Click here to load reader

YAZILIM PROJELERİNDE PROJE YÖNETİM SÜREÇLERİNİN · PDF file 2015-06-10 · Proje Entegrasyon Yönetimi süreçleri şunlardır: Proje başlatma belgesinin hazırlanması, Proje

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of YAZILIM PROJELERİNDE PROJE YÖNETİM SÜREÇLERİNİN · PDF file...

 • YAZILIM PROJELERİNDE PROJE YÖNETİM SÜREÇLERİNİN

  İNCELENMESİ KAPSAMINDA TÜRKSAT KABLO OPERASYONLARI

  DESTEK SİSTEMİ (KODSİS) VAKIA ANALİZİ

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

  FARUK SELMAN LEKESİZ

  Yüksek Lisans

  İŞLETME ANA BİLİM DALI

  TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

  ANKARA

  Temmuz 2013

 • İlkokula başladığım 1987 yılından beri beni sürekli okumaya teşvik eden,

  aldığım her yüksek nottan, başarılı olduğum her sınavdan gurur duyan, her

  karnemi, diplomamı gördüğünde bana bir sonraki okul hedefini göstererek

  motive eden, başarılarımı kendisine hayat kaynağı kabul eden ve hep çıtayı

  daha da yükseğe çıkaran değerli büyüğüm,

  Dedeme,

  İki yıllık MBA eğitimim boyunca kendisine ayırdığım vakitlerden feragat eden,

  akşamları okuldan eve geldiğimde çoğu zaman günün yorgunluğundan

  uyuyakalmış olan, okulumu başarılı bitireyim ve daha iyi yerlere geleyim diye

  iki oğlumuzun bütün yetiştirme yüklerini tek başına üstünde alan değerli insan,

  Eşime,

 • Onay Sayfası

  Bu tezin Yüksek Lisans derecesi için gereken tüm koşulları yerine getirdiğini

  onaylarım.

  ________________________________________

  Prof. Dr. Serdar Sayan

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

  Bu tezi okuduğumu ve kapsam ve içerik olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Ana Bilim Dalında bir yüksek lisans tezi olabilecek yeterlikte olduğuna

  kanaat getirdiğimi onaylıyorum.

  ________________________________________

  Yrd. Doç. Dr. Hulusi Öğüt

  Tez Danışmanı

 • Tez Etik Kurallar Uyum Beyan Sayfası

  Tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar

  çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun

  olarak hazırlanan bu çalışmada her türlü kaynağa eksiksiz atıf yapıldığını

  bildiririm.

  ________________________________________

  Faruk Selman Lekesiz

 • ÖZET

  YAZILIM PROJELERİNDE PROJE YÖNETİM SÜREÇLERİNİN

  İNCELENMESİ KAPSAMINDA TÜRKSAT KABLO OPERASYONLARI

  DESTEK SİSTEMİ (KODSİS) VAKIA ANALİZİ

  Lekesiz, Faruk Selman

  Yüksek Lisans, İşletme Bölümü

  Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Hulusi Öğüt

  Temmuz 2013

  Bu çalışmada, proje ve yazılım proje yönetimi kavramları, yazılım projeleri

  yaşam döngüsü süreçleri ve araçları tartışılmış; örnek bir telekomünikasyon

  firmasına ait yazılım geliştirme süreçleri incelenmiştir.

  Anahtar Kelimeler: Yazılım Projesi, Yazılım Proje Yönetimi,

  Telekomünikasyon Bilişimi

 • ABSTRACT

  REVİEWİNG SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT LIFECYLE ON

  SCOPE OF TURKSAT CABLETV OPERATIONS SUPPORTING SYSTEM

  KODSİS CASE STUDY

  Lekesiz, Faruk Selman

  Master of Business Administration

  Supervisor: Assist. Prof. Hulisi Öğüt

  July, 2013

  In this study, project and software project management concepts, application

  lifecyle management processes were discussed; on a model telecomunication

  firm software developing processes was studied.

  Keywords: Software Project, Software Project Management,

  Telecomunication IT

 • İÇİNDEKİLER

  BİRİNCİ BÖLÜM ........................................................................................ xii

  GİRİŞ............................................................................................................ xii

  İKİNCİ BÖLÜM ............................................................................................xv

  PROJE YÖNETİMİ VE YAZILIM PROJELERİ ...........................................xv

  2.1 Projenin Tanımı ...................................................................................xv

  2.2.1 Proje Entegrasyon Yönetimi ..................................................... xvi

  2.2.2 Proje Kapsam Yönetimi ........................................................... xvi

  2.2.3 Proje Zaman Yönetimi ............................................................ xvii

  2.2.4 Proje Maliyet Yönetimi ........................................................... xvii

  2.2.5 Proje Kalite Yönetimi ............................................................ xviii

  2.2.6 Proje İnsan Kaynakları Yönetimi............................................ xviii

  2.2.7 Proje İletişim Yönetimi ............................................................ xix

  2.2.8 Proje Risk Yönetimi ................................................................. xix

  2.2.9 Proje Tedarik Yönetimi .......................................................... xx

  2.3 Yazılım Projelerine Bakış .................................................................... xx

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM...................................................................................... xxii

  YAZILIM PROJE YÖNETİMİ YAŞAM DÖNGÜSÜ.................................. xxii

  3.1 Yazılım Geliştirme Modelleri ........................................................... xxiii

  3.1.1 Gelişigüzel Geliştirme ............................................................ xxiv

  3.1.2 Barok Modeli ......................................................................... xxiv

  3.1.3 Şelale (Waterfall) Modeli ....................................................... xxiv

  3.1.4 Helezonik (Spiral) Model ...................................................... xxvii

  3.1.5 Arttırımsal (Incremental) Geliştirme Modeli ........................ xxviii

  3.1.6 Döngüsel Model ..................................................................... xxix

  3.1.7 Çevik Yazılım Geliştirme Metodları ........................................ xxx

  3.2 Telekomünikasyon Bilişimi Kalitesi İle İlişkili Standartlar, Modeller,

  Organizasyonlar ......................................................................................... xxxii

  3.2.1 ISO 9126 Yazılım Kalite Özellikleri...................................... xxxii

  3.2.2 TmForum .............................................................................. xxxii

  3.2.3 ISO 15504 Spice(Software Process Improvement and Capability

  Determination) .................................................................................. xxxiii

 • 3.2.4 CMMI .................................................................................. xxxiv

  3.2.5 SCRUM ............................................................................... xxxiv

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ............................................................................ xxxvii

  VAKIA ANALİZİ: KODSİS ......................................................................... xlii

  4.1 Kodsis Projesi Hakkında ..................................................................... xlii

  4.2 Telekomünikasyon Bilişimi ................................................................. xliii

  4.3 Mevcut Durum ................................................................................... xlv

  4.3.1 Kodsis İlişki Ağı .................................................................... xlvii

  4.3.2 Kodsis Organizasyon Yapısı ................................................. xlviii

  4.4 Kodsis Yazılım Geliştirme Süreçleri ................................................ xlviii

  4.4.1 Gereksinimlerin Toplanması ................................................... xlix

  4.4.2 Analiz ......................................................................................... l

  4.4.3 Tasarım .................................................................................... liii

  4.4.4 Test Senaryolarının Hazırlanması ............................................. liii

  4.4.5 Yazılım Geliştirme ................................................................... liv

  4.4.6 Test ve Doğrulama........................................................................ lv

  4.4.7 Yaygınlaştırma .......................................................................... lv

  4.4.8 Bakım ...................................................................................... lvi

  4.4.9 Operasyon Destek .................................................................... lvi

  4.5 Kullanılan Yardımcı Araçlar ...............................................................lvii

  4.6 Ürün İyileştirme Çalışmaları .............................................................. lviii

  Sonuç ........................................................................................................... lxvi

  Ekler ............................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

  Kaynakça ................................................................................................... lxviii

 • SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ

  PMI : Project Management Institute