Download pptx - Baze Podataka 2

Transcript

Prijem pacijenta

Prijem pacijentaMislav ZeljkoJosip Leko

Prof.dr.sc. Goran Kraljevi7.2.20151Sadraj

Relacijski model u MS Accessu

Implementacija relacijskog modela

Implementacija sigurnosti

Implementirane pohranjene procedure

Implementirani pohranjeni okidai 7.2.20152Relacijski model u MS Accessu

7.2.20153Implementacija relacijskog modelaOracle baza podataka

Nakon instalacije i kreiranja konekcije u navedenoj bazi pod nazivom Prijem pacijenta moemo krenuti s implementacijom Prilikom instalacije baze traeno je kreiranje pasworda koji e nam biti potreban pri kreiranju konekcije, a kao username koristimo SYSTEM ili SYS. Naziv konekcije je proizvoljan.

7.2.20154Tablice se kreiraju na nain da idemo desnim klikom na Table zatim New table.Postavljanje PK i FK nalaze se unutar prozora za kreiranje tablice.Kada kreiramo sve tablice i ispravno postavimo kljueve moemo napraviti relacijski model tako to na kartici View idemo desnim klikom zatim Data modeler-Browser i nakon toga metodom Drag/Drop privuemo tablice unutar okvira, a veze e se same kreirati.7.2.201557.2.201567.2.201577Postgre SQL baza podataka

Za rad s Postgre SQL koristio sam klijentsku aplikaciju pgAdminIII koja je ukljuena u instalaciju.Onda se kreira nova baza podataka s lijeve strane desni klik na Databases i New database i kreiramo bazu podataka ja sam je nazvao Prijem_pacijenta. Kada smo kreirali bazu podataka moemo kreirati tablice. One se prave tako to se klikne na Databases, Prijem_pacijenta,Schemes,Public, i onda na opciji Tables desnim klikom New table.

7.2.20158Potrebano je postaviti PK i FK to se radi tako to se ide na karticu Constrains u ovome prozoru i odabere to e biti primarni, a to strani klju.Da bismo napravili relacijski model bilo je potrebno kliknuti na bazu Priijem_pacijenta, zatim na kartici Tools izabrati opciju Query tool (CTRL + E), zatim iizabrati Graphical query tool.

7.2.20159MySQL baza podataka

Kao to i instalacija mySql-a nije bila teka, tako je isto iimplementacija relacijskog modela dosta jednostavanproces. Kada odaberemo admin tipku u xampp controlpanelu, u izborniku s lijeve strane odaberemo opcijuNew, te se pojavi input polje za unos imena bazepodataka, to je u naem sluaju PrijemPacijenata.Zatim na tipku CREATE, kreiramo nau bazu.7.2.201510Kreiranje tablica se vri na nain, da odaberemo bazu u koju emo kreirati tablicu, te nam se prikaze inputforma za unos imena tablice i odaberemo tipku go.Dodavanje atributa radimo tako da uradimo dvostrukiklik na tablicu i unosimo podatke.Definiramo ime,vrstu podataka,uvijek je null osim kadoznaimo Not NULL.PK se automatski stavlja,a FK dvostruki klik na eljenutablicu >>Foreign Keys.Veze su u obliku: 1:1, 1:n, n:m

7.2.201511Implementacija sigurnosti Oracle baza podataka

Pomou klijentske aplikacije SQL Deeloper kreirana su dva korisnika(desni klik na datoteku Other Users zatim na Create User). Nakon toga, dodjeljivane su ovlasti nad tablicama (desni klik na tablicu, zatim na Privileges pa na Grant). Bilo je potrebno za svaku tablicu odabrati koji joj korisnik moe pristupiti i s kojim privilegijama.

7.2.20151212Da bi se ponovno spojili na novokreirane korisnike potrebne je izii iz root-a, i upisati username novog korisnika kao i lozinku koju smo mu je dodijelili.

7.2.2015137.2.2015147.2.201515Postgre SQL

Najprije se kreira jedan korisnik koji ima sve ovlasti da bi mogli kreirati bazu podataka, zatim sam kreirao jo dva korisnika ivan koji nema nikakve ovlasti osim select i korisnika neki koji ima sve ovlasti. Korisnik se kreira na Login roles idmo desni klik i New role i tu dodamo korisnika.

7.2.201516Da bi se ponovno spojili na bazu preko drugog korisnika, potrebno je na serveru u opciji propertise promjeniti korisnika, zatim prilokom ponovnog spajanja potrebno je unjeti lozinku koju smo dodjelili korisniku.

7.2.201517MySQL baza podataka

U kartici PRIVILEGES imamo listu korisnika koja imaovlasti za koritenje baze. Pri instalaciji se dobije samo jedan korisnik imena rootsa svojom ifrom.7.2.201518Kreiranje drugih korisnika se radi klikom na Add User.Na Add Users definiramo ime korisnika i lozinku.Na Add Role odabiremo koje privilegije ima kojikorisnik.Adminu dajemo privilegiju ALL a komitentu SELECT.

7.2.201519Tipovi podatakaTip podatkaMS AccessOracleSQL ServerMySQLPostgreSQLCjelobrojniNumberNumberIntIntNumericTekstTextVarchar2Nvarchar()Varchar[]Character()BoolYes/NoNumber(0,1)BitEnum(Yes,No)BooleanDatumDate/TimeDateDatetimeDatetimeDateSlikaOLE ObjectBlobImageBlobBytea7.2.201520Implementacija pohranjenih procedura Kod pohranjenih procedura u Oracle-u

Procedura 1: Poveaj_plau

create or replace PROCEDURE povacaj_placu (p_id IN osoblje_bolnice.osobljeid%TYPE)ISBEGINUPDATE osoblje_bolniceSET placa=placa * 1.1WHERE osobljeid=p_id;END povacaj_placu ;7.2.2015217.2.2015227.2.201523Implementacija pohranjenih okidaaKod pohranjenih okidaa u Oracle-u

Okida 1: Provjera_plae

create or replace TRIGGER PROVJERA_PLACE BEFORE INSERT OR UPDATE of placa ON OSOBLJEBOLNICE for each rowwhen(new.placa < old.placa)BEGIN RAISE_APPLICATION_ERROR (-20000, 'placa ne smije bitiumanjena!');END;7.2.2015247.2.2015257.2.201526


Recommended