Click here to load reader

PRIPREME - · PDF fileKroz nastavu informatike učeniku treba dati ona znanja koja će moći koristiti u životu i koja će ga podstaći na nastavak obrazovanja. Informatika u obrazovanju,

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRIPREME - · PDF fileKroz nastavu informatike učeniku treba dati ona znanja koja će moći...

 • INFORMATIKA

  PRIPREME

 • O nastavi informatike

  Pred nastavnicama/nastavnicima informatike koji predaju u osnovnoj školi

  nalazi se veoma težak i odgovoran zadatak. Od njih zavisi u velikoj mjeri da li će

  učeniku nastava biti privlačna ili odbojna, zanimljiva ili dosadna, uspješna ili

  neuspješna, tj. kakav će biti učenikov odnos prema nastavi, a time i prema

  cjelokupnom obrazovanju.

  Nastava je planski i organizovan proces odgoja i učenja koje provodi stručna

  osoba radi stjecanja znanja, sposobnosti, vještina i navika prema utvrđenim

  nastavnim planovima i programima u odgovarajućem prostoru i sa

  odgovarajućom tehnologijom. Nastava je organizirani institucionalni i

  vaninstitucionalni interakcijski stvaralački napor u savlađivanju propisanih

  sadržaja i sticanju znanja, sposobnosti i navika i osposobljavanje za dalji

  permanentni rad s namjerom da se razvije kritička, slobodna, autonomna,

  stvaralačka, humana, obrazovana, multikulturna, multietnička, i

  multikonfesionalna učenikova ličnost koja je otvorena za sve sadašnje i buduće

  progresivne promjene u sebi i društvu (sredini) u kojem živi. Nastava je osnovna

  odrednica didaktike.

  Nastava se sastoji od aktivnosti nastavnice/nastavnika i učenica/učenika.

  Nastavničina/nastavnikova aktivnost naziva se podučavanje, a učenicin/učenikova

  učenje.

  Zadatak izučavanja informatike u osnovnoj školi je pružiti

  učenicama/učenicima osnovna znanja o informatičkim pojmovima, naučiti ih

  osnove korištenja računara, osnove programiranja i što je naročito važno naučiti

  ih da stečena znanja primjene u svakodnevnom životu.

  Put do usvajanja znanja treba biti propraćen otkrivanjem novih spoznaja. To se

  može postići:

  • Kvalitetnom i zanimljivom nastavom,

  • Raznovrsnošću po pristupu i nastavnim metodama,

  • Aktivnim učešćem učenica/učenika u nastavnom procesu.

 • Kroz nastavu informatike učeniku treba dati ona znanja koja će moći koristiti u

  životu i koja će ga podstaći na nastavak obrazovanja.

  Informatika u obrazovanju, kao naučna disciplina, komplementarna je sa svim

  drugim pedagoškim naukama: pedagogijom, didaktikom, pedagoškom

  psihologijom, metodikom i metodologijom različitih obrazovnih područja.

  Didaktika (teorija obrazovanja) je grana pedagogije koja proučava opće

  zakonitosti nastave i učenja, ali i druge oblike učenja i obrazovanja van nastave.

  Metodika (primjenjena didaktika) podrazumijeva primjenu didaktičkih načela,

  zakonitosti i metoda u pojedinom nastavnom predmetu ili području. Metodika je

  praktična disciplina koja u prvom planu ima konkretan nastavni sadržaj iz

  konkretnog nastavnog predmeta koji učenice/učenici trebaju usvojiti kao znanje ili

  vještinu. Ona obuhvata metode, oblike i nastavna sredstva specifična za pojedine

  nastavne predmete.

  Metodika nastave informatike, oslanjajući se na didaktiku, proučava

  zakonitosti nastave kroz obrazovne, odgojne i funkcionalne aktivnosti koje

  podstiču učenje.

  Informatika, kao savremen predmet, neprestano naučno-tehnološki

  napreduje, a i dostupnost informacija obavezuje nastavnicu/nastavnika da

  osmišljava i primjenjuje nove načine inovirane nastave. Uvođenjem metodičkih

  inovacija, nastavnica/nastavnik postaje sve manje predavač i ispitivač, a sve više

  organizator i odgajatelj koji nastavne sadržaje prilagođava interesima i

  mogućnostima učenica/učenika (učenik istražuje, rasuđuje, analizira, zaključuje)

  tako da u procesu učenja postaje dominantno kreativno učenje rješavanjem

  problema uz razvijanje osnovnih vještina rada na računaru.

  Nastava informatike uključuje sljedeće aspekte:

  • Informatika - nauka koja se bavi proučavanjem računara,

  • Otkrivanje novih znanja,

  • Povezivanje teorije i praktičnog rada,

  • Povezivanje sa ostalim nastavnim predmetima (naučnim oblastima),

 • • Primjenu nastavnih principa, metoda i oblika rada,

  • Primjenu savremenih nastavnih sredstava i pomagala,

  • Razvijanje ekološke svijesti.

  Ciljevi nastave (komponente učenja-sticanja znanja):

  • Kognitivni (saznajno područje-znanje),

  • Konativni (psihomotorno područje-volja),

  • Afektivni (osjećajno-emotivno područje-osjećaji i emocije).

  Zadaci nastave:

  • Obrazovni (formiranje predstava i pojmova),

  • Funkcionalni (formiranje stvaralačkog mišljenja, vještina, sposobnosti i navika),

  • Odgojni (formiranje univerzalnih odgojnih vrijednosti).

 • KAKO UČINITI NASTAVU INFORMATIKE INTERESANTNOM

  U računarskom opismenjavanju učenice/učenici u osnovnoj školi treba da nauče da koriste računar. Nastavnim planom i programom za predmet informatika za učenice/učenike osnovne škole uglavnom je predviđeno da učenik ovlada izvršavanjem raznih aktivnosti uz pomoć računara, koje učenice/učenici mogu bez većih poteškoća uspješno izvesti. Činjenica da učenice/učenici neke vježbe uspješno obave, ne mora da znači da su oni i shvatili šta su uradili. Kroz nastavni predmet informatika računari se koriste kako bi učenice/učenici učili o njima samima (računarsko opismenjavanje) kao i za korištenje računara pri učenju bilo kojeg drugog nastavnog predmeta. Pored toga oni trebaju naučiti koristiti i tzv. tutorijal softver-gotove programe za vježbu koje im pripremi nastavnica/nastavnik, da savladavaju osnovne operacije za obradu teksta, izrađuju jednostavne crteže, koriste programe Office paketa, Interneta, multimedija i drugih gotovih programa.

  U informatici i didaktici još nisu potpuno razrađene metode i oblici rada u nastavi uz pomoć računara. Izbor metoda i oblika rada u nastavi uz pomoć računara važno je pitanje savremene nastavnice/nastavnika. U nastavi uz pomoć računar uspješno se mogu primjenjivati sljedeće savremene nastavne metode:

  a) dijaloška (motiviranje učenica/učenika za predstojeću aktivnost, odnosno cilj koji treba ostvariti),

  b) istraživačka (samostalno traganje za činjenicama),

  c) učenje rješavanjem problema (omogućava visok nivo kreativnosti učenica/učenika i to je najviši domet i oblik učenja; učenica/učenik i računar naizmjenično jedan drugom postavljaju probleme-zadatke, traže se rješenja i neprekidno rješavaju raznovrsne problemske situacije; učenje je zanimljivo;),

  d) simuliranje (korištenje računara na raznovrsne načine; mijenjanje odnosa među postojećim situacijama; učenik mijenja varijable i tako dolazi do novih situacija; simuliranje se može ponavljati što učeniku omogućava nove provjere što osigurava transfer znanja),

  e) pedagoški odabrana igra (računar prezentira određene informacije u vezi sa nekom situacijom, a zadatak učenica/učenika je da da odgovor na osnovu izbora jedne od više danih mogućnosti).

 • FORMIRANJE GRUPA:

  S obzirom da se nastava izvodi u petom razredu osnovne škole, nastavnica/nastavnik nedovoljno poznaje učenice/učenike, tako da grupe može formirati slobodno tj. prema ličnom nahođenju.

  Međutim, nakon što bolje upozna učenice/učenike, nastavnica/nastavnik može formirati grupe tako da organizira:

  1. Rad više grupa na istom zadatku - učenice/učenici sa slabijim znanjem grupišu se sa učenicama/učenicima koji imaju veće znanje (razlog formiranja ovakvih grupa je da učenice/učenici sa većim znanjem pomažu učenicama/učenicima sa slabijim znanjem). Znači, grupe dobijaju iste zadatke bez obzira na kvalitet sastava grupe.

  2. Rad grupa na različitim zadacima - učenice/učenici se grupišu prema prethodnim znanjima: slabije učenice/učenici sa slabijim i bolje učenice/učenici sa boljim (razlog ovog načina formiranja grupa se kroz davanje grupama različitih zadataka, tj. slabijim učenicama/učenicima lakših, a boljim učenicama/učenicima težih, sa ciljem da do izražaja dođu talentirani i nadarene učenice/učenici). Grupe dobijaju zadatke prema svojim mogućnostima i sposobnostima.

  3. Rad na sastavnim dijelovima istog zadatka – složena tema (zadatak) podijeli se na više prostih zadataka (podtema) i svaki učenik u grupi radi na jednom zadatku.

  Metodička prednost grupnog rada je u tome što učenice/učenici prvo urade zadatke koji su predviđeni za njihovu grupu, a poslije toga rješaju zadatke ostalih grupa. Gotovo sve nastavne oblasti su pogodne za primjenu grupnog oblika rada. Da li će se nastava organizirati u grupama zavisi od više faktora, a neki od njih su:

  • specifičnost i težina nastavnog gradiva

  • mogućnost osiguranja potrebnih sredstava za rad

  • raspoloživog vremena za grupni rad.

  Nastavnica/nastavnik treba diferencirati i podijeliti zadatke (sadržaje) grupama prema težini i prema mogućnostima pojedinih grupa. Učenicama/učenicima treba unaprijed odrediti vrijeme koje im se stavlja na raspolaganje za rješavanje određenog radnog zadatka.

 • RAD U PAROVIMA (TANDEMU)

  Rad u parovima (tandemu) je prijelazni modalitet od individualnog ka grupnom i kolektivnom (frontalnom) i masovnom obliku rada.

  Posmatrano sa pedagoškog aspekta, rad