of 49 /49
Bank Spółdzielczy w Skoczowie Bankowości Spółdzielczej w Skoczowie Skoczów, 2017 rok

w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z...

Page 1: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na1

Bankowości Spółdzielczej

w Skoczowie

Skoczów, 2017 rok

Page 2: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na2

Opracowanie tekstu: Maria Słowik-Broda

Krystyna Binek – Angełowa

Zdjęcia: Archiwum BS w Skoczowie

Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów

Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego

w Skoczowie

Page 3: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na3

Stro

na

3

BBBAAA NNN KKK SSS PPP ÓÓÓŁŁŁ DDD ZZZIIIEEE LLL CCC ZZZ YYY WWW SSS KKK OOOCCC ZZZOOO WWW IIIEEE WWW LLL AAA TTTAAA CCC HHH 222 000000777 ––– 222 000111777

SSS ZZZKKK IIICCC HHH IIISSS TTT OOORRR YYYCCC ZZZNNN YYY BBBAAA NNN KKK OOOWWW OOOŚŚŚ CCC III SSS PPP ÓÓÓŁŁŁ DDDZZZIIIEEE LLL CCC ZZZEEE JJJ

III DDDZZZIIIAAA ŁŁŁ AAA LLL NNN OOOŚŚŚ CCC III BBBAAA NNN KKK UUU SSS PPP ÓÓÓŁŁŁ DDDZZZIIIEEE LLL CCC ZZZEEE GGG OOO WWW SSS KKK OOOCCC ZZZ OOOWWW IIIEEE

Działalność Banku Spółdzielczego w Skoczowie

wpisuje się w ponad 150 - letnią historię polskiej

spółdzielczości bankowej. U jej zarania należy zauważyć rok

1861, kiedy to powstało Towarzystwo Pożyczkowe dla

Przemysłowców Miasta Poznania, uważane za pierwszą

polską spółdzielnię oszczędnościowo – kredytową. Początki

towarzystw oszczędnościowo – pożyczkowych, późniejszych

spółdzielni oszczędnościowo – pożyczkowych przypadają na

czas Polski zniewolonej przez zabory i choć rodzą się na

różnym podłożu organizacyjnym i z różnymi zasadami

działania, przyświecają im wspólne, jakże jasne cele: łączenie

sił w walce z lichwą, utrzymanie polskiego stanu posiadania

oraz rozwój społeczno – gospodarczy. Z początkami

spółdzielni oszczędnościowo – pożyczkowych łączą się

nazwiska ks. Augustyna Szamarzewskiego i ks. Piotra

Wawrzyniaka czy dr Franciszka Stefczyka. Działalność

Page 4: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na4

Stro

na

4

spółdzielczo – pożyczkowa mimo burzliwych wydarzeń

historycznych przetrwała do dziś i tworzy ważny,

zauważalny element rynku finansowego.

Na Śląsku Cieszyńskim również zrodziło się

zapotrzebowanie na działalność spółdzielczo – pożyczkową,

gdyż podobnie jak w Polsce pod zaborami i tu szerzyła się

lichwa i zagrożenie stanu posiadania polskich właścicieli.

Dodatkowym elementem mobilizującym na Śląsku

Cieszyńskim była chęć uniezależnienia się finansowego od

obcego kapitału. Powstawały Komunalne Kasy

Oszczędności i takie powstały również w Skoczowie w 1871

roku i w Strumieniu – w 1893 roku. Były to jednak kasy

prowadzone przez Niemców, a uzyskanie pożyczki w nich

okazywało się bardzo trudne.

Niejako odpowiedź na tego typu działalność

stanowiła polska spółdzielnia powstała w Cieszynie w 1873

roku pod nazwą Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek.

Szybko pojawiały się liczne filie Towarzystwa.

Pod koniec XIX wieku na Śląsku Cieszyńskim można

było zauważyć Spółkowe Kasy Oszczędności i Pożyczek tak

zwane Kasy Reiffeisena jako konkurencję dla cieszyńskiego

Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek.

Page 5: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na5

Stro

na

5

W 1897 roku, odwołując się do wzorcowego statutu

Związku Spółek Rolniczych na Śląsku, powstała Spółkowa

Kasa Oszczędności i Pożyczek w Brennej i to ona

zapoczątkowała działalność obecnego Banku Spółdzielczego.

W oparciu o jej podstawy po II wojnie światowej połączyły

się trzy kasy, w wyniku czego powstał Bank Spółdzielczy

w Skoczowie. Z tego początkowego okresu działania

zachowały się starannie prowadzone księgi kasowe i księga

inwentarzowa.

Page 6: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na6

Stro

na

6

Kasy oszczędności i pożyczek nawiązywały do

rolniczych kas spółdzielczych tak zwanych „Kas Stefczyka”.

Niewątpliwie ważnym bodźcem dla powstania takich kas był

rozwój i unowocześnienie Skoczowa oraz oddanie linii

kolejowej Cieszyn – Bielsko / 1888 rok/.

Wraz z odzyskaniem niepodległości, po roku 1918,

sytuacja Śląska Cieszyńskiego okazała się skomplikowana ze

względu na spór między Rzeczpospolitą Polską

i Czechosłowacją. Kryzys ten miał wpływ na istnienie

i rozwój bankowości.

Po ustabilizowaniu się sytuacji - do Skoczowa

powracała polska kultura i oświata. Zauważono, że sprawdza

się spółdzielczość oszczędnościowo – pożyczkowa, która

stymulowała aktywność gospodarczą, zwłaszcza części mniej

zamożnej społeczeństwa. Skoczowska filia Towarzystwa

Oszczędności i Zaliczek funkcjonowała do wybuchu II wojny

światowej.

Okupacja hitlerowska zatrzymała działalność

wszystkich spółdzielni oszczędnościowych na Śląsku

Cieszyńskim.

Po drugiej wojnie światowej trudno było przywrócić

działającą przed rokiem 1939 kasę spółdzielczą.

Page 7: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na7

Stro

na

7

Zrezygnowano z reaktywowania jej i zdecydowano

o założeniu nowej spółdzielni oszczędnościowo–

- pożyczkowej i nazwano ją Powszechną Kasą Spółdzielczą

z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Skoczowie. Siedzibą

tej Kasy stała się Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

w Skoczowie. Kasa obejmowała swą działalnością Skoczów,

Bładnice, Górki Wielkie i Małe, Harbutowice, Kiczyce,

Międzyświeć, Nierodzim, Pogórze oraz Wilamowice. Funkcję

prezesa pełnił Franciszek Rychlicki. Szybko odnotowano

pierwsze sukcesy finansowe, a liczba członków wzrosła do

53 przy sumie pożyczek udzielanych na ponad milion

złotych.

Na dalszy rozwój

Kasy skoczowskiej i innych

kas tego typu w kraju, miał

duży wpływ wydany w 1948

roku „Dekret o reformie

bankowej” dostosowujący

system bankowy do

scentralizowanej gospodarki

socjalistycznej.

Page 8: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na8

Stro

na

8

Ograniczeniami została objęta również Powszechna Kasa

Spółdzielcza w Skoczowie. Połączono skoczowską Kasę

z kasami spółdzielczymi w Brennej i Ochabach i powstała

Gminna Kasa Spółdzielcza w Skoczowie. Uniemożliwiono jej

jednak gromadzenie oszczędności na własny rachunek,

kredytów udzielano w ramach kredytu refinansowanego

Banku Rolnego.

Rok 1956 przyniósł zmiany w działalności Gminnej

Kasy Spółdzielczej w Skoczowie. Poprzez odbudowę

samorządu spółdzielczego i nowy statut zmieniła się nazwa

Gminnej Kasy Spółdzielczej na Kasę Spółdzielczą

w Skoczowie. W jej kompetencjach pozostawały między

innymi pomoc dla indywidualnych chłopów, członków

spółdzielni produkcyjnych, rzemieślników wiejskich, pomoc

w gromadzeniu środków pieniężnych i oszczędności.

Podstawowe zadania kasy to prowadzenie działalności

kredytowej, rachunków zastępczych i bieżących, inkaso

należności Państwowego Funduszu Ziemi, Banku Rolnego

i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek SOP.

W roku 1960, w następstwie „Ustawy o prawie

bankowym”, kasy spółdzielcze zmieniły nazwę na bank

spółdzielczy lub bank ludowy. W roku 1961 Kasa

Page 9: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na9

Stro

na

9

w Skoczowie nosiła nazwę Bank Ludowy – Spółdzielnia

Oszczędnościowo - Pożyczkowa w Skoczowie – i taka nazwa

przetrwała do 1974 roku, a po roku 1974 skoczowski Bank

to „Bank Spółdzielczy”. Rozszerzony zakres działalności

Banku obejmował kredytowanie rolnictwa indywidualnego,

rzemiosła i ludności, gromadzenie wkładów

oszczędnościowych, obsługę kasową jednostek gospodarki

uspołecznionej rolniczej, obrót ziemią, ewidencję wartości

skupu płodów rolnych dla potrzeb emerytalnych i rentowych

i działalność społeczno – samorządową wśród członków

Banku. Odtąd Bank zaczął się rozwijać. Przełomem dla

bankowości okazał się rok 1975, kiedy to ukazała się nowa

Ustawa o prawie bankowym. Na tej podstawie spółdzielnie

oszczędnościowo – pożyczkowe zobligowane zostały do

używania jednej wspólnej nazwy - „bank spółdzielczy”.

W skoczowskim Banku następują też zmiany

personalne.

Zmarł wieloletni Prezes Zarządu Banku Edmund Rzeszut.

Funkcję Dyrektora Banku Spółdzielczego w Skoczowie

obejmuje Bernadetta Grabelus, która wchodzi w skład

Zarządu Banku. Bank Spółdzielczy w Skoczowie zmienia

Page 10: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na1

0

Stro

na

10

również lokalizację. Nowy budynek Banku oddano do użytku

w 1987 roku przy ulicy Objazdowej 10.

W roku 1989 ukazało się nowe prawo bankowe, które

umożliwiło swobodny wybór banku przez wszystkie

podmioty gospodarcze, również w ramach bankowości

spółdzielczej. Bank w Skoczowie przeżywa swoje apogeum –

największy rozwój i wzrost obrotów, które powiększyły się

o 326%. Podjęto wtedy decyzje o zrzeszeniu się

w powstającym Gospodarczym Banku Południowo –

Zachodnim we Wrocławiu.

Po roku 1990 nastąpiło jednak pogorszenie sytuacji

ekonomiczno – finansowej banków spółdzielczych. Wówczas

Narodowy Bank Polski przejął bezpośrednio nadzór nad

działalnością banków spółdzielczych, celem reorganizacji

zasad funkcjonowania bankowości spółdzielczej.

W 1994 roku skoczowski Bank przystąpił jako założyciel

spółki akcyjnej do Małopolskiego Banku Regionalnego

w Krakowie i wystąpił ze struktur Gospodarczego Banku

Południowo – Zachodniego we Wrocławiu.

Kolejny przełom dla spółdzielczości bankowej

przyniósł rok 1998. Banki spółdzielcze poddane zostały

trudnemu wyzwaniu. Próg kapitałowy 300 tys. Euro zmusił

Page 11: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na1

1

Stro

na

11

słabsze kapitałowo banki do fuzji. W 1999 roku Bank

Spółdzielczy w Chybiu połączył się z Bankiem Spółdzielczym

w Skoczowie. W 2002 roku powstał Bank Polskiej

Spółdzielczości Spółka Akcyjna, w struktury którego weszło

7 banków regionalnych, w tym Małopolski Bank Regionalny

w Krakowie wraz z naszym bankiem.

Skoczowski Bank w 2001 roku został kapitalnie

wyremontowany i zmodernizowany. Powiększono salę

operacyjną, wykonano bardzo estetyczne elewacje budynku

jak również znacznie powiększono parking. Odtąd Bank jest

placówką nowoczesną i spełniającą wymogi klientów, którzy

dobrze się czują w „swoim banku”.

Page 12: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na1

2

Stro

na

12

NNN AAA JJJNNN OOOWWW SSS ZZZAAA DDDEEE KKK AAA DDD AAA BBB AAA NNN KKK UUU SSS PPP ÓÓÓŁŁŁ DDDZZZIIIEEE LLL CCC ZZZEEE GGG OOO WWW SSS KKK OOOCCC ZZZ OOOWWW IIIEEE

222000000777--- 222 000111 777

WWW SSS PPP OOOMMMNNN IIIEEE NNN IIIEEE JJJ UUUBBB IIILLL EEE UUUSSS ZZZUUU

Rok 2007 łączył w sobie dwa ważne jubileusze

w dziejach Banku Spółdzielczego w Skoczowie. Obchodzono

uroczyście 110-lecie bankowości spółdzielczej na ziemi

skoczowskiej oraz 60 - lecie nieprzerwanej działalności

statutowej Banku Spółdzielczego w Skoczowie. Jest to

niemały dorobek, który zaowocował wspaniałymi, ciągle

pomnażanymi sukcesami oraz zaufaniem klientów.

Jubileusze tej rangi wymagają specjalnej oprawy, o którą

zadbano z wielkim zaangażowaniem.

W połowie 2007 roku Prezes Banku Spółdzielczego

w Skoczowie Krystyna Binek – Angełowa oddała w ręce

pracowników i klientów Banku monograficzne opracowanie

dotyczące Banku Spółdzielczego w Skoczowie. Autorem

wydawnictwa był Wacław Potocki. Monografia zwraca

uwagę historycznym komentarzem i wieloma fotografiami

dokumentującymi życie Banku oraz staranną szatą graficzną.

Page 13: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na1

3

Stro

na

13

Finał jubileuszów stanowiła uroczystość, która miała miejsce

w cieszyńskim Teatrze im. Adama Mickiewicza. Nie zabrakło

tu długoletnich klientów, byłych i aktualnych pracowników

Banku, partnerów biznesowych, prezesów zaprzyjaźnionych

banków spółdzielczych. Przybyli też przedstawiciele władz

lokalnych oraz liczni goście – prezes Krajowej Rady

Spółdzielczej Alfred Domagalski, prezes Krajowego Związku

Banków Spółdzielczych Eugeniusz Laszkiewicz,

reprezentanci władz Banku Polskiej Spółdzielczości

z prezesem Zarządu Mirosławem Potulskim.

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie

zapoznała gości z historią i współczesną codziennością

Banku – „Bank nie zatracił spółdzielczego charakteru

i pozostał bankiem polskim. To zasługa naszych członków,

którymi są zwykli ludzie, to oni wnieśli do tego Banku swoje

kapitały członkowskie i Bank jest ich własnością. Może

dlatego jest dobrze i demokratycznie i po spółdzielczemu

zarządzany, by jak najlepiej służył ich właścicielom

i środowiskom, w których działają”. Pani Prezes dodała

jeszcze: „Jest dla mnie wielkim zaszczytem i źródłem

osobistej radości kierowanie od czterech lat Bankiem

Spółdzielczym w Skoczowie. [ … ] dzisiejsza siła i prestiż

Page 14: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na1

4

Stro

na

14

banku skoczowskiego jest wynikiem pracy wielu osób, które

bez rozgłosu, cierpliwie i rzetelnie wykonują dzień po dniu

powierzone im zadania”.

Podczas uroczystości wręczono wiele nagród

i wyróżnień dla Banku jako instytucji i dla pracowników.

Najważniejsze z nich to „Medal im. Franciszka Stefczyka”

oraz statuetka „Za Zasługi dla Zrzeszenia Banku BPS”.

Przyznano złote odznaki honorowe „Za Zasługi dla

Województwa Śląskiego”, „Za Zasługi dla Bankowości RP”’

przyznane przez Narodowy Bank Polski, „Za Zasługi dla

Zrzeszenia Banku BPS”, „Zasłużonemu Działaczowi Ruchu

Spółdzielczego”. Wręczono też Złote i Srebrne odznaki im.

Franciszka Stefczyka „Za Zasługi dla Spółdzielczości

Bankowej” przyznane przez KZBS.

Page 15: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na1

5

Stro

na

15

Oprawę artystyczną uroczystości przygotowali artyści

gliwickiego Teatru Muzycznego, a zatytułowali ją „Wiedeń

moich marzeń”. Występ uświetniła swoim udziałem

światowej sławy sopranistka Grażyna Brodzińska.

110 lat tradycji to niewątpliwie powód do dumy – 2007 rok

Jubileusz to święto Banku, ale także jego klientów.

Dobro klienta stanowi zawsze priorytet Banku, który jest

z nim nie tylko od święta, ale przede wszystkim pomaga mu

w jego problemach i potrzebach finansowych na co dzień.

Page 16: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na1

6

Stro

na

16

WWW ŁŁŁ AAA DDDZZZEEE III SSS TTT RRR UUUKKK TTT UUU RRRYYY BBB AAA NNN KKK UUU

Na czele Zarządu Banku stoi Prezes Krystyna Binek –

Angełowa, której towarzyszy motto zawarte w słowach: „To

ludzie tworzą Bank, dbamy o nich”. Nowy, pojubileuszowy

okres działalności Banku objęli swym kierownictwem obok

Pani Prezes – Czesława Gorol – Zastępca Prezesa, Barbara

Wiśniewska i Danuta Pisarek – Członkinie Zarządu, zaś Radę

Nadzorczą stanowili Maciej Czerny – Przewodniczący,

Antoni Zacharjasiewicz – Zastępca Przewodniczącego,

Elżbieta Kubaszewska – Sekretarz oraz Członkowie Rady:

Henryk Strach, Piotr Krzywoń, Bolesław Dziedzic

i Władysław Mamica.

W roku 2008 nastąpiła zmiana w składzie Zarządu

Banku. W skład Zarządu Banku weszła Pani Teresa Kawaler.

29 maja 2014 roku na corocznym Zebraniu Przedstawicieli

Banku Spółdzielczego w Skoczowie odbyły się wybory do

Rady Nadzorczej kadencji 2014 – 2018.

Page 17: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na1

7

Stro

na

17

SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ BANKU

Maciej CZERNY Przewodniczący Rady Nadzorczej

Antoni ZACHARJASIEWICZ Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Elżbieta KUBASZEWSKA Sekretarz Rady Nadzorczej

Henryk STRACH Członek Rady Nadzorczej

Piotr KRZYWOŃ Członek Rady Nadzorczej

Urszula MOTYKA Członek Rady Nadzorczej

Władysław MAMICA Członek Rady Nadzorczej

Page 18: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na1

8

Stro

na

18

Z dniem 1 sierpnia 2014 roku zmienił się również skład

Zarządu Banku. W związku z przejściem na emeryturę

Czesławy Gorol – Zastępcy Prezesa Zarządu Banku, na

stanowisko Członka Zarządu Banku ds. finansowo –

księgowych powołana została Pani Alicja Szczepańska, która

wcześniej odpowiadała za audyt wewnętrzny Banku.

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU BANKU

Krystyna BINEK-ANGEŁOWA Prezes Zarządu

Teresa KAWALER Zastępca Prezesa Zarządu ds. handlowych

Alicja SZCZEPAŃSKA Zastępca Prezesa Zarządu ds. finansowo-księgowych

Page 19: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na1

9

Stro

na

19

Bank Spółdzielczy posiada swoje Oddziały w Skoczowie,

Brennej, Chybiu i Strumieniu. Punkty Obsługi klienta

mieszczą się w Dębowcu, Górkach Wielkich, Pruchnej,

Skoczowie, Drogomyślu i Bielsku-Białej.

Centrala i Oddział Banku w Skoczowie

43-430 Skoczów ul. Objazdowa 10

Page 20: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na2

0

Stro

na

20

Oddział Strumień

43-246 Strumień,

ul. Pocztowa 5

Oddział Chybie

43-520 Chybie,

ul. Bielska 47

Oddział Brenna

43-438 Brenna,

ul. Wyzwolenia 97

Page 21: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na2

1

Stro

na

21

IIINNN FFF RRRAAA SSS TTT RRRUUUKKK TTT UUURRRAAA TTTEEE CCC HHH NNN IIICCC ZZZNNN AAA ––– UUUDDD OOOGGG OOODDDNNN IIIEEE NNN III AAA DDDLLL AAA

KKK LLL IIIEEE NNN TTTÓÓÓ WWW

Zarząd Banku dba też o ciągłą modernizację swoich

placówek, co ułatwia i przyspiesza klientom

przeprowadzanie transakcji finansowych. Wprowadza

również nowe elementy infrastruktury technicznej służącej

klientowi. W tym celu zakupiono serwer do Centrum

Zapasowego w Strumieniu. W Górkach Wielkich,

w Skoczowie oraz w Pruchnej pojawiły się nowe bankomaty.

Pod koniec 2011 roku Bank Spółdzielczy w Skoczowie

uruchomił także nową witrynę internetową. Strona ta dzięki

udoskonaleniu i aktualizacji treści oraz grafiki stała się

nowoczesna i przyjazna dla użytkowników. Od kwietnia

2013 roku komunikację cyfrową z klientami umożliwia BSTV

czyli multimedialna platforma służąca do komunikacji

marketingowej z klientami odwiedzającymi placówki Banku.

Ważnym dla klientów jest dostępność do bankomatów, toteż

klienci Banku mogą korzystać z dwunastu bankomatów

i nowego urządzenia – wpłatomatu, w którym wykorzystuje

Page 22: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na2

2

Stro

na

22

się autoryzację biometryczną, co gwarantuje najwyższy

poziom bezpieczeństwa.

Nowa witryna internetowa – Layout naszej strony jest prosty i czytelny

Page 23: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na2

3

Stro

na

23

Klientom pomaga również dodatkowo bogaty

asortyment bankowości elektronicznej, taki jak: wyciąg

e-mail, Sms Banking, Bankofon – służący szerszej informacji,

podpis elektroniczny, Internet Banking, Internet Banking dla

firm, Home Banking. Korzystanie z tego typu form

zarządzania finansami daje pełne bezpieczeństwo i komfort

codziennych operacji. W roku 2015 na skutek dynamicznej

komunikacji do Banku Spółdzielczego w Skoczowie trafia

Infomat – interaktywny ekran dotykowy, który w doskonały

sposób prezentuje usługi świadczone przez Bank.

Page 24: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na2

4

Stro

na

24

Popularną formą informacji na terenie Śląska Cieszyńskiego

jest portal OX.pl. W roku 2016 trafił tu również Bank

Spółdzielczy w Skoczowie, dzięki czemu

w szczególny sposób Bank przybliża swoją ofertę

potencjalnym klientom.

Page 25: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na2

5

Stro

na

25

BBBAAA NNN KKK WWW NNN OOOWWW EEE JJJ SSS ZZZ AAA CCC IIIEEE

Prawidłowa działalność Banku wymaga jednak

również przedsięwzięć estetycznych, zaś powiększająca się

liczba klientów dyktuje zmiany lokalowe.

Największym i najpoważniejszym przedsięwzięciem

modernizującym i upiększającym Bank była jego rozbudowa.

Pierwsze rozmowy z przedstawicielami biura projektowego

odbyły się 16 lipca 2008 roku, zaś 13 listopada 2010 roku

zostało oddane oficjalnie do użytku nowe skrzydło, które

uczyniło z siedziby spółdzielców budynek na miarę XXI

wieku – na wskroś nowoczesny, estetyczny i funkcjonalny.

Symbolicznego otwarcia Banku dokonali: Prezes Zarządu

Banku Krystyna Binek – Angełowa, Burmistrz Skoczowa

Janina Żagan, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku

Maciej Czerny oraz Mirosław Potulski - Prezes Banku

Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Pracownicy

i Klienci Banku z dumą odebrali nową formę swej siedziby.

Bank Spółdzielczy przy ul. Objazdowej 10 w Skoczowie to

piękna, oszklona, dwukondygnacyjna budowla otoczona

zadbaną i różnorodną zielenią.

Page 26: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na2

6

Stro

na

26

Tak było!

Page 27: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na2

7

Stro

na

27

Otwarcie Banku – 13 listopad 2010 rok

Page 28: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na2

8

Stro

na

28

Stan obecny

Page 29: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na2

9

Stro

na

29

DDDZZZIIIEEE ŃŃŃ DDDZZZ III SSS IIIEEE JJJSSS ZZZYYY

Po uroczystościach jubileuszowych Bank nie spoczął

na laurach. Dalej kontynuuje przyśpieszony i sukcesywny

rozwój. Szczególny rozkwit Banku nastąpił w ostatnim

dziesięcioleciu. Na koniec I półrocza 2017 roku suma

bilansowa Banku przekroczyła 273 mln zł i w porównaniu do

stanu z końca roku 2007 wzrosła o ponad 145 procent.

Znacznie wzrosło także obligo kredytowe, które na koniec

I półrocza 2017 roku przekroczyło kwotę 126 mln zł. Stan

depozytów sięga obecnie 245 mln zł i w ciągu ostatnich

dziesięciu lat uległ prawie potrojeniu. Bank wzmocnił się

kapitałowo i organizacyjnie. Jego fundusze własne, dzięki

rokrocznie wypracowanym zyskom w ostatnich dziesięciu

latach i przeznaczeniu ich na zwiększenie kapitałów

własnych – wzrosły prawie do 25 mln zł.

Page 30: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na3

0

Stro

na

30

Tabela

Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz

ważniejszych wskaźników w latach 2007-2017

w tys. PLN

Rok Suma bilansowa

Fundusze własne

Obligo kredytowe

Stan depozytów

Współczynnik wypłacalności

Wynik brutto

Wynik netto

2007 111.511 9.648 68.477 92.841 11,8% 2.009 1.622

2008 133.242 11.159 66.787 110.979 11,78% 2.831 2.226

2009 128.887 13.316 71.451 107.257 13,15% 2.213 1.802

2010 136.740 15.017 78.799 114.694 13,61% 2.078 1.680

2011 153.078 16.617 83.194 130.714 13,94% 2.108 1.696

2012 170.361 18.166 85.993 147.021 14,69% 2.226 1.742

2013 194.967 19.799 96.763 171.008 14,49% 1.654 1.333

2014 206.458 20.853 101.333 180.927 17,19% 2.456 1.960

2015 228.854 22.702 111.383 202.722 16,99% 1.378 1.075

2016 254.830 23.668 118.041 227.487 18,88% 1.730 1.318

2017* 273.509 24.743 126.807 245.123 18,67% 1.007 747

Zmiana stanów 2017-2007

161.998

15.095

58.330

152.282

Łącznie 21.690

17.201

*I półrocze 2017 roku

Page 31: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na3

1

Stro

na

31

DDDZZZIIIAAA ŁŁŁ AAA LLL NNN OOOŚŚŚ ĆĆĆ SSS PPP OOOŁŁŁ EEE CCC ZZZNNN AAA

Bank Spółdzielczy w Skoczowie to nie tylko operacje

stricte finansowe. Pomaga on w różnych ludzkich

problemach. Pojawia się zawsze tam, gdzie występują pewne

trudności z realizacją szczytnych celów. Nasz Bank dzieli się

swym wielkim sercem poprzez grantowy program „Działaj

lokalnie”, ale także poza nim. Wspiera różnorodne działania

– projekty kulturalne, edukacyjne, podtrzymujące tradycję.

„Bank pomaga wszędzie tam, gdzie jest w stanie

i widzi sens wsparcia oraz czynnie uczestniczy w życiu

naszych społeczności”.

Bank także uczestniczy jako sponsor

w organizowanym co roku ku pamięci Jana Pawła II

Festiwalu Panoramy Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra”.

Przedsięwzięcie to przypomina o wizycie papieża

w Skoczowie w 1995 roku. Skoczów co roku również gra

w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i trudno sobie

wyobrazić, by zabrakło w niej takiego muzyka, jak

skoczowski Bank Spółdzielczy.

Page 32: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na3

2

Stro

na

32

W bieżącym 2017 roku Skoczów obchodzi 750 - lecie

swego istnienia, miały miejsce jubileuszowe 50-te Dni

Skoczowa - i w tym kontekście swój finansowy głos zabrał

Bank Spółdzielczy, dodatkowo organizując w ramach tych

uroczystości konkurs „ Zaprzyjaźnij się z pieniędzmi

i z Bankiem Spółdzielczym w Skoczowie”.

Przykładów działalności społecznej i charytatywnej

Banku Spółdzielczego w Skoczowie można by wyliczyć

o wiele więcej. Dowodów wdzięczności jest bardzo dużo

w postaci listów dziękczynnych, a wśród nich znaczące

podziękowanie od Burmistrza Skoczowa.

Wielkim sukcesem naszego Banku był także

współudział w filmie „Gwiazda Kopernika” produkcji

Bielskiego Studia Filmów Rysunkowych.

Page 33: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na3

3

Stro

na

33

NNN AAA GGGRRR OOODDDYYY III WWW YYYRRR ÓÓÓŻŻŻNNN IIIEEE NNN III AAA

Troska i dbałość o klienta oraz rozwój Banku

przynoszą placówce liczne nagrody i wyróżnienia.

Wspomniano już o nagrodach i wyróżnieniach

jubileuszowych dla Banku, jednak dowodów uznania dla

skoczowskiej placówki jest na co dzień bardzo wiele. Wśród

najbardziej prestiżowych znalazły się wyróżnienia i nagrody:

1) Tytuł „Dobra Firma”,

2) Bank Spółdzielczy w Skoczowie Przyjaciel Sztuki,

3) Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy – „Złoty Jaworowy

Liść”,

4) „Gepard Biznesu”,

5) Bank Spółdzielczy 2013, 2014, 2015, 2017 roku,

6) Orzeł Agrobiznesu,

7) Laureat Ogólnopolskiego konkursu „Instytucje

i Projekty Finansowe 2013 roku”,

8) Mecenas Kultury,

9) Statuetka „Za zasługi dla Zrzeszenia BPS”,

10) Medal im. F. Stefczyka.

Page 34: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na3

4

Stro

na

34

Wśród trofeów znalazła się regionalna nagroda

„Cieszynianka” za różnorodną działalność w OSP

w Zarzeczu – Frelichowie dla Bolesława Dziedzica- członka

Rady Banku.

Są to tylko niektóre nagrody, w codziennym życiu

Banku. Zauważamy ich bardzo wiele, co świadczy o jakości

i zaangażowaniu w problemy klientów i w sprawy lokalne.

Page 35: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na3

5

Stro

na

35

PPP OOODDDSSS UUU MMM OOOWWW AAA NNN IIIEEE

W dniu dzisiejszym Bank Spółdzielczy w Skoczowie jest

nowoczesnym i sprawnie działającym Bankiem z polskim

kapitałem, świadczącym szeroki zakres usług finansowych.

Wielkość sumy bilansowej oraz dobre wyniki finansowe

pozwalają zaliczyć go do dużych i dobrze prosperujących

banków spółdzielczych. Nade wszystko zaś Bank

Spółdzielczy w Skoczowie kontynuuje dobre tradycje

bankowości spółdzielczej w Polsce poprzez rzetelną pracę

dla społeczności lokalnej.

Page 36: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na3

6

Stro

na

36

KALENDARIUM

2007 - 110 lat bankowości spółdzielczej na ziemi skoczowskiej i 60 lat nieprzerwanej działalności statutowej Banku Spółdzielczego w Skoczowie.

2007 - Opracowanie monograficzne „110 Lat Bankowości Spółdzielczej w Skoczowie” autorstwa Wacława Potockiego.

2007 - Uroczystość Jubileuszowa Banku Spółdzielczego w Skoczowie w Teatrze Adama Mickiewicza w Cieszynie.

2007 - Nagroda dla Banku Spółdzielczego w Skoczowie - „Medal im. Franciszka Stefczyka” oraz statuetka „Za Zasługi dla Zrzeszenia Banku BPS”.

2007 - Bank Spółdzielczy w Skoczowie koproducentem filmu „Gwiazda Kopernika”.

2008 - Zmiana składu Zarządu Banku, objęcie funkcji Członka Zarządu przez Panią Teresę Kawaler.

2008 - Podjęcie decyzji o rozbudowie siedziby Banku Spółdzielczego w Skoczowie.

2008 - Nagroda „Cieszynianka” dla Członka Rady Banku Bolesława Dziedzica.

2009 - Otwarcie Punktów Obsługi Klienta w Skoczowie i w Drogomyślu.

2010 - Oddanie do użytku zmodernizowanej siedziby Banku Spółdzielczego w Skoczowie.

Page 37: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na3

7

Stro

na

37

2010 - Bank Spółdzielczy w Skoczowie „Bankiem Roku na Śląsku”.

2010 - Bank otrzymuje nagrodę „Orzeł Agrobiznesu”.

2011 - Bank kolejny raz laureatem nagrody „Orzeł Agrobiznesu”.

2011 - Zmiana i przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Skoczowie.

2012 - Posadowienie kolejnego bankomatu w sklepie „Biedronka” w Chybiu.

2013 - Pożegnanie śp. Bernadetty Grabelus, długoletniej Dyrektor i Prezesa Banku Spółdzielczego w Skoczowie.

2013 - Bank otrzymuje nagrodę „Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy”.

2014 - Uruchomienie wpłatomatu w Banku Spółdzielczym w Skoczowie.

2014 - Zmiana składu Zarządu, objęcie funkcji Członka Zarządu przez Panią Alicję Szczepańską.

2014 - Bank otrzymuje tytuł „Gepard Biznesu”.

2015 - Instalacja nowoczesnego infomatu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Skoczowie.

2016 - Bank otrzymuje tytuł „Przyjaciel Kultury 2016”.

2016 - Bank Spółdzielczy w Skoczowie na portalu OX.pl.

Page 38: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na3

8

Stro

na

38

2017 - Bank Spółdzielczy w Skoczowie – kolejny raz laureatem godła „Bank Spółdzielczy Roku”.

2017 - 50 - te Dni Skoczowa z Bankiem Spółdzielczym w Skoczowie .

2017 - 120 lecie działalności Banku Spółdzielczego w Skoczowie.

Page 39: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na3

9

Stro

na

39

Page 40: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na4

0

Stro

na

40

Prezes Zarządu Krystyna Binek-Angełowa

Page 41: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na4

1

Stro

na

41

Zastępca Prezesa Zarządu Alicja Szczepańska

Zastępca Prezesa Zarządu Teresa Kawaler

Page 42: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na4

2

Stro

na

42

Pracownicy Centrali i Oddziału Skoczów

Pracownicy Oddziału Brenna

Page 43: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na4

3

Stro

na

43

Pracownicy Oddziału Strumień

Pracownicy Oddziału Chybie

Page 44: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na4

4

Stro

na

44

Page 45: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na4

5

Stro

na

45

Page 46: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na4

6

Stro

na

46

Page 47: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na4

7

Stro

na

47

Page 48: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na4

8

Stro

na

48

Page 49: w Skoczowie · Archiwum BS w Skoczowie Zakład fotograficzny Golik Zenon – Skoczów Wydano z okazji 120 - lecia Banku Spółdzielczego ... i PZU. W roku 1958 Kasę przejął Związek

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Stro

na4

9

Stro

na

49