Zaštita bilja

  • View
    3.941

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Zaštita bilja

Prof. dr. Milan Maceljski Prof. dr. Bogdan Cvjetkovi} Prof. dr. Jasminka Igrc Bar~i} Prof. dr. Zvonimir Ostoji}

Priru~nik iz za{tite bilja(za zaposlenike u poljoprivrednim ljekarnama)

Priru~nik je dostupan na Internetu: http://www.ergraf.hr/tiskara-md/

Zagreb, 1997.1

ZAVOD ZA ZA[TITU BILJA U POLJOPRIVREDI I [UMARSTVU REPUBLIKE HRVATSKE Za izdava~a: Mr. Radoslav Maslin, ravnatelj Autori: prof. dr. Milan Maceljski, prof. dr. Bogdan Cvjetkovi}, prof. dr. Jasminka Igrc Bar~i}, prof. dr. Zvonimir Ostoji} Urednici: prof. dr. Milan Maceljski, prof. dr. Bogdan Cvjetkovi}, prof. dr. Jasminka Igrc Bar~i}, prof. dr. Zvonimir Ostoji} Grafikon na omotu: Broj dopu{tenih sredstava za za{titu bilja u Hrvatskoj. Stanje 1996. iz "Glasnika za{tute bilja", 2-3/1996. Tisak: Tiskara MD - Zagreb, tel: 531-321 i 380-058 E-mail: tiskara-md zg.tel.hrTiskano sukladno ~l. 15. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju promet sredstvima za za{titu bilja na veliko i malo, te o na~inu i postupku osposobljavanja zaposlenika koji ~uvaju i izdaju sredstva za za{titu bilja.

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveu~ili{na biblioteka, Zagreb UDK 632.9(035) PRIRU^NIK iz za{tite bilja : za zaposlenike u poljoprivrednim ljekarnama) / Milan Maceljski . . . . - Zagreb : Zavod za za{titu bilja u poljoprivredi i {umarstvu Republike Hrvatske, 1997. 187 str. : ilustr. ; 24 cm Bibliografija: str. 187. ISBN 953-96985-0-2 1. Maceljski, Milan 970210038

ISBN 953-96985-0-22

Kazalo

1. Uvod i zakonski propisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.1. Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.2. Zakonski propisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2. [teto~inje bilja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. [tetnici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Uzro~nici bolesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Korovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Za{tita bilja - op}i dio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Pojam za{tite bilja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Mjere za{tite bilja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Integrirana za{tita bilja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Organsko-biolo{ka proizvodnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Sredstva za za{titu bilja (fitofarmacija) - op}i dio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Proizvodnja i potro{nja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Registracija sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Podjela sredstava za za{titu bilja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Otrovnost za ~ovjeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Ostaci sredstava na poljoprivrednim proizvodima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6. Izbor sredstva u odnosu na karencu i namjenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7. Otrovnost po ivotinje, biljke i okoli{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8. Mjere za za{titu osoba i okoli{a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.9. Postupak u slu~aju otrovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.10. Rezistentnost {teto~inja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.11. Oblik (formulacija) sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.12. Kombinirana sredstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13. Mije{anje sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.14. Priprema sredstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.15. Primjena sredstava za za{titu bilja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.16. Prilozi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.16.1. primjeri izdanih dopu{tenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.16.2. zna~enje oznaka upozorenja i obavijesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.16.3. karence propisane za pesticide u Hrvatskoj (ujedno pregled dopu{tenih namjena). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.16.4. dodatni primjeri izra~unavanja koncentracija i doze . . . . . . . . . . . . 11 11 16 19 27 27 27 31 33 35 36 37 38 39 41 44 46 47 49 50 51 53 53 54 58 64 64 67 72 813

5. Sredstva za za{titu bilja (fitofarmacija) - posebni dio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 5.1. Zoocidi 5.1.1. Insekticidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 5.1.2. Akaricidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 5.1.3. Nematocidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 5.1.4. Limacidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 5.1.5. Rodenticidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 5.1.6. Korvicidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 5.2. Fungicidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 5.3. Herbicidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 6. Mjere za{tite bilja po kulturama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 6.1. [tetnici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 6.1.1. Ratarski usjevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 6.1.2. Povr}e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 6.1.3. Povr}e i cvije}e u za{ti}enom prostoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 6.1.4. Vo}ke i vinova loza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 6.1.5. Cvije}e, ukrasno drve}e i grmlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 6.1.6. Uskladi{teni poljoprivredni proizvodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 6.2. Uzro~nici bolesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 6.2.1. Ratarski usjevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 6.2.2. Povr}e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 6.2.3. Vo}ke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 6.2.4. Vinova loza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 6.2.5. Ukrasno i {umsko bilje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 6.3. Korovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 6.3.1. Ratarski usjevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 6.3.2. Povr}e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 6.3.3. Vo}njaci i vinogradi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 7. Preporu~ena literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

4

1. UVOD I ZAKONSKI PROPISI1.1. UVODSve kulturne (i divlje) biljke napadaju razli~iti neprijatelji. To su razli~iti {tetnici (kukci i druge ivotinje), uzro~nici bolesti (gljivice i dr.), te korovi. Ove biljne neprijatelje nazivamo zajedni~kim nazivom {teto~injama bilja. [teto~inje prorje|uju sklop i uzrokuju uginu}e biljaka, uzrokuju njihov krljavi razvoj i slabije proizvodne sposobnosti, o{te}uju plodine te na brojne druge na~ine smanjuju urod ili kakvo}u poljoprivrednih proizvoda. Najnoviji podaci ukazuju da {teto~inje smanjuju prirod poljoprivrednih kultura u svijetu za 42%, a u Europi za 28%. Na{a su istraivanja pokazala da {teto~inje u Hrvatskoj smanjuju proizvodnju poljoprivrednih kultura za 29,2%. Priblino jedna tre}ina ovih {teta otpada na {tetnike, druga na uzro~nike bolesti, a tre}a na korove. Navedeni podaci o visini {teta se odnose na mogu}i (potencijalni) prirod, pa su izraene postotkom priroda koji bi se postigao da ovih {teta nema. O~ito je da pri visini {teta od 29,2% mogu}eg priroda, nama ostaje samo 70,8% tog priroda. Stoga je postotak {teta na ostvareni prirod jo{ mnogo ve}i i za Hrvatsku iznosi 41,25%. Ra~unanje % na mogu}i prirod zna~i da je kod {tete 25% i ostvarenog priroda p{enice od 6 t/ha, {teta 2 tone, jer je prirod (mogu}i) bez ovih {teta trebao biti 8 t. Ako se pokusom utvrdi da je na povr{ini gdje je zlatica uni{tila cimu krumpira prirod 10 t/ha, a na dijelu za{ti}enom od zlatice 15 t/ha, razlika od 5 t stavlja se u odnos s prirodom ostvarenim uz za{ti