of 6 /6
Adex Skuteczne izolacje. Wilgotne mury? Z nami to nie problem! Wilgotne mury są, dużym zagrożeniem dla zdrowia, trwałości budynku, a także zwiększają straty ciepła. przed po przed Rok zał. 1991 po

Z nami to nie problem! - Adex. Izolacje | Osuszanie murówadex-izolacje.pl/folder_ · i mokrych murów, do wykonywania izolacji budynków zabytkowych licowanych klin-kierem, cegłą

Embed Size (px)

Text of Z nami to nie problem! - Adex. Izolacje | Osuszanie murówadex-izolacje.pl/folder_ · i mokrych...

AdexSkuteczne izolacje.

Wilgotne mury?

Z nami to nie problem!

Wilgotne mury s, duym zagroeniem dla zdrowia, trwaoci budynku, a take zwikszaj straty ciepa.

przed po przed

Ro

k za

. 1

99

1

po

Osuszania wilgotnych murw metod Baumanna01

Wilgotne mury pogarszaj mikroklimat mieszkania i zagraaj zdrowiu. Pod-chodzca wilgo destrukcyjnie wpywa na trwao muru, pogarsza jego izolacyjno, a na jego licu powoduje pojawianie si wykwitw. Tak wic naley zabezpieczy budynek przed wilgoci. Jedn z metod przeciwdzia-ania temu zjawisku jest wykonanie poziomej izolacji z blachy chromowo-niklowej o gruboci 1,5 mm. Wyprofilowan blach wtacza si w spoin muru na ca jego grubo. Odpowiednie zamki na czeniu blach tworz szczeln przepon. Izolacja ta powstrzymuje podciganie kapilarne wody. Jest ona niezniszczalna i jednoczenie (bardzo wane!) trwale elastyczna czego efektem jest jej niezawodna trwaa szczelno na mikrospkania strukturalne wewntrzne muru podczas pracy statycznej cian budynku - w czasie (np: przy drganiach podoa posadowienia budynku wywoanych chociaby komunikacj miejsk).

W trakcie montau poziomej przepony izolacyjnej oddziaywujcy ukad si jest poprzeczny do cian budynku nie powodujc tym samym jego osia-dania ani zarysowania. Tak wykonana izolacyjna warstwa zaporowa uniemoliwia podchodzenie wilgoci i daje 100% skuteczno. Znajdujcy si ponad ni mur, samoczyn-nie si osusza powierzchniowo oraz grawitacyjne wskutek podcicia i na-powietrzenia kapilarw. Osuszone mury zapewniaj lepsz izolacj ciepln i wyszy komfort mieszkania. Trwae osuszenie jest podstaw zachowania ksztatu i wygldu fasady.

Pyty izolacyjne s wykonane ze stali chro-mowo-niklowej NIROSTA, materia 1.4301, o zawartoci 18,5% chromu i 8,5% niklu. Wy-trzymao na rozciganie wynosi do 1200 N/mm2. Zawarto chromu i niklu jest bardzo wana ze wzgldu na odporno na korozj pyt izolacyjnych. Izolacje metod Bauman-na mog mie zastosowanie we wszelkiego rodzaju budynkach i budowlach o cianach murowanych (i innych) z wyodrbnion spo-in w dowolnym poziomie. Wykonanie izolacji jest moliwe zarwno od wewntrz jak i od zewntrz budynku, bez specjalnego przygoto-wywania muru.

Osuszanie murw pytami NIROSTA ze stali chromowo-niklowej.

Aprobata techniczna

Dlaczego metoda Baumanna?

Po zaoeniu przepony jako izolacji poziomej z blach chromowo-niklowych widoczne ponad blachami osu-szenie muru nastpio powierzchniowo i grawitacyjnie - samoczynnie dziki odciciu dostpu wody podciganej kapilarnie i napowietrzeniu kapilarw w murze.

Nasz certyfikat i wyrnienie.

Widoczne efekty bra-ku izolacji poziomej, przy jednoczesnym dociepleniu cian ele-wacyjnych budynku i pozostawieniu w trak-cie remontu budynku zawilgoconych murw (budynek 2 lata po ka-pitalnym remoncie).

Wilgotne mury to uciliwy i czsto spotykany problem. Wilgo sprzyja rozwojowi glonw i grzybw powodujc jednoczenie destrukcj materiau konstrukcyjnego ciany i tynkw, co przekada si bezporednio na wzrastajce koszty ogrzania obiektu. Traci na tym rwnie znacznie estetyka pomieszcze i fasady budynku.

Chemia, z miedzi lub z oowiu

Dotychczasowe metody radzenia sobie z tym problemem wymagaj nakadu znacznych rodkw oraz czasu. Na og d one do wytworzenia w sposb chemiczny lub mechanicz-ny poziomej przegrody w istniejcym murze. Metody chemiczne polegaj na wprowadzeniu w mur roztworu, ktry krzepnc lub wchodzc w reakcje chemiczne z materiaem ciany wytwarza mniej lub bardziej szczeln przepon. W metodach mechanicznych wprowadza si w mur gotow przegrod - najczciej jest to blacha miedziana lub oowiana. Aby j wprowadzi w mur, na jego caej gruboci wykonuje si odcinkami poziome dylatacje, w ktre wprowadza si sukcesywnie arkusze izolacji.Z technologi t wi si jednak do istotne wady: do podcinania muru niezbdny jest specjalistyczny sprzt powodujcy znaczne drgania; po wprowadzeniu w mur przegrody ca dylatacj naley uszczelni, co nigdy nie jest w peni osigalne.Moe powodowa to oprcz nieszczelnoci samej przegrody rwnie osiadanie muru. Nie-szczelno samej przegrody moe by spowodowana przez brak lub niemono dokadne-go szczelnego poczenia poszczeglnych arkuszy blachy.

Chromowo - niklowa izolacja

Istnieje rwnie metoda, ktra pozwala unikn tych wszystkich niepodanych skutkw. Wykonywanie przegrd poziomych, jak i pionowych z blachy. chromowo-niklowej od ponad 20 lat, czyli od momentu wynalezienia tej metody przez przedsibiorc budowlanego Geo-rga Baumanna z Furstenzell w Niemczech, stosowane jest z powodzeniem w caej Europie. Metoda ta jest szczeglnie zalecana dla wykonanych z cegy starych budynkw, w tym obiektw zabytkowych, gdzie nie ma zaoonej izolacji. W przypadku murw z ka-mienia mona j zastosowa tylko wtedy, gdy kamienie pooone s warstwo-wo i spoina midzy nimi rozciga si na caej dugoci muru (fot.1).Tytuowa izolacja to nierdzewne, faliste blachy chromowo-niklowe z zagitymi brzegami wzdunymi (180o) o zawartoci 18,5% chro-mu oraz 8,5% niklu, przy czym cakowita zawarto stali szlachet-nej wynosi ponad 26%. Skadniki te czyni je odpornymi na sole, zwizki siarki i kwasy. Standardowo uywamy materiau 1.4301, jednak w szczeglnie ekstremalnych przypadkach, np. w bardzo starych budynkach, ktrych mury s przesycone solami, uy-wany jest materia 1.4401 zawierajcy 17% chromu, 11% niklu oraz 2% molibdenu, przy cakowitej zawartoci stali szlachetnej powyej 29%. Standardowa grubo blachy to 1,5mm, dugo natomiast uzaleniona jest od gruboci muru: przy izolacji pozio-mej od 14 cm do 1,2 m., przy izolacji pionowej do 2,5 m., przy standardowej szerokoci pyt 325 mm. Blacha ma rwnie zwikszo-n wytrzymao na rozciganie do 1145-1149 MPA (przecitna wytrzy-mao na rozciganie wynosi 560-700 MPA).

Bez specjalnych przygotowa

Wykonanie izolacji poziomej nie wymaga specjalnych przygotowa. Naley tylko odsoni spoin midzy cegami na caym obwodzie budynku. Blachy s wbijane w spoin midzy cegami/kamieniami za pomoc specjalnych urzdze pneumatycznych na ca grubo muru. Zalenie od rodzaju oraz twardoci muru blach t mona wprowadzi na grubo do 1,2 m. , a nawet 1,5 m. W przypadku grubszych cian blach wprowadza si z dwu stron na

dan gboko. Jej zagite brzegi su podczas wbijania jako prowadnice i umoliwiaj optymalne poczenia blach na tzw. zamki, co uniemoliwia kapilarne podciganie wody (fot. 2).Wprowadzana blacha wycina w spoinie swj przekrj (1,5 mm), a jednoczenie uzupenia wycicie swoj gruboci. Nie wystpuje problem spkania murw oraz osiadania budyn-ku, gdy wprowadzanie blach nie wpywa na statyk budowli (drgania nie s przekazywane na budynek).

Od wewntrz i z zewntrz

Wykonanie izolacji jest moliwe zarwno od wewntrz jak i z zewntrz budynku na rnych poziomach muru w zalenoci od panujcych warunkw. Najniszy poziom izolacji to 5 cm nad posadzk lub gruntem. Dla wykonania izolacji musi by dostpny wok budynku pas roboczy terenu o szerokoci 1,1 m plus grubo muru (dugo blachy). Po wykonaniu izolacji zaleca si naoenie tynku renowacyjnego do wysokoci 10-30 cm nad wykonan izolacj. Miejsce wykonania izolacji budynku ustalone zostaje ze zleceniodawc i uzale-nione jest od rodzaju budynku i moliwoci dostpu do cian.

W pionie rwnie

Aby zabezpieczy przed zawilgoceniem czci muru znajdujcego si pod poziomem grun-tu, moliwe jest wykonanie izolacji pionowej z tych samych blach. Technologia szczeglnie zalecana jest w obiektach, gdzie nie ma moliwoci odsonicia fundamentw. Szczeglnie dotyczy to budynkw w zabudowie miejskiej, gdzie s ju asfaltowe chodniki, jezdnie, bruk, ktrych rozebranie pocigaoby za sob dodatkowe znaczne koszty. Dziki tej metodzie uni-ka si: zniszczenia ogrodw, ogranicze w komunikacji oraz redukuje koszty do minimum. Izolacj pionow mona wykona do gbokoci 2,5 m wbijajc blachy bezporednio przy murze (tolerancja do 2 cm) (fot. 3), analogicznie jak ciank szczeln Larsena (fot. 4).

Sprzt i jego wydajno

Do wykonywania izolacji uywa si 3 typw maszyn wbijajcych.Do izolacji poziomej:1) stosowany do krtkich odcinkw cian i murw do

gruboci 40 cm ciany - mot pneumatyczny wbijajcy TEX 23 PE (do), ze specjalnym tumieniem dwiku i zmienn gowic - krtka/duga (fot. 6);

2) do murw o gruboci do 60 cm - maa maszyna przestawna w pionie JUNIOR sterowa-na trjdronym zaworem i poruszajca si automatycznie w kierunku wbijania, z wbudo-wanym motem pneumatycznym marki ATLAS COPCO typ TEX (fot. 5).

Do izolacji poziomych i pionowych:Dua maszyna do wbijania blach GOLIAT do murw o gruboci od 60 cm do 1,20 m / 1,50 m z armatur sterownicz i wbudowanym motem pneumatycznym marki ATLAS COPCO typ TEX 32 oraz pneumatycznym siownikiem dociskowym (fot. 7).W cigu jednego dnia dwch monterw jest w stanie wykona okoo 10 m2 izolacji (= 20 mb izolacji przy gruboci muru 50 cm). Na wykonane prace udzielana jest gwarancja do koca trwaoci obiektu.

IZOLACJA Z BLACH CHROMOWO-NIKLOWYCH W SYSTEMIE BAUMANNA W starych budynkach z cegy, w ktrych nie zaoono poziomej izolacji przeciwwilgociowej, zjawisko kapilar-nego podcigania wody w cianie daje o sobie zna brunatnymi plamami zawilgoce murw. Ma to negatywny wpyw na stan techniczny obiektu oraz w efekcie na warunki zdrowotne mieszkacw.

Osuszanie metod DRYZONE

02

Rewelacyjna nowo wprowadzona przez nas

na Polski rynek w roku 2005.

Bardzo skuteczny, a jednoczenie mao inwazyjny skonden-sowany hydrofobo-wy iniekt elowy do wykonywania izolacji p r zec iwwi lgoc io-wych poziomych wprowadzany jedno-razowo w poziome otwory r. 12 mm w spoin muru co 12,5 cm nie niszczc jego licowej struk-tury.

Szczeglnie zalecany do zawilgoconych i mokrych murw, do wykonywania izolacji budynkw zabytkowych licowanych klin-kierem, ceg elewacyjn oraz do cian wewntrz pomieszcze mieszkalnych i uytkowych.

0% - toksycznoci 0% - odpadw

100% - skutecznoci

01

Osuszanie metod HYDROSTOP

03

O Hydrostopie

Jest to niezawodny, tani, polski materia izolacyjny i uszczelniajcy konstrukcje betonowe, odporny na czynniki zewntrzne i uszkodzenia mechaniczne. Nie podlega on starzeniu w przeciwiestwie do powok bitumicznych, polimerowych zapewnia 100% skutecznoci. Chtnie stosowany jest w budownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnym i przemysowym.

Zastosowanie

Do szybkiego uszczelniania, izolowania i osuszania: cian piwnic, podziemi garay, kanaw samochodowych, zbiornikw wody pitnej i przemysowej, basenw, oczyszczalni ciekw, studzienek instalacyjnych tarasw, szamb przy wysokim poziomie wd gruntowym oraz budowli inynieryjnych.

W Systemach:

Uszczelniania betonu Hydrostop-Mieszanka Hydrostop-Koncentrat Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna

Izolacji murw Hydrostop-Iniekcyjny Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna Hydrostop-Plast

Izolacji elastycznych: Hydrostop-Elastyczny Hydrostop-Superelastyczny Hydrostop-Elastyczny Zbrojny

Wykaz Obiektw

budynek mieszkalny ul. Witkiewicza 4-6 - izloacja pionowa cian zewntrznych fundamentowych jak rwniez innych pozostaych budynkw wykonywanych metod Baumanna oraz DRYZONEbudynek usugowy Szczecin, ul. Pyrzycka - izolacja pozioma cian fundamentowych budynki mieszalne Szczecin, ul. Kombatantw i Kolonistw - izolacja pionowa cian fundamentowych wielostanowiskowego garau podziemnegowieowiec TPSA Warszawa ul. Twarda - uszczelnienie cian szczelinowychspalarnia mieci Warszawa ul. Zabraniecka - izolacja fos na miecioczyszczalnia ciekw d ul. Sanitariuszek - izolacja zbiornikwbasen p.poarowy Warszawa ul. Instalatorw - izolacja cianzbiornik retencyjny w Elektrolux Siewierz - uszczelnianie ciani wiele innych o podobnej konstrukcji obiektw.

Schemat montau

02

03

Nawierty 12 co 1/2 cegy na pen grubo muru.

Aplikacja kocentratu elowego na pen dugo nawiertu.

Dyfuzja elu poprzez spoin zaprawy (blokada izolacyjna pozioma).

SYSTEM SZYBKI, CZYSTY I SKUTECZNY

DRYZONE jest nowym innowacyjnym preparatem do tworzenia przegrody izolacyjnej poziomej murw, a tym samym osuszania starych zawilgoconych budowli. Skada si on z hydrofobowego kremu o wysokiej zawartoci koncentratu czynnych skadnikw, ktry wprowadzony w nawierty poziome spoiny muru na pen jego grubo podlega penetracyjnej dyfuzji i krystalizacji tworzc izolacj poziom przeciwwilgociow na wysoko minimum 2 warstw cegie. Oddziaywanie penetracyjne wypenionych elem nawiertw jest rednicy min. 25 cm.

DRYZONE MA W PORWNANIU Z TRADYCYJNYMI CHEMICZNYMI INIEKCJAMI ISTOTNE ZALETY:

szybko i atwo w stosowaniu z uwagi na nawierty poziome w spoinie muru;posta materiaowa elowa uniemoliwia cakowicie niekontrolo-wane wycieki - wykorzystanie materiaowe 100% (jest to manka-ment przy iniekcjach krystalicznych ciecz z uwagi na niezwart wewntrzn struktur muru);rodek nietoksyczny, niepalny ani nie rcy;wysoko stony skad chemiczny (ponad 60% czynnych skadni-kw) znacznie wpywa na szybko tworzenia si izolacji poziomej w spoinie zaprawy, co ma znaczcy wpyw na osuszanie muru.

ZNAKOMITE WACIWOCI

DRYZONE s wynikiem dugoletnich bada i procesw wpywajcych na efektywno tego rodka. Jest on optymalnym rezultatem setek prb czenia rnych skadnikw. Badania porwnawcze dowodz, e przynosi on znacznie lepsze i pewniejsze rezultaty w walce z nara-stajc wilgoci ni tradycyjne chemiczne systemy iniekcyjne.

PRZETESTOWANY PRZEZ RENOMOWANY INSTYTUT

DRYZONE zosta przetestowany pod ktem swo-ich waciwoci przez pastwowy instytut BBA (British Borad of Agrment).

NOWOCZESNY SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WILGOTNYCH MURW

Nawierty rednicy 12 mm na pen grubo muru co 1/2 cegy (12,5 cm) w wybran spoin poziom pod izolacj poziom przeciwwilgociow.

Aplikacja kondensatu elowego DRYZONE na pen dugo nawiertw.

Schemat wykonania izolacji elowej DRYZONE

Przedsibiorstwo Oglnobudowlane ADEX IZOLACJE - OSUSZANIE MURW

tel./fax 091 482 33 44 tel. kom. 601 89 35 57

www.adex-izolacje.pl e-mail: [email protected] [email protected]

Etap finalny - korkowanie (zalepienie otworw) przed wypywem elu zapraw cementow. Rozpoczyna si cykl powstawania izolacji poziomej przeciwwilgociowej poprzez penetracj wgbn dyfuzyjn elu w spoiwie zaprawy muru i jej krystalizacj.

Iniekt elowy DRYZEONEZalepienie otworw zapraw

mgr in. Adam Pitkowski Upr. bud. nr 09/Sz/82

& Adam Pitkowski

Nasze wybrane realizacje metod Baumanna i Dryzone.

Przedsibiorstwo Oglnobudowlane ADEX Szczecin mgr in. Adam Pitkowski & Maciej Pitkowski

SPECJALISTYCZNE ROBOTY IZOLACYJNE OSUSZANIE MURW

tel./fax 091 482 33 44 tel. kom. 601 89 35 57

www.adex-izolacje.pl e-mail: [email protected] [email protected]

Nasze pozostae certyfikaty autoryzowanego

wykonawcy.

Budynek: Telekomunikacji - Port Szczecin - winoujcie ul. Bytomska 7a Gimnazjum nr 1 w Goleniowie Hotel - Restauracja Piastowska w Chojnie, ul. Jagielloska Urzd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim ul. Szpitalna Urzd Skarbowy w Koszalinie Urzd Gminy w Tychowie Prokuratura w Szczecinie, ul. Stoisawa Administracyjny - PKP Energetyka Sz-n, ul. Czarneckiego 8 Administracyjny - ENEA Operator ul. Barnima 7 w Stargardzie Szcz. Apteka, ul. Poznaska 3 w Pyrzycach Produkcyjno - Usugowy - F.H.U.P. CONSULT-FOOD, ul. Balladyny 3a w Starym Czarnowie Dom Pracy Twrczej Akademii Morskiej w winoujciu, ul. Komandorska 5 Drukarni i Kartoniarni - ul. Andersa 3 w Stargardzie Szcz. Paac w Brzegu Dolnym i wiele innych.Budynki Mieszkalne w Szczecinie: ul. Janickiego 15 i 18 ul. Czorsztyska 19 i 21 ul. Lenartowicza 1, 1a, 2 ul. Sportowa 1-3 i Zakopiaska 7-10 ul. Zaciszna 3-3a ul. Niemierzyska 8 i 24 ofic. Emilii Plater 91 Goszczyskiego 1-2 ul. Herbowa 24-26 Brzozowskiego 12 Studzienna 10 -10a ul. Krzywoustego 65 ofic, 67 ofic. i 75 ofic. Langieiwcza 4 ofic. ul. Pikna 1 al. Jana Pawa II 33 ul Nad Odr 18 ul. Serbska 2 ul. Mickiewicza 77-79 ul. Branima 13 i 14 ul. Klelecka 7 i wiele innych.

Pozostae waniejsze realizacje metod Baumanna.

Pozostae waniejsze realizacje metod Dryzone.

Szczecin, ul. Czorsztyska 21Szczecin, ul. upaskiego 13-14Budynek Gimnazjum nr 1 w Goleniowie

Szczecin, ul. Janickiego 18Szczecin, ul. Goszczyskiego 1, 2 Szczecin, ul. Przybyszewskiego 31

Apteka - Pyrzyce, ul. Poznaska 3 Szczecin, ul. Studzienna 10 - 10A Tychowo - Urzd Gminy

Zakres autoryzowanych usug obejmuje system:

Upr. bud. nr 09/Sz/82

Szczecin, ul. Zaciszna 3-3aSzczecin, ul. Stoisawa 6 Szczecin, ul. Lenartowicza 1, 1a

Budynek mieszkalny: Mieszkalny ul. Przybyszewskiego 31 w Szczecinie, ul. okietka 34 (ciana front.) ul. Mickiewicza 77-79 (ciana front.) ul. Limanowskiego 31 oraz ul. Pisudskiego 93 w Stargardzie Szcz. Budynk biurowy: ul. Wyszyskiego 14 (ciana pod.) ciany none przejazdw bramowych w obrbie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w Szczecinie: ul. upaskiego 2 front, 9 ofic, ul. Sowackiego 10 i 14 ul. B. Krzywoustego 72 fr., 73 fr., 74 fr., 78 fr. ul. Sportowa 1-3 ul. Zakopiaska 7-10 ul. Kopernika 1 i 8 fr. ul. Bolesawa 41 fr, 42 fr., 37 fr. ul. 3-go Maja 23 fr. ul. Kr. Jadwigi 31 fr. Jana Pawa II 40 fr. ul. Sikorskiego 2 fr. ul. lska 27 ul. Makowskiego 21 fr. ul. Narutowicza 1 of. i wiele innych.

Izloacja pionowa cian zewntrznych fundamentowych metod

Izloacja pionowa cian zewntrznych fundamentowych metod

Izloacja pionowa cian zewntrznych fundamentowych metod