Click here to load reader

Życie Regionu 20 (37)

 • View
  231

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bezpłatny tygodnik lokalny Życie Regionu Iławskiego. Co tydzień 5.000 egzemplarzy, dostępnych w kilkudziesięciu punktach dystrybucji.

Text of Życie Regionu 20 (37)

 • We gazet do domu - bezpatniemaja

  2013

  pitek

  17

  Nr 20 (37) Nakad: 5.000 tel. 723 951 728 e-mail: [email protected]

  Szukaj nasw tak

  oznaczonychsklepach

  Lista punktw na str. 2 i 3

  Przedszkolaki taczyy i piewayStr. 8-9

  Zobacz zdjcia z I Komunii w.!Str. 8-9

  Gdyby nie pierwsza pomoc str. 4-5

  Sztuka jest kobiet.Str. 4-5

  Ile ma wadza? Sprawdzamy owiadczenia majtkowe str. 6-7

 • 2 Nr 20 (37) 17 maja 2013DRUGA STRONA YCIAD

  zie

  dob

  ry!

  Aktywni pomimo przeciwnoci

  Bezpatny tygodnik.Nakad: 5 tys. egzemplarzy.Zasig: Iawa i region iawski.Dystrybucja: wybrane punkty handlowe.Druk: :Express Media Sp. z o.o., Bydgoszcz

  Redakcja:e-mail: [email protected]/ZycieRegionutel. 723 951 728ul. Niepodlegoci 10, Iawa

  Redaguje Zesp:Redaktor naczelnaEdyta Kocya-Pawowskae-mail: [email protected] Sarnowska, Anna Wernecka, Krzysztof ugiewicz, Hubert Mynarczyk, Andrzej BartkowskiWsppracownicy:Iwona Lewkiewicz, Miosz Klepczyski, Angelika TworzowskaReklama:Jarosaw Niemirowicztel. 723 951 728e-mail: [email protected]

  Skad i DTP:SHS Studio Piotr Kozikowskiwww.shs-studio.pl tel. 663 343 606

  Wydawca:

  Redakcja nie zwraca nadesanych tekstw i zastrzega sobie prawo dokonywania skrtw

  oraz adiustacji.Za tre reklam i ogosze redakcja nie odpowiada.

  Aktywni pomimo przeciwnoci

  Drodzy Pastwo! Zmuszeni jestemy za-wiesi drukowanie ycia Regionu. Mimo dobrego przyjcia, gazeta nie utrzy-ma si z miych sw. Co ty-dzie trzeba ponosi koszty utrzymania caej redakcji. Niestety, s one ogromne, a nieuczciwi kontrahenci, nasi wierzyciele, spowodo-wali, e podjlimy decyzj o tymczasowym zaprzesta-niu drukowania gazety.Mamy przykad ponad 60 lokalnych gazet darmo-wych w caym kraju, kt-re z reklam si faktycznie utrzymuj. Iawa jak zwy-kle jest wyjtkowa. Mamy jednak nadal nadziej, e do pracy bdziemy mogli wrci. Jeli chcecie Pa-stwo pomc, polecajcie nas przedsibiorcom, ktrzy zareklamuj si na naszych amach. Te 5.000 egzempla-rzy, ktre co tydzie w mig si rozchodziy, wiadczy o nas, o jakoci naszej pra-cy, ale te o potrzebach ryn-ku: tygodnik bezpatny jest szalenie potrzebny.Zapraszamy do wsppra-cy. Jak tylko znajdziemy moliwoci inansowania, wrcimy na rynek.To nie jest poegnanie. M-wimy Do zobaczenia!.W imieniu caego zespou - redaktor naczelna Edyta Kocya-Pawowska

  -

  Iawa: Sklep spoywczy Pod nosem ul. Gdaska 10/3, Sklep spoywczo-przemysowy ul. Grudzidzka 26A, SPOEM ul. Wiejska 5, Lech Express ul. Gen. Maczka 9A, SPOEM ul. 1 Maja 1, Delikatesy Bartek ul. 1 Maja 2, Sklep oglnospoywczy ul. 1 Maja 3A, Sklep Mako ul. 1 Maja 21, GS Kurztnik zs. Marzcice ul. 1 Maja 22, Sklep spoywczo-przemysowy, ul. Skodowskiej 1A, ODK, ul. Skodowskiej 26 a, SPO-EM ul. Duga 29, Stacja paliw Duet ul. Lubawska 5, Sklep Skiba w Kaulandzie ul. Wyszyskiego 33, Sklep U Moniki ul. Wyszyskiego 28,

  TU NASZNAJDZIESZ

  Stowarzyszenie Na Rzecz Osb Niepenosprawnych Powiatu Iawskiego PRO-MYK zaprasza osoby star-sze, niepenosprawne oraz ich rodziny i bliskich do udziau w projekcie zaty-tuowanym Aktywizacja i przeciwdziaanie margi-nalizacji osb starszych. Od kilku lat w ramach tego projektu Stowarzyszenie realizuje Klub Aktywnoci Osb Starszych, Niepeno-sprawnych. Do wstpienia w jego szeregi gorco nama-wia Krystyna Szafryna- -gota pracownik socjalny w powyszym projekcie, jednoczenie czonkini Sto-warzyszenia i kierownik Powiatowego rodowisko-wego Domu Samopomocy w Iawie.

  Ania Sarnowska: - Na czym polega dziaalno klubu i do kogo jest adresowana?Krystyna Szafryna-go-ta: - Dziaania klubu s do-stosowywane na bieco do potrzeb i moliwoci uczest-nikw. Jak to mwi, nic na si. Uruchomilimy wachlarz dziaa, ktre mog by zre-alizowane w zalenoci od zapotrzebowania. Projekt przeznaczony jest dla 25 osb starszych i niepenospraw-nych. Przy osobach starszych puap wieku tak si obniy i kwaliikuj si do niego ju osoby w wieku 50+. Klub jest adresowany take do rodzin i opiekunw uczestnikw. Dzia-amy w ten sposb cyklicznie ju od 2005 roku, a od trzech lat klub aktywnoci osb nie-penosprawnych zosta take otwarty dla osb starszych. W tym roku ruszamy ju w maju, a koczymy wraz z kocem grudnia.- 25 osb - czy to jest nie-przekraczalna liczba uczest-nikw?

  - Jeeli zgosz si do nas do-datkowe dwie, trzy osoby, rwnie bd mogy uczestni-czy w zajciach. Nie bdzie z tym problemu.- Jakiego typu zajcia bd prowadzone?

  - Mamy w zakresie dziaa indywidualne konsultacje psychologiczne, poradnictwo socjalne. Planujemy wyjcia do galerii, kina, muzykotera-pi. Wszystko zaley od tego, jakie osoby bd zaintere-

  sowane naszymi zajciami. Wykrystalizowaa si staa grupa 8 osb starszych, ktre korzystaj przez cay rok z sali rekreacyjno-rehabilitacyjnej. Doskonale znamy ich potrze-by, natomiast, jeli znajd si

  chtni, zorganizujemy rw-nie wycieczki piesze, rowero-we, nordic walking, warsztaty komputerowe. Odbywa si bdzie szereg zaj o charak-terze edukacyjnym, kultural-nym, rekreacyjnym. Gwnym

  celem dziaalnoci klubu jest oczywicie wspieranie ak-tywnoci izycznej i umyso-wej naszych podopiecznych, integracja osb starszych i niepenosprawnych. Mamy nadziej, e w przyszoci te osoby samodzielnie bd mogy animowa swj czas wolny, dziaa aktywnie i spo-tyka si ze sob, dziki nowo nawizanym znajomociom - w ramach samopomocy, bez udziau profesjonalistw.- Rozumiem, e w zajciach jednoczenie bd uczestni-czyy osoby starsze i niepe-nosprawne.- Po trosze szereg osb star-szych te ma orzeczenia o niepenosprawnoci. Jest to celowe poczenie tych dwch grup spoecznych. W umy-sach ludzi jeszcze nadal funk-cjonuje schemat, ktry uto-samia osob niepenospraw-n z osob niepenosprawn intelektualnie. A to oczywicie nieprawda, poniewa wiele jest przyczyn niepenospraw-noci. My staramy si ama ten stereotyp; chcemy take pokaza rodowisku w Iawie, e osoby starsze, niepeno-sprawne s potrzebne i co naj-waniejsze aktywne, nie tyl-ko izycznie, ale i spoecznie. Chcemy by aktywno osb starszych, niepenosprawnych bya widoczna dla otoczenia, chcemy, by stali si oni peno-prawnymi uczestnikami ycia spoecznego.- Gdzie odbywaj si zaj-cia i kto je prowadzi?- Zajcia odbywaj si w sie-dzibie Powiatowego rodowi-skowego Domu Samopomocy w Iawie przy ul. Wyszyskie-go 2A a prowadz je czonko-wie stowarzyszenia. W Stowa-rzyszeniu znajduje si wiele osb o wszechstronnym, wie-lokierunkowym wyksztace-niu i umiejtnociach. Kady z nas posiada take wielolet-

  nie dowiadczenie w pracy z osobami niepenosprawnymi, starszymi.- Z jakich rde inansowa-ne jest to przedsiwzicie?- Jest to projekt wspinanso-wany ze rodkw wojewody warmisko-mazurskiego we wsppracy z Powiatowym rodowiskowym Domem Sa-mopomocy w Iawie. - Kiedy rusz pierwsze za-jcia i do kogo naley si zgosi, jeeli zapragniemy wstpi w szeregi klubu?- Pierwsze spotkanie odbdzie si ju dzisiaj (rozmawiamy 14 maja), a zajcia cyklicznie bd powtarzane we wtorki i pitki od godziny 15:30 do godziny 18:00. Jest to jedyna staa rzecz w tym projekcie. Natomiast formy zaj nie s sztywno ustalone i bd re-alizowane w zalenoci od zgaszanych potrzeb uczest-nikw Klubu. Jeli grupie b-dzie odpowiadaa inna forma zaj, ni ta, ktr pierwotnie zaoylimy, to my jestemy od tego, eby si dostoso-wa. Uwzgldniamy przede wszystkim potrzeby osb, do ktrych kierowany jest nasz projekt. Chcielibymy, by uczestnicy Klubu byli jego wsptwrcami, co bdzie ich pierwszym krokiem do celo-wej aktywnoci.Wszystkich zainteresowa-nych uczestnictwem w Klubie Aktywnoci Osb Starszych i Niepenosprawnych zapra-szamy bezporednio na nasze zajcia, ktre odbywaj si dwa razy w tygodniu: wtorki i pitki. Mona si z nami skon-taktowa take telefonicznie: (089) 648-39-43.

  Tekst Ania Sarnowska, fot. archiwum

  Niebo byo cikie, przez chwil pada deszcz. Przed moimi oczami przesuwaa si la-weta z trumn Margaret Thatcher. Stojcy wzdu ulic ludzie bili brawo. Jedna z brytyjskich lewi-cowych aktywistek powiedziaa, e z tej okazji otworzy butelk szampana, e Thatcher to nie jest bohaterka, wrcz przeciwnie. Wielu Brytyjczykw cigle pami-ta decyzje o zamkniciu przemy-su cikiego podjte w okresie rzdw elaznej damy. Cho ci, ktrzy bili brawo, wyraali szacu-nek. Nieliczni przeciwnicy, obecni na pogrzebie, w milczeniu odwra-cali si plecami do przejedajcej trumny. Tak byo w Londynie, przeniemy si na pnoc, do Yorkshire. Miejscowo Goldthor-pe wituje, kady, kto przyjdzie do lokalnego klubu grnika, do-

  staje darmowe piwo. Przez ulice rwnie przejeda trumna z Mar-garet Thatcher. Nie ma wojska, policji, premier David Cameron nie nazwie si taczeryst, a mini-ster inansw George Osborne nie popacze. W Goldthorpe wszyscy si ciesz. W trumnie jest upior-na kuka pani premier, ktra na zakoczenie zostaje spalona, przy okrzykach radoci emerytowa-nych grnikw i ich rodzin. BBC nadaje relacj z Goldthorpe. Dziennikarz pyta gr-nika, co czuje. Mczyzna odpo-wiada, e nie jest mu smutno, e nikt w Yorkshire nie bdzie paka. Kamera pokazuje wielki telebim w stolicy regionu Leeds. Plac jest pusty, na telebimie relacja na ywo z uroczystoci pogrzebowych. Patrzc na czarne ki w Yorkshire, trudno uwierzy, e zaledwie 20 lat wczeniej byy tu

  najwiksze kopalnie w Anglii. Idc ulicami miasteczek, nie spotka si ju grnikw z czarnymi od w-gla oczami. Po kopalniach zostay zdjcia, pustka w spoeczestwie i puste pola. Na miejscu cikiego przemysu w Shefield, zwanym dawno temu stalowym miastem, powstao jedno najwikszych centrw handlowych w Anglii Meadowhall. Zamiast gorcej su-rwki jest McDonald`s, w miejscu kuni jest kino. Pozostali ludzie, kt-rym zmieni si trudniej. W ich sercach cigle pracuj grnicze kilofy.Margaret Thacher nie jest ikon w pnocnej czci Anglii. Iawa natomiast za-wdzicza pani Thatcher bardzo duo. Najwikszym pracodawc w Iawie jest midzynarodowa irma odzieowa NEXT. W magazynach

  tej irmy pracuje co najmniej kil-kuset iawian. Zakad Komunikacji Miejskiej powinien natychmiast uruchomi bezporedni lini au-tobusow czc miasto

Search related