Click here to load reader

Wysokociśnieniowe instalacje hydrauliczne

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Wysokociśnieniowe instalacje hydrauliczne

 • Wysokocinieniowe instalacje hydrauliczne

  70300MPa

  Poczenie najlepszej technologii zpriorytetowym podejciem do kwestii bezpieczestwa oraz szybkim czasem reakcji, aby pozosta okrok do przodu

  wy

  so

  ko

  ci

  nie

  nio

  we

  ins

  tala

  cje

  hy

  dr

  au

  liczn

  e

 • 2

  Spis treci

 • 3

  Wiodca pozycja na rynku to Wicej ni fakt Wynikajcy ze statystyki to sposb mylenia ...................................................................................................................... 04

  centra technologii WysokocinienioWych firmy cejn ........................................................ 06

  zabezpieczenia ................................................................................................................................ 08

  rozWizyWanie indyWidualnych problemW naszych klientW ....................................... 10

  praca WWielu zastosoWaniach irodoWiskach .................................................................. 12

  budoWanie dugookresoWych relacji .................................................................................... 14

  Serie ProduktW

  zczki iwtyki ...................................................................................................................... 16

  zczki iwtyki przykrcane ................................................................................................... 28

  We ................................................................................................................................... 30

  akcesoria ............................................................................................................................. 35

  fakty iliczby .................................................................................................................................. 41

  indeks kodW Qr .......................................................................................................................... 42

  SpiS treci

  Spis treci

 • 4

  1967

  firma cejn wprowadza seri 115 pierwsze zczki dla cinie do 100mpa.

  1982

  firma cejn wprowadza seri 125 pierwsze zczki dla cinie do 200mpa.

  1978

  firma cejn wprowadza seri 116 pierwsze zczki dla cinie do 150mpa.

  1987

  firma cejn wprowadza seri 135 pierwsze zczki dla cinie do 300mpa.

  1998

  firma cejn wprowadza zczki zpask powierzchni czoow do pocze wysokocinienio-wych.

  Kluczem do naszej wiodcej pozycji jest nasz sposb mylenia

 • 5

  kluczem do naszej wiodcej pozycji jest nasz sposb myleniaNasza praca zukadami hydrauliki wysokiego cinienia jest wiadectwem naszych umiejtno ci, powicenia iwiedzy wzakresie szybkozczy. Wroku 1967 opatentowalimy pierwsze na wiecie szybkozcze hydrauliczne wytrzymujce cinienie do 100MPa (1000barw). Zaufalimy naszemu przeczuciu, pomimo tego, e na rynku instalacji hydraulicznych wci panowao przekonanie, i zcza przykrcane s jedyn opcj czenia wysokocinieniowych przewodw hydraulicznych.

  okrok do PrZodu, od PoNAd 40LAt

  odkd firma cejn opatentowaa pierwsze szybkozcze dla wysokocinieniowych instalacji hydraulicznych, popyt na nie wzrs ogromnie. to, co nasz zaoyciel carl erik josef nyberg wprowadzi jako specjalistyczny produkt niszowy, stao si globalnym przedsiwziciem, gboko zakorzenionym wnaszej podstawowej dziaalnoci. nasze dowiadczenie wzakresie przewidywania potrzeb rynku iprodukowania wysokiej jakoci produktw pozwolio nam uzyska wiodc pozycj, ktr utrzymujemy do dnia dzisiejszego.

  WSPLNe ProJektoWANie ZMYL oPrZYSZoCi

  za przewidywaniem potrzeb rynku nie stoj adne czarodziejskie sztuczki. ma miejsce jedynie cika praca icisa wsppraca zrynkiem wszystko skierowane na opracowywanie produktw zmyl oprzyszych potrzebach. nieustan-nie wyprbowujemy nowe rozwizania, suchamy, uczymy si iprojektujemy na nowo. prowadzi nas to zarwno do wanych przeomw technologicznych, jak idopracowywania ju istniejcych produktw.

  pozycja lidera to ogromna odpowiedzialno, szczeglnie jeli chodzi ozabezpieczenie naszego poziomu jakoci. dziki duym ilociom, jakie dostarczamy, jestemy czujni iukierunkowani na opracowywanie bezpiecznych produktw onaj-wyszej jakoci. nasze funkcjonalne projekty bazuj na szeroko zakrojonych badaniach is skonstruowane zzastosowa-niem najnowoczeniejszych technologii, co zapewnia dugi okres uytkowania iniskie koszty obsugi technicznej.

  2000

  firma cejn wprowadza zestawy wy wysokocinieniowych.

  2010

  seria 116 jest uzupeniona przez zcza typu t

  2011 firma cejn wprowadza zczki oduej wartoci przepywu przeznaczone do serii 115

  nasze cige sukcesy wzakre-sie wysokocinieniowych insta-lacji hydraulicznych pozwoliy nam zaj dobr pozycj wstosunku do przyszych wyzwa wtej brany.

  2006

  premiera wysokocinieniowych zczek serii 116 zwbudowan funkcj obrotu.

  Kluczem do naszej wiodcej pozycji jest nasz sposb mylenia

  zca peWnoci nie jestemy noWicjuszami Wzakresie instalacji

  hydraulicznych Wysokiego cinienia

 • 6

  Centrum naszej dziaalnoci wzakresie wysokich cinie znajduje si wrodkowej Szwecji, wcentrali firmy CEJN. Wtym miejscu zlokalizowany jest nasz dzia badawczo-rozwojowy oraz gwna dziaalno produkcyjna.

  bycie okrok do przodu wymaga, by by okrok bliej rynku jest to kluczowy powd lokalnej obecnoci firmy cejn na caym

  wiecie. nasze centra technologii wysokocinieniowych rozwijaj wiedz technologiczn naszej centrali, oferuj pomoc dla

  produktw na miejscu oraz dostawy do naszych klientw na najwikszych rynkach przemysowych. cisa wsppraca pomi-

  dzy dziaem badawczo-rozwojowym anaszymi centrami technologii wysokocinieniowych sprawia, e jestemy wstanie

  szybko zareagowa na potrzeby rynku izagwarantowa kompleksow pomoc wzakresie wszystkich naszych

  kompetencji dotyczcych oferty produktw, pomocy wzakresie zastosowa oraz realizowania

  terminowych dostaw.

  kady dzie przynosi nowe wyzwania, dlatego elastyczno stanowi jedn

  znaszych czoowych zasad. centra technologii wysokocinieniowych firmy

  cejn s rozmieszczone wsposb przemylany tak, by spenia indywidualne

  potrzeby naszych klientw zarwno jeli chodzi odobr indywidualnego

  kolor przewodw, jak ioferowanie byskawicznych zalece wzakresie

  projektowania ukadw hydraulicznych.

  koNtAktY ZkLieNtAMi

  oprcz dogbnej wiedzy wzakresie szerokiego spektrum zasto-

  sowa, nasi sprzedawcy umoliwiaj klientom osobisty kontakt

  zfirm cejn. kady klient ma wfirmie cejn wyznaczon osob

  do kontaktw, co sprzyja dugookresowej wsppracy handlowej.

  koMPeteNCJe WZAkreSie ProduktW

  specjalici w naszych centrach znaj nasz ofert

  produktw na wskro. ich znajomo produktw

  skutkuje waciwymi rozwizaniami ikompetent-

  nymi poradami wzakresie zastosowa uklientw.

  uSA

  www.cejn.us

  Brazylia

  www.cejnbrasil.com.br

  Mxico

  www.cejn.us

  High-Pressure Centers

  CeJN High-Pressure Centers

 • 7

  Australia

  www.cejn.com.au

  Japonia

  www.cejn.co.jp

  Wielka Brytania

  www.cejnuk.com

  indie

  www.cejn.in

  CeNtrALA

  Szwecja

  www.cejn.com

  dania

  www.cejn.dk

  ZACiSkANie WY

  Wkadym zcentrw technologii wysokoci-

  nieniowych znajduje si instalacja do zaciska-

  nia wy, umoliwiajca produkcj zestaww

  przewodw na zamwienie klienta.

  teStOWANie WY

  przed dostarczeniem kady zestaw

  wy jest testowany wcelu zapewnie-

  nia bezpiecznej pracy imaksymalnych

  parametrw.

  DOStAWY

  centra technologii wysokocinieniowych firmy

  cejn znajduj si wpobliu najwaniejszych

  rynkw. Wzwizku ztym jedn znajwaniej-

  szych korzyci dla klienta jest szybka ipunktu-

  alna dostawa.

  WiedZA teCHNoLoGiCZNA WZAkreSie ZAStoSoWA

  centra technologii wysokocinieniowych firmy cejn

  to eksperci wzakresie zastosowa. Wsppracuj one

  codziennie znaszymi klientami, aby tworzy waciwe

  rozwizania dla poszczeglnych zastosowa.

  Francja

  www.cejn.fr

  Hiszpania

  www.cejn.es

  Wochy

  www.cejn.it

  Szwajcaria

  www.cejn.ch

  Niemcy

  www.cejn.de

  Singapur

  www.cejn.com.sg

  Brazylia

  www.cejnbrasil.com.br

  Chiny

  www.cejn.com.cn

  korea Poudniowa

  www.cejn.kr

  Szwecja

  www.cejn.se

  PuNkt SPrZedArZY

  High-Pressure Centers

 • 8

  Zabezpieczenia firmy CEJN wzakresie wysokich cinie

  cho wypadki nie zdarzaj si czsto, nieprawidowo zacinite zcze moe si oderwa ikogo zrani; zkolei uszkodzenie wa moe wytworzy strumie oleju hydraulicznego mogcy spowodowa obraenia. przy poczeniu bardzo wysokich cinie zbardzo wymagajcymi zastosowaniami, na przykad przy podnoszeniu budynku za pomoc podnonika hydraulicznego, naley zwraca ogromn uwag na bezpieczestwo.

  przez to, e nigdy nie zadowalalimy si przecitnym spenianiem wymogw bezpieczestwa podczas naszych kontroli produkcji czy bada bezpieczestwa, wprowadzilimy innowacyjn technologi bezpieczestwa iniezrwnane zasady testw bezpieczestwa. priorytetowe potraktowanie kwestii bezpieczestwa pozwolio firmie cejn zosta liderem rynku wzakresie bezpiecznych produk-tw, sprawiajc, e klienci firmy sigaj po produkty dziaajce niezawodnie ichronice ludzi przed zagroeniami.

  Bardzo wysokie cinienia wymagaj maksymalnego bezpieczestwa

  uszczelnienie suce bezpieczestwu

  uSZCZeLkA ZGWiNteM StokoWYM ta metoda uszczelnienia wymaga poczenia zuszczel-

  niaczem wpynie lub tam uszczelniajc, amimo to

  nie zapewni wymaganego bezpieczestwa wzastoso-

  waniach wysokiego cinienia.

  PierCie uSZCZeLNiAJCY koMPoZYtoWY/tYPu doWtYpomimo mo

Search related