of 19 /19
WORLD BANK ‐ SUPPORT TO WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE DRINA RIVER BASIN

WORLD BANK ‐SUPPORT TO WATER RESOURCES MANAGEMENT … 2 - Predavanje 1.3 - Vladimir Milivojevic... · (povećana stvarna evapotranspiracija–sublimacija, transpiracija, evaporacija)

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

WORLD BANK ‐ SUPPORT TO WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE DRINA RIVER BASIN

OBUKA ZA KORIŠĆENJE HIDROLOŠKOG MODELA

Deo I: Upoznavanje sa alatom hidrološkog modelaNamena alataSoftversko/hardverski zahteviUlazni fajloviVršenje proračunaIzlazni fajlovi

Deo II: Rad sa hidrološkim modelomVežba 1: Hidrološki proračuni sa ulaznim parametrima SET 1Vežba 2: Hidrološki proračuni sa ulaznim parametrima SET 2Vežba 3: Hidrološki proračuni sa ulaznim parametrima SET 3

Deo III: Diskusija rezultataProticaji na izabranim hidrološkim stanicamaElementi vodnog bilansa na izabranim podslivovima

WORLD BANK ‐ SUPPORT TO WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE DRINA RIVER BASIN

Deo I: Upoznavanje sa hidrološkim modelom

WORLD BANK ‐ SUPPORT TO WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE DRINA RIVER BASIN

Namena alata• Alat predstavlja implementaciju hidrološkog modela kroz desktop aplikaciju• Namenjen je za preračunavanje meteoroloških serija u hidrološke nizove za 

korišćenje u WEAP modelima• Jednostavan interfejs i automatizovan izvoz rezultata proračuna u odgovarajućem 

formatu

• Uvek se vrši proračun za ceo sliv Drine

• Moguće je birati period na osnovu raspoloživih podataka u ulaznim fajlovima

• Nije moguće menjati parametre kalibrisanog modela

• Moguće je menjanje ulaznih podataka, iz alata i preko ulaznih fajlova

Deo I: Upoznavanje sa hidrološkim modelom

WORLD BANK ‐ SUPPORT TO WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE DRINA RIVER BASIN

Softversko/hardverski zahtevi• Operativni sistemi Microsoft Windows 7, 8 i 10 u x64 verziji• Podržano je regionalno podešavanje English (US)

• CPU – minimum 2 GHz, 64‐bitna arhitektura• RAM – minimum 4 GB, preporučeno 8 GB• Hard disk – 260 MB potrebno za instalaciju, oko 4 GB slobodnog prostora za radne 

fajlove na particiji gde je instaliran model

• Verzija za obuku je prilagođena x86 arhitekturi i računarima sa manje memorije (manje od 4 GB RAM), uz značajno veće vreme izvršavanja proračuna

• Za realnu primenu se preporučuje x64 verzija

Deo I: Upoznavanje sa hidrološkim modelom

WORLD BANK ‐ SUPPORT TO WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE DRINA RIVER BASIN

Ulazni fajlovi• Uz alat su obezbeđeni ispravno formatirani ulazni fajlovi koji su rezultat klimatskih 

modela u periodu  od 1961. do 2070. godine• Ulazni fajlovi sadrže dnevne podatke ukupnih padavina, srednjih i ekstremnih 

temperatura (min i max)• Format ulaznih fajlova je Comma Separated Values (CSV)• Poseduje zaglavlje sa nazivima stanica, koordinatama i opisom sadržaja kolona• Format datuma je yyyy‐mm‐dd (ako se fajl priprema u MS Excel‐u)• X i Y koordinate su u Gaus‐Krigerovoj projekciji, elevacija Z je u mnm• Broj kolona je proizvoljan (u skladu sa brojem stanica sa raspoloživim podacima)

Deo I: Upoznavanje sa hidrološkim modelom

WORLD BANK ‐ SUPPORT TO WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE DRINA RIVER BASIN

Vršenje proračuna• Naziv scenarija se zadaje slobodno i prosleđuje u izlazne fajlove za WEAP model• Neophodno je izabrati ulazne fajlove sa padavinama i temperaturama• Početni i krajnji datum su nakon učitavanja fajlova dostupni za izbor unutar 

raspoloživih podataka• Izborom perioda proračuna i klikom na Izvrši proračun se pokreće proračun

Deo I: Upoznavanje sa hidrološkim modelom

WORLD BANK ‐ SUPPORT TO WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE DRINA RIVER BASIN

Vršenje proračuna• Proračun se vrši inkrementalno u unapred zadatim intervalima• Za svaki interval proračuna se pokreće izvršni numerički modul• Nakon završetka svih proračuna dobija se izveštaj o bilansu na celom periodu• Klikom na Izvezi rezultate u izabranom folderu se formira 123 CSV izlazna fajla

Deo I: Upoznavanje sa hidrološkim modelom

WORLD BANK ‐ SUPPORT TO WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE DRINA RIVER BASIN

Izlazni fajlovi• Izlazni fajlovi su usaglašeni sa zahtevima WEAP modela• Sadrže rezultate na mesečnom nivou za razne komponente vodnog bilansa• Izvozi se po jedan fajl za svaki hidroprofil (ukupno 123 fajla)• Uvek se izvoze svi fajlovi na zadatu putanju

Deo II:

Rad sa hidrološkim modelom

WORLD BANK ‐ SUPPORT TO WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE DRINA RIVER BASIN

Deo II:

Rad sa hidrološkim modelom

WORLD BANK ‐ SUPPORT TO WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE DRINA RIVER BASIN

Deo II: 

Rad sa hidrološkim modelom

WORLD BANK ‐ SUPPORT TO WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE DRINA RIVER BASIN

Deo III: Diskusija rezultata

WORLD BANK ‐ SUPPORT TO WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE DRINA RIVER BASIN

• Za analizu rezultata hidrološkog modeliranja izabrane su reprezentativne hidrološke stanice u slivu Drine.

• Za hidrološke simulacije korišćeno je tri seta ulaznih podataka (SET 1, SET 2, SET 3).

• Rezultati hidrološkog modeliranja razmatrani su u dva vida:

• Izlazne serije proticaja na rečnim profilima u slivu reke Drine (123 rečna profila),

• Elementi vodnog bilansa na podslivovima reke Drine (123 podsliva).

Deo III: Diskusija rezultata ‐ proticaji

WORLD BANK ‐ SUPPORT TO WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE DRINA RIVER BASIN

SET 1 SET 2 SET 3

R.Br. Hidrološka stanica: Q Q Q

1HS Šćepan Polje (Piva) 76.7 94.0 78.0

2HS Šćepan Polje (Tara) 60.6 78.2 62.1

3HS Vikoč (Ćehotina) 33.6 43.9 34.3

4HS Prijepolje (Lim) 40.1 51.1 41.3

5HS Bastasi (Drina) 138.4 173.6 141.2

6HS Foča Most (Drina) 203.9 259.0 207.8

7HS Bajina Bašta (Drina) 341.4 442.4 349.2

8HS Radalj (Drina) 368.6 478.7 376.8

Srednji višegodišnji proticaj za period 1961‐1964 sa različitim setom podataka

• Simulirani godišnji proticaji sa tri seta ulaznih podataka (SET 1, SET 2, SET 3).• Relativna promena godišnjih proticaja u rasponu od 20‐25% (SET 1, SET 2).• Povećanje padavina dovelo do povećanja proticaja ali i povećanja hidroloških gubitaka 

(povećana stvarna evapotranspiracija – sublimacija, transpiracija, evaporacija)

Deo III: Diskusija rezultata ‐ proticaji

WORLD BANK ‐ SUPPORT TO WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE DRINA RIVER BASIN

Simulirani srednji mesečni proticaji za period 1961‐1964.

Deo III: Diskusija rezultata ‐ proticaji

WORLD BANK ‐ SUPPORT TO WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE DRINA RIVER BASIN

Simulirani srednji mesečni proticaji za period 1961‐1964.

Deo III: Diskusija rezultata – elementi vodnog bilansa

WORLD BANK ‐ SUPPORT TO WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE DRINA RIVER BASIN

‐100 ‐80 ‐60 ‐40 ‐20 0

HS Šćepan Polje (Piva)

HS Šćepan Polje (Tara)

HS Vikoč (Ćehotina)

HS Prijepolje (Lim)

HS Bastasi (Drina)

HS Foča Most (Drina)

HS Bajina Bašta (Drina)

HS Radalj (Drina)

Promena proticaja (%)

Relativna promena snežnog pokrivača  SET 1 ‐ SET 3

• Pri povećanju padavina u slivu dolazi do povećanja visine snežnog pokrivača u proseku 40% (SET 1, SET 2).

• Povećanje temperature vazduha u slivu dovodi do značajnog smanjenja visine snežnog pokrivača (SET 1, SET 3).

Deo III: Diskusija rezultata – elementi vodnog bilansa

WORLD BANK ‐ SUPPORT TO WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE DRINA RIVER BASIN

Simulirana mesečna visina snega za period 1961‐1964.

Deo III: Diskusija rezultata – elementi vodnog bilansa

WORLD BANK ‐ SUPPORT TO WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE DRINA RIVER BASIN

Simulirana mesečna visina snega za period 1961‐1964.

Deo III: Diskusija rezultata – elementi vodnog bilansa

WORLD BANK ‐ SUPPORT TO WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE DRINA RIVER BASIN

• Povećanje temperature vazduha u slivu dovodi do povećanja isparavanja sa zemljišta (SET 1, SET 3).

• Povećanje evaporacije se nalazi u rasponu 5‐24%.