20
KEM IK-2 D-S015 1 12 KEMIJA Ispitna knjižica 2 KEM.15.HR.R.K2.20 3350

KEMIJA - srednja.hr · SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija 2.1. kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida 2.2. vapnenac u prahu i jod 2.3. klorofil iz zelenoga

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KEMIJA - srednja.hr · SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija 2.1. kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida 2.2. vapnenac u prahu i jod 2.3. klorofil iz zelenoga

KEM IK-2 D-S015

1

12

KEMIJAIspitna knjižica 2

KEM15HRRK220

3350

KEM IK-2 D-S015indd 1 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

2

99

Kemija

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 2 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

OPĆE UPUTE

Pozorno pročitajte sve upute i slijedite ihNe okrećite stranicu i ne rješavajte zadatke dok to ne odobri dežurni nastavnikNalijepite identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili u sigurnosnoj vrećici Ispit traje 180 minuta bez stanke Zadatci se nalaze u dvjema ispitnim knjižicama Redoslijed rješavanja birajte sami Dobro rasporedite vrijeme kako biste mogli riješiti sve zadatke U ovoj ispitnoj knjižici rješavate zadatke uz prikazani postupakIspred svake skupine zadataka je uputa za rješavanje Pozorno je pročitajteOlovku i gumicu možete upotrebljavati samo za crtanje grafa Upotrebljavajte isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojomMožete upotrebljavati priloženi periodni sustav elemenata Pišite čitko Nečitki odgovori bodovat će se s nula (0) bodova Ako pogriješite u pisanju pogrješke stavite u zagrade precrtajte ih i stavite skraćeni potpis Kada riješite zadatke provjerite odgovore

Želimo Vam mnogo uspjeha

Ova ispitna knjižica ima 20 stranica od toga 5 praznih

99

Ako ste pogriješili u pisanju odgovora ispravite ovako

a) zadatak zatvorenoga tipa

b) zadatak otvorenoga tipa

Ispravno NeispravnoIspravak pogrješnoga unosa

Precrtan netočan odgovor u zagradama Točan odgovor

(Marko Marulić) Petar Preradović

Skraćeni potpis

Skraćeni potpisPrepisan točan odgovor

99

KEM IK-2 D-S015indd 3 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

Kemija

02

II Zadatci kratkoga odgovora zadatci dopunjavanja i zadatci produženoga odgovora

U sljedećim zadatcima odgovorite kratkim odgovorom ili dopunite rečenicutablicu upisivanjem sadržaja koji nedostaje U zadatcima s računanjem potrebno je prikazati i postupak s ispravnim mjernim jedinicamaOdgovore upišite samo na predviđeno mjesto u ovoj ispitnoj knjižiciNe popunjavajte prostor za bodovanje

1A Napišite kemijske nazive navedenih spojeva 1 Al(HSO) _____________________________ 2 Mg(CHCOO)2 _____________________________ 3 CHOna _____________________________

1B Napišite kemijske formule navedenih spojeva 4 fenol _____________________________ 5 kalijev dihidrogenfosfat _____________________________ 6 željezov(III) sulfid _____________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 4 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

5

Kemija

02

2 U tablici su navedene neke metode razdvajanja smjesa tvari U tablici znakom X označite metodu kojom se razdvaja svaka navedena smjesa tvari

SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija

21 kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida

22 vapnenac u prahu i jod

23 klorofil iz zelenoga lista

24 kalcit u prahu i voda

25vodena otopina kalijeva permanganata

26 vodovodna voda

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 5 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

Kemija

0202

3 Riješite sljedeće zadatke 31 Kako se naziva veza koja se javlja između molekula metanola i uzrokuje više vrelište metanola u odnosu na metan ________________________________________________________________ 32 Kako se naziva dominantna vrsta međumolekulskih interakcija koje se javljaju između molekula CH ________________________________________________________________ 33 U molekulama proteina aminokiseline su povezane peptidnom vezom Napišite formulom peptidnu vezu 34 Kako se naziva veza koja se javlja između molekula fruktoze i glukoze u molekuli saharoze ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 6 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

Kemija

02

4 Slike prikazuju moguću prostornu građu određenih molekula A B C D E 41 Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli HCHO _________ 42 Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli PCl _________ 43 Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli ClF _________ 44 Prostorna građa molekule PCl5 prikazuje se kao trigonska (trostrana) bipiramida Upišite slovo koje je ispod slike koja prikazuje takvu prostornu građu _________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 7 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

Kemija

0202

5 Dijagram prikazuje promjenu množinskih koncentracija dviju tvari u reakcijskoj smjesi stalnoga volumena u ovisnosti o vremenu t 51 Napišite odgovarajuću jednadžbu kemijske reakcije ________________________________________________________________ 52 Kada se nakon 5 minuta provedbe kemijske reakcije za koju je ovisnost koncentracije dviju tvari u rekacijskoj smjesi stalna volumena grafički prikazana u 5 zadatku uspostavila ravnoteža dodano je uz konstantni volumen reakcijske smjese još tvari C pri čemu se njezina koncentracija udvostručila s 1 mmol dmndash na 2 mmol dmndash Kolike će biti koncentracije komponenata reakcije kada se ponovno uspostavi ravnotežno stanje Postupak [A] = _____________________________ mmol dmndash [C] = _____________________________ mmol dmndash

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 8 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

9

Kemija

0202

53 Izračunajte srednju brzinu kemijske reakcije tijekom prvih dviju minuta provedbe reakcije koristeći dijagram iz 5 zadatka Postupak Srednja brzina kemijske reakcije je _______________________ mmol dmndash minndash1

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 9 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

10

Kemija

0202

6 Riješite sljedeće zadatke 61 Napišite jednadžbu kemijske reakcije kojom se prikazuje priprema dietil-etera iz etanola u kiselim reakcijskim uvjetima pri povišenoj temperaturi ________________________________________________________________ 62 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija dehidratiranja etanola opisana u zadatku 61 ________________________________________________________________ 63 Napišite jednadžbu kemijske reakcije etanola i octene kiseline u kiselome mediju ________________________________________________________________ 64 Kako se naziva kemijska reakcija opisana u zadatku 63 ________________________________________________________________ 65 Kako se naziva reakcija koja teče u suprotnome smjeru od kemijske reakcije opisane u zadatku 63 ________________________________________________________________ 66 Prikažite jednadžbom kemijske reakcije reakciju metil-etanoata s vodom u kiselome mediju ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 10 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

11

Kemija

0202

7 Napišite strukturnu formulu funkcijske skupine za svaki spoj naveden u tablici

NAZIV SPOJA Strukturna formula funkcijske skupine

71 aldehid

72 karboksilna kiselina

73 ester

74 amid

75 keton

76anhidrid karboksilne kiseline

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 11 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

12

Kemija

0202

8 Komadić aluminijske folije u čaši prelije se razrijeđenom vodenom otopinom klorovodične kiseline pri čemu dolazi do kemijske promjene uz razvijanje mjehurića plina 81 Napišite jednadžbu kemijske reakcije kojom se opisuje promjena iz 8 zadatka ________________________________________________________________ 82 Vodenoj otopini aluminijeva klorida određena je pH-vrijednost manja od 7 Napišite jednadžbu kemijske reakcije koja objašnjava navedeno opažanje ________________________________________________________________ 83 Koju će boju poprimiti otopina iz zadatka 82 dodatkom nekoliko kapi metiloranža ________________________________________________________________ 84 Otapanje aluminijeva klorida u vodi pospješuje hlađenje reakcijske smjese Kako se odnose entalpija hidratacije ∆hidHdeg i entalpija kristalne rešetke ∆ksHdeg kod otapanja aluminijeva klorida u vodi ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 12 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

9 Jedna od metoda dobivanja vodika je reakcija užarenoga koksa i vodene pare 91 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja vodika prema opisanome postupku u 9 zadatku uz obvezno označavanje agregacijskih stanja ________________________________________________________________ 92 Kako se naziva smjesa produkata nastala tom kemijskom reakcijom ________________________________________________________________ 93 Kakvo je sredstvo užareni koks u reakciji opisanoj u 9 zadatku ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 13 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

10 Riješite sljedeće zadatke 101 Koliko se mililitara vodene otopine klorovodične kiseline množinske koncentracije 002 mol Lminus1 mora dodati u 200 mL vodene otopine Ba(OH)2 množinske koncentracije 001 mol Lminus1 da bi množina hidroksidnih iona u novonastaloj otopini iznosila 0002 mola Postupak Mora se dodati _____________________________ mL 102 Izračunajte pH-vrijednost novonastale otopine iz zadatka 101 ako je množinska koncentracija oksonijevih iona u otopini 151 10minus12 mol Lminus1 Postupak pH-vrijednost = _____________________________

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 14 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

15

Kemija

0202

11 Oznake A B i C prikazuju produkte kemijskih reakcija prikazanih sljedećom shemom (Na strjelicama su navedeni preostali nužni reaktanti) 111 Napišite kemijsku formulu produkta A ______________________________________________________________ 112 Kako se naziva produkt B ______________________________________________________________ 113 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja etoksibenzena ______________________________________________________________ 114 Fehlingovim reagensom dokazano je da je produkt C aldehid Napišite jednadžbu kemijske reakcije za opisanu dokaznu reakciju ______________________________________________________________ 115 Prikažite kondenziranu strukturnu formulu 1-metoksietan-1-ola 116 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija kojom se dobiva produkt B ______________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 15 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

02

12 Riješite sljedeće zadatke 121 Izračunajte masu joda izraženu u gramima koji je otopljen u 100 g etanola ako je molalnost otopine 0075 mol kgminus1 Postupak m(topljiva tvar) = _____________________________ g 122 Koliko iznosi talište vodene otopine neelektrolita čija je molalnost 1 mol kgminus1 ako je vrijednost krioskopske konstante vode Kkr(H2O) = 186 K kg molminus1 Postupak tt(otopina) = _____________________________ degC 123 Ako se u 500 g vode otopi 834 g neelektrolita B vodi se promijeni talište za 5 degC Izračunajte molarnu masu otopljene tvari B u pripremljenome neelektrolitu Postupak M(B) = _____________________________ g molminus1

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 16 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 17 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 18 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

19

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 19 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

20

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 20 942013 104605

Page 2: KEMIJA - srednja.hr · SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija 2.1. kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida 2.2. vapnenac u prahu i jod 2.3. klorofil iz zelenoga

KEM IK-2 D-S015

2

99

Kemija

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 2 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

OPĆE UPUTE

Pozorno pročitajte sve upute i slijedite ihNe okrećite stranicu i ne rješavajte zadatke dok to ne odobri dežurni nastavnikNalijepite identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili u sigurnosnoj vrećici Ispit traje 180 minuta bez stanke Zadatci se nalaze u dvjema ispitnim knjižicama Redoslijed rješavanja birajte sami Dobro rasporedite vrijeme kako biste mogli riješiti sve zadatke U ovoj ispitnoj knjižici rješavate zadatke uz prikazani postupakIspred svake skupine zadataka je uputa za rješavanje Pozorno je pročitajteOlovku i gumicu možete upotrebljavati samo za crtanje grafa Upotrebljavajte isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojomMožete upotrebljavati priloženi periodni sustav elemenata Pišite čitko Nečitki odgovori bodovat će se s nula (0) bodova Ako pogriješite u pisanju pogrješke stavite u zagrade precrtajte ih i stavite skraćeni potpis Kada riješite zadatke provjerite odgovore

Želimo Vam mnogo uspjeha

Ova ispitna knjižica ima 20 stranica od toga 5 praznih

99

Ako ste pogriješili u pisanju odgovora ispravite ovako

a) zadatak zatvorenoga tipa

b) zadatak otvorenoga tipa

Ispravno NeispravnoIspravak pogrješnoga unosa

Precrtan netočan odgovor u zagradama Točan odgovor

(Marko Marulić) Petar Preradović

Skraćeni potpis

Skraćeni potpisPrepisan točan odgovor

99

KEM IK-2 D-S015indd 3 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

Kemija

02

II Zadatci kratkoga odgovora zadatci dopunjavanja i zadatci produženoga odgovora

U sljedećim zadatcima odgovorite kratkim odgovorom ili dopunite rečenicutablicu upisivanjem sadržaja koji nedostaje U zadatcima s računanjem potrebno je prikazati i postupak s ispravnim mjernim jedinicamaOdgovore upišite samo na predviđeno mjesto u ovoj ispitnoj knjižiciNe popunjavajte prostor za bodovanje

1A Napišite kemijske nazive navedenih spojeva 1 Al(HSO) _____________________________ 2 Mg(CHCOO)2 _____________________________ 3 CHOna _____________________________

1B Napišite kemijske formule navedenih spojeva 4 fenol _____________________________ 5 kalijev dihidrogenfosfat _____________________________ 6 željezov(III) sulfid _____________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 4 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

5

Kemija

02

2 U tablici su navedene neke metode razdvajanja smjesa tvari U tablici znakom X označite metodu kojom se razdvaja svaka navedena smjesa tvari

SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija

21 kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida

22 vapnenac u prahu i jod

23 klorofil iz zelenoga lista

24 kalcit u prahu i voda

25vodena otopina kalijeva permanganata

26 vodovodna voda

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 5 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

Kemija

0202

3 Riješite sljedeće zadatke 31 Kako se naziva veza koja se javlja između molekula metanola i uzrokuje više vrelište metanola u odnosu na metan ________________________________________________________________ 32 Kako se naziva dominantna vrsta međumolekulskih interakcija koje se javljaju između molekula CH ________________________________________________________________ 33 U molekulama proteina aminokiseline su povezane peptidnom vezom Napišite formulom peptidnu vezu 34 Kako se naziva veza koja se javlja između molekula fruktoze i glukoze u molekuli saharoze ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 6 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

Kemija

02

4 Slike prikazuju moguću prostornu građu određenih molekula A B C D E 41 Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli HCHO _________ 42 Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli PCl _________ 43 Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli ClF _________ 44 Prostorna građa molekule PCl5 prikazuje se kao trigonska (trostrana) bipiramida Upišite slovo koje je ispod slike koja prikazuje takvu prostornu građu _________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 7 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

Kemija

0202

5 Dijagram prikazuje promjenu množinskih koncentracija dviju tvari u reakcijskoj smjesi stalnoga volumena u ovisnosti o vremenu t 51 Napišite odgovarajuću jednadžbu kemijske reakcije ________________________________________________________________ 52 Kada se nakon 5 minuta provedbe kemijske reakcije za koju je ovisnost koncentracije dviju tvari u rekacijskoj smjesi stalna volumena grafički prikazana u 5 zadatku uspostavila ravnoteža dodano je uz konstantni volumen reakcijske smjese još tvari C pri čemu se njezina koncentracija udvostručila s 1 mmol dmndash na 2 mmol dmndash Kolike će biti koncentracije komponenata reakcije kada se ponovno uspostavi ravnotežno stanje Postupak [A] = _____________________________ mmol dmndash [C] = _____________________________ mmol dmndash

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 8 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

9

Kemija

0202

53 Izračunajte srednju brzinu kemijske reakcije tijekom prvih dviju minuta provedbe reakcije koristeći dijagram iz 5 zadatka Postupak Srednja brzina kemijske reakcije je _______________________ mmol dmndash minndash1

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 9 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

10

Kemija

0202

6 Riješite sljedeće zadatke 61 Napišite jednadžbu kemijske reakcije kojom se prikazuje priprema dietil-etera iz etanola u kiselim reakcijskim uvjetima pri povišenoj temperaturi ________________________________________________________________ 62 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija dehidratiranja etanola opisana u zadatku 61 ________________________________________________________________ 63 Napišite jednadžbu kemijske reakcije etanola i octene kiseline u kiselome mediju ________________________________________________________________ 64 Kako se naziva kemijska reakcija opisana u zadatku 63 ________________________________________________________________ 65 Kako se naziva reakcija koja teče u suprotnome smjeru od kemijske reakcije opisane u zadatku 63 ________________________________________________________________ 66 Prikažite jednadžbom kemijske reakcije reakciju metil-etanoata s vodom u kiselome mediju ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 10 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

11

Kemija

0202

7 Napišite strukturnu formulu funkcijske skupine za svaki spoj naveden u tablici

NAZIV SPOJA Strukturna formula funkcijske skupine

71 aldehid

72 karboksilna kiselina

73 ester

74 amid

75 keton

76anhidrid karboksilne kiseline

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 11 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

12

Kemija

0202

8 Komadić aluminijske folije u čaši prelije se razrijeđenom vodenom otopinom klorovodične kiseline pri čemu dolazi do kemijske promjene uz razvijanje mjehurića plina 81 Napišite jednadžbu kemijske reakcije kojom se opisuje promjena iz 8 zadatka ________________________________________________________________ 82 Vodenoj otopini aluminijeva klorida određena je pH-vrijednost manja od 7 Napišite jednadžbu kemijske reakcije koja objašnjava navedeno opažanje ________________________________________________________________ 83 Koju će boju poprimiti otopina iz zadatka 82 dodatkom nekoliko kapi metiloranža ________________________________________________________________ 84 Otapanje aluminijeva klorida u vodi pospješuje hlađenje reakcijske smjese Kako se odnose entalpija hidratacije ∆hidHdeg i entalpija kristalne rešetke ∆ksHdeg kod otapanja aluminijeva klorida u vodi ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 12 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

9 Jedna od metoda dobivanja vodika je reakcija užarenoga koksa i vodene pare 91 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja vodika prema opisanome postupku u 9 zadatku uz obvezno označavanje agregacijskih stanja ________________________________________________________________ 92 Kako se naziva smjesa produkata nastala tom kemijskom reakcijom ________________________________________________________________ 93 Kakvo je sredstvo užareni koks u reakciji opisanoj u 9 zadatku ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 13 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

10 Riješite sljedeće zadatke 101 Koliko se mililitara vodene otopine klorovodične kiseline množinske koncentracije 002 mol Lminus1 mora dodati u 200 mL vodene otopine Ba(OH)2 množinske koncentracije 001 mol Lminus1 da bi množina hidroksidnih iona u novonastaloj otopini iznosila 0002 mola Postupak Mora se dodati _____________________________ mL 102 Izračunajte pH-vrijednost novonastale otopine iz zadatka 101 ako je množinska koncentracija oksonijevih iona u otopini 151 10minus12 mol Lminus1 Postupak pH-vrijednost = _____________________________

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 14 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

15

Kemija

0202

11 Oznake A B i C prikazuju produkte kemijskih reakcija prikazanih sljedećom shemom (Na strjelicama su navedeni preostali nužni reaktanti) 111 Napišite kemijsku formulu produkta A ______________________________________________________________ 112 Kako se naziva produkt B ______________________________________________________________ 113 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja etoksibenzena ______________________________________________________________ 114 Fehlingovim reagensom dokazano je da je produkt C aldehid Napišite jednadžbu kemijske reakcije za opisanu dokaznu reakciju ______________________________________________________________ 115 Prikažite kondenziranu strukturnu formulu 1-metoksietan-1-ola 116 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija kojom se dobiva produkt B ______________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 15 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

02

12 Riješite sljedeće zadatke 121 Izračunajte masu joda izraženu u gramima koji je otopljen u 100 g etanola ako je molalnost otopine 0075 mol kgminus1 Postupak m(topljiva tvar) = _____________________________ g 122 Koliko iznosi talište vodene otopine neelektrolita čija je molalnost 1 mol kgminus1 ako je vrijednost krioskopske konstante vode Kkr(H2O) = 186 K kg molminus1 Postupak tt(otopina) = _____________________________ degC 123 Ako se u 500 g vode otopi 834 g neelektrolita B vodi se promijeni talište za 5 degC Izračunajte molarnu masu otopljene tvari B u pripremljenome neelektrolitu Postupak M(B) = _____________________________ g molminus1

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 16 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 17 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 18 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

19

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 19 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

20

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 20 942013 104605

Page 3: KEMIJA - srednja.hr · SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija 2.1. kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida 2.2. vapnenac u prahu i jod 2.3. klorofil iz zelenoga

KEM IK-2 D-S015

OPĆE UPUTE

Pozorno pročitajte sve upute i slijedite ihNe okrećite stranicu i ne rješavajte zadatke dok to ne odobri dežurni nastavnikNalijepite identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili u sigurnosnoj vrećici Ispit traje 180 minuta bez stanke Zadatci se nalaze u dvjema ispitnim knjižicama Redoslijed rješavanja birajte sami Dobro rasporedite vrijeme kako biste mogli riješiti sve zadatke U ovoj ispitnoj knjižici rješavate zadatke uz prikazani postupakIspred svake skupine zadataka je uputa za rješavanje Pozorno je pročitajteOlovku i gumicu možete upotrebljavati samo za crtanje grafa Upotrebljavajte isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojomMožete upotrebljavati priloženi periodni sustav elemenata Pišite čitko Nečitki odgovori bodovat će se s nula (0) bodova Ako pogriješite u pisanju pogrješke stavite u zagrade precrtajte ih i stavite skraćeni potpis Kada riješite zadatke provjerite odgovore

Želimo Vam mnogo uspjeha

Ova ispitna knjižica ima 20 stranica od toga 5 praznih

99

Ako ste pogriješili u pisanju odgovora ispravite ovako

a) zadatak zatvorenoga tipa

b) zadatak otvorenoga tipa

Ispravno NeispravnoIspravak pogrješnoga unosa

Precrtan netočan odgovor u zagradama Točan odgovor

(Marko Marulić) Petar Preradović

Skraćeni potpis

Skraćeni potpisPrepisan točan odgovor

99

KEM IK-2 D-S015indd 3 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

Kemija

02

II Zadatci kratkoga odgovora zadatci dopunjavanja i zadatci produženoga odgovora

U sljedećim zadatcima odgovorite kratkim odgovorom ili dopunite rečenicutablicu upisivanjem sadržaja koji nedostaje U zadatcima s računanjem potrebno je prikazati i postupak s ispravnim mjernim jedinicamaOdgovore upišite samo na predviđeno mjesto u ovoj ispitnoj knjižiciNe popunjavajte prostor za bodovanje

1A Napišite kemijske nazive navedenih spojeva 1 Al(HSO) _____________________________ 2 Mg(CHCOO)2 _____________________________ 3 CHOna _____________________________

1B Napišite kemijske formule navedenih spojeva 4 fenol _____________________________ 5 kalijev dihidrogenfosfat _____________________________ 6 željezov(III) sulfid _____________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 4 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

5

Kemija

02

2 U tablici su navedene neke metode razdvajanja smjesa tvari U tablici znakom X označite metodu kojom se razdvaja svaka navedena smjesa tvari

SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija

21 kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida

22 vapnenac u prahu i jod

23 klorofil iz zelenoga lista

24 kalcit u prahu i voda

25vodena otopina kalijeva permanganata

26 vodovodna voda

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 5 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

Kemija

0202

3 Riješite sljedeće zadatke 31 Kako se naziva veza koja se javlja između molekula metanola i uzrokuje više vrelište metanola u odnosu na metan ________________________________________________________________ 32 Kako se naziva dominantna vrsta međumolekulskih interakcija koje se javljaju između molekula CH ________________________________________________________________ 33 U molekulama proteina aminokiseline su povezane peptidnom vezom Napišite formulom peptidnu vezu 34 Kako se naziva veza koja se javlja između molekula fruktoze i glukoze u molekuli saharoze ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 6 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

Kemija

02

4 Slike prikazuju moguću prostornu građu određenih molekula A B C D E 41 Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli HCHO _________ 42 Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli PCl _________ 43 Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli ClF _________ 44 Prostorna građa molekule PCl5 prikazuje se kao trigonska (trostrana) bipiramida Upišite slovo koje je ispod slike koja prikazuje takvu prostornu građu _________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 7 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

Kemija

0202

5 Dijagram prikazuje promjenu množinskih koncentracija dviju tvari u reakcijskoj smjesi stalnoga volumena u ovisnosti o vremenu t 51 Napišite odgovarajuću jednadžbu kemijske reakcije ________________________________________________________________ 52 Kada se nakon 5 minuta provedbe kemijske reakcije za koju je ovisnost koncentracije dviju tvari u rekacijskoj smjesi stalna volumena grafički prikazana u 5 zadatku uspostavila ravnoteža dodano je uz konstantni volumen reakcijske smjese još tvari C pri čemu se njezina koncentracija udvostručila s 1 mmol dmndash na 2 mmol dmndash Kolike će biti koncentracije komponenata reakcije kada se ponovno uspostavi ravnotežno stanje Postupak [A] = _____________________________ mmol dmndash [C] = _____________________________ mmol dmndash

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 8 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

9

Kemija

0202

53 Izračunajte srednju brzinu kemijske reakcije tijekom prvih dviju minuta provedbe reakcije koristeći dijagram iz 5 zadatka Postupak Srednja brzina kemijske reakcije je _______________________ mmol dmndash minndash1

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 9 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

10

Kemija

0202

6 Riješite sljedeće zadatke 61 Napišite jednadžbu kemijske reakcije kojom se prikazuje priprema dietil-etera iz etanola u kiselim reakcijskim uvjetima pri povišenoj temperaturi ________________________________________________________________ 62 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija dehidratiranja etanola opisana u zadatku 61 ________________________________________________________________ 63 Napišite jednadžbu kemijske reakcije etanola i octene kiseline u kiselome mediju ________________________________________________________________ 64 Kako se naziva kemijska reakcija opisana u zadatku 63 ________________________________________________________________ 65 Kako se naziva reakcija koja teče u suprotnome smjeru od kemijske reakcije opisane u zadatku 63 ________________________________________________________________ 66 Prikažite jednadžbom kemijske reakcije reakciju metil-etanoata s vodom u kiselome mediju ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 10 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

11

Kemija

0202

7 Napišite strukturnu formulu funkcijske skupine za svaki spoj naveden u tablici

NAZIV SPOJA Strukturna formula funkcijske skupine

71 aldehid

72 karboksilna kiselina

73 ester

74 amid

75 keton

76anhidrid karboksilne kiseline

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 11 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

12

Kemija

0202

8 Komadić aluminijske folije u čaši prelije se razrijeđenom vodenom otopinom klorovodične kiseline pri čemu dolazi do kemijske promjene uz razvijanje mjehurića plina 81 Napišite jednadžbu kemijske reakcije kojom se opisuje promjena iz 8 zadatka ________________________________________________________________ 82 Vodenoj otopini aluminijeva klorida određena je pH-vrijednost manja od 7 Napišite jednadžbu kemijske reakcije koja objašnjava navedeno opažanje ________________________________________________________________ 83 Koju će boju poprimiti otopina iz zadatka 82 dodatkom nekoliko kapi metiloranža ________________________________________________________________ 84 Otapanje aluminijeva klorida u vodi pospješuje hlađenje reakcijske smjese Kako se odnose entalpija hidratacije ∆hidHdeg i entalpija kristalne rešetke ∆ksHdeg kod otapanja aluminijeva klorida u vodi ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 12 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

9 Jedna od metoda dobivanja vodika je reakcija užarenoga koksa i vodene pare 91 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja vodika prema opisanome postupku u 9 zadatku uz obvezno označavanje agregacijskih stanja ________________________________________________________________ 92 Kako se naziva smjesa produkata nastala tom kemijskom reakcijom ________________________________________________________________ 93 Kakvo je sredstvo užareni koks u reakciji opisanoj u 9 zadatku ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 13 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

10 Riješite sljedeće zadatke 101 Koliko se mililitara vodene otopine klorovodične kiseline množinske koncentracije 002 mol Lminus1 mora dodati u 200 mL vodene otopine Ba(OH)2 množinske koncentracije 001 mol Lminus1 da bi množina hidroksidnih iona u novonastaloj otopini iznosila 0002 mola Postupak Mora se dodati _____________________________ mL 102 Izračunajte pH-vrijednost novonastale otopine iz zadatka 101 ako je množinska koncentracija oksonijevih iona u otopini 151 10minus12 mol Lminus1 Postupak pH-vrijednost = _____________________________

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 14 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

15

Kemija

0202

11 Oznake A B i C prikazuju produkte kemijskih reakcija prikazanih sljedećom shemom (Na strjelicama su navedeni preostali nužni reaktanti) 111 Napišite kemijsku formulu produkta A ______________________________________________________________ 112 Kako se naziva produkt B ______________________________________________________________ 113 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja etoksibenzena ______________________________________________________________ 114 Fehlingovim reagensom dokazano je da je produkt C aldehid Napišite jednadžbu kemijske reakcije za opisanu dokaznu reakciju ______________________________________________________________ 115 Prikažite kondenziranu strukturnu formulu 1-metoksietan-1-ola 116 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija kojom se dobiva produkt B ______________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 15 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

02

12 Riješite sljedeće zadatke 121 Izračunajte masu joda izraženu u gramima koji je otopljen u 100 g etanola ako je molalnost otopine 0075 mol kgminus1 Postupak m(topljiva tvar) = _____________________________ g 122 Koliko iznosi talište vodene otopine neelektrolita čija je molalnost 1 mol kgminus1 ako je vrijednost krioskopske konstante vode Kkr(H2O) = 186 K kg molminus1 Postupak tt(otopina) = _____________________________ degC 123 Ako se u 500 g vode otopi 834 g neelektrolita B vodi se promijeni talište za 5 degC Izračunajte molarnu masu otopljene tvari B u pripremljenome neelektrolitu Postupak M(B) = _____________________________ g molminus1

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 16 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 17 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 18 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

19

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 19 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

20

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 20 942013 104605

Page 4: KEMIJA - srednja.hr · SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija 2.1. kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida 2.2. vapnenac u prahu i jod 2.3. klorofil iz zelenoga

KEM IK-2 D-S015

Kemija

02

II Zadatci kratkoga odgovora zadatci dopunjavanja i zadatci produženoga odgovora

U sljedećim zadatcima odgovorite kratkim odgovorom ili dopunite rečenicutablicu upisivanjem sadržaja koji nedostaje U zadatcima s računanjem potrebno je prikazati i postupak s ispravnim mjernim jedinicamaOdgovore upišite samo na predviđeno mjesto u ovoj ispitnoj knjižiciNe popunjavajte prostor za bodovanje

1A Napišite kemijske nazive navedenih spojeva 1 Al(HSO) _____________________________ 2 Mg(CHCOO)2 _____________________________ 3 CHOna _____________________________

1B Napišite kemijske formule navedenih spojeva 4 fenol _____________________________ 5 kalijev dihidrogenfosfat _____________________________ 6 željezov(III) sulfid _____________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 4 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

5

Kemija

02

2 U tablici su navedene neke metode razdvajanja smjesa tvari U tablici znakom X označite metodu kojom se razdvaja svaka navedena smjesa tvari

SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija

21 kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida

22 vapnenac u prahu i jod

23 klorofil iz zelenoga lista

24 kalcit u prahu i voda

25vodena otopina kalijeva permanganata

26 vodovodna voda

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 5 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

Kemija

0202

3 Riješite sljedeće zadatke 31 Kako se naziva veza koja se javlja između molekula metanola i uzrokuje više vrelište metanola u odnosu na metan ________________________________________________________________ 32 Kako se naziva dominantna vrsta međumolekulskih interakcija koje se javljaju između molekula CH ________________________________________________________________ 33 U molekulama proteina aminokiseline su povezane peptidnom vezom Napišite formulom peptidnu vezu 34 Kako se naziva veza koja se javlja između molekula fruktoze i glukoze u molekuli saharoze ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 6 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

Kemija

02

4 Slike prikazuju moguću prostornu građu određenih molekula A B C D E 41 Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli HCHO _________ 42 Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli PCl _________ 43 Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli ClF _________ 44 Prostorna građa molekule PCl5 prikazuje se kao trigonska (trostrana) bipiramida Upišite slovo koje je ispod slike koja prikazuje takvu prostornu građu _________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 7 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

Kemija

0202

5 Dijagram prikazuje promjenu množinskih koncentracija dviju tvari u reakcijskoj smjesi stalnoga volumena u ovisnosti o vremenu t 51 Napišite odgovarajuću jednadžbu kemijske reakcije ________________________________________________________________ 52 Kada se nakon 5 minuta provedbe kemijske reakcije za koju je ovisnost koncentracije dviju tvari u rekacijskoj smjesi stalna volumena grafički prikazana u 5 zadatku uspostavila ravnoteža dodano je uz konstantni volumen reakcijske smjese još tvari C pri čemu se njezina koncentracija udvostručila s 1 mmol dmndash na 2 mmol dmndash Kolike će biti koncentracije komponenata reakcije kada se ponovno uspostavi ravnotežno stanje Postupak [A] = _____________________________ mmol dmndash [C] = _____________________________ mmol dmndash

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 8 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

9

Kemija

0202

53 Izračunajte srednju brzinu kemijske reakcije tijekom prvih dviju minuta provedbe reakcije koristeći dijagram iz 5 zadatka Postupak Srednja brzina kemijske reakcije je _______________________ mmol dmndash minndash1

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 9 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

10

Kemija

0202

6 Riješite sljedeće zadatke 61 Napišite jednadžbu kemijske reakcije kojom se prikazuje priprema dietil-etera iz etanola u kiselim reakcijskim uvjetima pri povišenoj temperaturi ________________________________________________________________ 62 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija dehidratiranja etanola opisana u zadatku 61 ________________________________________________________________ 63 Napišite jednadžbu kemijske reakcije etanola i octene kiseline u kiselome mediju ________________________________________________________________ 64 Kako se naziva kemijska reakcija opisana u zadatku 63 ________________________________________________________________ 65 Kako se naziva reakcija koja teče u suprotnome smjeru od kemijske reakcije opisane u zadatku 63 ________________________________________________________________ 66 Prikažite jednadžbom kemijske reakcije reakciju metil-etanoata s vodom u kiselome mediju ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 10 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

11

Kemija

0202

7 Napišite strukturnu formulu funkcijske skupine za svaki spoj naveden u tablici

NAZIV SPOJA Strukturna formula funkcijske skupine

71 aldehid

72 karboksilna kiselina

73 ester

74 amid

75 keton

76anhidrid karboksilne kiseline

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 11 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

12

Kemija

0202

8 Komadić aluminijske folije u čaši prelije se razrijeđenom vodenom otopinom klorovodične kiseline pri čemu dolazi do kemijske promjene uz razvijanje mjehurića plina 81 Napišite jednadžbu kemijske reakcije kojom se opisuje promjena iz 8 zadatka ________________________________________________________________ 82 Vodenoj otopini aluminijeva klorida određena je pH-vrijednost manja od 7 Napišite jednadžbu kemijske reakcije koja objašnjava navedeno opažanje ________________________________________________________________ 83 Koju će boju poprimiti otopina iz zadatka 82 dodatkom nekoliko kapi metiloranža ________________________________________________________________ 84 Otapanje aluminijeva klorida u vodi pospješuje hlađenje reakcijske smjese Kako se odnose entalpija hidratacije ∆hidHdeg i entalpija kristalne rešetke ∆ksHdeg kod otapanja aluminijeva klorida u vodi ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 12 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

9 Jedna od metoda dobivanja vodika je reakcija užarenoga koksa i vodene pare 91 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja vodika prema opisanome postupku u 9 zadatku uz obvezno označavanje agregacijskih stanja ________________________________________________________________ 92 Kako se naziva smjesa produkata nastala tom kemijskom reakcijom ________________________________________________________________ 93 Kakvo je sredstvo užareni koks u reakciji opisanoj u 9 zadatku ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 13 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

10 Riješite sljedeće zadatke 101 Koliko se mililitara vodene otopine klorovodične kiseline množinske koncentracije 002 mol Lminus1 mora dodati u 200 mL vodene otopine Ba(OH)2 množinske koncentracije 001 mol Lminus1 da bi množina hidroksidnih iona u novonastaloj otopini iznosila 0002 mola Postupak Mora se dodati _____________________________ mL 102 Izračunajte pH-vrijednost novonastale otopine iz zadatka 101 ako je množinska koncentracija oksonijevih iona u otopini 151 10minus12 mol Lminus1 Postupak pH-vrijednost = _____________________________

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 14 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

15

Kemija

0202

11 Oznake A B i C prikazuju produkte kemijskih reakcija prikazanih sljedećom shemom (Na strjelicama su navedeni preostali nužni reaktanti) 111 Napišite kemijsku formulu produkta A ______________________________________________________________ 112 Kako se naziva produkt B ______________________________________________________________ 113 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja etoksibenzena ______________________________________________________________ 114 Fehlingovim reagensom dokazano je da je produkt C aldehid Napišite jednadžbu kemijske reakcije za opisanu dokaznu reakciju ______________________________________________________________ 115 Prikažite kondenziranu strukturnu formulu 1-metoksietan-1-ola 116 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija kojom se dobiva produkt B ______________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 15 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

02

12 Riješite sljedeće zadatke 121 Izračunajte masu joda izraženu u gramima koji je otopljen u 100 g etanola ako je molalnost otopine 0075 mol kgminus1 Postupak m(topljiva tvar) = _____________________________ g 122 Koliko iznosi talište vodene otopine neelektrolita čija je molalnost 1 mol kgminus1 ako je vrijednost krioskopske konstante vode Kkr(H2O) = 186 K kg molminus1 Postupak tt(otopina) = _____________________________ degC 123 Ako se u 500 g vode otopi 834 g neelektrolita B vodi se promijeni talište za 5 degC Izračunajte molarnu masu otopljene tvari B u pripremljenome neelektrolitu Postupak M(B) = _____________________________ g molminus1

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 16 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 17 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 18 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

19

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 19 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

20

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 20 942013 104605

Page 5: KEMIJA - srednja.hr · SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija 2.1. kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida 2.2. vapnenac u prahu i jod 2.3. klorofil iz zelenoga

KEM IK-2 D-S015

5

Kemija

02

2 U tablici su navedene neke metode razdvajanja smjesa tvari U tablici znakom X označite metodu kojom se razdvaja svaka navedena smjesa tvari

SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija

21 kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida

22 vapnenac u prahu i jod

23 klorofil iz zelenoga lista

24 kalcit u prahu i voda

25vodena otopina kalijeva permanganata

26 vodovodna voda

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 5 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

Kemija

0202

3 Riješite sljedeće zadatke 31 Kako se naziva veza koja se javlja između molekula metanola i uzrokuje više vrelište metanola u odnosu na metan ________________________________________________________________ 32 Kako se naziva dominantna vrsta međumolekulskih interakcija koje se javljaju između molekula CH ________________________________________________________________ 33 U molekulama proteina aminokiseline su povezane peptidnom vezom Napišite formulom peptidnu vezu 34 Kako se naziva veza koja se javlja između molekula fruktoze i glukoze u molekuli saharoze ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 6 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

Kemija

02

4 Slike prikazuju moguću prostornu građu određenih molekula A B C D E 41 Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli HCHO _________ 42 Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli PCl _________ 43 Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli ClF _________ 44 Prostorna građa molekule PCl5 prikazuje se kao trigonska (trostrana) bipiramida Upišite slovo koje je ispod slike koja prikazuje takvu prostornu građu _________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 7 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

Kemija

0202

5 Dijagram prikazuje promjenu množinskih koncentracija dviju tvari u reakcijskoj smjesi stalnoga volumena u ovisnosti o vremenu t 51 Napišite odgovarajuću jednadžbu kemijske reakcije ________________________________________________________________ 52 Kada se nakon 5 minuta provedbe kemijske reakcije za koju je ovisnost koncentracije dviju tvari u rekacijskoj smjesi stalna volumena grafički prikazana u 5 zadatku uspostavila ravnoteža dodano je uz konstantni volumen reakcijske smjese još tvari C pri čemu se njezina koncentracija udvostručila s 1 mmol dmndash na 2 mmol dmndash Kolike će biti koncentracije komponenata reakcije kada se ponovno uspostavi ravnotežno stanje Postupak [A] = _____________________________ mmol dmndash [C] = _____________________________ mmol dmndash

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 8 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

9

Kemija

0202

53 Izračunajte srednju brzinu kemijske reakcije tijekom prvih dviju minuta provedbe reakcije koristeći dijagram iz 5 zadatka Postupak Srednja brzina kemijske reakcije je _______________________ mmol dmndash minndash1

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 9 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

10

Kemija

0202

6 Riješite sljedeće zadatke 61 Napišite jednadžbu kemijske reakcije kojom se prikazuje priprema dietil-etera iz etanola u kiselim reakcijskim uvjetima pri povišenoj temperaturi ________________________________________________________________ 62 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija dehidratiranja etanola opisana u zadatku 61 ________________________________________________________________ 63 Napišite jednadžbu kemijske reakcije etanola i octene kiseline u kiselome mediju ________________________________________________________________ 64 Kako se naziva kemijska reakcija opisana u zadatku 63 ________________________________________________________________ 65 Kako se naziva reakcija koja teče u suprotnome smjeru od kemijske reakcije opisane u zadatku 63 ________________________________________________________________ 66 Prikažite jednadžbom kemijske reakcije reakciju metil-etanoata s vodom u kiselome mediju ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 10 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

11

Kemija

0202

7 Napišite strukturnu formulu funkcijske skupine za svaki spoj naveden u tablici

NAZIV SPOJA Strukturna formula funkcijske skupine

71 aldehid

72 karboksilna kiselina

73 ester

74 amid

75 keton

76anhidrid karboksilne kiseline

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 11 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

12

Kemija

0202

8 Komadić aluminijske folije u čaši prelije se razrijeđenom vodenom otopinom klorovodične kiseline pri čemu dolazi do kemijske promjene uz razvijanje mjehurića plina 81 Napišite jednadžbu kemijske reakcije kojom se opisuje promjena iz 8 zadatka ________________________________________________________________ 82 Vodenoj otopini aluminijeva klorida određena je pH-vrijednost manja od 7 Napišite jednadžbu kemijske reakcije koja objašnjava navedeno opažanje ________________________________________________________________ 83 Koju će boju poprimiti otopina iz zadatka 82 dodatkom nekoliko kapi metiloranža ________________________________________________________________ 84 Otapanje aluminijeva klorida u vodi pospješuje hlađenje reakcijske smjese Kako se odnose entalpija hidratacije ∆hidHdeg i entalpija kristalne rešetke ∆ksHdeg kod otapanja aluminijeva klorida u vodi ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 12 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

9 Jedna od metoda dobivanja vodika je reakcija užarenoga koksa i vodene pare 91 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja vodika prema opisanome postupku u 9 zadatku uz obvezno označavanje agregacijskih stanja ________________________________________________________________ 92 Kako se naziva smjesa produkata nastala tom kemijskom reakcijom ________________________________________________________________ 93 Kakvo je sredstvo užareni koks u reakciji opisanoj u 9 zadatku ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 13 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

10 Riješite sljedeće zadatke 101 Koliko se mililitara vodene otopine klorovodične kiseline množinske koncentracije 002 mol Lminus1 mora dodati u 200 mL vodene otopine Ba(OH)2 množinske koncentracije 001 mol Lminus1 da bi množina hidroksidnih iona u novonastaloj otopini iznosila 0002 mola Postupak Mora se dodati _____________________________ mL 102 Izračunajte pH-vrijednost novonastale otopine iz zadatka 101 ako je množinska koncentracija oksonijevih iona u otopini 151 10minus12 mol Lminus1 Postupak pH-vrijednost = _____________________________

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 14 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

15

Kemija

0202

11 Oznake A B i C prikazuju produkte kemijskih reakcija prikazanih sljedećom shemom (Na strjelicama su navedeni preostali nužni reaktanti) 111 Napišite kemijsku formulu produkta A ______________________________________________________________ 112 Kako se naziva produkt B ______________________________________________________________ 113 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja etoksibenzena ______________________________________________________________ 114 Fehlingovim reagensom dokazano je da je produkt C aldehid Napišite jednadžbu kemijske reakcije za opisanu dokaznu reakciju ______________________________________________________________ 115 Prikažite kondenziranu strukturnu formulu 1-metoksietan-1-ola 116 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija kojom se dobiva produkt B ______________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 15 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

02

12 Riješite sljedeće zadatke 121 Izračunajte masu joda izraženu u gramima koji je otopljen u 100 g etanola ako je molalnost otopine 0075 mol kgminus1 Postupak m(topljiva tvar) = _____________________________ g 122 Koliko iznosi talište vodene otopine neelektrolita čija je molalnost 1 mol kgminus1 ako je vrijednost krioskopske konstante vode Kkr(H2O) = 186 K kg molminus1 Postupak tt(otopina) = _____________________________ degC 123 Ako se u 500 g vode otopi 834 g neelektrolita B vodi se promijeni talište za 5 degC Izračunajte molarnu masu otopljene tvari B u pripremljenome neelektrolitu Postupak M(B) = _____________________________ g molminus1

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 16 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 17 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 18 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

19

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 19 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

20

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 20 942013 104605

Page 6: KEMIJA - srednja.hr · SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija 2.1. kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida 2.2. vapnenac u prahu i jod 2.3. klorofil iz zelenoga

KEM IK-2 D-S015

Kemija

0202

3 Riješite sljedeće zadatke 31 Kako se naziva veza koja se javlja između molekula metanola i uzrokuje više vrelište metanola u odnosu na metan ________________________________________________________________ 32 Kako se naziva dominantna vrsta međumolekulskih interakcija koje se javljaju između molekula CH ________________________________________________________________ 33 U molekulama proteina aminokiseline su povezane peptidnom vezom Napišite formulom peptidnu vezu 34 Kako se naziva veza koja se javlja između molekula fruktoze i glukoze u molekuli saharoze ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 6 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

Kemija

02

4 Slike prikazuju moguću prostornu građu određenih molekula A B C D E 41 Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli HCHO _________ 42 Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli PCl _________ 43 Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli ClF _________ 44 Prostorna građa molekule PCl5 prikazuje se kao trigonska (trostrana) bipiramida Upišite slovo koje je ispod slike koja prikazuje takvu prostornu građu _________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 7 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

Kemija

0202

5 Dijagram prikazuje promjenu množinskih koncentracija dviju tvari u reakcijskoj smjesi stalnoga volumena u ovisnosti o vremenu t 51 Napišite odgovarajuću jednadžbu kemijske reakcije ________________________________________________________________ 52 Kada se nakon 5 minuta provedbe kemijske reakcije za koju je ovisnost koncentracije dviju tvari u rekacijskoj smjesi stalna volumena grafički prikazana u 5 zadatku uspostavila ravnoteža dodano je uz konstantni volumen reakcijske smjese još tvari C pri čemu se njezina koncentracija udvostručila s 1 mmol dmndash na 2 mmol dmndash Kolike će biti koncentracije komponenata reakcije kada se ponovno uspostavi ravnotežno stanje Postupak [A] = _____________________________ mmol dmndash [C] = _____________________________ mmol dmndash

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 8 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

9

Kemija

0202

53 Izračunajte srednju brzinu kemijske reakcije tijekom prvih dviju minuta provedbe reakcije koristeći dijagram iz 5 zadatka Postupak Srednja brzina kemijske reakcije je _______________________ mmol dmndash minndash1

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 9 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

10

Kemija

0202

6 Riješite sljedeće zadatke 61 Napišite jednadžbu kemijske reakcije kojom se prikazuje priprema dietil-etera iz etanola u kiselim reakcijskim uvjetima pri povišenoj temperaturi ________________________________________________________________ 62 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija dehidratiranja etanola opisana u zadatku 61 ________________________________________________________________ 63 Napišite jednadžbu kemijske reakcije etanola i octene kiseline u kiselome mediju ________________________________________________________________ 64 Kako se naziva kemijska reakcija opisana u zadatku 63 ________________________________________________________________ 65 Kako se naziva reakcija koja teče u suprotnome smjeru od kemijske reakcije opisane u zadatku 63 ________________________________________________________________ 66 Prikažite jednadžbom kemijske reakcije reakciju metil-etanoata s vodom u kiselome mediju ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 10 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

11

Kemija

0202

7 Napišite strukturnu formulu funkcijske skupine za svaki spoj naveden u tablici

NAZIV SPOJA Strukturna formula funkcijske skupine

71 aldehid

72 karboksilna kiselina

73 ester

74 amid

75 keton

76anhidrid karboksilne kiseline

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 11 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

12

Kemija

0202

8 Komadić aluminijske folije u čaši prelije se razrijeđenom vodenom otopinom klorovodične kiseline pri čemu dolazi do kemijske promjene uz razvijanje mjehurića plina 81 Napišite jednadžbu kemijske reakcije kojom se opisuje promjena iz 8 zadatka ________________________________________________________________ 82 Vodenoj otopini aluminijeva klorida određena je pH-vrijednost manja od 7 Napišite jednadžbu kemijske reakcije koja objašnjava navedeno opažanje ________________________________________________________________ 83 Koju će boju poprimiti otopina iz zadatka 82 dodatkom nekoliko kapi metiloranža ________________________________________________________________ 84 Otapanje aluminijeva klorida u vodi pospješuje hlađenje reakcijske smjese Kako se odnose entalpija hidratacije ∆hidHdeg i entalpija kristalne rešetke ∆ksHdeg kod otapanja aluminijeva klorida u vodi ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 12 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

9 Jedna od metoda dobivanja vodika je reakcija užarenoga koksa i vodene pare 91 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja vodika prema opisanome postupku u 9 zadatku uz obvezno označavanje agregacijskih stanja ________________________________________________________________ 92 Kako se naziva smjesa produkata nastala tom kemijskom reakcijom ________________________________________________________________ 93 Kakvo je sredstvo užareni koks u reakciji opisanoj u 9 zadatku ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 13 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

10 Riješite sljedeće zadatke 101 Koliko se mililitara vodene otopine klorovodične kiseline množinske koncentracije 002 mol Lminus1 mora dodati u 200 mL vodene otopine Ba(OH)2 množinske koncentracije 001 mol Lminus1 da bi množina hidroksidnih iona u novonastaloj otopini iznosila 0002 mola Postupak Mora se dodati _____________________________ mL 102 Izračunajte pH-vrijednost novonastale otopine iz zadatka 101 ako je množinska koncentracija oksonijevih iona u otopini 151 10minus12 mol Lminus1 Postupak pH-vrijednost = _____________________________

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 14 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

15

Kemija

0202

11 Oznake A B i C prikazuju produkte kemijskih reakcija prikazanih sljedećom shemom (Na strjelicama su navedeni preostali nužni reaktanti) 111 Napišite kemijsku formulu produkta A ______________________________________________________________ 112 Kako se naziva produkt B ______________________________________________________________ 113 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja etoksibenzena ______________________________________________________________ 114 Fehlingovim reagensom dokazano je da je produkt C aldehid Napišite jednadžbu kemijske reakcije za opisanu dokaznu reakciju ______________________________________________________________ 115 Prikažite kondenziranu strukturnu formulu 1-metoksietan-1-ola 116 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija kojom se dobiva produkt B ______________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 15 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

02

12 Riješite sljedeće zadatke 121 Izračunajte masu joda izraženu u gramima koji je otopljen u 100 g etanola ako je molalnost otopine 0075 mol kgminus1 Postupak m(topljiva tvar) = _____________________________ g 122 Koliko iznosi talište vodene otopine neelektrolita čija je molalnost 1 mol kgminus1 ako je vrijednost krioskopske konstante vode Kkr(H2O) = 186 K kg molminus1 Postupak tt(otopina) = _____________________________ degC 123 Ako se u 500 g vode otopi 834 g neelektrolita B vodi se promijeni talište za 5 degC Izračunajte molarnu masu otopljene tvari B u pripremljenome neelektrolitu Postupak M(B) = _____________________________ g molminus1

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 16 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 17 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 18 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

19

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 19 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

20

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 20 942013 104605

Page 7: KEMIJA - srednja.hr · SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija 2.1. kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida 2.2. vapnenac u prahu i jod 2.3. klorofil iz zelenoga

KEM IK-2 D-S015

Kemija

02

4 Slike prikazuju moguću prostornu građu određenih molekula A B C D E 41 Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli HCHO _________ 42 Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli PCl _________ 43 Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli ClF _________ 44 Prostorna građa molekule PCl5 prikazuje se kao trigonska (trostrana) bipiramida Upišite slovo koje je ispod slike koja prikazuje takvu prostornu građu _________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 7 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

Kemija

0202

5 Dijagram prikazuje promjenu množinskih koncentracija dviju tvari u reakcijskoj smjesi stalnoga volumena u ovisnosti o vremenu t 51 Napišite odgovarajuću jednadžbu kemijske reakcije ________________________________________________________________ 52 Kada se nakon 5 minuta provedbe kemijske reakcije za koju je ovisnost koncentracije dviju tvari u rekacijskoj smjesi stalna volumena grafički prikazana u 5 zadatku uspostavila ravnoteža dodano je uz konstantni volumen reakcijske smjese još tvari C pri čemu se njezina koncentracija udvostručila s 1 mmol dmndash na 2 mmol dmndash Kolike će biti koncentracije komponenata reakcije kada se ponovno uspostavi ravnotežno stanje Postupak [A] = _____________________________ mmol dmndash [C] = _____________________________ mmol dmndash

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 8 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

9

Kemija

0202

53 Izračunajte srednju brzinu kemijske reakcije tijekom prvih dviju minuta provedbe reakcije koristeći dijagram iz 5 zadatka Postupak Srednja brzina kemijske reakcije je _______________________ mmol dmndash minndash1

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 9 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

10

Kemija

0202

6 Riješite sljedeće zadatke 61 Napišite jednadžbu kemijske reakcije kojom se prikazuje priprema dietil-etera iz etanola u kiselim reakcijskim uvjetima pri povišenoj temperaturi ________________________________________________________________ 62 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija dehidratiranja etanola opisana u zadatku 61 ________________________________________________________________ 63 Napišite jednadžbu kemijske reakcije etanola i octene kiseline u kiselome mediju ________________________________________________________________ 64 Kako se naziva kemijska reakcija opisana u zadatku 63 ________________________________________________________________ 65 Kako se naziva reakcija koja teče u suprotnome smjeru od kemijske reakcije opisane u zadatku 63 ________________________________________________________________ 66 Prikažite jednadžbom kemijske reakcije reakciju metil-etanoata s vodom u kiselome mediju ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 10 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

11

Kemija

0202

7 Napišite strukturnu formulu funkcijske skupine za svaki spoj naveden u tablici

NAZIV SPOJA Strukturna formula funkcijske skupine

71 aldehid

72 karboksilna kiselina

73 ester

74 amid

75 keton

76anhidrid karboksilne kiseline

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 11 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

12

Kemija

0202

8 Komadić aluminijske folije u čaši prelije se razrijeđenom vodenom otopinom klorovodične kiseline pri čemu dolazi do kemijske promjene uz razvijanje mjehurića plina 81 Napišite jednadžbu kemijske reakcije kojom se opisuje promjena iz 8 zadatka ________________________________________________________________ 82 Vodenoj otopini aluminijeva klorida određena je pH-vrijednost manja od 7 Napišite jednadžbu kemijske reakcije koja objašnjava navedeno opažanje ________________________________________________________________ 83 Koju će boju poprimiti otopina iz zadatka 82 dodatkom nekoliko kapi metiloranža ________________________________________________________________ 84 Otapanje aluminijeva klorida u vodi pospješuje hlađenje reakcijske smjese Kako se odnose entalpija hidratacije ∆hidHdeg i entalpija kristalne rešetke ∆ksHdeg kod otapanja aluminijeva klorida u vodi ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 12 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

9 Jedna od metoda dobivanja vodika je reakcija užarenoga koksa i vodene pare 91 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja vodika prema opisanome postupku u 9 zadatku uz obvezno označavanje agregacijskih stanja ________________________________________________________________ 92 Kako se naziva smjesa produkata nastala tom kemijskom reakcijom ________________________________________________________________ 93 Kakvo je sredstvo užareni koks u reakciji opisanoj u 9 zadatku ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 13 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

10 Riješite sljedeće zadatke 101 Koliko se mililitara vodene otopine klorovodične kiseline množinske koncentracije 002 mol Lminus1 mora dodati u 200 mL vodene otopine Ba(OH)2 množinske koncentracije 001 mol Lminus1 da bi množina hidroksidnih iona u novonastaloj otopini iznosila 0002 mola Postupak Mora se dodati _____________________________ mL 102 Izračunajte pH-vrijednost novonastale otopine iz zadatka 101 ako je množinska koncentracija oksonijevih iona u otopini 151 10minus12 mol Lminus1 Postupak pH-vrijednost = _____________________________

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 14 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

15

Kemija

0202

11 Oznake A B i C prikazuju produkte kemijskih reakcija prikazanih sljedećom shemom (Na strjelicama su navedeni preostali nužni reaktanti) 111 Napišite kemijsku formulu produkta A ______________________________________________________________ 112 Kako se naziva produkt B ______________________________________________________________ 113 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja etoksibenzena ______________________________________________________________ 114 Fehlingovim reagensom dokazano je da je produkt C aldehid Napišite jednadžbu kemijske reakcije za opisanu dokaznu reakciju ______________________________________________________________ 115 Prikažite kondenziranu strukturnu formulu 1-metoksietan-1-ola 116 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija kojom se dobiva produkt B ______________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 15 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

02

12 Riješite sljedeće zadatke 121 Izračunajte masu joda izraženu u gramima koji je otopljen u 100 g etanola ako je molalnost otopine 0075 mol kgminus1 Postupak m(topljiva tvar) = _____________________________ g 122 Koliko iznosi talište vodene otopine neelektrolita čija je molalnost 1 mol kgminus1 ako je vrijednost krioskopske konstante vode Kkr(H2O) = 186 K kg molminus1 Postupak tt(otopina) = _____________________________ degC 123 Ako se u 500 g vode otopi 834 g neelektrolita B vodi se promijeni talište za 5 degC Izračunajte molarnu masu otopljene tvari B u pripremljenome neelektrolitu Postupak M(B) = _____________________________ g molminus1

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 16 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 17 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 18 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

19

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 19 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

20

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 20 942013 104605

Page 8: KEMIJA - srednja.hr · SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija 2.1. kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida 2.2. vapnenac u prahu i jod 2.3. klorofil iz zelenoga

KEM IK-2 D-S015

Kemija

0202

5 Dijagram prikazuje promjenu množinskih koncentracija dviju tvari u reakcijskoj smjesi stalnoga volumena u ovisnosti o vremenu t 51 Napišite odgovarajuću jednadžbu kemijske reakcije ________________________________________________________________ 52 Kada se nakon 5 minuta provedbe kemijske reakcije za koju je ovisnost koncentracije dviju tvari u rekacijskoj smjesi stalna volumena grafički prikazana u 5 zadatku uspostavila ravnoteža dodano je uz konstantni volumen reakcijske smjese još tvari C pri čemu se njezina koncentracija udvostručila s 1 mmol dmndash na 2 mmol dmndash Kolike će biti koncentracije komponenata reakcije kada se ponovno uspostavi ravnotežno stanje Postupak [A] = _____________________________ mmol dmndash [C] = _____________________________ mmol dmndash

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 8 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

9

Kemija

0202

53 Izračunajte srednju brzinu kemijske reakcije tijekom prvih dviju minuta provedbe reakcije koristeći dijagram iz 5 zadatka Postupak Srednja brzina kemijske reakcije je _______________________ mmol dmndash minndash1

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 9 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

10

Kemija

0202

6 Riješite sljedeće zadatke 61 Napišite jednadžbu kemijske reakcije kojom se prikazuje priprema dietil-etera iz etanola u kiselim reakcijskim uvjetima pri povišenoj temperaturi ________________________________________________________________ 62 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija dehidratiranja etanola opisana u zadatku 61 ________________________________________________________________ 63 Napišite jednadžbu kemijske reakcije etanola i octene kiseline u kiselome mediju ________________________________________________________________ 64 Kako se naziva kemijska reakcija opisana u zadatku 63 ________________________________________________________________ 65 Kako se naziva reakcija koja teče u suprotnome smjeru od kemijske reakcije opisane u zadatku 63 ________________________________________________________________ 66 Prikažite jednadžbom kemijske reakcije reakciju metil-etanoata s vodom u kiselome mediju ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 10 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

11

Kemija

0202

7 Napišite strukturnu formulu funkcijske skupine za svaki spoj naveden u tablici

NAZIV SPOJA Strukturna formula funkcijske skupine

71 aldehid

72 karboksilna kiselina

73 ester

74 amid

75 keton

76anhidrid karboksilne kiseline

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 11 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

12

Kemija

0202

8 Komadić aluminijske folije u čaši prelije se razrijeđenom vodenom otopinom klorovodične kiseline pri čemu dolazi do kemijske promjene uz razvijanje mjehurića plina 81 Napišite jednadžbu kemijske reakcije kojom se opisuje promjena iz 8 zadatka ________________________________________________________________ 82 Vodenoj otopini aluminijeva klorida određena je pH-vrijednost manja od 7 Napišite jednadžbu kemijske reakcije koja objašnjava navedeno opažanje ________________________________________________________________ 83 Koju će boju poprimiti otopina iz zadatka 82 dodatkom nekoliko kapi metiloranža ________________________________________________________________ 84 Otapanje aluminijeva klorida u vodi pospješuje hlađenje reakcijske smjese Kako se odnose entalpija hidratacije ∆hidHdeg i entalpija kristalne rešetke ∆ksHdeg kod otapanja aluminijeva klorida u vodi ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 12 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

9 Jedna od metoda dobivanja vodika je reakcija užarenoga koksa i vodene pare 91 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja vodika prema opisanome postupku u 9 zadatku uz obvezno označavanje agregacijskih stanja ________________________________________________________________ 92 Kako se naziva smjesa produkata nastala tom kemijskom reakcijom ________________________________________________________________ 93 Kakvo je sredstvo užareni koks u reakciji opisanoj u 9 zadatku ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 13 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

10 Riješite sljedeće zadatke 101 Koliko se mililitara vodene otopine klorovodične kiseline množinske koncentracije 002 mol Lminus1 mora dodati u 200 mL vodene otopine Ba(OH)2 množinske koncentracije 001 mol Lminus1 da bi množina hidroksidnih iona u novonastaloj otopini iznosila 0002 mola Postupak Mora se dodati _____________________________ mL 102 Izračunajte pH-vrijednost novonastale otopine iz zadatka 101 ako je množinska koncentracija oksonijevih iona u otopini 151 10minus12 mol Lminus1 Postupak pH-vrijednost = _____________________________

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 14 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

15

Kemija

0202

11 Oznake A B i C prikazuju produkte kemijskih reakcija prikazanih sljedećom shemom (Na strjelicama su navedeni preostali nužni reaktanti) 111 Napišite kemijsku formulu produkta A ______________________________________________________________ 112 Kako se naziva produkt B ______________________________________________________________ 113 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja etoksibenzena ______________________________________________________________ 114 Fehlingovim reagensom dokazano je da je produkt C aldehid Napišite jednadžbu kemijske reakcije za opisanu dokaznu reakciju ______________________________________________________________ 115 Prikažite kondenziranu strukturnu formulu 1-metoksietan-1-ola 116 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija kojom se dobiva produkt B ______________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 15 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

02

12 Riješite sljedeće zadatke 121 Izračunajte masu joda izraženu u gramima koji je otopljen u 100 g etanola ako je molalnost otopine 0075 mol kgminus1 Postupak m(topljiva tvar) = _____________________________ g 122 Koliko iznosi talište vodene otopine neelektrolita čija je molalnost 1 mol kgminus1 ako je vrijednost krioskopske konstante vode Kkr(H2O) = 186 K kg molminus1 Postupak tt(otopina) = _____________________________ degC 123 Ako se u 500 g vode otopi 834 g neelektrolita B vodi se promijeni talište za 5 degC Izračunajte molarnu masu otopljene tvari B u pripremljenome neelektrolitu Postupak M(B) = _____________________________ g molminus1

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 16 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 17 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 18 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

19

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 19 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

20

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 20 942013 104605

Page 9: KEMIJA - srednja.hr · SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija 2.1. kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida 2.2. vapnenac u prahu i jod 2.3. klorofil iz zelenoga

KEM IK-2 D-S015

9

Kemija

0202

53 Izračunajte srednju brzinu kemijske reakcije tijekom prvih dviju minuta provedbe reakcije koristeći dijagram iz 5 zadatka Postupak Srednja brzina kemijske reakcije je _______________________ mmol dmndash minndash1

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 9 942013 104604

KEM IK-2 D-S015

10

Kemija

0202

6 Riješite sljedeće zadatke 61 Napišite jednadžbu kemijske reakcije kojom se prikazuje priprema dietil-etera iz etanola u kiselim reakcijskim uvjetima pri povišenoj temperaturi ________________________________________________________________ 62 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija dehidratiranja etanola opisana u zadatku 61 ________________________________________________________________ 63 Napišite jednadžbu kemijske reakcije etanola i octene kiseline u kiselome mediju ________________________________________________________________ 64 Kako se naziva kemijska reakcija opisana u zadatku 63 ________________________________________________________________ 65 Kako se naziva reakcija koja teče u suprotnome smjeru od kemijske reakcije opisane u zadatku 63 ________________________________________________________________ 66 Prikažite jednadžbom kemijske reakcije reakciju metil-etanoata s vodom u kiselome mediju ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 10 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

11

Kemija

0202

7 Napišite strukturnu formulu funkcijske skupine za svaki spoj naveden u tablici

NAZIV SPOJA Strukturna formula funkcijske skupine

71 aldehid

72 karboksilna kiselina

73 ester

74 amid

75 keton

76anhidrid karboksilne kiseline

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 11 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

12

Kemija

0202

8 Komadić aluminijske folije u čaši prelije se razrijeđenom vodenom otopinom klorovodične kiseline pri čemu dolazi do kemijske promjene uz razvijanje mjehurića plina 81 Napišite jednadžbu kemijske reakcije kojom se opisuje promjena iz 8 zadatka ________________________________________________________________ 82 Vodenoj otopini aluminijeva klorida određena je pH-vrijednost manja od 7 Napišite jednadžbu kemijske reakcije koja objašnjava navedeno opažanje ________________________________________________________________ 83 Koju će boju poprimiti otopina iz zadatka 82 dodatkom nekoliko kapi metiloranža ________________________________________________________________ 84 Otapanje aluminijeva klorida u vodi pospješuje hlađenje reakcijske smjese Kako se odnose entalpija hidratacije ∆hidHdeg i entalpija kristalne rešetke ∆ksHdeg kod otapanja aluminijeva klorida u vodi ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 12 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

9 Jedna od metoda dobivanja vodika je reakcija užarenoga koksa i vodene pare 91 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja vodika prema opisanome postupku u 9 zadatku uz obvezno označavanje agregacijskih stanja ________________________________________________________________ 92 Kako se naziva smjesa produkata nastala tom kemijskom reakcijom ________________________________________________________________ 93 Kakvo je sredstvo užareni koks u reakciji opisanoj u 9 zadatku ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 13 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

10 Riješite sljedeće zadatke 101 Koliko se mililitara vodene otopine klorovodične kiseline množinske koncentracije 002 mol Lminus1 mora dodati u 200 mL vodene otopine Ba(OH)2 množinske koncentracije 001 mol Lminus1 da bi množina hidroksidnih iona u novonastaloj otopini iznosila 0002 mola Postupak Mora se dodati _____________________________ mL 102 Izračunajte pH-vrijednost novonastale otopine iz zadatka 101 ako je množinska koncentracija oksonijevih iona u otopini 151 10minus12 mol Lminus1 Postupak pH-vrijednost = _____________________________

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 14 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

15

Kemija

0202

11 Oznake A B i C prikazuju produkte kemijskih reakcija prikazanih sljedećom shemom (Na strjelicama su navedeni preostali nužni reaktanti) 111 Napišite kemijsku formulu produkta A ______________________________________________________________ 112 Kako se naziva produkt B ______________________________________________________________ 113 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja etoksibenzena ______________________________________________________________ 114 Fehlingovim reagensom dokazano je da je produkt C aldehid Napišite jednadžbu kemijske reakcije za opisanu dokaznu reakciju ______________________________________________________________ 115 Prikažite kondenziranu strukturnu formulu 1-metoksietan-1-ola 116 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija kojom se dobiva produkt B ______________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 15 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

02

12 Riješite sljedeće zadatke 121 Izračunajte masu joda izraženu u gramima koji je otopljen u 100 g etanola ako je molalnost otopine 0075 mol kgminus1 Postupak m(topljiva tvar) = _____________________________ g 122 Koliko iznosi talište vodene otopine neelektrolita čija je molalnost 1 mol kgminus1 ako je vrijednost krioskopske konstante vode Kkr(H2O) = 186 K kg molminus1 Postupak tt(otopina) = _____________________________ degC 123 Ako se u 500 g vode otopi 834 g neelektrolita B vodi se promijeni talište za 5 degC Izračunajte molarnu masu otopljene tvari B u pripremljenome neelektrolitu Postupak M(B) = _____________________________ g molminus1

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 16 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 17 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 18 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

19

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 19 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

20

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 20 942013 104605

Page 10: KEMIJA - srednja.hr · SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija 2.1. kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida 2.2. vapnenac u prahu i jod 2.3. klorofil iz zelenoga

KEM IK-2 D-S015

10

Kemija

0202

6 Riješite sljedeće zadatke 61 Napišite jednadžbu kemijske reakcije kojom se prikazuje priprema dietil-etera iz etanola u kiselim reakcijskim uvjetima pri povišenoj temperaturi ________________________________________________________________ 62 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija dehidratiranja etanola opisana u zadatku 61 ________________________________________________________________ 63 Napišite jednadžbu kemijske reakcije etanola i octene kiseline u kiselome mediju ________________________________________________________________ 64 Kako se naziva kemijska reakcija opisana u zadatku 63 ________________________________________________________________ 65 Kako se naziva reakcija koja teče u suprotnome smjeru od kemijske reakcije opisane u zadatku 63 ________________________________________________________________ 66 Prikažite jednadžbom kemijske reakcije reakciju metil-etanoata s vodom u kiselome mediju ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 10 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

11

Kemija

0202

7 Napišite strukturnu formulu funkcijske skupine za svaki spoj naveden u tablici

NAZIV SPOJA Strukturna formula funkcijske skupine

71 aldehid

72 karboksilna kiselina

73 ester

74 amid

75 keton

76anhidrid karboksilne kiseline

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 11 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

12

Kemija

0202

8 Komadić aluminijske folije u čaši prelije se razrijeđenom vodenom otopinom klorovodične kiseline pri čemu dolazi do kemijske promjene uz razvijanje mjehurića plina 81 Napišite jednadžbu kemijske reakcije kojom se opisuje promjena iz 8 zadatka ________________________________________________________________ 82 Vodenoj otopini aluminijeva klorida određena je pH-vrijednost manja od 7 Napišite jednadžbu kemijske reakcije koja objašnjava navedeno opažanje ________________________________________________________________ 83 Koju će boju poprimiti otopina iz zadatka 82 dodatkom nekoliko kapi metiloranža ________________________________________________________________ 84 Otapanje aluminijeva klorida u vodi pospješuje hlađenje reakcijske smjese Kako se odnose entalpija hidratacije ∆hidHdeg i entalpija kristalne rešetke ∆ksHdeg kod otapanja aluminijeva klorida u vodi ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 12 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

9 Jedna od metoda dobivanja vodika je reakcija užarenoga koksa i vodene pare 91 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja vodika prema opisanome postupku u 9 zadatku uz obvezno označavanje agregacijskih stanja ________________________________________________________________ 92 Kako se naziva smjesa produkata nastala tom kemijskom reakcijom ________________________________________________________________ 93 Kakvo je sredstvo užareni koks u reakciji opisanoj u 9 zadatku ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 13 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

10 Riješite sljedeće zadatke 101 Koliko se mililitara vodene otopine klorovodične kiseline množinske koncentracije 002 mol Lminus1 mora dodati u 200 mL vodene otopine Ba(OH)2 množinske koncentracije 001 mol Lminus1 da bi množina hidroksidnih iona u novonastaloj otopini iznosila 0002 mola Postupak Mora se dodati _____________________________ mL 102 Izračunajte pH-vrijednost novonastale otopine iz zadatka 101 ako je množinska koncentracija oksonijevih iona u otopini 151 10minus12 mol Lminus1 Postupak pH-vrijednost = _____________________________

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 14 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

15

Kemija

0202

11 Oznake A B i C prikazuju produkte kemijskih reakcija prikazanih sljedećom shemom (Na strjelicama su navedeni preostali nužni reaktanti) 111 Napišite kemijsku formulu produkta A ______________________________________________________________ 112 Kako se naziva produkt B ______________________________________________________________ 113 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja etoksibenzena ______________________________________________________________ 114 Fehlingovim reagensom dokazano je da je produkt C aldehid Napišite jednadžbu kemijske reakcije za opisanu dokaznu reakciju ______________________________________________________________ 115 Prikažite kondenziranu strukturnu formulu 1-metoksietan-1-ola 116 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija kojom se dobiva produkt B ______________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 15 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

02

12 Riješite sljedeće zadatke 121 Izračunajte masu joda izraženu u gramima koji je otopljen u 100 g etanola ako je molalnost otopine 0075 mol kgminus1 Postupak m(topljiva tvar) = _____________________________ g 122 Koliko iznosi talište vodene otopine neelektrolita čija je molalnost 1 mol kgminus1 ako je vrijednost krioskopske konstante vode Kkr(H2O) = 186 K kg molminus1 Postupak tt(otopina) = _____________________________ degC 123 Ako se u 500 g vode otopi 834 g neelektrolita B vodi se promijeni talište za 5 degC Izračunajte molarnu masu otopljene tvari B u pripremljenome neelektrolitu Postupak M(B) = _____________________________ g molminus1

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 16 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 17 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 18 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

19

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 19 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

20

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 20 942013 104605

Page 11: KEMIJA - srednja.hr · SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija 2.1. kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida 2.2. vapnenac u prahu i jod 2.3. klorofil iz zelenoga

KEM IK-2 D-S015

11

Kemija

0202

7 Napišite strukturnu formulu funkcijske skupine za svaki spoj naveden u tablici

NAZIV SPOJA Strukturna formula funkcijske skupine

71 aldehid

72 karboksilna kiselina

73 ester

74 amid

75 keton

76anhidrid karboksilne kiseline

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 11 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

12

Kemija

0202

8 Komadić aluminijske folije u čaši prelije se razrijeđenom vodenom otopinom klorovodične kiseline pri čemu dolazi do kemijske promjene uz razvijanje mjehurića plina 81 Napišite jednadžbu kemijske reakcije kojom se opisuje promjena iz 8 zadatka ________________________________________________________________ 82 Vodenoj otopini aluminijeva klorida određena je pH-vrijednost manja od 7 Napišite jednadžbu kemijske reakcije koja objašnjava navedeno opažanje ________________________________________________________________ 83 Koju će boju poprimiti otopina iz zadatka 82 dodatkom nekoliko kapi metiloranža ________________________________________________________________ 84 Otapanje aluminijeva klorida u vodi pospješuje hlađenje reakcijske smjese Kako se odnose entalpija hidratacije ∆hidHdeg i entalpija kristalne rešetke ∆ksHdeg kod otapanja aluminijeva klorida u vodi ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 12 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

9 Jedna od metoda dobivanja vodika je reakcija užarenoga koksa i vodene pare 91 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja vodika prema opisanome postupku u 9 zadatku uz obvezno označavanje agregacijskih stanja ________________________________________________________________ 92 Kako se naziva smjesa produkata nastala tom kemijskom reakcijom ________________________________________________________________ 93 Kakvo je sredstvo užareni koks u reakciji opisanoj u 9 zadatku ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 13 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

10 Riješite sljedeće zadatke 101 Koliko se mililitara vodene otopine klorovodične kiseline množinske koncentracije 002 mol Lminus1 mora dodati u 200 mL vodene otopine Ba(OH)2 množinske koncentracije 001 mol Lminus1 da bi množina hidroksidnih iona u novonastaloj otopini iznosila 0002 mola Postupak Mora se dodati _____________________________ mL 102 Izračunajte pH-vrijednost novonastale otopine iz zadatka 101 ako je množinska koncentracija oksonijevih iona u otopini 151 10minus12 mol Lminus1 Postupak pH-vrijednost = _____________________________

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 14 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

15

Kemija

0202

11 Oznake A B i C prikazuju produkte kemijskih reakcija prikazanih sljedećom shemom (Na strjelicama su navedeni preostali nužni reaktanti) 111 Napišite kemijsku formulu produkta A ______________________________________________________________ 112 Kako se naziva produkt B ______________________________________________________________ 113 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja etoksibenzena ______________________________________________________________ 114 Fehlingovim reagensom dokazano je da je produkt C aldehid Napišite jednadžbu kemijske reakcije za opisanu dokaznu reakciju ______________________________________________________________ 115 Prikažite kondenziranu strukturnu formulu 1-metoksietan-1-ola 116 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija kojom se dobiva produkt B ______________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 15 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

02

12 Riješite sljedeće zadatke 121 Izračunajte masu joda izraženu u gramima koji je otopljen u 100 g etanola ako je molalnost otopine 0075 mol kgminus1 Postupak m(topljiva tvar) = _____________________________ g 122 Koliko iznosi talište vodene otopine neelektrolita čija je molalnost 1 mol kgminus1 ako je vrijednost krioskopske konstante vode Kkr(H2O) = 186 K kg molminus1 Postupak tt(otopina) = _____________________________ degC 123 Ako se u 500 g vode otopi 834 g neelektrolita B vodi se promijeni talište za 5 degC Izračunajte molarnu masu otopljene tvari B u pripremljenome neelektrolitu Postupak M(B) = _____________________________ g molminus1

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 16 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 17 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 18 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

19

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 19 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

20

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 20 942013 104605

Page 12: KEMIJA - srednja.hr · SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija 2.1. kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida 2.2. vapnenac u prahu i jod 2.3. klorofil iz zelenoga

KEM IK-2 D-S015

12

Kemija

0202

8 Komadić aluminijske folije u čaši prelije se razrijeđenom vodenom otopinom klorovodične kiseline pri čemu dolazi do kemijske promjene uz razvijanje mjehurića plina 81 Napišite jednadžbu kemijske reakcije kojom se opisuje promjena iz 8 zadatka ________________________________________________________________ 82 Vodenoj otopini aluminijeva klorida određena je pH-vrijednost manja od 7 Napišite jednadžbu kemijske reakcije koja objašnjava navedeno opažanje ________________________________________________________________ 83 Koju će boju poprimiti otopina iz zadatka 82 dodatkom nekoliko kapi metiloranža ________________________________________________________________ 84 Otapanje aluminijeva klorida u vodi pospješuje hlađenje reakcijske smjese Kako se odnose entalpija hidratacije ∆hidHdeg i entalpija kristalne rešetke ∆ksHdeg kod otapanja aluminijeva klorida u vodi ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 12 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

9 Jedna od metoda dobivanja vodika je reakcija užarenoga koksa i vodene pare 91 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja vodika prema opisanome postupku u 9 zadatku uz obvezno označavanje agregacijskih stanja ________________________________________________________________ 92 Kako se naziva smjesa produkata nastala tom kemijskom reakcijom ________________________________________________________________ 93 Kakvo je sredstvo užareni koks u reakciji opisanoj u 9 zadatku ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 13 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

10 Riješite sljedeće zadatke 101 Koliko se mililitara vodene otopine klorovodične kiseline množinske koncentracije 002 mol Lminus1 mora dodati u 200 mL vodene otopine Ba(OH)2 množinske koncentracije 001 mol Lminus1 da bi množina hidroksidnih iona u novonastaloj otopini iznosila 0002 mola Postupak Mora se dodati _____________________________ mL 102 Izračunajte pH-vrijednost novonastale otopine iz zadatka 101 ako je množinska koncentracija oksonijevih iona u otopini 151 10minus12 mol Lminus1 Postupak pH-vrijednost = _____________________________

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 14 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

15

Kemija

0202

11 Oznake A B i C prikazuju produkte kemijskih reakcija prikazanih sljedećom shemom (Na strjelicama su navedeni preostali nužni reaktanti) 111 Napišite kemijsku formulu produkta A ______________________________________________________________ 112 Kako se naziva produkt B ______________________________________________________________ 113 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja etoksibenzena ______________________________________________________________ 114 Fehlingovim reagensom dokazano je da je produkt C aldehid Napišite jednadžbu kemijske reakcije za opisanu dokaznu reakciju ______________________________________________________________ 115 Prikažite kondenziranu strukturnu formulu 1-metoksietan-1-ola 116 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija kojom se dobiva produkt B ______________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 15 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

02

12 Riješite sljedeće zadatke 121 Izračunajte masu joda izraženu u gramima koji je otopljen u 100 g etanola ako je molalnost otopine 0075 mol kgminus1 Postupak m(topljiva tvar) = _____________________________ g 122 Koliko iznosi talište vodene otopine neelektrolita čija je molalnost 1 mol kgminus1 ako je vrijednost krioskopske konstante vode Kkr(H2O) = 186 K kg molminus1 Postupak tt(otopina) = _____________________________ degC 123 Ako se u 500 g vode otopi 834 g neelektrolita B vodi se promijeni talište za 5 degC Izračunajte molarnu masu otopljene tvari B u pripremljenome neelektrolitu Postupak M(B) = _____________________________ g molminus1

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 16 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 17 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 18 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

19

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 19 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

20

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 20 942013 104605

Page 13: KEMIJA - srednja.hr · SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija 2.1. kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida 2.2. vapnenac u prahu i jod 2.3. klorofil iz zelenoga

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

9 Jedna od metoda dobivanja vodika je reakcija užarenoga koksa i vodene pare 91 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja vodika prema opisanome postupku u 9 zadatku uz obvezno označavanje agregacijskih stanja ________________________________________________________________ 92 Kako se naziva smjesa produkata nastala tom kemijskom reakcijom ________________________________________________________________ 93 Kakvo je sredstvo užareni koks u reakciji opisanoj u 9 zadatku ________________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 13 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

10 Riješite sljedeće zadatke 101 Koliko se mililitara vodene otopine klorovodične kiseline množinske koncentracije 002 mol Lminus1 mora dodati u 200 mL vodene otopine Ba(OH)2 množinske koncentracije 001 mol Lminus1 da bi množina hidroksidnih iona u novonastaloj otopini iznosila 0002 mola Postupak Mora se dodati _____________________________ mL 102 Izračunajte pH-vrijednost novonastale otopine iz zadatka 101 ako je množinska koncentracija oksonijevih iona u otopini 151 10minus12 mol Lminus1 Postupak pH-vrijednost = _____________________________

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 14 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

15

Kemija

0202

11 Oznake A B i C prikazuju produkte kemijskih reakcija prikazanih sljedećom shemom (Na strjelicama su navedeni preostali nužni reaktanti) 111 Napišite kemijsku formulu produkta A ______________________________________________________________ 112 Kako se naziva produkt B ______________________________________________________________ 113 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja etoksibenzena ______________________________________________________________ 114 Fehlingovim reagensom dokazano je da je produkt C aldehid Napišite jednadžbu kemijske reakcije za opisanu dokaznu reakciju ______________________________________________________________ 115 Prikažite kondenziranu strukturnu formulu 1-metoksietan-1-ola 116 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija kojom se dobiva produkt B ______________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 15 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

02

12 Riješite sljedeće zadatke 121 Izračunajte masu joda izraženu u gramima koji je otopljen u 100 g etanola ako je molalnost otopine 0075 mol kgminus1 Postupak m(topljiva tvar) = _____________________________ g 122 Koliko iznosi talište vodene otopine neelektrolita čija je molalnost 1 mol kgminus1 ako je vrijednost krioskopske konstante vode Kkr(H2O) = 186 K kg molminus1 Postupak tt(otopina) = _____________________________ degC 123 Ako se u 500 g vode otopi 834 g neelektrolita B vodi se promijeni talište za 5 degC Izračunajte molarnu masu otopljene tvari B u pripremljenome neelektrolitu Postupak M(B) = _____________________________ g molminus1

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 16 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 17 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 18 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

19

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 19 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

20

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 20 942013 104605

Page 14: KEMIJA - srednja.hr · SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija 2.1. kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida 2.2. vapnenac u prahu i jod 2.3. klorofil iz zelenoga

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

0202

10 Riješite sljedeće zadatke 101 Koliko se mililitara vodene otopine klorovodične kiseline množinske koncentracije 002 mol Lminus1 mora dodati u 200 mL vodene otopine Ba(OH)2 množinske koncentracije 001 mol Lminus1 da bi množina hidroksidnih iona u novonastaloj otopini iznosila 0002 mola Postupak Mora se dodati _____________________________ mL 102 Izračunajte pH-vrijednost novonastale otopine iz zadatka 101 ako je množinska koncentracija oksonijevih iona u otopini 151 10minus12 mol Lminus1 Postupak pH-vrijednost = _____________________________

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

KEM IK-2 D-S015indd 14 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

15

Kemija

0202

11 Oznake A B i C prikazuju produkte kemijskih reakcija prikazanih sljedećom shemom (Na strjelicama su navedeni preostali nužni reaktanti) 111 Napišite kemijsku formulu produkta A ______________________________________________________________ 112 Kako se naziva produkt B ______________________________________________________________ 113 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja etoksibenzena ______________________________________________________________ 114 Fehlingovim reagensom dokazano je da je produkt C aldehid Napišite jednadžbu kemijske reakcije za opisanu dokaznu reakciju ______________________________________________________________ 115 Prikažite kondenziranu strukturnu formulu 1-metoksietan-1-ola 116 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija kojom se dobiva produkt B ______________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 15 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

02

12 Riješite sljedeće zadatke 121 Izračunajte masu joda izraženu u gramima koji je otopljen u 100 g etanola ako je molalnost otopine 0075 mol kgminus1 Postupak m(topljiva tvar) = _____________________________ g 122 Koliko iznosi talište vodene otopine neelektrolita čija je molalnost 1 mol kgminus1 ako je vrijednost krioskopske konstante vode Kkr(H2O) = 186 K kg molminus1 Postupak tt(otopina) = _____________________________ degC 123 Ako se u 500 g vode otopi 834 g neelektrolita B vodi se promijeni talište za 5 degC Izračunajte molarnu masu otopljene tvari B u pripremljenome neelektrolitu Postupak M(B) = _____________________________ g molminus1

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 16 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 17 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 18 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

19

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 19 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

20

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 20 942013 104605

Page 15: KEMIJA - srednja.hr · SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija 2.1. kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida 2.2. vapnenac u prahu i jod 2.3. klorofil iz zelenoga

KEM IK-2 D-S015

15

Kemija

0202

11 Oznake A B i C prikazuju produkte kemijskih reakcija prikazanih sljedećom shemom (Na strjelicama su navedeni preostali nužni reaktanti) 111 Napišite kemijsku formulu produkta A ______________________________________________________________ 112 Kako se naziva produkt B ______________________________________________________________ 113 Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja etoksibenzena ______________________________________________________________ 114 Fehlingovim reagensom dokazano je da je produkt C aldehid Napišite jednadžbu kemijske reakcije za opisanu dokaznu reakciju ______________________________________________________________ 115 Prikažite kondenziranu strukturnu formulu 1-metoksietan-1-ola 116 Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija kojom se dobiva produkt B ______________________________________________________________

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 15 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

02

12 Riješite sljedeće zadatke 121 Izračunajte masu joda izraženu u gramima koji je otopljen u 100 g etanola ako je molalnost otopine 0075 mol kgminus1 Postupak m(topljiva tvar) = _____________________________ g 122 Koliko iznosi talište vodene otopine neelektrolita čija je molalnost 1 mol kgminus1 ako je vrijednost krioskopske konstante vode Kkr(H2O) = 186 K kg molminus1 Postupak tt(otopina) = _____________________________ degC 123 Ako se u 500 g vode otopi 834 g neelektrolita B vodi se promijeni talište za 5 degC Izračunajte molarnu masu otopljene tvari B u pripremljenome neelektrolitu Postupak M(B) = _____________________________ g molminus1

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 16 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 17 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 18 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

19

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 19 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

20

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 20 942013 104605

Page 16: KEMIJA - srednja.hr · SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija 2.1. kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida 2.2. vapnenac u prahu i jod 2.3. klorofil iz zelenoga

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

02

12 Riješite sljedeće zadatke 121 Izračunajte masu joda izraženu u gramima koji je otopljen u 100 g etanola ako je molalnost otopine 0075 mol kgminus1 Postupak m(topljiva tvar) = _____________________________ g 122 Koliko iznosi talište vodene otopine neelektrolita čija je molalnost 1 mol kgminus1 ako je vrijednost krioskopske konstante vode Kkr(H2O) = 186 K kg molminus1 Postupak tt(otopina) = _____________________________ degC 123 Ako se u 500 g vode otopi 834 g neelektrolita B vodi se promijeni talište za 5 degC Izračunajte molarnu masu otopljene tvari B u pripremljenome neelektrolitu Postupak M(B) = _____________________________ g molminus1

0

1 bod

0

1

2

3

4

bod

0

1 bod

KEM IK-2 D-S015indd 16 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 17 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 18 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

19

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 19 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

20

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 20 942013 104605

Page 17: KEMIJA - srednja.hr · SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija 2.1. kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida 2.2. vapnenac u prahu i jod 2.3. klorofil iz zelenoga

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 17 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 18 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

19

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 19 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

20

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 20 942013 104605

Page 18: KEMIJA - srednja.hr · SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija 2.1. kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida 2.2. vapnenac u prahu i jod 2.3. klorofil iz zelenoga

KEM IK-2 D-S015

1

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 18 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

19

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 19 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

20

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 20 942013 104605

Page 19: KEMIJA - srednja.hr · SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija 2.1. kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida 2.2. vapnenac u prahu i jod 2.3. klorofil iz zelenoga

KEM IK-2 D-S015

19

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 19 942013 104605

KEM IK-2 D-S015

20

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 20 942013 104605

Page 20: KEMIJA - srednja.hr · SMJESA Destilacija Sublimacija Filtracija Ekstrakcija 2.1. kristali amonijeva klorida i natrijeva klorida 2.2. vapnenac u prahu i jod 2.3. klorofil iz zelenoga

KEM IK-2 D-S015

20

Kemija

99

Prazn

a st

rani

ca

KEM IK-2 D-S015indd 20 942013 104605