Click here to load reader

Vodic Za Starije Gradjane

 • View
  577

 • Download
  15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zagreb

Text of Vodic Za Starije Gradjane

 • GRAD ZAGREBGradski ured za zdravstvo, rad,socijalnu zatitu i branitelje

  VodiVodiza starije graaneza starije graane

  grada Zagrebagrada Zagreba

 • Grad ZaGrebGradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zatitu i branitelje

  Zagreb, 2009.

  VODIZA STARIJE GRAANE

  GRADA ZAGREBA

  VODI

  ZA STARIJE GRAANE

  GRADA ZAGREBA

 • Nakladnik:Grad ZaGreb

  Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zatitu i branitelje

  Glavni urednici:dr. Zvonimir ostarmr. Vinja Fortuna

  Urednitvo:Romana GaliLjiljana VrbiAndreja Nini

  Suradnici:Ljiljana PetroviVesna HelfrihSanja Oi

  Marica BaurinIvana TeskeraAntonija Bobi

  Mario JambreiAna Vodanovi-Kosi

  Oblikovanje, priprema i kartografija:Intergrafika TT d.o.o., Poduzee za grafiko-izdavaku djelatnost, tisak, trgovinu na

  veliko i malo i posredovanje d.o.o., Zagreb, bistranska 19

  Tree dopunjeno i izmjenjeno izdanje

  Naklada: 10 000 primjeraka

  CIP zapis dostupan u raunalnom kataloguNacionalne i sveuiline knjinice u

  Zagrebu pod brojem 702595

 • 3Potovani sugraani,

  Potaknuti Vaom neiscrpnom ivotnom ener-gijom te oslukujui Vae potrebe odluili smo izdati tree izdanje Vodia za starije graane grada Zagreba.

  Dananji nain ivota te proces globalizacije koji izaziva razliite promjene u drutvu dovodi do sve veeg otuenja ljudi i socijalne izoliranosti emu su posebice izloene osobe starije ivotne dobi kao jedna od najranjivijih skupina drutva.

  Meutim, naa iskustva potvruju kako je starija dob i razdoblje ivota u kojem do izraaja dolaze interesi za koje u radno aktivnoj dobi veina nije imala vremena ili mogunosti realizirati. Svakom novom publikacijom traimo odgovore na Vae potrebe kako bi i nadolazeim generacijama utrli put u spoznavanju bitnog.

  Prilikom izrade Vodia glavna vodilja bila nam je informacije uiniti dostupnima i korisnima.

  Ova publikacija pripada Vama ija mudrost i iskustvo proizlaze iz prolosti koju ste gradili, sadanjosti koju stvarate i budunosti koju ostavljate djeci i unucima, a to je dragi sugraani nepresuni izvor ivota i energije.

  GRADONAELNIK GRADA ZAGREBAMilan Bandi

 • Svi emo jednom ostarjeti,smiriti se i saznat emoto je bitno.

  N. renvald

 • 5SADRAJNAELA UJEDINJENIH NARODA O SKRBI ZA STARIJE LJUDE .......9

  1.1. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi ................................ 13Uprava za socijalnu skrb ................................................... 13

  1.2. Ministarstvo obitelji, branitelja i meugeneracijske solidarnosti Uprava za meugeneracijsku solidarnost ............................ 13

  1.3. Obiteljski centar grada Zagreba ......................................... 141.4. Centar za socijalnu skrb Zagreb ........................................ 141.5. Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zatitu i branitelje . 20

  Sektor za socijalnu zatitu ................................................. 20Odjel za socijalnu skrb .............................................. 20Odjel socijalne zatite ............................................... 29

  Odsjek za socijalne i socijalno-zdravstvene ustanove .......................................................... 29Odsjek za socijalnu zatitu i planiranje ................ 36

  Sektor za branitelje, obitelj i rad ........................................ 37Odjel za branitelje..................................................... 37Odjel za obitelj i stradalnike rata ................................ 38

  Odjel za zatitu osoba s invaliditetom ................................. 401.6. Domovi za starije i nemone osobe .................................... 401.7. Ustanova Dobri dom Grada Zagreba ................................ 471.8. Dom za psihiki bolesne odrasle osobe Zagreb ................... 481.9. Centar za pomo i njegu u kui .......................................... 48

  2.1. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi ................................ 57Uprava za medicinske poslove ........................................... 57

  2.2. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ........................... 582.3. Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zatitu i branitelje . 62

  Sektor za zdravstvo .......................................................... 622.4. Zavod za javno zdravstvo dr. andrija tampar ................. 63

  1. SOCIJALNA ZATITA ..................................................... 13

  2. ZDRAVSTVENA ZATITA ............................................... 53

 • 6Centar za gerontologiju ..................................................... 632.5. Zdravstvene ustanove ....................................................... 64

  dom zdravlja Grada Zagreba ............................................. 64Ustanova za hitnu medicinsku pomo ................................. 64Opa bolnica Sv. Duh ........................................................ 64Poliklinike ......................................................................... 64Specijalne bolnice ............................................................. 65Klinike zdravstvene ustanove ........................................... 66Gradska ljekarna Zagreb ................................................... 67

  3.1. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ............................. 81

  4.1. Udruge za pomo starijim osobama .................................... 854.2. Udruge umirovljenika ........................................................ 87

  Matica hrvatskih umirovljenika grada Zagreba ..................... 87Sindikat umirovljenika Hrvatske ......................................... 89

  4.3. Gradsko drutvo Crvenog kria Zagreb ................................ 914.4. Caritas zagrebake nadbiskupije ......................................... 924.5. Zaklade ............................................................................ 94

  Zaklada Zajedniki put ...................................................... 94Zaklada biskup Josip Lang ................................................. 95Zaklada Simbex ................................................................ 96

  5.1.Kultura .............................................................................. 99Kazalita .......................................................................... 99Kina .............................................................................. 100Koncertne dvorane ......................................................... 101Muzeji ........................................................................... 101Galerije .......................................................................... 104

  3. MIROVINSKO OSIGURANJE ......................................... 71

  4. ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUTVA ZA POMO STARIJIM OSOBAMA ................................................. 85

  5. KULTURA, OBRAZOVANJE I SPORT ZA STARIJE OSOBE .......99

 • 7Knjinice ........................................................................ 1075.2. Obrazovanje za starije osobe .......................................... 108

  Puko otvoreno uilite Zagreb ........................................ 1085.3. Sport za starije osobe...................................................... 111

  Vaniji telefonski brojevi ......................................................... 117Informacije .................................................................... 117Komunalne slube .......................................................... 118Proizvoai opreme i pomagala za starije osobe iosobe s invaliditetom ...................................................... 118Prilagoeni prijevoz za osobe s invaliditetom .................... 119Popis tramvajskih i autobusnih linija ................................. 120

  1. Osnove o starenju i starosti ......................................... 1301.a) Primarna, sekundarna i tercijarna prevencija za starije osobe ........................................................................ 1331.b) Preporuene zdravstvene mjere za starije osobe pri izlaganju visokim temperaturama ................................................ 1361.c) Upozorenje najvieg stupnja rizika za starije osobe radi niskih temperatura ....................................................... 1371.d) Osam prehrambenih pravila .......................................... 1392. Prevencija padova i poveanje sigurnosti u domu populacije 65+ ............................................................ 1403. Vrijeme za slobodno vrijeme Poticanje, razvijanja i/ili odravanja sposobnosti populacije 65+ ......................... 1434. Kako odrati kognitivne sposobnosti pamenje za sva vremena ..................................................................... 1475. Zato je potrebno tjelesno vjebanje u starijoj ivotnoj dobi .............................................................. 1526. Kako komunicirati sa starijim osobama oteena vida i sluha ................................................................. 1567. Pomagala i ergonomska prilagodba pribora za provedbu aktivnosti svakodnevnog ivota ..................................... 160

  6. KORISNE INFORMACIJE ............................................. 117

  7. SAVJETI I PREPORUKE ........................................... 127

 • 88. Visoki krvni tlak (hipertenzija) ......................................... 1679. to je ulkusna bolest? ..................................................... 17310. eerna bolest .............................................................. 17511. alzheimerova bolest........................................................ 17912. Dekubitus i znaenje prehrane u lijeenju ....................... 18113. Uvjeti za izdavanje znaka pristupanosti .......................... 18414. Kako ostvariti smjetaj u domu za starije i nemone osobe 18515. Palijativna skrb u naoj zajednici .................................... 18716. alovanje prije i poslije smrti .......................................... 18917. Oporuka ........................................................................ 19218. Ugovor o doivotnom uzdravanju .................................. 19419. Ugovor o dosmrtnom uzdravanju ................................... 197

  PrILOZI1. Mapa domova za starije i nemone osobe na podruju Zagreba ....................................................... 452. Mrea dnevnih tramvajskih linija s popisom autobusnih linija ............................................................. 125

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Naela Ujedinjenih naroda za starije ljude

  9

  NAELA UJEDINJENIH NARODA ZASTARIJE LJUDEDana 16. prosinca 1991. Glavna skuptina Ujedinjenih naroda pri-hvatila je rezoluciju 46/91 koja sadri naela Ujedinjenih naroda za starije ljude, a svrha im je poboljati ivot u starijoj dobi. Potaknute su vlade svih zemalja da ukljue ova naela u svoje nacionalne pro-grame uvijek kada je to mogue.

  NEOVISNOSTStarijim ljudima trebalo bi omoguiti sljedee: dostupnost prikladne hrane, vode, stanovanja, odjee i zdravstve-

  ne skrbi kroz osiguranje dohotka, obiteljske podrke i potpore za-jednice te kroz samopomo;

  mogunost rada ili pristup drugim aktivnostima kojima bi se osi-gurao dohodak;

  mogunost sudjelovanja u odluivanju kada i prema kojem raspo-redu e ii u mirovinu;

  pristup odgovarajuim obrazovnim programima i programima obuke za stjecanje razliitih vjetina;

  ivot u sigurnoj sredini koja se moe prilagoditi osobnim potre-bama i promijenjenim sposobnostima;

  ivot u vlastitom domu to je due mogue.

  DRUTVENO SUDJELOVANJEStariji ljudi trebali bi: ostati sastavni dio drutva, aktivno sudjelovati u tvorbi i provedbi

  politike koja izravno utjee na njihovo blagostanje, kao i podijeliti svoja znanja i vjetine s mlaim generacijama;

  traiti i stvoriti mogunost kako raditi na korist svojoj drutvenoj zajednici i kako se dragovoljno ukljuiti u aktivnosti koje su primje-rene njihovim interesima i sposobnostima;

  organizirati pokrete ili udruge starijih ljudi.

 • 10

  Naela Ujedinjenih naroda za starije ljude Vodi za starije graane grada Zagreba

  SKRBStariji ljudi bi trebali: imati koristi od svoje obitelji i zatite i skrbi koju im prua za-

  jednica u skladu s drutvenim stavom i kulturalnim vrednotama drutva u kojem ive;

  imati neometan pristup zdravstvenoj skrbi koja e im omoguiti odravanje i postizanje najbolje mogue razine tjelesnog, drutvenog i emotivnog blagostanja te sprijeiti ili odgoditi poetak bolesti;

  imati pristup socijalnim i zakonodavnim slubama zbog poboljanja samostalnosti, zatite i skrbi;

  moi koristiti odgovarajue razine institucionalizirane skrbi kojom bi im se osigurala zatita, rehabilitacija te socijalni i drutveni poti-caji u humanoj i sigurnoj sredini;

  moi ostvariti ljudska prava i temeljne slobode tijekom boravka u bilo kakvoj ustanovi za skrb, lijeenje ili prihvat starijih ljudi, ukljuujui cjelovito potivanje njihovih vjerovanja, dostojanstva, potreba i privatnosti, kao i prava na odluivanje o vlastitoj skrbi i kvaliteti ivljenja.

  SAMOISPUNJENJEStariji ljudi bi trebali: imati mogunost ostvarenja cjelovitog razvitka vlastitih potenci-

  jala; imati pristup obrazovnim, kulturnim, duhovnim i rekreacijskim

  sredstvima drutva u kojem ive.

  DOSTOJANSTVOStariji ljudi bi trebali: moi dostojanstveno i sigurno ivjeti te biti zatieni od izrabljiva-

  nja i tjelesnog i drutenog zlostavljanja; biti sigurni da e se s njima postupati poteno bez obzira na dob,

  rasnu ili etniku pripadnost, invalidnost ili drugi status, kao i da e biti cijenjeni bez obzira na svoj gospodarski doprinos.

 • Socijalnazatita

  Soci

  jaln

  aza

  tita

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Socijalna zatita

  13

  1. SOCIJALNA ZATITASocijalna skrb djelatnost je od posebnog interesa za republiku Hrvatsku kojom se osigurava i ostvaruje pomo za podmirivanje os-novnih ivotnih potreba socijalno ugroenih, nemonih i drugih oso-ba koje same ili uz pomo lanova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovolj nih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.

  1.1. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBIMinistarstvo zdravstva i socijalne skrbiKsaver 200aTel: 46 07 555www.mzss.hr

  Uprava za pravne posloveKsaver 200aTel: 46 77 071Fax:46 77 008

  Uprava za socijalnu skrbKsaver 200aTel: 46 98 461Fax: 46 98 462

  Uprava za zatitu rtava i sudionika rataKsaver 200aTel: 45 96 151Fax: 45 96 152

  1.2. MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA IMEUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

  Ministarstvo obitelji branitelja i meugeneracijske solidarnostiUprava za meugeneracijsku solidarnostTrg hrvatskih velikana 6Tel: 23 08 555Fax: 23 08 641www.mobms.hr, e-mail: [email protected]

 • 14

  Socijalna zatita Vodi za starije graane grada Zagreba

  Ministarstvo obitelji, branitelja i meugeneracijske solidarnosti kroz ustrojstvenu jedinicu Uprave za meugeneracijsku solidarnost potie zakonske projekte u cilju poboljanja kvalitete ivota starijih, predlae mjere, potie razvijanje uslunih djelatnosti za potrebe starijih, stvara uvjete za bolji rad postojeih Vladinih i nevladinih, privatnih i drutvenih, profitnih i neprofitnih organizacija i sama osmiljava pro-grame za poboljanje kvalitete ivota starijih graana i to: Dnevni boravak i pomo u kui, Pomo u kui i Programe za volontere, koje za nju provode postojee organizacije na terenu.

  1.3. OBITELJSKI CENTAR GRADA ZAGREBAObiteljski centar grada ZagrebaUlica grada Chicaga 13 (Borovje)Tel: 45 77 194Fax: 48 33 086www.ocgz.hr

  Obiteljski centar grada Zagreba je ustanova socijalne skrbi koju je osnovalo Ministarstvo obitelji, branitelja i meugeneracijske solidar-nosti u cilju pruanja pomoi i podrke obiteljima i svim njezinim lanovima.

  Misija Obiteljskog centra grada Zagreba je da preventivnim, ob-razovnim i terapijskim programima i aktivnostima promie ideje obiteljskih vrijednosti te aktivno utjee na podizanje kvalitete ivota u obitelji i to na nain da pobolja komunikaciju meu lanovima obitelji. U obiteljskom centru rade iskusni i obrazovani strunjaci koji pruaju usluge savjetovanja i pomoi koje su za korisnike besplatne.

  1.4. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREBCentar za socijalnu skrb ZagrebKumiieva 5Tel: 45 50 220Info-telefon Centra 0800 200 090- radnim danom od 8,00 do 15,00

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Socijalna zatita

  15

  Centar za socijalnu skrb Zagreb djeluje kroz 11 ureda za podruje svake od bivih gradskih opina.

  URED ADRESA TELEFONUREDOVNO VRIJEME ZA

  STRANKE

  CeNTar Haulikova 6 45 77 211

  ponedjeljkom8,00 - 15,00

  srijedom8,00 - 11,30

  etvrtkom8,00 - 15,00

  RNOMEREC Ilica 259 37 77 150

  DUBRAVA avenija dubrava 47 29 88 501

  MAKSIMIR Maksimirska 51 23 32 792

  MEDVEAK Trg hrvatskih velikana 2 48 10 481

  NOVI ZaGreb avenija dubrovnik 12 65 22 937

  PEENICA Zapoljska 1 61 00 22023 33 777

  SeSVeTe Trg Dragutina Domjania 6 20 02 068

  SUSEDGRAD aleja bologne 2 34 54 038

  TRENJEVKA Vitezieva 57 36 39 733

  TrNJe Cvijete Zuzori 53 61 12 284

  Prava iz sustava socijalne skrbi propisana su Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i podzakonskim aktima, ostvaruju se putem Centra za socijal-nu skrb Zagreb (osim pomoi za podmirenje trokova stanovanja), a prema prebivalitu osobe. U smislu Zakona o socijalnoj skrbi potpuno neposobnom za rad smatra se osoba starija od 65 godina i osoba mlaa od 65 godina ija je nesposobnost utvrena vjetaenjem na tijelu vjetaenja Centra za socijalnu skrb Zagreb.

  Ostvarivanje prava starijih osoba temeljem Zakona o socijalnoj skrbi vezana su uz odredbe Obiteljskog zakona (Narodne novine 116/03,17/04,136/04 i 107/07), po kojima su punoljetna djeca

 • 16

  Socijalna zatita Vodi za starije graane grada Zagreba

  duna uzdravati svoje roditelje koji nemaju dovoljno sredstava za uzdravanje ukoliko su ovi uzdravali njih do punoljetnosti. U postupku za priznavanje odreenog prava Centar za socijalnu skrb procjenjuje mogunost uzdravanja od strane djece.

  Starije i nemone osobe mogu ostvariti, ako ispunjavaju uvjete pro-pisane za njihovo ostvarivanje, sljedea prava propisana Zakonom o socijalnoj skrbi: stalnu pomo, doplatak za pomo i njegu, pomo i njegu u kui, skrb izvan vlastite obitelji. Centar za socijalnu skrb moe odobriti i jednokratnu pomo te savjetovanje i pomaganje u prevlada-vanju posebnih tekoa.

  Stalna pomo

  Pravo na stalnu pomo ima osoba koja nema sredstava za uzdravanje i ne moe ih ostvariti prihodom od imovine, zakonskih ili ugovornih obveznika uzdravanja (dakle, rije je o pomoi za socijalno ugroene pa tako i starije osobe koje nisu ostvarile mirovinu, nemaju drugih prihoda ili imovine od kojih se mogu uzdravati i vlastita djeca ih ne mogu uzdravati).Pomo za uzdravanje ne moe ostvariti samac ili lan obitelji koji: moe sam sebe uzdravati (prodajom ili davanjem u zakup ili na-

  jam imovine koja mu ne slui za podmirenje osnovnih ivotnih potreba),

  ne eli traiti uzdravanje od osobe koja ga je duna uzdravati na temelju propisa o obiteljskim odnosima (osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da zakonski obveznik uzdravanja nije u mogunosti davati uzdravanje),

  ne eli ostvariti uzdravanje na temelju sklopljenog ugovora o doivotnom uzdravanju, a nije pokrenuo postupak raskida tog ugovora,

  ima u vlasnitvu registrirano osobno vozilo (osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da se vozilo koristi za potrebe prijevoza lana obitelji korisnika prava na doplatak za pomo i njegu ili osobne invalidnine propisane Zakonom o socijalnoj skrbi, veeg broja

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Socijalna zatita

  17

  djece, starije teko pokretne osobe ili za zadovoljenje neke druge osnovne ivotne potrebe,

  ima u vlasnitvu ili suvlasnitvu stan, kuu ili drugi objekt koji ne slui njemu ili lanu obitelji za podmirenje osnovnih stambenih potreba.

  Visina pomoi za uzdravanje utvruje se u postotku od osnovice koju odreuje Vlada Republike Hrvatske (od 1. studenog 2008. iznosi 500,00 kn), a ovisi o strukturi obitelji, odnosno o dobi, radnoj sposob-nosti lanova obitelji i sl.

  Doplatak za pomo i njeguPravo na doplatak za pomo i njegu ostvaruje osoba kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oteenja, trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna stalna pomo i njega druge osobe jer sama ne moe udovoljiti osnovnim ivotnim potrebama i to ako prosjeni mjeseni prihod po lanu obitelji ne prelazi iznos 200% os-novice koju odreuje Vlada Republike Hrvatske, odnosno ako prihod samca ne prelazi iznos od 250% osnovice.

  Stupanj i vrstu oteenja utvruje Prvostupanjsko tijelo vjetaenja Centra za socijalnu skrb. Naime, za utvrivanje prava na doplatak za pomo i njegu centar za socijalnu skrb pokree postupak vjetaenja kod nadlenog Prvostupanjskog tijela vjetaenja. Na osnovi do-kumentacije i pregleda, lanovi prvostupanjskog tijela vjetaenja utvruju teinu oteenja zdravlja i postojee sposobnosti te donose nalaz i miljenje. Na temelju nalaza i miljenja centar za socijalnu skrb donosi rjeenje o ostvarivanju prava na doplatak za pomo i njegu.Kod odobrenja prava ne uzima se u obzir prihod obitelji ili samca za puni opseg doplatka i neka u Zakonu nabrojana oboljenja ili oteenja dok se za smanjeni opseg uzima u obzir prihod obitelji (izuzetak su osobe potpuno liene poslovne sposobnosti te slijepe, gluhe i gluhosli-jepe osobe koje su osposobljene za samostalan ivot i rad koje ost-varuje pravo na doplatak za pomo i njegu u smanjenom iznosu iako je prihod vei od dozvoljenog).

 • 18

  Socijalna zatita Vodi za starije graane grada Zagreba

  Grad Zagreb osigurava korisnicima doplatka za pomo i njegu mjesenu pomo kao dodatak na ostvareno pravo (vidi str. 22).

  Pomo i njega u kuiPravo na pomo i njegu u kui moe se odobriti osobi kojoj je zbog zdravstvenog stanja ili starosti prijeko potrebna pomo i njega dru-ge osobe koju joj nemaju mogunosti pruiti lanovi obitelji i djeca ili nema osiguranu pomo i njegu temeljem ugovora o doivotnom uzdravanju te ako prihod po lanu obitelji ne prelazi 300% osnovice koju propisuje Vlada republike Hrvatske.

  Korisniku doplatka za pomo i njegu moe se iznimno osigurati i pomo i njega u kui za zadovoljenje pojedine potrebe.

  Grad Zagreb osigurava pravo na pomo i njegu u kui osobi kojoj pri-hod po lanu obitelji ne prelazi 400% osnovice koju propisuje Vlada Republike Hrvatske, a Grad Zagreb uveao za 20% (vidi str. 26).

  Skrb izvan vlastite obiteljiSkrb izvan vlastite obitelji obuhvaa sve oblike smjetaja i boravka u domu socijalne skrbi ili drugoj pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi, obiteljskom domu i udomiteljskoj obitelji, kojima se korisniku osigurava stanovanje, prehrana, uvanje, briga o zdravlju, psihosocijalna rehabilitacija, njega i druge potrebe.

  Zahtjev za ostvarivanje navedenog prava podnosi se pisano ili usme-no Centru za socijalnu skrb Zagreb prema prebivalitu podnositelja. Centar za socijalnu skrb, sukladno Zakonu, donosi rjeenje o pravu na skrb izvan vlastite obitelji starijoj osobi kojoj je zbog trajnih prom-jena u zdravstvenom stanju ili nemoi, prijeko potrebna stalna pomo i njega druge osobe koju joj ne mogu pruiti lanovi obitelji ili se ne moe osigurati na drugi nain.

  U domove za starije i nemone osobe, starije osobe mogu biti smjetene po rjeenju Centra za socijalnu skrb ili privatnim ugovorom.

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Socijalna zatita

  19

  Jednokratna pomoJednokratna pomo moe se odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutanih materijalnih tekoa, prema ocjeni Centra za socijalnu skrb, nisu u mogunosti podmiriti neke specifine potrebe (npr. bolest ili smrt lana obitelji, elementarna nepogoda, nabavka osnovnih pred-meta u kuanstvu, nabavka neophodne odjee i obue i sl.), a moe se odobriti u novcu ili u naravi.

  Savjetovanje i pomaganje u prevladavanju posebnih tekoaUsluge savjetovanja i pomaganja u prevladavanju posebnih tekoa kada je rije o starijim osobama, odnose se najee na upute o pravima u drugim sustavima (mirovinski, zdravstveno osiguranje, Grad Zagreb i dr.), informacije o domovima socijalne skrbi, pravni savjeti u vezi raskida /sklapanja ugovora o uzdravanju i drugi, izda-vanja uputnica za prehranu u pukoj kuhinji, pakete hrane, razliite preporuke i slino za socijalno ugroene starije osobe.

  Pomaganje u prevladavanju posebnih tekoa moe se odnositi i na pomo u rjeavanju naruenih obiteljskih odnosa. Odredbama Za-kona o zatiti od nasilja u obitelji (Narodne novine 116/03) propi-sano je postupanje u zatiti osoba od nasilja u obitelji. U sluaju izloenosti nasilju nad starijom osobom, koje se ne moe razrijeiti savjetodavnim i sl. strunim postupcima i pomaganjem starijoj osobi i obitelji, Centar za socijalnu skrb duan je pruiti mogunost zatite zbrinjavanjem osobe izvan vlastite obitelji.

 • 20

  Socijalna zatita Vodi za starije graane grada Zagreba

  1.5. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO, RAD,SOCIJALNU ZATITU I BRANITELJE

  Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zatitu i braniteljeTrg Stjepana Radia 1Tel: 61 01 111www.zagreb.hre-mail: [email protected]

  [email protected]@[email protected]

  Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zatitu i branitelje usmjeren je na ostvarivanje prava iz podruja zdravstva, socijalne zatite te prava branitelja i lanova njihovih obitelji.

  Obzirom na podruja prava i nadlenosti Ured je ustrojen kroz sljedee ustrojstvene jedinice:Sektor za zdravstvo

  Odjel za zdravstvo Odjel za zdravstvenu ekologiju

  Sektor za socijalnu zatitu Odjel za socijalnu skrb Odjel socijalne zatite

  Sektor za branitelje, obitelj i rad Odjel za branitelje Odjel za obitelji i stradalnike rata Odjel za rad

  Odjel za zatitu osoba s invaliditetom

  SEKTOR ZA SOCIJALNU ZATITUODJEL ZA SOCIJALNU SKRBOdjel za socijalnu skrb organiziran je na nain da se postupak ostva-rivanja prava i pomoi propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi (Nar-odne novine 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i Odlukom o socijalnoj skrbi (Slubeni glasnik Grada Zagreba 07/08), a

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Socijalna zatita

  21

  zbog uinkovitijeg rjeavanja zahtjeva, provodi na vie lokacija kako slijedi:

  ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB ADRESA

  ZA PODRUJE TELEFON

  - centrala Nova cesta 1 ____________

  Centra

  rnomerca

  Maksimira

  Medveaka

  Peenice

  Susedgrada

  Trenjevke

  Trnja

  61 01 800

  61 01 810

  61 01 807

  61 01 810

  61 01 810

  61 01 807

  61 01 813

  61 01 813

  61 01 807

  PU Dubrava avenija dubrava 49 dubrave 65 85 422

  PU Novi Zagreb avenija dubrovnik 12 Novog Zagreba 65 85 632

  PU Sesvete Trg D. Domjania 4 Sesveta 61 01 642

  Odlukom o socijalnoj skrbi utvrena su prava koja, pored prava to ih osigurava republika Hrvatska na osnovi zakona, osigurava Grad Zagreb. Na taj nain Grad Zagreb, kao jedinica lokalne samouprave, dodatno skrbi za graane poboljavajui njihove ivotne uvjete, a obuhvaa sve dobne skupine ukljuujui djecu od dojenake dobi do graana starije ivotne dobi. Prava socijalne skrbi Grada Zagreba ostvaruju dravljani Republike Hrvatske s prebivalitem u gradu Za-grebu.

  Starije i nemone osobe mogu ostvariti, ako ispunjavaju uvjete pro-pisane za njihovo ostvarivanje, sljedea prava propisana Odlukom o socijalnoj skrbi:

 • 22

  Socijalna zatita Vodi za starije graane grada Zagreba

  Novana pomo umirovljenicimaNovana pomo umirovljenicima vrsta je pomoi koju Grad Zagreb provodi od oujka 1996. Pravo ostvaruju umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 1.500,00 kn mjeseno. Radi ostvarivanja prava na novanu pomo, umirovljenici se razvrstavaju u tri skupine:I. skupina umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni pri-hod jednak ili manji od 900,00 kn mjeseno novana pomo iznosi 400,00 kn mjeseno;

  II. skupina umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose od 900,01 do 1.200,00 kn mjeseno novana pomo iznosi 300,00 kn mjeseno;

  III. skupina umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni pri-hod iznose od 1.200,01 do 1.500,00 kn mjeseno novana pomo iznosi 200,00 kn mjeseno.

  Umirovljenici koji su mirovinu ostvarili u Republici Hrvatskoj pravo os-tvaruju na temelju podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigu-ranje i izjave umirovljenika o ukupnom mjesenom prihodu, a oni koji su mirovinu ostvarili izvan republike Hrvatske pravo ostvaruju na temelju prijave i dokaza za ostvarivanje prava na novanu pomo.

  Novana pomo korisnicima doplatka za pomo i njegu i korisnicima osobne invalidninePravo na novanu pomo korisnicima doplatka za pomo i njegu i korisnicima osobne invalidnine, ostvaruju korisnici doplatka za pomo i njegu i korisnici osobne invalidnine utvreni prema Zakonu o soci-jalnoj skrbi. Radi ostvarivanja prava na novanu pomo korisnici se razvrstavaju u dvije skupine:1. skupina korisnici doplatka za pomo i njegu i korisnici osobne

  invalidnine u punom iznosu prema Zakonu, ostvaruju pravo na pomo u iznosu od 200,00 kn mjeseno;

  2. skupina korisnici doplatka za pomo i njegu i korisnici osobne invalidnine u smanjenom iznosu prema Zakonu, ostvaruju pravo na pomo od 100,00 kn mjeseno.

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Socijalna zatita

  23

  Postupak za utvrivanje prava na novanu pomo korisnicima doplat-ka za pomo i njegu i korisnicima osobne invalidnine pokree se podnoenjem zahtjeva Gradskom uredu za zdravstvo, rad, socijalnu zatitu i branitelje.

  Novana pomo za osobne potrebe (deparac)korisnicima doma za starije i nemone osobePravo na novanu pomo za osobne potrebe (deparac) korisnicima doma za starije i nemone osobe mogu ostvariti korisnici smjetaja u domu za starije i nemone osobe koji djeluje na podruju Zagreba, a kojima je pravo na pomo za osobne potrebe utvreno rjeenjem Centra za socijalnu skrb Zagreb. Pomo se isplauje korisniku na adre su doma i to u iznosu 200,00 kn mjeseno.

  Prijavu za ostvarivanje prava na ovu novanu pomo podnosi dom za starije i nemone osobe.

  Pomo za podmirivanje trokova stanovanjaPomo za podmirivanje trokova stanovanja moe se odobriti samcu ili obitelji koji nemaju sredstava za uzdravanje u visini utvrenoj u lanku 16. stavku 2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi. Osnovica na temelju koje se utvruje visina pomoi je osnovica koju odreuje Vlada Republike Hrvatske za stalnu pomo, a Odlukom o socijalnoj skrbi uveana je za 20%.

  Pomo e se odobriti podnositelju zahtjeva koji, osim uvjeta propi-sanih zakonom i podzakonskim aktima, ne koristi stan koji je po svo-jim obiljejima iznad obiljeja potrebnih za zadovoljavanje osnovnih potreba samca ili obitelji.

  Pomo za podmirivanje trokova stanovanja odobrava se na nain da Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zatitu i branitelje, djelomino ili u cijelosti, plati raun izravno ovlatenoj pravnoj ili fizikoj osobi koja je obavila uslugu ili utvrenu visinu najma uplati na iro-raun najmodavca.

 • 24

  Socijalna zatita Vodi za starije graane grada Zagreba

  Prehrana u pukim kuhinjamaPrehrana u pukim kuhinjama organizira se svakodnevnom pripre-mom i podjelom jednog toplog obroka. Odlukom o socijalnoj skrbi propisano je da navedeno pravo mogu ostvariti korisnici stalne pomoi i korisnici jednokratnih pomoi dok za to postoji prijeka potreba.

  Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zatitu i branitelje mjeseno utvruje korisnike pomoi temeljem uvjerenja Centra za socijalnu skrb. Pruanje ove vrste pomoi ureeno je ugovorom s Ustanovom dobri dom Grada Zagreba kao davateljem usluge.

  Obroci se pripremaju u termikom bloku Kosnica-Mievac, a korisnici prava na prehranu objedovati mogu na dvije lokacije: Branimirova 35 i Cerska 3. Tijekom 2009. otvorit e se puka kuhinja u Alfirevievoj 6 koja e zamijeniti lokaciju u Branimirovoj.

  Pored navedene puke kuhinje, koje su pod ingerencijom Grada Za-greba, na podruju Zagreba organizirana je podjela obroka i unutar vjerskih ustanova i to na sljedeim adresama:

  Samostan misionarki ljubavi, Jukieva 24Tel: 48 12 452 podjela toplog obroka tijekom cijelog tjedna (osim etvrtka) od

  15,30 sati nije potrebna uputnica

  Samostan sestara milosrdnica sv. Vlaha, Frankopanska 17Tel: 48 30 239 podjela toplog obroka tijekom cijelog tjedna u vremenu od 10 do

  11 sati, u Gundulievoj 12

  Sv. antuna Padovanskog, Sv. duh 33Tel: 37 77 278 podjela toplog obroka svaki dan osim nedjeljom, od 13,00 sati nije potrebna uputnica

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Socijalna zatita

  25

  Pravo na dnevni obrok i dostavuPravo na dnevni obrok i dostava obroka u kuu moe se odobriti oso-bama koje, zbog tjelesnog ili mentalnog oteenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti, ne mogu same ili uz pomo lana obitelji pripremati obroke hrane.

  Grad Zagreb osigurao je svakodnevnu pripremu obroka po stan-dardima prehrane starijih osoba s posebnim potrebama ugovorom s Domovima za starije i nemone osobe Centar, Ksaver, Peenica i Trenjevka, a program se provodi od 1. veljae 2002. kontinuirano.

  Pravo na besplatnu mjesenu pokaznu kartu i besplatni prijevozUmirovljenici do 65 godina ivota koji su korisnici novane pomoi umirovljenicima imaju pravo na besplatnu mjesenu pokaznu kartu prema cjeniku ZET-a, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi.

  Takoer, Grad Zagreb financira trokove javnog prijevoza za osobe koje u tekuoj godini navravaju 65 godina.

  Smjetaj u prenoitePrenoite d.o.o.Heinzelova 78aTel: 61 87 653

  Smjetaj u Prenoitu d.o.o. sukladno Odluci o socijalnoj skrbi obuhvaa noenje i boravak preko dana punoljetnih osoba. Pravo na smjetaj u prenoitu imaju: korisnici pomoi socijalne skrbi utvreni Zakonom o socijalnoj skrbi (temeljem uputnica Centra za socijalnu skrb Zagreb), osobe dovedene u pratnji Hitne medicinske pomoi, osobe zateene u skitnji (dovedene u pratnji djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova) te osobe koje uputi Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zatitu i branitelje. Usluga smjetaja za korisnika je besplatna.

 • 26

  Socijalna zatita Vodi za starije graane grada Zagreba

  Prenoite Crvenog kriaGrgura Ninskog bbTel: 45 77 174

  Pored navedenog prenoita, u Zagrebu djeluje i prenoite Crvenog kria, koji u suradnji s centrima za socijalnu skrb organizira prih-vat i noenje beskunika do njihovog trajnog smjetaja u jednu od ustanova socijalne skrbi ili vraanja u mjesto prebivalita. Prenoite nije cjelodnevnog karaktera, ve njegovi korisnici dobivaju uslugu noenja i doruka.

  Privremeni smjetajPrivremeni smjetaj obuhvaa: privremeni boravak, prehranu, hitnu medicinsku pomo, nabavu prijeko potrebne odjee i obue, trokove prijevoza u mjesto prebivalita u vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi ili drugu ustanovu. Pravo na privremeni smjetaj imaju osobe koje je snala neka ivotna nedaa (elementarna nepogoda: poar, poplava, potres i sl.), a nisu u mogunosti smjetaj realizirati na drugi nain.

  Korisnike privremenog smjetaja utvruje Gradski ured za zdrav-stvo, rad, socijalnu zatitu i branitelje na temelju zapisnika s mjesta dogaaja i izjave korisnika o nemogunosti realizacije smjetaja na drugi nain, a moe se koristiti najvie 30 dana od dana smjetaja na teret Grada Zagreba.

  Pomo i njega u kuiPomo i njega u kui, kao jedno od prava Grada Zagreba, provodi se od 2004., a za korisnike je besplatna. Pravo se moe odobriti osobi kojoj je zbog zdravstvenog stanja ili starosti prijeko potrebna pomo i njega druge osobe koju joj nemaju mogunosti pruiti lanovi obitelji i djeca ili nema osiguranu pomo i njegu temeljem ugovora o doivotnom uzdravanju, ako prihod po lanu obitelji ne prelazi 400% osnovice koju propisuje Vlada Republike Hrvatske, a Grad Za-

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Socijalna zatita

  27

  greb uveao za 20%, te ako to pravo ne ostvaruje na temelju rjeenja Centra za socijalnu skrb Zagreb (vidi str. 18).

  Pomo i njega u kui moe obuhvatiti: organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuu,

  nabava ivenih namirnica, pomo u pripremanju obroka, pranje posua i dr.);

  obavljanje kuanskih poslova (pospremanje stana, organi zi ranje pranja i glaanja rublja, nabava lijekova i drugih potreptina);

  odravanje osobne higijene (pomo u oblaenju i svlaenju, ku-panju i obavljanju drugih higijenskih potreba);

  zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

  Pomo i njegu mogue je provesti na cijelom podruju Zagre-ba. Pruanje ove vrste pomoi ureeno je ugovorom sa sljedeim domovima za starije i nemone: Centar, Dubrava, Ksaver, Maksimir, Medveak, Peenica, Sv. Ana, Sv. Josip, Trenjevka i Trnje.

  Savjetovanje i pomaganje u prevladavanju posebnih tekoaOdlukom o socijalnoj skrbi predviena je pomo pojedincu i lanovima njegove obitelji kroz razne oblike materijalne pomoi, ali i putem savje todavnog rada, kojim se kroz individualni ili grupni rad pomae u rjeavanju razliitih problema.

  Savjetovanje i pomaganje u prevladavanju posebnih tekoa prua se korisnicima pomoi socijalne skrbi, osobama s invaliditetom i lanovima njihovih obitelji, nezaposlenim osobama, djeci i odraslim osobama rtvama obiteljskog nasilja, osobama starije ivotne dobi i drugim osobama u socijalnoj potrebi. Savjetovanje je za korisnika besplatno. Obuhvaa savjetodavnu pomo strune osobe sa svrhom uspjenog prevladavanja nedaa i tekoa s podruja: mirovin skog i zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi, pravne problematike, obiteljskih odnosa i drugih podruja, na voenje kuanstva, raspola-ganje novcem, nabavu odjee, ukljuivanje u javne kuhinje, klubove,

 • 28

  Socijalna zatita Vodi za starije graane grada Zagreba

  rjeavanje problema stanovanja, ukljuivanje u radionice razliitog sadraja (kreativne i rekreativne, radionice usvajanja socijalnih vjetina), a koje omoguavaju kvalitetnije zadovoljavanje ivotnih potreba i drugo.

  Savjetovalite za osobe s invaliditetom i lanove njihovih obiteljiKneza Mislava 7 (prostorije Saveza gluhih grada Zagreba)Tel: 46 19 117 utorkom i etvrtkom od 16,00 do 18,30 satiZagrebaka 4a, SesveteTel: 20 58 868 ponedjeljkom i srijedom od 16,00 do 18,30 sati

  Savjetovalite za djecu i odrasle osobe rtve obiteljskog nasiljaNinska 10 (prostorije doma zdravlja Zagreb Istok)Tel: 0800 88 98e-mail: [email protected] ponedjeljkom, srijedom i petkom od 16,30 do 19,00 sati (socijalni

  radnik, socijalni pedagog i psiholog) petkom od 16,30 do 19,00 (pravni savjeti)

  Savjetovalite socijalne zatiteNova cesta 1 (prostorije Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zatitu i branitelje)Tel: 61 01 830, 61 01 831 ponedjeljkom od 16,00 do 18,15 (socijalni radnik) utorkom od 16,00 do 18,15 (pravnik) etvrtkom od 16,00 do 18,15 (socijalni pedagog)

  Savjetovalite za hrvatske branitelje domovinskog rata Grada Zagre-ba i lanove njihovih obiteljiNova cesta 1 (prostorije Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zatitu i branitelje)Tel: 61 01 820 utorkom, srijedom i etvrtkom od 16,00 do 18,30 sati

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Socijalna zatita

  29

  Pravo na pomo za ogrjevPored navedenih prava, Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zatitu i branitelje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi korisnicima prava na pomo za podmirivanje trokova stanovanja, a koji se griju na drva moe, jednom godinje, osigurati 3 m3 drva ili moe odobriti novani iznos za podmirenje tog troka u visini koju odlukom odredi Grad Zagreb.

  ODJEL SOCIJALNE ZATITEU Odjelu socijalne zatite djeluju: Odsjek za socijalne i socijalno-zdravstvene ustanove Odsjek za socijalnu zatitu i planiranje

  Odsjek za socijalne i socijalno-zdravstvene ustanovePoslovi i nadlenosti: sustavno praenje rada ustanova socijalne skrbi u vlasnitvu Gra-

  da Zagreba (npr. domovi za starije i nemone osobe), izrada programa investicija u socijalnoj skrbi, predlaganje reda

  prvenstva za izgradnju, ureenje i opremanje objekata, rjeavanje u najsloenijim upravnim stvarima, izdavanje odobre-

  nja za osnivanje domova za starije i nemone osobe; o ispunja-vanju uvjeta glede prostora, opreme, strunih i drugih djelatnika, zdravstvenih i ekolokih uvjeta za poetak rada doma za starije i nemone osobe, obiteljskih domova za pruanje skrbi izvan vlas-tite obitelji starijim i nemonim osobama, pruanje skrbi izvan vlastite obitelji starijim i nemonima bez osnivanja doma te centra za pomo i njegu,

  organizacija okruglih stolova, tribina, seminara na razliite strune teme,

  uspostava komunikacije sa svim segmentima drutva, a u cilju poboljanja skrbi za osobe starije ivotne dobi.

  Na inicijativu Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zatitu i branitelje Gradska skuptina Grada Zagreba prihvatila je Program socijalne politike u razdoblju 2009. 2012. Navedenim Programom

 • 30

  Socijalna zatita Vodi za starije graane grada Zagreba

  utvreno je niz mjera i aktivnosti za poboljanje kvalitete ivota oso-ba starije ivotne dobi.

  Projekt gerontoloki centri Grada Zagreba

  Projekt gerontoloki centri Grada Zagreba prvi puta prezentiran je 2004. u Skuptini Grada Zagreba, a idejni tvorci su Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zatitu i branitelje, uz struno-metodoloku pomo Centra za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija tampar.

  Cilj Projekta je razvoj hu-manijih i racionalnijih oblika skrbi, to bi u praksi znailo omoguiti starijoj osobi to je due mogue ostanak u krugu obitelji, susjedstva i u poznatoj okolini. To po-drazumijeva, osim pomoi u zadovoljavanju osnovnih

  zdravstvenih i egzistencijalnih potreba, i one aktivnosti ija je osnov-na zadaa ouvanje preostalih sposobnosti u cilju prevencije nemoi. Vano je naglasiti da starenje - kao normalan dio ivotnog vijeka svakog ovjeka - ne mora nuno biti sinonim za bolest i neaktivnost.

  Imajui na umu da starenje sa sobom nosi neke negativne posljedice po zdravlje, koje se pak mogu ublaiti ili izbjei aktivnijim ivotnim sti-lom te poveati kvalitetu ivljenja, Projektom se eli naglasiti vanost sportsko-rekreativnih aktivnosti u obliku aerobnih vjebi i medicin-ske gimnastike (vjebe protiv osteoporoze, inkontinencije i dr.). U cilju to kvalitetnijeg i aktivnijeg provoenja vremena organiziraju se razliite kulturno-zabavne i radno-kreativne aktivnosti poput likovnih i keramikih radionica, informatiki teajevi, plesne veeri, dramsko-recitatorske grupe...

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Socijalna zatita

  31

  Nositelji Projekta geron to lo kih centara Grada Zagreba su domovi za starije i nemone osobe kojima je Grad Zagreb osniva, a veliku ulogu u realizaciji Projekta imaju brojni suradnici: Vijea gradskih etvrti, centri za kulturu, organizacije civilnog drutva (prije svega udruge umirovljenika), Crveni kri, Caritas, vjerske zajednice i upe.

  2004. godine, kada je poela provedba Projekta, u rad su bila ukljuena 3 doma za starije i nemone osobe: Maksimir, Medveak i Trnje. Sljedeih godina Projektu su otvorili svoja vrata i domovi Cen-tar, Dubrava, Peenica, Sveta Ana, Sveti Josip i Trenjevka. Danas se moemo pohvaliti s ukupno 9 domova koji provode programe i aktivnosti Projekta.

  Aktivnostima je pokriveno svih 17 gradskih etvrti, a provoenje se od-vija na 50-tak lokacija. Godinje se u program ukljuuje 7 000-10 000 korisnika za koje se brinu struni timovi. lanove tima ine: socijalni radnici, radni terapeuti, medicinske sestre i njegovatelji, a po potrebi se ukljuuju i kinezioterapeuti, lijenici specijalisti (neurolozi, fizijatri, psihijatri) te pravnici.

  Vano je naglasiti kako Projekt u cijelosti financira Grad Za-greb, a za nae starije sugraane svi programi i aktivnosti su besplatni.

  Projekt gerontoloki centri Grada Zagreba provodi se kroz:

  1. pomo u zadovoljavanju egzistencijalnih potreba,pomo i njega u kui:

  organizirana prehrana (objedovanje u blagovaonici doma, samo-stalno odnoenje obroka, dostava obroka)

  obavljanje kuanskih poslova odravanje osobne higijene posudionica ortopedskih pomagala

  2. savjetovalini rad i zdravstvenu preventivu savjetovanje:

  socijalno

 • 32

  Socijalna zatita Vodi za starije graane grada Zagreba

  psiholokozdravstveno (internist, fizijatar, neuropsihijatar...)pravno

  organizacija tribina i predavanja na razliite teme

  3. sportsko-rekreativne aktivnosti medicinska gimnastika (vjebe protiv osteoporoze, inkontinencije) aerobne vjebe

  4. kulturno-zabavne i radno-kreativne aktivnosti pjevaki zbor, plesne veeri, dan poezije, dramsko-recitatorske

  grupe... likovne, keramike radionice... teajevi osnova koritenja osobnog raunala

  5. informativnu djelatnost novinarska radionica izdavanje glasila

  6. akcije i manifestacije obiljeavanje dravnih i meunarodnih blagdana i dogaanja sudjelovanje i organizacija u priredbama humanitarnog karaktera

  2007. je provedeno istraivanje o utjecaju Projekta na kvalitetu ivota korisnika programa. Rezultat istraivanja pokazao je da od 602 ispi-tanika njih ak 77% redovito sudjeluje u rekreativnim aktivnostima. Znakovito je da je prosjena ocjena provoenja sportske rekreacije visokih 4,86 ako znamo da je pri ocjenjivanju raspon na skali bio od 1 do 5. Ujedno, gotovo je 80 posto ispitanika izrazilo miljenje da sudjelovanje u aktivnostima doprinosi njihovom osjeaju vee soci-jalne ukljuenosti, dok ak 82% ispitanika kroz ukljuivanje u ak-tivnosti uspjenije zadovoljava svoje potrebe.

  Korisnici su osobito istaknuli vanost socijalne komponente koju prua svaki vid druenja i vjebanja kroz aktivnosti, poput rekreativ-no-medicinske gimnastike, izleta i plesa.

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Socijalna zatita

  33

  Detaljne obavijesti o sadraju programa i aktivnosti te vremenu i mjestu odravanju mogu se dobiti na sljedeim adresama ili putem telefona:

  PROJEKT GERONTOLOKI CENTRI GRADA ZAGREBA

  U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMONE

  ADRESA TELEFON

  CeNTar Klaieva 10 49 24 158

  DUBRAVA Milovana Gavazzia 26 28 51 552

  MAKSIMIR Hegeduieva 20 23 51 285

  MEDVEAK Trg drage Iblera 8 45 52 077

  PEENICA donje Svetice 89 23 58 505

  SVeTa aNa Islandska 2 66 70 792

  SVeTI JOSIP dunjevac 17 37 45 537

  TRENJEVKA Trg Slavoljuba Penkale 1 36 59 432

  TrNJe Poljika 12 61 19 455

  Izleti za umirovljenikeSvjesni vanosti rekreacije i aktivnosti, kao i potrebe za sadrajnijim programima pri la goenima osobama starije ivotne dobi, Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zatitu i branitelje dui niz godina organizira besplatne jednodnevne izlete za nae starije sugraane.

  Obzirom da je interes za izlete velik, a umirovljenici izuzetno zado-voljni organizacijom, nastavljena je suradnja s udrugama umirovlje-nika (vidi str. 87).

  Program boravka u potpunosti je prilagoen osobama starije ivotne dobi, a u pratnji su osigurani struni voditelj, odnosno animatori. Izle-

 • 34

  Socijalna zatita Vodi za starije graane grada Zagreba

  ti se organiziraju u proljee (travanj, svibanj i lipanj) te u jesen (rujan i listopad).

  Meunarodni dan starijih osobaOdlukom Ujedinjenih naroda Meunarodni dan starijih osoba obiljeava se 1. listopada. Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zatitu i branitelje od 2004. na poseban nain obiljeava taj dan organizirajui manifestaciju pod nazivom Gerontoloki tulum na glavnom zagrebakom trgu.

  Stariji sugraani manifestaciju su vrlo dobro prihvatili, pokazujui iznimno zanimanje za aktivno sudjelovanje u bogatom kulturno-zabavnom programu. U okviru manifestacije odravaju se i kreativne radionice (npr. crtanje na svili, prezentacija rada u tehnici origami, oslikavanja stakla, rad s glinom), a kroz zdravstveni dio programa osigurani su besplatni ciljani pregledi primarne prevencije za starije (mjerenje tlaka, kontrola razine eera u krvi, mjerenje gustoe kosti-ju te mjerenje vitamina i minerala putem koe).Tom prigodom graanima se podijeli na tisue raznih broura s nizom informacija o starenju i starosti, kao i o uslugama te programima koji

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Socijalna zatita

  35

  su dostupni svim starijim sugraanima s ciljem promocije aktivnog i zdravog starenja.

  Festival sportske rekreacije za osobe starije ivotne dobiPodravajui vanost sportske rekreacije i aktivnosti starijih osoba, Grad Zagreb bio je pokrovitelj I. hrvatskog festivala sportske rekre-acije za osobe starije dobi, koji je organizirao Hrvatski savez sportske rekreacije Sport za sve, a odran je u Domu za starije i nemone osobe Trnje. Grad Zagreb 2007. ponovno prihvaa pokroviteljstvo nad VI. hrvatskim festivalom sportske rekreacije, a Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zatitu i branitelje postaje partner Hrvat-skom savezu sportske rekreacije Sport za sve u organizaciji.

  Ured i nadalje podrava odravanje Festivala, koji se odrava u cijeloj Hrvatskoj i uestvovanje u istome.

  Svjetski dan plesaPovodom obiljeavanja Svjetskog dana plesa, 29. travnja, Ured od 2008. u suradnji s Domom za starije i nemone osobe Trenjevka te portskim plesnim klubom Harmony - Zagreb, organizira natjecanje u plesu naih sugraana starije ivotne dobi. Osnovna ideja Svjetskog dana plesa je da se na taj dan podsjeti javnost na ovaj umjetniki izraaj te uiva u njegovoj univerzalnosti koja prevladava sve pre-preke. elja nam je da pokaemo kako ivotna dob nije prepreka za plesni pokret, potrebna je samo volja.

 • 36

  Socijalna zatita Vodi za starije graane grada Zagreba

  Odsjek za socijalnu zatitu i planiranjeTjedan udrugaGradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zatitu i branitelje kontinu-irano od 2003. organizira manifestaciju pod nazivom Tjedan udruga koja se odrava u proljee svake godine na jednom od najveih grad-skih trgova, Trgu kralja Tomislava.

  Manifestaciji svake godine prisustvuje stotinjak udruga s razliitih podruja djelatnosti (udruge osoba s invaliditetom, osoba starije ivotne dobi, udruge tehnike kulture, sportske i sociopedagoke udruge, udruge od zdravstvenog i javnozdravstvenog interesa kao i udruge hrvatskih branitelja proizalih iz domovinskog rata, drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata), ije programe i projekte ve niz godina sufinancira Grad Zagreb.

  Tijekom tjedan dana, Grad Zagreb osigurava uvjete kako bi udruge, koje to ele, najbolje prezentirale svoj rad, svoje programe i lanstvo i privukle potencijalne lanove, korisnike i donatore. Ova akcija postala je svojevrstan prepoznatljiv dogaaj grada Zagreba.

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Socijalna zatita

  37

  SEKTOR ZA BRANITELJE, OBITELJ I RAD

  Odjel za braniteljeTrg Stjepana Radia 1, zapadni ulaz, prizemljeTel: 61 00 190, 61 01 027

  U Odjelu za branitelje obavljaju se poslovi vezani uz ostvarivanje statusnih i drugih prava hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i lanova njihovih obitelji i stradalih pirotehniara i lanova njihovih obitelji, temeljem lanka 122. stavak 1. i stavak 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji (Narodne novine 174/04 i 92/05) i to na lokacijiama:

  Podruni ured rnomerecTrg Francuske republike 15Tel: 61 01 732Fax: 61 01737

  Podruni ured Dubravaavenija dubrava 49Tel: 65 85 432Fax: 65 85 389

  Na adresi Trg Stjepana Radia 1 obavljaju se poslovi propisani nave-denim zakonom i sve gradske odluke kojima se poboljava ivljenje hrvatskih branitelja i njihovih obitelji, predlau odluke i drugi akti Gradskoj skuptini i Gradskom poglavarstvu Grada Zagreba kojima se podie kvaliteta ivota hrvatskih branitelja.

  Posebno naglaavamo praenje lanka 102. Zakona po kojem ro-ditelji, udovica ili udovac smrtno stradaloga (zatoenog ili nestalog) hrvatskog branitelja iz domovinskog rata ima prednost pri smjetaju u domove za starije i nemone osobe. Za ostvarivanje prednosti, lanovi obitelji mogu dobiti pisanu preporuku Odjela za branitelje.

 • 38

  Socijalna zatita Vodi za starije graane grada Zagreba

  Odjel za obitelj i stradalnike rataVodnikova 14Tel: 61 00 350, 61 00 397

  Poslovi i nadlenosti: voenje postupka i rjeavanje u prvom stupnju u upravnim stvari-

  ma po Zakonu o zatiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne no-vine 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01 i 103/03), dravljana Republike Hrvatske s prebivalitem u Zagrebu, kao i dravljana Republike Hrvatske s prebivalitem izvan teritorija Re-publike Hrvatske;

  izdavanje Objava za povlastice u unutarnjem putnikom prometu za ratne vojne invalide, mirnodopske vojne invalide i civilne in-valide rata I. do IV. skupine, kao i korisnicima obiteljske invalid-nine iza vojnog, odnosno civilnog invalida I. do IV. skupine koji je do smrti koristio dodatak za njegu i pomo druge osobe, a temeljem Zakona o zatiti vojnih i civilnih invalida rata.

  Poslovi u svezi s ostvarivanjem prava utvrenih Zakonom o zatiti vojnih i civilnih invalida rataNavedenim Zakonom utvrena je posebna zatita ratnih vojnih in-valida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata (civilnih in-valida iz II. svjetskog rata i civilnih invalida domovinskog rata), sudi-onika rata i lanova njihovih obitelji.

  Zatita se ostvaruje po: osnovi oteenja organizma ratnih, mirnodopskih i civilnih invalida

  rata osnovi gubitka lana obitelji osnovi materijalnih potreba korisnika

  1. Po osnovi oteenja organizma ratni, mirnodopski i civilni invalidi imaju pravo na: osobnu invalidninu (I-X skupine) dodatak za njegu i pomo druge osobe (invalidi I.-IV. skupine pot-

  puno nesposobni za obavljanje svih ivotnih potreba i kojim je

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Socijalna zatita

  39

  potrebna neprekidna njega i pomo druge osobe te ostali invalidi kojima je organizam oteen i neovisno o vojnom, ali je invaliditet jednak oteenju organizma invalida I. skupine)

  ortopedski dodatak (tjelesno oteenje utvreno zbog teih oteenja organizma koja su neposredno posljedica dobivene rane, povrede, ozljede ili bolesti koja je uzrokovala amputaciju ekstremiteta ili teko oteenje funkcije ekstremiteta, 60% i nad-alje ili potpuni gubitak vida na oba oka)

  2. Po osnovi gubitka lana obitelji, lanovi obitelji imaju pravo na: obiteljsku invalidninu uveanu obiteljsku invalidninu (po osnovi samohranosti)

  3. Po osnovi materijalnih potreba korisnika, korisnici osobne invalid-nine, obiteljske invalidnine, sudionici rata i lanovi obitelji sudionika rata koji su umrli poslije 15. svibnja 1945. imaju pravo na: opskrbninu dodatak za pripomo u kui (korisnik opskrbnine, koji zbog trajnih

  promjena u zdravstvenom stanju ne moe ispunjavati osnovne ivotne zahtjeve, ako ne koristi dodatak za njegu i pomo druge osobe po ovom Zakonu ili po drugim propisima)

  Izdavanje uvjerenja o invalidnosti sukladno lanku 171. Zakona o opem upravnom postupku izdaje

  se uvjerenje o invalidnosti za ratne vojne invalide, mirnodopske vojne invalide i civilne invalide rata

  za izdavanje uvjerenja potrebno je popuniti zahtjev i dati na uvid osobnu iskaznicu

  Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se Gradskom uredu za zdrav-stvo, rad, socijalnu zatitu i branitelje, Vodnikova 14.

 • 40

  Socijalna zatita Vodi za starije graane grada Zagreba

  Odjel za zatitu osoba s invaliditetomTrg Stjepana Radia 1Tel: 61 01 252

  Odjel obavlja poslove praenja i analiziranja stanja te izrade izvjea i drugih materijala u podruju ostvarivanja, unapreenja i zatite osoba s invaliditetom; izrade prijedloga programa i projekata za poboljanje i zatitu uvjeta ivota osoba s invaliditetom i lanova obitelji; izrade analiza, izvjea i drugih materijala iz podruja zatite osoba s inva-liditetom; poslove vezane uz financiranje i praenje programa i pro-jekata udruga osoba s invaliditetom; sudjelovanja u izradi strunih podloga za zakonske i podzakonske propise iz podruja zatite osoba s invaliditetom; provedbe mjera i aktivnosti utvrenih Zagrebakom strategijom jedinstvene politike za osobe s inaviliditetom; voenja prvo stupanjskog postupka temeljem Zakona o profesionalnoj reha-bilitaciji i zapoljavanju osoba s invaliditetom u vezi s izdavanjem rjeenja o utvrivanju invaliditeta i smanjenja radne sposobnosti

  1.6. DOMOVI ZA STARIJE I NEMONE OSOBEdom socijalne skrbi javna je ustanova i osniva se za obavljanje skrbi izvan vlastite obitelji i to, meu ostalim, i za odrasle osobe, odnosno starije i nemone.

  Dom za starije i nemone osobe u sklopu stalnog smjetaja osigu-rava cjelovitu skrb koja obuhvaa stanovanje, prehranu, odravanje osobne higijene, brigu o zdravlju, njegu, radne aktivnosti i koritenje slobodnog vremena, a moe pruati usluge po-ludnevnog i cjelodnevnog boravka te pomoi i njege u kui.

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Socijalna zatita

  41

  Grad Zagreb osniva je jednog doma za starije i nemone osobe (Park), a od 1. sijenja 2002. na Grad Zagreb prenijeta su osnivaka prava nad 10 domova za starije i nemone osobe.

  DOM ZA STARIJE I NEMONE OSOBE (osniva Grad Zagreb)ADRESA

  TELEFON E-MAILWEB ADRESA

  CeNTarKlaieva 10Crnatkova 14 - Podrunica

  49 24 10048 43 404 [email protected]

  DUBRAVAMilovana Gavazzija 26 28 51 552 [email protected]

  KSAVERNemetova 2 46 74 133 [email protected]

  MAKSIMIRHegeduieva 20Aleja A. Augustinia 1 - Podrunica

  23 51 11123 50 220

  [email protected]

  MEDVEAK*Trg d. Iblera 8 46 56 100

  [email protected]

  PARKIvanigradska 52 23 33 422 [email protected]

  PEENICA*donje Svetice 89 23 58 500 [email protected]

  SVETA ANA*Islandska 2 66 00 655

  [email protected]

  SVeTI JOSIPdunjevac 17Sv. Maksimilijan KolbeTopnika 29 - Podrunica

  37 45 44437 75 658 [email protected]

  TRENJEVKASlavoljuba Penkale 1Drenovaka 30 - Podrunica

  36 59 55530 30 572 [email protected]

  TrNJePoljika 12 61 51 300 [email protected]

  * organiziran dnevni boravak

 • 42

  Socijalna zatita Vodi za starije graane grada Zagreba

  Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, dom socijalne skrbi moe osno-vati i vjerska zajednica, trgovako drutvo, udruga i druga domaa i strana pravna ili fizika osoba. Na podruju Zagreba djeluju slijedei domovi:

  DOM ZA STARIJE INEMONE OSOBE

  (osniva: vjerska zajednica, trgovako drutvo, udruga i druga domaa i strana prav-na ili fizika osoba), ADRESA

  TELEFON E-MAILWEB ADRESA

  BIZEKbizek 1. 5 34 90 548

  beNe VITabukovac gornji 19dAnele Horvat 1a - dislocirani objekt

  23 41 922 www.dombene-vita.hr

  BRANOVEINABranoveina 17 23 83 416 www.dom-branovecina.hr

  dOM MarIJaNSoblinec, erjavineka 13N 20 13 567

  [email protected]

  DOM ZAKLADE LAVOSLAVA SCHWarZaBukovaka cesta 55

  23 94 100

  FIdeLITaSBukovaka cesta 294 24 45 476

  [email protected]

  GOdaNSermageova 16Srebrnjak 90a - dislocirani objekt

  23 37 570 www.dom-godan.hr

  JURAKIitnjak 67 24 08 536

  [email protected]

  KUA SV. FRANJEOdra, Sv. Izidora 5 62 69 300

  [email protected]

  NOVAKSunana 14, Graneinatefanovec 99 - Podrunica

  29 84 [email protected]

  comwww.dom-novak.com

  PEJAKOVI1. Petruevec 24c 23 71 558

  [email protected]

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Socijalna zatita

  43

  DOM ZA STARIJE INEMONE OSOBE

  (osniva: vjerska zajednica, trgovako drutvo, udruga i druga domaa i strana prav-na ili fizika osoba), ADRESA

  TELEFON E-MAILWEB ADRESA

  REZIDENCIJA KASTELANSisaka cesta 65b - Podrunica Sveta KlaraIV. Sisaki odvojak 18b - disloci-rani objekt

  62 38 800 www.rezidencija-kastelan.hr

  SANATORIJ AV-VITALISVogelska 18 34 66 280

  [email protected]

  SANATORIJ ORLUKAOreje 5bOreje 5 - dislocirani objektublinov brijeg 20b - dislocirani objekt

  34 73 700 [email protected]

  SESVETSKI DOMSesvete, Brestoveka 130a 20 06 833

  [email protected]

  STARA VLAKAVlaka 17 48 18 141

  TOLIJedovec, Jedoveka 108E 65 26 698 www.domtolic.hr

  TRAG PLUSOsekovska 18 23 11 475

  [email protected]

  VELIKO SRCEMalomlaka 136A. Arbanasa 66 - dislocirani objekt

  62 61 88662 61 181

 • 44

  Socijalna zatita Vodi za starije graane grada Zagreba

  Vjerska zajednica, udruga, jedinica lokalne samouprave, trgovako drutvo ili druga domaa i strana pravna osoba moe sukladno Za-konu o socijalnoj skrbi pruati skrb izvan vlastite obitelji i bez osnivanja ustanove.

  SKRB O STARIJIM I NEMONIM OSOBAMA - BEZ OSNIVANJA DOMAADRESA

  TELEFON E-MAILWEB ADRESA

  UDRUGA ZA STARIJE I NEMONE OSObe VrabaCTrdice 26aTrdice 28/1 - dislocirani objekt

  34 87 580 [email protected]

  TREA DOB d.o.o.antuna arbanasa 55

  VILa TaJaNa d.o.o.Stubika 38 36 44 329 www.vila-tajana.hr

  Skrb izvan vlastite obitelji moe se, osim u domovima socijalne skrbi, provoditi u obiteljskim domovima ili u udomiteljskim obitelji.

  Obiteljski dom koji prua usluge skrbi izvan vlastite obitelji za stari-je i nemone osobe, pruanje usluge moe ostvariti kao stalni, tjedni i privremeni smjetaj te cjelodnevni i poludnevni boravak, a u okviru smjetaja ili boravka usluge prehrane, njege i brige o zdravlju, radne aktivnosti i koritenje slobodnog vremena. Osniva se za skrb izvan vlastite obitelji za najmanje 5, a najvie 20 korisnika.

  OBITELJSKI DOM ADRESA TELEFON

  BAREI IVKA Radnika 96, Sesvetski Kraljevec 20 46 856

  BENKO DEJAN I. Metrovia 10 29 24 459BORI MARINA Mirka Rakog 25, Kobiljak 27 24 287

  BOIEVI KATARINA Kolarieva 17, Hrae Turopoljsko 098/138 8090

  FILIPOVI CAUEVI aNITa Vodopijina 5 34 90 234

  IARETOVI GORDANA Selska 34, Sesvete 20 47 322

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Socijalna zatita

  47

  OBITELJSKI DOM ADRESA TELEFON

  KANAR VLADO Varadiska 34, Bjelovar,Sesvete 091/554 8029

  KUEC RUA Prigradska 78, Prekvrje, Sesvete 20 44 157

  LIC aNdrea Buanova 5 23 03 263

  NEMEVI BOICA Pajurini 4, Goranec, Sesvete 20 44 443091/111 1234PRUN URA Beleka 4, Sesvete 20 03 005

  PRUN VALENTINA Dumoveka 11, Sesvetski Kraljevec20 58 360

  091/111 8668

  Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima stambene, socijalne i dru-ge uvjete koji omoguuju smjetenoj osobi primjereno stanovanje, pravilnu ishranu, odmor, zadovoljavanje drugih potreba i interesa. Centar za socijalnu skrb prema mjestu prebivalita udomitelja ocje-njuje postojanje propisanih uvjeta i izdaje dozvolu za obavljanje udo-miteljstva. U jednoj udomiteljskoj obitelji mogu biti smjetene najvie 4 osobe.

  1.7. USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBAUstanova Dobri dom Grada ZagrebaKruge 44/2Tel: 63 11 640Fax: 63 11 649www.dobri-dom.hre-mail: [email protected]

  Socijalna skrbTel/fax: 63 11 644

  Ustanova Dobri dom Grada Zagreba osnovana je Odlukom Grad-ske skuptine Grada Zagreba, a u svrhu pruanja usluga provoenja pomoi socijalne skrbi Grada Zagreba i to: pruanje usluge prehra-ne u pukim kuhinjama, dostavu obroka u kuu te pruanje usluga prihvatilita za odrasle osobe u sklopu privremenog smjetaja.

 • 48

  Socijalna zatita Vodi za starije graane grada Zagreba

  1.8. DOM ZA PSIHIKI BOLESNE ODRASLEOSOBE ZAGREB

  Dom za psihiki bolesne odrasle osobe ZagrebZagreb, estinski dol 53Tel/fax: 37 70 545, 37 78 227e-mail: [email protected]

  Podrunica Mirkovec49223 Sveti Kri Zaretje, Mirkovec 5Tel/fax: 049/22 79 86, 049/22 85 79

  Dom za psihiki bolesne odrasle osobe Zagreb, s pripadajuom podrunicom Mirkovec, jedina je ustanova za smjetaj psihiki bole-snih odraslih osoba na podruju grada Zagreba i Zagrebake upanije. Osniva ustanove je Republika Hrvatska, a prava i dunost osnivaa obavlja Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

  Dom prua uslugu stalnog smjetaja psihiki bolesnih odraslih osoba koja ukljuuje usluge stanovanja, prehrane, odravanja osobne higi-jene, brige o zdravlju i psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti koje ukljuuju to kvalitetnije koritenje slobodnog vremena naih korisnika kao i druge usluge.

  U sklopu Podrunice Mirkovec organizirana je izvaninstitucijska djelat-nost dostave obroka u kue.

  1.9. CENTAR ZA POMO I NJEGU U KUIZakonom o socijalnoj skrbi predviena je mogunost osnivanja centra za pomo i njegu, ustanove za pruanje svih ili pojedinih usluga: organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuu,

  odnosno nabava ivenih namirnica, pomo u pripremanju ob-roka, pranje posua i dr.),

  obavljanje kunih poslova (pospremanje stana, donoenje vode, ogrjeva i slino, organiziranje pranja i glaanja rublja, nabava li-

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Socijalna zatita

  49

  jekova i drugih potreptina), odravanje osobne higijene (pomo u oblaenju i svlaenju, ku-

  panju i obavljanju drugih higijenskih potreba), zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

  Navedenim Zakonom predviena je i mogunost pruanja skrbi cen-tra za pomo i njegu bez osnivanja ustanove, ali za najvie 30 koris-nika. Trenutno u Zagrebu odobrenje za navedeno obavljanje djelat-nosti ima:

  ILLIS d.o.o.ribnjak 18Tel: 48 38 200www.skrbinjega.hre-mail: [email protected]

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Zdravstvena skrb

  51

  Zdravstvenazatita

  Zdra

  vstv

  ena

  zat

  ita

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Zdravstvena skrb

  53

  2. ZDRAVSTVENA ZATITASustav zdravstvene skrbi obuhvaa sustav dravnih, skupnih i indi-vidualnih mjera za unapreenje, uvanje i vraanje zdravlja. Novim Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine 150/08) koji je stupio na snagu 1. sijenja 2009. utvreno je osnov-no (obvezno) osiguranje koje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

  Osnovno zdravstveno osiguranje

  Osnovno zdravstveno osiguranje je obvezno zdravstveno osiguranje kojim su obuhvaene sve osobe s prebivalitem u Republici Hrvatskoj i koje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

  Dopunsko zdravstveno osiguranje

  dopunsko zdravstveno osiguranje jedan je od oblika dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Pruaju ga privatne osiguravateljske kue te Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, kao jedina dravna osigu-ravateljska kua u zdravstvu. Polica dopunskog zdravstvenog osigu-ranja HZZO-a pokriva participaciju za odreene zdravstvene usluge, no ne i za troak participacije za lijekove s dopunske liste lijekova.

  Privatno zdravstveno osiguranje

  Privatno zdravstveno osiguranje mogu ugovoriti osobe (osiguranici) koji ve imaju osnovno zdravstveno osiguranje sa osiguravateljem. U privatnom zdravstvenom osiguranju osiguravatelj odreuje premi-ju za privatno osiguranje s obzirom na opseg pokria iz ugovora o privatnom zdravstvenom osiguranju te rizik kojem je osiguranik izloen, uzimajui u obzir dob, spol, bonus i dr. Privatno zdravstve-no osiguranje ukljuuje specijalistike i preventivne preglede, dijagnostike i laboratorijske pretrage, operacijske zahvate te bolji bolniki smjetaj.

 • 54

  Zdravstvena skrb Vodi za starije graane grada Zagreba

  PARTICIPACIJA

  Usluge zdravstvene zatite za koje se ne plaa partici-pacijaOsigurana osoba na teret sredstva obveznog osiguranja ostvaruje u cijelosti slijedeu zdravstvenu zatitu:

  1. cjelokupnu zdravstvenu zatitu djeci do navrene 18. godine ivota te djeci potpuno i trajno nesposobnoj za samostalan ivot,

  2. preventivnu i specifinu zdravstvenu zatitu kolske djece i stude-nata,

  3. zdravstvenu zatitu ena u svezi s praenjem trudnoe i poroda,4. preventivnu i kurativnu zdravstvenu zatitu u svezi s HIV infekci-

  jama i ostalim zaraznim bolestima za koje je zakonom odreeno provoenje mjera za spreavanje njihova irenja,

  5. obvezno cijepljenje, imunoprofilaksu i kemoprofilaksu,6. bolniku zdravstvenu zatitu za kronine psihijatrijske bolesnike,7. cjelokupno lijeenje zloudnih bolesti,8. hemodijalizu i peritonejsku dijalizu,9. zdravstvenu zatitu u svezi s uzimanjem i presaivanjem dijelova

  ljudskoga tijela u svrhu lijeenja,10. izvanbolniku hitnu medicinsku pomo,11. kune posjete i kuno lijeenje,12. patronanu zdravstvenu skrb,13. sanitetski prijevoz za posebne kategorije bolesnika sukladno

  opem aktu koji donosi ministar nadlean za zdravstvo,14. lijekove s osnovne liste lijekova HZZO-a propisane na recept,15. zdravstvenu njegu u kui bolesnika.

  Obvezna participacijaU trokovima bolnike i specijalistiko konzilijarne zdravstvene zatite participacija se plaa za koritenje slijedeih zdravstvenih usluga:

  1. laboratorijsku, radioloku i drugu dijagnostiku na razini primarne zdravstvene zatite;

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Zdravstvena skrb

  55

  2. specijalistiko-konzilijarnu zdravstvenu zatitu, ukljuujui dnevnu bolnicu i kirurke zahvate u dnevnoj bolnici, osim ambulantne fizikalne medicine i rehabilitacije;

  3. specijalistiku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstve-ne zatite;

  4. ortopedska i druga pomagala odreena opim aktom HZZO-a;5. specijalistiko-konzilijarnu zdravstvenu zatitu u ambulantnoj

  fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i za fizikalnu medicinu i rehabili-taciju u kui;

  6. trokove bolnike zdravstvene zatite;7. stomatoloku zdravstvenu zatitu u mobilnoj i fiksnoj protetici

  odraslih osoba od 18 do 65 godina starosti;8. stomatoloku zdravstvenu zatitu u mobilnoj i fiksnoj protetici

  odraslih osoba starijih od 65 godina.

  Kada je koritenje zdravstvene zatite vezano za lijeenje bolesti koje su u skladu sa Zakonom, u cijelosti pokriva obvezno zdravstveno osiguranje, osigurana osoba nema obvezu sudjelovati u trokovima zdravstvene zatite.

  Participacija po izabranom doktoru i u ljekarniOsigurane osobe obvezne su snositi troak participacije u iznosu od 15,00 kn za zdravstvenu zatitu koju ostvaruju kod izabranog:1. lijenika obiteljske (ope) medicine2. lijenika ginekologa3. lijenika stomatologa

  Za izdavanje lijeka na recept u ljekarni plaa se participacija u iznosu od 15,00 kn, a svaki osiguranik obvezan je snositi troak participacije za lijekove s dopunske liste lijekova.

  Participacija se plaa izravno prilikom pruanja zdravstvene usluge ili neizravno putem police dopunskog zdravstvenog osiguranja.

 • 56

  Zdravstvena skrb Vodi za starije graane grada Zagreba

  PRAVO NA KORITENJE LIJEKOVA KOJI SU UTVRENI OS-NOVNOM I DOPUNSKOM LISTOM LIJEKOVA HRVATSKOG ZA-VODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJEOsigurana osoba, u okviru prava na zdravstvenu zatitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, ima pravo na koritenje lijekova koji su utvreni Odlukom o utvrivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog HZZO-a za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova) i Odlukom o utvrivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog HZZO-a za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dopunska lista lijekova).

  Iznimno, osigurana osoba kod koje lijeenje iz medicinskih razloga nije mogue provoditi lijekovima utvrenim osnovnom i dopunskom listom lijekova HZZO-a, moe ostvariti pravo na lijek koji nije utvren tim listama lijekova, pod uvjetom da je potrebu koritenja lijeka odo-brilo povjerenstvo za lijekove bolnice u kojoj se osigurana osoba lijei, i to na teret sredstava bolnike zdravstvene ustanove koja je obvezna osigurati nabavu lijeka.

  Osnovna lista lijekova sadri medikoekonomski najsvrsihodnije li-jekove za lijeenje svih bolesti. Referentna cijena lijekova (cijena koju HZZO plaa iz obveznog zdravstvenog osiguranja na razini najnie cijene koja garantira opskrbu osiguranih osoba HZZO-a) utvruje se u postupku javnog nadmetanja prema posebnim propisima.

  Dopunska lista lijekova sadri lijekove s viom razinom cijene u odnosu na cijene iz osnovne liste lijekova, pri emu HZZO osigurava pokrie trokova u visini cijene ekvivalentnog lijeka odreenog prema posebnom zakonu, s osnovne liste lijekova.

  Ostvarivanje prava na lijekove, za koje nije ispunjena medi-cinska indikacija propisana Osnovnom i Dopunskom listom lijekova samo iznimno osigurana, moe koristiti osoba na osnovi prethodnog odobrenja lijenikog povjerenstva Direkcije HZZO-a, radi ostvarenja prava na lijek s Osnovne liste lijekova, odnosno dopunske liste lijekova, uz doplatu za koji ne ispunjava propisane medicinske in-

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Zdravstvena skrb

  57

  dikacije, pod uvjetom da je potrebu koritenja lijeka predloilo povje-renstvo za lijekove bolnice u kojoj se osigurana osoba lijei, a na teret ugovorenih sredstava bolnike zdravstvene ustanove.

  Osigurana osoba nema pravo na povrat trokova kupljenih lijekova na teret sredstava HZZO-a, ako je lijekove s Osnovne liste lijekova i dopunske liste lijekova nabavila, odnosno kupila mimo postupka utvrenih Pravilnikom o pravima, uvjetima i nainu ostva-rivanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje i drugim opim ak-tima HZZO-a (npr. kupila lijek bez da je od izabranog doktora dobila propisani recept).

  Izuzetak postoji jedino ako je lijekove nabavila u sluajevima iz lanka 117. Pravilnika o pravima, uvjetima i nainu ostvarivanja prava iz ob-veznog zdravstvenog osiguranja.

  2.1. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBIMinistarstvo zdravstva i socijalne skrbiKsaver 200aTel: 46 07 555www.mzss.hr

  Uprava za medicinske posloveKsaver 200aTel: 46 07 508Fax: 46 77 105

  Uprava za sanitarnu inspekcijuKsaver 200aTel: 46 77 102Fax: 46 07 631

  bijeli telefon 0800 200 063 besplatni telefon za pritube, pohvale, primjedbe i prijedloge ve-

  zano za ostvarivanje prava na zdravstvenu zatitu

 • 58

  Zdravstvena skrb Vodi za starije graane grada Zagreba

  kontakt s deurnim lijenikom Ministarstva u vremenu od 8,00 do 16,00

  automatsko snimanje poziva u vremenu od 16,00 do 8,00

  2.2. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJEDirekcija Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranjeMargaretska 3Tel: 48 06 333Fax: 48 12 606www.hzzo-net.hr

  Podruni ured ZagrebMihanovieva 3Tel: 45 77 150

  Odsjek za zdravstveno osiguranje:Jukieva 12Tel: 48 82 100

  Klovieva 1Tel: 23 59 555

  Pododsjek Novi ZagrebRemetineki gaj 14Tel: 65 93 600

  Ispostava SesveteVaradinska 1/IITel: 20 01 965

  Besplatni info telefon0800 7979obvezno zdravstveno osiguranje0800 7989dopunsko zdravstveno osiguranje

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Zdravstvena skrb

  59

  Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u dalj-njem tekstu: Zavod), koji je jedinstvena pravna oso-ba za podruje Republike Hrvatske, provodi obvezno zdravstveno osiguranje.

  U gradu Zagrebu djeluju ustanove ija djelatnost obuhvaa zdrav-stvenu njegu, fizikalnu terapiju i rehabilitaciju bolesnima, teko pokretnim i nepokretnim pacijentima u njihovu domu. Takve ustanove posluju u sklopu sustava primarne zdravstvene zatite te sa Zavodom imaju sklopljeni ugovor o pruanju zdravstvene njege i rehabilitacije osiguranicima Zavoda. Istovjetne usluge pruaju se i korisnicima koji sami snose trokove.

  Osiguranik Zavoda pravo na medicinsku njegu i rehabilitaciju ostva-ruje putem svog izabranog lijenika ope medicine, koji daje prijedlog za provedbu zdravstvene njege i rehabilitacije s kojim se mora sugla-siti kontrolor Zavoda.

  PREGLED S HZZO-om UGOVORENIH USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUI 2007. 2009.

  NAZIV USTANOVE ADRESA TELEFON

  Ustanova za zdravstvenu njegu ANIMA VITa Boidarevieva 13 23 37 363

  Ustanova za zdravstvenu njegu ORLUKA Mesnika 32 48 51 422

  Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilita-ciju u kui DOMNIUS Cernika 3a 30 95 940

  Zdravstvena ustanova za njegu i rehabilita-ciju GOdaN Srebrnjak 90a 24 30 982

  Ustanova za zdravstvenu njegu i fizikalnuterapiju KERN Boidara Magovca 90 66 86 896

  MEDIALIS Ustanova za zdravstvenu njegu u kui Prilaz Gjure Deelia 62

  MEDICAL VITALIS Ustanova za zdravstve-nu njegu u kui Vogelska 18

  Ustanova za zdravstvenu njegu MEDEOR Koturaka 71 61 71 274

 • 60

  Zdravstvena skrb Vodi za starije graane grada Zagreba

  PREGLED S HZZO-om UGOVORENIH USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUI 2007. 2009.

  NAZIV USTANOVE ADRESA TELEFON

  Ustanova za zdravstvenu njegu MELEM bezdanska 5 38 87 640

  NJEGA I SKRB Ustanova za zdravstvenu njegu Marueveka 7

  Ustanova za zdravstvenu njegu PANACEA Kustoijanska 226

  Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilit-aciju u kui TOBIA Ulica grada Chicaga 2 61 31 334

  Ustanova za zdravstvenu njegu u kui ZaGreb Preradovieva 17 48 72 264

  Zdravstvena ustanova za njegu i rehabilit-aciju ZOrICa Krianieva 16 45 54 127

  Ustanova za zdravstvenu njegu u kui IVOT Trovrka 9

  Pravo na ortopedska i druga pomagalaOsigurane osobe imaju pravo ostvariti ona pomagala koja su utvrena u popisu pomagala koji je sastavni dio Pravilnika o uvjetima i nainu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (Narodne novine 89/07 - proieni tekst, 134/07, 11/08, 34/08 i 79/08), a na osnovi propisanih medicinskih in dikacija i prema prijedlogu doktora, odnosno zdra vstvene ustanove s kojima je HZZO sklopio ugo vor o provoenju zdravstvene zatite osiguranim osobama.

  Osim toga, u iznimnim sluajevima osigurana osoba moe ostvariti i pravo na pomagalo koje nije utvreno u popisu pomagala, odnosno koje je utvreno u popisu pomagala, ali za koje potonja ne ispunjava propisane medicinske indikacije i ako je prema prijedlogu doktora odgovarajue specijalnosti (ortoped, kirurg - traumatolog, fizijatar) primjena tog ortopedskog pomagala nuna za lijeenje i rehabilitaciju osigurane osobe, o emu prethodno odobrenje daje lijeniko povje-renstvo za ortopedska i druga pomagala Direkcije HZZO-a.

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Zdravstvena skrb

  61

  Osigurane osobe imaju pravo na ortopedska i druga pomagala te stomatoloko-protetsku pomo i stomatoloko-protetske na do mje-s t ke, ako ispunjavaju uvjet prethodnog obveznog zdravstvenog osiguranja u Zavodu u trajanju od najmanje 12 mjeseci neprekidno, odnosno 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine prije nas-tupa osiguranog sluaja. Navedeni uvjet se ne odnosi na osigurane osobe mlae od 18 godina te sa smetnjama u tjelesnom i duevnom razvoju koje su nesposobne za samostalan ivot i rad.

  Sanitetski prijevozSanitetski prijevoz podrazumijeva pruanje usluge prijevoza vozilom posebno opremljenim medicinskom i ostalom opremom za posebne kategorije osiguranih osoba. Pravo na sanitetski prijevoz ostvaruju nepokretne, teko pokretne i osobe kojima zbog prirode bolesti nije preporueno samostalno kretanje. Sanitetski prijevoz, kao pravo iz zdravstvenog osiguranja, koristi se za siguran prijevoz bolesnika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prilikom njihovog dola-ska ili odlaska iz zdravstvene ustanove.

  Potvrdu sanitetskog prijevoza utvruje: izabrani doktor primarne zdravstvene zatite doktor u ugovorenoj zdravstvenoj ustanovi doktor u slubi hitne medicinske pomoi kod kojeg je osigurana

  osoba u postupku lijeenja lijeniko povjerenstvo Zavoda, sukladno opim aktima Zavoda

 • 62

  Zdravstvena skrb Vodi za starije graane grada Zagreba

  2.3. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO, RAD, SOCIJALNUZATITU I BRANITELJE

  Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zatitu i braniteljeOdjel za socijalnu skrbNova cesta 1Tel: 61 01 800

  Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zatitu i branitelje nadlean je u postupku priznavanja prava na zdravstvenu zatitu osobama koje isto ne mogu ostvariti po drugoj osnovi i to pod uvjetom da imaju prebivalite na podruju Zagreba, da su nesposobne za samostalan ivot i rad te da nemaju sredstava za uzdravanje. Smatra se da je neposobna za samostalan ivot i rad osoba koja je navrila 60 (ena), odnosno 65 (mukarac) godina ivota i osoba mlaa od 65 godina ija je nesposobnost utvrena vjetaenjem na tijelu vjetaenja Centra za socijalnu skrb Zagreb. Postupak utvrivanja prava pokree se zahtjevom stranke (vidi str. 21).

  Povjerenstvo za zatitu prava pacijenata Grada Zagreba

  Povjerenstvo za zatitu prava pacijenata imenovano je ispred Gradske Skuptine Grada Zagreba.

  Povjerenstvo za zatitu prava pacijenata ima djelokrug rada, obaveze i ovlatenja odreena poslovnikom o radu kao i opim odredbama Zakona o zatiti prava pacijenata. Zakon odreuje prava pacijenata prilikom koritenja zdravstvene zatite te nain zatite i promicanje tih prava.

  Povjerenstvo prati povrede pojedinanih prava pacijenata, obavjetava javnost o povredama prava pacijenata u cilju ostvarivanja i promi-canja prava pacijenata. Ukoliko je dolo do povrede Zakona o zatiti prava pacijenata, graani pismenu predstavku mogu uputiti na ad-resu Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zatitu i branitelje, Trg Stjepana Radia 1.

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Zdravstvena skrb

  63

  2.4. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVODR. ANDRIJA TAMPAR

  ZaVOd Za JaVNO ZdraVSTVO dr. aNdrIJa TaMParMirogojska 16Tel: 46 78 488www.stampar.hr

  CENTAR ZA GERONTOLOGIJUMirogojska 16Tel: 46 96 164Fax: 46 78 016E mail: [email protected]

  U Zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija tampar djeluje Centar za gerontologiju referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi republike Hrvatske za zatitu zdravlja starijih osoba. Provodi Program praenja, prouavanja, evaluiranja, izvjeivanja, nadzora te planiranja zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti starijih osoba uz predlaganje Programa mjera i postupaka u zatiti zdravlja starijih s Programom primarne, sekundarne i tercijarne prevencije za starije. Gerontoloki timovi Centra za gerontologiju imaju normativni populacijski obuhvat 30 000 starijih od 65 i vie godina na svom podruju djelovanja. Gerontoloki tim sainjavaju strunjaci: doktor spec. javnog zdravstva/epidemiologije-gerontolog, via medicinska sestra/vii radni terapeut i gerontoloko zdravstveni statistiar.

  Centar za gerontologiju provodi i trajnu, sustavnu reedukaciju strunjaka koji zdravstveno skrbe u zatiti zdravlja starijih osoba iz gerontologije i gerijatrije.

 • 64

  Zdravstvena skrb Vodi za starije graane grada Zagreba

  2.5. ZDRAVSTVENE USTANOVE

  DOM ZDRAVLJA SJEDITE TELEFON DEURSTVAZAGREB - CENTAR runjaninova 4 48 97 666 subotom

  15,00 22,00nedjeljom iblagdanom

  8,00 22,00

  ZAGREB - ISTOK varcova 20 23 50 100

  ZAGREB - ZAPAD Prilaz baruna Filipovia 11 37 74 444

  ELJEZNIARA Grgura Ninskog 3 45 73 244

  USTANOVA ZA HITNU MEDICINSKU POMOHeinzelova 88Tel: 63 02 911

  63 02 944 (sanitetski prijevoz)

  OPA BOLNICA SV. DUHSv. duh 64Tel: 37 12 111

  POLIKLINIKEOSNIVA I VLASNIK GRAD ZAGREB ADRESA TELEFON

  Poliklinika PrOMeTNa MedICINa za oftalmologiju, neurologiju, psihijatriju i medicinu rada

  Park prijateljstva 1 38 32 354

  Poliklinika za bolesti dinog sustava Prilaz baruna Filipovia 11 37 76 044

  Poliklinika za prevenciju kardiovasku-larnih bolesti i rehabilitaciju Drakovieva 13 46 12 346

  Poliklinika za rehabilitaciju sluanja i govora SUVAG Lj. Posav skog 10 46 29 600

  Poliklinika za reumatske bolesti, fizikal-nu medicinu i rehabilitaciju dr. drago op

  Mihanovieva 3 45 72 114

  Poliklinika za zatitu djece Grada Za-greba argentinska 2 34 57 518

  Stomatoloka poliklinika Perkoveva 3 48 03 200

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Zdravstvena skrb

  65

  SPECIJALNE BOLNICE ADRESA TELEFON

  Djeja bolnica Srebrnjak Srebrnjak 100

  63 91 10063 91 101

  ASTMA PHONE: medicinski struni savjeti od 0 do 24

  sata24 31 311

  Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan Jankomir 11 34 30 000

  Psihijatrijska bolnica Vrape Bolnika cesta 32 37 80 666

  Psihijatrijska bolnica za djecu i mlade Kukuljevieva 11 48 62 503

  Specijalna bolnica za plune bolesti rockefellerova 3 46 84 400

  Specijalna bolnica za zatitu djece s neurorazvojnim i motorikim smetnjama Goljak 2 49 25 200

 • 66

  Zdravstvena skrb Vodi za starije graane grada Zagreba

  KLINIKE ZDRAVSTVENE USTANOVE ADRESA TELEFON

  KBC ZAGREB

  Rebro*

  Klinika za enske bolesti i porode

  Kliniki zavod za rehabilitaciju iortopedska pomagala

  Klinika za stomatologiju

  alata 2

  Kipatieva 12

  Petrova 13

  Boidarevieva 11

  Gundulieva 5

  45 52 333

  23 88 888

  46 04 646

  23 62 330

  48 02 111

  KLINIKE BOLNICE

  Klinika bolnica Dubrava

  Klinika bolnica Merkur

  Klinika bolnica Sestre milosrdnice

  avenija Gojka uka 6

  Zajeva 19

  Vinogradska 29

  29 02 444

  24 31 390

  37 87 111

  KLINIKE

  Klinika za dijabetes Vuk Vrhovec

  Klinika za djeje bolesti Zagreb

  Klinika za infektivne bolestiDr. Fran Mihaljevi

  Klinika za plune bolestiJordanovac

  Klinika za traumatologiju

  Klinika za tumore i sline bolesti

  dugi dol 4a

  Klaieva 16

  Mirogojska 8

  Jordanovac 104

  Drakovieva 19

  Ilica 197

  23 53 800

  46 00 111

  46 03 222

  23 85 100

  46 97 000

  37 83 555

  * Savjetovalite za neuroloke bolesti ponedjeljkom od 15 do 17 sati, predavao na KRL, sve informacije na tel: 23 88 176 ili mob. 091/959 81 21

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Zdravstvena skrb

  67

  GRADSKA LJEKARNA ZAGREB TELEFON RADNO VRIJEME

  aleja lipa 2a 28 51 201 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  Avenija V. Holjevca 22* 65 25 425 deurna ljekarna*

  Mirogojska 11 38 36 274 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  Drakovieva 13 46 12 287 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  dubrava 54 29 10 891 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  Grianska 4* 29 92 350 deurna ljekarna*

  Gruka 22 61 57 617 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  Hrastin prilaz 3 (Utrine) 66 73 583 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00Hrvatskih Iseljenika 1 (Gajnice) 34 54 064

  ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  Ilica 43 48 48 450 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  Ilica 79 37 71 651 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  Ilica 301* 37 50 321 deurna ljekarna*

  Kamenita 9 48 52 109 ponedjeljak petak: 8,00-16,00

  Koprivnika BB 36 91 337 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  Kosorova 17 23 16 124 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  Maksimirska 14 23 11 090 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  Maksimirska 81 23 19 234 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  Masarykova 2 48 72 850 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  Medveak 111 46 67 870 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  Ozaljska 1* 30 97 586 deurna ljekarna*

 • 68

  Zdravstvena skrb Vodi za starije graane grada Zagreba

  GRADSKA LJEKARNA ZAGREB TELEFON RADNO VRIJEME

  Ozaljska 132 36 31 579 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  Podsusedski trg 13 34 90 448 ponedjeljak petak: 8,00-16,00

  runjaninova 4 48 43 459 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  Savska cesta 10 48 36 277 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  Marohnieva 3 61 90 639 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  estinska cesta 1 46 37 568 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  Trg bana Josipa Jelaia 3* 48 16 198 deurna ljekarna*

  Trg kralja Tomislava 13 45 72 122 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  Trg N. ubia Zrinskog 20 48 73 873 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  Ulica kralja Drislava 6 45 57 102 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  Trg rtava faizma 8 46 11 141 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  Zdeslava Turia 1 61 37 711 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  Ulica grada Vukovara 239 61 52 905 ponedjeljak petak: 7,00-15,00

  Vidrieva 38 A 23 12 165 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  Vilka efera bb (ravnice) 23 12 895 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  Vlaka 84 46 17 428 ponedjeljak petak: 7,00-20,00subota: 7,30-15,00

  *Deurne ljekarne: dnevno radno vrijeme: 7,00 20,00 nona deurstva: 20,00 7,00 nedjelja i blagdani: 7,00 20,00

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Mirovinsko osiguranje

  69

  Mirovinskoosiguranje Miro

  vins

  koos

  igur

  anje

 • Vodi za starije graane grada Zagreba Mirovinsko osiguranje

  71

  3. MIROVINSKO OSIGURANJE

  Osigurane osobe i utvrivanje svojstva osiguranikaU mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti, ob-vezno su osigurane sve osobe u radnom odnosu u Republici Hrvat-skoj i ostale osobe koje obavljaju neku profesionalnu djelatnosti i na temelju te djelatnosti su obuhvaene