of 21 /21
VELEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU Preddiplomski stručni studij Proizvodnog strojarstva ZAVRŠNI RAD PRIJENOSNICI SNAGE I GIBANJA Pero Perić

 · Web viewZadnje slovo u nizu označavat će reakcijski član prijenosnika (najčešće član C). Vratila koja nisu priključna, a koja će se zvati prijenosnička, označavat će

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · Web viewZadnje slovo u nizu označavat će reakcijski član prijenosnika (najčešće član C)....

Page 1:  · Web viewZadnje slovo u nizu označavat će reakcijski član prijenosnika (najčešće član C). Vratila koja nisu priključna, a koja će se zvati prijenosnička, označavat će

VELEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU

Preddiplomski stručni studij Proizvodnog strojarstva

ZAVRŠNI RAD

PRIJENOSNICI SNAGE I GIBANJA

Pero Perić

Slavonski Brod, 2019.

Page 2:  · Web viewZadnje slovo u nizu označavat će reakcijski član prijenosnika (najčešće član C). Vratila koja nisu priključna, a koja će se zvati prijenosnička, označavat će

VELEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU

Preddiplomski stručni studij Proizvodnog strojarstva

ZAVRŠNI RAD

PRIJENOSNICI SNAGE I GIBANJA

Kolegij: Elementi za prijenos snage i gibanja

Pero PerićJMBAG: 546709

Mentor: dr. sc. Ivan Ivanušić, prof. v. š.

Slavonski Brod, 2019.

Page 3:  · Web viewZadnje slovo u nizu označavat će reakcijski član prijenosnika (najčešće član C). Vratila koja nisu priključna, a koja će se zvati prijenosnička, označavat će

Pero Perić: Prijenosnici snage i gibanja Završni rad

Podaci za bibliografsku karticu

Ime i prezime:

Mjesto i datum rođenja: Slavonski Brod, 11. 9. 1988.

Naslov rada: prijenosnici snage i gibanja

Broj stranica: 45

Broj slika: 24

Broj tablica: 5

Broj priloga: 2

Broj bibliografskih izvora: 10

Ustanova i mjesto gdje je rad izrađen: VELEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU

Postignut stručni naziv: Stručn-i/a prvostupni-k/ca (baccalaure-us/a) inženjer/ka strojarstva

Mentor: dr. sc. Ivan Ivanušić, prof. v. š.

Oznaka i redni broj rada: S555

Datum obrane rada: 25. 9. 2019.

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada:

Predsjednik povjerenstva: Ante Antek, dipl. ing., pred.

Mentor: dr. sc. Ivan Ivanušić, prof. v. š.

Član povjerenstva: mr. sc. Pavo Pavić, v. pred.

2/15

Page 4:  · Web viewZadnje slovo u nizu označavat će reakcijski član prijenosnika (najčešće član C). Vratila koja nisu priključna, a koja će se zvati prijenosnička, označavat će

Pero Perić: Prijenosnici snage i gibanja Završni rad

I Z J A V A

Izjavljujem da sam završni rad izradio (izradila) samostalno, koristeći se vlastitim

znanjem, literaturom i provedenim eksperimentima.

U radu mi je pomagao savjetima i uputama voditelj završnog rada (npr. prof. dr. sc.

Ivan Ivanušić) te mu iskreno zahvaljujem.

Isto tako zahvaljujem i asistentima mr. sc. Antunu Antunoviću i mr. sc. Mariji ..

Tvrtka „Prometal“ d.o.o. omogućila mi je eksperimentalni dio rada, te zahvaljujem

direktoru ... i suradnicima ...

Suglasan sam da se moj završni rad objavi u javnoj internetskoj bazi Nacionalne i

sveučilišne knjižnice u Zagrebu i u repozitoriju završnih radova Veleučilišta u Slavonskom

Brodu.

Pristupni-k/ca:

Pero Perić

3/15

Page 5:  · Web viewZadnje slovo u nizu označavat će reakcijski član prijenosnika (najčešće član C). Vratila koja nisu priključna, a koja će se zvati prijenosnička, označavat će

Pero Perić: Prijenosnici snage i gibanja Završni rad

PRIJENOSNICI SNAGE I GIBANJA

Sažetak

U radu je analizirana pojava vibracija u radu remenskog prijenosnika snage i gibanja

proizveden prema crtežu CC.20.20-122.18. Prema dosadašnjim mjerenjima, koja su provedena u

primjeni, pokazalo se da frekvencije vibracija remenskog prijenosnika značajno odstupa od

uobičajenih. Početne vrijednosti vibracija mjerene su na pogonskom vratilu, a ostale mjerene

točke određene su planom mjerenja.

Zadatkom je trebalo analizirati pojavu vibracija remenskog prijenosnika snage i gibanja.

Provesti teorijsku analizu te numeričkim i eksperimentalnim putem odrediti vlastitu frekvenciju

cijele konstrukcije te na osnovi tih spoznaja predložiti rješenje poboljšanja ...

Teorijska je analiza pokazala ...

Eksperimentalnim je putem utvrđeno da se područje frekvencija konstrukcije ...

Rezultati analize ukazuju da bi trebalo promijeniti dio ...

Ključne riječi: vibracije, remenski prijenos, vlastita frekvencija

TRANSMISSIONS OF POWER AND MOTION

Summary

The paper analyzes the phenomenon of vibration in the work of belt transmission of

power and motion produced by drawing CC.20.20-122.18. According to previous measurements,

which were carried out in the application, it showed that the frequency of vibration transmission

belt significantly deviates from the usual. Initial vibration values measured at the shaft, and the

other measured points are determined by the measurement plan.

The task is supposed to analyze the occurrence of vibration belt transmission of power

and motion. To conduct a theoretical analysis and numerical and experimental set its own

frequency and the entire structure on the basis of these findings suggest a solution to improve...

Theoretical analysis has shown...

It was experimentally found to be using the frequency structure...

The analysis results indicate that it should change the part...

Key words: vibration, transmission belt, the natural frequency

4/15

Page 6:  · Web viewZadnje slovo u nizu označavat će reakcijski član prijenosnika (najčešće član C). Vratila koja nisu priključna, a koja će se zvati prijenosnička, označavat će

Pero Perić: Prijenosnici snage i gibanja Završni rad

S A D R Ž A J

1. UVOD.......................................................................................................................................8

1.1. Općenito o prijenosnicima..............................................................................................8

1.2. Zupčanički prijenosnici...................................................................................................8

2. OSNOVNI POJMOVI O PRIJENOSNICIMA SNAGE I GIBANJA...............................9

2.1. Podjela prijenosnika snage i gibanja...............................................................................9

2.2. Remenski prijenosnici snage i gibanja............................................................................9

2.3. Prijenos snage i gibanja plosnatim remenom..................................................................9

2.3.1. Način djelovanja.................................................................................................9

2.3.2. Materijal remenja i način spajanja......................................................................9

3. KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE REMENSKOG PRIJENOSA.................................10

3.1. Proračun remenskog prijenosa......................................................................................10

3.1.1. Prijenosni omjer i brzina vrtnje........................................................................10

3.1.2. Specifična nazivna snaga..................................................................................10

3.1.3. Dopušteno naprezanje u vlačnom ogranku remena..........................................10

4. ZAKLJUČAK.......................................................................................................................11

5. LITERATURA......................................................................................................................12

6. PRILOZI................................................................................................................................13

5/15

Page 7:  · Web viewZadnje slovo u nizu označavat će reakcijski član prijenosnika (najčešće član C). Vratila koja nisu priključna, a koja će se zvati prijenosnička, označavat će

Pero Perić: Prijenosnici snage i gibanja Završni rad

Pregled veličina, oznaka i kratica

Veličina, oznaka ili kratica Jedinica Značenje

a m Duljina

Ap mm2 Površina presjeka vijka

b m Širina

B - Koeficijent proporcionalnosti

c1 - Faktor obuhvatnog kuta

c2 - Faktor opterećenja

c3 - Faktor duljine

c4 - Faktor djelovanja

c5 - Faktor prijenosnog omjera

D m Vanjski promjer ležaja

d m Unutarnji promjer ležaja

D1 m Promjer pogonske remenice

D2 m Promjer pogonjene remenice

μ - Koeficijent trenja

ρ kg/m3 Gustoća materijala

ρ0 kg/m3 Početna gustoća materijala

ρmax kg/m3 Maksimalna gustoća materija

6/15

Page 8:  · Web viewZadnje slovo u nizu označavat će reakcijski član prijenosnika (najčešće član C). Vratila koja nisu priključna, a koja će se zvati prijenosnička, označavat će

Pero Perić: Prijenosnici snage i gibanja Završni rad

1. UVOD

1.1. Općenito o prijenosnicima

Današnja je velika primjena prijenosnika uvjetovana time što se:

potrebne brzine radnih strojeva obično ih ne poklapaju s brzinama pogonskih

strojeva

većina strojeva zahtijeva reguliranje brzine i mogućnost ...

....

Razlikuju se prijenosnici sa stalnim prijenosnim omjerom (npr. između pogonskog i

radnog stroja), mjenjači brzina i prijenosnici s promjenjivim prijenosnim omjerom, gdje se

promjena prijenosnog omjera može obavljati stupnjevano ili kontinuirano. [1]

1.2. Zupčanički prijenosnici

Da bi se kod para čelnika ostvario konstantan prijenosni omjer, mora prijenos gibanja

biti ostvaren tako da su na vratilu ...

7/15

Page 9:  · Web viewZadnje slovo u nizu označavat će reakcijski član prijenosnika (najčešće član C). Vratila koja nisu priključna, a koja će se zvati prijenosnička, označavat će

Pero Perić: Prijenosnici snage i gibanja Završni rad

2. OSNOVNI POJMOVI O PRIJENOSNICIMA SNAGE I GIBANJA

Prije upoznavanja najvažnijih vrsta prijenosnika u ovom će poglavlju biti govora o

osnovnim pojmovima vezanim za prijenos snage i gibanja kao što su pojmovi brzine vrtnje,

prijenosnog omjera, skoka prijenosa, iskoristivosti itd. Prilikom ovih razmatranja koristit će se

oznake prema [2] i [3]. Kao primjeri gotovo će se redovito upotrebljavati najraširenije vrste

prijenosnika, zupčasti prijenosnici, s konstantnim ili promjenjivim prijenosnim omjerom.

2.1. Označavanje

Sva priključna vratila bilo kog prijenosnika označavat će se velikim slovima abecede

(A, B, C, ...). Zadnje slovo u nizu označavat će reakcijski član prijenosnika (najčešće član C).

Vratila koja nisu priključna, a koja će se zvati prijenosnička, označavat će se s V1, V. Glavni

prijenosnički elementi (zupčanici, tarenice itd.) označavat će se brojevima 1, 2, ... n uz

uobičajene skraćenice.

2.2. Remenski prijenosnici snage i gibanja

Na slici 2.1. prikazani su primjeri remenskog prijenosa s plosnatim i klinastim

remenom. Kao i kod lančanog prijenosa, moguć je razvod snage na više vratila s jednim

pogonskim remenom. Veoma tiho rade i ublažavaju (prigušuju) udarna opterećenja. Samom

prijenosu nije potrebno podmazivanje. Imaju mali broj elemenata, koji su i konstruktivno

jednostavni. Takvi elementi uvjetuju malu cijenu prijenosa. Kod remenskog prijenosa postoji

proklizivanje (osim zupčastog remenja). Manji im je vijek trajanja i veći osni razmak nego kod

zupčanih prijenosnika.

Slika 2.1. Remenski prijenos s plosnatim a) i klinastim remenom b) [4]

8/15

Page 10:  · Web viewZadnje slovo u nizu označavat će reakcijski član prijenosnika (najčešće član C). Vratila koja nisu priključna, a koja će se zvati prijenosnička, označavat će

Pero Perić: Prijenosnici snage i gibanja Završni rad

2.3. Prijenos sa zupčastim remenom

2.3.1. Način djelovanja i izvedba

Zupčasti remeni mogu biti ozubljeni samo s donje ili s donje i gornje strane i

zahvaćaju u odgovarajuće ozubljene remenice, te na taj način prenose snagu i gibanje

pomoću veze oblikom. Omogućuju brzine remena do v = 60 m/s. Poznati su pod trgovačkim

imenima zupčasti remeni Power-Grip-Timinq i zupčasti remeni Synchrojlex. Vučnu silu

preuzima pletivo od tankih čeličnih žica uloženo kod beskonačnog remenja od plastičnih

masa, u neopren ili vulkollan (trgovački nazivi firme Bayer). Čelično pletivo daje remenu

izvanrednu savitljivost i velik otpor protiv rastezanja.

2.3.2. Materijal remenja i način spajanja

9/15

Page 11:  · Web viewZadnje slovo u nizu označavat će reakcijski član prijenosnika (najčešće član C). Vratila koja nisu priključna, a koja će se zvati prijenosnička, označavat će

Pero Perić: Prijenosnici snage i gibanja Završni rad

3. KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE REMENSKOG PRIJENOSA

3.1. Proračun remenskog prijenosa

Na osnovi potrebnog momenta na vratilu radnog stroja M2 = 278,77 Nm odabran je

prijenosni omjer i = 7 i elektromotor Wattdrive 3BW132M-06G: P = 4,5 kW; n = 960 okr/min;

M = 45 Nm [4]. Odabrana je pogonska remenica standardne dimenzije D1 = 80 mm.

Potreban broj remena računa se prema izrazu:

z=P ∙ c2

PN ∙ c1 ∙ c3 ∙ c4 ∙ c5(3.1.)

gdje je : z broj remena, zaokruženo na cijeli veći broj

P snaga pogonskog stroja, kW

PN nazivna snaga remena, kW

c1 faktor obuhvatnog kuta

c2 faktor opterećenja

c3 faktor duljine

c4 faktor djelovanja

c5 faktor prijenosnog omjera

z= 4,5 ∙13,1∙1 ∙1,05 ∙0,86 ∙ 1,23

=1,31 → z=2

Učestalost savijanja računa se prema izrazu:

f B=z' ∙ vL< f B dop

(3.2.)

gdje je : f B učestalost savijanja, s-1

f B dop dopuštena učestalost savijanja, iznosi 100 s-1

z′ broj remenica

v brzina remena, m/s

L duljina remena, m

f B=3∙ 4,0212,262

=5,33 s−1

f B=5,33 s−1< f Bdop=100 s−1

10/15

Page 12:  · Web viewZadnje slovo u nizu označavat će reakcijski član prijenosnika (najčešće član C). Vratila koja nisu priključna, a koja će se zvati prijenosnička, označavat će

Pero Perić: Prijenosnici snage i gibanja Završni rad

Obzirom na položaj prijenosnika, korekcijski faktor C3 možemo odrediti iz tablice 3.1.

Tablica 3.1. Korekcijski faktor C3 za položaj prijenosnika [5]

SMJEŠTAJ POGONA

Koso pod 45° Okomito-uspravno

Pogon vodoravan. Opterećeni dio remena Polukrižanigore dolje

0,9 0,8 0,9 1 0,8

Najvažniji zahtjevi koji se postavljaju na materijal remenja jesu: dobra adhezija između

remena i remenice (velik koeficijent trenja), velika čvrstoća na kidanje, velika elastičnost s

malom trajnom deformacijom, velika dinamička izdržljivost na savijanje, neosjetljivost na

atmosferske utjecaje, na ulja, a po mogućnosti i na kemikalije. Svi ovi zahtjevi ne mogu se

ostvariti s jednim materijalom.

11/15

Page 13:  · Web viewZadnje slovo u nizu označavat će reakcijski član prijenosnika (najčešće član C). Vratila koja nisu priključna, a koja će se zvati prijenosnička, označavat će

Pero Perić: Prijenosnici snage i gibanja Završni rad

4. ZAKLJUČAK

U radu se analizira konstrukcija prema dostupnoj dokumentaciji i prema izvedenoj

konstrukciji. Pokazalo se da ne postoje znatnija odstupanja u izvedbi osim onih tehnoloških koja

nisu utjecala na geometrijske izmjere i mehaničke značajke. Postojeća dokumentacija mogla se

koristiti pri teorijskoj analizi konstrukcije.

...

Teorijskim se proračunom odredilo nekoliko veličina koje ...

...

Za provedbu je eksperimentalnog dijela rada trebalo izraditi napravu koja ...

...

Može se zaključiti da bi kod postojeće konstrukcije trebalo ...

12/15

Page 14:  · Web viewZadnje slovo u nizu označavat će reakcijski član prijenosnika (najčešće član C). Vratila koja nisu priključna, a koja će se zvati prijenosnička, označavat će

Pero Perić: Prijenosnici snage i gibanja Završni rad

5. LITERATURA

[1] Kraut, B. (2006.): Strojarski priručnik, Tehnička knjiga, Zagreb

[2] Decker, K. H. (1982.): Elementi strojeva, Tehnička knjiga, Zagreb

[3] Jelaska, D., Podrug, S.: Proračun remenskih prijenosa, Fakultet elektrotehnike, strojarstva

i brodogradnje , Split

https://bib.irb.hr/datoteka/321904.Remenski_pr.pdf, (11. travnja 2019.)

13/15

Page 15:  · Web viewZadnje slovo u nizu označavat će reakcijski član prijenosnika (najčešće član C). Vratila koja nisu priključna, a koja će se zvati prijenosnička, označavat će

Pero Perić: Prijenosnici snage i gibanja Završni rad

6. PRILOZI

Prilog 1: Naziv priloga [3]

14/15

Page 16:  · Web viewZadnje slovo u nizu označavat će reakcijski član prijenosnika (najčešće član C). Vratila koja nisu priključna, a koja će se zvati prijenosnička, označavat će

Pero Perić: Prijenosnici snage i gibanja Završni rad

Prilog 2: Naziv priloga [3]

15/15