Download pdf - Metabolismul Glucidic (1)

Transcript
 • 7/25/2019 Metabolismul Glucidic (1)

  1/12

  BIOCHIMIE CLINICA 4.BIOCHIMIE CLINICA 4.

  METABOLISMUL GLUCIDICMETABOLISMUL GLUCIDIC

 • 7/25/2019 Metabolismul Glucidic (1)

  2/12

  METABOLISMUL GLUCIDICMETABOLISMUL GLUCIDIC

  Glucidele reprezinta principala sursa de enerie aGlucidele reprezinta principala sursa de enerie a

  !ranis"ului.!ranis"ului.Capacitatea de st!care a lucidel!r este li"itata pentruCapacitatea de st!care a lucidel!r este li"itata pentru

  d!ar #$ !re% in c!nditii de repaus&d!ar #$ !re% in c!nditii de repaus&

  ' In (icat )#*+ din reutatea sa,In (icat )#*+ din reutatea sa,

  ' In "usc-i )*%+ din reutatea l!r,In "usc-i )*%+ din reutatea l!r,

  T!ate tesuturile p!t utiliza luc!za.T!ate tesuturile p!t utiliza luc!za.

  In c!nditii de p!st prelunitIn c!nditii de p!st prelunit

  ' unele tesuturi depind e/clusi0 de luc!za& creierul% eritr!citele%unele tesuturi depind e/clusi0 de luc!za& creierul% eritr!citele%

  tr!"1!citele% leuc!citele% "edul!suprarenalatr!"1!citele% leuc!citele% "edul!suprarenala

  ' altele p!t utiliza acizii rasi% c!rpii cet!nicialtele p!t utiliza acizii rasi% c!rpii cet!nici

 • 7/25/2019 Metabolismul Glucidic (1)

  3/12

  GLUCIDELE DIN O2GANISMUL UMANGLUCIDELE DIN O2GANISMUL UMAN

  Gluc!za plas"atica pr!0ine din&Gluc!za plas"atica pr!0ine din&

  ' Hidr!liza p!lilucidel!r ali"entareHidr!liza p!lilucidel!r ali"entare' C!n0ersia alt!r -e/!ze ali"entareC!n0ersia alt!r -e/!ze ali"entare

  ' Sinteza luc!zei din a"in!acizi si acid piru0icSinteza luc!zei din a"in!acizi si acid piru0ic

  In pr!cesulIn pr!cesul diestieidiestiei%%

  ' A"id!nul si lic!enul ali"entar sunt -idr!lizati su1 actiuneaA"id!nul si lic!enul ali"entar sunt -idr!lizati su1 actiunea 33a"ilazei sali0area"ilazei sali0are

  (!"anduse de/trine si "alt!za.(!"anduse de/trine si "alt!za.' In du!den% su1 actiuneaIn du!den% su1 actiunea 33a"ilazei pancreatice si enzi"ei de dera"i(iere% sea"ilazei pancreatice si enzi"ei de dera"i(iere% se

  c!ntinua -idr!liza pana la stadiul de dilucide sau "!n!lucide.c!ntinua -idr!liza pana la stadiul de dilucide sau "!n!lucide.

  ' Dilucidele su1 actiunea diza-aridazel!r sunt -idr!lizate !1tinanduse G% Gal% 5Dilucidele su1 actiunea diza-aridazel!r sunt -idr!lizate !1tinanduse G% Gal% 5

  A1s!r1tieA1s!r1tie& M!n!zele sunt transp!rtate in celulele "uc!asei intestinale&& M!n!zele sunt transp!rtate in celulele "uc!asei intestinale&

  ' prin "ecanis" de transp!rt acti0 Naprin "ecanis" de transp!rt acti0 Na66 dependentdependentpentru G si Gal sipentru G si Gal si' transp!rt Natransp!rt Na66 independent )di(uzie (acilitata,independent )di(uzie (acilitata,pentru 5pentru 5

  Transp!rtul acti0 NaTransp!rtul acti0 Na66 independent spre e/teri!rul celulel!r epiteliuluiindependent spre e/teri!rul celulel!r epiteliului

  intestinal pentru G si Galintestinal pentru G si Gal

  7rin 0ena p!rta !zele sunt transp!rtate la (icat7rin 0ena p!rta !zele sunt transp!rtate la (icat

 • 7/25/2019 Metabolismul Glucidic (1)

  4/12

  GLUCIDELE DIN O2GANISMUL UMANGLUCIDELE DIN O2GANISMUL UMAN

  In (icatIn (icat% -e/!zele (!s(!rilate )Gal87% 587, sunt trans(!r"ate in G87% -e/!zele (!s(!rilate )Gal87% 587, sunt trans(!r"ate in G87

  care prin -idr!liza enereaza Gluc!za )lice"ia,care prin -idr!liza enereaza Gluc!za )lice"ia,

  Gluc!za&Gluc!za&

  ' este !/idata pentru enerare de enerie este !/idata pentru enerare de enerie lic!lizalic!liza)8+,)8+,

  ' se dep!ziteaza su1 (!r"a de lic!en -epatic se dep!ziteaza su1 (!r"a de lic!en -epatic lic!en!enezalic!en!eneza)+,)+,

  ' se p!ate dep!zita "uscular )"i!card% "usc-i sc-eleticise p!ate dep!zita "uscular )"i!card% "usc-i sc-eletici,,

  ' se trans(!r"a in lipide )tesut adip!s,se trans(!r"a in lipide )tesut adip!s,)9*+,)9*+,Cand lice"ia scade% are l!cCand lice"ia scade% are l!c lic!en!lizalic!en!liza-epatica-epatica

  (!s(!rilaza :a;(!s(!rilaza :a;

  )G,)G,nn6 H6 H997O7O44 )G,)G,n#n# 6 G#76 G#7

  (!s(!luc!"utaza(!s(!luc!"utaza

  G#7G#7 G87G87G87azaG87aza

  G87 6 HG87 6 H$$OO G 6 H G 6 H997O7O44

  Gluc!za enerata ast(el este transp!rtata pe cale sanuina spre tesuturiGluc!za enerata ast(el este transp!rtata pe cale sanuina spre tesuturi

  unde este deradata cu eli1erare de enerie )lic!liza aer!1a sauunde este deradata cu eli1erare de enerie )lic!liza aer!1a sau

  anaer!1a,anaer!1a,

 • 7/25/2019 Metabolismul Glucidic (1)

  5/12

  GLICEMIAGLICEMIA

  La adult% in c!nditii de nutritie ec-ili1rata% inter0alul deLa adult% in c!nditii de nutritie ec-ili1rata% inter0alul de

  re(erinta este

 • 7/25/2019 Metabolismul Glucidic (1)

  6/12

  Cata1!lis"ul si ana1!lis"ul lucidel!r depind de&Cata1!lis"ul si ana1!lis"ul lucidel!r depind de&

  ' Aut!relarea (izic!c-i"ica prin "ecanis"ele c!"ple/eAut!relarea (izic!c-i"ica prin "ecanis"ele c!"ple/e

  -epatice-epatice

  ' 2elarea neur!-!r"!nala&2elarea neur!-!r"!nala&

  H!r"!n -ip!lice"iant 'H!r"!n -ip!lice"iant ' Insulina&Insulina&

  Creste per"ea1ilitatea "e"1ranei celulare si deci preluarea GCreste per"ea1ilitatea "e"1ranei celulare si deci preluarea G

  la ni0elul celulel!r "usculare si adip!asela ni0elul celulel!r "usculare si adip!ase

  Creste captarea luc!zei la ni0elul -epat!citului si sti"uleazaCreste captarea luc!zei la ni0elul -epat!citului si sti"uleaza

  lic!en!eneza si lip!enezalic!en!eneza si lip!eneza

  In-i1a lic!en!liza si eli1erarea luc!zei in circulatieIn-i1a lic!en!liza si eli1erarea luc!zei in circulatie

  In (icat% "usc-i si celule adip!ase creste sinteza pr!teicaIn (icat% "usc-i si celule adip!ase creste sinteza pr!teica

  ' H!r"!n p!lipeptidic pr!dus de celuleleH!r"!n p!lipeptidic pr!dus de celulele >>ale insulel!r Laner-ansale insulel!r Laner-anspancreaticepancreatice

  ' Sintetizat din pr!insulina prin desprinderea peptiduluiCSintetizat din pr!insulina prin desprinderea peptiduluiC

 • 7/25/2019 Metabolismul Glucidic (1)

  7/12

  H!r"!ni -iperlice"ianti&H!r"!ni -iperlice"ianti.#. Gluca!nul )Gluca!nul )p!lipeptid linear secretat de celulelep!lipeptid linear secretat de celulele 33ale insulel!rale insulel!r

  Laner-ans,Laner-ans, sti"uleaza lic!en!lizei -epatica% luc!ne!eneza% lip!liza )?G% ?AGL,sti"uleaza lic!en!lizei -epatica% luc!ne!eneza% lip!liza )?G% ?AGL,

  secretia este sti"ulata de c!rtiz!l% a"in!acizi% e(!rt (izic% in(ectiisecretia este sti"ulata de c!rtiz!l% a"in!acizi% e(!rt (izic% in(ectii

  $.$. STH si ACTHSTH si ACTH)secretati de anter!-ip!(iza,)secretati de anter!-ip!(iza, In-i1a preluarea G de catre tesuturi% creste eli1erarea G -epatice%In-i1a preluarea G de catre tesuturi% creste eli1erarea G -epatice%

  in-i1a lip!eneza din lucide% deter"ina eli1erarea AGL din tesutul adip!sin-i1a lip!eneza din lucide% deter"ina eli1erarea AGL din tesutul adip!s

  9.9. Tir!/inaTir!/ina)T4, si)T4, si trii!d!tir!ninatrii!d!tir!nina)T9,)T9,

  cresc a1s!r1tia la ni0el intestinal sicresc a1s!r1tia la ni0el intestinal si sti"uleaza lic!en!lizasti"uleaza lic!en!liza

  Accelereaza deradarea insulineiAccelereaza deradarea insulinei

  4.4. AdrenalinaAdrenalina )"edul!suprarenala,)"edul!suprarenala, acti0eaza adenilat ciclaza care creste AM7c% ast(el este acti0ata (!s(!rilazaacti0eaza adenilat ciclaza care creste AM7c% ast(el este acti0ata (!s(!rilaza

  in -epat!cit si sti"uleaza lic!en!lizain -epat!cit si sti"uleaza lic!en!liza Sti"uleaza cata1!lis"ul triliceridel!r in tesutul adip!sSti"uleaza cata1!lis"ul triliceridel!r in tesutul adip!s

  .. C!rtic!ster!iziiC!rtic!ster!izii sti"uleaza cata1!lis"ul pr!teinel!r% dea"inarea a"in!acizil!r%sti"uleaza cata1!lis"ul pr!teinel!r% dea"inarea a"in!acizil!r%

  lic!ne!enezalic!ne!eneza

  In-i1a "eta1!lis"ul luc!zei in tesuturile peri(ericeIn-i1a "eta1!lis"ul luc!zei in tesuturile peri(erice

 • 7/25/2019 Metabolismul Glucidic (1)

  8/12

  DIABETUL@AHA2ATDIABETUL@AHA2AT

  Grup eter!en de "ani(estari pat!l!ice caracterizate prinGrup eter!en de "ani(estari pat!l!ice caracterizate prin

  de(icienta insulinei si scaderea t!lerantei la lucide.de(icienta insulinei si scaderea t!lerantei la lucide.7!ate (i7!ate (i

  ' idi!paticidi!patic

  ' secundar pancreatitei% carcin!"ului pancreatic% -e"!cr!"at!zei%secundar pancreatitei% carcin!"ului pancreatic% -e"!cr!"at!zei%

  sindr!"ului Cus-in% acr!"ealieisindr!"ului Cus-in% acr!"ealiei

  Este clasi(icat &Este clasi(icat &

  ' Tip # insulin!dependent )IDDM, denu"it :u0enil;Tip # insulin!dependent )IDDM, denu"it :u0enil;

  ' Tip $ insulin!independent )NIDDM, :de "aturitate;Tip $ insulin!independent )NIDDM, :de "aturitate;

  Mani(estari clinice&Mani(estari clinice&

  ' IDDMIDDM#$ sapta"ani% apar pr!resi0& p!liurie% p!lidipsie% scadere p!nderala% irita1ilitate%#$ sapta"ani% apar pr!resi0& p!liurie% p!lidipsie% scadere p!nderala% irita1ilitate%

  in(ectii respirat!rii% c!nsu" de 1auturi dulciin(ectii respirat!rii% c!nsu" de 1auturi dulci

  ulteri!r& returi% 0arsaturi% des-idratare% stup!are% c!"a% decesulteri!r& returi% 0arsaturi% des-idratare% stup!are% c!"a% deces

  ' NIDDM p!ate (i asi"pt!"atic -iperlice"ie% int!leranta la lucide% lic!zurieNIDDM p!ate (i asi"pt!"atic -iperlice"ie% int!leranta la lucide% lic!zurie

 • 7/25/2019 Metabolismul Glucidic (1)

  9/12

  MODI5ICA2I ALE METABOLISMULUI GLUCIDICMODI5ICA2I ALE METABOLISMULUI GLUCIDIC

  Hiperlice"iaHiperlice"iaapare ca ur"are a pertur1arii transp!rtului si preluariiapare ca ur"are a pertur1arii transp!rtului si preluariiluc!zei la ni0elul tesuturil!r peri(erice.luc!zei la ni0elul tesuturil!r peri(erice.' acti0itatea G87azei este crescuta )luc!ne!eneza?,%acti0itatea G87azei este crescuta )luc!ne!eneza?,%

  ' transp!rtul si preluarea a"in!acizil!r in tesuturile peri(erice )sinteza pr!teica ,transp!rtul si preluarea a"in!acizil!r in tesuturile peri(erice )sinteza pr!teica ,

  Gluca!nul ?&Gluca!nul ?&' lic!en!liza ?%lic!en!liza ?%

  ' luc!ne!eneza?luc!ne!eneza?

  ' lip!liza ?lip!liza ? AGL ?AGL ? acetil C!A ?acetil C!A ? c!lester!l ? si c!rpi cet!nici )acid acetilc!lester!l ? si c!rpi cet!nici )acid acetilacetic% acidacetic% acid >>-idr!/i1utiric% acet!na, ? )-idr!/i1utiric% acet!na, ? )cet!acid!zacet!acid!za,,

  7r!t!nii eli1erati de c!rpii cet!nici tre1uie ta"p!nati de siste"ul ta"p!n7r!t!nii eli1erati de c!rpii cet!nici tre1uie ta"p!nati de siste"ul ta"p!n1icar1!nat = acid car1!nic enerand apa si CO1icar1!nat = acid car1!nic enerand apa si CO$$. Se instaleaza. Se instaleaza acid!zaacid!za

  "eta1!lica"eta1!licadat!rita depletiei 1icar1!natil!r.dat!rita depletiei 1icar1!natil!r.

  pHul sanuin redus sti"uleaza centrul respirat!r ' respiratie rapida% adanca%pHul sanuin redus sti"uleaza centrul respirat!r ' respiratie rapida% adanca%uss"aul.uss"aul.

  Urina de0ine acida. Indepartarea ani!nil!r !ranici in urina este ac!"paniata deUrina de0ine acida. Indepartarea ani!nil!r !ranici in urina este ac!"paniata decati!ni. Se pierd Nacati!ni. Se pierd Na66% % 66% NH% NH4466 urinar.urinar.Scad NaScad Na66% % 66% NH% NH4466plas"atic. Ulteri!r plas"atic. Ulteri!r 66intracelular iese din celula si creste ni0elul plas"atic.intracelular iese din celula si creste ni0elul plas"atic.

  7!liuria apare prin diureza !s"!tica iar pierderile de electr!liti deter"ina7!liuria apare prin diureza !s"!tica iar pierderile de electr!liti deter"ina

  des-idratare% -ip!0!le"ie% -ip!tensiune% c!"a% "!artedes-idratare% -ip!0!le"ie% -ip!tensiune% c!"a% "!arte

 • 7/25/2019 Metabolismul Glucidic (1)

  10/12

  COM7LICATII ACUTE METABOLICECOM7LICATII ACUTE METABOLICE

  Cet!acid!za dia1etica se0era )c!"a dia1etica,Cet!acid!za dia1etica se0era )c!"a dia1etica,

  C!"a -iper!s"!lara (ara cet!acid!zaC!"a -iper!s"!lara (ara cet!acid!za

  Acid!za lacticaAcid!za lactica

  C!"a -ip!lice"icaC!"a -ip!lice"ica

 • 7/25/2019 Metabolismul Glucidic (1)

  11/12

  COM7LICATII C2ONICE METABOLICECOM7LICATII C2ONICE METABOLICE

  Siste" cardi!0ascular& "i!card!patia dia1etica% "acr! siSiste" cardi!0ascular& "i!card!patia dia1etica% "acr! si"icr!ani!patia"icr!ani!patia

  Siste" ner0!s& neur!patiaSiste" ner0!s& neur!patia

  Tesut adip!s& de(icit p!nderal )tip#, sau e/ces )tip$,Tesut adip!s& de(icit p!nderal )tip#, sau e/ces )tip$,

  Tesut !s!s& !ste!peniaTesut !s!s& !ste!penia

  Tesut c!nuncti0& "!di(icari tr!(ice cutanate% ale "!1ilitatiiTesut c!nuncti0& "!di(icari tr!(ice cutanate% ale "!1ilitatiiarticularearticulare

  Tesut "uscular& scaderea (!rtei "usculare% atr!(iiTesut "uscular& scaderea (!rtei "usculare% atr!(ii

  Tesut -epatic& incarcare rasa si cu lic!enTesut -epatic& incarcare rasa si cu lic!en

  Tul1urari respirat!rii%Tul1urari respirat!rii%

  Tul1urari diesti0e%Tul1urari diesti0e%

  Tul1urari enit!urinare secundare neur!patieiTul1urari enit!urinare secundare neur!patiei

  M!di(icari secundare end!crine )S2% tir!ida% -ip!(iza%M!di(icari secundare end!crine )S2% tir!ida% -ip!(iza%!nade,!nade,

  Tul1urari ale sist.i"un!l!ic& rezistenta scazuta la in(ectiiTul1urari ale sist.i"un!l!ic& rezistenta scazuta la in(ectii

 • 7/25/2019 Metabolismul Glucidic (1)

  12/12

  Hip!lice"ia&Hip!lice"ia&

  ' Ca raspuns la #$#4 !re de p!st&Ca raspuns la #$#4 !re de p!st&

  e/ces de insulina pancreatica% tu"!ri n!npancreatice cu acti0itatee/ces de insulina pancreatica% tu"!ri n!npancreatice cu acti0itate

  insulinliFe& utilizare ? a G de catre tu"!ra% eli1erare -epaticainsulinliFe& utilizare ? a G de catre tu"!ra% eli1erare -epatica

  pan-ip!pituitaris"% -ip!tir!idis"% -ip!adrenalis"%pan-ip!pituitaris"% -ip!tir!idis"% -ip!adrenalis"%

  1!li de st!care a lic!enului&1!li de st!care a lic!enului&

  ' !n GierFe ' de(icienta G87aza!n GierFe ' de(icienta G87aza

  a(ectiuni -epaticea(ectiuni -epatice

  ' Care apare dupa sti"ulare )reacti0a,Care apare dupa sti"ulare )reacti0a,e/ces indus de insulina% ad"inistrarea de insulina sau aentie/ces indus de insulina% ad"inistrarea de insulina sau aenti

  -ip!lice"ianti%-ip!lice"ianti%

  -ip!lice"ie alc!!lica )in-i1area luc!ne!enezei,%-ip!lice"ie alc!!lica )in-i1area luc!ne!enezei,%

  alact!ze"ia )de(icienta Gal#7Uridil trans(eraza sau GalFinaza,alact!ze"ia )de(icienta Gal#7Uridil trans(eraza sau GalFinaza,

  int!leranta ereditara la (ruct!za )Ar% de(icienta 5#7 ald!laza,%int!leranta ereditara la (ruct!za )Ar% de(icienta 5#7 ald!laza,%(ruct!zuria )de(icienta de (ruct!Finaza,(ruct!zuria )de(icienta de (ruct!Finaza,