68
Zeleni adresar Mreže zelenih telefona Hrvatske

Zeleni adresar

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Zeleni adresar

Zeleni adresarMreže zelenih

telefonaHrvatske

Page 2: Zeleni adresar

Uvod .....................................................................................................................................................................3kaTegoRizacija poziva i nadleŽnoST SlUŽBi ..............................................................................3nacionalni paRkovi i paRkovi pRiRode ............................................................................................6cenTRalne inSTiTUcije ................................................................................................................................6zeleni TeleFoni EKOLOŠKO DRUŠTVO ZELENI OSIJEK, Osijek ........................................................................... 10 EKOLOŠKO DRUŠTVO ŽMERGO, Opatija ................................................................................... 11 EKO PAN, Karlovac ............................................................................................................................. 11 EKO ZADAR, Zadar ............................................................................................................................. 12 EKOLOŠKA UDRUGA FRANJO KOŠČEC, Varaždin ................................................................... 13 EKOLOŠKA UDRUGA KRKA – KNIN, Knin ................................................................................... 14 UDRUGA ZA PRIRODU, OKOLIŠ I ODRŽIVI RAZVOJ SUNCE, Split...................................... 15 ZELENA AKCIJA, Zagreb .................................................................................................................. 16 ZELENA ISTRA, Pula ........................................................................................................................... 16 ZELENI SAN, Vinkovci........................................................................................................................ 17 ZAŠTITARSKO EKOLOŠKA ORGANIZACIJA NOBILIS, Čakovec ............................................ 18adReSaRi - podRUČne inSTiTUcije Osiječko – baranjska županija ....................................................................................................... 20 Virovitčko – podravska županija .................................................................................................. 24 Požeško – slavonska županija ....................................................................................................... 24 Primorsko – goranska županija .................................................................................................... 26 Karlovačka županija .......................................................................................................................... 28 Ličko – senjska županija .................................................................................................................. 30 Zadarska županija ............................................................................................................................. 32 Varaždinska županija ........................................................................................................................ 34 Krapinsko – zagorska županija ..................................................................................................... 36 Šibensko – kninska županija .......................................................................................................... 38 Splitsko – dalmatinska županija ................................................................................................... 40 Dubrovačko – neretvanska županija .......................................................................................... 42 Grad Zagreb ......................................................................................................................................... 44 Zagrebačka županija ........................................................................................................................ 48 Sisačko – moslavačka županija ..................................................................................................... 52 Bjelovarsko – bilogorska županija ............................................................................................... 54 Istarska županija................................................................................................................................. 56 Vukovarsko – srijemska županija ................................................................................................. 58 Brodsko – posavska županija ........................................................................................................ 60 Međimurska županija ....................................................................................................................... 60 Koprivničko – križevačka županija ..............................................................................................62iMpReSSUM ....................................................................................................................................................... 66

SADRŽAJ

Page 3: Zeleni adresar

UVODKorisnicama/korisnicima Zelenog adresara Mreže Zelenih telefona Hrvatske,

Pred Vama je drugo, nadopunjeno izdanje Zelenog adresara, namijenjenoga svim aktivistima udruga koje se bave zaštitom okoliša i prirode te prvenstveno građanima kako bi bili što uspješniji u pronalaženju odgovornih osoba za pojedini problem u okolišu. Sastavile su ga članice i članovi udruga Mreže Zelenih telefona, a sadrži kontakt podatke institucija, službi i javnih ustanova nadležnih za zaštitu okoliša i prirode.

Nastao je u okviru projekta “Širenje Mreže Zelenih telefona” financiranog od REC-a (Regional Environmental Center) kroz SECTOR program.

“Širenje Mreže Zelenih telefona” partnerski je projekt Mreže Zelenih telefona Hrvatske koju zastupa udruga Eko Pan iz Karlovca, Ekološkog društva Bura iz Mostara (BiH) i Pokreta gorana Novog Sada i Vojvodine (Srbija), za čijeg će trajanja udruge članice Mreže Zelenih telefona Hrvatske prenijeti vlastita iskustva i znanja stečena radom na servisu Zeleni telefon udru-gama za zaštitu okoliša i prirode u Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Zeleni telefon nije tijelo koje ima ovlasti pisati kaznene prijave, slati službena rješenja i sl. Za to postoje nadležne državne institucije i službe, a uloga je Zelenog telefona da im ukaže na postojeće probleme te da ih potakne na njihovo učinkovitije rješavanje.Za kvalitetan rad aktivista na Zelenom telefonu i aktivno sudjelovanje građana u zaštiti okoliša i prirode potreban je ‘alat’ koji će im olakšati snalaženje u nadležnostima javnih službi i potragu za njihovim kontakt podacima, a to je upravo ovaj Adresar koji čitate.

Sve objavljene informacije odnose se na stanje zatečeno u siječnju 2008. godine. Zahvalju-jemo se svima koji su prikupljali informacije za Adresar i REC-u (Regional Environmental Cen-ter) bez čije pomoći izrada ovog adresara ne bi bila moguća.

ZELENI TELEFON - Kratki vodičkroz kategorije poziva i nadležne službe

Radi lakšeg pregleda broja zaprimljenih poziva po mjesecima te vrste problema na koji se pozivi od-nose, i obrade i usporedbe podataka uvedena je jedinstvena kategorizacija poziva na servis Zelenog telefona Hrvatske: BUKA, GRADNJA, OTPAD, PROMET, OSTALO, RUDARENJE, ŠUME, VODE, ZELENILO, ZRAK, TLO, ZRAČENJA i ŽIVOTINJE. Prema toj kategorizaciji donosimo Vam pregled nadležnih službi unutar svake kategorije kako bismo Vam olakšali daljnje snalaženje Adresarom.

Page 4: Zeleni adresar

BUKA • sanitarna inspekcija (nadležna za mjerenje buke i ovlaštena za poduzimanje mjera da se buka smanji)• komunalni redar (za uklanjanje pojedinih uređaja koji stvaraju buku a nepropisno su postavljeni na

pročelja zgrade ili na javne površine)

GRADNJA • građevinska inspekcija (u svim slučajevima bespravne gradnje )• komunalni redar (samo ako je riječ o javnim površinama jer komunalni redari nemaju ovlasti postu-

panja na privatnim parcelama)• urbanistička inspekcija (ukoliko je riječ o povredi urbanističkih ili prostornih planova)• zavod za zaštitu spomenika kulture (ukoliko se radi o bespravnoj gradnji ili uklanjanju objekata u

zoni kulturne zaštite ili pojedinačnih kulturnih spomenika)• Ministarstvo kulture uprava za zaštitu prirode (ukoliko je riječ o gradnji u područjima posebne

zaštite i posebne prirodne vrijednosti ili neposredno uz područja)• policija (ukoliko gradilište ometa sigurno prometovanje svih sudionika u prometu)

OTPAD • komunalni redar (izdaje nalog za uklanjanje otpada s javnih površina)• Inspekcija zaštite okoliša (izdaje nalog odnosno rješenje za uklanjanje otpada s privatnih površina

te opasnog otpada)• U oba slučaja otpad uklanja komunalno poduzeće za odvožnju otpada • Reciklažna dvorišta i poduzeća ovlaštena za otkup i skladištenje pojedinih vrsta sekundarnih sirovi-

na (sve što se može reciklirati)

PROMET • sanitarna inspekcija (za buku)• zdravstvena inspekcija (za zagađenje zraka)• prometna policija (za nepropisno parkiranje na prometnicama ili stazama za bicikle ili pješake),

pauk (za nepropisno parkiranje)• gradski odjel za promet (ukoliko se traži obilježavanje parkirališnih mjesta, obilježavanje staze za

bicikle, staze za pješake, spuštanje rubnika na pješačkim prijelazima)• komunalno redarstvo (u slučajevima parkiranja na javnim zelenim površinama)

RUDARENJE • rudarska inspekcija, građevinska inspekcija

ŠUME • šumarska inspekcija, Hrvatske šume, komunalni redar, urbanistička inspekcija (u slučajevima čiste

sječe i priprema za gradnju)• policija (ako se sumnja na nezakonitu sječu stabala u šumi jer prvi stižu na teren i imaju ovlasti

tražiti dozvole za čistu sječu)

VODE • vodopravna inspekcija, Hrvatske vode, HZJZ, sanitarna inspekcija (za biološke analize voda ukoliko

se radi o ispuštanju kanalizacija ili pražnjenju septičkih jama u potoke, rijeke i jezera)• vodočuvari (pri Hrvatskim vodama zaduženi za izdavanje naloga za uklanjanje otpada iz rijeka, po-

toka i jezera)

Page 5: Zeleni adresar

ZELENILO • komunalni redar (za uništavanje javnih zelenih površina ili sječu stabala na javnim zelenim

površinama)• poduzeće za održavanje javnih zelenih površina, Gradski odjel za zelenilo pri Gradskom poglavar

stvu (koji izdaju dozvole za sječu stabala na javnim gradskim površinama)• poljoprivredna inspekcija, Zavod za zaštitu spomenika prirode i kulture (bilo gradski ili državni uko-

liko je riječ o zaštićenim vrstama stabala i biljaka ili je riječ o stablima i biljkama na područjima koji su zaštićeni kao kulturna spomenička cjelina)

• policija (ukoliko se radi o sumnji na nezakonitu sječu stabala)

ZRAK• inspektor zaštite okoliša, HTZ, HZJZ, policija (ukoliko se radi o spaljivanju otpada na otvorenom)• komunalno redarstvo za dimnjačarske poslove (za nepropisno izgrađene ili neispravne dimnjake

te za priključivanje pojedinih izvora emisije štetnih plinova na nepropisan način, npr. kemijska čistionica koja je svoju ventilaciju sa štetnim emisijama pojedinih kemikalija prikopčala na venti-lacijski sustav stambene zgrade)

TLO • poljoprivredna inspekcija, HTZ, HZJZ, inspekcija zaštite okoliša, gradski ured za poljoprivredu i

šumarstvo, zdravstvena inspekcija, (uglavnom vezano za GMO proizvode bilo da se radi o uzgoju ili plasiranju na tržište ili prskanju poljoprivrednih površina nedozvoljenim sredstvima)

ZRAČENJA• zdravstvena inspekcija ( ukoliko se repetitori za mobilnu telefoniju postavljaju bez uporabne doz-

vole Ministarstva zdravstva ili u blizini objekata gdje izričito stoji da se ne smiju postavljati kao što su škole, bolnice i dr.)

• građevinska inspekcija (ako se repetitor gradi kao poseban objekt bez potrebnih dozvola za grad-nju)

• Agencija za zaštitu od zračenja i HZJZ (za radioaktivna zračenja)• Ministarstvo pomorstva, prometa i veza (ukoliko mobilni operateri nemaju uporabnu dozvolu od

tog ministarstva)• Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu prirode (ukoliko je riječ o postavljanju repetitora na posebno

zaštićenim područjima)• Zavod za zaštitu spomenika kulture (ukoliko se repetitor postavlja na zgradi koja je registrirana kao

spomenik kulture)

ŽIVOTINJE • veterinarska inspekcija (za nepropisno držanje i smještaj životinja)• veterinarsko higijenski servis (za uginule životinje koje treba ukloniti)• sanitarna inspekcija (buka s pojedinih farmi ili ispuštanje fekalija s farmi na nepropisan način),

Ministarstvo kulture (uprava za zaštitu prirode sa svoja 2 pododjela ukoliko se radi o zaštićenim životinjskim vrstama ili njihovim staništima)

• policija (ukoliko se radi o mučenju ili ubijanju životinja jer je Kaznenim zakonom mučenje i ubijanje životinja zabranjeno i okarakterizirano kao kazneno djelo)

• komunalno redarstvo (ukoliko se hrane golubovi u naseljenim djelovima grada što pojedine od-luke o komunalnom redu zabranjuju)

• razne udruge za smještaj napuštenih ili izgubljenih životinja

Page 6: Zeleni adresar

NACIONALNI PARKOVI I PARKOVI PRIRODE

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWNACIONALNI PARKOVIBrijuni 52214 Brijuni 052 525 888 052 521 367 [email protected] www.brijuni.hrKornati Butina 2, 22243 Murter 022 435 740 022 435 058 [email protected] www.kornati.hrKrka Trg Ivana Pavla II, br. 5 p.p.154, 22001 Šibenik 022 201 777 022 336 836 [email protected] www.npkrka.hrMljet Pristanište 2, 20 226 Goveđari 020 744 041; 744 058 020 744 043 [email protected] www.np-mljet.hrPaklenica Dr. F. Tuđmana 14a, 23244 Starigrad-Paklenica 023 369 155; 369 202; 369 803 023 359 133 [email protected] www.paklenica.hrPlitvička jezera 53231 Plitvička jezera 053 751 132 053 751 132 [email protected] www.np-plitvicka-jezera.hrRisnjak Bijela Vodica 48, Crni Lug 051 836 133; 836 246 051 836 116 [email protected] www.risnjak.hrSjeverni Velebit Krasno 96, 53 274 Krasno 053 665 380 053 665 390 [email protected] www.np-sjeverni-velebit.hrPARKOVI PRIRODEBiokovo Trg Tina Ujevića 1 1, 21 300 Makarska 021 616 924 021 616 924 [email protected] www.biokovo.comKopački rit Šandora Petefija 5, 31000 Bilje 031 750 855 031 750 755 [email protected] www.kopacki-rit.comLonjsko Polje Krapje 30, 44325 Krapje 044 672 080; 611 190 044 606 449 [email protected] www.pp-lonjsko-polje.hrMedvednica Lugarnica Bliznec, Bliznec bb, 10000 Zagreb 01 4586 317 01 4586 318 [email protected] www.pp-medvednica.hrPapuk Stjepana Radića 46, 34300 Velika 034 313 030 034 313 027 [email protected] www.pp-papuk.hrTelašćica Ulica Danijela Grbin bb, 23281 Sali 023 377 096; 377 395 [email protected] www.telascica.hrVelebit Kaniža bb, 53000 Gospić 053 560 160 053 560 160 www.velebit.hrVransko jezero Kralja P. Svačića 2, 23210 Biograd 023 383 181 023 386 453 [email protected] www.vransko-jezero.hrUčka Učka Liganj, 42 51415 Lovran 051 293 753 051 293 751 [email protected] www.pp-ucka.hrŽumberak - Samoborsko gorje Slani Dol 1, 10430 Samobor 01 3327 660 01 3327 661 [email protected] www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hrLastovsko otočje Trg Sv. Petra 7, 20289 Ubli, otok Lastovo 020 801 252

CENTRALNE INSTITUCIJE

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWHRVATSKI SABOR Trg sv. Marka 6, 10 000 Zagreb 01 4569 222 01 6303 018 [email protected] www.sabor.hrOdbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Trg sv. Marka 6, 10 000 Zagreb 01 4569 417 01 6303 514 [email protected] za predstavke i pritužbe Trg sv. Marka 6, 10 000 Zagreb 01 4569 430 01 4569 322 [email protected] MINISTARSTVO KULTURE Runjaninova ulica br. 2, 10000 Zagreb 01 4866 666 [email protected] www.min-kulture.hrOdjel za odnose s javnošću i informiranje Runjaninova ulica br. 2, 10000 Zagreb 01 4866 305; 4866 345 01 4866 345Uprava za zaštitu prirode Runjaninova ulica br. 2, 10000 Zagreb 01 4866 102 01 4866 100 [email protected] za biološku raznolikost Runjaninova ulica br. 2, 10000 Zagreb 01 4866 122 [email protected] za zaštićena područja Runjaninova ulica br. 2, 10000 Zagreb 01 4866 103 [email protected] za održivo korištenje prirodnih dobara Runjaninova ulica br. 2, 10000 Zagreb 01 4866 104 [email protected] za strateško planiranje u zaštiti prirode i europske integracije Runjaninova ulica br. 2, 10000 Zagreb 01 4866 124 [email protected]

Odjel za inspekcijske poslove zaštite prirode Runjaninova ulica br. 2, 10000 Zagreb 01 4866 137;mob: 098 406 974 [email protected]

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Prisavlje 14, 10 000 Zagreb 01 6169 111 www.mmpi.hr

Državni tajnik za more Prisavlje 14, 10 000 Zagreb 01 6169 090 01 6195 940 [email protected];[email protected]

Page 7: Zeleni adresar

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWNACIONALNI PARKOVIBrijuni 52214 Brijuni 052 525 888 052 521 367 [email protected] www.brijuni.hrKornati Butina 2, 22243 Murter 022 435 740 022 435 058 [email protected] www.kornati.hrKrka Trg Ivana Pavla II, br. 5 p.p.154, 22001 Šibenik 022 201 777 022 336 836 [email protected] www.npkrka.hrMljet Pristanište 2, 20 226 Goveđari 020 744 041; 744 058 020 744 043 [email protected] www.np-mljet.hrPaklenica Dr. F. Tuđmana 14a, 23244 Starigrad-Paklenica 023 369 155; 369 202; 369 803 023 359 133 [email protected] www.paklenica.hrPlitvička jezera 53231 Plitvička jezera 053 751 132 053 751 132 [email protected] www.np-plitvicka-jezera.hrRisnjak Bijela Vodica 48, Crni Lug 051 836 133; 836 246 051 836 116 [email protected] www.risnjak.hrSjeverni Velebit Krasno 96, 53 274 Krasno 053 665 380 053 665 390 [email protected] www.np-sjeverni-velebit.hrPARKOVI PRIRODEBiokovo Trg Tina Ujevića 1 1, 21 300 Makarska 021 616 924 021 616 924 [email protected] www.biokovo.comKopački rit Šandora Petefija 5, 31000 Bilje 031 750 855 031 750 755 [email protected] www.kopacki-rit.comLonjsko Polje Krapje 30, 44325 Krapje 044 672 080; 611 190 044 606 449 [email protected] www.pp-lonjsko-polje.hrMedvednica Lugarnica Bliznec, Bliznec bb, 10000 Zagreb 01 4586 317 01 4586 318 [email protected] www.pp-medvednica.hrPapuk Stjepana Radića 46, 34300 Velika 034 313 030 034 313 027 [email protected] www.pp-papuk.hrTelašćica Ulica Danijela Grbin bb, 23281 Sali 023 377 096; 377 395 [email protected] www.telascica.hrVelebit Kaniža bb, 53000 Gospić 053 560 160 053 560 160 www.velebit.hrVransko jezero Kralja P. Svačića 2, 23210 Biograd 023 383 181 023 386 453 [email protected] www.vransko-jezero.hrUčka Učka Liganj, 42 51415 Lovran 051 293 753 051 293 751 [email protected] www.pp-ucka.hrŽumberak - Samoborsko gorje Slani Dol 1, 10430 Samobor 01 3327 660 01 3327 661 [email protected] www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hrLastovsko otočje Trg Sv. Petra 7, 20289 Ubli, otok Lastovo 020 801 252

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWHRVATSKI SABOR Trg sv. Marka 6, 10 000 Zagreb 01 4569 222 01 6303 018 [email protected] www.sabor.hrOdbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Trg sv. Marka 6, 10 000 Zagreb 01 4569 417 01 6303 514 [email protected] za predstavke i pritužbe Trg sv. Marka 6, 10 000 Zagreb 01 4569 430 01 4569 322 [email protected] MINISTARSTVO KULTURE Runjaninova ulica br. 2, 10000 Zagreb 01 4866 666 [email protected] www.min-kulture.hrOdjel za odnose s javnošću i informiranje Runjaninova ulica br. 2, 10000 Zagreb 01 4866 305; 4866 345 01 4866 345Uprava za zaštitu prirode Runjaninova ulica br. 2, 10000 Zagreb 01 4866 102 01 4866 100 [email protected] za biološku raznolikost Runjaninova ulica br. 2, 10000 Zagreb 01 4866 122 [email protected] za zaštićena područja Runjaninova ulica br. 2, 10000 Zagreb 01 4866 103 [email protected] za održivo korištenje prirodnih dobara Runjaninova ulica br. 2, 10000 Zagreb 01 4866 104 [email protected] za strateško planiranje u zaštiti prirode i europske integracije Runjaninova ulica br. 2, 10000 Zagreb 01 4866 124 [email protected]

Odjel za inspekcijske poslove zaštite prirode Runjaninova ulica br. 2, 10000 Zagreb 01 4866 137;mob: 098 406 974 [email protected]

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Prisavlje 14, 10 000 Zagreb 01 6169 111 www.mmpi.hr

Državni tajnik za more Prisavlje 14, 10 000 Zagreb 01 6169 090 01 6195 940 [email protected];[email protected]

Page 8: Zeleni adresar

8

Državni tajnik za promet

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb 01 6169 104 01 6196 519 [email protected] [email protected]

Uprava za unutarnju plovidbu Prisavlje 14, 10 000 Zagreb 01 6169 013 01 6196 505 [email protected] Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora Prisavlje 14, 10 000 Zagreb 01 6169 250 01 6169 069 [email protected]

Uprava za otoke Prisavlje 14, 10 000 Zagreb 01 6169 190 01 6169 438 [email protected] [email protected]

Uprava za cestovni promet Prisavlje 14, 10 000 Zagreb 01 6169 050 01 6195 941 [email protected] [email protected]

Uprava za telekomunikacije i poštu Prisavlje 14, 10 000 Zagreb 01 6169 110 01 6196 662 [email protected] Uprava prometne inspekcije Prisavlje 14, 10 000 Zagreb 01 6169 160 01 6169 161 [email protected] MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106 111 01 6109 201 [email protected] www.mps.hr Uprava poljoprivrede Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106 202 01 6109202 [email protected] Sektor inspekcijskih poslova Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106 658 [email protected] Odjel poljoprivredne inspekcije Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106 630 [email protected] Odjel stočarske inspekcije Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106 538Odjel za zaštitu i promjenu namjene poljoprivrednoga zemljišta Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106 546 [email protected] Uprava za veterinarstvo Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106 207 01 6109207 [email protected] Sektor veterinarske inspekcije Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106 722 [email protected] Odjel državne veterinarske inspekcije Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6109 436 [email protected] Sektor granične veterinarske inspekcije i međunarodnog prometa Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106 663 [email protected] Uprava ribarstva Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106 577 01 6106 558 [email protected] Odjel ribarske inspekcije Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6109 434 [email protected] MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb 01 3782 444 01 3772 822 www.mzopu.hr Državna tajnica za inspekcijske poslove Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb 01 3712 714 01 3712 713 [email protected] Državni tajnik za zaštitu okoliša Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb 01 3782 413 01 3717 149 [email protected]

Državni tajnik za graditeljstvo, stanovanje i komunalne poslove Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb 01 3782 183 01 3782 155 [email protected]

Ravnatelj Zavoda za prostorno planiranje Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb 01 3717 123 01 3717 104 [email protected] Uprava za prostorno uređenje Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb 01 3782 473 01 3772 822 [email protected] Ured glasnogovornice Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb 01 3717 111; 3782 487 01 3717 118 [email protected] Uprava za zaštitu okoliša Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb 01 3782 413; 3782 154 01 3717 149; 3717 135 [email protected] Sektor za graditeljstvo Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb 01 3782 145 01 3782 466 [email protected]

Uprava za inspekcijske poslove Vinogradska 25, 10 000 Zagreb 01 3712 700 (centrala); 01 3712 714 01 3712 713 [email protected]

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Ulica grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb 01 6122 111 [email protected] [email protected] www.mup.hr

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Ksaver 200 a, 10 000 Zagreb Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

01 4607 555 01 4677 005 01 6169 111

01 4698 300 www.mzzs.hr

Uprava za sanitarnu inspekciju Ksaver 200 a, 10 000 Zagreb 01 4607 622 01 4607 631 [email protected] Odjel za inspekcijske poslove Prisavlje 14, 10 000 Zagreb 01 6169 238MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA http: www.mmtpr.hr Uprava šumarstva Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106203 01 6109203 [email protected] Odjel za gospodarenje šumama Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106 576 [email protected] Odjel šumarske inspekcije Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6109 420 [email protected] Uprava za lovstvo Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106 068 01 6109 203 [email protected] gospodarenja vodama Ul.grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 01 6307 353 01 6151821 [email protected] DRŽAVNI INSPEKTORAT Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106111 www.inspektorat.hrDRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD Grič 3, 10000 Zagreb 01 4565 666 01 4851 901 [email protected] www.meteo.hrHRVATSKE ŠUME D.O.O. Farkaša Vukotinovića 2, 10000 Zagreb 01 4804 111 01 4804 101 [email protected] www.hrsume.hrHRVATSKE VODE D.O.O. Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 01 6307 333 01 6151 793 [email protected] www.voda.hr

Page 9: Zeleni adresar

Državni tajnik za promet

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb 01 6169 104 01 6196 519 [email protected] [email protected]

Uprava za unutarnju plovidbu Prisavlje 14, 10 000 Zagreb 01 6169 013 01 6196 505 [email protected] Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora Prisavlje 14, 10 000 Zagreb 01 6169 250 01 6169 069 [email protected]

Uprava za otoke Prisavlje 14, 10 000 Zagreb 01 6169 190 01 6169 438 [email protected] [email protected]

Uprava za cestovni promet Prisavlje 14, 10 000 Zagreb 01 6169 050 01 6195 941 [email protected] [email protected]

Uprava za telekomunikacije i poštu Prisavlje 14, 10 000 Zagreb 01 6169 110 01 6196 662 [email protected] Uprava prometne inspekcije Prisavlje 14, 10 000 Zagreb 01 6169 160 01 6169 161 [email protected] MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106 111 01 6109 201 [email protected] www.mps.hr Uprava poljoprivrede Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106 202 01 6109202 [email protected] Sektor inspekcijskih poslova Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106 658 [email protected] Odjel poljoprivredne inspekcije Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106 630 [email protected] Odjel stočarske inspekcije Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106 538Odjel za zaštitu i promjenu namjene poljoprivrednoga zemljišta Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106 546 [email protected] Uprava za veterinarstvo Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106 207 01 6109207 [email protected] Sektor veterinarske inspekcije Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106 722 [email protected] Odjel državne veterinarske inspekcije Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6109 436 [email protected] Sektor granične veterinarske inspekcije i međunarodnog prometa Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106 663 [email protected] Uprava ribarstva Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106 577 01 6106 558 [email protected] Odjel ribarske inspekcije Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6109 434 [email protected] MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb 01 3782 444 01 3772 822 www.mzopu.hr Državna tajnica za inspekcijske poslove Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb 01 3712 714 01 3712 713 [email protected] Državni tajnik za zaštitu okoliša Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb 01 3782 413 01 3717 149 [email protected]

Državni tajnik za graditeljstvo, stanovanje i komunalne poslove Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb 01 3782 183 01 3782 155 [email protected]

Ravnatelj Zavoda za prostorno planiranje Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb 01 3717 123 01 3717 104 [email protected] Uprava za prostorno uređenje Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb 01 3782 473 01 3772 822 [email protected] Ured glasnogovornice Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb 01 3717 111; 3782 487 01 3717 118 [email protected] Uprava za zaštitu okoliša Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb 01 3782 413; 3782 154 01 3717 149; 3717 135 [email protected] Sektor za graditeljstvo Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb 01 3782 145 01 3782 466 [email protected]

Uprava za inspekcijske poslove Vinogradska 25, 10 000 Zagreb 01 3712 700 (centrala); 01 3712 714 01 3712 713 [email protected]

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Ulica grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb 01 6122 111 [email protected] [email protected] www.mup.hr

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Ksaver 200 a, 10 000 Zagreb Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

01 4607 555 01 4677 005 01 6169 111

01 4698 300 www.mzzs.hr

Uprava za sanitarnu inspekciju Ksaver 200 a, 10 000 Zagreb 01 4607 622 01 4607 631 [email protected] Odjel za inspekcijske poslove Prisavlje 14, 10 000 Zagreb 01 6169 238MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA http: www.mmtpr.hr Uprava šumarstva Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106203 01 6109203 [email protected] Odjel za gospodarenje šumama Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106 576 [email protected] Odjel šumarske inspekcije Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6109 420 [email protected] Uprava za lovstvo Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106 068 01 6109 203 [email protected] gospodarenja vodama Ul.grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 01 6307 353 01 6151821 [email protected] DRŽAVNI INSPEKTORAT Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 6106111 www.inspektorat.hrDRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD Grič 3, 10000 Zagreb 01 4565 666 01 4851 901 [email protected] www.meteo.hrHRVATSKE ŠUME D.O.O. Farkaša Vukotinovića 2, 10000 Zagreb 01 4804 111 01 4804 101 [email protected] www.hrsume.hrHRVATSKE VODE D.O.O. Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 01 6307 333 01 6151 793 [email protected] www.voda.hr

Page 10: Zeleni adresar

10

EKOLOŠKO DRUŠTVO ZELENI OSIJEK, OsijekZeleni telefon za Osječko-baranjsku (pozivni broj 031), Virovitičko-podravsku(pozivni broj 033) i Požeško-slavonsku županiju (pozivni broj 034) ••• vidi tablicu na strani 20 •••

Područja djelovanja:Edukacija, održivi turizam, zaštita prirode, sudjelovanje javnosti u zaštiti okoliša, otpad, održivi izvori energije, biološka raznolikost, održiva poljoprivreda.

Projekti u 2001. - 2007.:Pješačke i vodene staze Baranje, Održivi turizam i edukacija za okoliš u PP Kopački rit – OTOK, Projekt prekogranične suradnje i pomirenja Osijek – Sombor, Eko centar Zlatna Greda, Obnov-ljivi izvori energije, Kampanja za proglašenje Rezervata biosfere “Dunav-Drava-Mura”, nacionalna kampanja za promociju zdrave (eko) hrane «Hrana ili hrana i zdravlje», Zeleni telefon u Osječko-baranjskoj županiji (članovi Mreže Zelenih telefona Hrvatske), Riječna koalicija, Vodeni forum, Ojačavanje mladih za aktivnije sudjelovanje u zaštiti okoliša, Energetska edukacijska agencija Istočne Hrvatske, Razvoj prekograničnoga turizma u Centralnoj Dunavskoj regiji. Donatori:Domaći donatori: Ured za udruge Vlade R. Hrvatske, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Ministarstvo mora, turizma, prometa I razvitka, Grad Osijek, Osječko – baranjska županija, Zagrebačka banka, Nexe grupaStrani donatori: Regionalni centar za zaštitu okoliša (Budimpešta), Institut otvoreno društvo (Za-greb), Nizozemski program MATRA, Heinrich Boll Sctiftung (Berlin), Britansko veleposlanstvo, Američko veleposlanstvo, AED, USAID, Ministarstvo turizma RH, CRS (Catholic Relief Service).

Suradnja:Zeleni Osijek je član mreže hrvatskih zelenih NVO-a – Zeleni forum i Mreže Zelenih telefona. U svojim projektima surađujemo s udrugama iz države i inozemstva – Greennovation (Dan-ska), Stiching Kosjenka (Nizozemska), Zelena akcija (Zagreb), Kompost (Osijek). Članovi smo ANPED-a (mreže NVO-a iz Europe) iz Amsterdama i mreže ekoloških udruga EDA.

Sjedište: Opatijska 26 f, 31000 Osijek Tel: 031/ 565 180, 062 123 456 E-mail: [email protected] Web: http://www.zeleni-osijek.hr Info punkt: Organski otpad

Ekološko društvo “Zeleni Osijek” je udruga koja je osnovana s ciljem djelovanja na zaštitu okoliša i unaprjeđenju kvalitete življenja. Udruga o svom planu djelovanja i upravljanja tijekom godine odlučuje na svojoj redovitoj godišnjoj skupštini. Strukturu upravljanja sačinjavaju Izvršni i Nadzorni odbor. Izvršni odbor odlučuje o tekućim stvarima. Udruga ima petero zaposlenih.

Page 11: Zeleni adresar

11

EKOLOŠKO DRUŠTVOŽMERGO

EKO L O Š K O D R U Š T VO

Ž

M E R G O

EKOLOŠKO DRUŠTVO ŽMERGO, OpatijaZeleni telefon za Primorsko – goransku županiju (pozivni broj 051)

••• vidi tablicu na strani 26 •••

Sjedište: Viktora Cara Emina 1, 51410 Opatija Tel: 051/ 271 459, 062 123 456 E-mail: [email protected]: www.fermaj.hrInfo punkt: Organski otpad

Ekološko društvo Žmergo udruga je civilnog društva, osnovana 1994. godine u Opatiji, koja se bavi očuvanjem okoliša, zaštitom prirodne i kulturne baštine te promicanjem održivog razvitka. Projekte koje provodi povezani su s edukacijom i primjenom ekoloških inovacija u lokalnoj zajednici.

EKO PAN, KarlovacZeleni telefon za Karlovačku (pozivni broj 047) i Ličko – senjsku županiju(pozivni broj 053)

••• vidi tablicu na strani 28 •••

Sjedište: Struga 1, Karlovac Tel: 047/ 614 063, 062 123 456 E-mail: [email protected] Web: http://www.eko-pan.hr Info punkt: Komunalni otpad - de-poniranje

Ekološko društvo Pan - Karlovac (skraćeno Eko Pan) je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje čija je misija edukacija o ekologiji, zaštiti prirode i okoliša, promicanje načela održivog razvoja te organiziranje i sudjelovanje u zaštiti okoliša na području Karlovačke Županije. Ekološka sekcija Pan SKUC-a Braća Radić osnovana je 1998. godine, a 22. veljače 2002. godine odlukom članova započinje s radom kao samostalna udruga pod nazivom Ekološko društvo Pan - Karlovac.

Značajniji dugoročni projekti, koje Žmergo provodi su Zeleni sat u školi, Zeleni telefon/Mreža zelenih telefona Hrvatske, List Fermaj, Kompostiranje, Eko parlament, Informiraj me te pilot projekt Eko proizvodi.

Page 12: Zeleni adresar

12

EKO ZADAR, ZadarZeleni telefon za Zadarsku županiju (pozivni broj 023) ••• vidi tablicu na strani 32 •••

Cilj udruge je: • poticanje proizvođača, prerađivača, prodavača i potrošača ekoloških živežnih namirnica,

stručnjaka i institucija iz navedenih oblasti da svojim radom pomažu i razvijaju ekološku proizvodnju hrane i zaštitu okoliša

• unaprjeđivanje razine svijesti lokalne zajednice o potrebi i načinima zaštite prirode i okoliša

• promicanje očuvanje biološke raznolikosti ekoloških sustava.

Sjedište: V. Paljetka 2, 23000 Zadar Tel: 023/ 300 120, 062 123 456 E-mail: [email protected] Web: http://www.ekozadar.net Info punkt: Korisni otpad

"Eko – Zadar” Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane i zaštitu okoliša.Udruga je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija, osnovana 21. travnja 1999. godine. Udruga je slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese u promicanju ekoloških živežnih namirnica, i zaštite okoliša kroz djelatnosti opisane Statutom i Zakonom o udrugama. Danas udruga broji 130 članova.

Ciljevi: edukacija o ekologiji, prirodi i okolišu te promicanje načela održivog razvoja kroz različite

vidove ekološkog aktivizma.

Djelatnosti: • Edukacija o ekologiji, zaštiti prirode i okoliša putem radionica, predavanja, seminara i tri-

bina te pripravom i tiskanjem brošura i publikacija• Promoviranje načela održivog razvoja realiziranjem različitih projekata i programa te poti-

canjem fizičkih i pravnih osoba na racionalniju primjenu neobnovljivih izvora energije također putem radionica, predavanja, javnih tribina, organizacijom izložbi, kazališnih pred-stava i performancea kao i tiskanje publikacija odnosno izdavanje nosača zvuka u skladu s pozitivnim pravnim propisima u Republici Hrvatskoj

• Organiziranje i aktivno sudjelovanje u zaštiti prirode i okoliša u Republici Hrvatskoj• Povezivanje i umrežavanje te suradnja s udrugama sličnog ili istog usmjerenja u Republici

Hrvatskoj kao i u svijetu, te suradnja sa tijelima područne i regionalne vlasti te državnim institucijama

Page 13: Zeleni adresar

13

Trenutno radimo na sljedećim projektima: “Bez buke i smrada biciklom do grada”, organizacijom sajmova zdrave hrane i tradicijskih proizvoda “Dani sunca”, “Eko webu”, “Reciklirajmo zajedno”, i suradnja s GLOBE školama na projektima zaštite okoliša.

Članovi smo Mreže Zelenih telefona Hrvatske i Zelenog foruma.U 2007 godini volonteri Zelenog telefona odradili su 780 h volonterskog rada.Na ostalim aktivnostima volonteri Eko – Zadra odradili su 620 sati volonterskog rada.

EKOLOŠKA UDRUGA FRANJO KOŠČEC, Varaždin Zeleni telefon za Varaždinsku (pozivni broj 042) i Krapinsko – zagorsku županiju (pozivni broj 049)

••• vidi tablicu na strani 34•••

Sjedište: A. Šenoe 10 a, Varaždin Tel: 042/ 320 359, 062 123 456 E-mail: [email protected] Web: http://www.franjo-koscec.hr Info punkt: Komunalni otpad - de-poniranje

Udruga je registrirana 1998. god. i uspješno postoji i radi već 10 godinaSjedište udruge; A. Šenoe 10. a, 42 000 VaraždinEdukacijski centar udruge; Kratka 1, 42 000 VaraždinVolonterski centar (pred završnim uređenjem); Dravska špica, 42 000 VaraždinTemeljni cilj udruge: Očuvanje, zaštita, ekonomski i socijalno održivi razvoj regije, bolja informiranost, edukacija, suradnja i komunikacija između tijela vlasti, poslovnog sektora i organizacija civilnog društva u Hrvatskoj.

Ciljevi:• očuvanje i zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti, tradicija i običaja sjevero-za-

padne Hrvatske• pokretanje stanovništva i ekonomskih snaga regije za poboljšanje zaštite prirode, očuvanje

okoliša, proizvodnju GMO-free hrane i biodinamičku proizvodnju hrane te eko-turizam.

Udruga je članica Međunarodne mreže udruga DEF (Danube Environmental Forum), nacionalne neformalne mreže Zeleni Forum, nacionalne neformalne Mreže Zelenih telefona, saveza udruga Dravska Liga i regionalne mreže Zelena mreža 042 u Varaždinskoj županiji

Trenutno udruga ima dvije stalno zaposlene osobe u punom radnom vremenu i nekoliko voditelja uposlenih na projektima. Ukupno uz Zeleni telefon radimo na 7 većih programa i projekata:

Page 14: Zeleni adresar

14

Ekološka udruga «Krka» Knin je osnovana 15.12.2004. s ciljem očuvanja i zaštite okoliša na području Grada Knina. Osnovni sadržaji djelatnosti udruge su: promicanje prirodnih posebnosti Grada Knina i okolice te izvora i toka rijeke Krke, organiziranje ekoloških akcija, predlaganje mjera nadležnim tijelima za zaštitu postojećih zelenih površina, briga za zaštitu prirodnih ljepota kninskog krajolika od štetnih i neracionalnih zahvata u prostoru, organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara i drugih stručnih skupova na temu zaštite okoliša, ekološke poljoprivrede i eko turizma, upućivanje članstva i javnosti na očuvanje prirodne baštine te kulturnih i tradicionalnih vrijednosti kninskog kraja.

• Program zaštite i proglašenja Biosfernog rezervata Drava-Mura-Dunav (Projekti- Dravska poučna staza, Dravska biciklistička ruta, Old riverbed Drava, Protection of Drava Wetlands and the Rivers of Bednja and Plitvica in North-West Croatia)

• Medijski program-DEMOkracija-razvoj civilnoga društva( TV-emisije o problematici civil-noga društva u županijama i gradovima Hrvatske)

• Eco-mouse-CARDS 2004. o problematici prikupljanja i recikliranja EE-otpada• RVC- regionalni volonterski centar za edukaciju okolišnih volontera• Jačanje kapaciteta OCD na prostoru Sjeverozapadne Hrvatske s partnerskim udrugama• Urbana ekologija i dječja igrališta u Varaždinu uz suradnju predškolskih ustanova.• Edukacija duže nezaposlenih starijih osoba više srednje stručne spreme (od 40 god. na više)

u svrhu zapošljavanja na poslovima prikupljanja i oporabe otpada te poslovima u komunal-nom redarstvu

EKOLOŠKA UDRUGA KRKA - KNIN, KninZeleni telefon za Šibensko – kninsku županiju (pozivni broj 022) ••• vidi tablicu na strani 38 •••

Projekti udruge:• Projekt Festival Ruralne Kulture - promocija Općine Biskupija (FRK) i Grada Knina (FRK 2) u smislu

razvoja seoskog turizma, poticanja volonterizma, međusektorske suradnje i samozapošljavanja mladih radi depopulacije kraja.

Sjedište: 7. Gardijske brigade br. 13, Knin Tel: 022/ 664 608 062 123 456 E-mail: [email protected] Web: http://www.eu-krka-knin.hr

Page 15: Zeleni adresar

15

• Od udruge Hoću Kući odobrena su nam sredstva za projekt “Eko ranger - vožnjom bicikli čuvamo prirodu”.

• U partnerstvu sa Likovnom udrugom iz Knina odobrena su nam sredstva Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja graditeljstva za projekt “Čuvajmo grad na sedam rijeka”.

• Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja graditeljstva odobrilo nam je ove godine sred-stva za projekt Eko rendžerići - buđenje svijesti djece i mladih o važnosti očuvanja okoliša i gospo-darenja otpadom, očuvanju rijeka i jezera na području grada Knina.

• Projektom Zeleni otoci Knina, Ekološka udruga “Krka” Knin u partnerstvu sa Komunalnim poduzećem d.o.o. Knin koji je u fazi implementacije doprinosimo rješavanju gorućeg problema zaštite okoliša, otpada, na području Grada Knina te podizanju svijesti mladih o važnosti zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. Putem postavljanja zelenih otoka, postavljanja kartonskih ku-tija, tiskanjem promotivnih, edukativnih brošura, edukacije mladih, usluge Zeleni telefon, putem akcija čišćenja i akcija prikupljanja papira promoviramo važnost očuvanja okoliša, potičemo mlade Grada Knina na aktivnije sudjelovanje u zaštiti okoliša, sukladno Hrvatskom i EU zakonodavstvu te omogućavamo građanima grada Knina odvojeno sakupljanje otpada.

Najvažniji projekt koji udruga kontinuirano provodi je djelovanje Zelenog telefona za područje Šibensko - kninske Županije koje je udruga preuzela od Eko Zadar s kojim potičemo partner-sko rješavanje problema zaštite okoliša. Djelovanje Zelenog telefona utjecalo je također na pozitivni image udruge ne samo u Gradu Kninu nego i u Šibensko - kninskoj Županiji.

UDRUGA ZA PRIRODU, OKOLIŠ I ODRŽIVI RAZVOJ SUNCE, Split

Zeleni telefon za Splitsko-dalmatinsku županiju (pozivni broj 021) i Dubrovačko-neretvansku županiju (pozivni broj 020)••• vidi tablicu na strani 40 •••

Sjedište: Obala Obala hrvatskognarodnog preporoda 7/III, 21000 Split Tel: 021/ 360 779, 062 123 456 E-mail: [email protected] Web: http://www.sunce-st.org Info punkt: Opasni otpad

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj SUNCE osnovana je 1998 u Splitu, Hrvatska. Danas je Sunce najveća okolišna nevladina organizacija na području Dalmacije.Glavni korisnici aktivnosti Sunca su građani Splita i dalmatinske obale i otoka. Kroz partnerstvo s drugim organizacijama i institucijama Sunce je također aktivno na državnom i međunarodnom nivou.

Glavni ciljevi Udruge:• Zaštita prirode i očuvanje okoliša kao temeljnih vrijednosti društva• Upravljanje prirodnim resursima kroz primjenu odrednica održivog razvoja

Page 16: Zeleni adresar

16

ZELENA AKCIJA, Zagreb

Zelena Akcija je nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana za zaštitu okoliša, osnovano 1990.g., sa sjedištem u Zagrebu. ZA je aktivno uključena u problematiku zaštite okoliša na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini. Djelovanje ZA zasniva se na radu volontera koje podržava mali profesionalni tim. Cilj djelovanja ZA je zaštita okoliša i prirode, te promicanje održivog razvoja. Najveća pažnja pridaje se aktivnostima usmjerenim na poticanje sudjelovanja javnosti u donošenju odluka o okolišu i na poboljšanje kvalitete života u Hrvatskoj. ZA nije povezana niti s jednom političkom strankom. ZA potiče promjene kroz projekte, kampanje i nenasilne direktne ak-cije. Također proslijeđujemo informacije iskustvo i stručnost u području zaštite okoliša drugim udru-gama, pojedincima, zajednicama i školama u Hrvatskoj i izvan nje. Zelena akcija je članica najveće mreže udruga za zaštitu okoliša na svijetu Friends of the Earth i partner WWF-a u Hrvatskoj.

Sjedište: Frankopanska 1, 10000 Zagreb Tel: 01/ 4812 225, 062 123 456 E-mail: [email protected], [email protected] Web: http://www.zelena-akcija.hr Info punkt: Komunalni otpad - spaljivanje

Zelena akcija, kao najveća i najjača udruga za zaštitu okoliša u Hrvatskoj, ima zadaću otvarati najizazovnija i najteža pitanja zaštite okoliša te aktivno raditi na njihovom rješavanju. Pri tom želimo sačuvati aktivistički način djelovanja utemeljen na stručnim i znanstvenim činjenicama.

ZELENA ISTRA, PulaZeleni telefon za Istarsku županiju (pozivni broj 052)••• vidi tablicu na strani 56 •••

Sjedište: Gajeva 3, 52100 Pula Tel: 052/ 506 065, 062 123 456 E-mail: [email protected] Web: http://www.zelena-istra.hr Info punkt: Korisni otpad

Udruga “Zelena Istra” – Associazione “Istria verde” je nevladina, nestranačka i neprofitna udruga građana utemeljena 1995. godine. Misija udruge je zaštita okoliša i prirodnih bogatstava te društvena pravednost.

Zeleni telefon za Grad Zagreb i Zagrebačku (pozivni broj 01), Bjelovarsko-bilogorsku (pozivni broj 043) i Sisačko-moslavačku županiju(pozivni broj 044)••• vidi tablicu na strani 44 •••

Page 17: Zeleni adresar

17

CILJEVI UDRUGE:• zaštita okoliša i prirodnih bogatstava; • poticanje sudjelovanja javnosti u procesu donošenja odluka iz područja zaštite okoliša; • informiranje građana o temama s područja zaštite prirode i okoliša; • jačanje uloge javnosti u ostvarivanju ustavnog prava na zdrav okoliš; • promicanje održivog razvoja; • jačanje utjecaja organiziranog civilnog društva s područja zaštite okoliša. Svoje ciljeve ostvarujemo zahvaljujući radu aktivista i aktivistica te podršci donatora. Financije se vode u skladu s pravnim propisima RH. Financijski izvještaji objavljuju se na redovnim sjednicama Skupštine te od 2003. i na web stranicama Udruge.

NAČELA DJELOVANJA UDRUGE: poštivanje različitosti stavova, misli i ideja, sloboda izbora, neovisnost organizacije u radu, javnost i demokratičnost mišljenja, solidarnost, odgovornost pojedinca i organizacije za rad, a protivimo se ras-noj, nacionalnoj ili vjerskoj diskriminaciji.

DJELATNOST ZELENE ISTRE odvija se kroz akcije, projekte i kampanje, na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini• SURADNJA - Zelena Istra uspostavila je dobru suradnju s udrugama za zaštitu okoliša iz zemlje i ino-

zemstva: • članica smo Zelenog foruma, mreže udruga koje se bave zaštitom okoliša u HR – od 2001. godine

vodimo sekretarijat odnosno koordiniramo radom Zelenog foruma • članica smo Mreže Zelenih telefona Hrvatske – od 1999. godine koordiniramo radom Mreže • Zelena Istra je jedan od osnivača međunarodne asocijacije Adriatic GREEnet (utemeljene 2002. go-

dine), koja povezuje slovenske , talijanske i hrvatske organizacije za zaštitu okoliša • članica smo SEEENN-a (South-East European Environmental NGO Network); među inicijatorima smo

osnivanja Saveza Rojc, saveza udruga korisnica prostora u zgradi bivše vojarne Karlo Rojc u Puli

ZELENI SAN, VinkovciZeleni telefon za Vukovarsko – srijemsku (pozivni broj 032) i

Brodsko – posavsku županiju (pozivni broj 035)••• vidi tablicu na strani 58 •••

Sjedište: R.Boškovića 44, 32100 Vinkovci Tel: 032/ 332 253, 062 123 456 E-mail: [email protected] Web: http://www.zeleni-san.hr Info punkt: Komunalni otpad - spaljivanje

Udruga za zaštitu okoliša ZELENI SAN Vinkovci, osnovana je 02.12.2002.godine. Područje djelovanja je Vukovarsko – srijemska županija. U svojih 5 godina postojanja, udruga broji 156 članova, većinom mlađe dobne skupine. Članovi smo Nacionalne mreže ZELENIH TELEFONA u Hrvatskoj, i članovi mreže ZELENI FORUM Hrvatska.

Page 18: Zeleni adresar

18

Glavni ciljevi udruge je PODIZANJE EKOLOŠKE SVIJESTI NA VEĆU RAZINU.

Metode koje provodi za navedeni cilj su: Tiskanje promidžbenih materijala o zaštiti okoliša, razna okupljanja, radionice, potpisivanje peticija, i razne aktivnosti o promicanju zaštite okoliša.

Važnije aktivnosti i projekti koji su obilježili udrugu ZELENI SAN su:• Pokretanje projekta ZELENI TELEFON sa jedinstvenim brojem 062 123 456 na koji građani

mogu svakodnevno prijavljivati uočene probleme u okolišu.• Potpisivanje peticije protiv projekta Družba Adria• Pokrenut projekt prikupljanja starog papira STARI PAPIR NE U SMEĆE DA U VREĆE• Organiziran ekološko-edukativni koncert BUDI IN BUDI GREEN na kojem je nastupio

vinkovački raper Shorty • Projekt MJERENJE KVALITETE ZRAKA ZA VINKOVCE. U tom projektu vršila su se mjerenja

za UKUPNU TALOŽNU TVAR I TEŠKE METALE, OLOVO I KADMIJ. Projekt odobren od Mini-starstva zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva, a financiran od INA d.d. Zagreb i Grada Vinkovaca. Projekt je započeo 31.03.2006., a završen 01.04.2007. Mjerenje je izvršio Zavod za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije a rezultati su 1. KATEGORIJA ZRAKA što znači da Vinkovčani udišu čist zrak.

• Razne aktivnosti vezane za datume zaštite okoliša, Svjetski dan voda, Dan planeta Zemlje, Svjetski dan zaštite okoliša i dr.

ZAŠTITARSKO EKOLOŠKAORGANIZACIJA NOBILIS, Čakovec

Zeleni telefon za Međimursku (pozivni broj 040) iKoprivničko-križevačku županiju (pozivni broj 048)••• vidi tablicu na strani 60 •••

Sjedište: A. Schuteleisa 19,40000 Čakovec Tel/fax: 040/ 343 646, 062 123 456 E-mail: [email protected]: http://www.nobilis.hr Info punkt: Opasni otpad

Zaštitarsko – ekološka organizacija Nobilis neprofitna je, nepolitička, nevladina, nezavisna udruga građana osnovana 1994. godine kao rezultat predanoga i volonterskoga višegodišnjeg rada skupine mladih zaštitara i ekologa na području Županije Međimurske. Udruga koristi skraćeni naziv ZEON, te je osnovana s ciljem razvijanja ekološke svijesti pučanstva, poticanja zaštite prirode, kulturno-povijesne baštine, ljudskog okoliša i razvoja ekologije općenito, kako među mladeži, tako i među ostalim članovima zajednice. Udruga danas djeluje na području cijele republike Hrvatske.

Page 19: Zeleni adresar

19

Vizija - OSVIJEŠTEN ODNOS ČLANOVA ZAJEDNICE PREMA PRIRODI I OKOLIŠU

Misija - ZEO NOBILIS POTIČE I PROMIČE ODGOVORAN ODNOS ČIMBENIKA U ZAJEDNICI PRE-MA PRIRODI, OKOLIŠU I KULTURNOJ BAŠTINI.

Danas je ZEON član mnogih okolišnih mreža kao što su: Dravska liga, Danube Environmental Forum, Zeleni Forum, Zeleni Telefon.U više od 12 godina djelovanja ZEON je ostvario brojne programe/projekte i akcije na području Međimurja i šire, od kojih se posebno izdvajaju: Eko-centar Nerka, Zeleni telefon, Zelena Agenda, Zaštita rijeke Mure, Kampanja “Kam se koje smeče meče”, Sova Nobiliska, Uspostavljanje partnerstva između državne uprave i nevladinog sektora u zaštiti okoliša Međimurske županije, Sustavna senzibilizacija na koncept eko-poljoprivrede, Časopis „Nobil-is“, Eko – knjižnica, Međimurje malo, Globetka 2005., Otvorimo vrata škole, Zelena energija ...

Za svoja dostiguća, udruga je nagrađena uvaženim nagradama:Priznanje DUZPO-a u klasi odgoja i obrazovanja, 05. lipnja 1996.Charta Rabuziana, 22. travnja 1996.EKO-OSKAR za opći doprinos zaštiti okoliša RH-e, 05. lipnja 2003.

Page 20: Zeleni adresar

20

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA – PJ OSIJEKUPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE Trg Lava Mirskog 3, 31000 Osijek 031 250 111 031 200 283 [email protected] ZAŠTITE OKOLIŠA Trg Lava Mirskog 3, 31000 Osijek 031 250 115UPRAVA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA Šetalište kardinala F. Šepera 12, 31000 Osijek 031 214 985 (pročelnik) 031 201 212MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA [email protected] www.mps.hrVODOPRAVNA INSPEKCIJA Trg Lava Mirskog 3, 31000 Osijek 031 203 335POLJOPRIVREDNA I STOČARSKA INSPEKCIJA Trg Lava Mirskog 3, 31000 Osijek 031 209 070LOVNA I ŠUMARSKA INSPEKCIJA Prolaz Matice hrvatske 1, 31000 Osijek 031 209 071RIBARSKA INSPEKCIJA 031 209 131 031 209 130FITO SANITARNA INSPEKCIJA Prolaz Matice hrvatske 1, 31000 Osijek 031 208 252MINISTARSTVO ZDRAVSTVAGRANIČNA SANITARNA INSPEKCIJA Trg Lava Mirskog 3, 31000 Osijek 031 200 775SANITARNA INSPEKCIJA Trg Lava Mirskog 1, 31000 Osijek 031 212 035OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA Trg A. Starčevića 2, 31000 Osijek 031 221 501 www.obz.hrOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA Županijska 4, 31000 Osijek 031 221 555 www.obz.hrURED DRŽAVNE UPRAVE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE Županijska 4, 31000 Osijek 031 221 111 031 213 625JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE Kapucinska 40, 31000 Osijek 031 200 425

098 203 488 [email protected]

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE Europske avenije 11, 31000 Osijek 031 213 378 031 213 377GRAD OSIJEK Franje Kuhača 9, 31000 Osijek 031 229 229 www.osijek.hrGRADSKA ČETVRT DONJI GRAD Trg bana J. Jelačića 25, 31000 Osijek 031 502 670GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD, ZELENO POLJE Zeleno polje 5, 31000 Osijek 031 501 895GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD, KNEZ BRANIMIR Krstova 97B , 31000 Osijek 031 504 818GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD, CRVENI KRIŽ,UDRUGA UMIROVLJENIKA Jove Jovanovića Zmaja 21, 31000 Osijek 031 506 552GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD Trg Lava Mirskog 1, 31000 Osijek 031 212 043GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD, J.J.STROSSMAYER Josipa Jurja Strossmayera 68, 31000 Osijek 031 375 299GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD, KARDINAL F.ŠEPER Adolfa Waldingera 11, 31000 Osijek 031 369 616GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD, SVETI ROK Andrije Hebranga 32, 31000 Osijek 031 358 077GRADSKA ČETVRT INDUSTRIJSKA ČETVRT Vijenac Kraljeve Sutjeske 2, 31000 Osijek 031 272 353GRADSKA ČETVRT INDUSTRIJSKA ČETVRT Sveti Josip Radnik, 31000 Osijek 031 271 447GRADSKA ČETVRT INDUSTRIJSKA ČETVRT, LIPIK Vijenac Lipa 36, 31000 Osijek 031 280 788GRADSKA ČETVRT JUG II Srijemska 124A , 31000 Osijek 031 563 453GRADSKA ČETVRT JUG II, 30.SVIBANJ Srijemska 124A, 31000 Osijek 031 563 455GRADSKA ČETVRT JUG II, CROATIA Kaštelanska 42B, 31000 Osijek 031 561 235GRADSKA ČETVRT NOVI GRAD, SJENJAK Sjenjak 133, 31000 Osijek 031 573 400GRADSKA ČETVRT NOVI GRAD, KNEZ DOMAGOJ Kralja Petra Svačića 36, 31000 Osijek 031 580 288GRADSKA ČETVRT NOVI GRAD, N. ŠUBIĆ ZRINSKI Martina Divalta 132, 31000 Osijek 031 506 617GRADSKA ČETVRT RETFALA Josipa Jurja Strossmayera 200A, 31000 Osijek 031 302 737 031 307 518GRADSKA ČETVRT TVRĐA, I. MEŠTROVIĆ Vijenac Ivana Meštrovića 26 F, 31000 Osijek 031 204 615GRADSKA ČETVRT TVRĐA, CENTAR Trg F.baruna Trenka 3, 31000 Osijek 031 209 208GRADSKA ČETVRT TVRĐA, TVRĐA Trg F.baruna Trenka 3, 31000 Osijek 031 208 668UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA Franje Kuhača 9, 31000 Osijek 031 229 216UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO I PROMET Franje Kuhača 9, 31000 Osijek 031 229 283DEŽURNI KOMUNALNI REDAR Franjevačka 4, 31000 Osijek 031 214 590

EKOLOŠKO DRUŠTVO ZELENI OSIJEK, Osijek

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA (031)

Page 21: Zeleni adresar

21

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA – PJ OSIJEKUPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE Trg Lava Mirskog 3, 31000 Osijek 031 250 111 031 200 283 [email protected] ZAŠTITE OKOLIŠA Trg Lava Mirskog 3, 31000 Osijek 031 250 115UPRAVA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA Šetalište kardinala F. Šepera 12, 31000 Osijek 031 214 985 (pročelnik) 031 201 212MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA [email protected] www.mps.hrVODOPRAVNA INSPEKCIJA Trg Lava Mirskog 3, 31000 Osijek 031 203 335POLJOPRIVREDNA I STOČARSKA INSPEKCIJA Trg Lava Mirskog 3, 31000 Osijek 031 209 070LOVNA I ŠUMARSKA INSPEKCIJA Prolaz Matice hrvatske 1, 31000 Osijek 031 209 071RIBARSKA INSPEKCIJA 031 209 131 031 209 130FITO SANITARNA INSPEKCIJA Prolaz Matice hrvatske 1, 31000 Osijek 031 208 252MINISTARSTVO ZDRAVSTVAGRANIČNA SANITARNA INSPEKCIJA Trg Lava Mirskog 3, 31000 Osijek 031 200 775SANITARNA INSPEKCIJA Trg Lava Mirskog 1, 31000 Osijek 031 212 035OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA Trg A. Starčevića 2, 31000 Osijek 031 221 501 www.obz.hrOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA Županijska 4, 31000 Osijek 031 221 555 www.obz.hrURED DRŽAVNE UPRAVE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE Županijska 4, 31000 Osijek 031 221 111 031 213 625JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE Kapucinska 40, 31000 Osijek 031 200 425

098 203 488 [email protected]

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE Europske avenije 11, 31000 Osijek 031 213 378 031 213 377GRAD OSIJEK Franje Kuhača 9, 31000 Osijek 031 229 229 www.osijek.hrGRADSKA ČETVRT DONJI GRAD Trg bana J. Jelačića 25, 31000 Osijek 031 502 670GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD, ZELENO POLJE Zeleno polje 5, 31000 Osijek 031 501 895GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD, KNEZ BRANIMIR Krstova 97B , 31000 Osijek 031 504 818GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD, CRVENI KRIŽ,UDRUGA UMIROVLJENIKA Jove Jovanovića Zmaja 21, 31000 Osijek 031 506 552GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD Trg Lava Mirskog 1, 31000 Osijek 031 212 043GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD, J.J.STROSSMAYER Josipa Jurja Strossmayera 68, 31000 Osijek 031 375 299GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD, KARDINAL F.ŠEPER Adolfa Waldingera 11, 31000 Osijek 031 369 616GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD, SVETI ROK Andrije Hebranga 32, 31000 Osijek 031 358 077GRADSKA ČETVRT INDUSTRIJSKA ČETVRT Vijenac Kraljeve Sutjeske 2, 31000 Osijek 031 272 353GRADSKA ČETVRT INDUSTRIJSKA ČETVRT Sveti Josip Radnik, 31000 Osijek 031 271 447GRADSKA ČETVRT INDUSTRIJSKA ČETVRT, LIPIK Vijenac Lipa 36, 31000 Osijek 031 280 788GRADSKA ČETVRT JUG II Srijemska 124A , 31000 Osijek 031 563 453GRADSKA ČETVRT JUG II, 30.SVIBANJ Srijemska 124A, 31000 Osijek 031 563 455GRADSKA ČETVRT JUG II, CROATIA Kaštelanska 42B, 31000 Osijek 031 561 235GRADSKA ČETVRT NOVI GRAD, SJENJAK Sjenjak 133, 31000 Osijek 031 573 400GRADSKA ČETVRT NOVI GRAD, KNEZ DOMAGOJ Kralja Petra Svačića 36, 31000 Osijek 031 580 288GRADSKA ČETVRT NOVI GRAD, N. ŠUBIĆ ZRINSKI Martina Divalta 132, 31000 Osijek 031 506 617GRADSKA ČETVRT RETFALA Josipa Jurja Strossmayera 200A, 31000 Osijek 031 302 737 031 307 518GRADSKA ČETVRT TVRĐA, I. MEŠTROVIĆ Vijenac Ivana Meštrovića 26 F, 31000 Osijek 031 204 615GRADSKA ČETVRT TVRĐA, CENTAR Trg F.baruna Trenka 3, 31000 Osijek 031 209 208GRADSKA ČETVRT TVRĐA, TVRĐA Trg F.baruna Trenka 3, 31000 Osijek 031 208 668UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA Franje Kuhača 9, 31000 Osijek 031 229 216UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO I PROMET Franje Kuhača 9, 31000 Osijek 031 229 283DEŽURNI KOMUNALNI REDAR Franjevačka 4, 31000 Osijek 031 214 590

Page 22: Zeleni adresar

22

UNIKOM D.O.O. Ružina 11A, 31000 Osijek 031 374 212 [email protected] www.unikom.hrRJ ČISTOĆA - DEŽURNI TELEFON Ružina 11A, 31000 Osijek 031 374 219 031 372 683RJ ZELENILO Južno predgrađe, 31000 Osijek 031 274 403 031 271 370EKO - TELEFON 031 374 214HRVATSKE ŠUME D.O.O. Trg Lava Mirskog 1, 31000 Osijek 031 212 355 [email protected] www.hrsume.hrHRVATSKE ŠUME D.O.O.; UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA OSIJEK Prolaz Julija Benešića 1, 31000 Osijek 031 251 700 031 251 758 [email protected] www.hrsume.hrGRAD BELI MANASTIR Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir 031 710 200 031 710 222 www.beli-manastir.hrGRAD BELIŠĆE Vijenac S. H. Gutmanna 1, 31551 Belišće 031 664 054 031 664 055 www.belisce.netGRAD DONJI MIHOLJAC Vukovarska 1, 31540 Donji Miholjac 031 631 120; 631 361 031 631 160 www.donjimiholjac.comGRAD ĐAKOVO Trg F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo 031 840 444 031 840 426 www.djakovo.hrKOMUNALNI REDARI Trg F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo 031 840 446INSPEKTOR ZAŠTITE PRIRODE 031 821 851; 098 406 314 [email protected] NAŠICE Pejačevićev trg 7, 31500 Našice 031 618 160 031 618 170 www.nasice.hrKOMUNALNI NADZORNICI Pejačevićev trg 7, 31500 Našice 031 618 174OPĆINA ANTUNOVAC B.Radića 4, 31326 Antunovac 031 278 022 www.opcina-antunovac.hrOPĆINA BILJE Ul.Kralja Zvonimira 1B, 31327 Bilje 031 751 400 031 751 410 www.bilje.hrOPĆINA BIZOVAC Kralja Tomislava 89, 31222 Bizovac 031 675 301 031 675 674OPĆINA ČEMINAC M.Gupca 1, 31325 Čeminac 031 756 043; 756 144 031 756 043 www.ceminac.hrOPĆINA ČEPIN K.Zvonimira 105, 31431 Čepin 031 381 166OPĆINA DARDA Sv. Ivana Krstitelja 89, 31326 Darda 031 740 125; 740 201 031 740 201 www.darda.hrKOMUNALNI REDAR 098 252 706OPĆINA DONJA MOTIČINA M. Gupca bb, 31513 Donja Motičina 031 606 116OPĆINA DRAŽ B.Radić 58, 31305 Draž 031 736 474 031 736 474 [email protected] www.draz.hrOPĆINA DRENJE Ljudevita Gaja 25, 31418 Drenje 031 862 006 031 862 005OPĆINA ĐURĐENOVAC Kralja Zvonimira 1, 31511 Đurđenovac 031 602 018 031 602 422 www.djurdjenovac.hrKOMUNALNI REDAR Trg N.Š.Zrinskog 6, 31511 Đurđenovac 031 602 777OPĆINA ERDUT B.J.Jelačića 4, 31326 Dalj 031 590 111; 590 107 031 590 150 www.opcina-erdut.hrOPĆINA ERNESTINOVO Školska 2, 31215 Ernestinovo 031 270 214; 270 215; 270 216 031 270 214OPĆINA FERIČANCI Trg M.Gupca 3, 31512 Feričanci 031 603 216 031 603 749 [email protected]ĆINA GORJANI Kula 1, 31422 Gorjani 031 853 421; 853 015 031 853 421OPĆINA JAGODNJAK B.Kidrića 100, 31324 Jagodnjak 031 745 066; 745 514 031 745 066 [email protected] www.jagodnjak.hrOPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI Republike 3, 31309 Kneževi Vinogradi 031 730 938; 730 989 031 732 106 www.knezevi-vinogradi.hrOPĆINA KOŠKA N.Š.Zrinskog 1, 31224 Koška 031 680 178; 681 001 031 681 001OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ Levanjska Varoš 70, 31416 Levanjska Varoš 031 864 010OPĆINA MAGADENOVAC Školska 1, 31524 Magadenovac 031 614 170; 647 165OPĆINA MARIJANCI Kralja Zvonimira 2, 31555 Marijanci 031 643 100; 643 150 031 643 100 [email protected] www.marijanci.hrOPĆINA PETLOVAC R.Končara 31, 31321 Petlovac 031 747 090; 747 070 031 747 384 www.petlovac.hrOPĆINA PETRIJEVCI Ul.Republike 114, 31208 Pertrijevci 031 395 115; 395 620 031 395 115OPĆINA PODGORAČ Trg Pavla Pejačevića 9, 31433 Podgorač 031 698 014; 698 214 www.podgorac.hrOPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA J.J.Strossmayera 150, 31350 Podravska Moslavina 031 641 212; 641 017OPĆINA POPOVAC V.Nazora 32, 31303 Popovac 031 728 123; 728 059 www.popovac.hrOPĆINA PUNITOVCI S.Radića 58, 31424 Punitovci 031 861 309 031 861 309 www.punitovci.hrOPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA A.Starčevića 28, 31421 Satnica Đakovačka 031 852 019; 852 156OPĆINA SEMELJCI Kolodvorska bb, 31402 Semeljci 031 856 310 031 856 197OPĆINA STRIZIVOJNA B.Radića 172, 31410 Srizivojna 031 831 033; 831 400OPĆINA ŠODOLOVCI Ive Andrića 1, 31215 Šodolovci 031 296 082; 296 084 031 296 083OPĆINA TRNAVA I.Meštrovića 2, 31411 Trnava 031 863 258; 863 066OPĆINA VILJEVO B.Radića 87, 31531 Viljevo 031 644 40; 644 014 031 644 400 [email protected] www.viljevo.hrOPĆINA VIŠKOVCI Omladinska 23, 31401 Viškovci 031 857 227OPĆINA VLADISLAVCI Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci 031 391 007; 391 250 031 391 007OPĆINA VUKA Osječka 83, 31403 Vuka 031 389 311; 389 654; 389 160 031 389 654

Page 23: Zeleni adresar

23

UNIKOM D.O.O. Ružina 11A, 31000 Osijek 031 374 212 [email protected] www.unikom.hrRJ ČISTOĆA - DEŽURNI TELEFON Ružina 11A, 31000 Osijek 031 374 219 031 372 683RJ ZELENILO Južno predgrađe, 31000 Osijek 031 274 403 031 271 370EKO - TELEFON 031 374 214HRVATSKE ŠUME D.O.O. Trg Lava Mirskog 1, 31000 Osijek 031 212 355 [email protected] www.hrsume.hrHRVATSKE ŠUME D.O.O.; UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA OSIJEK Prolaz Julija Benešića 1, 31000 Osijek 031 251 700 031 251 758 [email protected] www.hrsume.hrGRAD BELI MANASTIR Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir 031 710 200 031 710 222 www.beli-manastir.hrGRAD BELIŠĆE Vijenac S. H. Gutmanna 1, 31551 Belišće 031 664 054 031 664 055 www.belisce.netGRAD DONJI MIHOLJAC Vukovarska 1, 31540 Donji Miholjac 031 631 120; 631 361 031 631 160 www.donjimiholjac.comGRAD ĐAKOVO Trg F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo 031 840 444 031 840 426 www.djakovo.hrKOMUNALNI REDARI Trg F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo 031 840 446INSPEKTOR ZAŠTITE PRIRODE 031 821 851; 098 406 314 [email protected] NAŠICE Pejačevićev trg 7, 31500 Našice 031 618 160 031 618 170 www.nasice.hrKOMUNALNI NADZORNICI Pejačevićev trg 7, 31500 Našice 031 618 174OPĆINA ANTUNOVAC B.Radića 4, 31326 Antunovac 031 278 022 www.opcina-antunovac.hrOPĆINA BILJE Ul.Kralja Zvonimira 1B, 31327 Bilje 031 751 400 031 751 410 www.bilje.hrOPĆINA BIZOVAC Kralja Tomislava 89, 31222 Bizovac 031 675 301 031 675 674OPĆINA ČEMINAC M.Gupca 1, 31325 Čeminac 031 756 043; 756 144 031 756 043 www.ceminac.hrOPĆINA ČEPIN K.Zvonimira 105, 31431 Čepin 031 381 166OPĆINA DARDA Sv. Ivana Krstitelja 89, 31326 Darda 031 740 125; 740 201 031 740 201 www.darda.hrKOMUNALNI REDAR 098 252 706OPĆINA DONJA MOTIČINA M. Gupca bb, 31513 Donja Motičina 031 606 116OPĆINA DRAŽ B.Radić 58, 31305 Draž 031 736 474 031 736 474 [email protected] www.draz.hrOPĆINA DRENJE Ljudevita Gaja 25, 31418 Drenje 031 862 006 031 862 005OPĆINA ĐURĐENOVAC Kralja Zvonimira 1, 31511 Đurđenovac 031 602 018 031 602 422 www.djurdjenovac.hrKOMUNALNI REDAR Trg N.Š.Zrinskog 6, 31511 Đurđenovac 031 602 777OPĆINA ERDUT B.J.Jelačića 4, 31326 Dalj 031 590 111; 590 107 031 590 150 www.opcina-erdut.hrOPĆINA ERNESTINOVO Školska 2, 31215 Ernestinovo 031 270 214; 270 215; 270 216 031 270 214OPĆINA FERIČANCI Trg M.Gupca 3, 31512 Feričanci 031 603 216 031 603 749 [email protected]ĆINA GORJANI Kula 1, 31422 Gorjani 031 853 421; 853 015 031 853 421OPĆINA JAGODNJAK B.Kidrića 100, 31324 Jagodnjak 031 745 066; 745 514 031 745 066 [email protected] www.jagodnjak.hrOPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI Republike 3, 31309 Kneževi Vinogradi 031 730 938; 730 989 031 732 106 www.knezevi-vinogradi.hrOPĆINA KOŠKA N.Š.Zrinskog 1, 31224 Koška 031 680 178; 681 001 031 681 001OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ Levanjska Varoš 70, 31416 Levanjska Varoš 031 864 010OPĆINA MAGADENOVAC Školska 1, 31524 Magadenovac 031 614 170; 647 165OPĆINA MARIJANCI Kralja Zvonimira 2, 31555 Marijanci 031 643 100; 643 150 031 643 100 [email protected] www.marijanci.hrOPĆINA PETLOVAC R.Končara 31, 31321 Petlovac 031 747 090; 747 070 031 747 384 www.petlovac.hrOPĆINA PETRIJEVCI Ul.Republike 114, 31208 Pertrijevci 031 395 115; 395 620 031 395 115OPĆINA PODGORAČ Trg Pavla Pejačevića 9, 31433 Podgorač 031 698 014; 698 214 www.podgorac.hrOPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA J.J.Strossmayera 150, 31350 Podravska Moslavina 031 641 212; 641 017OPĆINA POPOVAC V.Nazora 32, 31303 Popovac 031 728 123; 728 059 www.popovac.hrOPĆINA PUNITOVCI S.Radića 58, 31424 Punitovci 031 861 309 031 861 309 www.punitovci.hrOPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA A.Starčevića 28, 31421 Satnica Đakovačka 031 852 019; 852 156OPĆINA SEMELJCI Kolodvorska bb, 31402 Semeljci 031 856 310 031 856 197OPĆINA STRIZIVOJNA B.Radića 172, 31410 Srizivojna 031 831 033; 831 400OPĆINA ŠODOLOVCI Ive Andrića 1, 31215 Šodolovci 031 296 082; 296 084 031 296 083OPĆINA TRNAVA I.Meštrovića 2, 31411 Trnava 031 863 258; 863 066OPĆINA VILJEVO B.Radića 87, 31531 Viljevo 031 644 40; 644 014 031 644 400 [email protected] www.viljevo.hrOPĆINA VIŠKOVCI Omladinska 23, 31401 Viškovci 031 857 227OPĆINA VLADISLAVCI Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci 031 391 007; 391 250 031 391 007OPĆINA VUKA Osječka 83, 31403 Vuka 031 389 311; 389 654; 389 160 031 389 654

Page 24: Zeleni adresar

24

VIROVITIČKO - PODRAVSKA ŽUPANIJA (033)NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWVIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Trg Lj. Patačića 1, 33000 Virovitica 033 743 111; 722 465 033 722 465 www.zupanija.infoZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO - PODRAVSKE ŽUPANIJE M. Gupca 53, 33000 Virovitica 033 721 353 033 721 343JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE Trg Lj. Patačića 1, 33000 Virovitica 033 743 256 033 722 465 [email protected]

GRAD VIROVITICA Trg K. Tomislava 6, 33000 Virovitica 033 725 980 033 722 522 www.virovitica.hrFLORA-VTC D.O.O. Vukovarska 5, 33000 Virovitica 033 722 560; 800 873 www.flora-vtc.hrGRAD SLATINA Trg Sv. Josipa 10, 33520 Slatina 033 551 109; 551 357 033 551 143 www.slatina.hrGRAD ORAHOVICA F. Gavrančića 6, 33515 Orahovica 033 673 351; 673 354 033 673 125 www.orahovica.hrKOMUNALNO PODUZEĆE PAPUK D.O.O. V. Nazora 14, 33515 Orahovica 033 673 217; 673 103 www.papuk-doo.hr

DEŽURNI MOBITELI (HITNE INTERVENCIJE) 098 462 853 (kom.poslovi); 098 956 3206 (plin); 098 183 4002 (voda)

OPĆINA CRNAC Zrinska 2, 33507 Crnac 033 683 072 033 683 167 [email protected]ĆINA ČAČINCI Glavna 68, 33514 Čačinci 033 684 212; 400 338 033 400 337 www.cacinci.hrOPĆINA ČAĐAVICA Kolodvorska 2, 33523 Čađavica 033 544 254; 544 341 342 033 544 254 [email protected]ĆINA GRADINA Trg Hrv.Branitelja 1, 33411 Gradina 033 784 155OPĆINA LUKAČ Lukač bb, 33406 Lukač 033 739 126; 739 076 033 739 076 [email protected] www.opcina-lukac.hrOPĆINA MIKLEUŠ N.Š.Zrinskog 93, 33517 Mikleuš 033 563 066; 563 111 033 563 111OPĆINA NOVA BUKOVICA Zagrebačka 2, 33518 Nova Bukovica 033 564 304; 564 305OPĆINA PITOMAČA Lj.Gaja 26, 33405 Pitomača 033 752 840; 782 870 033 782 870 [email protected] www.pitomaca.hrKOMUNALNO PITOMAČA D.O.O. Vinogradska 41, 33405 Pitomača 033 782 202OPĆINA SOPJE K.Tomislava 9, 33525 Sopje 033 548 026; 548 408 033 548 026 www.sopje.hrOPĆINA SUHOPOLJE Trg Sv.Terezije 10, 33410 Suhopolje 033 771 433; 771 326 033 771 546 [email protected] www.suhopolje.hrOPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA Vinogradska 4, 33404 Špišić Bukovica 033 716 495OPĆINA VOĆIN Trg Gospe voćinske bb, 33522 Voćin 033 565 312; 400 755OPĆINA ZDENCI B.Radić 5, 33513 Zdenci 033 646 000 www.opcina-zdenci.hr

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA (034)

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWPOŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Županijska 7, 34000 Požega 034 290 290 034 290 200 www.pszupanija.hrGRAD POŽEGA Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega 034 311 300 034 311 344 www.pozega.hrUPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega 034 290 272ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega 034 290 222GRAD PAKRAC Trg B. Jelačića 18, 34550 Pakrac 034 411 080 034 411 081 www.pakrac.hrGRAD PLETERNICA I.Šveara 2, 34310 Pleternica 034 251 006 034 251 006 [email protected] www.pleternica.hrPLETERNIČKI KOMUNALAC D.O.O. I.Šveara 2, 34310 Pleternica 034 251 046TEKIJA D.O.O. Vodovodna 1, 34000 Požega 034 312 450 [email protected] www.tekija.hrGRAD LIPIK Marije Terezije 27, 34551 Lipik 034 314 800 034 421 031 www.lipik.hrKOMUNALNI REDAR Marije Terezije 27, 34551 Lipik 034 314 819OPĆINA KUTJEVO R.Hrvatske 77, 34340 Kutjevo 034 255 093 034 255 093OPĆINA VELIKA Trg Bana Jelačića 84, 34330 Velika 034 233 033; 313 033 034 233 033; 313 033 [email protected] www.opcina-velika.hrOPĆINA BRESTOVAC Požeška 76, 34322 Brestovac 034 241 077 034 241 077 OPĆINA JAKŠIĆ Osječka 39, 34308 Jakšić 034 257 123 034 257 123OPĆINA ČAGLIN K. Tomislava bb, 34350 Čaglin 034 221 017; 221 127 034 221 017; 221 127OPĆINA KAPTOL Školska 3, 34334 Kaptol 034 231 023 034 313 104 [email protected] www.opcina-kaptol.hr

Page 25: Zeleni adresar

25

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWVIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Trg Lj. Patačića 1, 33000 Virovitica 033 743 111; 722 465 033 722 465 www.zupanija.infoZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO - PODRAVSKE ŽUPANIJE M. Gupca 53, 33000 Virovitica 033 721 353 033 721 343JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE Trg Lj. Patačića 1, 33000 Virovitica 033 743 256 033 722 465 [email protected]

GRAD VIROVITICA Trg K. Tomislava 6, 33000 Virovitica 033 725 980 033 722 522 www.virovitica.hrFLORA-VTC D.O.O. Vukovarska 5, 33000 Virovitica 033 722 560; 800 873 www.flora-vtc.hrGRAD SLATINA Trg Sv. Josipa 10, 33520 Slatina 033 551 109; 551 357 033 551 143 www.slatina.hrGRAD ORAHOVICA F. Gavrančića 6, 33515 Orahovica 033 673 351; 673 354 033 673 125 www.orahovica.hrKOMUNALNO PODUZEĆE PAPUK D.O.O. V. Nazora 14, 33515 Orahovica 033 673 217; 673 103 www.papuk-doo.hr

DEŽURNI MOBITELI (HITNE INTERVENCIJE) 098 462 853 (kom.poslovi); 098 956 3206 (plin); 098 183 4002 (voda)

OPĆINA CRNAC Zrinska 2, 33507 Crnac 033 683 072 033 683 167 [email protected]ĆINA ČAČINCI Glavna 68, 33514 Čačinci 033 684 212; 400 338 033 400 337 www.cacinci.hrOPĆINA ČAĐAVICA Kolodvorska 2, 33523 Čađavica 033 544 254; 544 341 342 033 544 254 [email protected]ĆINA GRADINA Trg Hrv.Branitelja 1, 33411 Gradina 033 784 155OPĆINA LUKAČ Lukač bb, 33406 Lukač 033 739 126; 739 076 033 739 076 [email protected] www.opcina-lukac.hrOPĆINA MIKLEUŠ N.Š.Zrinskog 93, 33517 Mikleuš 033 563 066; 563 111 033 563 111OPĆINA NOVA BUKOVICA Zagrebačka 2, 33518 Nova Bukovica 033 564 304; 564 305OPĆINA PITOMAČA Lj.Gaja 26, 33405 Pitomača 033 752 840; 782 870 033 782 870 [email protected] www.pitomaca.hrKOMUNALNO PITOMAČA D.O.O. Vinogradska 41, 33405 Pitomača 033 782 202OPĆINA SOPJE K.Tomislava 9, 33525 Sopje 033 548 026; 548 408 033 548 026 www.sopje.hrOPĆINA SUHOPOLJE Trg Sv.Terezije 10, 33410 Suhopolje 033 771 433; 771 326 033 771 546 [email protected] www.suhopolje.hrOPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA Vinogradska 4, 33404 Špišić Bukovica 033 716 495OPĆINA VOĆIN Trg Gospe voćinske bb, 33522 Voćin 033 565 312; 400 755OPĆINA ZDENCI B.Radić 5, 33513 Zdenci 033 646 000 www.opcina-zdenci.hr

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWPOŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Županijska 7, 34000 Požega 034 290 290 034 290 200 www.pszupanija.hrGRAD POŽEGA Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega 034 311 300 034 311 344 www.pozega.hrUPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega 034 290 272ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega 034 290 222GRAD PAKRAC Trg B. Jelačića 18, 34550 Pakrac 034 411 080 034 411 081 www.pakrac.hrGRAD PLETERNICA I.Šveara 2, 34310 Pleternica 034 251 006 034 251 006 [email protected] www.pleternica.hrPLETERNIČKI KOMUNALAC D.O.O. I.Šveara 2, 34310 Pleternica 034 251 046TEKIJA D.O.O. Vodovodna 1, 34000 Požega 034 312 450 [email protected] www.tekija.hrGRAD LIPIK Marije Terezije 27, 34551 Lipik 034 314 800 034 421 031 www.lipik.hrKOMUNALNI REDAR Marije Terezije 27, 34551 Lipik 034 314 819OPĆINA KUTJEVO R.Hrvatske 77, 34340 Kutjevo 034 255 093 034 255 093OPĆINA VELIKA Trg Bana Jelačića 84, 34330 Velika 034 233 033; 313 033 034 233 033; 313 033 [email protected] www.opcina-velika.hrOPĆINA BRESTOVAC Požeška 76, 34322 Brestovac 034 241 077 034 241 077 OPĆINA JAKŠIĆ Osječka 39, 34308 Jakšić 034 257 123 034 257 123OPĆINA ČAGLIN K. Tomislava bb, 34350 Čaglin 034 221 017; 221 127 034 221 017; 221 127OPĆINA KAPTOL Školska 3, 34334 Kaptol 034 231 023 034 313 104 [email protected] www.opcina-kaptol.hr

Page 26: Zeleni adresar

26

NAZIV INSTITUCIJE ADRESE TELEFON FAX E-MAIL WWWMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA – PJ RIJEKAODJEL INSPEKCIJSKOGA NADZORA PJ U RIJECI ZA PODRUČJE PGŽ Blaža Polića 2/I , 51000 Rijeka 051 325 760 051 325 784 GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA Blaža Polića 2/I , 51000 Rijeka 051 325 760 051 325 784 [email protected] INSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA Blaža Polića 2/I, 51000 Rijeka 051 325 760 051 325 784 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJAVODOPRAVNA INSPEKCIJA Riva 10, 51000 Rijeka 051 354 267 051 354 209ŠUMARSKA INSPEKCIJA Osječka 50, 51000 Rijeka 051 500 634VETERINARSKA INSPEKCIJA Riva 10, 51000 Rijeka 051 354 299RIBARSKA INSPEKCIJA Osječka 50, 51000 Rijeka 051 500 634PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Adamićeva 10/III , 51000 Rijeka 051 351 612 051 351 613 [email protected]; [email protected] www.pgz.hrUPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA Riva 10/I, 51000 Rijeka 051 351 776 051 212 436 [email protected] www.pgz.hrUPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka 051 351 922 051 351 923 [email protected] www.pgz.hrUPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I VEZE Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka 051 351 952 051 351-953 [email protected] www.pgz.hrUPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU Žrtava fašizma 17, 51000 Rijeka 051 301 200 051 212-182 [email protected] www.pgz.hrJU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ Splitska 2/II , 51000 Rijeka 051 351 772; 351 750 051 212 436 [email protected] www.zavod.pgz.hrNASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ Krešimirova ulica 52 a, 51000 Rijeka 051 333 888 www.zzjzpgz.hrGRAD RIJEKA Korzo 16, 51000 Rijeka 051 209 333 051 209 520 protokol@rijeka hr.; [email protected] www.rijeka.hrODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV Titov trg 8, 51000 Rijeka 051 209 380; 209 333 051 373 522 [email protected] www.rijeka.hrDIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO Dolac 8, 51000 Rijeka 051 209 490 051 336 837 [email protected] www.rijeka.hrBESPLATNI TELEFON DEŽURNOG CENTRA U VREMENU OD 00-24 Dolac 8, 51000 Rijeka 0800 5100 www.rijeka.hrODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM Titov trg 3 , 51000 Rijeka 051 209 450; 209 333 051 209 451 [email protected] www.rijeka.hrKD ČISTOĆA D.D. Dolac 14, 51000 Rijeka 051 353 444 051 353 410 [email protected] www.cistoca-ri.hrPARKOVI PLUS D.O.O. Mihačeva draga bb, 51000 Rijeka 051 298 822 051 268 282 [email protected]; [email protected] www.plusgrupa.hrPOTROŠAČKI CENTAR Kumičićeva 13, 51000 Rijeka 051 400 519; 091 4005170 rijeka @ potrosackicentar.hr www.potrosackicentar.hrGRAD CRIKVENICA Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica 051 241 445; 242 009; 455 404 051 241 655; 242 009 [email protected] www.crikvernica.hrUPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica 051 455 400; 091 1241 443 [email protected] www.crikvernica.hrKOMUNALNI NADZOR Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica 051 455 400; 091 1241 457 [email protected] www.crikvernica.hrGRAD OPATIJA Marsala Tita3, 51410 Opatija 051 701 322 051 701 316 [email protected] www.opatija.hrUPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV M.Tita 3, 51410 Opatija 051 680 132 051 701 313 [email protected] www.opatija.hrKOMUNALNO REDARSTVO M.Tita 3, 51410 Opatija 051 701 322 www.opatija.hrKOMUNALAC D.O.O. OPATIJA St. Lipovica, 51410 Opatija 051 701 230 051 701 245 [email protected] www.komunalac-opatija.hrPARKOVI D.O.O. OPATIJA Park Angiolina 2, 51410 Opatija 051 271 696 051 271 176 [email protected] www.parkovi-opatija.hrGRAD BAKAR Primorje 39, 51222 Bakar 051 761 119 051 761137 [email protected] www.bakar.hr GRAD CRES Creskog statuta 15, 51557 Cres 051 661 950; 661 954 051 571 331 [email protected] www.cres.hr GRAD ČABAR Narodnog oslobođenja 2 51306 Čabar 051 821 042; 821 008 051 821 137 [email protected] GRAD DELNICE Ante Starčevića 4, 51300 Delnice 051 812 055 051 812 037 [email protected] www.delnice.hr GRAD KASTAV Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav 051 691 452; 691453 051 691 454 [email protected] www.kastav.hr GRAD KRALJEVICA Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica 051 282 450 051 281 419 [email protected] www.kraljevica.hr GRAD KRK Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk 051 221 415 051 221 126 [email protected] www.grad-krk.hr GRAD MALI LOŠINJ Riva lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj 051 231 056 051 232 307 [email protected]; [email protected] www.mali-losinj.hr GRAD NOVI VINODOLSKI Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski 051 245 045 051 244 409 [email protected] www.novi-vinodolski.hr GRAD RAB Trg Municipium Arba 2, 51 280 Rab , 051 777 460 051 724 777 [email protected] www.rab.hr GRAD VRBOVSKO Goranska ulica 1 , 51326 Vrbovsko , 051 875 115 051 875 008 [email protected] OPĆINA LOVRAN Šetalište M. Tita 41, 51415 Lovran 051 291 045; 292 747 051 294 862 [email protected]; [email protected] www.opcinalovran.hrREFERENT ZA KOM. I POSLOVE PROST. UREĐENJA, ZAŠTITE OKOLIŠA TE UPRAVLJANJE IMOVINOM Šetalište M. Tita 41, 51415 Lovran 051 291 045; 098 470 911 www.opcinalovran.hrKOMUNALNI REDAR Šetalište M. Tita 41 051 291 045; 098 470 915 www.opcinalovran.hrOPĆINA MATULJI Trg maršala Tita 11, 51211 Matulji 051 274 114 051 274 114 [email protected]; [email protected] www.matulji.hrOPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA Trg slobode 7, 48317 Legrad 051 737 621 051 737 210 [email protected] www.tz-moscenicka.hr

EKOLOŠKO DRUŠTVO ŽMERGO, Opatija

PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA (051)

Page 27: Zeleni adresar

27

NAZIV INSTITUCIJE ADRESE TELEFON FAX E-MAIL WWWMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA – PJ RIJEKAODJEL INSPEKCIJSKOGA NADZORA PJ U RIJECI ZA PODRUČJE PGŽ Blaža Polića 2/I , 51000 Rijeka 051 325 760 051 325 784 GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA Blaža Polića 2/I , 51000 Rijeka 051 325 760 051 325 784 [email protected] INSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA Blaža Polića 2/I, 51000 Rijeka 051 325 760 051 325 784 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJAVODOPRAVNA INSPEKCIJA Riva 10, 51000 Rijeka 051 354 267 051 354 209ŠUMARSKA INSPEKCIJA Osječka 50, 51000 Rijeka 051 500 634VETERINARSKA INSPEKCIJA Riva 10, 51000 Rijeka 051 354 299RIBARSKA INSPEKCIJA Osječka 50, 51000 Rijeka 051 500 634PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Adamićeva 10/III , 51000 Rijeka 051 351 612 051 351 613 [email protected]; [email protected] www.pgz.hrUPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA Riva 10/I, 51000 Rijeka 051 351 776 051 212 436 [email protected] www.pgz.hrUPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka 051 351 922 051 351 923 [email protected] www.pgz.hrUPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I VEZE Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka 051 351 952 051 351-953 [email protected] www.pgz.hrUPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU Žrtava fašizma 17, 51000 Rijeka 051 301 200 051 212-182 [email protected] www.pgz.hrJU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ Splitska 2/II , 51000 Rijeka 051 351 772; 351 750 051 212 436 [email protected] www.zavod.pgz.hrNASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ Krešimirova ulica 52 a, 51000 Rijeka 051 333 888 www.zzjzpgz.hrGRAD RIJEKA Korzo 16, 51000 Rijeka 051 209 333 051 209 520 protokol@rijeka hr.; [email protected] www.rijeka.hrODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV Titov trg 8, 51000 Rijeka 051 209 380; 209 333 051 373 522 [email protected] www.rijeka.hrDIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO Dolac 8, 51000 Rijeka 051 209 490 051 336 837 [email protected] www.rijeka.hrBESPLATNI TELEFON DEŽURNOG CENTRA U VREMENU OD 00-24 Dolac 8, 51000 Rijeka 0800 5100 www.rijeka.hrODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM Titov trg 3 , 51000 Rijeka 051 209 450; 209 333 051 209 451 [email protected] www.rijeka.hrKD ČISTOĆA D.D. Dolac 14, 51000 Rijeka 051 353 444 051 353 410 [email protected] www.cistoca-ri.hrPARKOVI PLUS D.O.O. Mihačeva draga bb, 51000 Rijeka 051 298 822 051 268 282 [email protected]; [email protected] www.plusgrupa.hrPOTROŠAČKI CENTAR Kumičićeva 13, 51000 Rijeka 051 400 519; 091 4005170 rijeka @ potrosackicentar.hr www.potrosackicentar.hrGRAD CRIKVENICA Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica 051 241 445; 242 009; 455 404 051 241 655; 242 009 [email protected] www.crikvernica.hrUPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica 051 455 400; 091 1241 443 [email protected] www.crikvernica.hrKOMUNALNI NADZOR Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica 051 455 400; 091 1241 457 [email protected] www.crikvernica.hrGRAD OPATIJA Marsala Tita3, 51410 Opatija 051 701 322 051 701 316 [email protected] www.opatija.hrUPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV M.Tita 3, 51410 Opatija 051 680 132 051 701 313 [email protected] www.opatija.hrKOMUNALNO REDARSTVO M.Tita 3, 51410 Opatija 051 701 322 www.opatija.hrKOMUNALAC D.O.O. OPATIJA St. Lipovica, 51410 Opatija 051 701 230 051 701 245 [email protected] www.komunalac-opatija.hrPARKOVI D.O.O. OPATIJA Park Angiolina 2, 51410 Opatija 051 271 696 051 271 176 [email protected] www.parkovi-opatija.hrGRAD BAKAR Primorje 39, 51222 Bakar 051 761 119 051 761137 [email protected] www.bakar.hr GRAD CRES Creskog statuta 15, 51557 Cres 051 661 950; 661 954 051 571 331 [email protected] www.cres.hr GRAD ČABAR Narodnog oslobođenja 2 51306 Čabar 051 821 042; 821 008 051 821 137 [email protected] GRAD DELNICE Ante Starčevića 4, 51300 Delnice 051 812 055 051 812 037 [email protected] www.delnice.hr GRAD KASTAV Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav 051 691 452; 691453 051 691 454 [email protected] www.kastav.hr GRAD KRALJEVICA Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica 051 282 450 051 281 419 [email protected] www.kraljevica.hr GRAD KRK Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk 051 221 415 051 221 126 [email protected] www.grad-krk.hr GRAD MALI LOŠINJ Riva lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj 051 231 056 051 232 307 [email protected]; [email protected] www.mali-losinj.hr GRAD NOVI VINODOLSKI Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski 051 245 045 051 244 409 [email protected] www.novi-vinodolski.hr GRAD RAB Trg Municipium Arba 2, 51 280 Rab , 051 777 460 051 724 777 [email protected] www.rab.hr GRAD VRBOVSKO Goranska ulica 1 , 51326 Vrbovsko , 051 875 115 051 875 008 [email protected] OPĆINA LOVRAN Šetalište M. Tita 41, 51415 Lovran 051 291 045; 292 747 051 294 862 [email protected]; [email protected] www.opcinalovran.hrREFERENT ZA KOM. I POSLOVE PROST. UREĐENJA, ZAŠTITE OKOLIŠA TE UPRAVLJANJE IMOVINOM Šetalište M. Tita 41, 51415 Lovran 051 291 045; 098 470 911 www.opcinalovran.hrKOMUNALNI REDAR Šetalište M. Tita 41 051 291 045; 098 470 915 www.opcinalovran.hrOPĆINA MATULJI Trg maršala Tita 11, 51211 Matulji 051 274 114 051 274 114 [email protected]; [email protected] www.matulji.hrOPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA Trg slobode 7, 48317 Legrad 051 737 621 051 737 210 [email protected] www.tz-moscenicka.hr

Page 28: Zeleni adresar

28

EKO PAN, Karlovac

KARLOVAČKA ŽUPANIJA (047)

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA – PJ KARLOVACGRAĐEVINSKA INSPEKCIJA Trg Josipa Broza 2, 47000 Karlovac 047 631 445 [email protected]

INSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA Trg Josipa Broza 2, 47000 Karlovac 047 631 446 047 631 445

DRŽAVNI INSPEKTORAT – ISPOSTAVA KARLOVAC Ljudevita Šestića 4, 47000 Karlovac 047 631 899 047 609 888KARLOVAČKA ŽUPANIJA Vranyczanyeva 2, 47000 Karlovac 047 666 111 mailto:[email protected] ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA Križanićeva 11, 47000 Karlovac 047 615 922; 611 224 047 611 224 [email protected] www.kazup.hr UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNE POSLOVE Haulikova 14, 47000 Karlovac 047 666 113 047 666 205 [email protected] ODSJEK ZA INFRASTRUKTURU I KOMUNALNE POSLOVE Haulikova 1, 47000 Karlovac 047 617 334GRAD KARLOVAC Banjavčićeva 9 , 47000 Karlovac 047 628 111 www..karlovac.hr UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GRADITELJSTVO Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac 047 628 112UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac 047 628 158UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac 047 628 120; 628 131; 628 166 047 628 226ČISTOĆA D.O.O. Gažanski trg 8, 47000 Karlovac 047 611 928 047 616 135 [email protected]; [email protected] www.cistocaka.hr ZELENILO D.O.O. Put D. Trstenjaka 6, 47000 Karlovac 047 609 920; 609 921 047 617 335 [email protected]; [email protected] www.zelenilo.hr VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. Gažanski trg 8, 47000 Karlovac 047 649 100 047 649 101 [email protected] FEROTEKS D.D. V. Bogovića bb, 47000 Karlovac 047 645 477 047 645 475ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 047 411 265; 411 278 ( eko služba) [email protected] www.gospic.hr UPRAVA ZA VETERINARSKE POSLOVE KARLOVAC Vranyczanyeva 4, 47000 Karlovac 047 638 815GRAD OZALJ Kurilovac 1, 47280 Ozalj 047 731 400 047 731172 [email protected] www.ozalj.hr UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE Kurilovac 1, 47280 Ozalj 047 731 400; 731 420 047 731 172 [email protected] UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI Kurilovac 1, 47280 Ozalj 047 731 400; 731 420 047 731 172 uo_opć[email protected] UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO Kurilovac 1, 47280 Ozalj 047 731 400; 731 420 047 731 172 [email protected] KOMUNALNO OZALJ D.O.O. Kolodvorska cesta 29, 47280 Ozalj 047 731 402 047 731 685ISPOSTAVA ŽUPANIJSKOG UREDA OZALJ Kurilovac 1, 47280 Ozalj 047 731 979; 731 840

GRAD DUGA RESA Trg Sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa 047 819 000 047 841 465 [email protected];[email protected] www.dugaresa.hr

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINU Trg Sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa 047 819 014

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI, STAMBENE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE Trg Sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa 047 819 012

KOMUNALNO PODUZEĆE DUGA RESA D.O.O. Kolodvorska 1 , 47250 Duga Resa 047 844 280KOMUNALNI REDAR 047 819 020GOSPODARSKA INSPEKCIJA 047 844 233ISPOSTAVA ŽUPANIJSKOG UREDA DUGA RESA Trg Sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa 047 844 233; 844 235VETERINARSKI URED DUGA RESA Trg Sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa 047 841 590GRAD OGULIN B. Frankopana 11, 47300 Ogulin 047 522 612 www.ogulin.hr URED ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA B. Frankopana 11, 47300 Ogulin 047 532 205 ISPOSTAVA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE B. Frankopana 11 a, 47300 Ogulin 047 532 210 047 522 713ISPOSTAVA ŽUPANIJSKOG UREDA OGULIN B. Frankopana 11, 47300 Ogulin 047 522 922; 522 406VETERINARSKI URED OGULIN B. Frankopana 11, 47300 Ogulin 047 531 499GRAD SLUNJ Trg dr. Franj Tuđmana 12, 47240 Slunj 047 777 102 047 777 322 [email protected] www.slunj.hr

Page 29: Zeleni adresar

29

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA – PJ KARLOVACGRAĐEVINSKA INSPEKCIJA Trg Josipa Broza 2, 47000 Karlovac 047 631 445 [email protected]

INSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA Trg Josipa Broza 2, 47000 Karlovac 047 631 446 047 631 445

DRŽAVNI INSPEKTORAT – ISPOSTAVA KARLOVAC Ljudevita Šestića 4, 47000 Karlovac 047 631 899 047 609 888KARLOVAČKA ŽUPANIJA Vranyczanyeva 2, 47000 Karlovac 047 666 111 mailto:[email protected] ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA Križanićeva 11, 47000 Karlovac 047 615 922; 611 224 047 611 224 [email protected] www.kazup.hr UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNE POSLOVE Haulikova 14, 47000 Karlovac 047 666 113 047 666 205 [email protected] ODSJEK ZA INFRASTRUKTURU I KOMUNALNE POSLOVE Haulikova 1, 47000 Karlovac 047 617 334GRAD KARLOVAC Banjavčićeva 9 , 47000 Karlovac 047 628 111 www..karlovac.hr UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GRADITELJSTVO Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac 047 628 112UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac 047 628 158UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac 047 628 120; 628 131; 628 166 047 628 226ČISTOĆA D.O.O. Gažanski trg 8, 47000 Karlovac 047 611 928 047 616 135 [email protected]; [email protected] www.cistocaka.hr ZELENILO D.O.O. Put D. Trstenjaka 6, 47000 Karlovac 047 609 920; 609 921 047 617 335 [email protected]; [email protected] www.zelenilo.hr VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. Gažanski trg 8, 47000 Karlovac 047 649 100 047 649 101 [email protected] FEROTEKS D.D. V. Bogovića bb, 47000 Karlovac 047 645 477 047 645 475ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 047 411 265; 411 278 ( eko služba) [email protected] www.gospic.hr UPRAVA ZA VETERINARSKE POSLOVE KARLOVAC Vranyczanyeva 4, 47000 Karlovac 047 638 815GRAD OZALJ Kurilovac 1, 47280 Ozalj 047 731 400 047 731172 [email protected] www.ozalj.hr UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE Kurilovac 1, 47280 Ozalj 047 731 400; 731 420 047 731 172 [email protected] UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI Kurilovac 1, 47280 Ozalj 047 731 400; 731 420 047 731 172 uo_opć[email protected] UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO Kurilovac 1, 47280 Ozalj 047 731 400; 731 420 047 731 172 [email protected] KOMUNALNO OZALJ D.O.O. Kolodvorska cesta 29, 47280 Ozalj 047 731 402 047 731 685ISPOSTAVA ŽUPANIJSKOG UREDA OZALJ Kurilovac 1, 47280 Ozalj 047 731 979; 731 840

GRAD DUGA RESA Trg Sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa 047 819 000 047 841 465 [email protected];[email protected] www.dugaresa.hr

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINU Trg Sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa 047 819 014

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI, STAMBENE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE Trg Sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa 047 819 012

KOMUNALNO PODUZEĆE DUGA RESA D.O.O. Kolodvorska 1 , 47250 Duga Resa 047 844 280KOMUNALNI REDAR 047 819 020GOSPODARSKA INSPEKCIJA 047 844 233ISPOSTAVA ŽUPANIJSKOG UREDA DUGA RESA Trg Sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa 047 844 233; 844 235VETERINARSKI URED DUGA RESA Trg Sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa 047 841 590GRAD OGULIN B. Frankopana 11, 47300 Ogulin 047 522 612 www.ogulin.hr URED ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA B. Frankopana 11, 47300 Ogulin 047 532 205 ISPOSTAVA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE B. Frankopana 11 a, 47300 Ogulin 047 532 210 047 522 713ISPOSTAVA ŽUPANIJSKOG UREDA OGULIN B. Frankopana 11, 47300 Ogulin 047 522 922; 522 406VETERINARSKI URED OGULIN B. Frankopana 11, 47300 Ogulin 047 531 499GRAD SLUNJ Trg dr. Franj Tuđmana 12, 47240 Slunj 047 777 102 047 777 322 [email protected] www.slunj.hr

Page 30: Zeleni adresar

30

ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA Trg dr.Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj

047 777 102 (centrala);Kućni broj: 111 i 112

URED DRŽAVNE UPRAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE - ISPOSTAVA SLUNJ Trg dr. Franje Tuđmana 9, 47240 Slunj 047 777 766KOMUNALAC SLUNJ Petra Svačića 5, 47240 Slunj 047 777 202

PU KARLOVAČKA Trg Hrvatskih branitelja 6, 47000 Karlovac 047 664 111 www.pu-ka.mup.hr

PP KARLOVAC Vladka Mačeka 13, 47000 Karlovac 047 664 134PP DUGA RESA Jozefinska cesta 30, 47250 Duga Resa 047 844 611PP OGULIN B. Frankopana 19, 47300 Ogulin 047 531 811PP OZALJ Kurilovac 2, 47280 Ozalj 047 731 024PP SLUNJ Trg dr. Franje Tuđmana 13, 47240 Slunj 047 777 100

LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA (053)

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWŽUPANIJSKA SAMOUPRAVAŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE, RAZVOJ I ZAŠTITU OKOLIŠA Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić 053 588 214 053 588 286 [email protected]@licko-senjska.hrUPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić 053 588 247 053 588 285 [email protected] UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Dr. Franje Tuđmana 4 , 53000 Gospić 053 588 243 053 588 284 druš[email protected] DRŽAVNE UPRAVE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE - GOSPIĆURED DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI Budačka ulica 55, 53000 Gospić 053 588 111; 560 093 053 572 825SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADITELJTVOI IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE Budačka ulica 55, 53000 Gospić 053 560 580 053 560 586

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO Budačka ulica 55, 53000 Gospić 053 560 374 053 560 374

GRAD GOSPIĆ Budačka ulica 55, 53000 Gospić 053 572 025; 572 116 053 574 177; 572 082 [email protected] www.gospic.hr

GRADSKI UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNU DJELATNOST, STANOVANJE, GRA-DITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA Budačka ulica 55, 53000 Gospić 053 572 068

KOMUNALNI REDAR Budačka ulica 55, 53000 Gospić 053 572 114; 098 275 563ODSJEK ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA Budačka ulica 55, 53000 Gospić 053 572 082 053 572 082GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA Budačka ulica 55, 53000 Gospić 053 572 246 053 572 246SANITARNA INSPEKCIJA Budačka ulica 55, 53000 Gospić 053 560 576; 560 586ŠUMARSKA INSPEKCIJA Budačka 55, 53000 Gospić 053 588 127; 588 279GRAD OTOČAC Kralja Zvonimira 10, 53220 Otočac 053 771 176; 771 048 053 746 274OPĆI UPRAVNI ODJEL – ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNO GOSPODARENJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM Kralja Zvonimira 10, 53220 Otočac 053 771 055; 773 655

SANITARNA INSPEKCIJA Kralja Zvonimira 8, 53220 Otočac 053 746 117 URED DRŽAVNE UPRAVE – ISPOSTAVA OTOĆAC Kralja Zvonimira 8, 53220 Otočac 053 773 237 053 771 085

GRAD NOVALJA Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja 053 661 303; 661 350 053 662 364 [email protected]; [email protected]

REFERADA ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja 053 663 411; 663 410; 663 403KOMUNLNI REDAR Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja 053 663 406, SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADITELJSTVA I MOVINSKO – PRAVNE POSLOVE Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja 053 663 269

GRAD SENJ Stara cesta 2, 53270 Senj 053 881 162; 881 119 053 881 119 [email protected] www.senj.hr OPĆI UPRAVNI ODJEL Stara cesta 2, 53270 Senj 053 881 142GDK KOMUNALAC Petra Preradovića 27, 53270 Senj 053 881 237SANITARNA INSPEKCIJA Trg Silnica 1, 53270 Senj 053 884 680; 881 132

Page 31: Zeleni adresar

31

ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA Trg dr.Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj

047 777 102 (centrala);Kućni broj: 111 i 112

URED DRŽAVNE UPRAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE - ISPOSTAVA SLUNJ Trg dr. Franje Tuđmana 9, 47240 Slunj 047 777 766KOMUNALAC SLUNJ Petra Svačića 5, 47240 Slunj 047 777 202

PU KARLOVAČKA Trg Hrvatskih branitelja 6, 47000 Karlovac 047 664 111 www.pu-ka.mup.hr

PP KARLOVAC Vladka Mačeka 13, 47000 Karlovac 047 664 134PP DUGA RESA Jozefinska cesta 30, 47250 Duga Resa 047 844 611PP OGULIN B. Frankopana 19, 47300 Ogulin 047 531 811PP OZALJ Kurilovac 2, 47280 Ozalj 047 731 024PP SLUNJ Trg dr. Franje Tuđmana 13, 47240 Slunj 047 777 100

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWŽUPANIJSKA SAMOUPRAVAŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE, RAZVOJ I ZAŠTITU OKOLIŠA Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić 053 588 214 053 588 286 [email protected]@licko-senjska.hrUPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić 053 588 247 053 588 285 [email protected] UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Dr. Franje Tuđmana 4 , 53000 Gospić 053 588 243 053 588 284 druš[email protected] DRŽAVNE UPRAVE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE - GOSPIĆURED DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI Budačka ulica 55, 53000 Gospić 053 588 111; 560 093 053 572 825SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADITELJTVOI IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE Budačka ulica 55, 53000 Gospić 053 560 580 053 560 586

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO Budačka ulica 55, 53000 Gospić 053 560 374 053 560 374

GRAD GOSPIĆ Budačka ulica 55, 53000 Gospić 053 572 025; 572 116 053 574 177; 572 082 [email protected] www.gospic.hr

GRADSKI UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNU DJELATNOST, STANOVANJE, GRA-DITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA Budačka ulica 55, 53000 Gospić 053 572 068

KOMUNALNI REDAR Budačka ulica 55, 53000 Gospić 053 572 114; 098 275 563ODSJEK ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA Budačka ulica 55, 53000 Gospić 053 572 082 053 572 082GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA Budačka ulica 55, 53000 Gospić 053 572 246 053 572 246SANITARNA INSPEKCIJA Budačka ulica 55, 53000 Gospić 053 560 576; 560 586ŠUMARSKA INSPEKCIJA Budačka 55, 53000 Gospić 053 588 127; 588 279GRAD OTOČAC Kralja Zvonimira 10, 53220 Otočac 053 771 176; 771 048 053 746 274OPĆI UPRAVNI ODJEL – ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNO GOSPODARENJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM Kralja Zvonimira 10, 53220 Otočac 053 771 055; 773 655

SANITARNA INSPEKCIJA Kralja Zvonimira 8, 53220 Otočac 053 746 117 URED DRŽAVNE UPRAVE – ISPOSTAVA OTOĆAC Kralja Zvonimira 8, 53220 Otočac 053 773 237 053 771 085

GRAD NOVALJA Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja 053 661 303; 661 350 053 662 364 [email protected]; [email protected]

REFERADA ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja 053 663 411; 663 410; 663 403KOMUNLNI REDAR Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja 053 663 406, SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADITELJSTVA I MOVINSKO – PRAVNE POSLOVE Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja 053 663 269

GRAD SENJ Stara cesta 2, 53270 Senj 053 881 162; 881 119 053 881 119 [email protected] www.senj.hr OPĆI UPRAVNI ODJEL Stara cesta 2, 53270 Senj 053 881 142GDK KOMUNALAC Petra Preradovića 27, 53270 Senj 053 881 237SANITARNA INSPEKCIJA Trg Silnica 1, 53270 Senj 053 884 680; 881 132

Page 32: Zeleni adresar

32

EKO ZADAR, Zadar

ZADARSKA ŽUPANIJA (023)

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA,INSPEKTORIJAT ZADAR Bartula Kašića 302, 23000 Zadar 023 251 356 023 309 840

LOVNA NSPEKCIJA 023 251 364RIBARSKA INSPEKCIJA 023 251 364STOČARSKA INSPEKCIJA 023 251 364ŠUMARSKA INSPEKCIJA 023 251 364VINARSKA INSPEKCIJA 023 251 364VETERINARSKA INSPEKCIJA 023 350 233VODOPRAVNA INSPEKCIJA 023 350 233MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSVA I VODNOG GOSPODARSTVO –PODRUČNA JEDINICA BIOGRAD NA MORU Trg kralja Tomislava 1, 23210 Biograd n/m 023 384516 www.biogradnamoru.hr

MINISTARSTVO KULTURE PJ ZADAR A. Starčevića 023/318 873GRANIČNI SANITARNI INSPEKTOR 023 318873

SANITARNA INSPEKCIJA ZADAR 023 350 186; 350 187; 350 188; 350 189; 351 383

DRŽAVNI INSPEKTORAT – PJ SPLIT, ISPOSTAVA ZADAR Ivana Mažuranića 28, 23000 Zadar 023 309 340 023 309 840VODITELJ UREDA 023 251 383MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, UREĐENJA I GRADITELJSVA, PODRUČNA JEDINICA ZADAR Ivana Mažuranića 30, 23000 Zadar 023 309 800

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE 023 251 356 023 251 356GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA 023 251298 [email protected];INSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA 023 309 809 023 309 809UREDI DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI PODRUČNA JEDINICA ZADAR J.J.Strossmayera 20, 23000 Zadar 023 350 100 023 350 111 www.udu-zz.hr

SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE J.J.Strossmayera 20, 23000 Zadar 023 350 132 023 350139 www.uduvz.hr/prostorURED DRŽAVNE UPRAVE – ISPOSTAVA BIOGRAD NA MORU Kralja Tvrtka 1, 23210 Biograd n/m 023 383 160 023 385 117 [email protected] ZA PROSTORNO UREĐENJE,STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLINE 023 383 134

URED ZA TURIZAM 023 385 487URED ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB – SANITARNA INSPEKCIJA 023 383 160; 383 033URED DRŽAVNE ISPOSTAVE BENKOVAC Trg Domovinske zahvalnosti 5, 24320 Benkovac 023 681 440; 681 950ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO J.J.Strossmayera 20, 23000 Zadar 023 350 350 www.zadarska-zupanija.hr/ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE 023 350 356 023 350 355 [email protected] www.zadarska-zupanija.hr/prostornoODIJEL ZA TURIZAM I POMORSTVO 023 350 356 023 350 355 [email protected] www.zadarska-zupanija.hr/turizamODIJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 023 350 347 023 350 346 [email protected] www.zadarska-zupanija.hr/zdravstvoUPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 023 350 340 023 350 341 [email protected] www.zadarska-zupanija.hr/gospodarstvoUPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU 023 254 773UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU 023 350 340 023 350 341 [email protected] www.zadarska-zupanija.hr/poljoprivredaJAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE Braće Vranjana 11, 23000 Zadar 023 354 322

CESTE ZADARSKE ŽUPANIJENADCESTARIJA GRAČAC Dr. Mile Budaka bb, 23000 Zadar 023 773 049NADCESTARIJA OBROVAC Petra Zoranića bb, 23000 Zadar 023 689 057NADCESTARIJA PAG Gundulićev put bb, 23000 Zadar 023 611 175GRAD ZADARGRADSKO POGLAVARSTVO Narodni trg 1, 23000 Zadar 023 208 100KOMUNALNO REDARSTVO 023 208 124; 208 126 [email protected]

Page 33: Zeleni adresar

33

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA,INSPEKTORIJAT ZADAR Bartula Kašića 302, 23000 Zadar 023 251 356 023 309 840

LOVNA NSPEKCIJA 023 251 364RIBARSKA INSPEKCIJA 023 251 364STOČARSKA INSPEKCIJA 023 251 364ŠUMARSKA INSPEKCIJA 023 251 364VINARSKA INSPEKCIJA 023 251 364VETERINARSKA INSPEKCIJA 023 350 233VODOPRAVNA INSPEKCIJA 023 350 233MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSVA I VODNOG GOSPODARSTVO –PODRUČNA JEDINICA BIOGRAD NA MORU Trg kralja Tomislava 1, 23210 Biograd n/m 023 384516 www.biogradnamoru.hr

MINISTARSTVO KULTURE PJ ZADAR A. Starčevića 023/318 873GRANIČNI SANITARNI INSPEKTOR 023 318873

SANITARNA INSPEKCIJA ZADAR 023 350 186; 350 187; 350 188; 350 189; 351 383

DRŽAVNI INSPEKTORAT – PJ SPLIT, ISPOSTAVA ZADAR Ivana Mažuranića 28, 23000 Zadar 023 309 340 023 309 840VODITELJ UREDA 023 251 383MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, UREĐENJA I GRADITELJSVA, PODRUČNA JEDINICA ZADAR Ivana Mažuranića 30, 23000 Zadar 023 309 800

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE 023 251 356 023 251 356GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA 023 251298 [email protected];INSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA 023 309 809 023 309 809UREDI DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI PODRUČNA JEDINICA ZADAR J.J.Strossmayera 20, 23000 Zadar 023 350 100 023 350 111 www.udu-zz.hr

SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE J.J.Strossmayera 20, 23000 Zadar 023 350 132 023 350139 www.uduvz.hr/prostorURED DRŽAVNE UPRAVE – ISPOSTAVA BIOGRAD NA MORU Kralja Tvrtka 1, 23210 Biograd n/m 023 383 160 023 385 117 [email protected] ZA PROSTORNO UREĐENJE,STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLINE 023 383 134

URED ZA TURIZAM 023 385 487URED ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB – SANITARNA INSPEKCIJA 023 383 160; 383 033URED DRŽAVNE ISPOSTAVE BENKOVAC Trg Domovinske zahvalnosti 5, 24320 Benkovac 023 681 440; 681 950ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO J.J.Strossmayera 20, 23000 Zadar 023 350 350 www.zadarska-zupanija.hr/ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE 023 350 356 023 350 355 [email protected] www.zadarska-zupanija.hr/prostornoODIJEL ZA TURIZAM I POMORSTVO 023 350 356 023 350 355 [email protected] www.zadarska-zupanija.hr/turizamODIJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 023 350 347 023 350 346 [email protected] www.zadarska-zupanija.hr/zdravstvoUPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 023 350 340 023 350 341 [email protected] www.zadarska-zupanija.hr/gospodarstvoUPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU 023 254 773UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU 023 350 340 023 350 341 [email protected] www.zadarska-zupanija.hr/poljoprivredaJAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE Braće Vranjana 11, 23000 Zadar 023 354 322

CESTE ZADARSKE ŽUPANIJENADCESTARIJA GRAČAC Dr. Mile Budaka bb, 23000 Zadar 023 773 049NADCESTARIJA OBROVAC Petra Zoranića bb, 23000 Zadar 023 689 057NADCESTARIJA PAG Gundulićev put bb, 23000 Zadar 023 611 175GRAD ZADARGRADSKO POGLAVARSTVO Narodni trg 1, 23000 Zadar 023 208 100KOMUNALNO REDARSTVO 023 208 124; 208 126 [email protected]

Page 34: Zeleni adresar

34

NASADI D.O.O. Perivoj V. Nazora 1, 23000 Zadar 023 213 500; 311 244 023 213 500 [email protected] www.nasadi.hrODVODNJA D.O.O. Hrvatskog sabora bb, 23000 Zadar 023 211 800 023 318 846VODOVOD D.O.O. Špire Brusine 17, 23000 Zadar 023 311 211 023 311 211 [email protected]; www.vodovod-zadar.hrČISTOĆA D.O.O. 023 234 800; 231 888 023 231 831 [email protected]; www.cistoca-zadar.hrPROMETNA POLICIJA Put Murvice bb, 23000 Zadar 023 354 239 023 354 239LUČKA KAPETANIJA 023 254 888 023 254 888GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADSKO POGLAVARSTVO Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd n/m 023 383 150 023 383 377 www.biogradnamoru.hr/gradsko_poglavarstvo

ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM 023 386 130 [email protected] POGON ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE 023 383 127KOMUNALNO REDARSTVO 023 383 510 023 383 510ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO – ISPOSTAVA BIOGRAD NA MORU Matije Ivanšina 6, 23210 Biograd n/m 023 386 820 023 386 820GRAD BENKOVAC www.benkovac.hr

GRADSKO POGLAVARSTVO Šetalište kneza Branimira 12, 23210 Biograd n/m 023 684 880 023 684 882

VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. Kralja Tomislava 11, 23210 Biograd n/m 023 681 034 023 681 127GRAD PAGGRADSKO POGLAVARSTVO Branimirova obala 1, 23210 Biograd n/m 023 600 830 023 600 830 www.pag.hr

EKOLOŠKA UDRUGA FRANJO KOŠČEC, Varaždin

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA (042)NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, UREĐENJA I GRADITELJSVA, PODRUČNA JEDINICA VARAŽDIN Kratka 1, 42000 Varaždin 042 301 680; 091 1877 035;

301 681; 301 671 042 301 670

INSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA Kratka 1, 42000 Varaždin 042 301 684; 091 1877 081GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA Kratka 1, 42000 Varaždin 042 301 684; 091 1877 034 MINISTARSTVO KULTURE, INSPEKCIJA ZAŠTITE PRIRODE Gundulićeva ulica, 42000 Varaždin 042 301 686; 098 406 984 [email protected] POLJOPRIVREDE, ŠUMARSVA I VODNOG GOSPODARSTVA –PODRUČNA JEDINICA VARAŽDIN 394 207

VINARSKI INSPEKTOR 810 884 INSPEKTOR STOČARSTVA 394 207 ŠUMARSKI INSPEKTOR 301 711VETERINARSKI URED,, ŽUPANIJSKI VETERINARSKI INSPEKTOR 091 892 4666; 313 82 042 301 823DRŽAVNI INSPEKTORAT, PJ VARAŽDIN Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin 042 301 700 042 301 703GOSPODARSKI INSPEKTOR 042 301 704 ELEKTROENERGETSKI INSPEKTOR 042 301 713 RUDARSKI INSPEKTOR 042 301 713INSPEKCIJA ZAŠTITE NA RADU I RADNE ODNOSE 042 301 712DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE, VODOPRAVNA INSPEKCIJA Međimurska 18,, 42000 Varaždin 042 390 544; 390 543URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin 042 394 116 042 210 712SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, PODODSJEK ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RU-DARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO I INSPEKCIJU U POLJOPRIVREDI I VODNOM GOSPODARSTVU 042 394 207

VODOPRAVNA INSPEKCIJA 042 394 207 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin 042 300 681 042 210 187SANITARNA INSPEKCIJA 042 300 680ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO I. Meštrovića bb, 42000 Varaždin 042 393 585 042 393 585 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA, HRVATSKI STOČARSKI CENTAR, STOČARSKA SLUŽBA VARAŽDIN Trakošćanska 24, 42000 Varaždin 042 211 175; 214 516; 212

050 042 211 175

Page 35: Zeleni adresar

35

NASADI D.O.O. Perivoj V. Nazora 1, 23000 Zadar 023 213 500; 311 244 023 213 500 [email protected] www.nasadi.hrODVODNJA D.O.O. Hrvatskog sabora bb, 23000 Zadar 023 211 800 023 318 846VODOVOD D.O.O. Špire Brusine 17, 23000 Zadar 023 311 211 023 311 211 [email protected]; www.vodovod-zadar.hrČISTOĆA D.O.O. 023 234 800; 231 888 023 231 831 [email protected]; www.cistoca-zadar.hrPROMETNA POLICIJA Put Murvice bb, 23000 Zadar 023 354 239 023 354 239LUČKA KAPETANIJA 023 254 888 023 254 888GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADSKO POGLAVARSTVO Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd n/m 023 383 150 023 383 377 www.biogradnamoru.hr/gradsko_poglavarstvo

ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM 023 386 130 [email protected] POGON ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE 023 383 127KOMUNALNO REDARSTVO 023 383 510 023 383 510ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO – ISPOSTAVA BIOGRAD NA MORU Matije Ivanšina 6, 23210 Biograd n/m 023 386 820 023 386 820GRAD BENKOVAC www.benkovac.hr

GRADSKO POGLAVARSTVO Šetalište kneza Branimira 12, 23210 Biograd n/m 023 684 880 023 684 882

VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. Kralja Tomislava 11, 23210 Biograd n/m 023 681 034 023 681 127GRAD PAGGRADSKO POGLAVARSTVO Branimirova obala 1, 23210 Biograd n/m 023 600 830 023 600 830 www.pag.hr

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, UREĐENJA I GRADITELJSVA, PODRUČNA JEDINICA VARAŽDIN Kratka 1, 42000 Varaždin 042 301 680; 091 1877 035;

301 681; 301 671 042 301 670

INSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA Kratka 1, 42000 Varaždin 042 301 684; 091 1877 081GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA Kratka 1, 42000 Varaždin 042 301 684; 091 1877 034 MINISTARSTVO KULTURE, INSPEKCIJA ZAŠTITE PRIRODE Gundulićeva ulica, 42000 Varaždin 042 301 686; 098 406 984 [email protected] POLJOPRIVREDE, ŠUMARSVA I VODNOG GOSPODARSTVA –PODRUČNA JEDINICA VARAŽDIN 394 207

VINARSKI INSPEKTOR 810 884 INSPEKTOR STOČARSTVA 394 207 ŠUMARSKI INSPEKTOR 301 711VETERINARSKI URED,, ŽUPANIJSKI VETERINARSKI INSPEKTOR 091 892 4666; 313 82 042 301 823DRŽAVNI INSPEKTORAT, PJ VARAŽDIN Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin 042 301 700 042 301 703GOSPODARSKI INSPEKTOR 042 301 704 ELEKTROENERGETSKI INSPEKTOR 042 301 713 RUDARSKI INSPEKTOR 042 301 713INSPEKCIJA ZAŠTITE NA RADU I RADNE ODNOSE 042 301 712DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE, VODOPRAVNA INSPEKCIJA Međimurska 18,, 42000 Varaždin 042 390 544; 390 543URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin 042 394 116 042 210 712SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, PODODSJEK ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RU-DARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO I INSPEKCIJU U POLJOPRIVREDI I VODNOM GOSPODARSTVU 042 394 207

VODOPRAVNA INSPEKCIJA 042 394 207 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin 042 300 681 042 210 187SANITARNA INSPEKCIJA 042 300 680ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO I. Meštrovića bb, 42000 Varaždin 042 393 585 042 393 585 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA, HRVATSKI STOČARSKI CENTAR, STOČARSKA SLUŽBA VARAŽDIN Trakošćanska 24, 42000 Varaždin 042 211 175; 214 516; 212

050 042 211 175

Page 36: Zeleni adresar

36

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE Franjevački trg 1, 42000 Varaždin 042 390 500; 390 512; 390 522; 390 524 042 311 965 okolis@varazdinska-zupanija www.varazdinska-zupanija.hr

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO Franjevački trg 1, 42000 Varaždin 042 394 120 042 210 609 [email protected]ŽDINSKA ŽUPANIJA,, ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (KAO JAVNA USTANOVA) Mali plac 1a, 42000 Varaždin 042 211 616 042 211 901 [email protected] USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Kratka 1, 42000 Varaždin 042 300 640; 300 642 042 300 641 [email protected]

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, CENTAR 112 Kratka 1, 42000 Varaždin 112; 042 211 046; 272 468 042 272 308GRAD VARAŽDIN, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, I ZAŠTITU OKOLINE Trg slobode 12, 42000 Varaždin 042 201 410; 201 417 042 214 990 [email protected] www.grad-varazdinKOMUNALNO REDARSTVO Trg slobode 12, 42000 Varaždin 042 201 420 [email protected] GRAD NOVI MAROF, UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO-KOMUNALNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Trg hrvatske državnosti 1, 42220 Novi Marof 042 611 023 042 611 446 [email protected] www.novi-marof.hr

GRAD LUDBREG, UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE Trg Sv.Trojstva14, 42230 Ludbreg 042 810 667; 810 996 042 810 623 [email protected] www.ludbreg.hr

GRAD IVANEC, UPRAVNI ODJEL GRADA S ODSJEKOM ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I GOSPODARSTVO

Trg Hrvatskih Ivanovaca 9b, 42240 Ivanec 042 781 335 042 781 103 [email protected] www.ivanec.hr

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE, STRUČNA SLUŽBA GRADA Maršala Tita 4, Varaždinske Toplice 042 634 350 042 634 340 [email protected] www.varazdinske-toplice.hrGRAD LEPOGLAVA, JEDINSTVENI ODJEL GRADA A.Mihanovića 12, 42250 Lepoglava 042 770 411; 770 410 042 770 419 [email protected] www.lepoglava.hrVARKOM D.D. Ivana Kukuljevića 9a, 42000 Varaždin 042 406 406 042 212 115 [email protected] www.varkom.comLUKOM D.O.O., LUDBREG Trg sv. Trojstva, 42230 Ludbreg 042 811 494 [email protected], NOVI MAROF Trg hrv. državnosti, 42220 Novi Marof 042 611 177 [email protected], IVANEC Trg Hrvatskih Ivanovaca, 42240 Ivanec 042 770550 [email protected] D.O.O. Cehovska 10, 42000 Varaždin 042 241 555 042 241 557 [email protected] www.univerzal-vzGUMIIMPEX-GRP D.O.O. Pavleka Miškine 64, 42000 Varaždin 042 404 500 042 404 542 [email protected] www.gumiimpex.hrCONECO D.O.O. A.Šenoe 4-6, 42000 Varaždin 042 333 333 042 333 222 [email protected] www.coning.hrDUMA ELEKTRONIKA D.O.O. Jalkovečka bb, 42000 Varaždin 042 213 668 nenad.kovacic@ve,htnet.hr

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA (049)NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, UREĐENJA I GRADITELJSVA, PODRUČNA JEDINICA VARAŽDIN, UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE Kratka1, 42000 Varaždin 091 1877 035 042 301 670

MINISTARSTVO KULTURE, INSPEKCIJA ZAŠTITE PRIRODE Gundulićeva 2, 42000 Varaždin 042 301 686 [email protected] POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPO-DARSTVA – PODRUČNA JEDINICA KRAPINA D.G.Krambergera1, 49000 Krapina 049 371 817

VINARSKI INSPEKTOR, S.Vraza 2, 42000 Varaždin 042 394 207INSPEKTOR STOČARSTVA S.Vraza 2, 42000 Varaždin 042 301 711ŠUMARSKI INSPEKTOR D.G.Krambergera 1, 49000 Krapina 049 373 414MPŠIVG, INSPEKCIJA Park Hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar 049 467 784MPŠIVG, INSPEKCIJA Gornji Macelj bb, Gornji Macelj 049 379 031KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA, POGLAVARSTVO Magistratska 1, 49000 Krapina poglavarstvo@krapinsko-zagorska-županija.hr www.krapinsko-zagorska.zupanija.hrGRAD DONJA STUBICA, POGLAVARSTVO Trg Matije Gupca 20/II, 49240 Donja Stubica 049 286 414 [email protected] www.donja-stubica.hrGRAD KLANJEC, POGLAVARSTVO Trg mira 11, 49290 Klanjec 049 550 615 [email protected] www.klanjec.hrGRAD KRAPINA, POGLAVARSTVO Trg Lj.Gaja 12, 49000 Krapina 049 371 208 [email protected] www.krapina.hrGRAD ZABOK, POGLAVARSTVO Kumrovečka 6, 49210 Zabok 049 221 124 [email protected] www.zabok.hrGRAD OROSLAVLJE, POGLAVARSTVO Oro trg 1, 49243 Oroslavlje 049 284 175 [email protected] www.oroslavlje.hrGRAD PREGRADA, POGLAVARSTVO Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada 049 376 052 [email protected] www.pregrada.hrGRAD ZLATAR, POGLAVARSTVO Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar 049 466 627; 466 721 049 466 703 [email protected] www.zlatar.hrHRVATSKI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDNO-SAVJETODAVNU SLUŽBU D.G.Krambergera 1, 49000 Krapina 049 371 914OBRTNIČKA KOMORA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Magistratska ul.2, 49000 Krapina 049 370 929 [email protected] HORVAT D.O.O. Frana Galovića 4, 49000 Krapina 049 370 586 049 371 303 [email protected],NETKANI TEKSTIL I TEPISI D.D. Prilaz dr.Franje Tuđmana 15, 49210 Zabok 049 225 900 049 225 906 [email protected] www.regeneracija.hrTPK OROMETAL D.D. Milana Prpića 118, 49243 Oroslavlje 049 201 300 049 284 466 [email protected] www.tpk-orometal.hrVETROPACK STRAŽA D.D. Hum na Sutli 203, 49231 Hum na sutli 049 326 326 049 341 041 [email protected] www.vetropack.com

Page 37: Zeleni adresar

37

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE Franjevački trg 1, 42000 Varaždin 042 390 500; 390 512; 390 522; 390 524 042 311 965 okolis@varazdinska-zupanija www.varazdinska-zupanija.hr

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO Franjevački trg 1, 42000 Varaždin 042 394 120 042 210 609 [email protected]ŽDINSKA ŽUPANIJA,, ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (KAO JAVNA USTANOVA) Mali plac 1a, 42000 Varaždin 042 211 616 042 211 901 [email protected] USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Kratka 1, 42000 Varaždin 042 300 640; 300 642 042 300 641 [email protected]

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, CENTAR 112 Kratka 1, 42000 Varaždin 112; 042 211 046; 272 468 042 272 308GRAD VARAŽDIN, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, I ZAŠTITU OKOLINE Trg slobode 12, 42000 Varaždin 042 201 410; 201 417 042 214 990 [email protected] www.grad-varazdinKOMUNALNO REDARSTVO Trg slobode 12, 42000 Varaždin 042 201 420 [email protected] GRAD NOVI MAROF, UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO-KOMUNALNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Trg hrvatske državnosti 1, 42220 Novi Marof 042 611 023 042 611 446 [email protected] www.novi-marof.hr

GRAD LUDBREG, UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE Trg Sv.Trojstva14, 42230 Ludbreg 042 810 667; 810 996 042 810 623 [email protected] www.ludbreg.hr

GRAD IVANEC, UPRAVNI ODJEL GRADA S ODSJEKOM ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I GOSPODARSTVO

Trg Hrvatskih Ivanovaca 9b, 42240 Ivanec 042 781 335 042 781 103 [email protected] www.ivanec.hr

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE, STRUČNA SLUŽBA GRADA Maršala Tita 4, Varaždinske Toplice 042 634 350 042 634 340 [email protected] www.varazdinske-toplice.hrGRAD LEPOGLAVA, JEDINSTVENI ODJEL GRADA A.Mihanovića 12, 42250 Lepoglava 042 770 411; 770 410 042 770 419 [email protected] www.lepoglava.hrVARKOM D.D. Ivana Kukuljevića 9a, 42000 Varaždin 042 406 406 042 212 115 [email protected] www.varkom.comLUKOM D.O.O., LUDBREG Trg sv. Trojstva, 42230 Ludbreg 042 811 494 [email protected], NOVI MAROF Trg hrv. državnosti, 42220 Novi Marof 042 611 177 [email protected], IVANEC Trg Hrvatskih Ivanovaca, 42240 Ivanec 042 770550 [email protected] D.O.O. Cehovska 10, 42000 Varaždin 042 241 555 042 241 557 [email protected] www.univerzal-vzGUMIIMPEX-GRP D.O.O. Pavleka Miškine 64, 42000 Varaždin 042 404 500 042 404 542 [email protected] www.gumiimpex.hrCONECO D.O.O. A.Šenoe 4-6, 42000 Varaždin 042 333 333 042 333 222 [email protected] www.coning.hrDUMA ELEKTRONIKA D.O.O. Jalkovečka bb, 42000 Varaždin 042 213 668 nenad.kovacic@ve,htnet.hr

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, UREĐENJA I GRADITELJSVA, PODRUČNA JEDINICA VARAŽDIN, UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE Kratka1, 42000 Varaždin 091 1877 035 042 301 670

MINISTARSTVO KULTURE, INSPEKCIJA ZAŠTITE PRIRODE Gundulićeva 2, 42000 Varaždin 042 301 686 [email protected] POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPO-DARSTVA – PODRUČNA JEDINICA KRAPINA D.G.Krambergera1, 49000 Krapina 049 371 817

VINARSKI INSPEKTOR, S.Vraza 2, 42000 Varaždin 042 394 207INSPEKTOR STOČARSTVA S.Vraza 2, 42000 Varaždin 042 301 711ŠUMARSKI INSPEKTOR D.G.Krambergera 1, 49000 Krapina 049 373 414MPŠIVG, INSPEKCIJA Park Hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar 049 467 784MPŠIVG, INSPEKCIJA Gornji Macelj bb, Gornji Macelj 049 379 031KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA, POGLAVARSTVO Magistratska 1, 49000 Krapina poglavarstvo@krapinsko-zagorska-županija.hr www.krapinsko-zagorska.zupanija.hrGRAD DONJA STUBICA, POGLAVARSTVO Trg Matije Gupca 20/II, 49240 Donja Stubica 049 286 414 [email protected] www.donja-stubica.hrGRAD KLANJEC, POGLAVARSTVO Trg mira 11, 49290 Klanjec 049 550 615 [email protected] www.klanjec.hrGRAD KRAPINA, POGLAVARSTVO Trg Lj.Gaja 12, 49000 Krapina 049 371 208 [email protected] www.krapina.hrGRAD ZABOK, POGLAVARSTVO Kumrovečka 6, 49210 Zabok 049 221 124 [email protected] www.zabok.hrGRAD OROSLAVLJE, POGLAVARSTVO Oro trg 1, 49243 Oroslavlje 049 284 175 [email protected] www.oroslavlje.hrGRAD PREGRADA, POGLAVARSTVO Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada 049 376 052 [email protected] www.pregrada.hrGRAD ZLATAR, POGLAVARSTVO Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar 049 466 627; 466 721 049 466 703 [email protected] www.zlatar.hrHRVATSKI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDNO-SAVJETODAVNU SLUŽBU D.G.Krambergera 1, 49000 Krapina 049 371 914OBRTNIČKA KOMORA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Magistratska ul.2, 49000 Krapina 049 370 929 [email protected] HORVAT D.O.O. Frana Galovića 4, 49000 Krapina 049 370 586 049 371 303 [email protected],NETKANI TEKSTIL I TEPISI D.D. Prilaz dr.Franje Tuđmana 15, 49210 Zabok 049 225 900 049 225 906 [email protected] www.regeneracija.hrTPK OROMETAL D.D. Milana Prpića 118, 49243 Oroslavlje 049 201 300 049 284 466 [email protected] www.tpk-orometal.hrVETROPACK STRAŽA D.D. Hum na Sutli 203, 49231 Hum na sutli 049 326 326 049 341 041 [email protected] www.vetropack.com

Page 38: Zeleni adresar

38

EKOLOŠKA UDRUGA KRKA - KNIN, Knin

ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA (022)

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik 022 244 200 022 218 966

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNE POSLOVE Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik 022 244 234; 244 233; 244 232 [email protected]

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik 022 217 255 022 217 256 zavod-za-prostorno-uređ[email protected] ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET, OTOČNI I PODRUČNI RAZVOJ Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik 022 244 242; 244 045 022 213 893 [email protected] ŠIBENIK Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik 022 213 331 022 215 487 mirjana.zurić@sibenik.hrUPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik 022 333 448 022 215 487 [email protected] ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA Petra Grubišića 1, 22000 Šibenik 022 201 3400 022 215 84 [email protected] ODJEL ZA FINANCIJE Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik 022 213 331 022 215 487 [email protected] ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO Petra Grubišića 1, 22000 Šibenik 022 201 330 022 215 840 josko.jurić@sibenik.hrUPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Petra Grubišića 1, 22000 Šibenik 022 201 330 022 215 840 [email protected] KNIN Ul . Dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin 022 664 416 [email protected] ODJEL ZA FINANCIJE, SOCIJALNU SKRB I DRUŠTVENE DJELATNOSTI Ul.Dr.Franje Tuđmana 2, 22300 Knin 022 664 428 [email protected] ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO,IMOVINU I KOMUNALNE POSLOVE Ul.Dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin 022 660 474 022 660 445 [email protected]

DRŽAVNI INSPEKTORAT PJ SPLIT Put Brodarice 6, 21000 SplitISPOSTAVA ŠIBENIK Petra Grubišća 3, 22000 Šibenik 022 215 858

SANITARNA INSPEKCIJA ŠIBENIK 022 244 015; 244 014; 244 104

VETERINARSKA INSPEKCIJA SIBENIK 022 216 416LUČKA KAPETANIJA ŠIBENIK -SJEVERNA DALMACIJA (VIR-ROGOZNICA) Obala Dr. Franje Tuđmana 8, p.p 51, 22000 Šibenik 022 217 378 022 217 378 [email protected] ; www.pomorstvo.hrPOLICIJSKA POSTAJA KNIN ul. Kralja Tomislava 34, 22300 Knin 022 348 402; 348 339GRAD DRNIŠ Kralja Tomislava 4, 22320 Drniš 022 888 830 022 888 831GRAD SKRADIN Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin 022 771 076 022 771 051GRAD VODICE Ul. Ive Ćaće 8, 22211 Vodice 022 444 900 022 444 920OPĆINA TISNO Uska ulica 1, 22240 Tisno 022 439 268 022 439 260OPĆINA PRIMOŠTEN Trg Don Ive Lovrića 1, 22202 Primošten 022 571 900 022 571 902OPĆINA UNEŠIĆ Ul. Dr. Franje Tuđmana 40 022 860 610 022 860 546OPĆINA RUŽIĆ 22322 Ružić 022 872 811 022 872 810OPĆINA PROMINA 22303 Oklaj 022 881 055 022 881 018OPĆINA PIROVAC 22213 Pirovac 022 467 423 022 467 423OPĆINA ROGOZNICA 22203 Rogoznica 022 558 374 022 559 040OPĆINA KISTANJE Kistanje 11, 22305 Kistanje 022 763 055 022 763 053OPĆINA ERVENIK Ul. Dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin 022 663 747 022 663 671OPĆINA BISKUPIJA Ul. Kralja Zvonimira 2, 22300 Knin 022 661 200 022 660 332OPĆINA MURTER Butina br. 2, 22234 Murter 022 435 599 022 435 598OPĆINA BILICE Bosuć 3, 22000 Šibenik 022 310 599 022 310 528OPĆINA KIJEVO 22310 Kijevo 022 681 004 022 681 610OPĆINA CIVLJANE 22310 Kijevo 022 7858 700 021 827 251KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O, KNIN Trg Oluje 2, 22300 Knin 022 660 203; 660 049 021 827 251 [email protected]; [email protected]ČKA UPRAVA ŠIBENSKO - KNINSKE ŽUPANIJE Draga 14, 22000 Šibenik 022 219 852 022 219 863 [email protected]; [email protected]; www. cpa-sibenik-knin.hrŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE Don Krste Stošića 1, 22000 Šibenik 022 311 130 022 311 141 [email protected] ŠIBENIK Ul. Jurja Barakovića 10, 22000 Šibenik 022 212 986 022 218 525 [email protected]

Page 39: Zeleni adresar

39

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik 022 244 200 022 218 966

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNE POSLOVE Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik 022 244 234; 244 233; 244 232 [email protected]

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik 022 217 255 022 217 256 zavod-za-prostorno-uređ[email protected] ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET, OTOČNI I PODRUČNI RAZVOJ Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik 022 244 242; 244 045 022 213 893 [email protected] ŠIBENIK Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik 022 213 331 022 215 487 mirjana.zurić@sibenik.hrUPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik 022 333 448 022 215 487 [email protected] ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA Petra Grubišića 1, 22000 Šibenik 022 201 3400 022 215 84 [email protected] ODJEL ZA FINANCIJE Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik 022 213 331 022 215 487 [email protected] ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO Petra Grubišića 1, 22000 Šibenik 022 201 330 022 215 840 josko.jurić@sibenik.hrUPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Petra Grubišića 1, 22000 Šibenik 022 201 330 022 215 840 [email protected] KNIN Ul . Dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin 022 664 416 [email protected] ODJEL ZA FINANCIJE, SOCIJALNU SKRB I DRUŠTVENE DJELATNOSTI Ul.Dr.Franje Tuđmana 2, 22300 Knin 022 664 428 [email protected] ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO,IMOVINU I KOMUNALNE POSLOVE Ul.Dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin 022 660 474 022 660 445 [email protected]

DRŽAVNI INSPEKTORAT PJ SPLIT Put Brodarice 6, 21000 SplitISPOSTAVA ŠIBENIK Petra Grubišća 3, 22000 Šibenik 022 215 858

SANITARNA INSPEKCIJA ŠIBENIK 022 244 015; 244 014; 244 104

VETERINARSKA INSPEKCIJA SIBENIK 022 216 416LUČKA KAPETANIJA ŠIBENIK -SJEVERNA DALMACIJA (VIR-ROGOZNICA) Obala Dr. Franje Tuđmana 8, p.p 51, 22000 Šibenik 022 217 378 022 217 378 [email protected] ; www.pomorstvo.hrPOLICIJSKA POSTAJA KNIN ul. Kralja Tomislava 34, 22300 Knin 022 348 402; 348 339GRAD DRNIŠ Kralja Tomislava 4, 22320 Drniš 022 888 830 022 888 831GRAD SKRADIN Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin 022 771 076 022 771 051GRAD VODICE Ul. Ive Ćaće 8, 22211 Vodice 022 444 900 022 444 920OPĆINA TISNO Uska ulica 1, 22240 Tisno 022 439 268 022 439 260OPĆINA PRIMOŠTEN Trg Don Ive Lovrića 1, 22202 Primošten 022 571 900 022 571 902OPĆINA UNEŠIĆ Ul. Dr. Franje Tuđmana 40 022 860 610 022 860 546OPĆINA RUŽIĆ 22322 Ružić 022 872 811 022 872 810OPĆINA PROMINA 22303 Oklaj 022 881 055 022 881 018OPĆINA PIROVAC 22213 Pirovac 022 467 423 022 467 423OPĆINA ROGOZNICA 22203 Rogoznica 022 558 374 022 559 040OPĆINA KISTANJE Kistanje 11, 22305 Kistanje 022 763 055 022 763 053OPĆINA ERVENIK Ul. Dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin 022 663 747 022 663 671OPĆINA BISKUPIJA Ul. Kralja Zvonimira 2, 22300 Knin 022 661 200 022 660 332OPĆINA MURTER Butina br. 2, 22234 Murter 022 435 599 022 435 598OPĆINA BILICE Bosuć 3, 22000 Šibenik 022 310 599 022 310 528OPĆINA KIJEVO 22310 Kijevo 022 681 004 022 681 610OPĆINA CIVLJANE 22310 Kijevo 022 7858 700 021 827 251KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O, KNIN Trg Oluje 2, 22300 Knin 022 660 203; 660 049 021 827 251 [email protected]; [email protected]ČKA UPRAVA ŠIBENSKO - KNINSKE ŽUPANIJE Draga 14, 22000 Šibenik 022 219 852 022 219 863 [email protected]; [email protected]; www. cpa-sibenik-knin.hrŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE Don Krste Stošića 1, 22000 Šibenik 022 311 130 022 311 141 [email protected] ŠIBENIK Ul. Jurja Barakovića 10, 22000 Šibenik 022 212 986 022 218 525 [email protected]

Page 40: Zeleni adresar

40

SUNCE, Split

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA (021)NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA PODRUČNA JEDINICA SPLIT www.mzopu.hr

INSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split 021 340 350 021 340 400GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA Put Brodarice 6, 21000 Split 021 340 360 021 340 400MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, LUČKA KAPETANIJA SPLIT Obala Lazareta 1, 21000 Split 021 345 500 021 345 416 www.mmpi.hrMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA www.mps.hrVETERINARSKA INSPEKCIJA Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split 021 490 223POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split 021 490 226 021 490 039FITOSANITARNA INSPEKCIJA Gat Sv. Duje 4, 21000 Split 021 338 283 021 338 283GRANIČNA VETERINARSKA INSPEKCIJA Gat Sv. Duje 4, 21000 Split 021 338 300 021 338 300SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Domovinskog rata 2, 21000 Split 021 400 111 021 400 087 [email protected] www.dalmacija.hrUPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA Bihaćka 1, 21000 Split 021 407 672 021 407 673UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE Domovinskog rata 2, 21000 Split 021 400 292 021 400 086ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Domovinskog rata 2, 21000 Split 021 400 262 021 400 155URED ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB Domovinskog rata 2, 21000 Split 021 400 037 021 400 000UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO Domovinskog rata 2, 21000 Split 021 400 282 021 400 153UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I OBNOVU Domovinskog rata 2, 21000 Split 021 400 232 021 400 085POLJOPRIVREDNI INSPEKTOR Prilaz Braće Kaliterna 10, 21000 Split 021 490 022 021 490 039VODOPRAVNI INSPEKTOR Vukovarska 1, 21000 Split 021 309 447 021 309 494SANITARNA INSPEKCIJA Vukovarska 1, 21000 Split 021 300 264 021 300 265ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE Vukovarska 46, 21000 Split 021 533 500 www.zjz-split.t-com.hrJAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split 021 490 029 021 490 043 [email protected]

GRAD SPLIT www.split.hrRESOR KOMUNALNIH DJELATNOSTI Obala Kneza Branimira 17, 21000 SplitUPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 021 310 153 021 310 129SLUŽBA ZA KOMUNALNO REDARSTVO 021 310 158 021 310 460SLUŽBA ZA IZGRADNJU OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 021 310 140 021 310 139RESOR PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA Obala Kneza Branimira 17, 21000 SplitUPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 021 310 218 021 310 217JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK ŠUMOM MARJAN Cattanijin put 2, 21000 Split 021 314 311 021 314 313 [email protected] www.marjan-parksuma.hr KOMUNALNA PODUZEĆA GRADA SPLITAČISTOĆA D.O.O. Put Plokita 81, 21000 Split 021 323 710 021 323 713 [email protected] www.cistoca-split.hrPARKOVI I NASADI D.O.O. Kavanjinova 12, 21000 Split 021 555 818 021 555 820 [email protected] www.parkovi-st.hrVODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. Biokovska 3, 21000 Split 021 407 200 021 343 466UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA - VETERINARSKA STANICA FILIPOVIĆ Kukuljevićeva 1, 21 000 Split 021 567 403; 098 360 908HRVATSKE ŠUME, UPRAVA ŠUMA SPLIT Kralja Zvonimira 35, 21000 Split 021 482 744 021 482 946HRVATSKE VODE, VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJEDALMATINSKIH SLIVOVA SA SJEDIŠTEM U SPLITU Vukovarska 35, p.p. 475, 21000 Split 021 309 400 021 309 491 www.voda.hr

GRAD SOLIN, ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO IUPRAVLJANJE PROSTOROM Stjepana Radića 42, 21210 Solin 021 555 222 021 210 447 www.solin.hr

GRAD KAŠTELA, UPRAVNI ODJEL OPĆIH KOMUNALNIH POSLOVA Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac 021 224 122 021 224 201 [email protected] www.kastela.hrGRAD TROGIR, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE Trg Ivana Pavla II, 21220 Trogir 021 800 403 021 800 408 www.trogir.hrUPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADITELJSTVO I INVESTICIJE Trg Ivana Pavla II, 21220 Trogir 021 800 428 021 800 408

Page 41: Zeleni adresar

41

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA PODRUČNA JEDINICA SPLIT www.mzopu.hr

INSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split 021 340 350 021 340 400GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA Put Brodarice 6, 21000 Split 021 340 360 021 340 400MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, LUČKA KAPETANIJA SPLIT Obala Lazareta 1, 21000 Split 021 345 500 021 345 416 www.mmpi.hrMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA www.mps.hrVETERINARSKA INSPEKCIJA Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split 021 490 223POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split 021 490 226 021 490 039FITOSANITARNA INSPEKCIJA Gat Sv. Duje 4, 21000 Split 021 338 283 021 338 283GRANIČNA VETERINARSKA INSPEKCIJA Gat Sv. Duje 4, 21000 Split 021 338 300 021 338 300SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Domovinskog rata 2, 21000 Split 021 400 111 021 400 087 [email protected] www.dalmacija.hrUPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA Bihaćka 1, 21000 Split 021 407 672 021 407 673UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE Domovinskog rata 2, 21000 Split 021 400 292 021 400 086ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Domovinskog rata 2, 21000 Split 021 400 262 021 400 155URED ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB Domovinskog rata 2, 21000 Split 021 400 037 021 400 000UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO Domovinskog rata 2, 21000 Split 021 400 282 021 400 153UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I OBNOVU Domovinskog rata 2, 21000 Split 021 400 232 021 400 085POLJOPRIVREDNI INSPEKTOR Prilaz Braće Kaliterna 10, 21000 Split 021 490 022 021 490 039VODOPRAVNI INSPEKTOR Vukovarska 1, 21000 Split 021 309 447 021 309 494SANITARNA INSPEKCIJA Vukovarska 1, 21000 Split 021 300 264 021 300 265ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE Vukovarska 46, 21000 Split 021 533 500 www.zjz-split.t-com.hrJAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split 021 490 029 021 490 043 [email protected]

GRAD SPLIT www.split.hrRESOR KOMUNALNIH DJELATNOSTI Obala Kneza Branimira 17, 21000 SplitUPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 021 310 153 021 310 129SLUŽBA ZA KOMUNALNO REDARSTVO 021 310 158 021 310 460SLUŽBA ZA IZGRADNJU OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 021 310 140 021 310 139RESOR PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA Obala Kneza Branimira 17, 21000 SplitUPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 021 310 218 021 310 217JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK ŠUMOM MARJAN Cattanijin put 2, 21000 Split 021 314 311 021 314 313 [email protected] www.marjan-parksuma.hr KOMUNALNA PODUZEĆA GRADA SPLITAČISTOĆA D.O.O. Put Plokita 81, 21000 Split 021 323 710 021 323 713 [email protected] www.cistoca-split.hrPARKOVI I NASADI D.O.O. Kavanjinova 12, 21000 Split 021 555 818 021 555 820 [email protected] www.parkovi-st.hrVODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. Biokovska 3, 21000 Split 021 407 200 021 343 466UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA - VETERINARSKA STANICA FILIPOVIĆ Kukuljevićeva 1, 21 000 Split 021 567 403; 098 360 908HRVATSKE ŠUME, UPRAVA ŠUMA SPLIT Kralja Zvonimira 35, 21000 Split 021 482 744 021 482 946HRVATSKE VODE, VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJEDALMATINSKIH SLIVOVA SA SJEDIŠTEM U SPLITU Vukovarska 35, p.p. 475, 21000 Split 021 309 400 021 309 491 www.voda.hr

GRAD SOLIN, ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO IUPRAVLJANJE PROSTOROM Stjepana Radića 42, 21210 Solin 021 555 222 021 210 447 www.solin.hr

GRAD KAŠTELA, UPRAVNI ODJEL OPĆIH KOMUNALNIH POSLOVA Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac 021 224 122 021 224 201 [email protected] www.kastela.hrGRAD TROGIR, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE Trg Ivana Pavla II, 21220 Trogir 021 800 403 021 800 408 www.trogir.hrUPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADITELJSTVO I INVESTICIJE Trg Ivana Pavla II, 21220 Trogir 021 800 428 021 800 408

Page 42: Zeleni adresar

42

KOMUNALNO PODUZEĆE - DOBRIĆ D.O.O. Obala bana Berislavića 4, 21220 Trogir 021 884 711; 882 111GRAD OMIŠ, KOMUNALNO STAMBENI ODJEL Trg kralja Tomislava 5, 21310 Omiš 021 862 059 021 862 022 www.omis.hrPEOVICA, JAVNO PODUZEĆE KOMUNALNIH DJELATNOSTI Vladimira Nazora 12, 21310 Omiš 021 862 388 021 862 577 [email protected] MAKARSKA, KOMUNALNO REDARSTVO Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska 021 612 085 021 612 046MAKARSKI KOMUNALAC D.O.O. Trg Tina Ujevića 1, 21300 Makarska 098 371 441OPĆINA ŠOLTA Podkuća 8, 21430 Grohote 021 654 150 021 654 130 [email protected] SUPETAR Porat 3, 21400 Supetar 021 613 262 021 630 232KOMUNALNO DRUŠTVO GRAD D.O.O. Petra Jakšića 17, 21400 Supetar 021 631 077 021 613 107GRAD HVAR, SLUŽBA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO UREĐENJE Fabrika bb, 21450 Hvar 021 741 608 021 718 096 www.hvar.hrGRAD VIS Trg 30.svibnja 1992. 2, 21480 Vis 021 711 063 021 711 063GRADINA VIS D.O.O.- KOMUNALNO PODUZEĆE Biskupa Mihe Pušića 2, 21480 Vis 021 711 121 021 711 121GRAD KOMIŽA Hrvatskih mučenika 9, 21485 Komiža 021 713 644 021 713 644KOMIŽA D.O.O. – KOMUNALNO PODUZEĆE Obala Pape Aleksandra III 13, 21485 Komiža 021 713 828 021 713 153GRAD SINJ Dragašev prolaz 10, 21230 Sinj 021 708 601 021 826 591 [email protected] www.sinj.hrODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, GOSPODARENJE PROSTOROM I RAZVOJ 021 708 627 021 826 591ODJEL ZA KOMUNALNU DJELATNOST 021 708 616 021 826 591VODOVOD I ČISTOĆA D.O.O.-KOMUNALNO PODUZEĆE Put Pazara 3, 21230 Sinj 021 821 128 021 821 345VETERINARSKA INSPEKCIJA Dragačev prolaz 10, 21230 Sinj 021 821 601GRAD IMOTSKI Ante Starčevića 23, 21260 Imotski 021 843 377 021 841 409TOPANA D.O.O. – KOMUNALNO PODUZEĆE Kralja Tomislava 16, 21260 Imotski 021 841 404 021 841 553VETERINARSKA INSPEKCIJA Ante Starčevića 23, 21260 Imotski 021 842 355POPIS OVLAŠTENIH TVRTKI ZA ZBRINJAVANJE OTPADA NA PODRUČJU SD ŽUPANIJE

PAPIR, 1. UNIJAPAPIR D.D., 2. PAN PAPIRNA INDUSTRIJA D.O.O. 1.Matoševa 44, Solin 2. Put Mostina 10

1. 021 210722,2. 021 210326; 091 562 0665

OTPADNO ULJE, CIAN D.O.O. Varaždinska 51, 21000 Split 021 540 192 021 540 199 [email protected] www.cian.hrBATERIJE I AKUMULATORI, BENKO AKUMULATORI D.O.O. Hercegovačka 57, 21000 Split 021 383 916; 098 325 682 021 332 656ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD, SPECTRA MEDIA D.O.O. Franje Tuđmana 344, 21212 Kaštel Sućurac 021 224 014; 098 307 996AUTOMOBILSKE OLUPINE, SEKUNDARAC D.O.O. Ivana Pavla II bb., 21212 Kaštel Sućurac 021 224 155AUTOMOBILSKE GUME, ADRIATIC BLIZNA D.O.O. Dr. Ante Starčevića 16, 21220 Trogir 021 885 643; 098 212 038 021 885 639METAL, 1. ŽARE I ITA, 2. DOMIS 1. Bilice II 26, Split, 2. Kralja Zvonimira 14, Split 1. 021 374 465; 2. 021 482 788

DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA (020)

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJE I GRADITELJSTVA, PODRUČNA JEDINICA DUBROVNIK Vukovarska 16 , 20000 Dubrovnik 020 351 111;

020 351 052 020 351 143 [email protected]

PODRUČNA JEDINICA PLOČE Trg kralja Tomislava 16, 20000 Dubrovnik 020 679 228 020 679 228MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, UPRAVA POMORSTVA, LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK Obala Stjepana Radića37, 20000 Dubrovnik 020 418 987 020 418 989

NAČELNIK ODJELA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE 020 418 984MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJAHRVATSKE ŠUME D.O.O., ŠUMARIJA DUBROVNIK Miha Pracata 7, 20000 Dubrovnik 020 323 771 020 323 895 [email protected] VODE D.O.O., ISPOSTAVA DUBROVAČKO PRIMORJE Vukovarska 8, 20000 Dubrovnik 020 420 381 020 416 768 www.voda.hrMINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, UPRAVA POMORSTVA, LUČKA KAPETANIJA PLOČE Trg kralja Tomislava 24, 20340 Ploče 020 679 008 020 678 621

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik 020 351 400 www.edubrovnik.orgUPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA 020 351 405 020 351 408ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE I ODRŽIVI RAZVOJ 020 351 450 020 351 055 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, MARIKULTURU I LOVSTVO 020 672 673 020 672 675

Page 43: Zeleni adresar

43

KOMUNALNO PODUZEĆE - DOBRIĆ D.O.O. Obala bana Berislavića 4, 21220 Trogir 021 884 711; 882 111GRAD OMIŠ, KOMUNALNO STAMBENI ODJEL Trg kralja Tomislava 5, 21310 Omiš 021 862 059 021 862 022 www.omis.hrPEOVICA, JAVNO PODUZEĆE KOMUNALNIH DJELATNOSTI Vladimira Nazora 12, 21310 Omiš 021 862 388 021 862 577 [email protected] MAKARSKA, KOMUNALNO REDARSTVO Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska 021 612 085 021 612 046MAKARSKI KOMUNALAC D.O.O. Trg Tina Ujevića 1, 21300 Makarska 098 371 441OPĆINA ŠOLTA Podkuća 8, 21430 Grohote 021 654 150 021 654 130 [email protected] SUPETAR Porat 3, 21400 Supetar 021 613 262 021 630 232KOMUNALNO DRUŠTVO GRAD D.O.O. Petra Jakšića 17, 21400 Supetar 021 631 077 021 613 107GRAD HVAR, SLUŽBA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO UREĐENJE Fabrika bb, 21450 Hvar 021 741 608 021 718 096 www.hvar.hrGRAD VIS Trg 30.svibnja 1992. 2, 21480 Vis 021 711 063 021 711 063GRADINA VIS D.O.O.- KOMUNALNO PODUZEĆE Biskupa Mihe Pušića 2, 21480 Vis 021 711 121 021 711 121GRAD KOMIŽA Hrvatskih mučenika 9, 21485 Komiža 021 713 644 021 713 644KOMIŽA D.O.O. – KOMUNALNO PODUZEĆE Obala Pape Aleksandra III 13, 21485 Komiža 021 713 828 021 713 153GRAD SINJ Dragašev prolaz 10, 21230 Sinj 021 708 601 021 826 591 [email protected] www.sinj.hrODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, GOSPODARENJE PROSTOROM I RAZVOJ 021 708 627 021 826 591ODJEL ZA KOMUNALNU DJELATNOST 021 708 616 021 826 591VODOVOD I ČISTOĆA D.O.O.-KOMUNALNO PODUZEĆE Put Pazara 3, 21230 Sinj 021 821 128 021 821 345VETERINARSKA INSPEKCIJA Dragačev prolaz 10, 21230 Sinj 021 821 601GRAD IMOTSKI Ante Starčevića 23, 21260 Imotski 021 843 377 021 841 409TOPANA D.O.O. – KOMUNALNO PODUZEĆE Kralja Tomislava 16, 21260 Imotski 021 841 404 021 841 553VETERINARSKA INSPEKCIJA Ante Starčevića 23, 21260 Imotski 021 842 355POPIS OVLAŠTENIH TVRTKI ZA ZBRINJAVANJE OTPADA NA PODRUČJU SD ŽUPANIJE

PAPIR, 1. UNIJAPAPIR D.D., 2. PAN PAPIRNA INDUSTRIJA D.O.O. 1.Matoševa 44, Solin 2. Put Mostina 10

1. 021 210722,2. 021 210326; 091 562 0665

OTPADNO ULJE, CIAN D.O.O. Varaždinska 51, 21000 Split 021 540 192 021 540 199 [email protected] www.cian.hrBATERIJE I AKUMULATORI, BENKO AKUMULATORI D.O.O. Hercegovačka 57, 21000 Split 021 383 916; 098 325 682 021 332 656ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD, SPECTRA MEDIA D.O.O. Franje Tuđmana 344, 21212 Kaštel Sućurac 021 224 014; 098 307 996AUTOMOBILSKE OLUPINE, SEKUNDARAC D.O.O. Ivana Pavla II bb., 21212 Kaštel Sućurac 021 224 155AUTOMOBILSKE GUME, ADRIATIC BLIZNA D.O.O. Dr. Ante Starčevića 16, 21220 Trogir 021 885 643; 098 212 038 021 885 639METAL, 1. ŽARE I ITA, 2. DOMIS 1. Bilice II 26, Split, 2. Kralja Zvonimira 14, Split 1. 021 374 465; 2. 021 482 788

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJE I GRADITELJSTVA, PODRUČNA JEDINICA DUBROVNIK Vukovarska 16 , 20000 Dubrovnik 020 351 111;

020 351 052 020 351 143 [email protected]

PODRUČNA JEDINICA PLOČE Trg kralja Tomislava 16, 20000 Dubrovnik 020 679 228 020 679 228MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, UPRAVA POMORSTVA, LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK Obala Stjepana Radića37, 20000 Dubrovnik 020 418 987 020 418 989

NAČELNIK ODJELA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE 020 418 984MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJAHRVATSKE ŠUME D.O.O., ŠUMARIJA DUBROVNIK Miha Pracata 7, 20000 Dubrovnik 020 323 771 020 323 895 [email protected] VODE D.O.O., ISPOSTAVA DUBROVAČKO PRIMORJE Vukovarska 8, 20000 Dubrovnik 020 420 381 020 416 768 www.voda.hrMINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, UPRAVA POMORSTVA, LUČKA KAPETANIJA PLOČE Trg kralja Tomislava 24, 20340 Ploče 020 679 008 020 678 621

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik 020 351 400 www.edubrovnik.orgUPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA 020 351 405 020 351 408ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE I ODRŽIVI RAZVOJ 020 351 450 020 351 055 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, MARIKULTURU I LOVSTVO 020 672 673 020 672 675

Page 44: Zeleni adresar

44

JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE Branitelja Dubrovnika 41, 20 000 Dubrovnik 020 411 533 [email protected]

GRAD DUBROVNIK Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik 020 351 800 020 321 033 [email protected] www.dubrovnik.hrUPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 020 351 810UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 020 333 277JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik 020 351 800

SANITAT D.O.O.-KOMUNALNO PODUZEĆE Lazareti bb, 20000 Dubrovnik 020 428 858 020 312 449 [email protected] www.sanitatdubrovnik.hr

ČISTOĆA D.O.O.-KOMUNALNO PODUZEĆE Put Republike 14, 20000 Dubrovnik 020 311 266 020 487 402 020 412 638 www.cistocadubrovnik.hr

GRAD PLOČE Trg Kralja Tomislava 23, 20340 Ploče 020 679 501 020 679 908IZVOR D.O.O.-KOMUNALNO PODUZEĆE Obala neretljanskih gusara 2, 20340 Ploče 020 679 426GRAD METKOVIĆ Stjepana Radića 1, 20350 Metković 020 681 020 020 681 377 www.metkovic.hrMETKOVIĆ D.O.O.-KOMUNALNO PODUZEĆE Mostarska bb, 20350 Metković 020 685 342OTOK LASTOVO- OPĆINA Dolac 3, 20290 Lastovo 020 801 023 020 801 077 [email protected] KOMUNALAC D.O.O. Sv.Martin bb, 20290 Lastovo 020 801 001 020 801 001GRAD KORČULA Trg Antuna i Stjepana Radića I, 20260 Korčula 020 711 143 020 711 197 www.korcula.hr ‘EKO’ D.O.O.-KOMUNALNO PODUZEĆE 20271 Blato 020 852 048KOMUNALAC D.O.O.-KOMUNALNO PODUZEĆE Obala 2 br. 1, 20270 Vela Luka 020 812 046POPIS OVLAŠTENIH TVRTKI ZA ZBRINJAVANJE OTPADA NA PODRUČJU DN ŽUPANIJEAUTOMOBILSKE OLUPINE, JADRANSIROVINA D.O.O.” Kanal bb, 20340 Ploče 020 679 868ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD, TEHNOMOBIL OBRT” Andrije Hebranga 16, 20350 Metković 020 681 841 020 681 841 [email protected]

ZELENA AKCIJA, Zagreb

GRAD ZAGREB (01) NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWPOGLAVARSTVO Trg S. Radića 1, 10000 Zagreb 01 611 1111 www.zagreb.hrGRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Trg Stjepana Radića 1/II, 10000 Zagreb 01 610 1111; 610 1575 610 1292 [email protected] www.zagreb.hr

GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Avenija Dubrovnik 12/IV, 10000 Zagreb 01 658 5555; 658 5600 01 658 5609 [email protected] [email protected] www.zagreb.hr

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET Trg Stjepana Radića 1/I, 10000 Zagreb 01 610 1111; 610 1169; 610 1168; 610

1560 01 610 1173 [email protected] www.zagreb.hr

1.ODJEL KOMUNALNOG REDARSTVA Trg Stjepana Radića 1/I, 10000 Zagreb 01 610 61112.DEŽURNI KOMUNALNI REDAR (SVAKI DAN I VIKENDOM OD 08,00-20,00 SATI) Trg Stjepana Radića 1/I, 10000 Zagreb 01 610 15663. ODJEL ZA UREĐENJE GRADA Trg Stjepana Radića 1/I, 10000 Zagreb 01 610 11844. ODJEL ZA PROMET Trg Stjepana Radića 1/I, 10000 Zagreb 01 610 1111GRADSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Ulica Republike Austrije 18,10000 Zagreb 01 610 1850; 610 1840 01 610 1881 [email protected] www.zagreb.hrGRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE Kuševićeva 2/II, 10000 Zagreb 01 485 1444; 610 1970 01 610 1896 [email protected] www.zagreb.hrGRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Mirogojska 16, 10000 Zagreb 01 469 6111INSPEKCIJSKE SLUŽBE-PODRUČNE JEDINICE ZAGREB:, 1)GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA, 2)URBANISTIČKA INSPEKCIJA, 3)VODOPRAVNA INSPEKCIJA, 4)INSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA

Trg Stjepana Radića 1/I, 10000 Zagreb 01 610 1111

SANITARNA INSPEKCIJA Šubićeva 38, 10000 Zagreb 01 658 5333ŠUMARSKA INSPEKCIJA Zapoljska 1, 10000 Zagreb 01 610 0235RUDARSKA INSPEKCIJA Ul Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 610 0223VETERINARSKO HIGIJENSKI SERVIS Heinzelova 6, 10000 Zagreb 01 244 1363HRVATSKE ŠUME, UPRAVA ŠUMA ZAGREB Kosirnikova 37b, 10000 Zagreb 01 376 8548

Page 45: Zeleni adresar

45

JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE Branitelja Dubrovnika 41, 20 000 Dubrovnik 020 411 533 [email protected]

GRAD DUBROVNIK Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik 020 351 800 020 321 033 [email protected] www.dubrovnik.hrUPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 020 351 810UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 020 333 277JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik 020 351 800

SANITAT D.O.O.-KOMUNALNO PODUZEĆE Lazareti bb, 20000 Dubrovnik 020 428 858 020 312 449 [email protected] www.sanitatdubrovnik.hr

ČISTOĆA D.O.O.-KOMUNALNO PODUZEĆE Put Republike 14, 20000 Dubrovnik 020 311 266 020 487 402 020 412 638 www.cistocadubrovnik.hr

GRAD PLOČE Trg Kralja Tomislava 23, 20340 Ploče 020 679 501 020 679 908IZVOR D.O.O.-KOMUNALNO PODUZEĆE Obala neretljanskih gusara 2, 20340 Ploče 020 679 426GRAD METKOVIĆ Stjepana Radića 1, 20350 Metković 020 681 020 020 681 377 www.metkovic.hrMETKOVIĆ D.O.O.-KOMUNALNO PODUZEĆE Mostarska bb, 20350 Metković 020 685 342OTOK LASTOVO- OPĆINA Dolac 3, 20290 Lastovo 020 801 023 020 801 077 [email protected] KOMUNALAC D.O.O. Sv.Martin bb, 20290 Lastovo 020 801 001 020 801 001GRAD KORČULA Trg Antuna i Stjepana Radića I, 20260 Korčula 020 711 143 020 711 197 www.korcula.hr ‘EKO’ D.O.O.-KOMUNALNO PODUZEĆE 20271 Blato 020 852 048KOMUNALAC D.O.O.-KOMUNALNO PODUZEĆE Obala 2 br. 1, 20270 Vela Luka 020 812 046POPIS OVLAŠTENIH TVRTKI ZA ZBRINJAVANJE OTPADA NA PODRUČJU DN ŽUPANIJEAUTOMOBILSKE OLUPINE, JADRANSIROVINA D.O.O.” Kanal bb, 20340 Ploče 020 679 868ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD, TEHNOMOBIL OBRT” Andrije Hebranga 16, 20350 Metković 020 681 841 020 681 841 [email protected]

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWPOGLAVARSTVO Trg S. Radića 1, 10000 Zagreb 01 611 1111 www.zagreb.hrGRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Trg Stjepana Radića 1/II, 10000 Zagreb 01 610 1111; 610 1575 610 1292 [email protected] www.zagreb.hr

GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Avenija Dubrovnik 12/IV, 10000 Zagreb 01 658 5555; 658 5600 01 658 5609 [email protected] [email protected] www.zagreb.hr

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET Trg Stjepana Radića 1/I, 10000 Zagreb 01 610 1111; 610 1169; 610 1168; 610

1560 01 610 1173 [email protected] www.zagreb.hr

1.ODJEL KOMUNALNOG REDARSTVA Trg Stjepana Radića 1/I, 10000 Zagreb 01 610 61112.DEŽURNI KOMUNALNI REDAR (SVAKI DAN I VIKENDOM OD 08,00-20,00 SATI) Trg Stjepana Radića 1/I, 10000 Zagreb 01 610 15663. ODJEL ZA UREĐENJE GRADA Trg Stjepana Radića 1/I, 10000 Zagreb 01 610 11844. ODJEL ZA PROMET Trg Stjepana Radića 1/I, 10000 Zagreb 01 610 1111GRADSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Ulica Republike Austrije 18,10000 Zagreb 01 610 1850; 610 1840 01 610 1881 [email protected] www.zagreb.hrGRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE Kuševićeva 2/II, 10000 Zagreb 01 485 1444; 610 1970 01 610 1896 [email protected] www.zagreb.hrGRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Mirogojska 16, 10000 Zagreb 01 469 6111INSPEKCIJSKE SLUŽBE-PODRUČNE JEDINICE ZAGREB:, 1)GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA, 2)URBANISTIČKA INSPEKCIJA, 3)VODOPRAVNA INSPEKCIJA, 4)INSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA

Trg Stjepana Radića 1/I, 10000 Zagreb 01 610 1111

SANITARNA INSPEKCIJA Šubićeva 38, 10000 Zagreb 01 658 5333ŠUMARSKA INSPEKCIJA Zapoljska 1, 10000 Zagreb 01 610 0235RUDARSKA INSPEKCIJA Ul Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 01 610 0223VETERINARSKO HIGIJENSKI SERVIS Heinzelova 6, 10000 Zagreb 01 244 1363HRVATSKE ŠUME, UPRAVA ŠUMA ZAGREB Kosirnikova 37b, 10000 Zagreb 01 376 8548

Page 46: Zeleni adresar

46

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. Av. Dubrovnik 15/V, 10000 Zagreb 01 650 3111; 650 3154; 650 3152;01 650 3153; 650 3165 01 650 3151

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNICA ČISTOĆA Radnička cesta 82, 10000 Zagreb 01 614 6400; 632 1300 01 6187 038 www.cistoca.hrZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNICA VODOOPSKRBA I ODVODNJA, Folnegovićeva, 10000 Zagreb 01 616 3000; 616 3102 01 616 3100 www.vio.hrZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNICA ZAGREBPARKING Šubićeva 40/III, 10000 Zagreb 01 450 1700; 450 1712 01 450 1703 www.zagrebparking.hrZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNICA ZAGREBAČKE CESTE Donje Svetice 48, 10000 Zagreb 01 235 6444; 235 6414 01 235 6400 www.zgceste.hrZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNICA ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ (ZET) Ozaljska 105, 10000 Zagreb 01 365 1555; 363 3515; 0800 200 060 01 364 0520 www.zet.hrZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNICA ZGOS Zeleni trg 3, 10000 Zagreb 01 604 0757; 604 0758 01 604 0765 www.zgos.hrZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNICA ZRINJEVAC, Remetinečka cesta 15, 10000 Zagreb 01 659 8888; 659 8999 01 652 5093PODRUČNI UREDI GRADSKE UPRAVE KOMUNALNA REDARSTVA1)PODRUČNI URED CENTAR:, ZA PODRUČJE GRADSKIH ČETVRTI DONJI GRAD I PODSLJEME Ilica 25, 10000 Zagreb 01 483 33002)PODRUČNI URED ČRNOMEREC, ZA PODRUČJE GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC Trg Francuske Republike 15, 10000 Zagreb 01 377 67223)PODRUČNI URED DUBRAVA, ZA PODRUČJE GRADSKIH ČETVRTI GORNJA DUBRAVA I DONJA DUBRAVA Dubrava 49, 10000 Zagreb 01 658 5444

4)PODRUČNI URED MAKSIMIR, ZA PODRUČJE GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR Petrova 116, 10000 Zagreb 01 233 2922PODRUČNI URED MEDVEŠČAK, ZA PODRUČJE GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK Draškovićeva 15, 10000 Zagreb 01 460 35555)PODRUČNI URED PEŠĆENICA, ZA PODRUČJE GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK , Zapoljska 1, 10000 Zagreb 01 233 37776)PODRUČNI URED NOVI ZAGREB, ZA PODRUČJE GRADSKIH ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK, NOVI ZAGREB - ZAPAD I BREZOVICA Avenija Dubrovnik 12, 10000 Zagreb 01 658 5555

7)PODRUČNI URED SESVETE, ZA PODRUČJE GRADSKE ČETVRTI SESVETE Trg D. Domjanića 4, 10360 Sesvete 01 610 16008)PODRUČNI URED SUSEDGRAD, ZA PODRUČJE GRADSKIH ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE I STENJEVEC Sigetje 2, 10090 Zagreb 01 658 5888

9)PODRUČNI URED TREŠNJEVKA, ZA PODRUČJE GRADSKIH ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER I TREŠNJEVKA - JUG Park Stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb 01 658 5777; 302 7233

10)PODRUČNI URED TRNJE, ZA PODRUČJE GRADSKE ČETVRTI TRNJE Ulica Grada Vukovara 56a, 10000 Zagreb 01 610 0777GRADSKE ČETVRTIDONJI GRAD, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE CENTAR Ilica 25, 10000 Zagreb 01 610 0559 01 6l0 0558GORNJI GRAD –MEDVEŠČAK, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE MEDVEŠČAK Ilica 25, 10000 Zagreb 01 460 3553 TRNJE, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE TRNJE Ul. grada Vukovara 56 a, 10000 Zagreb 01 460 3553 01 460 3554MAKSIMIR, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE MAKSIMIR, Petrova 116, 10000 Zagreb 01 610 0688; 610 0631 01 610 0632PEŠČENICA-ŽITNJAK, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE Zapoljska 1, 10000 Zagreb 01 610 0238; 610 0244 01 610 0245NOVI ZAGREB - ISTOK, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE NOVI ZAGREB Avenija Dubrovnik 12, 10020 Zagreb 01 658 5626 01 658 5697NOVI ZAGREB - ZAPAD, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE NOVI ZAGREB Avenija Dubrovnik 12, 10020 Zagreb 01 658 5675; 658 5680; 01 658 5678TREŠNJEVKA - SJEVER, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE Park Stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb 01 658 5764 ; 01 658 5765TREŠNJEVKA - JUG, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE TREŠNJEVKA Park Stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb 01 658 5764; 658 5768 01 658 5765ČRNOMEREC, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE ČRNOMEREC Trg Francuske Republike 15, 10000 Zagreb 01 610 1755 01 610 1769GORNJA DUBRAVA, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE DUBRAVA Dubrava 49, 10040 Zagreb 01 658 5399 01 658 5427DONJA DUBRAVA , PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE DUBRAVA Dubrava 49, 10040 Zagreb 01 658 5425 01 658 5424STENJEVEC, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE SUSEDGRAD Sigetje 2, 10090 Zagreb 01 658 5972 01 658 5896PODSUSED - VRAPČE, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE Sigetje 2, 10090 Zagreb 01 658 5868 01 658 5869PODSLJEME, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE CENTAR Ilica 25, 10000 Zagreb 01 610 0557 01 610 0476SESVETE, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE SESVETE Trg D. Domjanića 4, 10360 Sesvete 01 610 1624; 610 1661 01 610 1660BREZOVICA, MJESNA SAMOUPRAVA BREZOVICA Brezovička cesta 100, 10257 Brezovica 01 653 7515; 653 7880 01 653 7515POLICIJSKE POSTAJE ZAGREB www.pu-zg.mup.hrI. POLICIJSKA POSTAJA Trg J. J. Strossmayera 3, 10000 Zagreb 01 456 3111II. POLICIJSKA POSTAJA Ilica 245, 10000 Zagreb 01 377 5924III. POLICIJSKA POSTAJA Avenija Dubrava 137, 10040 Zagreb 01 299 1444IV. POLICIJSKA POSTAJA Petrova 152, 10000 Zagreb 01 230 2122V. POLICIJSKA POSTAJA Bauerova 1, 10000 Zagreb 01 461 7866VI. POLICIJSKA POSTAJA Remetinečki gaj 1, 10000 Zagreb 01 614 1455VII. POLICIJSKA POSTAJA Nehajska 7, 10000 Zagreb 01 365 6666VIII. POLICIJSKA POSTAJA Kruge 52, 10000 Zagreb 01 630 5711SESVETE Kašinska bb, 10360 Sesvete 01 200 0111

Page 47: Zeleni adresar

47

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. Av. Dubrovnik 15/V, 10000 Zagreb 01 650 3111; 650 3154; 650 3152;01 650 3153; 650 3165 01 650 3151

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNICA ČISTOĆA Radnička cesta 82, 10000 Zagreb 01 614 6400; 632 1300 01 6187 038 www.cistoca.hrZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNICA VODOOPSKRBA I ODVODNJA, Folnegovićeva, 10000 Zagreb 01 616 3000; 616 3102 01 616 3100 www.vio.hrZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNICA ZAGREBPARKING Šubićeva 40/III, 10000 Zagreb 01 450 1700; 450 1712 01 450 1703 www.zagrebparking.hrZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNICA ZAGREBAČKE CESTE Donje Svetice 48, 10000 Zagreb 01 235 6444; 235 6414 01 235 6400 www.zgceste.hrZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNICA ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ (ZET) Ozaljska 105, 10000 Zagreb 01 365 1555; 363 3515; 0800 200 060 01 364 0520 www.zet.hrZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNICA ZGOS Zeleni trg 3, 10000 Zagreb 01 604 0757; 604 0758 01 604 0765 www.zgos.hrZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNICA ZRINJEVAC, Remetinečka cesta 15, 10000 Zagreb 01 659 8888; 659 8999 01 652 5093PODRUČNI UREDI GRADSKE UPRAVE KOMUNALNA REDARSTVA1)PODRUČNI URED CENTAR:, ZA PODRUČJE GRADSKIH ČETVRTI DONJI GRAD I PODSLJEME Ilica 25, 10000 Zagreb 01 483 33002)PODRUČNI URED ČRNOMEREC, ZA PODRUČJE GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC Trg Francuske Republike 15, 10000 Zagreb 01 377 67223)PODRUČNI URED DUBRAVA, ZA PODRUČJE GRADSKIH ČETVRTI GORNJA DUBRAVA I DONJA DUBRAVA Dubrava 49, 10000 Zagreb 01 658 5444

4)PODRUČNI URED MAKSIMIR, ZA PODRUČJE GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR Petrova 116, 10000 Zagreb 01 233 2922PODRUČNI URED MEDVEŠČAK, ZA PODRUČJE GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK Draškovićeva 15, 10000 Zagreb 01 460 35555)PODRUČNI URED PEŠĆENICA, ZA PODRUČJE GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK , Zapoljska 1, 10000 Zagreb 01 233 37776)PODRUČNI URED NOVI ZAGREB, ZA PODRUČJE GRADSKIH ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK, NOVI ZAGREB - ZAPAD I BREZOVICA Avenija Dubrovnik 12, 10000 Zagreb 01 658 5555

7)PODRUČNI URED SESVETE, ZA PODRUČJE GRADSKE ČETVRTI SESVETE Trg D. Domjanića 4, 10360 Sesvete 01 610 16008)PODRUČNI URED SUSEDGRAD, ZA PODRUČJE GRADSKIH ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE I STENJEVEC Sigetje 2, 10090 Zagreb 01 658 5888

9)PODRUČNI URED TREŠNJEVKA, ZA PODRUČJE GRADSKIH ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER I TREŠNJEVKA - JUG Park Stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb 01 658 5777; 302 7233

10)PODRUČNI URED TRNJE, ZA PODRUČJE GRADSKE ČETVRTI TRNJE Ulica Grada Vukovara 56a, 10000 Zagreb 01 610 0777GRADSKE ČETVRTIDONJI GRAD, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE CENTAR Ilica 25, 10000 Zagreb 01 610 0559 01 6l0 0558GORNJI GRAD –MEDVEŠČAK, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE MEDVEŠČAK Ilica 25, 10000 Zagreb 01 460 3553 TRNJE, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE TRNJE Ul. grada Vukovara 56 a, 10000 Zagreb 01 460 3553 01 460 3554MAKSIMIR, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE MAKSIMIR, Petrova 116, 10000 Zagreb 01 610 0688; 610 0631 01 610 0632PEŠČENICA-ŽITNJAK, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE Zapoljska 1, 10000 Zagreb 01 610 0238; 610 0244 01 610 0245NOVI ZAGREB - ISTOK, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE NOVI ZAGREB Avenija Dubrovnik 12, 10020 Zagreb 01 658 5626 01 658 5697NOVI ZAGREB - ZAPAD, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE NOVI ZAGREB Avenija Dubrovnik 12, 10020 Zagreb 01 658 5675; 658 5680; 01 658 5678TREŠNJEVKA - SJEVER, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE Park Stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb 01 658 5764 ; 01 658 5765TREŠNJEVKA - JUG, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE TREŠNJEVKA Park Stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb 01 658 5764; 658 5768 01 658 5765ČRNOMEREC, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE ČRNOMEREC Trg Francuske Republike 15, 10000 Zagreb 01 610 1755 01 610 1769GORNJA DUBRAVA, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE DUBRAVA Dubrava 49, 10040 Zagreb 01 658 5399 01 658 5427DONJA DUBRAVA , PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE DUBRAVA Dubrava 49, 10040 Zagreb 01 658 5425 01 658 5424STENJEVEC, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE SUSEDGRAD Sigetje 2, 10090 Zagreb 01 658 5972 01 658 5896PODSUSED - VRAPČE, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE Sigetje 2, 10090 Zagreb 01 658 5868 01 658 5869PODSLJEME, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE CENTAR Ilica 25, 10000 Zagreb 01 610 0557 01 610 0476SESVETE, PODRUČNI URED GRADSKE UPRAVE SESVETE Trg D. Domjanića 4, 10360 Sesvete 01 610 1624; 610 1661 01 610 1660BREZOVICA, MJESNA SAMOUPRAVA BREZOVICA Brezovička cesta 100, 10257 Brezovica 01 653 7515; 653 7880 01 653 7515POLICIJSKE POSTAJE ZAGREB www.pu-zg.mup.hrI. POLICIJSKA POSTAJA Trg J. J. Strossmayera 3, 10000 Zagreb 01 456 3111II. POLICIJSKA POSTAJA Ilica 245, 10000 Zagreb 01 377 5924III. POLICIJSKA POSTAJA Avenija Dubrava 137, 10040 Zagreb 01 299 1444IV. POLICIJSKA POSTAJA Petrova 152, 10000 Zagreb 01 230 2122V. POLICIJSKA POSTAJA Bauerova 1, 10000 Zagreb 01 461 7866VI. POLICIJSKA POSTAJA Remetinečki gaj 1, 10000 Zagreb 01 614 1455VII. POLICIJSKA POSTAJA Nehajska 7, 10000 Zagreb 01 365 6666VIII. POLICIJSKA POSTAJA Kruge 52, 10000 Zagreb 01 630 5711SESVETE Kašinska bb, 10360 Sesvete 01 200 0111

Page 48: Zeleni adresar

48

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA (01)

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9400 www.zagrebacka-zupanija.hrŽUPANIJSKA SKUPŠTINA, PREDSJEDNICA Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9452 [email protected] ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO, ŽUPAN Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9401 [email protected] ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9426, PROČELNIK [email protected]ČNI SURADNIK ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9496 [email protected] ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 631 1681 [email protected] ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9406 [email protected] ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 634 5132GRADOVI ZAGREBAČKE ŽUPANIJEDUGO SELO Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo 01 275 3705 01 275 3 24 www.dugoselo.hrUPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNO I STAMBENO GOSPODARSTVO J. Zorića 1, 10370 Dugo Selo 01 275 3705 01 275 3244 [email protected]

KOMUNALNO REDARSTVO A.Mihanovića 1, 10370 Dugo Selo 01 275 3633; 275 0720 01 278 0282 [email protected] SLUŽBE NALAZE SE U ŽUPANIJI Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9400 www.zagrebacka-zupanija.hrPOLICIJSKA POSTAJA DUGO SELO A. Mihanovića 2, 10370 Dugo Selo 01 2753 044; 275 3083 ili 92DUKOM. D.O.O, KOMUNALNO PODUZEĆE Josipa Zorića 7, 10370 Dugo Selo 01 275 3255IVANIĆ GRAD Moslavačka 13, 10310 Ivanić Grad 01 283 1361 www.ivanic-grad.hrKOMUNALNO REDARSTVO Moslavačka 13, 10310 Ivanić Grad 01 283 1373; 288 1675 [email protected] SLUŽBE NALAZE SE U ŽUPANIJI Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9400 www.zagrebacka-zupanija.hrIVAKOP D.D., KOMUNALNO PODUZEĆE Savska 50, 10310 Ivanić Grad 01 288 8940; 288 8938 01 288 8937 www.ivakop.hrJASTREBARSKO Strossmayerov trg 13, 10450 Jastrebarsko 01 628 1110 01 628 1110 www.jastrebarsko.hrUPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I GEODETSKE POSLOVE Strossmayerov trg 13, 10450 Jastrebarsko 01 628 1110 01 628 1110

KOMUNALNI REDAR Strossmayerov trg 13, 10450 Jastrebarsko 01 628 1110 01 628 1110 [email protected] PODUZEĆE Ulica dr. Franje Tuđmana 47, 10450 Jastrebarsko 01 628 1189; 627 1383 01 627 1616 [email protected] www.komunalno-jastrebarsko.hrINSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U ŽUPANIJI Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9400 www.zagrebacka-zupanija.hrSAMOBOR Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor 01 337 8111 www.samobor.hrUPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU Trg kralja Tomislava 5, 10 430 Samobor 01 336 3177 01 336 3166UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE Trg kralja Tomislava 5, 10 430 Samobor 01 337 8153 01 337 8154KOMUNALAC D.O.O. Perkovčeva 59, 10430 Samobor 01 336 1255; 336 2828 www.komunalac-samobor.hrURED DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI, ISPOSTAVA SAMOBOR Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor 01 337 8200SANITARNA INSPEKCIJA Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor 01 336 2932POLICIJSKA POSTAJA SAMOBOR Trg kralja Tomislava 6, 10430 Samobor 01 336 1555INSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U ŽUPANIJI Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9400 www.zagrebacka-zupanija.hrSVETA NEDJELJA Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja 01 333 5444 01 337 3564 www.svetanedelja.comINSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U ŽUPANIJI Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9400 www.zagrebacka-zupanija.hrKOMUNALNO REDARSTVO Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja 01 333 5444 01 337 3564SVETI IVAN ZELINA Trg Ante Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina 01 201 9200; 201 9202 [email protected] www.zelina.hrUPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA Trg Ante Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina 01 201 9210

KOMUNALNO REDARSTVO Trg Ante Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina 01 201 9211 [email protected] SLUŽBE NALAZE SE U ŽUPANIJI Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9400 www.zagrebacka-zupanija.hrZELINSKE KOMUNALIJE Katarine Krizmanić1, 10380 Sveti Ivan Zelina 01 206 0626VELIKA GORICA Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica 01 626 9900 www.gorica.hr

Page 49: Zeleni adresar

49

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9400 www.zagrebacka-zupanija.hrŽUPANIJSKA SKUPŠTINA, PREDSJEDNICA Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9452 [email protected] ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO, ŽUPAN Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9401 [email protected] ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9426, PROČELNIK [email protected]ČNI SURADNIK ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9496 [email protected] ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 631 1681 [email protected] ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9406 [email protected] ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 634 5132GRADOVI ZAGREBAČKE ŽUPANIJEDUGO SELO Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo 01 275 3705 01 275 3 24 www.dugoselo.hrUPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNO I STAMBENO GOSPODARSTVO J. Zorića 1, 10370 Dugo Selo 01 275 3705 01 275 3244 [email protected]

KOMUNALNO REDARSTVO A.Mihanovića 1, 10370 Dugo Selo 01 275 3633; 275 0720 01 278 0282 [email protected] SLUŽBE NALAZE SE U ŽUPANIJI Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9400 www.zagrebacka-zupanija.hrPOLICIJSKA POSTAJA DUGO SELO A. Mihanovića 2, 10370 Dugo Selo 01 2753 044; 275 3083 ili 92DUKOM. D.O.O, KOMUNALNO PODUZEĆE Josipa Zorića 7, 10370 Dugo Selo 01 275 3255IVANIĆ GRAD Moslavačka 13, 10310 Ivanić Grad 01 283 1361 www.ivanic-grad.hrKOMUNALNO REDARSTVO Moslavačka 13, 10310 Ivanić Grad 01 283 1373; 288 1675 [email protected] SLUŽBE NALAZE SE U ŽUPANIJI Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9400 www.zagrebacka-zupanija.hrIVAKOP D.D., KOMUNALNO PODUZEĆE Savska 50, 10310 Ivanić Grad 01 288 8940; 288 8938 01 288 8937 www.ivakop.hrJASTREBARSKO Strossmayerov trg 13, 10450 Jastrebarsko 01 628 1110 01 628 1110 www.jastrebarsko.hrUPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I GEODETSKE POSLOVE Strossmayerov trg 13, 10450 Jastrebarsko 01 628 1110 01 628 1110

KOMUNALNI REDAR Strossmayerov trg 13, 10450 Jastrebarsko 01 628 1110 01 628 1110 [email protected] PODUZEĆE Ulica dr. Franje Tuđmana 47, 10450 Jastrebarsko 01 628 1189; 627 1383 01 627 1616 [email protected] www.komunalno-jastrebarsko.hrINSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U ŽUPANIJI Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9400 www.zagrebacka-zupanija.hrSAMOBOR Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor 01 337 8111 www.samobor.hrUPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU Trg kralja Tomislava 5, 10 430 Samobor 01 336 3177 01 336 3166UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE Trg kralja Tomislava 5, 10 430 Samobor 01 337 8153 01 337 8154KOMUNALAC D.O.O. Perkovčeva 59, 10430 Samobor 01 336 1255; 336 2828 www.komunalac-samobor.hrURED DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI, ISPOSTAVA SAMOBOR Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor 01 337 8200SANITARNA INSPEKCIJA Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor 01 336 2932POLICIJSKA POSTAJA SAMOBOR Trg kralja Tomislava 6, 10430 Samobor 01 336 1555INSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U ŽUPANIJI Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9400 www.zagrebacka-zupanija.hrSVETA NEDJELJA Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja 01 333 5444 01 337 3564 www.svetanedelja.comINSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U ŽUPANIJI Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9400 www.zagrebacka-zupanija.hrKOMUNALNO REDARSTVO Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja 01 333 5444 01 337 3564SVETI IVAN ZELINA Trg Ante Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina 01 201 9200; 201 9202 [email protected] www.zelina.hrUPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA Trg Ante Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina 01 201 9210

KOMUNALNO REDARSTVO Trg Ante Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina 01 201 9211 [email protected] SLUŽBE NALAZE SE U ŽUPANIJI Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9400 www.zagrebacka-zupanija.hrZELINSKE KOMUNALIJE Katarine Krizmanić1, 10380 Sveti Ivan Zelina 01 206 0626VELIKA GORICA Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica 01 626 9900 www.gorica.hr

Page 50: Zeleni adresar

50

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica 01 626 9961; 626 9962 [email protected],[email protected]

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica 01 626 9932; 626 9900 01 626 9933UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU, KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica 01 626 9944 01 626 9940 [email protected] REDARSTVO, Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica 01 626 9944 (815); 098 258 167 [email protected] INSPEKCIJA Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica 01 621 8978INSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U ŽUPANIJI Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9400 www.zagrebacka-zupanija.hrPOLICIJSKA POSTAJA Magdalenićeva, 10410 Velika Gorica 01 622 1144 ili 92KOMUNALAC D.O.O. I.G.Kovačića 1, 10410 Velika Gorica 01 622 1811VRBOVEC Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec 01 279 1122 www.vrbovec.hrUPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec 01 271 1828KOMUNALNO REDARSTVO Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec 01 279 1122ZAPREŠIĆ Nova ulica 10, 10290 Zaprešić 01 331 5111 www.zapresic.hrUPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE Nova ulica 10, 10290 Zaprešić 01 331 5115, Kućni105

STRUČNI SURADNIK ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA Nova ulica 10, 10290 Zaprešić 01 331 5111, Kućni 219KOMUNALNO REDARSTVO Nova ulica 10, 10290 Zaprešić 01 331 5111, Kućni 218SANITARNA INSPEKCIJA Nova ulica 10, 10290 Zaprešić 01 331 5111INSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U ŽUPANIJI Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9400 www.zagrebacka-zupanija.hrZAPREŠIĆ D.O.O. Trg M. Tita 10, 10290 Zaprešić 01 331 0178POLICIJSKA POSTAJA D.Švajcara 4, 10290 Zaprešić 01 331 0550OPĆINE ZAGREBAČKE ŽUPANIJEBEDENICA Bedenica 112, 10381 Bedenica 01 206 4110 [email protected] www.bedenica.hrBISTRA Stubička 509, 10298 Bistra 01 339 0039 www.bistra.hrBRCKOVLJANI Josipa Zorića 1, 10371 Brckovljani 01 275 3526 01 275 3524 www.brckovljani.hr

BRDOVEC Trg dr. Franje Tuđmana 1 01 331 0323; 331 0350; 335 5983 [email protected] www.brdovec.hr

DUBRAVA Braće Radića 2, 10342 Dubrava 01 272 5821; 272 8788 01 272 7788 [email protected] Pavla Stoosa 3, 10293 Dubravica 01 339 9360; 339 9707 01 339 9360 www.dubravica.hrFARKAŠEVAC Farkaševac bb, 10344 Farkaševac 01 272 7003 01 272 7272 [email protected] Gradec 134 , 10345 Gradec 01 279 7097 01 279 7097 [email protected] Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje 01 335 1887; 335 1205 01 335 1887 [email protected] www.jakovlje-sdp.com/jakovljeKLINČA SELA Karlovačka 32 E 01628 8028 01 628 9899 www.klinca-sela.hrKLOŠTAR IVANIĆ Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić 01 289 2450 /www.klostar-ivanic.hrKRAŠIĆ Krašić 101, 10454 Krašić 01 627 0488 01 627 0488 [email protected] www.krasic.comKRAVARSKO Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko 01 623 7022 01 623 7044 [email protected]Ž Trg Sv. Križa b.b, 10314 Križ 01 283 1510; 283 1513 01 2831523 www.opcina-kriz.hrLUKA Trg Sv. Roka 1, 10296 Luka 01 339 3560 01 335 7678 [email protected] www.opcina-luka.hrMARIJA GORICA Gorička 17, 10299 Marija Gorica 01 339 6655 01 339 6445 www.marija-gorica.h

ORLE Orle 5, 10411 Orle 01 623 9096; 623 9609 01 623 9096;623 9609 [email protected]

PISAROVINA Trg Stjepana Radića 13, 10451 Pisarovina 01 629 1197; 629 1616 01 629 1197; 629 1616 [email protected] www.pisarovina.info

POKUPSKO Pokupsko bb, 10414 Pokupsko 01 626 6113; 626 6250 01 626 6250 [email protected] Preseka bb, 10346 Preseka 01 272 4768PUŠĆA Kumrovečka 107 01 331 0055; 331 0340 01 331 0341 [email protected] Rakovec 54, 10347 Rakovec 01 279 8005 01 279 8009 [email protected] www.rakovec.hrRUGVICA Trg Josipa Predavca 1 01 276 4220 01 277 4444 [email protected] Gornjostupnička 33, 10255 Gornji Stupnik 01 658 9300 01 658 9301 [email protected] www.stupnik.hrŽUMBERAK Kostanjevac 5 01 627 9907 01 627 2186 [email protected]

Page 51: Zeleni adresar

51

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica 01 626 9961; 626 9962 [email protected],[email protected]

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica 01 626 9932; 626 9900 01 626 9933UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU, KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica 01 626 9944 01 626 9940 [email protected] REDARSTVO, Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica 01 626 9944 (815); 098 258 167 [email protected] INSPEKCIJA Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica 01 621 8978INSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U ŽUPANIJI Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9400 www.zagrebacka-zupanija.hrPOLICIJSKA POSTAJA Magdalenićeva, 10410 Velika Gorica 01 622 1144 ili 92KOMUNALAC D.O.O. I.G.Kovačića 1, 10410 Velika Gorica 01 622 1811VRBOVEC Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec 01 279 1122 www.vrbovec.hrUPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec 01 271 1828KOMUNALNO REDARSTVO Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec 01 279 1122ZAPREŠIĆ Nova ulica 10, 10290 Zaprešić 01 331 5111 www.zapresic.hrUPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE Nova ulica 10, 10290 Zaprešić 01 331 5115, Kućni105

STRUČNI SURADNIK ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA Nova ulica 10, 10290 Zaprešić 01 331 5111, Kućni 219KOMUNALNO REDARSTVO Nova ulica 10, 10290 Zaprešić 01 331 5111, Kućni 218SANITARNA INSPEKCIJA Nova ulica 10, 10290 Zaprešić 01 331 5111INSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U ŽUPANIJI Ul. Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb 01 600 9400 www.zagrebacka-zupanija.hrZAPREŠIĆ D.O.O. Trg M. Tita 10, 10290 Zaprešić 01 331 0178POLICIJSKA POSTAJA D.Švajcara 4, 10290 Zaprešić 01 331 0550OPĆINE ZAGREBAČKE ŽUPANIJEBEDENICA Bedenica 112, 10381 Bedenica 01 206 4110 [email protected] www.bedenica.hrBISTRA Stubička 509, 10298 Bistra 01 339 0039 www.bistra.hrBRCKOVLJANI Josipa Zorića 1, 10371 Brckovljani 01 275 3526 01 275 3524 www.brckovljani.hr

BRDOVEC Trg dr. Franje Tuđmana 1 01 331 0323; 331 0350; 335 5983 [email protected] www.brdovec.hr

DUBRAVA Braće Radića 2, 10342 Dubrava 01 272 5821; 272 8788 01 272 7788 [email protected] Pavla Stoosa 3, 10293 Dubravica 01 339 9360; 339 9707 01 339 9360 www.dubravica.hrFARKAŠEVAC Farkaševac bb, 10344 Farkaševac 01 272 7003 01 272 7272 [email protected] Gradec 134 , 10345 Gradec 01 279 7097 01 279 7097 [email protected] Adele Sixta 2, 10297 Jakovlje 01 335 1887; 335 1205 01 335 1887 [email protected] www.jakovlje-sdp.com/jakovljeKLINČA SELA Karlovačka 32 E 01628 8028 01 628 9899 www.klinca-sela.hrKLOŠTAR IVANIĆ Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić 01 289 2450 /www.klostar-ivanic.hrKRAŠIĆ Krašić 101, 10454 Krašić 01 627 0488 01 627 0488 [email protected] www.krasic.comKRAVARSKO Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko 01 623 7022 01 623 7044 [email protected]Ž Trg Sv. Križa b.b, 10314 Križ 01 283 1510; 283 1513 01 2831523 www.opcina-kriz.hrLUKA Trg Sv. Roka 1, 10296 Luka 01 339 3560 01 335 7678 [email protected] www.opcina-luka.hrMARIJA GORICA Gorička 17, 10299 Marija Gorica 01 339 6655 01 339 6445 www.marija-gorica.h

ORLE Orle 5, 10411 Orle 01 623 9096; 623 9609 01 623 9096;623 9609 [email protected]

PISAROVINA Trg Stjepana Radića 13, 10451 Pisarovina 01 629 1197; 629 1616 01 629 1197; 629 1616 [email protected] www.pisarovina.info

POKUPSKO Pokupsko bb, 10414 Pokupsko 01 626 6113; 626 6250 01 626 6250 [email protected] Preseka bb, 10346 Preseka 01 272 4768PUŠĆA Kumrovečka 107 01 331 0055; 331 0340 01 331 0341 [email protected] Rakovec 54, 10347 Rakovec 01 279 8005 01 279 8009 [email protected] www.rakovec.hrRUGVICA Trg Josipa Predavca 1 01 276 4220 01 277 4444 [email protected] Gornjostupnička 33, 10255 Gornji Stupnik 01 658 9300 01 658 9301 [email protected] www.stupnik.hrŽUMBERAK Kostanjevac 5 01 627 9907 01 627 2186 [email protected]

Page 52: Zeleni adresar

52

BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA (043)

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWŽUPANIJSKO POGRAVARSTVO A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar 043 221 900; 243 212 043 244 450 www.bbz.hrUPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar 043 221 910; 221 913UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, SLATKOVODNO RIBARSTVO I LOVSTVO A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar 043 221 920; 221 921STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE EKOLOGIJE A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar 043 221 922 [email protected] ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar 043 243 055; 243 055 [email protected] [email protected]ČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar 043 221 926GRADOVI BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEDARUVAR Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar 043 331 241 043 331 285 www.daruvar.hrDARKOM. D.O.O. Kozarčeva 19, 43500 Daruvar 043 331 044 www.darkom-daruvar.hrINSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U BB ŽUPANIJI A. Starčevića 8, 43500 Daruvar 043 221 900; 243 212 043 244 450 www.bbz.hrBJELOVAR Ivana Gundulića 1, 43000 Bjelovar 043 244 504; 622 000 043 244 615 www.bjelovar.hrUPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA Ivana Gundulića 1, 43000 Bjelovar 043 244 504 043 244 615 [email protected] www.bjelovar.hrKOMUNALAC BJELOVAR K. Frankopana 24, 43000 Bjelovar 043 622 100 043 622 122 www.komunalac-bj.hrINSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U BB ŽUPANIJI A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar 043 221 900; 243 212 043 244 450 www.bbz.hrČAZMA Trg čazmanskog kaptola 13, 43240 Čazma 043 771 052 043 771 056 www.cazma.hr PODODJEL ZA KOM. GOSP., PROSTOR. PLANIRANJE, STAMBENE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA Trg čazmanskog kaptola 13, 43240 Čazma 043 771 194UPRAVNI REFERENT ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO Trg čazmanskog kaptola 13, 43240 Čazma 043 771 076UPRAVNI REFERENT – KOMUNALNI REDAR Trg čazmanskog kaptola 13, 43240 Čazma 043 771 194INSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U BB ŽUPANIJI A. Starčevića 8, 43240 Čazma 043 221 900; 243 212 043 244 450 www.bbz.hrKOMUNALIJE D.O.O Svetog Andrije 14, 43240 ČazmaGAREŠNICA Vladimira Nazora 22, 43280 Garešnica 043 531 369 043 531 474 www.garesnicaINSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U BB ŽUPANIJI A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar 043 221 900; 243 212 043 244 450 www.bbz.hrKOMUNALAC D.O.O Mate Lovraka bb, 43280 GarešnicaGRUBIŠNO POLJE Trg bana J. Jelačića 1, 43290 G. Polje 043 448 200 043 485 496 www.grubisnopolje.hrUPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA Trg bana J. Jelačića 1, 43290 G. Polje 043 448 207,KOMUNALNI REDAR Trg bana J. Jelačića 1, 43290 G. Polje 098 963 6491KOMUNALAC D.O.O Jemeršića 37c, 43290 G. PoljeINSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U BB ŽUPANIJI A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar 043 221 900; 243 212 043 244 450 www.bbz.hrOPĆINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEBEREK Berek 77, 43232 Berek 043 548 152 043 548 030DEŽANOVAC Dežanovac 308 a, 43506 Dežanovac 043 381 906 043 381 201ĐULOVAC Đurina 132/1, 43532 Đulovac 043 382 044 043 382 027HERCEGOVAC Moslavačka bb, 43284 Hercegovac 043 524 505 043 524 505IVANSKA Slavka Kolara 1, 43231 Ivanska 043 887 141 043 887 141KAPELA Bilogorska ulica 90, 43203 Kapela 043 884 178 043 884 265KONČANICA Končanica 260, 43505 Končanica 043 325 021 043 325 012NOVA RAČA Trg Stjepana Radića 56, 43272 Nova Rača 043 886 101 043 886 940ROVIŠĆE Trg Hrvatskih branitelja 2, 43212 Rovišće 043 878 079 043 878 489ŠANDROVAC Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac 043 874 128 043 874 366SEVERIN Severin 137, 43274 Severin 043 889 010 043 889 011SIRAČ Stjepana Radića 120/I, 43541 Sirač 043 322 169 043 322 168 www.sirac.hrŠTEFANJE Štefanje 94, 43246 Štefanje 043 778 029 043 778 276VELIKI GRĐEVAC Trg Mate Lovraka 3, 43270 V. Grđevac 043 461 014 043 461 014VELIKA PISANICA Trg hrv. branitelja 3, 43271 V. Pisanica 043 883 920 043 883 926VELIKA TRNOVITICA 43285 Velika Trnovitica 043 541 028 043 541 160VELIKO TROJSTVO Braće Radića 28, 43226 Veliko Trojstvo 043 885 643 043 885 009ZRINSKI TOPOLOVAC Zrinski Topolovac 274, 43202 043 877 241 043 877 241

Page 53: Zeleni adresar

53

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWŽUPANIJSKO POGRAVARSTVO A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar 043 221 900; 243 212 043 244 450 www.bbz.hrUPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar 043 221 910; 221 913UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, SLATKOVODNO RIBARSTVO I LOVSTVO A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar 043 221 920; 221 921STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE EKOLOGIJE A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar 043 221 922 [email protected] ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar 043 243 055; 243 055 [email protected] [email protected]ČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar 043 221 926GRADOVI BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEDARUVAR Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar 043 331 241 043 331 285 www.daruvar.hrDARKOM. D.O.O. Kozarčeva 19, 43500 Daruvar 043 331 044 www.darkom-daruvar.hrINSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U BB ŽUPANIJI A. Starčevića 8, 43500 Daruvar 043 221 900; 243 212 043 244 450 www.bbz.hrBJELOVAR Ivana Gundulića 1, 43000 Bjelovar 043 244 504; 622 000 043 244 615 www.bjelovar.hrUPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA Ivana Gundulića 1, 43000 Bjelovar 043 244 504 043 244 615 [email protected] www.bjelovar.hrKOMUNALAC BJELOVAR K. Frankopana 24, 43000 Bjelovar 043 622 100 043 622 122 www.komunalac-bj.hrINSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U BB ŽUPANIJI A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar 043 221 900; 243 212 043 244 450 www.bbz.hrČAZMA Trg čazmanskog kaptola 13, 43240 Čazma 043 771 052 043 771 056 www.cazma.hr PODODJEL ZA KOM. GOSP., PROSTOR. PLANIRANJE, STAMBENE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA Trg čazmanskog kaptola 13, 43240 Čazma 043 771 194UPRAVNI REFERENT ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO Trg čazmanskog kaptola 13, 43240 Čazma 043 771 076UPRAVNI REFERENT – KOMUNALNI REDAR Trg čazmanskog kaptola 13, 43240 Čazma 043 771 194INSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U BB ŽUPANIJI A. Starčevića 8, 43240 Čazma 043 221 900; 243 212 043 244 450 www.bbz.hrKOMUNALIJE D.O.O Svetog Andrije 14, 43240 ČazmaGAREŠNICA Vladimira Nazora 22, 43280 Garešnica 043 531 369 043 531 474 www.garesnicaINSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U BB ŽUPANIJI A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar 043 221 900; 243 212 043 244 450 www.bbz.hrKOMUNALAC D.O.O Mate Lovraka bb, 43280 GarešnicaGRUBIŠNO POLJE Trg bana J. Jelačića 1, 43290 G. Polje 043 448 200 043 485 496 www.grubisnopolje.hrUPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA Trg bana J. Jelačića 1, 43290 G. Polje 043 448 207,KOMUNALNI REDAR Trg bana J. Jelačića 1, 43290 G. Polje 098 963 6491KOMUNALAC D.O.O Jemeršića 37c, 43290 G. PoljeINSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U BB ŽUPANIJI A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar 043 221 900; 243 212 043 244 450 www.bbz.hrOPĆINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEBEREK Berek 77, 43232 Berek 043 548 152 043 548 030DEŽANOVAC Dežanovac 308 a, 43506 Dežanovac 043 381 906 043 381 201ĐULOVAC Đurina 132/1, 43532 Đulovac 043 382 044 043 382 027HERCEGOVAC Moslavačka bb, 43284 Hercegovac 043 524 505 043 524 505IVANSKA Slavka Kolara 1, 43231 Ivanska 043 887 141 043 887 141KAPELA Bilogorska ulica 90, 43203 Kapela 043 884 178 043 884 265KONČANICA Končanica 260, 43505 Končanica 043 325 021 043 325 012NOVA RAČA Trg Stjepana Radića 56, 43272 Nova Rača 043 886 101 043 886 940ROVIŠĆE Trg Hrvatskih branitelja 2, 43212 Rovišće 043 878 079 043 878 489ŠANDROVAC Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac 043 874 128 043 874 366SEVERIN Severin 137, 43274 Severin 043 889 010 043 889 011SIRAČ Stjepana Radića 120/I, 43541 Sirač 043 322 169 043 322 168 www.sirac.hrŠTEFANJE Štefanje 94, 43246 Štefanje 043 778 029 043 778 276VELIKI GRĐEVAC Trg Mate Lovraka 3, 43270 V. Grđevac 043 461 014 043 461 014VELIKA PISANICA Trg hrv. branitelja 3, 43271 V. Pisanica 043 883 920 043 883 926VELIKA TRNOVITICA 43285 Velika Trnovitica 043 541 028 043 541 160VELIKO TROJSTVO Braće Radića 28, 43226 Veliko Trojstvo 043 885 643 043 885 009ZRINSKI TOPOLOVAC Zrinski Topolovac 274, 43202 043 877 241 043 877 241

Page 54: Zeleni adresar

54

SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA (044)

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWSISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA S. i A. Radića 30/III, 44000 Sisak 044 550 203 044 524 144 www.smz.hrUPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVA S. i A. Radića 30/III, 44000 Sisak 044 524 358ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO Trg bana Josipa Jelačića 6, 44000 Sisak 044 521 008; 521 023UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE Trg bana Josipa Jelačića 6, 44000 Sisak 044 510 068 044 510 069 [email protected]ČNI SURADNIK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE Trg bana Josipa Jelačića 6, 44000 Sisak 044 540 204 [email protected] ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO Stjepana i Antuna Radića 36, 44000 Sisak 044 550 215 044 550 238GRADOVI GLINA Trg bana Josipa Jelačića 2, 44400 Glina 044 551 600 044 551 639 [email protected] www.grad-glina.hrKOMUNALNO REDARSTVO Trg bana Josipa Jelačića 2, 44400 Glina 044 551 600KOMUNALAC D.O.O. Petrinjska 4, 44400 Glina 044 527 891INSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U SMŽ S. i A. Radića 30/III, 44000 Sisak 044 550 203 044 524 144 www.smz.hr

HRVATSKA KOSTAJNICA Trg kralja Tomislava 2b, 44430 Hrv. Kostajnica 044 851 175; 851 127,Infotelefon: 0800 200017 www.hrvatska-kostajnica.hr

TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA I GRADSKOG POGLAVARSTVA Trg kralja Tomislava 2b, 44430 Hrv. Kostajnica 044 851 175 [email protected]

KOMUNALNO REDARSTVO Trg kralja Tomislava 2b, 44430 Hrv. Kostajnica 044 851 1 75 ; 851 127,Infotelefon: 0800 200017

INSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U SMŽ S. i A. Radića 30/III, 44000 Sisak 044 550 203 044 524 144 www.smz.hrKUTINA Trg Kralja Tomislava 12, 44320 Kutina 044 692 013 044 683 463 [email protected] www.kutina.hrUPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV Trg Kralja Tomislava 12,44320 Kutina 044 681 081 044 681 082 [email protected] [email protected] REDAR Trg Kralja Tomislava 12, 44320 Kutina 044 681 081; 098 430 272 044 681 082 [email protected] SLUŽBE NALAZE SE U SMŽ S. i A. Radića 30/III, 44000 Sisak 044 550 203 044 524 144 www.smz.hrMOSLAVINA D.O.O. Zagrebačka 1, 44320 Kutina 044 691 411 044 691 414 www.moslavina-kutina.hrNOVSKA Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska 044 691 500 044 691 518 [email protected] www.novska.hrUPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO PLANIRANJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska 044 691 505 [email protected]

KOMUNALNO REDARSTVO 044 691 512 [email protected] SLUŽBE NALAZE SE U SMŽ S. i A. Radića 30/III, 44000 Sisak 044 550 203 044 524 144 www.smz.hrNOVKOM D.O.O 044 600 636PETRINJA Ivana Gundulića 2, 44250 Petrinja 044 515 222; 515 255 [email protected] www.petrinja.hrKOMUNALNO REDARSTVO Ivana Gundulića 2, 44250 Petrinja 044 515 222; 515 255INSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U SMŽ S. i A. Radića 30/III, 44000 Sisak 044 550 203 044 524 144 www.smz.hrPRIVREDA D.O.O. Gundulićeva 14, 44250 Petrinja www.privreda-petrinja.hrSISAK Rimska 26, 44000 Sisak 044 524 660 www.sisak.hrUPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI Rimska 26, 44000 Sisak 044 521 696 044 524 673UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA Rimska 26, 44000 Sisak 044 523 352; 523 646 044 523 353INSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U SMŽ S. i A. Radića 30/III, 44000 Sisak 044 550 203 044 524 144 www.smz.hrOPĆINEDONJI KUKURUZARI Ulica don Ante Lizatovića 10, 44431 044 857 021; 857 022 044 857 021; 857 022 [email protected] Bana Jelačića 10, 44440 Dvor 044 525 282 044 525 299 [email protected] www.dvor.hrGVOZD Trg dr. Franje Tuđmana 6, 44410 Gvozd 044 526 150 044 526 158 [email protected] DUBICA Petra Berislavića bb, 44450 H. Dubica 044 855 002; 855 003 044 855 002 [email protected] www.hrvatska-dubica.hrJASENOVAC Trg kralja Petra Svačića 19, 44324 Jasenovac 044 672 001; 672 005 044 672 488 [email protected] www.opcina-jasenovac.hrLEKENIK Zagrebačka 44, 44272 Lekenik 044 527 811 044 527 818 [email protected] www.lekenik.comLIPOVLJANI Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani 044 676 004; 676 496 044 676 004; 676 496 [email protected] www.lipovljani.hrMAJUR Svetog Mihovila 2, 44433 Majur 044 859 092; 859 177 044 859 092; 859 117 [email protected] VES Desna Martinska Ves 67, 44201 M. Ves 044 711 141 044 711 141 [email protected]ČA Trg grofova Erdodyja 5, 44317 Popovača 044 679 748; 679 750 044 679 140 [email protected] www.popovaca.hrSUNJA Trg kralja Tomislava 3, 44210 Sunja 044 833 011 044 833 468 [email protected] www.sunja.hrTOPUSKO Opatovina 10, 44415 Topusko 044 527 499 044 527 491 [email protected] www.topusko.hrVELIKA LUDINA Obrtnička ulica 4, 44316 Velika Ludina 044 658 250; 658 935 044 658 210 [email protected] www.opcina-vludina.hr

Page 55: Zeleni adresar

55

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWSISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA S. i A. Radića 30/III, 44000 Sisak 044 550 203 044 524 144 www.smz.hrUPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVA S. i A. Radića 30/III, 44000 Sisak 044 524 358ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO Trg bana Josipa Jelačića 6, 44000 Sisak 044 521 008; 521 023UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE Trg bana Josipa Jelačića 6, 44000 Sisak 044 510 068 044 510 069 [email protected]ČNI SURADNIK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE Trg bana Josipa Jelačića 6, 44000 Sisak 044 540 204 [email protected] ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO Stjepana i Antuna Radića 36, 44000 Sisak 044 550 215 044 550 238GRADOVI GLINA Trg bana Josipa Jelačića 2, 44400 Glina 044 551 600 044 551 639 [email protected] www.grad-glina.hrKOMUNALNO REDARSTVO Trg bana Josipa Jelačića 2, 44400 Glina 044 551 600KOMUNALAC D.O.O. Petrinjska 4, 44400 Glina 044 527 891INSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U SMŽ S. i A. Radića 30/III, 44000 Sisak 044 550 203 044 524 144 www.smz.hr

HRVATSKA KOSTAJNICA Trg kralja Tomislava 2b, 44430 Hrv. Kostajnica 044 851 175; 851 127,Infotelefon: 0800 200017 www.hrvatska-kostajnica.hr

TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA I GRADSKOG POGLAVARSTVA Trg kralja Tomislava 2b, 44430 Hrv. Kostajnica 044 851 175 [email protected]

KOMUNALNO REDARSTVO Trg kralja Tomislava 2b, 44430 Hrv. Kostajnica 044 851 1 75 ; 851 127,Infotelefon: 0800 200017

INSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U SMŽ S. i A. Radića 30/III, 44000 Sisak 044 550 203 044 524 144 www.smz.hrKUTINA Trg Kralja Tomislava 12, 44320 Kutina 044 692 013 044 683 463 [email protected] www.kutina.hrUPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV Trg Kralja Tomislava 12,44320 Kutina 044 681 081 044 681 082 [email protected] [email protected] REDAR Trg Kralja Tomislava 12, 44320 Kutina 044 681 081; 098 430 272 044 681 082 [email protected] SLUŽBE NALAZE SE U SMŽ S. i A. Radića 30/III, 44000 Sisak 044 550 203 044 524 144 www.smz.hrMOSLAVINA D.O.O. Zagrebačka 1, 44320 Kutina 044 691 411 044 691 414 www.moslavina-kutina.hrNOVSKA Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska 044 691 500 044 691 518 [email protected] www.novska.hrUPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO PLANIRANJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska 044 691 505 [email protected]

KOMUNALNO REDARSTVO 044 691 512 [email protected] SLUŽBE NALAZE SE U SMŽ S. i A. Radića 30/III, 44000 Sisak 044 550 203 044 524 144 www.smz.hrNOVKOM D.O.O 044 600 636PETRINJA Ivana Gundulića 2, 44250 Petrinja 044 515 222; 515 255 [email protected] www.petrinja.hrKOMUNALNO REDARSTVO Ivana Gundulića 2, 44250 Petrinja 044 515 222; 515 255INSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U SMŽ S. i A. Radića 30/III, 44000 Sisak 044 550 203 044 524 144 www.smz.hrPRIVREDA D.O.O. Gundulićeva 14, 44250 Petrinja www.privreda-petrinja.hrSISAK Rimska 26, 44000 Sisak 044 524 660 www.sisak.hrUPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI Rimska 26, 44000 Sisak 044 521 696 044 524 673UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA Rimska 26, 44000 Sisak 044 523 352; 523 646 044 523 353INSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U SMŽ S. i A. Radića 30/III, 44000 Sisak 044 550 203 044 524 144 www.smz.hrOPĆINEDONJI KUKURUZARI Ulica don Ante Lizatovića 10, 44431 044 857 021; 857 022 044 857 021; 857 022 [email protected] Bana Jelačića 10, 44440 Dvor 044 525 282 044 525 299 [email protected] www.dvor.hrGVOZD Trg dr. Franje Tuđmana 6, 44410 Gvozd 044 526 150 044 526 158 [email protected] DUBICA Petra Berislavića bb, 44450 H. Dubica 044 855 002; 855 003 044 855 002 [email protected] www.hrvatska-dubica.hrJASENOVAC Trg kralja Petra Svačića 19, 44324 Jasenovac 044 672 001; 672 005 044 672 488 [email protected] www.opcina-jasenovac.hrLEKENIK Zagrebačka 44, 44272 Lekenik 044 527 811 044 527 818 [email protected] www.lekenik.comLIPOVLJANI Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani 044 676 004; 676 496 044 676 004; 676 496 [email protected] www.lipovljani.hrMAJUR Svetog Mihovila 2, 44433 Majur 044 859 092; 859 177 044 859 092; 859 117 [email protected] VES Desna Martinska Ves 67, 44201 M. Ves 044 711 141 044 711 141 [email protected]ČA Trg grofova Erdodyja 5, 44317 Popovača 044 679 748; 679 750 044 679 140 [email protected] www.popovaca.hrSUNJA Trg kralja Tomislava 3, 44210 Sunja 044 833 011 044 833 468 [email protected] www.sunja.hrTOPUSKO Opatovina 10, 44415 Topusko 044 527 499 044 527 491 [email protected] www.topusko.hrVELIKA LUDINA Obrtnička ulica 4, 44316 Velika Ludina 044 658 250; 658 935 044 658 210 [email protected] www.opcina-vludina.hr

Page 56: Zeleni adresar

56

ZELENA ISTRA, Pula

ISTARSKA ŽUPANIJA (052)NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, 52100 Pula 052 372 111 052 210 063 [email protected] www.istra-istria.hrUPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ Flanatička 29, 52100 Pula 052 372 182 052 210 063 www.istra-istria.hrZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Nazorova 23, 52100 Pula 052 529 000 052 222 151 [email protected] www.zzjziz.hrŽUPANIJSKI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU-ODSJEK PULA Sergijevaca 2, 52100 Pula 052 371 771 052 371 777DRŽAVNI INSPEKTORAT P.J. RIJEKA, ISPOSTAVA PULA Marulićeva 3, 52100 Pula 052 591 150 052 591 116 www.inspektorat.hrLUČKA UPRAVA Kandlerova 42, 52100 Pula 052 383 160 052 383 162 [email protected] www.luckauprava-pula.hrLUČKA KAPETANIJA PULA Riva 18, 52100 Pula 052 535 877 052 535 888VODOPRAVNA INSPEKCIJA Sergijevaca 2, 52100 Pula 052 223 533 052 222 799 www.duv.hrSANITARNA INSPEKCIJA Splitska 14, 52100 Pula 052 371 161 052 371 169 www.udu-istra.hrINSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA Prolaz Frana Matejčića 8, 52000 Pazin 052 616 015 052 616 925 www.mzopu.hrGRAĐEVINSKA INSPEKCIJA Prolaz Frana Matejčića 8, 52000 Pazin 052 616 015 052 616 925 www.mzopu.hrGRAD PULA Forum 1, 52100 Pula 052 371 700 052 212 344 www.pula.hrVETERINARSKA INSPEKCIJA Sergijevaca 14, 52100 Pula 052 218 309 052 222 491HRVATSKE ŠUME D.O.O., ŠUMARIJA PULA Šijanska 12, 52100 Pula 052 535 178 052 535 179 www.hrsume.hrPULA HERCULANEA D.O.O. Trg I. istarske brigade 14, 52100 Pula 052 500 032 052 500 031 [email protected] www.herculanea.hrGRAD ROVINJ Trg Mateotti 2, 52210 Rovinj 052 805 200 052 830 343 [email protected] www.rovinj.hrVETERINARSKA INSPEKCIJA Trg Mateotti 2, 52210 Rovinj 052 409 156NATURA HISTRICA Aldo Rismondo 2, 52210 Rovinj 052 830 350 052 840 318 [email protected] www.natura-histrica.hrKOMUNALNI SERVIS D.O.O. Trg na lokvi bb, 52210 Rovinj 052 813 068 052 813 210 [email protected] www.komunalni-servis.hrGRAD POREČ Obala Maršala Tita 5, 52440 Poreč 052 451 099; 432 133 052 434 868 [email protected] www.porec.hrVETERINARSKA INSPEKCIJA Obala Maršala Tita 4, 52440 Poreč 052 409 127USLUGA D.O.O. Mlinska 1, 52440 Poreč 052 431 003 052 451 050 [email protected] www.usluga.hrGRAD LABIN Titov trg 10, 52220 Labin 052 852 078 052 852 269 [email protected] www.labin.hrVETERINARSKA INSPEKCIJA Starca bb, 52220 Labin 052 856 4441. MAJ D.O.O. Vinež 81, 52220 Labin 052 855 375 052 856 072 [email protected] www.prvimaj.hrGRAD PAZIN Družba Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin 052 624 111; 624 208 052 624 133 [email protected] www.pazin.hrUSLUGA D.O.O. Prolaz Jože Šurana 3, 52000 Pazin 052 624 277 052 624 268 [email protected] www.usluga-pazin.hrGRAD UMAG Trg Slobode 7 i G.Garibaldi 6, 52470 Umag 052 702 900 052 702 953 [email protected] www.grad-umag.hr6. MAJ D.O.O. Tribije 2, 52470 Umag 052 741 585 052 741 557 [email protected] www.6.maj.hrGRAD BUZET Ul. II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet 052 662 854; 662 726 052 662 676 [email protected] www.buzet.hrPARK D.O.O. Sportska 1, 52420 Buzet 052 662 456 052 662 456 [email protected] www.park.hrGRAD BUJE Istarska 2, 52460 Buje 052 772 122; 772 128 052 772 158 [email protected] www.buje.hrGRAD VODNJAN Trgovačka 2, 52215 Vodnjan 052 511 522 052 511 326 [email protected] www.vodnjan.hrGRAD NOVIGRAD Veliki trg 1, 52466 Novigrad 052 757 446 052 758 260 [email protected] www.novigrad.hrOPĆINE ISTARSKE ŽUPANIJEBALE Trg Tomasso Bembo 1, 52211 Bale 052 824 303 052 824 303 [email protected] www.bale-valle.hrBARBAN Barban 69, 52270 Barban 052 567 635 052 567 606 [email protected] www.barban.hrBRTONIGLA Trg Sv.Zenona 4, 52270 Brtonigla 052 774 174 052 774 174 [email protected] www.brtonigla.hrCEROVLJE Dom J. Daus bb, 52402 Cerovlje 052 684 140 052 684 140 [email protected] u izradiFAŽANA 43. istarske divizije 8, 52212 Fažana 052 382 107 052 382 104 [email protected] www.fazana.hrGRAČIŠĆE Gračišće bb, 52403 052 687 111 052 687 111 [email protected] www.gracisce.hrGROŽNJAN Umberta Gorjana 3, 52429 Grožnjan 052 776 349 052 721 131 [email protected] www.grosnjan-grisignana.hrKANFANAR Trg M.Zelka 6, 52352 Kanfanar 052 825 003 052 825 044 [email protected] u izradiKRŠAN Blaškovići 12, , 52232 Kanfanar 052 863 187 052 863 186 [email protected] www.krsan.hrKAROJBA Karojba 1, 52423 Karojba 052 683 445 052 616 966 [email protected] u izradi

Page 57: Zeleni adresar

57

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, 52100 Pula 052 372 111 052 210 063 [email protected] www.istra-istria.hrUPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ Flanatička 29, 52100 Pula 052 372 182 052 210 063 www.istra-istria.hrZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Nazorova 23, 52100 Pula 052 529 000 052 222 151 [email protected] www.zzjziz.hrŽUPANIJSKI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU-ODSJEK PULA Sergijevaca 2, 52100 Pula 052 371 771 052 371 777DRŽAVNI INSPEKTORAT P.J. RIJEKA, ISPOSTAVA PULA Marulićeva 3, 52100 Pula 052 591 150 052 591 116 www.inspektorat.hrLUČKA UPRAVA Kandlerova 42, 52100 Pula 052 383 160 052 383 162 [email protected] www.luckauprava-pula.hrLUČKA KAPETANIJA PULA Riva 18, 52100 Pula 052 535 877 052 535 888VODOPRAVNA INSPEKCIJA Sergijevaca 2, 52100 Pula 052 223 533 052 222 799 www.duv.hrSANITARNA INSPEKCIJA Splitska 14, 52100 Pula 052 371 161 052 371 169 www.udu-istra.hrINSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA Prolaz Frana Matejčića 8, 52000 Pazin 052 616 015 052 616 925 www.mzopu.hrGRAĐEVINSKA INSPEKCIJA Prolaz Frana Matejčića 8, 52000 Pazin 052 616 015 052 616 925 www.mzopu.hrGRAD PULA Forum 1, 52100 Pula 052 371 700 052 212 344 www.pula.hrVETERINARSKA INSPEKCIJA Sergijevaca 14, 52100 Pula 052 218 309 052 222 491HRVATSKE ŠUME D.O.O., ŠUMARIJA PULA Šijanska 12, 52100 Pula 052 535 178 052 535 179 www.hrsume.hrPULA HERCULANEA D.O.O. Trg I. istarske brigade 14, 52100 Pula 052 500 032 052 500 031 [email protected] www.herculanea.hrGRAD ROVINJ Trg Mateotti 2, 52210 Rovinj 052 805 200 052 830 343 [email protected] www.rovinj.hrVETERINARSKA INSPEKCIJA Trg Mateotti 2, 52210 Rovinj 052 409 156NATURA HISTRICA Aldo Rismondo 2, 52210 Rovinj 052 830 350 052 840 318 [email protected] www.natura-histrica.hrKOMUNALNI SERVIS D.O.O. Trg na lokvi bb, 52210 Rovinj 052 813 068 052 813 210 [email protected] www.komunalni-servis.hrGRAD POREČ Obala Maršala Tita 5, 52440 Poreč 052 451 099; 432 133 052 434 868 [email protected] www.porec.hrVETERINARSKA INSPEKCIJA Obala Maršala Tita 4, 52440 Poreč 052 409 127USLUGA D.O.O. Mlinska 1, 52440 Poreč 052 431 003 052 451 050 [email protected] www.usluga.hrGRAD LABIN Titov trg 10, 52220 Labin 052 852 078 052 852 269 [email protected] www.labin.hrVETERINARSKA INSPEKCIJA Starca bb, 52220 Labin 052 856 4441. MAJ D.O.O. Vinež 81, 52220 Labin 052 855 375 052 856 072 [email protected] www.prvimaj.hrGRAD PAZIN Družba Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin 052 624 111; 624 208 052 624 133 [email protected] www.pazin.hrUSLUGA D.O.O. Prolaz Jože Šurana 3, 52000 Pazin 052 624 277 052 624 268 [email protected] www.usluga-pazin.hrGRAD UMAG Trg Slobode 7 i G.Garibaldi 6, 52470 Umag 052 702 900 052 702 953 [email protected] www.grad-umag.hr6. MAJ D.O.O. Tribije 2, 52470 Umag 052 741 585 052 741 557 [email protected] www.6.maj.hrGRAD BUZET Ul. II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet 052 662 854; 662 726 052 662 676 [email protected] www.buzet.hrPARK D.O.O. Sportska 1, 52420 Buzet 052 662 456 052 662 456 [email protected] www.park.hrGRAD BUJE Istarska 2, 52460 Buje 052 772 122; 772 128 052 772 158 [email protected] www.buje.hrGRAD VODNJAN Trgovačka 2, 52215 Vodnjan 052 511 522 052 511 326 [email protected] www.vodnjan.hrGRAD NOVIGRAD Veliki trg 1, 52466 Novigrad 052 757 446 052 758 260 [email protected] www.novigrad.hrOPĆINE ISTARSKE ŽUPANIJEBALE Trg Tomasso Bembo 1, 52211 Bale 052 824 303 052 824 303 [email protected] www.bale-valle.hrBARBAN Barban 69, 52270 Barban 052 567 635 052 567 606 [email protected] www.barban.hrBRTONIGLA Trg Sv.Zenona 4, 52270 Brtonigla 052 774 174 052 774 174 [email protected] www.brtonigla.hrCEROVLJE Dom J. Daus bb, 52402 Cerovlje 052 684 140 052 684 140 [email protected] u izradiFAŽANA 43. istarske divizije 8, 52212 Fažana 052 382 107 052 382 104 [email protected] www.fazana.hrGRAČIŠĆE Gračišće bb, 52403 052 687 111 052 687 111 [email protected] www.gracisce.hrGROŽNJAN Umberta Gorjana 3, 52429 Grožnjan 052 776 349 052 721 131 [email protected] www.grosnjan-grisignana.hrKANFANAR Trg M.Zelka 6, 52352 Kanfanar 052 825 003 052 825 044 [email protected] u izradiKRŠAN Blaškovići 12, , 52232 Kanfanar 052 863 187 052 863 186 [email protected] www.krsan.hrKAROJBA Karojba 1, 52423 Karojba 052 683 445 052 616 966 [email protected] u izradi

Page 58: Zeleni adresar

58

KAŠTELIR-LABINCI Kaštelir 113, 52464 Kaštelir 052 455 113 052 463 152 [email protected] www.kastelir-labinci.hrLANIŠĆE Lanišće 2, 52422 Lanišće 052 661 060 052 616 619 [email protected]ŽNJAN Ližnjan 147, 52203 Ližnjan 052 578 001 052 578 002 [email protected] www.liznjan.hrLUPOGLAV Lupoglav 17, 52426 052 685 022 052 685 021 [email protected] www.lupoglav.hrMARČANA Marčana 158, 52206 Marčana 052 571 098 052 571 075 [email protected] www.marcana.hrMEDULIN Centar 223, 52203 Medulin 052 385 650 052 385 021 [email protected] www.medulin.com.hrMOTOVUN Trg A. Antico 1, 52424 Motovun 052 681 642 052 681 642 opcina-motovunvpu.t-com.hr www.motovun.hrSV. NEDJELJA P.P. 10 , 52231 Nedešćina 052 865 008 052 865 600 [email protected] www.sv-nedelja.hrOPRTALJ M.Laginje 21, 52428 Oprtalj 052 644 077 052 644 150 [email protected] www.oprtalj.hrPIĆAN Pićan 40, 52332 Pićan 052 887 048 052 887 058 [email protected] www.pican.infoRAŠA N.Tesle bb, 52223 Raša 052 880 820 052 874 239 [email protected] www.rasa.hrSV.LOVREČ Gradski trg 4, 52448 Sv.Lovreč 052 448 195 052 448 115 [email protected] www.sveti-lovrec.hrSV. PETAR U ŠUMI Plac 6,, 52404 Sv.Petar u šumi 052 684 444 052 686 445 [email protected] u izradiSVETVINČENAT Svetvinčenat 96, 52342 Svetvinčenat 052 560 016 052 560 016 [email protected] www.svetvincenat.hrTAR-VABRIGA Istarska 8, 52443 Tar-Vabriga 052 443 120 052 443 635 [email protected] www.tar-vabriga.hrTINJAN Tinjan 2, 52444 Tinjan 052 626 090 052 626 290 [email protected] www.tinjan.hrVIŠNJAN Trg Slobode 1, 52463 Višnjan 052 449 208 052 449 504 [email protected] www.visnjan.hrVIŽINADA Vižinada bb, 52447 Vižinada 052 446 102 052 446 424 [email protected] u izradiVRSAR Trg De Grassi 1, 52450 Vrsar 052 441 339 052 441 842 [email protected] www.vrsar.hrŽMINJ Pazinska cesta bb, 52341 Žminj 052 846 250; 846 618 052 846 250 [email protected] www.zminj.hrTVRTKE KOJE SE BAVE SAKUPLJANJEM I ZBRINJAVANJEM OTPADAJADRAN-METAL D.D. Valica 2, 52100 Pula 052 535 166 052 535 173 [email protected] www.jadran-metal.hrMETIS D.D. Valica 8, 52100Pula 052 535 168 052 535 168 [email protected] www.metis.hrPAN PAPIRNA INDUSTRIJA D.O.O. Industrijska 13, 52100 Pula 052 522 370 052 522 190 www.pan-paper.hrCESTA D.O.O. (UPRAVLJA ODLAGALIŠTEM GRAĐEVINSKOG OTPADA VALMARIN) Strossmayerova 4, 52100 Pula 052 375 800 052 211 173 [email protected]

ZELENI SAN, Vinkovci

VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA (032)NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWVUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Županijska 9, 32000 Vukovar 032 454 444 www.vukovarsko-srijemska-zupanija.hrVUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci 032 344 111ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Županijska 9, 32000 Vukovar 032 454 801 032 454 800 www.vukovarsko-srijemska-zupanija.hr/upravni/zavod.htmlGRAD VINKOVCI Bana Josipa Jelačića 1, 32100 Vinkovci 032 337 200 www.vinkovci.hrUPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARENJA I UREĐENJE GRADA Bana Josipa Jelačića 1, 32100 Vinkovci 032 337 200 www.vinkovci.hr

NEVKOŠ D.O.O., VINKOVCI H.V.Hrvatinića 1, 32100 Vinkovci032 306 130;teh.služba:032 306 403

032 331 419 http://www.cursor.hr/pa.nsf/Stranice/nevkos-vk

VETERINARSKI ZAVOD J.Kozarca 24, 32100 Vinkovci 032 331 288 032 331 413 [email protected]; www.vzvk.com/GRAD VUKOVAR Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar 032 456 501 032 456 500 [email protected]; www.vukovar.hr UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UREĐENJA GRADA Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar 032 456 581 [email protected] www.vukovar.hr GRAD ŽUPANJA J.J.Strossmeyera 1, 32275 Županja 032 830 480 www.zupanja.hrUPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARENJA J.J.Strossmeyera 1, 32275 Županja 032 830 480 www.zupanja.hrKOMUNALAC D.O.O., ŽUPANJA Veliki kraj 132, 32275 Županja 032 827 999 [email protected] www.komunalac-zu.hrKOMUNALIJE HRGOVČIĆ J.J.Strossmayera 175 a, 32275 Županja 032 830 650 032 830 651 www.komunalije.comGRAD ILOK Trg N.Iločkog 1, 32236 Ilok 032 590 016KOMUNALIJE D.O.O., ILOK J.Beneša 4, 32236 Ilok 032 596 159OPĆINA GRADIŠTE Trg Hrvatskih velikana 5, 32273 Gradište 032 847 270 032 847 270 [email protected]; http://gradiste.hr

Page 59: Zeleni adresar

59

KAŠTELIR-LABINCI Kaštelir 113, 52464 Kaštelir 052 455 113 052 463 152 [email protected] www.kastelir-labinci.hrLANIŠĆE Lanišće 2, 52422 Lanišće 052 661 060 052 616 619 [email protected]ŽNJAN Ližnjan 147, 52203 Ližnjan 052 578 001 052 578 002 [email protected] www.liznjan.hrLUPOGLAV Lupoglav 17, 52426 052 685 022 052 685 021 [email protected] www.lupoglav.hrMARČANA Marčana 158, 52206 Marčana 052 571 098 052 571 075 [email protected] www.marcana.hrMEDULIN Centar 223, 52203 Medulin 052 385 650 052 385 021 [email protected] www.medulin.com.hrMOTOVUN Trg A. Antico 1, 52424 Motovun 052 681 642 052 681 642 opcina-motovunvpu.t-com.hr www.motovun.hrSV. NEDJELJA P.P. 10 , 52231 Nedešćina 052 865 008 052 865 600 [email protected] www.sv-nedelja.hrOPRTALJ M.Laginje 21, 52428 Oprtalj 052 644 077 052 644 150 [email protected] www.oprtalj.hrPIĆAN Pićan 40, 52332 Pićan 052 887 048 052 887 058 [email protected] www.pican.infoRAŠA N.Tesle bb, 52223 Raša 052 880 820 052 874 239 [email protected] www.rasa.hrSV.LOVREČ Gradski trg 4, 52448 Sv.Lovreč 052 448 195 052 448 115 [email protected] www.sveti-lovrec.hrSV. PETAR U ŠUMI Plac 6,, 52404 Sv.Petar u šumi 052 684 444 052 686 445 [email protected] u izradiSVETVINČENAT Svetvinčenat 96, 52342 Svetvinčenat 052 560 016 052 560 016 [email protected] www.svetvincenat.hrTAR-VABRIGA Istarska 8, 52443 Tar-Vabriga 052 443 120 052 443 635 [email protected] www.tar-vabriga.hrTINJAN Tinjan 2, 52444 Tinjan 052 626 090 052 626 290 [email protected] www.tinjan.hrVIŠNJAN Trg Slobode 1, 52463 Višnjan 052 449 208 052 449 504 [email protected] www.visnjan.hrVIŽINADA Vižinada bb, 52447 Vižinada 052 446 102 052 446 424 [email protected] u izradiVRSAR Trg De Grassi 1, 52450 Vrsar 052 441 339 052 441 842 [email protected] www.vrsar.hrŽMINJ Pazinska cesta bb, 52341 Žminj 052 846 250; 846 618 052 846 250 [email protected] www.zminj.hrTVRTKE KOJE SE BAVE SAKUPLJANJEM I ZBRINJAVANJEM OTPADAJADRAN-METAL D.D. Valica 2, 52100 Pula 052 535 166 052 535 173 [email protected] www.jadran-metal.hrMETIS D.D. Valica 8, 52100Pula 052 535 168 052 535 168 [email protected] www.metis.hrPAN PAPIRNA INDUSTRIJA D.O.O. Industrijska 13, 52100 Pula 052 522 370 052 522 190 www.pan-paper.hrCESTA D.O.O. (UPRAVLJA ODLAGALIŠTEM GRAĐEVINSKOG OTPADA VALMARIN) Strossmayerova 4, 52100 Pula 052 375 800 052 211 173 [email protected]

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWVUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Županijska 9, 32000 Vukovar 032 454 444 www.vukovarsko-srijemska-zupanija.hrVUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci 032 344 111ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Županijska 9, 32000 Vukovar 032 454 801 032 454 800 www.vukovarsko-srijemska-zupanija.hr/upravni/zavod.htmlGRAD VINKOVCI Bana Josipa Jelačića 1, 32100 Vinkovci 032 337 200 www.vinkovci.hrUPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARENJA I UREĐENJE GRADA Bana Josipa Jelačića 1, 32100 Vinkovci 032 337 200 www.vinkovci.hr

NEVKOŠ D.O.O., VINKOVCI H.V.Hrvatinića 1, 32100 Vinkovci032 306 130;teh.služba:032 306 403

032 331 419 http://www.cursor.hr/pa.nsf/Stranice/nevkos-vk

VETERINARSKI ZAVOD J.Kozarca 24, 32100 Vinkovci 032 331 288 032 331 413 [email protected]; www.vzvk.com/GRAD VUKOVAR Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar 032 456 501 032 456 500 [email protected]; www.vukovar.hr UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UREĐENJA GRADA Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar 032 456 581 [email protected] www.vukovar.hr GRAD ŽUPANJA J.J.Strossmeyera 1, 32275 Županja 032 830 480 www.zupanja.hrUPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARENJA J.J.Strossmeyera 1, 32275 Županja 032 830 480 www.zupanja.hrKOMUNALAC D.O.O., ŽUPANJA Veliki kraj 132, 32275 Županja 032 827 999 [email protected] www.komunalac-zu.hrKOMUNALIJE HRGOVČIĆ J.J.Strossmayera 175 a, 32275 Županja 032 830 650 032 830 651 www.komunalije.comGRAD ILOK Trg N.Iločkog 1, 32236 Ilok 032 590 016KOMUNALIJE D.O.O., ILOK J.Beneša 4, 32236 Ilok 032 596 159OPĆINA GRADIŠTE Trg Hrvatskih velikana 5, 32273 Gradište 032 847 270 032 847 270 [email protected]; http://gradiste.hr

Page 60: Zeleni adresar

60

BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA (035)

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWBRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA Petra Krešimira IV, 35000 Slavonski Brod 035 216 111 035 443 003 [email protected] www.bpz.hrUO ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA IINFRASTRUKTURU Petra Krešimira IV, 35000 Slavonski Brod 035 443 126 035 404 190 [email protected] www.bpz.hr/upravna_tijela/u_o_za_graditeljstvo_zast_okol_i_infrastrukturu

SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod 035 448 589 035 448 592 http://www.bpz.hr/drzavna_uprava/sluzba_za_prostorno_uredenje_i_zastitu_okolisa

GRAD SLAVONSKI BROD Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod 035 217 000 www.slavonski-brod.hrUPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod 035 217 050 035 217 051 [email protected] www.slavonski-brod.hrKOMUNALAC D.O.O. Stjepana Horvata 38, 35000 Slavonski Brod 035 445 603 035 443 740 [email protected] www.komunalac-sb.hrGRAD NOVA GRADIŠKA Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška 035 361 239 [email protected]; www.novagradiska.hrODSJEK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška 035 361 239 [email protected] www.novagradiska.hrKOMUNALNO REDARSTVO Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška 035 361 239 www.novagradiska.hrODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška 035 361 239 www.novagradiska.hr

ZEO NOBILIS, Čakovec

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA (040)NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWMEĐIMURSKA ŽUPANIJA Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec 040 374 111 040 391 005 [email protected] www.medjimurska-zupanija.hrMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVAVETERINARSKA INSPEKCIJA Perivoj Zrinskih bb (Stari grad), 40000 Čakovec 040 311 580POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA Perivoj Zrinskih bb (Stari grad), 40000 Čakovec 040 374 106ŠUMARSKA INSPEKCIJA Perivoj Zrinskih bb (Stari grad), 40000 Čakovec 040 311 580VINARSKA INSPEKCIJA Perivoj Zrinskih bb (Stari grad), 40000 Čakovec 040 311 580INSPEKCIJE UREDA DRŽAVNE UPRAVE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJISANITARNA INSPEKCIJA Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec 040 374 229VODOPRAVNA INSPEKCIJA Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec 040 374 107MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVAINSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA Habdelićeva 4, 42000 Varaždin 042 301 687GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA Habdelićeva 4, 42000 Varaždin 042 301 689MINISTARSTVO KULTUREINSPEKCIJA ZAŠTITE PRIRODE Habdelićeva 4, 42000 Varaždin 042 201 857DRŽAVNI INSPEKTORATINSPEKCIJA RADA Perivoj Zrinskih bb (Stari grad), 40000 Čakovec 040 313 594GOSPODARSKA INSPEKCIJA Perivoj Zrinskih bb (Stari grad), 40000 Čakovec 040 313 594KOMUNALNI REDARIGRAD ČAKOVEC Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec 040 314 961; 314 920 040 311 723 [email protected] www.cakovec.hrGRAD MURSKO SREDIŠĆE Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće 040 370 779; 370 778 040 370 772 grad-mursko-sredisce, @ck.t-com.hr www.mursko-sredisce.hrGRAD PRELOG Glavna 33, 40323 Prelog 040 645 301 040 645 303 [email protected] www.prelog.hrOPĆINA BELICA Kralja Tomislava 91, 40319 Belica 040 845 402; 846 066 040 845 402 [email protected]ĆINA DEKANOVEC Florijana Andrašeca 41, 40318 Dekanovec 040 849 648; 849 488 040 849 488 [email protected] www.dekanovec.hrOPĆINA DOMAŠINEC Martina Pušteka 9, 40318 Dekanovec 040 863 240; 843 141 040 863 240 [email protected] www.opcina-domasinec.hr

Page 61: Zeleni adresar

61

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWBRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA Petra Krešimira IV, 35000 Slavonski Brod 035 216 111 035 443 003 [email protected] www.bpz.hrUO ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA IINFRASTRUKTURU Petra Krešimira IV, 35000 Slavonski Brod 035 443 126 035 404 190 [email protected] www.bpz.hr/upravna_tijela/u_o_za_graditeljstvo_zast_okol_i_infrastrukturu

SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA Trg pobjede bb, 35000 Slavonski Brod 035 448 589 035 448 592 http://www.bpz.hr/drzavna_uprava/sluzba_za_prostorno_uredenje_i_zastitu_okolisa

GRAD SLAVONSKI BROD Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod 035 217 000 www.slavonski-brod.hrUPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod 035 217 050 035 217 051 [email protected] www.slavonski-brod.hrKOMUNALAC D.O.O. Stjepana Horvata 38, 35000 Slavonski Brod 035 445 603 035 443 740 [email protected] www.komunalac-sb.hrGRAD NOVA GRADIŠKA Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška 035 361 239 [email protected]; www.novagradiska.hrODSJEK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška 035 361 239 [email protected] www.novagradiska.hrKOMUNALNO REDARSTVO Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška 035 361 239 www.novagradiska.hrODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška 035 361 239 www.novagradiska.hr

NAZIV INSTITUCIJE ADRESA TELEFON FAX E-MAIL WWWMEĐIMURSKA ŽUPANIJA Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec 040 374 111 040 391 005 [email protected] www.medjimurska-zupanija.hrMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVAVETERINARSKA INSPEKCIJA Perivoj Zrinskih bb (Stari grad), 40000 Čakovec 040 311 580POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA Perivoj Zrinskih bb (Stari grad), 40000 Čakovec 040 374 106ŠUMARSKA INSPEKCIJA Perivoj Zrinskih bb (Stari grad), 40000 Čakovec 040 311 580VINARSKA INSPEKCIJA Perivoj Zrinskih bb (Stari grad), 40000 Čakovec 040 311 580INSPEKCIJE UREDA DRŽAVNE UPRAVE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJISANITARNA INSPEKCIJA Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec 040 374 229VODOPRAVNA INSPEKCIJA Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec 040 374 107MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVAINSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA Habdelićeva 4, 42000 Varaždin 042 301 687GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA Habdelićeva 4, 42000 Varaždin 042 301 689MINISTARSTVO KULTUREINSPEKCIJA ZAŠTITE PRIRODE Habdelićeva 4, 42000 Varaždin 042 201 857DRŽAVNI INSPEKTORATINSPEKCIJA RADA Perivoj Zrinskih bb (Stari grad), 40000 Čakovec 040 313 594GOSPODARSKA INSPEKCIJA Perivoj Zrinskih bb (Stari grad), 40000 Čakovec 040 313 594KOMUNALNI REDARIGRAD ČAKOVEC Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec 040 314 961; 314 920 040 311 723 [email protected] www.cakovec.hrGRAD MURSKO SREDIŠĆE Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće 040 370 779; 370 778 040 370 772 grad-mursko-sredisce, @ck.t-com.hr www.mursko-sredisce.hrGRAD PRELOG Glavna 33, 40323 Prelog 040 645 301 040 645 303 [email protected] www.prelog.hrOPĆINA BELICA Kralja Tomislava 91, 40319 Belica 040 845 402; 846 066 040 845 402 [email protected]ĆINA DEKANOVEC Florijana Andrašeca 41, 40318 Dekanovec 040 849 648; 849 488 040 849 488 [email protected] www.dekanovec.hrOPĆINA DOMAŠINEC Martina Pušteka 9, 40318 Dekanovec 040 863 240; 843 141 040 863 240 [email protected] www.opcina-domasinec.hr

Page 62: Zeleni adresar

62

OPĆINA DONJA DUBRAVA Trg Republike 13, 40328 Donja Dubrava 040 688 919; 688 759 040 688 919 [email protected] www.donjadubrava.comOPĆINA DONJI KRALJEVEC Kolodvorska 52d, 40320 Donji Kraljevec 040 655 126 040 655 281 [email protected] www.donjikraljevec@hrOPĆINA DONJI VIDOVEC Rade Končara 9, 40327 Donji Vidovec 040 615 105 040 615 105 [email protected]ĆINA GORIČAN Trg Sv. Leonarda 22, 40324 Goričan 040 601 192 040 602 163 [email protected] www.gorican.hrOPĆINA GORNJI MIHALJEVEC Gornj Mihaljevec 74, 40306 Macinec 040 899 117 040 899 117 [email protected] www.gornjimihaljevec.hrOPĆINA KOTORIBA Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba 040 682 265 040 682 247 [email protected] www.kotoriba.hrOPĆINA MALA SUBOTICA Glavna 29/a, 40321 Mala Subotica 040 631 500 040 631 700 [email protected] www.opcina-mala-subotica.hrOPĆINA NEDELIŠĆE M.Tita 1, 40305 Nedelišće 040 821 107; 822 444 040 821 135 [email protected] www.nedelisce.hrOPĆINA OREHOVICA Čakovečka 9, 40322 Orehovica 040 635 275 040 635 039 [email protected] www.orehovica.hrOPĆINA PODTUREN Ivana Grščića 5, 40317 Podturen 040 847 260; 544 584 040 847 002 [email protected] www.opcina-podturen.hrOPĆINA PRIBISLAVEC Braće Radića 47, Pribislavec, 40000 Čakovec 040 360 100; 360 211 040 361 031 [email protected] www.pribislavec.hrOPĆINA SELNICA Jelačićev trg 4, 40314 Selnica 040 861 344 040 861 344 [email protected] www.selnica.hrOPĆINA STRAHONINEC Dravska 1, Strahoninec, 40000 Čakovec 040 333 088 040 333 341 [email protected] www.strahoninec.hrOPĆINA SVETA MARIJA Trg bana Jelačića 1, 40326 Sveta Marija 040 660 001 040 660 001 [email protected] www.svetamarija.hrOPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU Pleškovec 25, 40311 Lopatinec 040 855 305 040 855 294 [email protected] www.svetijurajnabregu.hrOPĆINA SVETI MARTIN NA MURI Trg Svetog Martina 3, 40313 Sveti Martin na Muri 040 868 231 040 868 922 [email protected] www.svetimartin.hrOPĆINA ŠENKOVEC Josipa Bedekovića 11, Šenkovec, 40000 Čakovec 040 343 250 040 343 750 [email protected] www.senkovec.hrOPĆINA ŠTRIGOVA Štrigova 31, 40312 Štrigova 040 851 039; 851 134 040 851 039 [email protected]ĆINA VRATIŠINEC Dr.Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec 040 866 966 040 867 314 [email protected] www.vratisinec.hrVAŽNIJE SLUŽBE I USTANOVEPOLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA J.Gotovca 7, 40000 Čakovec 040 373 111 www.mup.hrZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MŽ I.G.Kovačića 1e, 40000 Čakovec 040 310 337MEĐIMURJE PLIN ČAKOVEC Mihovljanska 70, 40000 Čakovec 040 396 281; 395 199 040 396 280 [email protected] www.medjimurje-plin.hrMEĐIMURSKE VODE Mihovljanska 70, 40000 Čakovec 040 373 700 040 373 700 [email protected] www.medjimurske-vode.hrHEP ČAKOVEC Žrtava fašizma 2, 40000 Čakovec 040 371 700HRVATSKE VODE ČAKOVEC I.Mažuranića 2, 40000 Čakovec 040 396 301 040 396 293DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE J.Gotovca 5, 40000 Čakovec 040 312 821JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec 040 343 822 098 631 152 [email protected] www. medjimurska-priroda.info

GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE ČAKOM D.O.O. Mihovljanska bb, 40000 Čakovec 040 372 466 040 395 391 [email protected] www.cakom.hrGRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE PRE-KOM D.O.O. Kralja Zvonimira 9, 40323 Prelog 040 645 535 040 646 898 [email protected] www.pre-kom.hrMURS-EKOM D.O.O., ZA KOMUNALNE USLUGE I TRGOVINU Frankopanska 8, 40315 Mursko Središće 040 543 314 040 543 314UNIMER D.D., SKUPLJA SEKUNDARNE SIROVINE R.Steinera 3, 40000 Čakovec 040 390 500 040 390 515

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA (048)

NAZIV INSTITUCIJE ADRESE TELEFON FAX E-MAIL WWWKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica 048 658 111 048 658 111 www.kckzz.hrUPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica 048 658 231 048 658 231 www.kckzz.hrUPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica 048 658 135 048 658 131 www.kckzz.hrGRAD KOPRIVNICA Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica 048 654 841; 654 840 048 279 543 [email protected] www.koprivnica.hrGRAD KRIŽEVCI Ivana Z. Dijankovečkog 12, 48260 Križevci 048 681 113; 681 411 048 681 207 [email protected], [email protected] www.krizevci.hrGRAD ĐURĐEVAC Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac 048 811 052; 811 052 048 811 009 [email protected] www.djurdjevac.hrOPĆINA SOKOLOVEC Trg dr.T. Bardeka 4, 48306 Sokolovac 048 838 315OPĆINA ĐELEKOVEC Palih Boraca 1, 48316 Đelekovec 048 834 020OPĆINA LEGRAD Trg Svetog Trojstva 53, 48317 Legrad 048 835 455 048 835 051OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec 048 638 100OPĆINA RASINJA Trg svetog Florijana 2, 48312 Rasinja 048 837 360 048 837 025

Page 63: Zeleni adresar

63

OPĆINA DONJA DUBRAVA Trg Republike 13, 40328 Donja Dubrava 040 688 919; 688 759 040 688 919 [email protected] www.donjadubrava.comOPĆINA DONJI KRALJEVEC Kolodvorska 52d, 40320 Donji Kraljevec 040 655 126 040 655 281 [email protected] www.donjikraljevec@hrOPĆINA DONJI VIDOVEC Rade Končara 9, 40327 Donji Vidovec 040 615 105 040 615 105 [email protected]ĆINA GORIČAN Trg Sv. Leonarda 22, 40324 Goričan 040 601 192 040 602 163 [email protected] www.gorican.hrOPĆINA GORNJI MIHALJEVEC Gornj Mihaljevec 74, 40306 Macinec 040 899 117 040 899 117 [email protected] www.gornjimihaljevec.hrOPĆINA KOTORIBA Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba 040 682 265 040 682 247 [email protected] www.kotoriba.hrOPĆINA MALA SUBOTICA Glavna 29/a, 40321 Mala Subotica 040 631 500 040 631 700 [email protected] www.opcina-mala-subotica.hrOPĆINA NEDELIŠĆE M.Tita 1, 40305 Nedelišće 040 821 107; 822 444 040 821 135 [email protected] www.nedelisce.hrOPĆINA OREHOVICA Čakovečka 9, 40322 Orehovica 040 635 275 040 635 039 [email protected] www.orehovica.hrOPĆINA PODTUREN Ivana Grščića 5, 40317 Podturen 040 847 260; 544 584 040 847 002 [email protected] www.opcina-podturen.hrOPĆINA PRIBISLAVEC Braće Radića 47, Pribislavec, 40000 Čakovec 040 360 100; 360 211 040 361 031 [email protected] www.pribislavec.hrOPĆINA SELNICA Jelačićev trg 4, 40314 Selnica 040 861 344 040 861 344 [email protected] www.selnica.hrOPĆINA STRAHONINEC Dravska 1, Strahoninec, 40000 Čakovec 040 333 088 040 333 341 [email protected] www.strahoninec.hrOPĆINA SVETA MARIJA Trg bana Jelačića 1, 40326 Sveta Marija 040 660 001 040 660 001 [email protected] www.svetamarija.hrOPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU Pleškovec 25, 40311 Lopatinec 040 855 305 040 855 294 [email protected] www.svetijurajnabregu.hrOPĆINA SVETI MARTIN NA MURI Trg Svetog Martina 3, 40313 Sveti Martin na Muri 040 868 231 040 868 922 [email protected] www.svetimartin.hrOPĆINA ŠENKOVEC Josipa Bedekovića 11, Šenkovec, 40000 Čakovec 040 343 250 040 343 750 [email protected] www.senkovec.hrOPĆINA ŠTRIGOVA Štrigova 31, 40312 Štrigova 040 851 039; 851 134 040 851 039 [email protected]ĆINA VRATIŠINEC Dr.Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec 040 866 966 040 867 314 [email protected] www.vratisinec.hrVAŽNIJE SLUŽBE I USTANOVEPOLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA J.Gotovca 7, 40000 Čakovec 040 373 111 www.mup.hrZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MŽ I.G.Kovačića 1e, 40000 Čakovec 040 310 337MEĐIMURJE PLIN ČAKOVEC Mihovljanska 70, 40000 Čakovec 040 396 281; 395 199 040 396 280 [email protected] www.medjimurje-plin.hrMEĐIMURSKE VODE Mihovljanska 70, 40000 Čakovec 040 373 700 040 373 700 [email protected] www.medjimurske-vode.hrHEP ČAKOVEC Žrtava fašizma 2, 40000 Čakovec 040 371 700HRVATSKE VODE ČAKOVEC I.Mažuranića 2, 40000 Čakovec 040 396 301 040 396 293DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE J.Gotovca 5, 40000 Čakovec 040 312 821JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec 040 343 822 098 631 152 [email protected] www. medjimurska-priroda.info

GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE ČAKOM D.O.O. Mihovljanska bb, 40000 Čakovec 040 372 466 040 395 391 [email protected] www.cakom.hrGRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE PRE-KOM D.O.O. Kralja Zvonimira 9, 40323 Prelog 040 645 535 040 646 898 [email protected] www.pre-kom.hrMURS-EKOM D.O.O., ZA KOMUNALNE USLUGE I TRGOVINU Frankopanska 8, 40315 Mursko Središće 040 543 314 040 543 314UNIMER D.D., SKUPLJA SEKUNDARNE SIROVINE R.Steinera 3, 40000 Čakovec 040 390 500 040 390 515

NAZIV INSTITUCIJE ADRESE TELEFON FAX E-MAIL WWWKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica 048 658 111 048 658 111 www.kckzz.hrUPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica 048 658 231 048 658 231 www.kckzz.hrUPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica 048 658 135 048 658 131 www.kckzz.hrGRAD KOPRIVNICA Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica 048 654 841; 654 840 048 279 543 [email protected] www.koprivnica.hrGRAD KRIŽEVCI Ivana Z. Dijankovečkog 12, 48260 Križevci 048 681 113; 681 411 048 681 207 [email protected], [email protected] www.krizevci.hrGRAD ĐURĐEVAC Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac 048 811 052; 811 052 048 811 009 [email protected] www.djurdjevac.hrOPĆINA SOKOLOVEC Trg dr.T. Bardeka 4, 48306 Sokolovac 048 838 315OPĆINA ĐELEKOVEC Palih Boraca 1, 48316 Đelekovec 048 834 020OPĆINA LEGRAD Trg Svetog Trojstva 53, 48317 Legrad 048 835 455 048 835 051OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec 048 638 100OPĆINA RASINJA Trg svetog Florijana 2, 48312 Rasinja 048 837 360 048 837 025

Page 64: Zeleni adresar

64

OPĆINA KOPRIVNIČKI BREG Kralja Tomislava bb, 48324 Koprivnički Breg 048 830 420 048 830 066OPĆINA DRNJE Trg kralja Tomislava 27, 48322 Drnje 048 831 263 048 831 405OPĆINA FERDINANDOVAC Trg Slobode 28, 48356 Ferdinandovac 048 817 013 048 817 200OPĆINA GOLA Pavleka Miškine 1, 48331 Gola 048 833 065OPĆINA GORNJA RIJEKA Trg S. Rubida Erdody 3, 48268 Gornja Rijeka 048 271 115 048 855 021OPĆINA HLEBINE Trg Ivana Gundulića 1, 48323 Hlebine 048 836 139 [email protected] www.hlebine.infoOPĆINA KALINOVAC Dravska 4, 48361 Kalinovac 048 883 006 048 883 007 www.kalinovac.hrOPĆINA KALNIK Trg Stjepana Radića 5, 48269 Kalnik 048 857 250 048 857 249 [email protected] www.kalnik.comOPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI Kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski 048 816 066OPĆINA KUTNJAK Kutnjak 113, 48317 Kutnjak 048 863 355OPĆINA LOVAS Stjepana Radića 1, 48350 Lovas 098 248 358 www.lovas.hrOPĆINA MOLVE Trg kralja Tomislava 32, 48327 Molve 048 892 024; 892 174 048 892 294 www.molve.hrOPĆINA NOVI GRAD PODRAVSKI Blaža Mađera 4, 48325 Novi grad Podravski 048 832 130 048 832 133 [email protected] www.novigrad-podravski.hrOPĆINA NOVO VIRJE Trg Vladimira Jagarinc 1, 48355 Novo Virje 048 810 089 048 810 089 www.novo-virje.hrOPĆINA PETERANEC Matije Gupca 13, 48321 Peteranec 048 636 289 048 636 436OPĆINA PODRAVSKE SESVETE Ivana Mažuranića 3, 48363 Podravske Sesvete 048 819 607 048 819 250 www.podravske-sesvete.hrOPĆINA SELNICA PODRAVSKA Selnica Podravska 115, 48317 Selnica Podravska 048 863 353OPĆINA SOKOLOVAC Trg dr. T. Bardeka 4, 48306 Sokolovac 048 838 315 048 838 061OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO Trg Karla Lukaša 11, 48214 Sveti Ivan Žabno 048 211 010 048 211 031OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC Sveti Petar Orehovec 12, 48267 Sveti Petar Orehovec 048 856 141 048 856 144OPĆINA VIRJE Trg Stjepana Radića 7, 48326 Virje 048 897 053 048 897 680 www.virje.hrOPĆINA IMBRIOVEC Imbriovec 65, 48316 Imbriovec 048 834 025DRŽAVNI INSPEKTORAT REPUBLIKE HRVATSKE U ĐURĐEVCU Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac 048 818 422MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA - INSPEKCIJSKE POSLOVE U ĐURĐEVCU Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac 048 818 420

POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac 048 658 232ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENE-KOMUNALNE POSLOVE, GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA Ivana Z. Dijankovečkog 12, 48260 Križevci 048 720 309

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KKZ Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica 048 622 994 048 622 994 [email protected] www.zzjz-kkz.hrVODOOPSKRBA 048 681 655; 712 822 048 270 271 [email protected] KOMUNALAC KOPRIVNICA Mosna 15, 48000 Koprivnica 048 251 833 048 251 803 [email protected] www.komunalac-kc.hrKOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O., KRIŽEVCI Ulica Drage Grdenića 7, 48260 Križevci 048 681 655; 712 822 048 270 271 [email protected] www.komunalno-krizevci.hrKOMUNALNIJE D.O.O Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac 048 812 304 048 812 663

Page 65: Zeleni adresar

65

OPĆINA KOPRIVNIČKI BREG Kralja Tomislava bb, 48324 Koprivnički Breg 048 830 420 048 830 066OPĆINA DRNJE Trg kralja Tomislava 27, 48322 Drnje 048 831 263 048 831 405OPĆINA FERDINANDOVAC Trg Slobode 28, 48356 Ferdinandovac 048 817 013 048 817 200OPĆINA GOLA Pavleka Miškine 1, 48331 Gola 048 833 065OPĆINA GORNJA RIJEKA Trg S. Rubida Erdody 3, 48268 Gornja Rijeka 048 271 115 048 855 021OPĆINA HLEBINE Trg Ivana Gundulića 1, 48323 Hlebine 048 836 139 [email protected] www.hlebine.infoOPĆINA KALINOVAC Dravska 4, 48361 Kalinovac 048 883 006 048 883 007 www.kalinovac.hrOPĆINA KALNIK Trg Stjepana Radića 5, 48269 Kalnik 048 857 250 048 857 249 [email protected] www.kalnik.comOPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI Kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski 048 816 066OPĆINA KUTNJAK Kutnjak 113, 48317 Kutnjak 048 863 355OPĆINA LOVAS Stjepana Radića 1, 48350 Lovas 098 248 358 www.lovas.hrOPĆINA MOLVE Trg kralja Tomislava 32, 48327 Molve 048 892 024; 892 174 048 892 294 www.molve.hrOPĆINA NOVI GRAD PODRAVSKI Blaža Mađera 4, 48325 Novi grad Podravski 048 832 130 048 832 133 [email protected] www.novigrad-podravski.hrOPĆINA NOVO VIRJE Trg Vladimira Jagarinc 1, 48355 Novo Virje 048 810 089 048 810 089 www.novo-virje.hrOPĆINA PETERANEC Matije Gupca 13, 48321 Peteranec 048 636 289 048 636 436OPĆINA PODRAVSKE SESVETE Ivana Mažuranića 3, 48363 Podravske Sesvete 048 819 607 048 819 250 www.podravske-sesvete.hrOPĆINA SELNICA PODRAVSKA Selnica Podravska 115, 48317 Selnica Podravska 048 863 353OPĆINA SOKOLOVAC Trg dr. T. Bardeka 4, 48306 Sokolovac 048 838 315 048 838 061OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO Trg Karla Lukaša 11, 48214 Sveti Ivan Žabno 048 211 010 048 211 031OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC Sveti Petar Orehovec 12, 48267 Sveti Petar Orehovec 048 856 141 048 856 144OPĆINA VIRJE Trg Stjepana Radića 7, 48326 Virje 048 897 053 048 897 680 www.virje.hrOPĆINA IMBRIOVEC Imbriovec 65, 48316 Imbriovec 048 834 025DRŽAVNI INSPEKTORAT REPUBLIKE HRVATSKE U ĐURĐEVCU Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac 048 818 422MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA - INSPEKCIJSKE POSLOVE U ĐURĐEVCU Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac 048 818 420

POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac 048 658 232ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENE-KOMUNALNE POSLOVE, GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA Ivana Z. Dijankovečkog 12, 48260 Križevci 048 720 309

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KKZ Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica 048 622 994 048 622 994 [email protected] www.zzjz-kkz.hrVODOOPSKRBA 048 681 655; 712 822 048 270 271 [email protected] KOMUNALAC KOPRIVNICA Mosna 15, 48000 Koprivnica 048 251 833 048 251 803 [email protected] www.komunalac-kc.hrKOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O., KRIŽEVCI Ulica Drage Grdenića 7, 48260 Križevci 048 681 655; 712 822 048 270 271 [email protected] www.komunalno-krizevci.hrKOMUNALNIJE D.O.O Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac 048 812 304 048 812 663

Page 66: Zeleni adresar

66

Naslov: Zeleni adresar Mreže Zelenih telefona HrvatskeII. nadopunjeno izdanje

Izdavač: Mreža Zelenih telefona HrvatskeZelena Akcija iz Zagreba, Eko Pan iz Karlovca, Ekološko društvo Žmergo iz Opatije, Zelena Istra iz Pule, Sunce iz Splita, ZEO Nobilis iz Čakovca, Franjo Koščec iz Varaždina, Zeleni Osijek iz Osijeka, Zeleni San iz Vinkovaca, Krka Knin iz Knina i Eko Zadar iz Zadra.

Projekt: SPREADING THE GREEN PHONE SERVICE

Pripremile/i: Ana Bajsić, Mirela Bilokapić, Atana Grbić – Martinović, Marija Jurčević, Inga Kukolj, Valentina Mesarić, Dora Radosavljević, Milena Radošević, Sanda Sabadi, Jasna Šumanovac, Žmergo

Oblikovanje i priprema za tisak: Jelena Đorđević

Tisak i dorada: Tiskara Zelina d.d.

Naklada: 1000 primjerakaKarlovac, 2008.

IMPRESSUM

Page 67: Zeleni adresar

“This project is being implemented with a grant given through the Re-gional Environmental Center for Central and Eastern Europe’s SECTOR Programme. This programme is funded by the Swedish International De-velopment Cooperation agency (Sida).”“Provedba ovog projekta omogućena je temeljem financijske potpore REC-a (Regional Environmental Center) kroz SECTOR programa za cen-tralnu i istočnu Evropu. Ovaj program financira SIDA (Swedish Interna-tional Development Cooperation Agency).”

Page 68: Zeleni adresar

062 I23 456

TISKANO NA RECIKLIRANOM PAPIRU

cijena poziva jednaka je cijeni lokalnog poziva