of 30 /30
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Mostar; Listopad 2011 godine Stjepan Mijač, dipl.ing.rud. Šef odsjeka za rudarstvo Zakonsko uređenje oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine

Zakonsko uređenje oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Zakonsko uređenje oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i

Zakonsko ureenje oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i HercegovineMostar;  Listopad 2011 godine 
Zakonsko ureenje oblasti rudarstva  u Federaciji Bosne i Hercegovine
Nakon potpisanog mirovnog sporazuma u amerikom gradu
Daytonu 21.11.1995. godine te potpisanim konanim
sporazumom u Parizu 14.12.1995. godine
Bosna i Hercegovina

Distrikt je Brko
od 10 upanija odnosno kantona
1. Unskosanska 2. Posavska 3. Tuzlanska
4. Zeniko –dobojska 5. Bosanskopodrinjska 6. Središnja Bosna
7. Hercegovakoneretvanska 8. Zapodnohercegovaka
9. Sarajevska 10. Hercegbosanska
• Prema Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine lanak  III. 2. i) 
federalne i upanijske vlasti nadlene su  izmeu ostalog i za 
korištenje prirodnih bogatstava.    • 1.U skladu sa potrebama, navedena nadlenost moe biti 
ostvarena zajedniki ili odvojeno, ili od strane upanije 
kordinirano od federalne vlasti. • 2. upanije i federalna vlast dogovaraju se na trajnoj osnovi u 
pogledu ove nadlenosti. • 3.Federalna vlast ima pravo utvrivati politiku i donositi 
zakone koji se tiu ove nadlenosti. • 4. upanije imaju pravo utvrivati politiku i provoditi zakone 
koje se tiu ove nadlenosti.
Zakoni • Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donio je Zakon o geološkim 
istraivanjima Federacije Bosne i Hercegovine koji je objavljen u „Slubenim 
novinama Federacije BiH“, broj 9/10 od 26.2.2010. godine
i
Federacije Bosne i Hercegovine koji je objavljen u „Slubenim novinama 
Federacije BiH“, broj 26/10 od 5.5.2010. godine.
• Meusobni odnosi u ovim zakonima ureeni su na naelima razgranienja prava, 
obveza i odgovornosti izmeu nadlenih organa federacije i upanija nad 
pojedinim vrstama mineralnih sirovina.  
• Zakoni su dostupnina Web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i 
industrije www.fmeri.gov.ba
• Do donošenja federalnih zakona u Federaciji Bih primjenjivani su: Zakon o 
geološkim istraivanjima (“Slubeni list  R BiH”, br. 3/93 i 13/94), i  
• Zakon o rudarstvu (“Slubeni list  R BiH”, br. 24/93 i 13/94, “Slubene novine 
Federacije BiH”, broj 6/08).
• Pored navedenih zakona, upanije: Zapadnohercegovaka, Hercegbosanska, 
Središnja Bosna  i Zenikodobojska donijele su propise kojim su uredile 
istraivanje i eksploataciju mineralnih sirovina. upanijski zakoni su još
na snazi.
• djelatnosti koje koriste rezultate geoloških istraivanja; • izrada i podjela geoloških karata,  izrada i revizija geološke 
dokumentacije i nostrifikacija geološke dokumentacije;  
• istrani prostor i voenje katastra istranih prostora;  • odobrenje za izvoenje geoloških istraivanja i izvoenje geoloških   istraivanja,ukidanje odobrenja:
• prikupljanje i izrada geološke baze podataka;  • finansiranje geoloških istraivanja od interesa za Federaciju;  • polaganje strunog ispita, i  • inspekcijski i upravni nadzor nad provoenjem Zakona i druga 
pitanja vezana uz geološka istraivanja.
Razgranienje nadlenosti za izdavanje odobrenja za geološka istraivanja
Razgranienje je ureeno u lanku 26. Zakona na nain da:
• Odobrenje za izvoenje fundamentalnih geoloških istraivanja izdaje 
Federalno ministarstvo.
• Odobrenje za izvoenje regionalnih i detaljnih geoloških istraivanja za 
mineralnu sirovinu iz lanka 3. to. a), b) i c) ovoga zakona izdaje Federalno 
ministarstvo.
• Odobrenje za izvoenje regionalnih i detaljnih geoloških istraivanja za 
mineralne sirovine iz lanka 3. to. d), e) i f) ovoga zakona izdaje 
mjerodavno kantonalno ministarstvo.
• Odobrenje za izvoenje.regionalnih i detaljnih geoloških istraivanja iz 
stavka (3) ovoga lanka u okviru istranog prostora koji zahvata teritorije 
više kantona izdaje Federalno ministarstvo.
• Postupak dodjele odobrenja za istraivanje iz st. (1), (2), (3) i (4) ovoga 
lanka koji se vrše na temelju odluke Vlade Federacije iz lanka 10. stavak 
(2) ovoga zakona propisat }e se posebnim pravilnikom koji donosi
federalni 
ministar.
uprave.
•energetske mineralne sirovine 
sve vrste fosilnih goriva, ugljovodonici u 
vrstom, tenom i gasovitom stanju, sve vrste bituminoznih i uljnih stijena,
ostali gasovi koji se nalaze u zemlji i radioaktivne mineralne sirovine; •mineralne sirovine iz kojih se mogu proizvoditi metali i njihova
upotrebljiva jedinjenja; •sve vrste soli i sve vrste podzemnih voda; •nemetaline mineralne sirovine: abrazivi, azbesti, barit, bentonit, bijeli 
boksit, cementni laporci, dijatomit, dolomit, feldspat, fluorit,
gips, grafit, 
poludrago kamenje, šljunak i pijesak za graevinarstvo izvan vodenih 
tokova; •sve sekundarne mineralne sirovine koje se pojavljuju kao neiskorišteni 
ostatak dobijanja, obogaivanja i prerade primarnih mineralnih sirovina, i •sve nenabrojane mineralne sirovine prirodnog porijekla.
upanijski zakoni –
o geološkim istraivanjima sa odredbama ovog zakona.
Rok za usuglašavanje je 6 mjeseci od dana stupanja na snagu 
ovog Zakona.
  Zakon  ureuje:  • pravni status rudnog blaga odnosno mineralnih sirovina; • nain i uvjeti upravljanja mineralnim sirovinama;  • izvoenje rudarskih radova, obustava izvoenja i trajni prekid 
rudarskih radova;
• mjere zaštite na radu; • tehniku dokumentaciju, projektiranje i reviziju rudarskih projekata; • rudarska mjerenja i rudarske planove; • inspekcijski nadzor; • zaštita i ureenje prostora;  • kaznene odredbe, i  • druga pitanja vezana uz upravljanje mineralnim sirovinama na 
teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
• Rudno blago je dobro od opeg interesa i pod posebnom je 
zaštitom.
Podjela mineralnih sirovina
lanak 7. Zakona
Mineralnim sirovinama, u smislu ovoga zakona, smatraju se sve organske i 
neorganske mineralne sirovine koje se nalaze u vrstom, tenom i plinovitom 
stanju, u primarnom obliku (leištu) ili u nanosima, jalovištima, talionikim 
troskama i prirodnim rastvorima i to:
• energetske mineralne sirovine – sve vrste fosilnih ugljena, ugljovodonici u 
vrstom, tenom i plinovitom stanju, sve vrste bituminoznih i uljnih stijena, ostali 
plinovi koji se nalaze u zemlji i radioaktivne mineralne sirovine;
• mineralne sirovine iz kojih se mogu proizvoditi metali i njihova
jedinjenja; • sve vrste soli i solnih voda i plinovi koji se s njima javljaju; • nemetalne mineralne sirovine: abrazivi, azbesti, barit, bentonit, bijeli boksit, 
cementni laporci, dijatomit, dolomit, feldspat, fluorit, gips, grafit, kreda, 
krenjak, kremen, kvarcni pijesak, kvarcit, keramike i vatrostalne gline, 
keramziti, škriljci, liskuni, magneziti, opekarske gline, pirofiliti, sumpor, tuf, talk, 
talkni škriljci, tehnikograevinski kamen, arhitektonskograevinski kamen, 
ukrasno i poludrago kamenje, šljunak i pijesak za graevinarstvo izvan vodenih 
tokova;
• sve sekundarne mineralne sirovine koje se javljaju kao neiskorišteni ostatak 
dobijanja, obogaivanja i prerade primarnih mineralnih sirovina, i
• sve nenabrojane mineralne sirovine prirodnog podrijetla.
Razgranienje nadlenosti izmeu federalne i upanijskih vlasti
• Upravljanje mineralnim sirovinama iz lanka 7. stavak 1. to. 
1., 2. i 3. ovoga zakona vrši Federalno ministarstvo energije, 
rudarstva i industrije   • Upravljanje mineralnim sirovinama iz lanka 7. stavak 1. to. 
4., 5. i 6. ovoga zakona vrše upanijska ministarstva 
mjerodavna za rudarstvo. • Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ima pravo donijeti 
odluku za eksploataciju mineralne sirovine od posebnog 
interesa za Federaciju BiH.
eksploataciju mineralnih sirovina, potrebno je od Federalnoga 
ministarstva odnosno upanijskog ministarstva mjerodavnog 
za rudarstvo ishoditi sljedee dozvole: 1.dozvola za eksploataciju; 2.dozvola za potpunu i trajnu obustavu eksploatacije; 3.dozvola za izvoenje radova po rudarskom projektu; 4.dozvola za uporabu rudarskih objekata, postrojenja, ureaja i 
instalacija 
5.dozvola za vršenje periodinih pregleda, mjerenja i ispitivanja 
orua za rad i ureaja, fizikih, kemijskih i bioloških utjecaja i 
izdavanje odgovarajuih isprava u rudarstvu; 6.privremena dozvola za izvoenje radova i 7.konana dozvola za izvoenje radova.
Nadlenost za izdavanje dozvola
Zakona
• Dozvole iz stavka 1. ovoga lanka to. 1., 2., 3., 4., 6. i 7. za  mineralne sirovine iz lanka 7. stavak 1. to. 1., 2. i 3. ovoga 
zakona izdaje Federalno ministarstvo. • Dozvole iz stavka 1. ovog lanka to. 1., 2., 3., 4.,6. i 7. za 
mineralne sirovine iz lanka 7. stavak 1. to. 4., 5. i 6. ovoga 
zakona izdaje kantonalno ministarstvo mjerodavno za 
rudarstvo. • Dozvole iz stavka 1. to. 5. ovoga lanka izdaje Federalno 
ministarstvo. • Dozvole iz stavka 3. ovoga lanka za mineralne sirovine ije se 
eksploatacijsko polje protee na više kantona izdaje Federalno 
ministarstvo.
Zakonodavni organi upanija duni su donijeti Zakon o 
rudarstvu, usklaen sa ovim Zakonom, odnosno doneseni Zakon 
uskladiti sa odredbama ovog Zakona.
Rok za usuglašavanje, odnosno donošenje je 6 mjeseci od 
dana stupanja na snagu ovog Zakona.
Zaštita na radu
• U Federaciji BiH je u primjeni Zakon o zaštiti na radu 
(„Slubeni list SRBiH“, broj 22/90) i provedbeni propisi 
doneseni na temelju njega. • U parlamentarnoj proceduri nalazi se Zakon o sigurnosti i 
zdravlju na radu. 
Inspekcijski nadzor u oblasti geoloških istraivanja ureuju: • Zakon  o geološkim istraivanjima Federacije Bosne i 
Hercegovine;  • upanijski zakon o geološkim istraivanjima; • Zakon  o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, i • upanijski zakon o inspekcijama
Inspekcijski nadzor u oblasti rudarstva ureuju: • Zakon  o rudarstvu  Federacije Bosne i Hercegovine;  • upanijski  zakon o rudarstvu; • Zakon  o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, i • upanijski zakon o inspekcijama.
Inspekcije Inspekcijski nadzor vrše:
federalne inspekcije organizirane u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, i upanijske  inspekcije organizirane u upanijskoj upravi za inspekcije.
U Federalnoj upravi za inspekcijske poslove organizirano je deset inspekcija i to:
• Trišnoturistika inspekcija; • Sanitarnozdravstvenofarmaceutska inspekcija; • Inspekcija rada; • Urbanistikoekološka inspekcija; • Saobraajna inspekcija; • Poljoprivredna inspekcija; • Šumarska inspekcija; • Vodoprivredna inspekcijama; • Veterinarska inspekcija, i • Tehnika inspekcija
Tehnika inspekcija Tehniku inspekciju  ine  tri  bivša inspektorata koji su bili organizirani u 
Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (do donošenja 
Zakon o inspekcijama u Federaciji BiH)
i to: • Inspektorat elektroenergetike; • Inspektorat rudarstva, i • Inspektorat postrojenja pod tlakom, tenih energenata i plina.
Tehnika inspekcija u okviru svoje nadlenosti vrši i inspekcijski nadzor 
nad provoenjem Zakona o geološkim istraivanjima Federacije Bosne i 
Hercegovine,  Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine i 
provedbenih propisa donesenih na temelju tih zakona.  
• U parlamentarnoj proceduri je Nacrt zakona o inspekcijama u Federaciji 
BiH, a razlog za njegovo donošenje sadran je u potrebi usklaivanja 
vaeeg zakona s presudom Ustavnog suda Federacije BiH,  prema kojoj 
se njime ne moe ureivati organizacija, djelokrug prava, dunosti i 
odgovornosti upanijskih inspekcija.
• Pokrenute su inicijative da se ovim zakonskim rješenjem unutar Uprave 
za inspekcijske poslove uredi organiziranje rudarske inspekcije kao 
samostalne inspekcije na elu sa glavnim rudarskim inspektorom.
Zakon o geološkim istraivanjima FBiH
Provedbeni
propisi Zakonom je utvreno donošenje provedbenih propisa u roku od godinu dana od dana 
stupanja na snagu Zakona i to:
1.
Pravilnik o nainu i uvjetima za dodjelu odobrenja za geološka istraivanja; 2.
Pravilnik o nainu prikupljanja, evidentiranja, obrade, i razmjene podataka za 
geološku bazu podataka , formiranje fonda strune dokumentacije o geološkim 
istraivanjima i organizacije geoinformacionog sistema;
3.
podzemnih voda i voenju evidencije o njima; 
4.
Pravilnik o nainu i uslovima dodjele odobrenja za vršenje geoloških istraivanja od 
interesa za Federaciju BiH;
Pravilnik o nainu voenja evidencije i katastra odobrenih istranih prostora, leišta 
mineralne sirovine i katastrageoloških pojava na podruju Federacije BiH;
6.
postupku vršenja revizije elaborata;
7.
Pravilnik o sadraju i nainu izrade programa i projekta geoloških istraivanja; 8.
Pravilnik o polaganju strunog ispita iz oblasti u poslenika geološke struke; 9.
Pravilnik o kriterijima za financiranje geoloških istraivanja od interesa za Federaciju 
BiH,i
• Doneseno je pet pravilnika.
Pravilnik o detaljnom sadraju i nainu izrade plana upravljanja mineralnim sirovinama;  2.
Pravilnik o detaljnom sadraju i nainu  izrade plana upravljanja mineralnim sirovinama; 3.
Pravilnik o uvjetima za obavljanje rudarske djelatnosti; 4.
Pravilnik o nainu organiziranja, minimum strune osposobljenosti i tehnike opremljenosti slube 
spašavanja, vatrogasne slube i slube prve pomoi;  
5.
Pravilnik o polaganju ispita za samostalno rukovanje eksplozivnim sredstvima u oblasti rudarstva 
(„Slubene novine Federacije BiH”, broj 38/11 od 23.3.2011 godine);
6.
Pravilnik o nainu polaganja strunog ispita  za tehniko rukovoenje, nadzor nad rudarskim 
radovima i samostalno obavljanje rudarskih mjerenja u oblasti rudarstva;
7.
Pravilnik o nainu imenovanja lanova povjerenstva, obavljanje tehnikog pregleda, sadraj 
zapisnika o izvršenom tehnikom pregledu i naknadi za rad lanova povjerenstva; 
9.
inaknadi lanovimapovjerenstva, 
10.Pravilnik o katastru odobrenih eksploatacionih polja te o nainu voenja zbirke isprava i propisa 
privrednih društava kojima su izdate dozvole za ekspolataciju mineralnih sirovina;
11.Pravilnik o sadraju, redoslijedu izrade, sastavnim dijelovima i nainu izrade rudarskih projekata. 12.Pravilnik o sadraju elaborata, nain i postupak kategorizacije ugljenih slojeva i jama i 
razvrstavanje jamskih prostorija prema stupnju opasnosti od metana i klasifikacije i kategorizacije 
jame, odnosno jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od eksplozivne ugljene prašine, 
uvjetima koje moraju ispunjavati gospodarska društva za izradu elaborata u pogledu 
osposobljenosti i opremljenosti za potrebna ispitivanja, nain imenovanja lanova povjerenstva i 
naknadi za rad lanova povjerenstva, i  
13.Pravilnik 
o tehnikim normativima za izvoenje rudarskih mjerenja, izradu rudarskih planova i 
karata, njihovih razmjera, izbor sistema koordinata i voenje rudarskomjerake i druge 
dokumentacije koja se upotrebljava pri izradi rudarske tehnike dokumentacije.
U roku od pet godina potrebno je donijeti slijedee provedbene propise :
1.
Pravilnik o eksploataciji mineralnih sirovina na površini i/ili ispod zemlje; 2.
Pravilnik o eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušenjem; 3.
Pravilnik za elektrina postrojenja i instalacije u rudnicima sa površinskom i podzemnom 
eksploatacijom mineralnih sirovina;
Pravilnik o 
radovima na površini i/ili ispod zemlje koji nisu vezani uz radove 
eksploatacije mineralnih sirovina;
radovima pri preradi mineralnih sirovina, i 6.
Pravilnik o skladištenju i trošenju sekundarnih ili trenutno otpadnih sirovina u rudarstvu 
i korisnih mineralnih sirovina dobijenih kroz istrane radove.
• Procedure za izradu podzakonskih akata. •
imenovanje  povjerenstva •
izrada prednacrta/nacrta akta •
javna rasprava od 10 do 15 dana (objava prednacrta/nacrta akta na Web stranici 
ministarstva, dostava kljunim akterima);
•  analiza primjedbi, prijedloga i sugestija i usklaivanje •  izrada prijedloga akta, uporednog prikaza i izjave o usklaenosti  i pribavljanje mišljenja 
Ureda Vlade Federacije  Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklaenost sa 
propisima EU, Federalnog ministarstva pravde i Federalnog ministrastva finacija.  
• Usklaivanje sa pribavljenim mišljenjima nadlenih organa, potpisivanje i objava u 
Slubenim novinama.
•imenovanje  povjerenstva •izrada prednacrta/nacrta propisa •javna rasprava u trajanju od 10 do 15 dana  objava prednacrta/nacrta akta na Web stranici ministarstva,  dostava printanog propisa kljunim akterima.
•analiza primjedbi, prijedloga i sugestija i usklaivanje, •izrada prijedloga akta,  •Uporednog prikaza i Izjave o usklaenosti,  i  •pribavljanje mišljenja Ureda Vlade Federacije  Bosne i Hercegovine za 
zakonodavstvo i usklaenost sa propisima EU, Federalnog ministarstva 
pravde i Federalnog ministrastva financija.   •Usklaivanje sa pribavljenim mišljenjima nadlenih organa, izrada 
konanog prijedloga, potpisivanje i objava u Slubenim novinama.
Istraivanje i eksploatacija nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine
• Vlada Federacije BiH je na svojoj 16. Sjednici odranoj   24.8.2011. godine  donijela odluku o proglašenju  geoloških 
istraivanja nafte i plina na podruju Federacije Bosne i 
Hercegovine od interesa za Federaciju BiH. • Navedenom odlukom Vlada je zaduila Federalno ministarstvo 
energije, rudarstva i industrije da pripremi Zakon o 
istraivanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i 
Hercegovine, • Rok za izradu Zakona je 90 dana.  • Za izradu navedenog zakona imenovano je povjerenstvo.
Koncesije u Federaciji Bosne i Hercegovine
Zakon o koncesijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 
(„Slubene novine Federacije  BiH“, br.40/02 i 61/06) ureuje: 
predmet koncesije,nain i uvjete pod kojima se domaim i 
stranim pravnim osobama mogu dodjeljivati koncesije izmeu 
ostalog i za: • istraivanje i/ili korištenje energetskih i  drugih mineralnih 
sirovina, ukljuujui sve vrste soli i solnih voda utvrenih 
posebnim zakonom; • istraivanje i/ili korištenje sirove nafte i zemnog plina, i • istraivanje i/ili korištenje nemetalnih mineralnih sirovina, 
ukljuujui sve sekundarne mineralne sirovine utvrene 
posebnim zakonom.
Zakona • Nadlenost nad dodjelom koncesija nad mineralnim sirovinama 
ureuje se upanijskim zakonom. • upanije su stupanjem na snagu Zakono o koncesijama bile dune u 
roku  od šest mjeseci donijeti zakon o koncesijama sukladno ovom 
zakonu odnosno doneseni zakon uskladitti sa ovim zakonom.
Prema dostupnim podacima pojedine upanije nisu uskladile 
odnosno donijele svoje zakone o koncesijama.
U parlamentarnoj proceduri nalazi se Prijedlog zakona o 
koncesijama.
Zakon o zaštiti okoliša („Slubene novine Federacije BiH“, broj 33/03) 
i provedbeni propisi
2.
Zakon o zaštiti zraka („Slubene novine Federacije BiH“, br. 33/03 i 
4/10);
3.
Zakon o zaštiti voda („Slubene novine Federacije BiH“, broj 33/03); 4.
Zakon o zaštiti prirode („Slubene novine Federacije BiH“, broj 33/03; 5.
Zakon o upravljanju otpadom („Slubene novine Federacije BiH“, broj 
33/03);
6.
Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta u Federaciji BiH 
(„Slubene novine Federacije BiH“, broj 2/06);
7.
Zakon o vodama („Slubene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i 8.
Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Slubene novine Federacije BiH“, 
broj 52/09).
rekultivacije („Slubene novine Federacije BiH“, broj 73/09).
Umjesto zakljuka
U cilju još kvalitetnije  ureenosti oblasti geoloških istraivanja i 
rudarstva potrebno je donijeti: • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu u Federaciji BiH; • Zakon o koncesijama Federacije BiH; • Zakon o inspekcijama Federacije BiH; • Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu; • Zakon o istraivanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji BiH • Zakon o eksplozivnim materijama Federacije BiH, i
• upanijske zakone iz oblasti u nadlenosti upanija.
HVALA NA  POZORNOSTI
S R E T N O
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
Nakon potpisanog mirovnog sporazuma u amerikom gradu Daytonu 21.11.1995. godine te potpisanim konanim sporazumom u Parizu 14.12.1995. godine Bosna i Hercegovina se sastoji od dva entiteta i jednog a distrikta:- Federacija Bosne i Hercegovine- Republika Srpska- Distrikt je Brko
Federacija Bosne i Hercegovine je ustrojena od 10 upanija odnosno kantona 1. Unsko-sanska2. Posavska3. Tuzlanska4. Zeniko –dobojska5. Bosansko-podrinjska6. Središnja Bosna7. Hercegovako-neretvanska8. Zapodnohercegovaka9. Sarajevska10. Hercegbosanska
Ustavni temelj za donošenje zakona
Zakoni
Podjela mineralnih sirovina- lanak 3. Zakona
upanijski zakoni – lanak 83. Zakona
Zakon o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine
Podjela mineralnih sirovina- lanak 7. Zakona
Razgranienje nadlenosti izmeu federalne i upanijskih vlasti
Dozvole 
upanijski zakoni - lanak 122. Zakona
Zaštita na radu
Zakon o rudarstvu
U roku od pet godina potrebno je donijeti slijedee provedbene propise :
Procedura za izradu provedbenih propisa
Istraivanje i eksploatacija nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine
Koncesije u Federaciji Bosne i Hercegovine
Nadlenost nad dodjelom koncesija – lanak 6. Zakona
Propisi koji su neposredno povezani sa rudarstvom :
Umjesto zakljuka