Transcript
 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  1/54

  ANATOMANATOM

  LANDULAE ENDOCRNAELANDULAE ENDOCRNAE

  (

  SAL I BEZLER, ENDOKRN

  SAL I BEZLER, ENDOKRN

  SSTEM

  STEM

  )

  TIP BLMLERNE R

  IP BLMLERNE R

  DERS KURULU I (1001)

  ERS KURULU I (1001)

  Prof.Dr. Yusuf Zeki YILDIZ (2012)

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  2/54

  ENDOKRN SSTEME GENEL BAKIENDOKRN SSTEME GENEL BAKI

  Vcudumuzdaki byme, gelime, reme, streslere karadaptasyon, vcud i ortam sabitliinin (homeostazis

  korunmas ! temel sistem ile salanr " # $ %inir sistemi (telli sistem

  ! $ &ndokrin sistemi ' %alg )ezleri (telsiz sistem

  ki sistem birbirleri ile ok yakn iliki iindedir* Endokrinoloji$ i salg bezleri ve bunlarn salglad

  hormonlarn +onksiyonlarn inceleyen bilim daldr*

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  3/54

  ENDOKRN SSTEM ORTAK ZELLKLERENDOKRN SSTEM ORTAK ZELLKLER

  salg bezleri -analsz bezlerdir(.zel boaltma kanallaryoktur*

  salg bezleri /ormonad verilen kimyasal maddeler(mesa0 tayc molekller aracl ile organlara etki yapar*

  %alglarn direkt kana verdikleri iin ok +azla kanlanrlar*

  /ormonlar .zel hede+ hcrelerde etki yapar*

  salg bezleri +onksiyonel bir btnlkolutururlar,anatomik btnlk iinde deildirler*

  1arkl embriyoneltabakalardan ori0inalrlar*

  salg bezleri normalden +azla hormon salglamadurumunda Hiperfonksiyon,

  2etersiz salglama durumunda ise Hipofonksiyonbelirtilerioluturur*

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  4/54

  ENDOKRN ORGANLARENDOKRN ORGANLAR

  3m vcutta dank halde yer alrlar* Temel endokrin organlar :

  4l*pituitaria (hipo+iz,

  4l*pinealis (corpus pineale, epi+iz, 4l*thyroidea,

  4ll*parathyroideae ve

  4ll*suprarenales (b.brek st bezleri Endokrin hcreler ieren organlar :

  5ancreas, 3hymus, 3estis (kadnda ovarium,/ypothalamus, 5lacenta, 4astrointestinal mukoza,

  -alp, 6eri ve ).brekler*

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  5/54

  TemelTemelEndoEndokkrin Organrin Organlar (Krm! renkli"lar (Krm! renkli"

  Corpus pineale (epiphysis cerebri)

  Gl.pituitaria (hipofiz)

  Gl.thyroidea

  Gl.parathyroidea

  Thymus

  Gl.suprarenalis

  Pancreas

  Ovarium

  Testis

  Hypothalamus

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  6/54

  GLAND#LAE $T#TARA (%$O&Z BEZ"GLAND#LAE $T#TARA (%$O&Z BEZ"

  Chiasma opticum

  Cortex cerebri

  Epifiz

  Nuc.suprachiasmaticus

  Hypothalamus

  Hipofiz

  7,89# gr arlnda, oval ekilli olup +ossa hypophysialis (ossphenoidale iinde yerlemitir*

  n+undibulum adl bir sap ile hypothalamus:a tutunur*

  6ier endokrin bezlerin aktivitelerini, hypothalamus:unkontrol altnda ve birlikte organize eder*

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  7/54

  GLAND#LAE $T#TARA (%$O&Z BEZ"GLAND#LAE $T#TARA (%$O&Z BEZ"

  Figure 25.3a-c

  *Eminentia mediana

  *nfundibuum*!obus

  posterior "#ars

  ner$osa%

  nfundibuum

  Adeno

  hipofi

  Fossa h&poph&siais -'ea turcica -

  (s sphenoidae

  N!

  ro

  hip

  ofi

  Corpus mamiare)ubercinereum

  Chiasmaopticum

  "#po$h%&%'us

  "ipofi ei

  *#ars tuberais*#ars

  intermedia*!obus anterior

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  8/54

  GLAND#LAE $T#TARA (%$O&Z BEZ"GLAND#LAE $T#TARA (%$O&Z BEZ"

  &mbriyolo0ik k.kenleri +arkl olan iki b.lmden oluur"

  ;denohypophysis(lobus anterior $

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  9/54

  ADENO%'$O$%'SIS (LOB#S ANTERIOR"ADENO%'$O$%'SIS (LOB#S ANTERIOR"

  /ipo+iz bezinin > :n oluturur* &ndokrin hcrelerinden salglanan hormonlar "

  4ro?th hormon(4/, %omatotrop hormon, bymehormonu

  5rolaktin(5

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  10/54

  AADENO%$O&Z %ORMONLARIDENO%$O&Z %ORMONLARI

  )yme hormonu(4/9somatotropin $

  Dzunlamasna bymeyi stimle eder(-arbonhidrat ve lipidmetabolizmasna etkileyerek dokularn metabolizmasn artrr 5rolactin$

  -adn meme bezi proli+erasyonunu ve laktasyonu stimle eder* 3iroid stimulan hormon(3%/ $

  3iroid bezini aktive ederek 3E93F sentezini artrr*(G!tketimini ve protein sentezini arttrr H -arbonhidrat ve lipidmetabolizmasn etkiler

  ;drenokortikotrop hormon(;B3/ $ ;drenal korteks:deki hormon retimini stimle eder

  (-ortizolun sentez edilmesini ve serbestlemesini kontrol eder H %uve elektrolit dengesini etkiler H -aracier:de karbonhidratoluumuna etki eder

  1ollikl stimulan(1%/ I luteinizan (@/hormonlar$ &rkek'kadn gonadlar zerine etki eder(1%/ 1ollikl

  olgunlamas, spermatogenezisi ve .stro0en retimini uyarr H

  @/'CB%/Gvulasyonu tetikler, +ollikl proli+erasyonunu, testis9 te@eydig hcreleri retimini ve progesteron sentezini stimle

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  11/54

  ADENO%$O&ZDEN %ORMONSEKRES'ON#N#N %$OTALAMK KONTROL

  /ypotahalamus:ta Jreleasing hormonKlar (

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  12/54

  NE#RO%'$O$%'SIS (LOB#S $OSTERIOR"

  /ipo+izin L :n oluturur*

  2ap olarak hypothalamus:un devam gibi olup, gerek birendokrin bez deildir*

  )uradaki hcrelere JpituitositK ad verilir*

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  13/54

  NRO%$O&ZDEN %ORMON SEKRES'ON#N#N%$OTALAMK KONTROL

  Figure 25.

  Nuc.supraopticus"6/%

  Chiasmaopticum

  Nuc.para$entricuaris

  "(,sitosin%

  )ractus h&pothaamo-h&poph&siais

  N!rohipofi+apier damarar1en drena4

  Nuc.para$entricuaris

  Nuc.supraopticus

  .h&poph&siais inferior

  )ractus h&pothaamo-h&poph&siais.h&poph&siais superior #orta

  ,apierdamarar

  /ipotalamus ile n.rohipo+iz ilikisi sinir demetleri ile salanr* /ipotalamusta retilen ;6/'Vasopressin ve Gksitosin adl hormonlar

  n.rohipo+izde serbestleir* Antidiretik hormon(;6/ $ b.breklerden suyun geri

  emilimini dzenler*

  Oksitosin$ doum srasnda uterusun kaslmasn ve doumsonras meme bezinden st salglanmasn salar*

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  14/54

  Chiasma opticum

  Epifiz

  Nuc.suprachiasmaticus

  Hipofiz

  GLAND#LAE $NEALS()OR$#S $NEALE* E$&Z"

  Hypothalamus

  6iencephalon:un

  tavannda yer alan,kk am kozalaeklinde, 7,# grarlnda bir i salgbezidir*

  Ck sinyallerini endokrin sinyallered.ntrr*

  )ezin aktivitesikaranlkta artarken,aydnlkta azalr*

  ;ktivasyon art, etkiledii dier endokrin bezlerde aktivite azalna(inhibisyon yol aar*

  Pinealositadl hcrelerinden melotoninve serotoninhormonlarsalglanr* )u hormonlar Jsirkadiyan ritmiK dzenlerler*

  Vcut ss, metabolizma, uyku, immn sistem, reme sistemi,lokomotor aktivite **** gibi birok +onksiyonda rol oynar*

  Cortex cerebri

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  15/54

  GLAND#LA T%'RODEA + LOKALZAS'ON#

  (s h&oideum

  Cartiago th&roidea7.omoh&oideus

  Cartiago cricoidea7.sternoh&oideus

  1.4uguaris interna

  7.th&roh&oideus

  . carotis communis

  7.sternoth&roideus

  *&%ndu&% $h#roide%

  )oynun .n b.lgesinde, larynM ve trachea:nn .nnde yer alanJ/K har+i eklinde ! loblu bir i salg bezidir*

  !89F7 gr arlnda olup, temel endokrin organlarn enbydr*

  !ar&nx

  )rachea

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  16/54

  GLAND#LA T%'ROIDEA + LOKALZAS'ON#

  Figure 25.8a

  Gl.thyroidea

  *&.$h#roide%

  (s h&oideum

  Cartiago th&roidea

  .carotis interna

  .carotis communis

  .th&roidea inf.

  .carotis externa

  Epigottis

  .th&roidea sup.

  orta

  .subca$ia sin.

  *&.$h#roide%(so& &o)

  )runcusbrachiocephaicus

  )rachea

  Berrahi ve gerek kapsl (capsula+ibrosa olarak iki kapsl vardr*

  @obuler bir yapya sahiptir*

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  17/54

  GLAND#LA T%'RODEA ,'ER -e GRNTLENMES

  . carotis communis sinistra

  1.4uguaris interna sinistra1.4uguaris int. dex.

  9.th&roidea"obus sinister%

  9.th&roidea

  obusdexter

  )rachea sthmus

  1ertebra (esophagus.carotiscommunis

  N.ar&ngeusrecurr. dex.

  Tiroidei

  #iramidaob

  !amina pretracheais )rachea 1.4uguaris interna sinistra

  N.$agus

  1.4uguaris interna

  7.th&roh&oideus

  .carotis communisCart.th&roidea

  Cart.cricoidea

  1.4uguaris interna sinistra

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  18/54

  GLAND#LA T%'RODEA+ LOB#L 'A$ISI

  Figure 25.8c

  +s%s h,-re&er

  P%r%fo&&iku&er h,-re&er Foi,

  epitei

  +an ,apierdamar0

  +ooid

  reoar

  ba: do,u

  /er bir lobul H +ollikulus veareolar ba dokusundanoluur*

  1ollikuller H

  3iroid hormonlarnn(3E, 3F yapldJesas hcrelerK ,

  -alsitonin hormonununyapld JparafollikulerhcrelerKden meydanagelir*

  -alsitonin hormonu $ kanda a!"d#eyini d$rr

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  19/54

  GLAND#LAE $ARAT%'RODEAE + 'ER

  Figure 25.;a

  Gll.parathyroideae

  #har&nx"r,a &%

  9.th&roidea

  (esophagus

  )rachea

  3iroid bezinin arka yznde yerlemi,mercimek eklinde F adet i salg bezidir*

  53/, yaam iin mutlak gerekli bir hormondur*

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  20/54

  GLAND#LAE $ARAT%'RODEAE + 'A$ISI

  Figure 25.;c

  +s%s h,-re&er

  Oksifi&h,-re&er

  +an ,apierdamar0

  Capsua fibrosa"9.parath&roidea%

  yaps, sinuzoidal kapiller arasnda yerlemi epitel hcrekordonlarndan olumutur*

  /creleri ! tiptir Esas hcreler$ parathormon (53/ salglar*

  53/ $ kandaki a"! d#eyini artt%r%r& Oksifil hcreler$ +onksi onu bilinmemektedir*

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  21/54

  GLAND#LAE S#$RARENALESGLAND#LAE S#$RARENALES(ADRENAL BEZLER* BBREKST BEZLER"(ADRENAL BEZLER* BBREKST BEZLER"

  1.ca$a inferior (esophagus6iaphragma

  *&.supr%ren%&is sin.*&.supr%ren%&is de$r%

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  22/54

  *&%ndu&%supr%ren%&isde$r%

  *&%ndu&%supr%ren%&issinis$r%

  GLAND#LAE S#$RARENALESGLAND#LAE S#$RARENALES(ADRENAL BEZLER* BBREKST BEZLER"(ADRENAL BEZLER* BBREKST BEZLER"

  =bre, "sa:% =bre, "so%

  +araci:er

  1.ca$a inferior

  #an,reas

  %a b.brekst bezinin .nnde karacier sa lobu ve v*cavain+erior yer alrken H

  %ol b.brekst bezinin .nnde mide, pankreas ve bazen de dalakyer alr*

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  23/54

  *&.supr%ren%&isde$r%

  *&.supr%ren%&is sinis$r%

  a.suprarenaes superiores

  .suprarenais media

  .phrenica inferior

  .suprarenais inferior

  en dexter

  en sinisterorta abdominais

  1.ca$a inferior

  GLAND#LAE S#$RARENALESGLAND#LAE S#$RARENALES(ADRENAL BEZLER* BBREKST BEZLER"(ADRENAL BEZLER* BBREKST BEZLER"

  %a b.brekst bezi piramide benzemektedir*

  %ol b.brekst bezi ise yarm ay eklindedir*

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  24/54

  GLAND#LAE S#$RARENALESGLAND#LAE S#$RARENALES(ADRENAL BEZLER* BBREKST BEZLER"(ADRENAL BEZLER* BBREKST BEZLER"

  9anduasuprarenaisdextra

  /ND+N */NM

  1ascia renalis:le skca sarl, 89#7 gr arlndadr*

  FMEME cm boyutlarndadr*

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  25/54

  GLANDULAE SUPRARENALES -GLANDULAE SUPRARENALES -HSTOLOJK YAPIHSTOLOJK YAPI

  7edua

  Cortex

  Capsua adiposa

  'uprarena bein+esitse 9rnm

  Cortex

  7edua

  Cortex

  4l*suprarenalisH embriyolo0ik, anatomik ve +izyolo0ik olarak +arkl

  ! ayr tabakadan yapldr*

  Aedulla (ite $ sinir dokusu yuma eklinde olup, ektodermkaynakldr*

  BorteM (dta $ mezoderm kaynakl olup hipo+iz kontrolundealr*

  7edua

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  26/54

  (ineralo!orti!oid)

  (Glu!o!orti!oid)

  (Gonado!orti!oid)

  "drenalin

  #$oradrenalin

  !rek

  !rek,s$,ei 3

  4%psu&% %dipos%

  GLAND#LAE S#$RARENALES KESTGLAND#LAE S#$RARENALES KEST

  CC

  00

  RR

  TT

  EE

  XXMMEEDDUULL

  LLAA

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  27/54

  ADRENAL MED#LLA

  2apsndaH kroma++in hcreler, ven.z sinuzoidlerve sempatik sinir hcreleri bulunur*

  Vcudumuzun en byk sempatikparaganglionudur*

  'romaffin hcreler$ modi+iye olmupostganglioner sempatik n.ronlardan oluur* -atekolaminleri salglar "

  Adrenalin'epine+rin ve

  (oradrenalin'norepine+rin -avga, uma ve korkma gibi ruhsal

  durumlarda akti+ olarak yant verirler*

  3ansiyon ve nabz ykselir, bazal

  metabolizma artar*

  drena 7edua

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  28/54

  ADRENAL KORTEKS

  BorteM tabakas birok hormon salglar* /ormonlarn hepsi kortikoid trdr*

  BorteM E tabakadan ibarettir* 6tan $ ie doru "

  )ona glomerulosa$Aineralokortikoidleri (aldosteron salglar *&Mtraselller svnn su ve elektrolit dengesini ayarlar*

  )ona fasciculata$4lukokortikoidleri (korti#ol salglar*

  mmn sistemi zay+latr, kan ekerini arttrr (.zelliklestres durumunda

  )ona reticularis$4onadokortikoidleri (androjenler9 seks hormonlar

  salglar*

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  29/54

  ADRENALADRENAL KKORTEORTEKSKS

  (ineralo!orti!oid)

  (Glu!o!orti!oid)

  (Gonado!orti!oid)

  "drenalin

  #$oradrenalin

  !rek

  !rek,s$,ei 3

  4%psu&% %dipos%

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  30/54

  $ANKREAS

  Costa/epar

  Coon

  9aster

  !ien

  )horax

  ntestinum

  tenue

  6aa,

  5 P%n-re%s

  =bre,

  nen ,oon

  6uodenum

  (espphagus

  ortaabdominais

  1.ca$a inferior

  * *

  Aidenin arkasnda, karn arka duvarnda yerlemi olupsindirim sisteminde detayl olarak anlatlacaktr*

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  31/54

  #ancreas

  $ANKREAS

  6uodenum

  &ndokrin sistem asndan H hem ekzokrin hem deendokrin hcreler ieren bir salg bezidir* Ek#okrin hcreler $ salglad sindirim enzimlerini

  (tripsino0en, amilaz, lipaz bir kanal yoluyla ince barsaa(duodenum aktr*

  Endokrin hcreler$ @angerhans adacklarndadr*

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  32/54

  $ANKREAS

  /ND+N */NM

  6uctus pancreaticusaccessorius

  6uctus choedocus

  Caput pancreatisCorpuspancreatis Cauda

  pancreatis

  !obuer&ap0

  6uctus

  pancreaticus#apia duodeni

  ma4or

  6uodenum "nce barsa,ar%

  5ankreasn F b.lm vardr "Baput 9 Bollum 9 Borpus 9 Bauda pancreatis

  7edua

  Coum pancreatis

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  33/54

  $$ANKREASANKREAS

  P%nkre%s6d%ki L%n7erh%ns %d%s8

  > hcre

  ? hcre

  @ hcreeri

  !angerh.adac0:0

  E,o,rinhcreer

  Endo,rin hc.

  *angerhans adac%klar% : 5ankreas:n yaklak N #:i kadardr*

  &ndokrin hcre kmecikleri eklinde pankreastadalm yaklak # milyon adacktr*

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  34/54

  ENDOKRN $ANKREAS

  F tip endokrin hcre ierir " +Alfa -A. hcreleri$glucagonsalglar

  -an eker seviyesini ykseltir*

  /0eta -0. hcreleri$ insulinsalglar -an eker seviyesini drr*

  12elta -2. hcreleri$ somatostatin (4/C1 salglar

  ; ve ) hcrelerinin salglanmn azaltr* 3 hcreleri$ pankreatik polipeptid salglar

  &kzokrin pankreas enzimleri ve somatostatinsalglanmn inhibe eder*

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  35/54

  T'%M#S (#'K#L#K"

  %ternum:un hemen arkasnda,g.s boluunun st ksmndayerleen iki loblu bir organdr*

  Ook .nemli bir immn(baklk sistemi organdr*

  %alglad hormonlar(3imosin, 3imik hormonP H

  39len+ositleri ile)9len+ositlerinin

  geliiminde rol oynar*

  2aklak #79#! gr olan timus, puberte:da F7 gr:a kadarulaabilir, daha sonra kademeli olarak klmeye balar*

  ;yrca hipo+izden salglanan reme hormonlarnnsal lanmasn da etkiler*

  Th#'us

  ,ci:er

  +ap

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  36/54

  GONADLAR (TESTS -e O.AR'#M"

  Binsiyet hcreleri

  %permium ve Gvum oluturur*

  Binsiyet hormonlar Qstro0en, progesteron ve testosteron salglar*

  %eks hormonlarnn esas kaynaklar $

  &ndokrin testis ve &ndokrin ovarium:dur*

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  37/54

  TESTS

  )estis

  Epidid&mis

  'crotum

  )estis

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  38/54

  ENDOKRN TESTS

  ntersitisyel (@eydig hcreler " @/ (CB%/ etkisiyle andro0en hormonlar (testosteron ***

  salglar*

  3estosteron esas olarak

  %permiumun ve erkek reme organlarnn geliimine.nclk eder*

  %ekonder seks karakterlerinin belirginlemesini salar*

  %ertoli hcreleri " JinhibinK salglar $ 1%/ retimini inhibe ederler*

  Qstro0en (az miktarda salglar $ bunun erkekteki+onksiyonu tam olarak bilinmektedir*

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  39/54

  +NDO9N T+:T: ; T+:T: < YAPI:I

  nterstis&e hcreer

  6uctus deferensEpidid&mis

  'ertoi hc.

  )estis 'permatogon

  )ubui seminifericontorti

  )ubui seminifericontorti ,esiti

  'crotum

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  40/54

  ($arium

  )uba uterina

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  41/54

  ($arium

  )ubauterina

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  42/54

  O.AR#M

  ($arium

  )uba uterina

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  43/54

  ENDOKRN O.AR'#M

  /ipotalamus ve ;denohipo+izin kontrolnde olarak;ndrogen hormonlar (.stro0en, progesteron salglar*

  4strojen $ 4raa+ +olliklnn atlamasna kadar oland.nemde (oogenez $ ilk #F gn +olikln, teka interna

  hcreleri tara+ndan salglanr* &sas olarak sekonder seks karakterlerinin olumasnsalar*

  Progesteron$ atlam 4raa+ +oliklnde oluan

  corpus luteum:dan salglanr* 6.llenme oluursa, gebelik iin uterus:u hazrlar

  (F*aya kadar sonrasnda plasenta bu ii yapar*

  6.llenme olumazsa, !R*gnde salglanm durur*

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  44/54

  9raaf foi,

  )heca interna

  ($uas&onomu o$um

  Corpus uteumgeiimi

  Corpus uteum

  Corpus abicans"6e4enere corpus uteum%

  #rimer foi, 'e,onder foi,($um

  O.AR#MO.#LAS'ON SKL#S#O.#LAS'ON SKL#S#

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  45/54

  ENDOKRN %)RELER /EREN D0ER 'A$ILAR

  'alp$ atrium endokard:ndan atriopeptinsalglanr*

  /ede+ organlar $ kan damarlar, b.brek, b.brekst bezi vehipotalamus

  &tkisi $ kan basncnn kontrolu beraberinde =a, - ve suatlmn dzenler*

  5astrointestinal muko#a$ hem ekzokrin, hem de endokrinsalglar vardr*

  5astro Entero Pankreatik endokrin 6istem (4&5% de yer alanbu hcreler iki ekilde de adlandrlr H

  ;5D6 (Amine Precursor 7ptake and

  2ecarboMylation veya &4C (Endocrinocytus5astro8ntestinalis hcreleri* !7:den +azla hormon (gastrin, kolesistokinin, sekretin, motilin,

  substans95, somatostatin **** salglanr*

  )eslenme ile ilgili hormonal yantlar verir*

  5EP6 en byk endokrin bez olarak kabul edilir*

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  46/54

  ENDOKRN %)RELER /EREN D0ER 'A$ILAR

  Plasenta$ +etusu besleyip kuvvet veren bir yapdr*

  4eici olarak .stro0en, progesteron, korionik gonadotro9pin, plasenta lakto0eni ve relaksin hormonlarn salglar*

  09rek$ renin, eritropoietin, #*!8 dihidroksi vitamin 6E,

  prostoglandin *** isimli hormonlar salglar*

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  47/54

  EndoEndokkrin organrin organlar , ZET 1lar , ZET 1

  ;erle$im Hormon Hedef Ana Etkileri

  Borpus pineale Aelatonin,%erotonin

  %irkadian

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  48/54

  EndoEndokkrin organrin organlar , ZET 2lar , ZET 2

  ;erle$im Hormon Hedef Ana Etkileri

  -aracier ;ngiotensin ;drenal korteks, kandamarlar, beyin

  ;ldosteron, kanbasnc

  5ancreas nsulin,glucagon,somatostatin

  4astro9intestinal yolve pancreas

  %indirim veabsorbsiyona yardmeder

  ;drenal (gl*suprarenaliskorteks

  ;ldosteron,kortizol,andro0enler

  ).brek, birok doku 4lukozmetabolizmas

  ;drenal (gl*suprarenalismedulla

  ;drenalin,noradrenalin

  )irok doku %ava veya katepkisini uyarr

  ).brek &rythropoietin,kalsi+erol

  -emik ilii, barsaklar &ritrosit retimi,kalsiumabsorbsiyonu

  3estis'Gvarium ;ndro0enler,.stro0enler

  )irok doku %eks organlarnnkontrolu

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  49/54

  A=AILA>

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  50/54

  %ORMONLAR%ORMONLAR

  /ormonlarn sn+landrlmas ;mino asit karakterindeki hormonlar

  %teroid hormonlar

  3emel hormon aktivasyonu

  -an damarlar ile tm vcudu dolarlar*

  %adece .zel dokular (hede+ hcreleri etkiler* )ir hormon +arkl hede+ hcrelerde +arkl etkiler

  olutururlar*

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  51/54

  %ORMON SALGILANIMININ KONTROL%ORMON SALGILANIMININ KONTROL

  %ekresyonu temel uyar balatr*

  #* /umoral (vcut svlar yolu ile $ en basit

  endokrin kontrol mekanizmasdr* -andaki iyon ve besleyici elementlerin

  seviyelerinin deiimine direkt olarak yant

  verme sonucu sekresyon oluur*

  %ORMON SALGILANIMININ KONTROL%ORMON SALGILANIMININ KONTROL

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  52/54

  %ORMON SALGILANIMININ KONTROL%ORMON SALGILANIMININ KONTROL

  !*=.ral (sinirsel yol ile $ sempatik sinir li+lerisuprarenal medulladaki hcreleri uyarr*

  ;drenalin (epine+rin ve noradrenalin

  (norepine+rin:in serbestlemesi salanr*E*/ormonal (hormonlar yolu ile $ dier salg

  bezlerinden alnan uyarlar ile olur*

  )elirli hormonlar, dier hormonlarnsekresyonunun balamasn salarlar*

  %ORMON SALGILANIMINDAK / TEMEL%ORMON SALGILANIMINDAK / TEMEL

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  53/54

  %ORMON SALGILANIMINDAK / TEMEL%ORMON SALGILANIMINDAK / TEMELKONTROL MEKANZMASIKONTROL MEKANZMASI

  Figure 25.2a-c% "u'or%& Yo& N!r%& Yo& - "or'on%& Yo&

 • 7/24/2019 1001 Anatomi Endokrin Ders PPT 23.10.2012

  54/54

  %ORMON SALGILANIMININ KONTROL%ORMON SALGILANIMININ KONTROL

  /er zaman +eed9back mekanizmalar ilekontrol edilir*

  -an konsantrasyonu minimum seviyeye derse

  /ormon salnm artar

  -an konsantrasyonu maksimum seviyeyeykselirse

  /ormon retimi durdurulur