ZAVOD ZA  KOLSTVO REPUBLIKE HRVATSKE Zagreb, 22. veljae 2005

 • View
  36

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ZAVOD ZA ŠKOLSTVO REPUBLIKE HRVATSKE Zagreb, 22. veljače 2005. Tema: SAMOVREDNOVANJE RADA RAVNATELJA. SVRHA/CILJ:. OSMISLITI KRITERIJE ZA USPJEŠNO VOĐENJE ŠKOLE I ZA SAMOVREDNOVANJE RADA RAVNATELJA. ZADACI:. - PowerPoint PPT Presentation

Text of ZAVOD ZA  KOLSTVO REPUBLIKE HRVATSKE Zagreb, 22. veljae 2005

 • ZAVOD ZA KOLSTVO REPUBLIKE HRVATSKE Zagreb, 22. veljae 2005.

 • Tema: SAMOVREDNOVANJE RADA RAVNATELJA

 • SVRHA/CILJ:

  OSMISLITI KRITERIJE ZA USPJENO VOENJE KOLE I ZA SAMOVREDNOVANJE RADA RAVNATELJA.

 • ZADACI:

  1. PRONAI RAVNATE-LJICU/-LJA KOJI RADI U SLINOJ KOLSKOJ SITUACIJI

  2. UKAZATI NA POSTOJEU SITUACIJU U KOJOJ KOLA DJELUJE

  3. UPOZNATI SASTAVNICE KOMPETENCIJA POTREBNIH ZA USPJENO VOENJE KOLE

  4. PREDLOITI KRITERIJE ZA USPJENO I KVALITETNO VOENJE KOLE

  5. STVORITI INSTRUMENTARIJ ZA SAMOVREDNOVANJE RADA RAVNATELJA

 • OBLICI I METODE RADA: individualni, frontalni, rad u skupini, pedagoka promiljaonica, razgovor, pisanje, rasprava, demonstracija, metoda kritikog miljenja, kauzalna metoda, karusel

 • TIJEK RADA: I. LEDOLOMAC: BINGO 10 -15 min.

 • UPUTA:Pokuajte pronai dvije ravnate-ljice/lja za svako navedeno obiljeje i u predvienu rubriku upiite njihova imena.

 • II. TEMELJNE OSOBINE I OBILJEJA VODITELJA, UPRAVLJAA/RUKOVODITELJA PROCESIMA 10 min.

  - istine autoriteta/autoriteta istine,- globalizacije i regionalizacije,- centralizacije i decentralizacije- velikih /tromih i manjih/ hitrih sustava

 • A. STRUNOST 1. Struna kompetencija potrebna kvalifikacijaradno iskustvovie /meu disciplinarnostkoritenje sredstava i pamagala u raduprosudba i prilagodljivost2. Didaktiko-metodika kompetencija uoavanje bitnoga i koncepcijsko planiranjevizija i cjelovit pristupsmanjenje sloenosti/ jednostavnostdidaktiko-metodika sistematinostkoritenje suvremenih modela

 • B. OSOBNOST 1. Drutvena komunikacijska kompetencija otvorenost i iskrenosttimski radsposobnost izraavanja i argumentiranjarealnost procjenjivanja i vrednovanja sposobnost predvoenja i moderiranja2. Osobna kompetencijainteligencija, kreativnost i intuicijapoduzetnost i inicijativavjerodostojnost i postojanost(samo) odgovornost zrelost i nastup

 • C. DJELOTVORNOST

  1. Zalaganje i izdrljivost2. Uinkovitost3. Kvaliteta rada4. Pouzdanost i tonost

 • III. KRITERIJ USPJENOG/NEUSPJENOG VOENJA KOLE 45 minindividualni rad 10 min

 • b) rad u paru 10 min

 • c) rad u skupini 10 min

 • d) GLASNOGOVORNICI 15 min

  Usporedba s pripremljenim KRITERIJIMA uspjenog/neuspjenog voenja kole

 • U S P J E N O VOENJE I. NASTAVNICI I RAVNATE -LJICA/-LJ - I M A J U VIZIJU RAZVOJA - S U S T A V N O PRISTUPAJU ANALIZI AKTUALNE I BUDUE SITUACIJE U KOLI - P O S T O J I Z A J E D N I KO RAZUMIJEVANJE ZA VRIJEDNOSTI S OBZIROM NA TENJE VEZANE UZ PROCES UENJA I POUAVANJA I MEULJUDSKIH ODNOSA.

 • II. INICIJATIVA I VIZIJA RAVNATE- LJICE/-LJA I VODITELJA STRUNIH VIJEA - J A S N O DEFINIRAJU S M J E R I N A I N RADA - ONI I UENICI KOJI DJELOTVORNO I UINKOVITO UE, DOPRINOSE RAZVOJU KOLE.

 • RAVNATE-LJICA/-LJ I NASTAVNICI UVAAVAJU P O T R E B E UENIKA RODITELJA, PA PREMA TOME IZRAUJU R A Z V O J N I P L A N KOLE.

 • IV. PLANIRANO I PROGRAMIRANO R E D O V I T O SE PRATI U O E N I PROBLEMI RJEAVAJU SE U P O E T N O J ETAPI. FINANCIJSKIM SREDSTVIMA SE UPRAVLJA VODEI BRIGU O PRIORITETIMA.

 • V. J A S N O SE DEFINIRAJU SVAKODNEVNI ZADACI. P R A V I N E ODLUKE UENICI, NASTAVNICI I RODITELJI DOSLJEDNO SLIJEDE.

 • VI. ULOGE RAVNATE-LJICE/-LJA, NASTAVNIKA I UENIKA P R I M J E R E N O SU I JASNO DEFINIRANE PREMA O D G O V O R N O S T I.

 • VII. U KOLI SU P O Z N A T A PRAVILA USPJENE KOMUNIKACIJE//HORIZONTALNA I VERTIKALNA//. RAVNATE-LJICA/-LJ I NASTAVNICI UVIJEK SU DOSTUPNI ZA KOMUNIKACIJU UENICIMA I RODITELJIMA.

 • VIII. REDOVITO SE RADE PERIODINA IZVJEA O REZULTATIMA RADA. USPJENOST UENJA I POUAVANJA PROCJENJUJE SE PREMA ZADANIM KRITERIJIMA A TO SU:

 • - PROLAZNOST UENIKA- REDOVITOST OSTVARIVANJA PLANA I PROGRAMA- KONKRETNA PRIMJENA TEORETSKIH ZNANJA - PRIMJENA SUVREMENIH NASTAVNIH SREDSTAVA IPOMAGALA- KORELACIJA I INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRAJA- UVOENJE INOVACIJA- REDOVITO STRUNO USAVRAVANJE DJELATNIKA KOLE- RAVNATELJ PRATI NASTAVNI PROCES POJEDINOG NASTAVNIKA JEDNOM U POLUGODITU- PEDAGO-GINJA/-G PSIHOLO-GINJA/-G NAJMANJE JEDNOM U POLUGODITU PARTNER JE RAZREDIKU U OSTVARIVANJU SATA RAZREDNOG ODJELA.

 • S R E Z U L T A T I M A USPJENOSTI/ NEUSPJENOSTI U OSTVARIVANJU SVRHE/CILJA I ZADATAKA UPOZNATI SU SVI SUBJEKTI KOLE RADI DALJNJEG PLANIRANJA RADA.

 • NEUSPJENO VOENJEI. NASTAVNICI I RAVNATE-LJICA/ -LJ NEMAJU VIZIJU RAZVOJA KOLE - NE PRISTUPAJU SUSTVANO ANALIZI AKTUALNE I BUDUE SITUACIJE U KOLI - POSTOJE OZBILJNE RAZLIKE ZA VRIJEDNOSTI ZA KOJE SE ZALAU DJELATNICI I VIDLJIVE SU KROZ DJELOVANJE I PONAANJE.

 • II. NASTAVNICI OSJEAJU DA SE NJIHOV RAD NE CIJENI. - UENICI NE UE DJELOTVORNO. - POSTIGNUTI REZULTATI UENJA NISU U SKLADU SA SPOSOBNOSTIMA UENIKA.

 • III. PLAN RAZVOJA NIJE TEMELJEN NA PROCJENI POTREBA. OPERATIVNI PROGRAMI NISU REALNO POSTAVLJENI. DEFINIRANI CILJEVI I PROVEDBA NISU MEUSOBNO USKLAENI.

 • IV. NE POSTOJI KOORDINACIJA ODLUKA I DJELOVANJA. LJUDSKI RESURSI NISU DOVOLJNO ISKORITENI.

 • V. ADMINISTRATIVNI OKVIRI SU KONICA KREATIVNOSTI. NASTAVNICI ZNALCI NE KORISTE SE DOVOLJNO U FUNKCIJI PRAENJA DOGAAJA U KOLI I TRAENJA RJEENJA ZA PROBLEME.

 • VI. ODLUKE SE DONOSE BEZ DOVOLJNE PARTICIPACIJE SUBJEKATA KOLE I PROHODNOSTI INFORMACIJA.

 • VII. MEUSOBNA KOMUNIKACIJA NIJE NA RAZINAMA POTREBA NASTAVNIKA, UENIKA RODITELJA RAVNATE-LJICA/-LJ NISU DOSTUPNI DJELATNICIMA, NAJEE SU IZVAN KOLE, NEMAJU VREMENA I SL.

 • VIII. VREDNOVANJE I ANALIZE RADA SE NE RADE ILI SU NEUINKOVITE. KRITERIJ USPJENOSTI SE NE KORISTI U SVRH KOMPARACIJE. INFORMACIJE USPJENOSTI/NEUSPJENOSTI SU NEDOSTUPNE I NE KORISTE SE ZA UNAPREIVANJE RADA.

 • IV. STVARANJE INSTRUMENTARIJA ZA SAMOVREDNOVANJE RADA RAVNATELJAKARAKTERISTIKE / OSOBINE USPJEN-E/OG RAVNATE-LJICE/LJA . SAMOODGOVORNOSTUSMJERENOST IZVRAVANJU ZADATAKAORIGINALNOSTSAMOPOUZDANJEODLUNOSTUPORNOSTSPREMNOST ZA PREUZIMANJE RIZIKASPOSOBNOST SUOAVANJA SA STRESOMSPOSOBNOST UTJECAJA NA DRUGEPRIHVATLJIVOST DRUGIHSPOSOBNOST (PRED) VOENJA DJELOTVORNOSTPOVJERENJE

 • Sudionici se podijele u pet skupina i odabiru karakteristiku/ osobinu ( 1, 2, 5 ili sve ) za koju ele izraditi INSTRUMENTARIJ za SAMOPROCJENU RADA RAVNATELJA // procesualni pristup . Izrada instrumentarija u skupinama 25 min

 • Nakon toga svoj uradak alju ostalim skupinama koje itaju uraeno i dopisuju svoje prijedloge. Prosudba u svim skupinama 20 min

 • Glasnogovornici skupina predstave uratke svim sudionicima PROMILJAONICE. 5 min

 • POVRATAK U OSOBNI IZVOR SNAGE 2 min

 • Da bi uspjeli moramo HTJETI ZNATI POSLUATI UTI ( OSJETITI ) RAZUMJETI SHVATITI PRIHVATITI PRIMIJENITI