of 6 /6
ครูพิกุล เจียมดี ครูพิกุล เจียมดี ผลงานของหน ผลงานของหน ครูพิกุล เจียมดี สิงทีหน มองเห็นตอนกลางวัน สิงทีหน มองเห็นตอนกลางวัน ครูพิกุล เจียมดี ครูพิกุล เจียมดี

ใบความรู้ กลางวัน2 ป.1+212+dltvscip1+55t2sci p01 f32-4page

Embed Size (px)

Text of ใบความรู้ กลางวัน2 ป.1+212+dltvscip1+55t2sci p01 f32-4page

Page 1: ใบความรู้ กลางวัน2 ป.1+212+dltvscip1+55t2sci p01 f32-4page

ครพูกิลุ เจี ยมดีครพูกิลุ เจี ยมดี

ผลงานของหนูผลงานของหนู

ครพูกิลุ เจี ยมดี

สิ�งที�หนูมองเห็นตอนกลางวนัสิ�งที�หนูมองเห็นตอนกลางวนั

ครพูกิลุ เจี ยมดี ครพูกิลุ เจี ยมดี

Page 2: ใบความรู้ กลางวัน2 ป.1+212+dltvscip1+55t2sci p01 f32-4page

ครพูกิลุ เจี ยมดีครพูกิลุ เจี ยมดี ครพูกิลุ เจี ยมดีครพูกิลุ เจี ยมดี

ดวงอ ทตย◌ิา

ครพูกิลุ เจี ยมดีครพูกิลุ เจี ยมดี ครพูกิลุ เจี ยมดีครพูกิลุ เจี ยมดี

Page 3: ใบความรู้ กลางวัน2 ป.1+212+dltvscip1+55t2sci p01 f32-4page

ครพูกิลุ เจี ยมดีครพูกิลุ เจี ยมดี

เมฆ

ครพูกิลุ เจี ยมดี

เมฆ

ครพูกิลุ เจี ยมดี

ครพูกิลุ เจี ยมดีครพูกิลุ เจี ยมดี ครพูกิลุ เจี ยมดีครพูกิลุ เจี ยมดี

Page 4: ใบความรู้ กลางวัน2 ป.1+212+dltvscip1+55t2sci p01 f32-4page

ครพูกิลุ เจี ยมดี ครพูกิลุ เจี ยมดี

ครพูกิลุ เจี ยมดี ครพูกิลุ เจี ยมดี

Page 5: ใบความรู้ กลางวัน2 ป.1+212+dltvscip1+55t2sci p01 f32-4page

ครพูกิลุ เจี ยมดี ครพูกิลุ เจี ยมดี

ครพูกิลุ เจี ยมดี ครพูกิลุ เจี ยมดี

Page 6: ใบความรู้ กลางวัน2 ป.1+212+dltvscip1+55t2sci p01 f32-4page

ครพูกิลุ เจี ยมดี ครพูกิลุ เจี ยมดี

กจิกรรม

ครพูกิลุ เจี ยมดี