Wprowadzenie do tematyki finansowania zewn™trznego

 • View
  38

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wprowadzenie do tematyki finansowania zewnętrznego. Produkty oferowane przez bank w grze; Zmiana wartości pieniądza w czasie; Stopy procentowe Banku C entralnego. Czym jest bank?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Wprowadzenie do tematyki finansowania zewn™trznego

 • Wprowadzenie do tematyki finansowania zewntrznegoProdukty oferowane przez bank w grze; Zmiana wartoci pienidza w czasie; Stopy procentowe Banku Centralnego.

 • Czym jest bank?Bank jest osob prawn utworzon zgodnie z przepisami ustaw, dziaajc na podstawie zezwole uprawniajcych do wykonywania czynnoci bankowych obciajcych ryzykiem rodki powierzone pod jakimkolwiek tytuem zwrotnym Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Miejsce publikacji Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z pn. zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1724

  Bank jest instytucj finansow, ktrej dziaalno podlega dodatkowym regulacjom prawnym majcym zwikszy pewno i bezpieczestwo klientw banku.Podstawow dziaalnoci banku jest przyjmowanie depozytw pieninych oraz udzielanie kredytw. Obecnie banki oferuj znacznie szersz palet usug.W przeciwiestwie do instytucji parabankowych rodki wpacone do banku s gwarantowane w 100% do wysokoci 100 tys. Euro.

 • Zdolno kredytowa (w Hotel Stars)Przez zdolno kredytow rozumie si zdolno do spaty zacignitego kredytu wraz z odsetkami w terminach okrelonych w umowie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Miejsce publikacji Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939, art. 70.1.

  Posiadanie zdolnoci kredytowej jest niezbdne do uzyskania kredytu,Bank jest stron ktra ocenia zdolno kredytow, osoby fizyczne i prawne maj osobne mierniki zdolnoci kredytowej,Do czynnikw wpywajcych na zdolno kredytow zalicza si: wysoko i rda dochodw, histori kredytow, rodzaj i wysoko kredytu czy okres kredytowania.

 • Zdolno kredytowa (w Hotel Stars)Obliczanie zdolnoci kredytowej:

  * Warto majtku firmy i zaduenia firmy znajdziecie w Raporcie Operacyjnym, zakadka wskaniki firmy

  Przykad:

  warto firmy = 2 000 000 zzdolno kredytowa dla kredytu obrotowego: 2 000 000 x 1,5 = 3 000 000 zzdolno kredytowa dla kredytu inwestycyjnego: 2 000 000 x 2,5 = 5 000 000 z

  ZkZdolno kredytowa = Warto firmy x mnonikWFWarto firmy= Majtek firmy zaduenie *MoMnonik dla kredytu obrotowego1,5xMiMnonik dla kredytu inwestycyjnego2,5x

 • Kredyt inwestycyjnyW grze mona zacign taki kredyt tylko podczas drugiego roku. Okres jego spaty wynosi 20 kwartaw. Oznacza to, e jeeli go zacigniecie to bdziecie zadueni do koca gry. Kredyt inwestycyjny moecie zacign tylko raz!

  S kwota zacignitego kredytun liczba rat r oprocentowanie nominalne (roczne) m liczba rat w okresie q=1+ r/m

  Sposb wyliczenia raty kredytu w grze, gdzie wszystkie raty s sobie rwne:

 • Przykad wyliczenia raty kredytu w grze (wszystkie raty s sobie rwne)

  Skwota zacignitego kredytu50 000nliczba rat20roprocentowanie nominalne (roczne)10 %mliczba rat w okresie4

 • Kredyt inwestycyjny

  ZaletyWadyMoliwo rozwoju przedsibiorstwa bez angaowania rodkw wasnych w znaczcym stopniu.Dugi okres rozpatrzenia wniosku kredytowego.

  Weryfikacja inwestycji przez specjalistw bankowych - moe to pomc w unikniciu nietrafionych inwestycji.Konieczno posiadania odpowiedniego zabezpieczenia kredytu.

  Niskie oprocentowanie (nisze ni przy kredycie obrotowym).Sztywne terminy spaty.

 • Kredyt obrotowyPozwala na obsug biecych zobowiza oraz mniejszych inwestycji.Z Waszego konta automatycznie pobierane s tylko odsetki. Sami decydujecie kiedy chcecie spaci kredyt. Oprocentowanie kredytu w grze wynosi 15% w skali roku.

 • Kredyt obrotowy

  ZaletyWadySzybko uzyskania rodkw.Wysokie koszty - prowizja i mara banku s znaczco wysze ni w przypadku kredytu inwestycyjnego. Poprawa pynnoci finansowej przedsibiorstwa.Konieczno posiadania odpowiedniego zabezpieczenia kredytu.Wiksza elastyczno w spacie zaduenia. Ograniczona wysoko kredytu.

 • Lokata terminowaLokata pozwala na zdobycie dodatkowych przychodw z wolnych rodkw finansowych.

  W grze odsetki od lokat wypacane s co kwarta. Jeli wpacacie okrelon kwot to w nastpnym kwartale moecie si spodziewa odsetek w wysokoci rocznego oprocentowania.

 • Zmiana wartoci pienidza w czasieInflacja - jest to oglny poziom wzrostu cen. Oznacza to, e za te same 100z w przyszym roku, bdziemy w stanie kupi mniej ni w roku obecnym. Czyli zmieni si realna warto pienidza.

  Wykres przedstawiajcy indeksy inflacji ( rok poprzedni = 100) w Polsce w latach 1950 2010 (rdo: stat.gov.pl)

 • Stopy procentoweNarodowy Bank Polski ustala co miesic poziom czterech stp procentowych: referencyjnej, lombardowej, depozytowa, redyskonto weksli.

  Dla przedsibiorcy najwaniejsze s dwie stopy: referencyjna i lombardowa. rdo: http://www.stat.gov.pl

 • Stopy procentowe i ich wpyw na gospodarkStopy procentowe s instrumentem polityki pieninej pastwa.Wpywaj one na wszystkie aspekty gospodarki pastwa. Dlatego kada ich zmiana powinna wpywa na:inflacj,kurs walutowy,wielko inwestycji .Zmiana stp procentowych nie powoduj natychmiastowej zmiany niektrych z wymienionych wskanikw, np. inflacji, wielko inwestycji. Ich zmiana moe zosta dostrzeone dopiero po kilku miesicach.Podstawowymi zadaniami Narodowego Banku Polskiego jest wspomaganie wzrostu gospodarczego na jak najwyszym poziomie, utrzymywanie inflacji na poziomie celu inflacyjnego (2,5% +/-1 p.p.)

 • Stopa referencyjnaOkrela najnisze oprocentowanie krtkoterminowych papierw wartociowych sprzedawanych przez bank centralny bankom komercyjnym.Stopa ta wpywa na poziom WIBOR-u (ang.Warsaw Interbank Offered Rate), ktry jest poziomem oprocentowania kredytw na rynku midzybankowym. Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego/hipotecznego zazwyczaj okrela si w nastpujcy sposb:

 • Stopa lombardowaJest zazwyczaj wysza ni stopa referencyjna.Z punktu widzenia przedsibiorstwa jest istotna, poniewa na jej postawie wyliczane jest maksymalne oprocentowanie kart kredytowych, kredytw krtkoterminowych oraz poyczek. Obecnie oprocentowanie to nie moe przekracza czterokrotnoci stopy lombardowej.

 • Koszty KredytuKosztem podstawowym kredytu s odsetki, ktre zale od oprocentowania nominalnego. Odsetki nie mog przekracza czterokrotnoci stopy lombardowej.Dodatkowymi kosztami mog by:opata przygotowawcza,prowizja,ubezpieczenie kredytu.Wszystkie te koszty razem tworz oprocentowanie rzeczywiste kredytu.

  *Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Miejsce publikacji Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z pn. zm.Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1724Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni rodki pienine przechowywane w banku do kwoty 100 tys. Euro. rodki te s w 100% zabezpieczone przez fundusz. Warto doda, e instytucje nie nalece do funduszu nie zapewniaj takiej ochrony-nazywamy je para-bankami**********http://www.nbportal.pl*Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715**