi na pre do vao u po li ti ci,mo ra{ qu di ma da u li va{ po ve re -we! - sa ve to vao ga je je dan is ku -sni ji par tij ski ko le ga.

Fe liks je sa vet shva tio o zbiq -no, pa je po ~eo da ~i ta li te ra tu rui po ha |a kur se ve.

- Da bi mi qu di ve ro va li, mo ramda bu de spon tan, u ver qiv, pri ro -dan, i skren, o pu {ten! - go vo rio jesam se bi. I ve ̀ bao je. Go vo rio jepred o gle da lom. Tra ̀ io je da sni- ma ju we go ve na stu pe, da bi ih a na -

li zi rao. Dru ̀ io se sa te le vi zij -skim no vi na ri ma, mar ke tin {kimstru~ wa ci ma i glum ci ma ko ji su i -ma li {ta da mu ka ̀ u na te mu od no -sa sa jav no {}u.

Fe liks se stal no pi tao - da liqu di ma kao po li ti ~ar u li va po ve -re we?

Na jed nom sku pu je to hteo i dapro ve ri, pa je u pi tao:

- Qu di da li mi ve ru je te?- Ka ko da ne? - od go vo rio mu je

je dan iz pr vog re da. - U be di qiv si.Od te be bih si gur no ku pio pqe ska -vi ce.

A lek san dar ^O TRI]

Горан Миленковић

САТИРА

Karikatura: Goran MILENKOVI]

Sli~ nostU vre me ka da je bio pro mi nent nipo li ti ~ar na va ̀ noj dr ̀ av nojfunk ci ji, Fe liks je te le fo nom na -ru ~io u slu gu pro sti tut ke.

Ka da je de voj ka do {la u we go vuho tel sku so bu, od mah ju je sa le teopi ta wi ma:

- Ovo ra di{ zbog nov ca, zar ne?Kod te be e mo ci je ne i gra ju ni ka kvuu lo gu? Pre tva ra{ se da u ̀ i va{dok si sa ko je ka vim bu da la ma, je- sam li u pra vu? Hva li{ qu bav nespo sob no sti qu di ko ji su te an ga -`o va li, a u se bi zna{ da su ni ka -kvi. [ta ka ̀ e{, i mam li pra vo?- Fe liks je po sta vqao pi ta wa. - Ne -ki kli jen ti ti se ga de, ali pri sta-

Prvi demokratski predsednik bi}e upam}en po tome{to je o svemu sam odlu~ivao!

Aleksandar ^OTRI]

je{ da pro vo di{ vre me s wi ma, jermi sli{ na no vac ko ji }e ti da ti iza ko ji }e{ mo }i da pla ti{ stan,da je de{, da ku pi{ kr pi ce, da ne -gde ot pu tu je{ na od mor... Kod te besu se iz gu bi la o se }a wa, i sve ra -di{ me ha ni~ ki. Da li je ta ko? - re -|ao je Fe liks kon sta ta ci je i pi ta -wa. - U part ne ri ma ne vi di{ qud- ska bi }a, ve} ban ko ma te iz ko jihtre ba iz vu }i {to vi {e nov ca. Je- sam li to ta~ no re kao? Qu de sisko ro i pre sta la da vo li{ i sa mona sto ji{ da ih is ko ri sti{ ma lovi {e, ne go oni te be. Da li je ta ko?– pi tao je na kra ju.

- Ta ko je - od go vo ri la je de voj -ka.

- E, vi di{, on da smo mi i sti!

A lek san dar ^O TRI]

� Ne vredi {to pripadateizabranom narodu. Akoniste izabrani pojedinac!

� Tu`i}u policiju. Da minisu izbili bubreg, sada bihga prodao!

� Tonemo bez panike.Iskustvo je na na{oj strani!

Milan R. SIMI]

� Strastan sam kolekcionar. Sakupqam potpise solventnih`iranata!

� Oduvek smo bili simbolmira. I danas slu`imo kaoglineni golubovi!

Radmilo MI]KOVI]

Ne pu{tajte politi~are u {talu. Onini qudima ne donose sre}u!

Rade \ERGOVI]

Page 33: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

Четвртак, 3. мај 2012. КРАГУЈЕВАЧКЕ 33www.kragujevacke.rs

Разонода

ОДВАЛЕ

I VI CA DA ̂ I], pred sed nikSPS-a:

- Na {a stran ka je na sta vqa~ Ti -to vog de la.

GO CA BO@I NOV SKA,folk pe va ~i ca:- Mu {kar ci su se lo mi li oko me ne, ali ja sam to ma lo ko ri sti la.Ni sam u zi ma la nipar fem, mi sli lasam da me to o ba ve zu je na ne {to.

MU A MER ZU KO-R LI], muf ti ja ikan di dat za pred -sed ni ka Sr bi je:

- Bo qe je i ma tidve ̀ e ne ne go va ra -ti jed nu.

SU ZA NA MAN ̂ I], vo di teq -ka:

- Go di ne sam pro ve la pred ka m-e ra ma, one su o be le ̀ i le moj ̀ i vot.A i seks je deo `i vo ta. Mo ̀ da sam`e le la da vi dim se be u toj u lo zi imi slim da sam to u ra di la ve o mado bro.

IR FAN MEN SUR, glu mac:- Ve li ki sam ver nik ko ji ne ve -

ru je u Bo ga, od no sno ne ve ru je u re- li gi ju i hram. Sva ko ve ~e se po mo -lim Bo gu, svom iz mi {qe nom, da misa ~u va fa mi li ju, zdra vqe, har mo -ni ju i sre }u u `i vo tu.

NE NAD ^A NAK,pred sed nik Li ge so ci -jal de mo kra ta Voj vo di -ne:

- Lak {e je na }iMla di }e ve ja ta ke ne goko le ge sa stu di ja To mi -sla va Ni ko li }a.

MI LO RAD VE QO VI], di rek torpo li ci je:

- Mi slim da se ste ̀ e o bru~ okoDar ka [a ri }a. O sta jem pri ra ni joj o -ce ni da }e on, i pak, do }i sam da sepre da.

ANA BE KU TA, pe va ~i ca:- Vo le la bih da `i vim u vre me -

nu u ko me su mu {kar ci mu {kar ci,a `e ne `e ne, jer se sa da ne zna kono si pan ta lo ne, a ko suk wu.

MA JA NI KO LI], pe va ~i ca:- Mo je je pra vo da spa vam s kim

ja ho }u i da i de o lo {ki vo lim ko -ga ja ho }u i ni ko me ne mo ̀ e na te -ra ti da vo lim NA TO a gre so re.

Page 34: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

bra~ni le`aj, orahovina, kre-denac, kao novo. Telefon: 061693 999 4 , 034 350 416.

IZDAJEM apartmane i sobeu centru Soko Bawe. Telefon:062 35 06 35, 063 888 35 25.

IZDAJEM dve garsowere, naAerodromu. Telefon: 64 14 12848.

IZDAJEM lokal, 22kvm, kodVelikog parka. Telefon: 064328 71 84.

MATEMATIKA, mehanika,fizika – svi uzrasti. ^asovi utoku {kolske godine ipripremna nastava za upis uMatemati~ku gimnaziju (SM) ipolagawe male mature. Stu-denti (maj, jun – 2012.). Pri-jemni (vi{e i visoke {kole i

34 КРАГУЈЕВАЧКЕ Четвртак, 3. мај 2012. www.kragujevacke.rs

Читуље

^etvrtog maja na-vr{ava se {est god-ina od smrti na{egdragog

Mome @ivi}a

Uspomenu ~uvaju tvo-ji najmiliji

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{dragi

Velimir Kosti}1935 – 2012.

Preminuo dana 26. aprila 2012. godine, u svojoj77-oj godini `ivota. Sahrana je obavqena 28.aprila 2012. godine na Varo{kom grobqu.

O`alo{}eni: porodica Kosti}

Aleksi} Radmila Milka20.8.1933 – 8.11.2011.

Dana 5. maja 2012. godine, u 11 sati, dava}emopolugodi{wi pomen na grobqu u Kori}animana{oj dragoj mami, koju sa ponosom pamtimo iod zaborava ~uvamo.

Tvoji najmiliji

SE]AWE1.5.1997 – 1.5.2012.

Aleksandar Milosavqevi}profesor

S qubavqu i po{tovawem: supruga Vera, sinSlobodan, }erka Ana, snaja Katarina, zet Goran,unuci Aleksandar, Milo{ i Jovan i unukaAn|elija

SE]AWE2009 – 2012.

Nada \urovi}

Tridesetog aprila navr{ilo se tri godine odkako nije sa nama na{a najdra`a baka i majka.Volimo te.

Tvoji: Tamara, Vawa, Mirjana i Radmilo

POMEN

U ~etvrtak 10, maja 2012. godine, ~etrdeset je dana od nepre-bolnog rastanka sa na{im voqenim Makijem

Marko Pavlovi}1983 – 2012.

Tog dana u 11 sati na Bozman grobqu polo`i}emo cve}e namesto gde u miru ve~no po~iva na{ an|el~i}.

Pozivamo sve koji su ga voleli da prisustvuju ovom tu`nompomenu.

Sre}ice, zauvek }e{ ostati sa nama.

Za tobom tuguju tvoji najmiliji: mama Seka, tata Qube, sestraMaja, brat Aca, snaja Suza, bratanci Stefan i Vuk i devojkaAna

Mali oglasi

Prodaja Izdavawe

Razno

REPUBLIKA SRBIJAGRAD KRAGUJEVACГрадско веће, на основу члана 7. тачка2. и члана 28. Одлуке о одређивању иначину поверавања кому налнихделатности („Сл. лист града Крагујевца”,бр. 20/05, 1/07-испр.2/07,5/08,35/08, и8/10), и члана 38. тачка 31. Статутаграда Крагујевца ( „Сл.лист града

Крагујевца,“ број 7/12-пречишћен текст), на основуОдлуке о поверавању комуналног посла постављањаобјеката за извођење забавног програма (краткотрајнифилмски програм у 6Д пројекцији) број:353-436/12–Vод 30.04.2012.године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПОВЕРАВАЊА ОБАВЉАЊА

КОМУНАЛНОГ ПОСЛА ПОСТАВЉАЊА ОБЈЕКТА ЗА

ИЗВОЂЕЊЕ ЗАБАВНОГ ПРОГРАМА (КРАТКОТРАЈНИ ФИЛМСКИ

ПРОГРАМ У 6Д ПРОЈЕКЦИЈИ) НАЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

Јавни позив се расписује за спровођење поступкалицитације за поверавање повременог комуналногпосла постављања објекта за извођење забавногпрограма (краткотрајни филмски програм у 6Дпројекцији) на јавној површини на територији градаКрагујевца, на локацији :

-ВЕЛИКИ ПАРК – ДЕЧИЈИ ВРТИЋ - 1 ЛОКАЦИЈА 70 М²

1. Наручилац: Град Крагујевац, 34000 Крагујевац, ТргСлободе 3.

2. Право учешћа у поступку лицитације имају правнаи физичка лица која су регистрована за обављањепредметне делатности.

3. Рок поверавања комуналног посла је 6 месеци.Почетак обављања комуналног посла почиње даномзакључења уговора.

4. Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурснудокументацију у просторијама Градске управе закомуналне послове и надзор, Крагујевац, Трг Слободе3 , канцеларија број 420/IV, дана 04.05.-08.05.2012.године, радним даном од 09.00 до 12.00 часова.

5. Рок за за пријем конкурсне документације је09.05.2012.год. до 11:45 часова у канцеларији број420/IV, у згради Скупштине града. Поступакповеравања и поступак лицитације ће се одржати 09.05. 2012.год. у 12:00 у канцеларији број 420/IV,

6. Све додатне информације везане за Јавни конкурсмогу се добити на телефон: 034/306-203 илинепосредно у Одељењу за комуналне послове,канцеларија 420.

PRODAJEM prozor 1,40 h1,60, zastakqen (dupla stakla).Tel. 065-69-033-68.

PRODAJEM {poret na~vrsto gorivo „ALFA 90A“.Frezu 506 i prikolicu za pu-tni~ki automobil.Tel: 587 334.

PRODAJEM ku}u u Beogradu,Srem~ica, 240kvm, 3 stambenejedinice, opremqena, odr`ava-na, eta`no grejawe, gas, gara`a,ukwi`ena, cena 100.000 evra.Telefon: 061 27 29 260.

PRODAJEM stan, Erdoglija,80kvm, CG, sre|en. Telefon:060 316 26 77.

PRODAJEM ku}u, 100 kvm uzajedni~kom dvori{tu. Tel:061-67-557-58.

PRODAJEM staru kombino-vanu sobu, {ifower, natkasne i

fakulteti). Maturski. Takmi-~ewa. Tel. 034-360-002, 063-77-11-002, Arsi}.

OGLA[AVAM neva`e}im|a~ku kwi`icu na ime \o-r|evi} Duwa, Osnovne {kole„Stanislav Srem~evi}”, od 5-8razreda.

OGLA[AVAM neva`e}imsvedo~anstva O[ „Miloje Si-movi}”, Dragobra}a, na imeDragana Jeremi}a.

OGLA[AVAM neva`e}imsvedo~anstvo O[ „Sreta Mla-denovi}”, Desimirovac na imeMilosavqevi} Mirjana.

OGLA[AVAM neva`e}imindeks broj 234/97, PMF-a, naime Jelene Lazovi}.

OGLA[AVAM neva`e}omvojnu kwi`icu na ime Jeremi}Mladen iz Kragujevca.

MU[KARAC iz okolineKraqeva, 52, 195/95, konkretan,zainteresovan iskqu~ivo za:ozbiqnu, zdravu, situiranu`enu. Telefon: 065 695 88 50.

OBAVE[TEWE

Generacija Kragujeva~ke gimnazije koja je ma-turirala 1972. godine proslavi}e 19. maja

^ETRDESETOGODI[WICU mature

-12 sati – skup u Gimnaziji

-20 sati – ve~e u Hotelu „[umarice“, mala sala.

Detaqnije informacije Berislav Stevanovi}064 33 00 438

Page 35: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

Четвртак, 3. мај 2012. КРАГУЈЕВАЧКЕ 35www.kragujevacke.rs

Читуље

Petrovi}

Joli}

Gordana

Seko, ni vreme ne

mo`e izbrisati se-

}awe na tebe.

Tvoja sestra

Dragana

sa porodicom

SE]AWESedam godina od kako nema na{eg

Du{ana Jani}ijevi}a Zaginca2005 – 2012.

^uvamo u srcima tvoj lik, a kroz na{e pri~ebi}e{ i daqe sa nama svakog dana.

Tvoje }erke Sne`ana i Jelena sa porodicama

Pro{lo je pola godine od smrti na{eg dragog

@ivadina Jovanovi}a1936 – 2011.

U subotu, 5. maja, u 12 sati, poseti}emo wegovgrob i odati mu du`no po{tovawe.

Uvek }emo te se se}ati.

Tvoji najmiliji

U petak, 4. maja 2012. godine, u 11.30 sati,

na Varo{kom grobqu, dava}emo ~etrdese-

todnevni pomen na{em dragom

Sveti Nikoli}u

S po{tovawem i qubavqu ~uvamo uspomenu

na wega.

Porodica Nikoli}

^etvrtog maja 2012. navr{ava se tri godine odsmrti na{e drage

Milomirke Vukovi}4. 5. 2009 – 4. 5. 2012.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da }e sepomen odr`ati u petak, 4. maja 2012. godine, u11 sati, na Belo{eva~kom grobqu.

Suprug Milovan sa porodicom

Dana 10. maja 2012. godine navr{ava se 40 danaod smrti na{eg dragog

Vitomira Stanojevi}a1935 – 2012.

Pomen }e se odr`ati u 10 sati na @draqi~komgrobqu.

Supruga Erna sa sinovima

U sredu, 9. maja 2012. godine, navr{ava se 20 go-dina od kako nije sa nama na{

Petkovi} Predrag – Draganzubni tehni~ar

1937 – 1992.

... i kako godine prolaze bez tebe je sve te`e.

Tvoji: Qiqana, Gordana i Dragoqub

U subotu, 5. maja 2012. godine, u 12 sati, na grobqu u Stanovu, dava}emogodi{wi pomen na{em dragom

Mileki} Radovanu RakiciNije ta~no da vreme le~i sve. Isto je kao i prvog dana bez tebe. Mnogo,mnogo nam nedostaje{.

Tvoji najmiliji

Na{em dragom i nikada pre`aqenom sinujedincu, koji je tragi~no izgubio svojmladi `ivot na Ko{arama, na Kosovu

Goranu Trifunovi}u

Trifketu[eletu

potporu~nik Vojske Srbije6. maj 1999 – 6. maj 2012.

Dragi na{ Gorane, pro{lo je trinaest godina od kako si nas na-pustio.

@ive}e{ u na{im srcima do kraja na{ih `ivota.

Pomen }e se odr`ati u nedequ, 6. maja 2012. godine, u 12 sati,na grobqu u Preve{tu.

Ve~no o`alo{}eni: majka Marija i otac Miomir

Page 36: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

36 КРАГУЈЕВАЧКЕ Четвртак, 3. мај 2012. www.kragujevacke.rs

Програми

Page 37: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

Четвртак, 3. мај 2012. КРАГУЈЕВАЧКЕ 37www.kragujevacke.rs

Енигматика

Page 38: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

38 КРАГУЈЕВАЧКЕ Четвртак, 3. мај 2012. www.kragujevacke.rs

СПОРТ

NI@E LI GESrp ska li ga „Za pad“, 23. ko lo:

Ma ~va - Rad ni~ ki (Kl) 2:0, @e le -

zni ~ar - Slo ga (PM) 1:0, Slo ga (P)

- Je din stvo (U`) 0:0, Po be da Be lo -

{e vac - [u ma di ja (A) 1:3, Je din -

stvo (Ub) - Ru dar 0:0, Po let (Q) -

Vu ji} Va qe vo 1:1, Ja se ni ca 1911 -

Par ti zan (BB) 2:2, Slo bo da (^) -

Slo ga (BB) 4:1.

Ta be la: Ma ~va 49, Je din stvo

(U`) 48, Ru dar 44, @e le zni ~ar 39,

Po be da Be lo {e vac 33, Slo ga (PM)

32, [u ma di ja (A) 31, Po let (Q)

30, Ja se ni ca 1911 29, Rad ni~ ki

(Kl) 28, Slo bo da (^) 28, Par ti zan

(BB) 27, Vu ji} Va qe vo 25, Slo ga (P)

21, Je din stvo (Ub) 18, Slo ga (BB)

17 bo do va.

24. ko lo: Ru dar - Po be da Be lo {e -

vac (su bo ta, 16.00), Rad ni~ ki (Kl)

- Slo bo da (^), Slo ga (BB) - Ja se ni ca

1911, Par ti zan (BB) - Po let (Q),

Vu ji} Va qe vo - Je din stvo (Ub), [u -

ma di ja (A) - Slo ga (P), Je din stvo

(U`) - @e le zni ~ar, Slo ga (PM) -

Ma ~va.

Zo na „Mo ra va“, 23. ko lo: Trep -

~a - Slo bo da (G) 1:0, Me ta lac - Po -

let (T) 2:1, O mla di nac - Jo {a ni ca

2:0, Ta ko vo - Vo do ja ̀ a 1:2, Mo kra

Go ra - Ba ne 2:0, Tu tin - Par ti zan

(C) 3:1, [u ma di ja 1903 - Pri je vor

1:0. Slo bo dan je bio Or lo vac.

Ta be la: Ba ne 50, Slo bo da (G) 47,

Po let (T) 39, Pri je vor 35, [u ma -

di ja 1903 31, Jo {a ni ca 31, Mo kra

Go ra 30, Tu tin 28, Or lo vac 28, Me -

ta lac 26, Vo do ja ̀ a 25, O mla di -

nac 23, Trep ~a 21, Ta ko vo 19, Par -

ti zan (C) 16 bo do va.

24. ko lo: Slo bo da (G) - [u ma di -

ja 1903, Par ti zan (C) - Mo kra Go -

ra (su bo ta, 16.00), Vo do ja ̀ a - O m-

la di nac (ne de qa, 16.00), Pri je vor

- Tu tin, Ba ne - Ta ko vo, Jo {a ni ca -

Me ta lac, Or lo vac - Trep ~a. Slo bo-

dan je bio Po let (T).

Pr va grad ska li ga, 23. ko lo: Ja -

dran - Je din stvo 0:1, Mar {i} -

Slo ga (L) 8:1, [u ma di ja (^) - Su -

{i ca 1:0, Bu du} nost - Vi no gra di

DB 3:2, Er do gli ja 1931 - Ko lo ni ja

2:2, A zbest - Ar se nal 1:5, [u ma di -

nac - Slo ga (D) 3:1, Se qak (MP) -

Sla vi ja 1:1.

Ta be la: Sla vi ja 52, Ar se nal 47,

Mar {i} 40, Je din stvo 40, Ko lo ni -

ja 39, Ja dran 35, Su {i ca 32, [u m-

a di nac 32, Se qak (MP) 31, Slo ga

(D) 30, Er do gli ja 28, [u ma di ja (^)

27, Bu du} nost 26, Vi no gra di DB

24, A zbest 19, Slo ga (L) 7 bo do va.

24. ko lo: Sla vi ja - [u ma di nac,

Ar se nal - Er do gli ja 1931 (su bo ta,

16.30), Je din stvo - Bu du} nost, Su -

{i ca - Se qak (MP), Slo ga (D) - Ma-

r {i}, Slo ga (L) - A zbest, Ko lo ni ja

- Ja dran, Vi no gra di DB - [u ma di -

ja (^) (ne de qa, 16.30).

Dru ga grad ska li ga, 23. ko lo: Ba -

gre mar - Do bra ~a 5:4, Ko ri }a ni -

Bo tu we 1:0, [u ma ri ce 2008 - ]a va

0:1, Kre me nac - Mla dost 0:3, Se -

qak (C) - Sr bi ja 3:0, Ko {ut wak -

Mla dost Te fe ri~ 0:1, Haj duk - Ko -

lek tiv 7:0. Slo bo dan je bio Kra gu -

je vac.

Ta be la: Ko ri }a ni 56, ]a va 51,

Sr bi ja 45, Bo tu we 36, Mla dost 35,

Mla dost Te fe ri~ 35, Ba gre mar 32,

Haj duk 27, [u ma ri ce 2008 25, Se -

qak (C) 24, Ko {ut wak 24, Kre me -

nac 24, Do bra ~a 23, Kra gu je vac 15,

Ko lek tiv -1 bod.

24. ko lo: Mla dost - Ba gre mar,

Ko ri }a ni - Haj duk (su bo ta, 16.30),

Bo tu we - Ko {ut wak, Do bra ~a -

[u ma ri ce 2008, Ko lek tiv - Se qak

(C), Mla dost Te fe ri~ - Kra gu je vac,

]a va - Kre me nac (ne de qa, 16.30).

Slo bod na je Sr bi ja.

Tre }a grad ska li ga, 11. ko lo:

Ku tlo vo - Di vo stin 5:1, 21. ok to -

bar - Stu de nac 2:3, Za sta va - Trm-

bas 8:0, Ve li ka Su gu bi na - \u ri se -

lac 4:1, Bo rac - Sta ri mom ci 2:0.

Ta be la: Ku tlo vo 30, 21. ok to bar

24, Bo rac 20, Sta ri mom ci 17,

Stu de nac 16, Di vo stin 16, Za sta -

va 15, \u ri se lac 8, Trm bas 5, Ve li -

ka Su gu bi na 4 bo da.

12. ko lo (ne de qa, 16.30): Di vo -

stin - Bo rac, Sta ri mom ci - Ve-

li ka Su gu bi na, \u ri se lac - Za sta -

va, Trm bas - 21. ok to bar, Stu de nac

- Ku tlo vo.

vom po ku {a ju da sa vla da pro tiv -ni~ kog gol ma na, u mo men tu ka da jebio o~i u o~i sa wim.

O vi me je pro pu {te na pri li kada se Rad ni~ ki ba{ “ras ko mo ti”na tre }em me stu, te na go sto va weJa go di ni ode o pu {te ni je. No, akose u kom {i lu ku ne po sr ne, sve }ebi ti po ta man.

V. U. K.

iz gre da na {ih na vi ja ~a na u tak -mi ci sa No vim Pa za rom i po to weka zne od stra ne Fud bal skog sa ve zaSr bi je, ni je de lo va lo pre te ra nomo ti vi {u }e na oba su par ni ka, pase u pr vih po la sa ta i gre prak -ti~ no ni {ta ni je de {a va lo. Ta dasu Kra gu jev ~a ni kre nu li o fan zi-v ni je, {to im se is pla ti lo ve} u33. mi nu tu. Pr vo je Vu ka {i no vi}iz ba cio u pro stor Pa vlo vi }a, onsjaj no cen tri ra ka cen tar fo ruSpa le vi }u, ko ji iz ne po sred nebli zi ne ru ti ner ski gla vom po s-ti ̀ e po go dak. Oko 40. mi nu ta pr -vi stre lac Su per li ge i mao je pr-i li ku da u dvo stru ~i pred nost,ali je we gov vo lej u kro }en, dok jepred is tek po lu vre me na Tin to rovpo ku {aj gla vom za vr {io po redgo la.

A on da, {to je po stao o bi ~aj,Rad ni~ ki pre pu {ta i ni ci ja ti vuri va lu, pa se u na sta vak u la zi sapo ja ~a nim pri ti sci ma ”ro man ti -~a ra”. Ne ko li ko pu ta pri pre tioje Mi ji}, da bi po sle we go vog u -dar ca, i iz nu |e nog kor ne ra, Ro -di} ne o me tan u 53. mi nu tu gla vompo slao lop tu u mre ̀ u.

I na da qe ne {to bo qi bi li sugo sti, i ma le {an se pre ko Pa vlov -skog i Ni ko li }a, ali, sre }om pona{ tim, do pro me ne re zul ta tani je do {lo. Na ̀ a lost, to se ni jedo go di lo ni u tre nu ci ma ka da jere zer vi sta “cr ve nih” @i va di no -vi} o ma {io ~i ta vu lop tu na pe- ter cu, kao i pri Mi lo {kovi }e-

KRA GU JE VAC - Sta di on: “^i ka

Da ~a”. I gra no bez pri su stva pu b-

li ke. Su di ja: Mi lo rad Ma ̀ i} (Vr -

bas). Strel ci: Spa le vi} u 33. za

Rad ni~ ki, Ro di} u 53. mi nu tu za

OFK Be o grad. @uti kar to ni: Ba-

ti o ha (OFK Be o grad).

RAD NI^ KI 1923: ^an ~a re vi},

Pa vlo vi}, Ne na di}, Tin tor, Ko so -

ri}, Ne do vi}, Le po vi} (od 72. @i -

va di no vi}), Mi lo {ko vi}, Vu ka {i -

no vi} (od 60. I. Pe tro vi}), Ko s-

ti} (od 54. Var ja ~i}), Spa le vi}.

OFK BE O GRAD: Lu ka~, Pet ko -

vi}, Ro di} (od 76. Mi le no vi}), Va -

si qe vi} (od 33. Mar ko vi}), Ga {i},

Sin |i}, Ni ko li}, Pa vlov ski (od

62. Ko la re vi}), Mi ji}, Ba ti o ha,

Mi li}.

S OB ZI ROM ka ko su i gra li udru gom po lu vre me nu, ka da je gosti u speo da iz jed na ~i, {to je po su -sre tu kon sta to vao i {ef stru ke“cr ve nih” Sla ven ko Ku ze qe vi},fud ba le ri Rad ni~ kog mo gu da bu -du za do voq ni ka ko su pro {li udu e lu sa OFK Be o gra dom - 1:1.

Sa bla sno pra zne tri bi ne, zbog

SUPER LIGA SRBIJE

26. KOLO (sreda): Sloboda - Radni~-ki 1923 2:2, Hajduk - Spartak 3:1, Voj-vodina - Javor 1:1, Rad - Smederevo 2:0,Partizan - BSK 2:0, Jagodina - Borac0:0, OFK Beograd - Crvena zvezda 1:1,Novi Pazar - Metalac 1:1.

27. KOLO: Radni~ki 1923 - OFK Be-ograd 1:1, Novi Pazar - Hajduk 2:1, Me-talac - Sloboda 0:1, Crvena zvezda - Ja-godina 1:0, Borac - Partizan 0:4, BSK -Rad 1:0, Smederevo - Vojvodina 2:0, Ja-vor - Spartak 1:0.

Partizan 27 24 2 1 65:11 74Crvena zvezda 27 19 5 3 52:15 62 Radni~ki 1923 27 11 14 2 37:23 47Vojvodina 27 11 10 6 38:25 43 Jagodina 27 11 9 7 31:20 42 Sloboda 27 12 6 9 34:33 42 OFK Beograd 27 11 4 12 31:33 37Spartak 27 9 10 8 25:27 37 Rad 27 8 7 12 28:26 31 Javor 27 8 6 13 21:31 30Hajduk 27 8 6 13 22:35 30 Smederevo 27 9 2 16 20:34 29 BSK 27 6 9 12 16:35 27 Novi Pazar 27 5 10 12 19:36 25 Borac 27 4 7 16 14:39 19 Metalac 27 2 9 16 14:44 15

28. KOLO: Jagodina - Radni~ki 1923,Hajduk - Javor, Spartak - Smederevo, Vo-jvodina - BSK, Rad - Borac, Partizan -Crvena zvezda, OFK Beograd - Metalac,Sloboda - Novi Pazar.

B O D I B I L D I N G

Pr va ci Bal ka naSU BOT WE 21. Bal kan sko pr ven stvo u ̂ a~ ku, i a ko je na stu pio ~ak 121 tak mi ~ar

iz de vet ze ma qa, ap so lut no je pri pa lo re pre zen ta ci ji Sr bi je. Na {a se lek ci jaza u ze la je pr vo me sto e kip no, ~e mu su ve li ki do pri nos da li i ~la no vi kra gu je -va~ ke O lim pi je u dre su sa dr ̀ av nim gr bom, ko ji su o svo ji li pet me da qa.

Tri sre br ne pri pa le su ju ni o ru I va nu Kr ̀ a no vi }u, Ma ri se li Tol ma ~ev ufit ne su i bo di bil der ki Da ni je li Va si qe vi}, dok su bron za ne pri svo ji li o petju ni or Bo ban Mi le ti} i Kri sti na Da ni lo vi} pri fit nes na stu pu.

Ni Pre dra gu Pa vlo vi }u i Di a ni Tru di} ni je mno go ne do sta ja lo do od li~ ja.Pla si ra li su se na pe to me sto u bo di bil din gu, od no sno {e sto u bo di fit ne -su.

^e tvo ri ca pred stav ni ka klu ba iz Kra gu jev ca od u sta la su od u ~e {}a iz o prav -da nih raz lo ga, me |u wi ma i dva tre nut no naj tro fej ni ja re pre zen ta tiv ca, Ro bertJa ko vqe vi} i Le po mir Ba ki}, ka ko bi se {to bo qe pri pre mi li za E vrop sko pr- ven stvo na red nog vi ken da u [pa ni ji.

I na ~e, na o vom tak mi ~e wu bi li su pri sut ni i pred stav ni ci A DAS-a, an ti do -ping a gen ci je, ko ji su te sti ra li sve u ~e sni ke dva pred sto je }a e vro sku pa, mu {kogi `en skog, u ko je se u bra ja i ~e tvo ro spor ti sta O lim pi je.

V. U. K.

RAD NI^ KI 1923 - OFK BE O GRAD 1:1

I bod vaj di ca

F U D B A L“^I KA DA ̂ A” O PETSU SPEN DO VAN

Do kad, nezna se

O PET je, od lu kom Di sci plin -ske ko mi si je FSS, Rad ni~ ki 1923od i grao u tak mi cu na sta di o nu“^i ka Da ~a” bez pri su stva pu bli -ke. Na i me, pro tiv na {eg klu bapo kre nut je di sci plin ski po stu -pak po sle in ci de na ta ko je su na -pra vi li na vi ja ~i na u tak mi cipro tiv No vog Pa za ra. Na vo di seda su naj va tre ni ji fa no vi kra gu -je va~ kog ti ma ta da ko ri sti li pi -ro teh ni ku, u ba ci va li tvr depred me te u te ren, vre |a li go stu -ju }e fud ba le re, a u jed nom tre -nut ku je ~ak i gru pa mla di }apre sko ~i la o gra du i u {la u re- strik tiv ni pro stor.

Ko li ko }e ta~ no klub bi ti ka -`wen, {to nov ~a no, {to na stu pompred pra znim sta di o nom, s ob zi -rom da se ra di o po no vqe nom pre -kr {a ju (pod se }a mo na pr vipr o tiv Zve zde), Di sci plin ska ko -mi si ja bi tre ba lo da se iz ja sni do3. ma ja, za ka da je za ka za no we noza se da we.

V. U. K.

SLO BO DA POINT- RAD NI^ KI 19232:2

Remivre danre spek ta

I A KO su do ma }i ni dva pu ta i -ma li re zul tat sku pred nost, Rad -ni~ ki je u speo da o sta ne ne po -ra ̀ en na go sto va wu ve o ma kva li -tet nnoj u ̀ i~ koj Slo bo di - 2:2,pro {le sre de.

Ri val je, i sti na, bio ne {to bo -qi u pr vih 45 mi nu ta, ali je u na -stav ku pre va ga bi la na na {ojstra ni. Sve u sve mu, re zul tat re a -lan po ka za nom na te re nu, uz mno -{tvo pro pu {te nih pri li ka naobe stra ne, a strel ci za na{ timbi li su Spa le vi} iz je da ne ster cau pr vom po lu vre me nu i Tin tordru gom de lu i gre.

V. U. K.

JUNIORSKI TANDEM,KR@ANOVI]-MILETI]

RASPLAMSANABORBA U “TI[INI”

Fot

o: fk

radn

icki

.com

Page 39: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

Уsenci ve li kih kra gu je va~ kihti mo va, po ma lo ne pri met no,u pro te kloj sport skoj se zo niis pri ~a na je pri ~a mo ̀ da i

za Gi ni sa. ^lan dru go li ga {kogIs to ka, e ki pa Kra gu ja, pro tut wa -la je kroz tak mi ~e we, po be di lasve ri va le, ni jed nom ni je pre pu -sti la ni bod i iz gu bi la sa mo dvase ta i to u pr va tri ko la je se wegde la. Ta ko je o stva ren pla sman uPr vu li gu, {to je pra va na gra da zade voj ke ko je su iz ne le se zo nu.

Klub je na stao 2006, a o sno vaoga je je dan od naj ve }ih kra gu je va~ -kih od boj ka {kih pre ga la ca i ka da,po koj ni Bra ni slav Je re mi}. Vre- me nom je od re gi o nal nog tak mi ~e -wa do {ao do Dru ge li ge, tu se ta-k mi ~io dve, a u tre }oj go di ni “ek-s plo di rao” i sti gao na rang is pode li te.

- Naj va ̀ ni ja stvar je pra vil nase lek ci ja. Iz ba ze od 50-60 de voj -~i ca iz vu kli smo 15 naj per spek -tiv ni jih, a ka sni je su iz te ge ne -ra ci je „is pli va le“ sa da {we pr- vo tim ke. Uz po mo} is ku snih Ma r-i je Mi ja no vi}, A lek san dre Don -~i} i Jo va ne Ti mo ti je vi}, stvo -ren je, po ka za lo se, iz u zet no u spe -{an spoj is ku stva i mla do sti.

Bi li smo kva li te tom da le koiz nad kon ku ren ci je, o zbi qan radje nat kri lio spo sob no sti ri va la,pa smo se kroz se zo nu po ka za li su- per i or nim. Dva se ta smo iz gu bi -li na sa mom po ~et ku, vi {e zbogne do stat ka pro sto ra i ter mi na,ne go iz ra zi tog kva li te ta pro tiv -ni ka. Da kle, u se zo ni smo po ra ̀ e -ni sa mo u jed nom me ~u, i to u Ku puod no vog su per li ga {a, @e le zni -

ri ja, ka ko bi se i one u spe {no ta-k mi ~i le. Ima pu no za in te re so va -nih, pa se mo ̀ e re }i da smo za -do voq ni od zi vom. Mi slim da de -ca, ali i ro di te qi, pre po zna jure zul ta te i do bar rad, pa `e le sa -rad wu.

[to se ti ~e pr ve se lek ci je, ni -ka ko ne ̀ e li mo da bu de mo sa mo e -pi zo di sti u Pr voj li gi. Na rav no,sve za vi si od sred sta va ko ja bu de -mo o bez be di li za tak mi ~e we. Mi -slim da bi smo sa sa da {wim ka -drom, u ko li ko ga za dr ̀ i mo, i uz

~a ra iz Laj kov ca - ka ̀ e pr vi stra -teg Dra gan Mra tin ko vi}.

Po ka za lo se da je za u speh, ba -rem na o vom ni vou i u srp skim u -slo vi ma, do voq na ma la, ali o da b-ra na gru pa qu di. Lo gi sti~ ki ior ga ni za ci o no, uz Mra tin ko vi }abio je di rek tor klu ba Ne nad Ig- wa to vi}, ali i po zna ti sport skirad nik Mi lo rad Ri sto vi}. Si zi -fov po sao, or ga ni zo va we pu to va -wa, ter mi na za tre nin ge… i naj te -`i, sa ku pqa we do voq no nov ca zafunk ci o ni sa we klu ba, u ra di lisu, ba rem za na {e u slo ve, bes pre -kor no.

Sva ka ko, pri ~a se ov de ne za vr -{a va, Kra guj ve} sa da gle da u bu -du} nost.

- Mi smo e ki pa ko ja ra di da bismo na pra vi li re zul tat na svimpo qi ma. Ciq nam je naj pre da o -ma so vi mo se lek ci je po ~et ni ca ipi o nir ki, ali i o sta lih ka te go -

to ga pro iz i la zi kva li tet. I pakmi slim da bi, u ko li ko to od go -vor ni i do bro na mer ni sma tra juza shod no, i de al no re {e we bi loda svi za jed no na pra vi mo plan, pada naj zad je dan ov da {wi klub za i -gra u Su per li gi, a o sta li bu du ba -za za pri pre mu ka dro va - sma traMra tin ko vi}.

Ka ko bi lo, qu bi te qi od boj ke suo vi me sa mo na do bi ti. Od je se nii ma }e pri li ku da iz ne de qe u ne -de qu pri su stvu ju kva li tet nim u t-ak mi ca ma, me |u ko ji ma }e naj in -te re sant ni ji sva ka ko bi ti ~ak{est grad skih der bi ja.

M. M.

dva po ja ~a wa sa stra ne, i gra lizna ~aj nu u lo gu. Stre mi mo ka vr hui to nam je ciq. I pak, to }e bi tite {ko o stva ri ti jer se ne ke e ki peiz kon ku ren ci je ve o ma o zbiq nopri pre ma ju, fi nan sij ski su od -li~ no pot ko va ne, pa }e bor ba zaSu per li gu bi ti mo ̀ da ma lo da qeod nas. Za sa da nam je do voq no dase tak mi ~i mo i da bu de mo za pa -`e ni po kva li te tu.

A pr ven stvo }e bi ti in te re -sant no i sa stra ne kra gu je va~ keod boj ke. U Pr voj li gi, uz nas, tu susta ro se de o ci Rad ni~ ki i Sme~ 5.Ma sov nost je sva ka ko do bra za je -dan sport, za kon ku ren ci ju, jer iz

Четвртак, 3. мај 2012. КРАГУЈЕВАЧКЕ 39www.kragujevacke.rs

СПОРТ

R U K O M E T

NA I SA - RAD NI^ KI LE PE NI CA KG20:26

Fu ri o zan krajNI[ - Ha la: “Du {ko Ra do vi}”. Gle da la ca: 700. Su di je: An ti} (Be o -

grad), Ja ko vqe vi} (Ja ko vo). Sed mer ci: Na i sa 7/3, Rad ni~ ki Le pe ni ca KG

3/2. Is kqu ~e wa: Na i sa 6, Rad ni~ ki Le pe ni ca KG 12 mi nu ta.

NA I SA: Ka ~a re vi} 13, Pre mo vi} 2, ]u be la 7, La paj ne 2, Ne deq ko vi} 4,

Pe tro vi} 3, Fi li po vi} 2.

RAD NI^ KI LE PE NI CA KG: Ge or gi jev, Fi li po vi}, @iga 4, Ta ni} 4,

Ra do sa vqe vi} 6, Ba la} 3, J. Jo va no vi} 1, ̂ a i ro vi} 3, M. Jo va no vi} 1, Sto -

iq ko vi} 4.

SVE ne do u mi ce oko za u zi ma wa tre }eg me sta u Su per li gi, kra gu je -va~ ke ru ko me ta {i ce ot klo ni le su po be dom nad glav nim kon ku ren tom zatu po zi ci ju, ni {kom Na i som. I to na go sto va wu, u po sled wem pr ven -stve nom su sre tu, sa u be dqi vih 26:20.

Ne ve ro va tan je bio start “ti gri ca”, ko je su si lo vi tom i grom po ve lesa ne do sti ̀ nih 8:0. Do ma }i ma su do zvo li le da po stig nu po go dak tekpo sle de se tak mi nu ta i gre, u ~e mu je pred wa ~i la po ten ci jal na re pre -zen ta tiv ka, gol man Kri sti na Ge or gi jev, za be le ̀ iv {i na o vom su sre tu~ak 21 od bra nu.

Ni {lij ke su se do po lu vre me na ma lo pre nu le, sma wi le za o sta tak na10:16, ali na {e i gra ~i ce vi {e od to ga ni su im do zvo li le. Bez pro ble -ma su o dr ̀ a va le ste ~e nu ra zli ku, u 39. mi nu tu je u ve }a le do mak si -mal nih 21:11, da bi se po tom u {lo u o pu {te nu za vr {ni cu.

Ti me su Kra gu jev ~an ke, u pr voj se zo ni pri po vrat ku u e lit no dru -{tvo, u spe le u o no me o ~e mu su ma {ta le de ce ni ja ma, da od i gra ju ko ju e -vrop sku u tak mi cu. Od je se ni, to vi {e ne }e bi ti ni ka kav san.

V. U. K.

SUPER LIGA (@)

21. KOLO: Naisa - Radni~ki Lepeni-ca KG 20:26, Jagodina - Nopal 24:23, Ra-dni~ki - ^a~ak 38:27, Zaje~ar - Crvenazvezda 41:27, Maks sport - Kwaz Milo{25:18. Slobodan je bio @elezni~ar.

Zaje~ar 19 19 0 0 678:41438Jagodina 19 15 1 3 516:42531Rad. Lep. KG 20 12 1 7 456:45425Nopal 19 9 1 9 563:57619Naisa 19 9 1 9 507:53719 Maks sport 19 9 0 10 453:45818Crvena zvezda 19 7 4 8 525:55218Kwaz Milo{ 19 8 0 11 516:55116Radni~ki 19 5 1 13 487:51911@elezni~ar 19 4 1 14 427:498 9^a~ak 19 2 2 15 404:548 6

22. (posledwe) KOLO: @elezni~ar -Maks sport, Nopal - Naisa, ̂ a~ak - Jago-dina, Crvena zvezda - Radni~ki, KwazMilo{ - Zaje~ar. Ekipa Radni~ki Le-penica KG je slobodna.

Ja go din keuz vra ti le

ONO {to im je se nas ni je po {loza ru kom na wi ho vom te re nu, Ja go -din ke su pro {le sre de u spe le da u -~i ne u Kra gu jev cu. Po be di le suRad ni~ ki Le pe ni cu KG sa u be dqi -vih 29:17 (14:10), ~i me su im se re -van {i ra le za je se wi ne u speh.

I a ko der bi 20. ko la, su sret dr-u go pla si ra ne i za me sto sla bi je e -ki pe, pro te kao je u pot pu noj nad -mo }i go {}i. Kra gu jev ~an ke, bezpo vre |e ne Ive Po kra jac, ni su po -ka za le sprem nost da se o zbiq ni jesu prot sta ve ri va lu.

V. U. K.

KO LU BA RA - RAD NI^ KI 32:32

Uz bu dqi voLA ZA RE VAC - Dvo ra na: SRC “Ko lu ba ra”. Gle da la ca: 100. Su di je: Ko sa -

no vi} i Ni ko li} (Pan ~e vo). Sed mer ci: Ko lu ba ra 4/4, Rad ni~ ki 3/2. Is -

kqu ~e wa: Ko lu ba ra 6, Rad ni~ ki 14 mi nu ta.

KO LU BA RA: \u ki}, Pi li po vi} 2, Lo mi} 3, Vu ~i }e vi} 6, Mar ko vi} 1,

Ne na di} 1, To mi} 7, \or |e vi}, Bla go je vi} 2, Pe tro vi} 2, Lon ~ar 1, Tri -

vi} 5, Ra di} 1, Ra do va no vi} 1.

RAD NI^ KI: Le ki}, Ga vri lo vi} 1, Ja ni }i je vi}, Ra do ji ~i} 2, Zla ta -

no vi}, Sta no je vi} 8, Pe tro vi}, To mi}, Mar ko vi}, Cve ti no vi} 4, Mi -

lin ~i}, Ni ko li} 3, I li} 9, Ra i ~e vi} 3, Pro da no vi} 1, [mi gi} 1.

SVE su bli ̀ i pre mi jer nom na stu pu u EHF ku pu ru ko me ta {i Rad ni~ -kog. Po de la bo do va u La za rev cu sa ta mo {wom Ko lu ba rom (32:32), uz po -raz i sto vre me ni Me ta lo pla sti ke, do veo ih je u po zi ci ju da su im upre o sta la ~e ti ri ko la do voq na sve ga dva bo da ka ko bi za dr ̀ a li tre }eme sto na ta be li, ~i me bi o stva ri li naj ve }i u speh u i sto ri ji klu ba.

A mo gli su “cr ve ni” i bo qe, ma kar je ta ko iz gle da lo na po ~et ku. Za -i gra li su sjaj no, po ve li sa 5:0, alise on da do ma }in vra tio u i gru, po- la ko sma wi vao pred nost i do od mo -ra stvo rio ~ak gol vi {ka - 17:6.

Po seb no ne u god ni po Kra gu jev -~a ne bi li su pr vi mi nu ti na stav -ka. Ko lu ba ra je po sti gla ~e ti rigo la, i za {la na pet ra zli ke, i ta kosi tu a ci ju pot pu no pre o kre nu la usvo ju ko rist. Me |u tim, o pet je u -sle dio od li ~an pe ri od na {ih ru -ko me ta {a, ka da su se na ro ~i to is -ta kli vi {e stru ki strel ci Sta no je -vi} u I li}, ko ji su u ~i ni li sve{to su mo gli, sti gli i pre sti glivo| stvo su par ni ka, ali ih ni je hte -lo u po sled wem na pa du. Taj pro ma -{aj o sta vio je skor na e ga lu, i sv-a koj stra ni do neo po bod.

Sle di go sto va we kru {e va~ komNa pret ku, gde se Rad ni~ kom pru ̀ apr va od ~e ti ri pri li ke da o si gu rana stup u dru gom po va ̀ no sti e vro-p skom tak mi ~e wu.

V. U. K.

SUPER LIGA (M)

26. KOLO: Kolubara - Radni~ki32:32, Jugovi} - Crvenka 35:24, Dinamo- Napredak 31:30, Partizan - Po`arevac22:22, Vojvodina - @elezni~ar 30:26,Crvena zvezda - Rudar 30:30, Obili} -Smederevo 21:25, PKB - Metaloplastika26:24.

Partizan 26 23 3 0 791:67349 Vojvodina 26 20 3 3 762:65743Radni~ki 26 16 4 6 740:67736Metaloplas. 26 14 2 10 708:64830Kolubara 26 11 5 10 733:73927Napredak 26 12 3 11 683:69727Rudar 26 11 4 11 689:68326Jugovi} 26 11 4 11 660:66026@elezni~ar 26 10 3 13 733:78123C. zvezda (-6) 26 12 4 10 694:66122Po`arevac 26 10 1 15 665:69121Smederevo 26 10 1 15 597:65421PKB 26 8 2 16 665:69418Crvenka 26 9 0 17 684:72418Dinamo 26 6 1 19 708:77613Obili} 26 5 0 21 656:75310

27. KOLO: Napredak - Radni~ki, Ru-dar - Jugovi}, Po`arevac - Crvena zvez-da, Crvenka - Obili}, Smederevo - PKB,Metaloplastika - Dinamo, @elezni~ar -Partizan, Vojvodina - Kolubara.

A M E R I ^ K IF U D B A L

Lov na Pan te re

SLE DE ]I sport ski vi kend o be le ̀ i }e i ~e tvr -to ko lo Su per li ge Sr bi je u a me ri~ kom fud ba lu.Di vqi Ve pro vi za be le ̀ i li su dve po be de i je danpo raz, a u spe {an na sta vak po tra ̀ i }e u su sre tu saPan te ri ma iz Pan ~e va, e ki pom ko ja je u o voj se zo -ni na pra vi la kva li ta tiv ni po mak u na pred.

O sta li pa ro vi su: Vi te zo vi - Voj vo de, Kra qev -ske Kru ne - Pla vi Zma je vi i Vu ko vi - An |e o ski Ra-t ni ci.

M. M.

O D B O J K A

@EN SKI OD BOJ KA [KI KLUB “KRA GUJ”PLA SI RAO SE U PR VU LI GU SR BI JE BEZIZ GU BQE NOG BO DA

Ne ka se pri pre mepr vo li ga {i

^LANICE KRAGUJANIKAD SRE]NIJE

DRAGAN MRATINKOVI], TVORACNOVE USPE[NE GENERACIJE

Page 40: Година IV, Број 155 Излазе четвртком Цена дин. www ...A, VLASNIKA „RATKA MITROVI]A” Pod lupom prenos kapitala PROTESTI U JEKU PREDIZBORNE KAMPAWE

40 КРАГУЈЕВАЧКЕ Четвртак, 3. мај 2012. www.kragujevacke.rs

СПОРТ

DVE NEDEQE BEZUTAKMICA

Pa u za za pra zni kei iz bo re

PO SLE de vet ko la u Su per li gisle di dvo ne deq na pa u za. Po zna tiu zrok za o vo li ku „ru pu“ u pre na -tr pa nom ka len da ru je za vi kendod i gra ni faj nal for ABA li ge,ali ~u di ~i we ni ca da se raz makdo 10. ko la to li ko, ~i ni se ne po -treb no, pro du ̀ io.

Ka ko bi lo, sle de }i su sre ti za- ka za ni su za sre di nu na red ne sed- mi ce. Rad ni~ ki }e u u to rak, u ha- li „Je ze ro“, od 19 sa ti do ~e ka tiMe ga Vi zu ru, dok se i sto ga da nasa sta ju He mo farm i Voj vo di na. Zasre du su pla ni ra ni su sre ti Cr ve -na zve zda - BKK Rad ni~ ki i Rad -ni~ ki FMP - Par ti zan.

M. M.

PRVENSTVO MLA \IHKA TE GO RI JA

O sam naj bo qih uSPENS-u

FI NAL NI tur nir o vo go di {weJu ni or ske li ge Sr bi je za ko {ar -ka {e o dr ̀ a }e se od da nas do su b-o te u No vom Sa du. O sam naj bo qihe ki pa iz li ga {kog de la tak mi ~e -wa bo ri }e se za ti tu lu {am pi o nadr ̀ a ve, a me |u wi ma je i Rad ni~ -ki iz Kra gu jev ca.

Na{ tim, ko ji je za slu ̀ io pla -sman u za vr {ni cu kao o smo pla si -ra ni na ta be li, u ~e tvrt fi na lu sesa sta je sa vr {a~ kim He mo far -mom. U ko li ko o stva ri po be du, una stav ku tak mi ~e wa ~e ka ga bo qiiz du e la be o grad skih e ki pa Cr ve -ne zve zde i Be o vu ka 72.

O sta la dva ~e tvrt fi nal na pa rasu: Voj vo di na (No vi Sad) - Slo bo -da (U ̀ i ce) i Par ti zan - Me ga Vi -zu ra.

M. M.

DU A TLON

Stra hi wavi ce prvak

PR VO o vo go di {we tak mi -~e we u or ga ni za ci ji Tri a -tlon ske u ni je Sr bi je bi lo jepr ven stvo dr ̀ a ve u du a tlo nu,o dr ̀ a no za vi kend u Som bo -ru. Sta zu je tre ba lo pre }i na-j pre sa pet ki lo me ta ra tr ~a -wa, za tim 20 km vo ̀ we bi ci -klom i po no vo 2,5 km tr ~a wa.U kon ku ren ci ji se ni o ra dru -go me sto o svo jio je Stra hi waTra ki}, ~lan Eks trim sportklu ba Kra gu je vac, dok je we -gov klup ski drug i tre nerMar ko Pa vlo vi} bio ~e tvr -ti.

Se zo na se na sta vqa 2. ju nana sta zi kraj je ze ra u [u ma -ri ca ma, a na pro gra mu je Pr- ven stvo Sr bi je u sprint tri- a tlo nu.

M. M.

STRE QA [TVO

Za drh tajsla bi ji

PO SLED WEG da na Svet- skog ku pa u Lon do nu, kra gu je -va~ ki stre lac Ste van Ple ti -ko si} o svo jio je 32. me sto udi sci pli ni MK pu {ka tro -stav 3h40 me ta ka. “U bio” je1.149 kru go va (397 u sto je }emsta vu, 378 u kle ~e }em i 374 ule ̀ e }em sta vu), a za u la zak ufi na le bio je po tre ban re -zul tat od 1.166 kru go va.

Strel ce je na o vom tak mi -~e wu pra ti lo iz u zet no hlad -no vre me, ta ko da su iz o sta libo qi re zul ta ti. A ko li ko jebi la tem pe ra tu ra, go vo ri ipo da tak da se Ple ti ko si} to- li ko smr zao u kle ~e }em sta -vu, da od drh ta wa ni je mo gaoda se skon cen tri {e na ga |a -we.

U pr kos to me, od li~ no je ga -|ao pro {log u tor ka u di sci -pli ni MK pu {ka 60 me ta kale ̀ e }i, gde je sa 591 kru gom(98, 99, 99, 98, 99, 98) za ma lopro pu stio fi na le, pa se pla -si rao na de se to me sto u kon -ku ren ci ji 108 stre la ca.

I na ~e, da pod se ti mo, pr -vog da na Svet skog ku pa u Lon- do nu, pri ga |a wu va zdu {nompu {kom, u kon ku ren ci ji 86tak mi ~a ra Kra gu jev ~a nin jeza u zeo 72. me sto.

S. M. S.

PA RA SPORT

Ju ni or sepo no vio

SI GUR NO naj ak tiv ni jisrp ski pa ra o lim pij ski klub,kra gu je va~ ki Ju ni or, pred- sta vio je pro te kle sed mi cesvoj no vi sajt, po sve }en spo-rtskim ak tiv no sti ma svo jih~la no va. Po red a gil ne u pra -ve, pred vo |e ne Go ra nom Ni -ko li }em, do pri nos jo{ bo -qem kon tak tu klu ba sa jav no -{}u da li su dvo ji ca stu de na -ta ma ster stu di ja na ov da {-wem Pri rod no-ma te ma ti~ -kom fa kul te tu, Ni ko la Jo va -no vi} i Bo ris Jo ti}.

Za in te re so va ni }e u bu du -}e o u spe si ma Ju ni o ra, klu bako ji po sto ji od 1998. go di ne,pored raznih glasila, mo }ida se o ba ve ste i na a dre siwww.ju ni or.rs.

M. M.

SUPERLIGA

9. KOLO: BKK Radni~ki - Radni~ki76:88, Mega Vizura - Radni~ki FMP86:70, Vojvodina - Crvena zvezda 87:83,Partizan - Hemofarm 83:48.

Partizan 9 7 2 771:625 16Radni~ki 9 7 2 751:715 16Crvena zvezda 9 5 4 721:685 14Vojvodina 9 5 4 750:725 14Radni~ki FMP 9 5 4 737:732 14Mega Vizura 9 3 6 749:796 12BKK Radni~ki 9 3 6 703:758 12Hemofarm 9 1 8 639:785 10

10. KOLO (8/9. maj): Radni~ki - Me-ga Vizura, Hemofarm - Vojvodina, Cr-vena zvezda - BKK Radni~ki, Radni~kiFMP - Partizan.

MINI FUTSAL LIGA SRBIJE

23. KOLO (sreda): Ekonomac - Koper-nikus 2:1, Marbo - Smederevo 8:1.

24. KOLO: Ekonomac - Marbo 7:1, Ko-pernikus - Smederevo 4:2.

Ekonomac 24 23 0 1 160:28 69Marbo 24 21 0 3 127:52 63Kopernikus 24 11 3 10 66:70 36 Smederevo 24 10 3 11 68:79 33

25. KOLO (ju~e): Smederevo - Ekono-mac, Marbo - Kopernikus.

26. KOLO: Kopernikus - Ekonomac,Smederevo - Marbo.

F U T S A L

E KO NO MAC - MAR BO IN TER ME CO 7:1

Bo bo, vazda de li jo

KUP SR BI JE

Po pe harKupa16. ma ja

OB RA ̂ U N dva naj qu }a fut sal -ska ri va la na o vim pro sto ri ma,E ko nom ca i Mar ba, sa pr venstve -nog po qa 16. ma ja bi }e pre net i nakup nadmetawe, i to zavr{no.

Na i me, tog da na, u be o grad skojha li “[u mi ce”, ova dva klu ba od -me ri }e sna ge u fi na lu Ku pa Sr- bi je.

V. U. K.

PO NO VO su “ka fe xi je” sru {e ne u Kra gu jev cu. E -ko no mac je jo{ jed nom bio ne o svo ji va tvr |a va za e -ki pu be o grad skog Mar ba, a s ob zi rom na bo dov nura zli ku iz me |u ova dva ti ma, go to vo je iz ve sno da se“stu den ti ma” sme {i no va ti tu la.

[to se sa me i gre ti ~e, u pr vom po lu vre me nu, bi -lo je ne iz ve sno, bor be no sa obe stra ne, ~ak su Be o gra -|a ni vi {e i pre ti li gol ma nu Ak sen ti je vi }u, ko ji jebio glav na ka ri ka E ko nom ca u tom pe ri o du i gre, jerje za u sta vio ne ko li ko iz u zet nih pri li ka go sti ju zapo sti za we go la. Iz ta kve i gre, u jed nom na vra tu o tr -gao se Slo bo dan Raj ~e vi}, kao ta ne sju rio po de snojstra ni te re na i po red ka pi te na go sti ju Pa vi }e vi }a,to pov skim {u tem po slao lop tu u mre ̀ u. Mar bo je ida qe vi {e pre tio, ali ce nu za to pla }a li su kon- stant nim pre kr {a ji ma, pa je ve} u 15. mi nu tu svi- ran pe nal za do ma }i na. Si gu ran sa 10 me ta ra bio jeRaj ~e vi}. Sa mo dva mi nu ta ka sni je, go sti su u spe lire zul tat ski da se vra te u u tak mi cu iz van red nim go -lom Pa vi }e vi }a sa pre ko 10 me ta ra.

I ka da se u na stav ku o ~e ki va la dra ma, jo{ ve }a ne -

iz ve snost i ko zna {ta jo{, pr vu ka ta stro fal nu gre -{ku na pra vio je gol man Mar ba, ko ji je u ̀ e qi da pre -se ~e na{ na pad pro ma {io lop tu, {to je is ko ri stioBra zi lac De So u za da po ve }a pred nost svog ti ma. Odta da, na te re nu je po sto jao sa mo E ko no mac, a go le a -dom ko ja je u sle di la Be o gra |a ni su to li ko bi li uz dr- ma ni, da jed no vre me go to vo ni su zna li gde te ra julop tu.

Ka ko je i po ~eo, ta ko je i za vr {io ovu u tak mi cu,si gur no, uz gol ma na Ak sen ti je vi }a, naj bo qi i gra~pro {lo ne deq ne u tak mi ce, i po nov ni stre lac dva go -la - Slo bo dan Bo ba Raj ~e vi}.

Ni je zgo reg ni po me nu ti da je u pr vom ko lu mi nili ge za pr va ka, E ko no mac do bio na svom te re nu ni -{ki Ko per ni kus sa 2:1. Ju ~e, u o kvi ru tre }eg ko la,i grao je u Sme de re vu pro tiv i sto i me ne e ki pe, dok }ese u su bo tu o pet sa sta ti sa e ki pom Ko per ni ku sa, aliu Ni {u. Ve} na red ne sre de, 9. ma ja, u Be o gra du }e u -sle di ti no vi du el Mar ba i E ko nom ca, {to je za pra -vo pret po sled we, pe to ko lo mi ni li ge.

S. M. S.

K O [ A R K A

BKK RAD NI^ KI - RAD NI^ KI 76:88

Re van{pu nom me rom

BE O GRAD - Ha la: „[u mi ce“. Gle da la ca: 500. Su di je: Ju ras, O brk ne ̀ e -

vi}, Ve sko vi} (Be o grad). Re zul tat po ~e tvr ti na ma: 17:24, 15:27, 29:16,

15:21.

BKK RAD NI^ KI: [qi van ~a nin 2, O smo kro vi} 9, To mi} 9, Ba la ban,

Ra ko wac, Bol ti} 11, I li}, Ki ta no vi} 9, Pe tro vi} 22, Ga ~i} 2, Mi jo vi}

8, La li} 4.

RAD NI^ KI: Pav ko vi} 7, Si no vec 6, Saj mon 8, Mar ko vi} 8, Bir ~e vi}

10, Ne {o vi}, Bra ti}, Vuk sa no vi} 13, Mar ja no vi} 15, Skot 6, Mi ja to vi}

3, Ba ki} 13.

U SPON for me, e vi den tan u po sled wih me sec da na, kra gu je va~ ki ko -{ar ka {i po tvr di li su u Be o gra du. Ni je im o stao du ̀ an ni tim sa Cr- ve nog kr sta, ko ji je u „Je ze ru“ na pra vio sen za ci ju i is pra {io i za -bra ni ke Mi ro sla va Ni ko li }a sa 11 po e na ra zli ke. Tim skom, i pre sve -ga str pqi vom i grom o stva re na je po be da vred na pri kqu~ ka Par ti za nu,ali i, zbog re zul ta ta o sta lih ri va la ko ji su i {li na ru ku vo de }em dvo-j cu, o dva ja wa na sa svim pri stoj nu bo dov nu ra zli ku u o va ko krat kom tak -mi ~e wu.

O vo ga pu ta klu pa je „od lu ~i la“ da te ret i gre ras po re di na ve }i broji gra ~a, uz po ve }a nu mi nu ta ̀ u Vuk sa no vi }u i Mar ja no vi }u. Oni su sva -ka ko bi li po kre ta ~i i sto ̀ e ri po be de. Ka ko su Be o gra |a ni e ki pa ko jase o sla wa na {ut, i gru sa ve li kim bro jem be ko va u po sta vi i ne pre sta -nim, go to vo i ri ti ra ju }im iz me na ma, re {e no je da se te ̀ i {te i gre pre- ba ci pod ko{, gde je Rad ni~ ki nad mo} ni ji. Uz ne {to iz jed na ~e ni ju i gruna star tu, bo qa i is ku sni ja e ki pa br zo se o dvo ji la na dvo ci fre nu ra z-li ku i, o sim u krat kom pe ri o du u tre }oj de o ni ci, ka da su Be o gra |a nisti za li na 60:62 i 66:69, o dr ̀ a va li ra zli ku do voq nu za mi ran fi ni{.

Ve} po me nu tom dvoj cu pri kqu ~io se naj pre Bir ~e vi}, a na sa momkra ju sve bo qi Ba ki}, pa je ra zli ka bi la ta man to li ka da u me |u sob nomsko ru kra gu je va~ ki Rad ni~ ki bu de za po en bo qi. M. M.

PR VA „A” LI GA - @

U star tubo qe

NO VU po be du u plej-aut tak mi -~e wu Pr ve A li ge, ko {ar ka {i ceRad ni~ kog za be le ̀ i le su u sed- mom ko lu, na svom te re nu, sa vla -dav {i ni {ki Stu dent re zul ta tom83:76.

Pre va gu je, ~i ni se, od ne la pr -va ~e tvr ti na, ko ju su Kra gu jev ~an -ke re {i le u svo ju ko rist sa o samra zli ke - 19:11. U na stav ku, vo di -la se rav no prav na i o tvo re na bor -ba, {to je do pri ne lo ve li koj e fi- ka sno sti na obe stra ne. Na kra ju,i pak za slu ̀ e na po be da do ma }ihi gra ~i ca.

U na red nom, pret po sled wem, i -na ~e o smom ko lu plej-aut tak mi -~e wa, ko je je na pro gra mu u su bo tu,„cr ve ne“ jo{ jed nom ove se zo ne i -gra ju kao do ma }i ni, a pro tiv nik}e im bi ti su bo ti~ ki Spar tak.

S. M. S.

Ka ti} ka se polakoo po ra vqa

NAJ BO QA i gra ~i ca Rad ni~ kog,i je dan od naj bo qih stre la ca Pr -ve li ge A lek san dra Ka ti}, ko ja zb-og po vre de li ga me na ta ne i gra odkra ja pr ven stva, po la ko se o po ra -vqa.

Ka ko smo sa zna li u klu bu, ovata len to va na ko {ar ka {i ca po la kou la zi u tre na ̀ ni pro ces i, po re -~i ma ~el ni ka „cr ve nih“, bi }e sp-rem na za na red no pr ven stvo.

S. M. S.

ULOGA BOBANA MARJANOVI]ASVE VA@NIJA I ZNA^AJNIJA

Fot

o: k

krad

nick

i.rs