Transcript
Page 1: 9,9 0.- · 2019-06-17 · วันที่ โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม มื้ออาหาร เช้า กลางวัน

รหสโปรแกรม : 11876 (กรณาแจงรหสโปรแกรมทกครงทสอบถาม)

สมผสดนแดนแหงอารยะธรรมโลกอาหรบ ทองตะลยทะเลทราย และนอนแคมปดดาวทวารดม ชมมหานครสชมพ หนงในเจดสงมหศจรรยโลกยคใหมทเมองเพตรา

ทดลองลอยตว และพอกโคลน ททะเลเดดซ ไดตามทใจตองการ และพกโรงแรมทเดดซ ตามรอยโมเสก ณ เทอกเขา เมานเนโบ และศลปะแผนทสมยโบราณทท าจากแผนโมเสก

ชมปราสาทเครค ปอมปราการ แหงสดทายของเหลาอศวน ในยคสงครามโมเสก เยอนกรงอมมาน มหานครทเกาแกอนดบตนๆของโลกยคปจจบน

รายละเอยดเทยวบน สายการบน วนทเดนทาง เสนทาง เทยวบน เวลาออก เวลาถง ชวโมงบน

23 ม.ค. 62 สวรรณภม - คเวต KU 412 11:15 15:00 7.45 ชม. 23 ม.ค. 62 คเวต - อมมาน KU 563 17:10 18:45 2.35 ชม. 27 ม.ค. 62 อมมาน - คเวต KU 564 18:55 21:55 2.00 ชม. 27 ม.ค. 62 คเวต - สวรรณภม KU 411 23:00 09:45+1 6.45 ชม.

อตราคาบรการ (ผเดนทางผใหญไมต ากวา 30 ทาน) วนเดนทาง ราคาผใหญ พกหองค / ตอทาน พกหองเดยวจายเพมทานละ

23 ม.ค. 62 – 28 ม.ค. 62 39,990.-บาท 7,500.- บาท

โดยสายการบน คเวตแอรเวย

Page 2: 9,9 0.- · 2019-06-17 · วันที่ โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม มื้ออาหาร เช้า กลางวัน

วนท โปรแกรมการเดนทาง โรงแรม มออาหาร

เชา กลางวน เยน

23 ม.ค. 62 กรงเทพฯ - คเวต- อมมาน SEVEN ROSES HOTEL,

AMMAN - -

24 ม.ค. 62 อมมาน – เมาทเนโบ – มานาบา – ปราสาทเครค – ทะเลทรายวาดรม

RAHAYEP DESERT CAMP, WADIRUM

25 ม.ค. 62 วาดรม – เพตรา SELLA HOTEL,

PETRA

26 ม.ค. 62 เพตรา – ทะเลเดดซ GRAND EAST HOTEL,

DEAD SEA

27 ม.ค. 62 ทะเลเดดซ – อมมาน – คเวต - -

28 ม.ค. 62 กรงเทพฯ -

รายละเอยดการเดนทาง

วนทหนง กรงเทพฯ – คเวต – อมมาน 08.00 น. นดหมายคณะพรอมกนท ทาอากาศยานสวรรณภม ชน 4 ประต 9 เคาเตอร S สายการบนคเวต

แอรเวย เจาหนาทคอยตอนรบ และบรการเ รองกระเปาเดนทาง เชคอน และรบเอกสารประกอบการเดนทาง

Page 3: 9,9 0.- · 2019-06-17 · วันที่ โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม มื้ออาหาร เช้า กลางวัน

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge คลกชม http://bit.ly/2NMk5YE

11.15 น. ออกเดนทางส สนามบนคเวต, โดยสายการบนคเวตแอรเวย เทยวบนท KU412 (บรการอาหารและเครองดมบนเครอง น าหนกกระเปาสงสดทานละ 2 ใบ ใบละไมเกน 23 กโลกรม)

15.00 น. เดนทางถง สนามบนคเวต เปลยนเครองบน เพอเดนทางสกรงอมมาน 17.10น. น าทานออกเดนทางส กรงอมมาน โดยสายการบนคเวตแอรเวย เทยวบนท KU563 18.45 น. ถง ทาอากาศยานอมมานควนอเลย ประเทศจอรแดน ผานพธการตรวจคนเขาเมอง ศลกากร และ

รบกระเปาสมภาระ โดยจะมเจาหนามาคอยชวยอ านวยความสะดวกดาน วซา ใหแกคณะ (เวลาทองถนทประเทศจอรแดนชากวาประเทศไทย 4 ชวโมง) น าคณะเดนทางเขาสทพก

ค า บรการอาหารค า ณ หองอาหารของโรงแรม ทพก SEVEN ROSES HOTEL, AMMAN (https://www.sevenroseshotel.com/)

Page 4: 9,9 0.- · 2019-06-17 · วันที่ โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม มื้ออาหาร เช้า กลางวัน

วนทสอง อมมาน – เมาทเนโบ – มานาบา – ปราสาทเครค – ทะเลทรายวาดรม เชา บรการอาหารเชาทหองอาหารของโรงแรม น าคณะเดนทางส เมาทเนโบ (ระยะทางประมาณ 40 ก.ม. ใชเวลาเดนทางประมาณ 1 ช.ม.)

ดนแดนศกดสทธทตงอยบนเขา สถานทซงเชอกนวานาจะเปนบรเวณทเสยชวต และฝงศพ ของโมเสส ผ น าชาวยวเดนทางจากอยปต ไปยงเมองคานาอน และเปนผน าค าสอนบญญตสบประการของพระยะโฮวาหลงมาเผยแผสมนษย

ชมโบสถอนสรณโมเสส ทสรางขนเพอเปนทระลกถงโมเสส อนสรณแหงนสนนษฐานวาสรางขนในป ค.ศ. 300-400 ในยคไบเซนไทน ตอนตนครสตศกราช ภายในเปนพพธภณฑขนาดยอม เกบสงของตางๆ ทขดพบในบรเวณน พรอมทงมภาพถาย ใหทาน ชมวว และเกบภาพทจะมองเหนทศนยภาพทงแมน าจอรแดน ทะเลเดดซ นครเจรโค เมองเบธเลแฮม และเมองเยรซาเลม หรอดนแดนศกดสทธ

น าทานชม เมองมานาบา (ระยะทางประมาณ 10 ก.ม. ใชเวลาเดนทางประมาณ 20 นาท) หรอเมองแหงโมเสก วากนวาทนมงานศลปะโมเสกทสวยงามมาก เปนเมองทองเทยวเชงวฒนธรรมทนาสนใจแหงหนงของประเทศจอรแดน ผคนตงถนฐานอยทนมานานกวา 4,500 ป ชมโบสถกรกออโธ ดอกซ แหงเซนตจอรจ บนพน

โบสถมแผนทท าดวยกระเบองโมเสกสสวยงามจ านวนกวา 2 ลานชน ซงมความส าคญทางประวตศาสตรของโลก สรางขนในสมยศตวรรษท 6 หรอราว ๆ ป ค.ศ.600 (พ.ศ.1143) ในยคไบเซนไทน แผนทนแสดงใหเหนพนทดนแดนศกดสทธตาง ๆ ในอดต เนนเขา หบเขา หมบาน ตวเมอง ครอบคลม ไปจนถงปากแมน าไนล ในแถบรอบทะเลเมดเตอรเรเนยน เยรซาเลม จอรแดน ทะเลเดดซ และอยปต

เทยง บรการอาหารกลางวนทภตตาคารทองถน

Page 5: 9,9 0.- · 2019-06-17 · วันที่ โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม มื้ออาหาร เช้า กลางวัน

น าทานเดนทางส เมองคารค (ระยะทางประมาณ 110 ก.ม.ใชเวลาเดนทางประมาณ 1.30 ชม.) เมองคารค ตงอยบนทราบสงขนาดใหญ เพลดเพลนกบทศนยภาพอนงดงามระหวางทางขนเขา โดยเฉพาะบรเวณ “แกรนดแคนยอนแหงจอรแดน” ชมปราสาทเครค แหงครเสด (Karak) ทถกสรางขนในป ค.ศ. 1142 โดยในอดตเคยเปนหนงในเมองศนยกลางของนกรบครเสด เพอควบคมเสนทางส าหรบตอสในสงครามครเสด ทงจากทางเหนอและใต กบกองทพมสลมจนกระทงในป ค.ศ. 1187 ไดถกนกรบมสลมเขาท าลายโดยภายใตการน าทพของ ซาลาดน (Saladin)

น าคณะเดนทางส ทะเลทรายวาดรม (WADI RUM) (ระยะทางประมาณ 235 ก.ม. ใชเวลาเดนทางประมาณ 3 ช.ม. 30 นาท) ทะเลทรายแหงนในอดตเปนเสนทางคาราวาน จากประเทศซาอฯเดนทางไปยงประเทศซเรยและปาเสลไตน (เคยเปนทอยอาศยของชาวนาบาเทยน กอนทจะยายถนฐานไปสรางอาณาจกรอนยงใหญทเมองเพตรา)

ค า บรการอาหารค า แบบ บาบคว บฟเฟต ทหองอาหารของแคมปทพก ทพก RAHAYEP DESERT CAMP, WADI RUM ( http:// www.rahayebdc.com ) หรอเทยบเทา (หองพกทแคมปเปนแบบ Deluxe Tent สะดวกสบาย มหองน าทนสมยในตว ทงนไฟฟาสวนกลางจะ

ปดเวลาประมาณ 4 ทมตรง เพอใหลกคาออกมาชมบรรยากาศดาวบนทองฟาไดอยางชดเจน แตภายใน

หองยงสามารถเปดไฟไดจนถงประมาณเทยงคน)

วนทสาม วาดรม – เพตรา OPTIONAL : **แนะน าโปรแกรมเสรมพเศษ ไมรวมอยในราคาทวร **ส าหรบทานใดทสนใจสมผส

ประสบการณ ขนบอลลน (คาใชจายเพมเตมในการขนบอลลนอยททานละ 200 เหรยญดอลลาร

Page 6: 9,9 0.- · 2019-06-17 · วันที่ โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม มื้ออาหาร เช้า กลางวัน

สหรฐ (USD.) กรณาตดตอทหวหนาทวรลวงหนา ตงแตวนแรกทไปถงจอรแดน เพอท าการจองลวงหนาเนองจาก บอลลนใหบรกาเพยง 1 ลกเทานน ) เพอชมความสวยงามของทงทะเลทรายวาดรมยามรงเชา ในอกมมหนงทหาชมไดยาก ใชเวลาอยบนบอลลนประมาณ 1 ชวโมง โปรแกรมจะตองออกจากทพก ประมาณ 05.00 น. โดยมรถทองถนมารบไปขนบอลลน

หมายเหต : โปรดทราบ ประกนอบตเหตทรวมอยในโปรแกรมทวรไม ครอบคลมการขนบอลลน และ เครองรอนทกประเภท ดงนนขนอยกบดลยพนจของทาน**

เชา บรการอาหารเชาทหองอาหารของแคมปทพก น าคณะนงรถกระบะเปดหลงคารบบรรยากาศทองทะเลทราย ทถกกลาวขานวาสวยงามทสดของ

โลกแหงหนง ดวยเมดทรายละเอยดสสม อมแดง ปรบเปลยนไปตามแสงของดวงอาทตย ในสงครามอาหรบ ระหวางป ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแหงนไดถกใชเปนฐานบญชาการรบของนายทหารชาวองกฤษ ทอ ลอวเรนซ และเจาชายไฟซาล ผน าแหงชาวอาหรบ รวมรบขบไลกองทพออตโตมน ทเขามารกรานเพอ ครอบครองดนแดน และตอมายงไดถกใชเปนสถานท ในการถายท าภาพยนตรฮอลลวด เรอง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในป ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวลออสการไดถง 7 รางวล และรางวลจากสถาบนอนๆ อกกวา 30 รางวล น าแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF ชมน าพแหงลอวเรนซ สถานทในอดตนายทหาร ทอ ลอวเรนซ ชาวองกฤษใชเปนสถานทพก และคดแผนการสรบกบกองทพออตโตมน น าคณะทองทะเลทรายตอไปยง ภเขาคาซาร ชมภาพเขยนแกะสลกกอนประวตศาสตรท เปนภาพแกะสลกของชาวนาบาเทยนท แสดงถงเรองราวในชวตประจ าวนตางๆ และรปภาพตางๆ ผานชมเตนทชาว เบดอน ทอาศยอยในทะเลทราย (ทปคนขบรถตามธรรมเนยม ทานละ 2 JOD)

Page 7: 9,9 0.- · 2019-06-17 · วันที่ โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม มื้ออาหาร เช้า กลางวัน

กลางวน บรการอาหารกลางวนทภตตาคารทองถน จากนนน าทานเดนทางส เมองเพตรา (ระยะทาง

ประมาณ 110 ก.ม. ใชเวลาเดนทางประมาณ ประมาณ 1 ช.ม. 30 นาท) น าทานชม เมองเพตรา มหานครศลาทรายสชมพทแกะสลกขนจากภเขาท งลก สถานทแหงนต งอยระหวางทะเล

เดดซ กบอาวอะกาบะ ซงซอนตวซอนตวอยภายใตออมกอดของหบเขาวาด มซา ทสงชนประดจเปนปราการอนยงใหญ ถกลมเลอนไป จากความทรงจ าของผคนและสญหายไปจากแผนทนานนบพนป จนกระทงในป ค.ศ. 1812 (พ.ศ.

2355) เมอมนกส ารวจชาวสวตเซอรแลนด โยฮนน ลควก บวรกฮารท เดนทางผานมาพบเหนและออกมาเขยนหนงสอ เลาขานถงความสวยงามและความมหศจรรยของนครแหงน เพตราแหงนจงเรมปรากฏแกสายตาชาวโลกอกครงและในป ค .ศ .1985 (พ .ศ . 2528) องคการย เนสโกไดประกาศใหเพตรา เปนเมองมรดกโลก โดยกลาวอธบายไววา "เปนหนงในสงทล าคามากทสดของมรดกทางวฒนธรรมแหงมวลมนษยชาต" (one of the most precious cultural properties of man's cultural heritage) และยงไดรบคดเลอกเปนหนงในเจดสงมหศจรรยของโลกอกดวย ใหทานนงมาลดเลาะไปตามพนหนและทรายกวา 600 เมตร (คานงมารวมอยในคาบรการแลว แนะน าใหเตรยม ผาปดจมกตดตวไปดวย แตไมรวมคาขอฐ ขลา รถมาลาก สนใจกรณา ตดตอหวหนาทวร และโปรดเตรยมคาทปคนจงมา ทานละ 5 JOD ตอเทยว) มงหนาไปในเสนทางมหศจรรยททางเขาออกของเมองเพตรา พรอมชมทศนยภาพรอบขางทเปนภเขาทงสองฝงทม

Page 8: 9,9 0.- · 2019-06-17 · วันที่ โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม มื้ออาหาร เช้า กลางวัน

รปรางหนาตาตางกนออกไป จากนนเดนเทาเขาสเมองบรเวณซอกเขาเรยกวาซค SIQ เปนหบเขาสงกวา 250 ฟต ทเกดจากการแยกตวของเปลอกโลกและการกดเซาะของน าเมอหลายลานปกอนจนเกดเปนชองทางเดนเลก ๆ ระหวางหบเขา ชมสสนความสวยงามของหนสตาง ๆ ทเกดขนจากธรรมชาต และยงมภาพศลปะแกะสลกจากภเขา อาท รปปนแกะสลกตาง ๆ เชน รปปนเทพเจาตาง ๆ รปกองคาราวานอฐ, รปชาวนาบาเทยน, ทอสงล าเลยงน าเขาสเมอง ฯลฯ อกมากมาย เขาเขตหนาผาสงชนสองขางทางสมหานครแหงศลาทรายสชมพ ตนตาตนใจกบความสวยงามของ มหาวหารศกดสทธ เอล-คาซเนท (EL-Khazneh / Treasury) สถานทแหงนถกสนนษฐานวา สรางในราวศตวรรษท 1-2 โดยผปกครองเมองในเวลานน มหาวหารถกแกะสลกจากภเขาสชมพทงลก อยางกลมกลนไดสดสวนและสวยงามนาอศจรรย เปนอาคารสองชน ชมโรงละครโรมนโบราณ (Roman Theatre) ทแกะสลกจากภเขา โดยมแนบราบของทนงเทากนและมความสมดลไดอยางนาทง สนนษฐานวาเดมทสรางโดยชาวนาบาเธยน ตอมาในสมยทโรมนเขามาปกครองไดสรางตอเตม มทนง 32 แถว สามารถบรรจคนไดประมาณ 3,000 คน อสระในการเดน

ค า บรการอาหารค า ณ หองอาหารของโรงแรม ทพก SELLA HOTEL, PETRA (http://sellahotel.com/home/index.html)

วนทส เพตรา – ทะเลเดดซ

เชา บรการอาหารเชาทหองอาหารของโรงแรม น าทานเดนทางส ทะเลเดดซ (Dead Sea) (ระยะทางประมาณ 300 ก.ม. ใชเวลาเดนทางประมาณ 3.30 ชม.) ทะเล ทถกบนทกลงในหนงสอกนเนสสวา เปนจดทต าทสดในโลก ต ากวาระดบน าทะเลถง 400 เมตร และมความเคมทสดในโลกมากกวา 20 เปอรเซนตของน าทะเลทวไป ท าใหไมมสงมชวตอาศยอยไดในทองทะเลแหงน

กลางวน บรการอาหารกลางวนทภตตาคารทองถน บาย เชญทานอสระในการลงเลนน าทะเล และพสจนความ

จรงวาทานสามารถลอยตวในน าทะเลแหงนไดจรงหรอไม (การลงเลนน าในทะเลนนมวธขนตอนการลง

Page 9: 9,9 0.- · 2019-06-17 · วันที่ โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม มื้ออาหาร เช้า กลางวัน

เลน และขอควรระวงตาง ๆ ควรฟงค าแนะน าจากมคคเทศกทองถน และหวหนาทวร) ค า บรการอาหารค าทหองอาหารของโรงแรม ทพก GRAND EAST HOTEL, DEAD SEA ( http://grandeasthotel.com )

วนทหา ทะเลเดดซ – อมมาน เชา บรการอาหารเชาทหองอาหารของโรงแรม จากนนทานเดนทางส กรงอมมาน เมองหลวงของจอรแดน (ระยะทางประมาณ 50 ก.ม. ใชเวลา

เดนทางประมาณ 1 ช.ม.) ถอเปนเมองทมผคนอาศยอยมาตงแตอดตจนถง ปจจบน และมความเกาแกทสดเมองหนงของโลก

เทยง บรการอาหาร ณ ภตตาคารทองถน น าทานชมเมองหลวง กรงอมมาน เมองหลวงทตงอยบนภเขา 7 ลก และมประวตศาสตรยาวนาน

มากกวา 6,000 ป ผานชมยาน เมองเกา,เมองใหม, ยานธรกจ, ตลาดใจกลางเมอง, ยานคนรวย ฯลฯ ชม โรงละครโรมน อายกวา 2,000 ป ทครงหนงเคยเปนศนยกลางของนครอมมาน แตปจจบนกยงท าใหผทพบเหนไดทงกบการวางแผนทางดานงานวศวกรรมของโรมน อนชาญฉลาดและมดไซนทนาจดจ า โรงละครโรมน แหงนเปนหนงในแหลงทองเทยวทสวยงามมากทสดในอมมาน โรงละคร มความลาดเอยงลกลงไป เออใหเสยงทไดยนรอบตวนนมคณภาพเยยม การออกแบบสดสรางสรรคนสามารถบรรจคนไดประมาณ 6,000 คน สนนษฐานวานาจะถกสรางขนระหวางป ค.ศ. 161-180 (พ.ศ. 704-723) ส ม ย ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ ง แ อ น โ ท น อ ส ปซส (Antoninus Pius) ชม ปอมปราการแหงกรงอม

Page 10: 9,9 0.- · 2019-06-17 · วันที่ โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม มื้ออาหาร เช้า กลางวัน

มาน (Amman Citadel) บนยอดเขาสงสดในกรงอมมาน ถกสรางขน เพอเปนจดสงเกตเหตบานการเมองตาง ๆ รอบเมอง แมจะเหลอเพยงซากปรกหกพงแตยงสวยงามและมอายยอนกลบไปตงแตสมยยคหน เผยใหเหนอทธพลดานสถาปตยกรรมทมาจากยคเหลก รวมถงยคโรมน ยคไบแซนไทนและยคอมยยะฮ

ชม วหารเฮอรควลส (Temple of Hercules) ทสรางขนระหวางป ค.ศ.162-166 (พ.ศ. 705-709) วหารแหงนมขนาดใหญกวาวหารทอยในโรมโบราณเสยอก เดนผานทางเขาทเปนแนวเสาระเบยง ไปยงสถานทศกดสทธขางใน จากนนเคลอนตวไปทหนขนาดใหญทอยบรเวณปลายหนาผา ตรงนจะเปนจดชมวว พาโนรามาอนสวยงามของเมอง ใกลกนนนมมอรปก าปนขนาดใหญทท าจากหนออนเผยใหเหนความขาวโพลนจนแทบไมมเลอด จากนนผานชม พระราชวงของพระมหากษตรยอบดลลาหทสอง (Raghadan Palace) ทตงอยบนภเขามท าเลทสวยงามทสดในกรงอมมาน และมทหารคอยเฝาดแลตรวจตราอยางเขมงวด

ถงเวลาน าทานเดนทางสทาอากาศยานควนอเลย เพอท าการเชคอน เดนทางกลบสกรงเทพฯ 18.55 น. ออกเดนทางส เมองคเวต, โดยสายการบนคเวตแอรเวย เทยวบนท KU565 (บรการอาหารวางและเครองดมบนเครอง น าหนกกระเปาสงสดทานละ 2 ใบ ใบละไมเกน 23

กโลกรม) 21.55 น. เดนทางถง สนามบนคเวต เปลยนเครองบน เพอเดนทางกลบสกรงเทพฯ 23.00 น. น าทานออกเดนทางส กรงเทพฯ โดยสายการบนโอมาน แอร เทยวบนท KU411 โดยมพนกงาน (บรการอาหารและเครองดมบนเครอง) วนทหก คเวต – กรงเทพฯ 09.45 น. เดนทางถง ทาอากาศยานนานาชาตสวรรณภม โดยสวสดภาพ

**********************

อตราคาบรการนรวม คาตวเครองบนไป-กลบชนประหยด (น าหนกกระเปาเดนทางทานละ 23 กโลกรม) คารถปรบอากาศน าเทยวตามรายการ พรอมคนขบรถทช านาญเสนทาง คาทพกหองละ 2 ทาน ในโรงแรม ตามทระบในรายการหรอระดบเดยวกน คาอาหารทกมอทระบตามรายการ คาบตรเขาชมสถานทและการแสดงทกแหงทระบตามรายการ

Page 11: 9,9 0.- · 2019-06-17 · วันที่ โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม มื้ออาหาร เช้า กลางวัน

คาวซาประเทศจอรแดน คาบรการน าทวรโดยมคคเทศกทองถนและหวหนาทวรผมประสบการณ คาประกนอบตเหตในการเดนทางวงเงน 1,000,000 บาท และคารกษาพยาบาล 500,000 บาท

อตราคาบรการนไมรวม ภาษตาง ๆ เชน ภาษ 7% ภาษหก ณ ทจาย 3% ฯลฯ คาใชจายสวนตวอน ๆ เชน คาโทรศพท, คาซกรด, มนบารและทวชองพเศษ ฯลฯ ทไมไดระบไวในรายการ

คาอาหารและเครองดมสงพเศษ นอกเหนอรายการ คาขลา, ขอฐ และรถมาลาก ฯลฯ คาขนบอลลนทวารดม ส าหรบทานทสนใจเทานน อยทประมาณ ทานละ 200 USD ตอครง คาทปมาทเมองเพตรา ทานละ 5 JOD ตอเทยว คาทปคนขบรถจปท ทะเลทรายวารดม ทานละ 2 JOD ตอเทยว คาทปมคคเทศก พนกงานขบรถ ในประเทศจอรแดน และหวหนาทวรจากเมองไทย ทานละ 60 USD หรอประมาณ 1,900 บาท ตลอดทรป

เอกสารประกอบขอวซาเขาประเทศจอรแดน ส าเนาหนงสอเดนทาง (SCAN) แบบชดเจน มอายเหลอไมนอยกวา 6 เดอน พรอมมหนาวางส าหรบ

ประทบตราเขาออกเมองอยางนอย 2 หนา

การช าระเงน

ส าหรบการจอง กรณาช าระเงนมดจ าทานละ 20,000 บาท (ภายใน 24 ชวโมง หลงการจอง) พรอมส าเนาหนงสอเดนทาง

ช าระยอดทงหมดกอนการเดนทางไมนอยกวา 30 วน หากไมช าระคาใชจายภายในก าหนด ทางบรษทจะถอวาทานยกเลกการเดนทางโดยอตโนมต

การยกเลก ยกเลกกอนการเดนทาง 60 วนขนไป คนมดจ าทงหมด. ยกเลกกอนการเดนทาง 45 วนขนไป เกบคาใชจายเบองตน 5,000 บาท ยกเลกกอนการเดนทาง 25-45 วน เกบเงนมดจ าทงหมด

Page 12: 9,9 0.- · 2019-06-17 · วันที่ โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม มื้ออาหาร เช้า กลางวัน

ยกเลกกอนการเดนทาง 20-25 วน เกบคาใชจาย 50% ของราคาคาทวรทงหมด ยกเลกกอนการเดนทางนอยกวา 20 วน ขอเกบคาใชจาย 100% ของราคาคาทวรทงหมด

หมายเหต บรษทฯ ขอสงวนสทธยกเลกการเดนทางกอนลวงหนา 15 วน ในกรณทไมสามารถท ากรปไดอยางนอย

15 ทาน ซงในกรณนทางบรษทฯ ยนดคนเงน หรอจดหาคณะทวรอนใหถาตองการ บรษทฯ ขอสงวนสทธทจะเปลยนแปลงรายละเอยดบางประการในทวรน เมอเกดเหตจ าเปนสดวสยจน

ไมอาจแกไขไดและจะไมรบผดชอบใด ๆ ในกรณทสญหาย สญเสยหรอไดรบบาดเจบทนอกเหนอความรบผดชอบของหวหนาทวรและเหตสดวสยบางประการ เชน การนดหยดงาน ภยธรรมชาต การจลาจล ตาง ๆ

บรษทฯ ไมรบผดชอบคาเสยหายในเหตการณทเกดจากสายการบน ภยธรรมชาต ปฏวต และอน ๆ ทนอกเหนอการควบคมของทางบรษทฯ หรอ คาใชจายเพมทเกดขนทางตรง หรอทางออม เชน การเจบปวย การถกท าราย การสญหาย ความลาชา หรอ อบตเหตตาง ๆ

ราคานคดตามราคาบตรโดยสารเครองบน ณ ปจจบน หากมการปรบราคาบตรโดยสารสงขน ตามอตราคาน ามน หรอคาเงนแลกเปลยน ทางบรษท สงวนสทธทจะปรบราคาตว ตามสถานการณดงกลาว

เนองจากรายการทวรนเปนแบบเหมาจายเบดเสรจ หากทานสละสทธการใชบรการใดๆตามรายการ หรอ ถกปฏเสธการเขาประเทศไมวาในกรณใดกตาม ทางบรษทฯ ขอสงวนสทธไมคนเงนในทกกรณ “ขอขอบพระคณทกทานทไดมอบความไววางใจใหทางบรษท เปนผน าพาการเดนทางในครงน”


Recommended