of 53 /53

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PREDSJEDNIKU …

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PREDSJEDNIKU …

20. studenoga 2014.
PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA
a) Prijedlog odluke o razrješenju lana Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje
b) Prijedlog odluke o imenovanju lana Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje
Odredbom lanka 89. stavaka 3. i 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 ­ ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 126/2012 ­ proišeni tekst i 94/2013) utvreno je da predsjednika i lanove Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, na vrijeme od etiri godine.
U smislu odredbe lanka 89. stavka 7. toke 1. citiranoga Zakona, Hrvatski sabor moe razriješiti predsjednika ili lana Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje prije isteka vremena na koje je imenovan, ako sam zatrai razrješenje.
Sukladno navedenome, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odranoj 20. studenoga 2014. godine utvrdila Prijedlog odluke o razrješenju lana Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje, na osobni zahtjev.
Na istoj sjednici, Vlada Republike Hrvatske je, na temelju provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju lana Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje.
Navedeni prijedlozi odluka s odgovarajuom dokumentacijom dostavljaju se u prilogu.
Za svoje predstavnike, koji e u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila prof. dr. se. Vedrana Mornara, ministra znanosti, obrazovanja i sporta, prof. dr. se. Roka Andrievia, zamjenika ministra znanosti, obrazovanja i sporta te prof. dr. se. Ruicu Beljo Lui, Sabinu Glasovac, Tomislava Paškvalina, prof. dr. se. Ivana Pejia i Stasu Skenia, pomonike ministra znanosti, obrazovanja i sporta.
Prilog: svezak
Klasa: Urbroj:
P R I J E D L O G
Na temelju lanka 81. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/2010 ­ proišeni tekst i 5/2014 ­ Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i lanka 89. stavka 7. toke 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 ­ ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 126/2012 ­proišeni tekst i 94/2013), Hrvatski sabor donosi
ODLUKU
O RAZRJEŠENJU LANA NACIONALNOG VIJEA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Razrješuje se prof. dr. se. DAVOR ŠKRLEC dunosti lana Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje, na osobni zahtjev.
Klasa: Urbroj:
P R I J E D L O G
Na temelju lanka 81. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/2010 ­ proišeni tekst i 5/2014 ­ Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i lanka 89. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 ­ ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 126/2012 ­ proišeni tekst i 94/2013), Hrvatski sabor donosi
ODLUKU
O IMENOVANJU LANA NACIONALNOG VIJEA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Imenuje se dr. se. BORIS JOKI lanom Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje, do isteka mandata razriješenog lana.
Klasa: Urbroj:
Donje Svetice 38
10000 Zagi eb
PRIJAVA
Prijavljujem se m Javni po/.iv z<i prijavu kandidata /.A Hana Nacionalnog, vijea za odgoj i obrazovanje iz i eda sveuilišnih profesora i znanstvenika KLASA: 6Q2­01/14­01/00522; URBROJ: 533­26­1 ; 0002 U/, ovu prijavu prilazom i ivotopis.
S poštovanjem,
Boris Jokit
Ktt-'UdLiKA HKVAISKA b33 - MINISTARSTVO ZNANOSTI,
— OBRAZOVANJA I SPORTA 3 nirl7ero 27.10,2014. 13;42;41
Klasiftacijska ozraN
i'iiTiMinliiiiiHiif'M
Dr. sc. Boris Joki Znanstveni suradnik na Iusritutu za dittstvcna istraivanja u Zagrebu Amruševa I ! 10 G00 Zagreb te­mail: boi'Ui.­r'uli.hr
I V O T O P I S
DATUM f M.II.S1 O ROENJA
14.10 1076 Zagreb. Hrvatska
OBRAZOVAN.IF
2009 Doktorat na E­'aeuIlvof Kducatron. Sveuilišta u Cambridge u. Velika Britanija. Naziv doktorskog rada: "Science and religion ft Croatian elementary eth'euii'nt: Pupils' altitudes andperspeciin-i '
2005. Magisterij na faculty of Education, Sveuilišta u Canibriege­u. Velika Britanija. Naziv magistarskog rada' "Religious education m Croatia ~ A citsc V~> he opened"
2001. Diplomirao jedixjpredmeini studij psihologije na Odsjeku , a psihologiju Filozofskog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu. Kaziv diplomskog rada:.. Vijeaj pasivne izloenosti stereotipu n,i tifadak u teslu ope informirmosti"
DODATNO OBRAZOVANJE
2009. European Adolescence Research Association (F.ARA) po/.ivna metodološka radionica, Antalya. Turska
2009. Future of Religion: Mutual Treatment of Believing and Non­Believing Citizens, Interoiuvczitetski centar, Dubrovnik
2007. Seminar on Science and Religion in School, The Faraday Institute For Science and Religion, Cambridge, Velika Britanija
2004. Case Study Writing Workshop, International Step by Step Association {LSSA). Budimpešta, Maarska
RADNO ISKUSTVO
2010.- dana.-. Znanstveni suradnik na Institutu za druStvena istraivanja u Zagrebu, Centar za istraivanje i razvoj obrazovanja na projektu M/.OS­a ..Ujednaavanje i podizanje kvalitete hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja'" (voditelj prof­ dr, se. Nikola Pastuovi)
2003.­2010 znanstveni novak na Institutu za društvena istraivanja u Zagrebu, Centar za istraivanje i razvoj obrazovanja na projektu MZOS­a ..Evaiuacija nastavnih programa i tirada modela kurikuluuui za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj" (voditeljica dr. sc. Bratislava Haranovi)
2000, ­ 200? suradnik (research associate) ua projektu „Primary Review". Faculty of Education, Uni versity of Cambridge (voditelj prof. Robin Alexander)
2011­ ­ 2014 Suvoditelj projekta ..Analiza upisa na studijske programe visokoškolskih ustanova ti Republici Htvatskoj na osnovu rezultata na ispitima Dravne mature" {naruitelj Agencija za znanost i visoko obrazovanje)
2011 ­ 2013 Suvoditelj projekta „Analiza sadraja ispita i iczultata pristupnika na ispitima dravne mature iz matematike'' (naruitelj Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje)
2008. ­ 2012. Autor i voditelj meunarodnog znanstveno razvojnog projekta „ Frivate tutoring —developing policy options" u Azcrbcjdanu, Bosni i Hercegovini, Estoniji, Gmziji, Hrvatskoj i Mongoliji (naruitelj NFPC­
Nerwork of Educational Policy Centres)
2010. ­20 U , Suvoditelj projekta „Istraivanje uvjeta, naina i postupaka izricanja negativnih pedagoških mjera i procjene njihow uinkovitosti iz perspektive uenika i djelatnika osnovnih Škola u Republici Hrvatskoj " (naruitelj Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)
2010. ­ 2011. Suvoditelj projekta „Analitikopovezivanje rezultata vanjskog vrednovanja obrazovnih postigmta i: prirodoslovnog podruja (predmeti Biologija, Fizika, Kemija) s obiljejima Škole, predmetnih nastavnika i uenika" {naruitelj Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje)
2010. ­ 2011, Suvoditelj projekta „Analiza konstruktne valjanosti i drugih metnjskih karakteristika ispitnih materijala Nacionalnog centra sa vanjsko vrednovanje (NCWO) iz prirodoslovnog podruja (predmeti Biologija, Fizika, Kemija) " (naruitelj Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje)
2010. ­ 2011. Suradnik na projektu „Razvoj porgrama za nadarene uenike u XV Gimnaziji u Zagrebu (naruitelj XV gimnazija u Zagrebu)
2008. ­ 2010­ Suradnik na projektu „Privatne instrukcije - razvoj modela regulaate pojave " (naruitelj NEPC)
2010 Suvoditelj projekta „Analiza zakljunih ocjena uenika treih i .sedmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj" (Naruitelj Ministarstvo znanosti obrazovanja i Sporta)
2009. Suvoditelj projekta .. Usklaenost nekih pokazatelja kvalitete obrazovanja u osnovnim školama Republike Hrvatske s Dravnim pedagoškim štandardirna i usporednim vrijednostima u europskim zemljama" (Naruitelj Ministarstvo znanosti obrazovanja i spona)
2009. Suvoditelj projekta ..Analiza neopravdanog izostajanja uenika osnovnih škola Republike Hrvatske" (Naruitelj Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa)
2007. - Suradnik na projektu International Social Survey Programme (ISSP) pri Instilulu za društvena istraivanja (IDIZ)
2006 - 2007 Autor meunarodnog i voditelj nacionalnog projekta Kljune kompetencije 'uiti kako uiti' i poduzetništvo ' u osnovnom kolitru Republike Hnaiske" (naruitelj European Training Foundation, Torino, Italiju)
20(14. 20H5 Suvoditelj hrvatskog dijela projekta ' education in a Hid*i--t< Marketplace Monitoring Plivate Tutoring' (naruitelj Open Society Enslititute, Budimpešta)
LANSTVA L STRUNIM TIJELIMA, UDRUENJIMA I OSTALE AKTIVNOSTI
2012. ­ danas Q a u Nacionalnog operativnog tijela /a izradu Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije Republike Hrvatske
201 *.. ­ danas Clan Radnih skupina za predtcreijarno obrazovanje i cjclo/ivotno uenje Strategije znanosti, obrazov-mU i tehnologije Republike Hrvatske
2011. 20t4. Clan Tematske radne skupine Europske Unije za Rano lumuštdine školovanja
2010, 2013 Clan meimaonc drafting grupe International Social Survey Programme (1SSP) za istraivaki modu] „National fdentin Uf" prov edenog 2013. godine
2014­ Clan programskog odbora godišnje konferencije Hrvatskog psihološkog društva, Rovinj. Hrvatska
2012, ­ 2014 Clan programskog j organizacijskog odbora I i 2, Dana obrazovnih znanosti, Zagreb, Hrvatska
2007. elan organizacijskog odbora meunarodne poslijediplomske konferencije ..Kaleidoscope", Faculty of Education, University of Cambridge, Velika Britanija
2005 - 20n6 lan meunarodnog organizacijskog odbor 1 (). FARI. I TUR P (Junior Research Chapter of the European Association for Research in Learning and Instruction) konferencije „Models and Learning- T.hen<}. Design and Application 1 at tu. Estonij a
2003­ ­ 2010 lanstvo u slijedeim udruenjima. European Science Education Rese.uvh Association (ESERA) Comparative and InlernatJonai Education Society (CTHS*) European Association for Learning and Instruction (EARLI) Hrvatska psihološka komora (HPK I Hrvatsko psihološko društvo (HPD)
i
2010. ­ 2014 Predava i voditelj radionica na strunom usavršavanju osnovnoškolskih nastavnika kemije i biologije na temu ..Osnovne mjerni koncepti pismene provjere znanja'', ..Kognitivni razvoj uenika razliite dobi", „Razvoj stavova i vrijednosti u školskom okruenju" Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO)
2008. Predava na kolegiju „Kombinirane istraivake metode u klinikoj i zdravstvenoj psihologiji", Doktorski studij psihologije. Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu
POPIS RADOVA
Autorske knjige
1) Joki. B. i Risti Dedi, Z, (2014). Postati studentu Hrvatskoj. Zagreb: Agencija za znanost i visoko obrazovanje
2) Joki, B. (2013). Science and Religion in Croatian Elementary Education: Pupils' Attitudes and Perspectives. Zagreb: Institut za društvena istraivanja u Zagrebu,
3) Joki, B.. Risti Dedi, Z. i Sabi, L (2011), Analiza sadraja i rezultata ispita dravne mature iz Fizike. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istraivanja u Zagrebu,
4) Risti Dedi, Z­, Joki, B. i Šabi, J. (2011). Analiza sadraja i rezultata ispita dravne mature iz Biologije. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istraivanja u Zagrebu.
5) Ristt Dedi, Z„ Joki, B. i Sabi, J. (20H). Analiza sadraja i rezultata ispita dravne mature iz Kemije. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istraivanja u Zagrcbu­
6) Joki, B. i Risti Dedi, Z. (2007). U sjeni: privatne instrukcije u obrazovanju Republike Hrvatske. Zagreb: Institut za društvena istraivanja u Zagrebu,
Urednike knjige
1) Joki, B. (ur). (2013). Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia. Tallin. Baku, Zagreb, Sarajevo: Network of Education Policy Centers (NEPC).
2) Joki, B. (ur.). (2007). Key Competences 'Learning to Learn'' and 'Enirepreueuiship' in Croatian Elementary Education­ Turin: European Training Foundation.
Znanstveni lanci i poglavlja u knjigama
1) Joki. I i. i I largreaves, L. (2014). An Easy A or a Question of Belief: Pupil Attitudes to Catholic Religious Education in Croatia. British Journal of Religious Education.
2) Joki. B. i Risti Dedi,'/.. (2011). Conceptual framework of the decision concerning the use of private tutoring services. U: B. Joki (ur) , Emerging from the Shadow; A Comparative Qualitative Exploration of Private f utoring in Eurasia (p. 21 si). Tallin, Baku, Zagreb. Sarajevo: Network of Education Policy Centers (NEPC).
3) Jokic. ft (2013). Methodological Considerations and Challenges. U: B­ Jokic (ur.), Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private "1 uk»rim> in Eurasia (p. 33­70) Tallin, Baku, Zagreb, Sarajevo: Network os Education Policy Centers (NEPC).
4) Biej'vadzc, T. i Joki. B. (201 v ) C.'haractcrLsties ol formal Education Systes and the Decision ('onccming the Use of Private Tutoring Services. U: B. Joki (ur.). Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (p. 71­114). Tallin, Baku. Zagreb, Sarajevo: Network of Education Policy Centers (NEPC)
5} Soldo, A. i Joki, B. (2013). 1 be Roles of Teachers in the Decision Concerning the Use of Private TutoiingServiv.es. U: B. Joki (ur.). Emerging from the Shadow; A Compilative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (p. M 5­162). falliu. Baku. Zagreb, Sarajevo: Network of Education Policy Centers (NEPC).
fi) Kirs­;, !. i Joki. B. (2013). Individual Pupil Characteristics and the Decision Concerning the Use of Private Tutoring Services. U; B. Joki (ur.). Emerging from the Shadow A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (p. I63­20X). Tallin, Baku. Zagreb, Sarajevo: Network of Education Policy Centers (Nl PC)
7) Ka/Jm/cidc. E i Joki, B. (2013). The Roles of Parents in the Decision Concerning the Use ol Private Tutoring Services. U: B. Joki (ur.). Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (p. 209­23S). Tallin, Baku, Zagreb, Sarajevo: Network of Education Policy Centers (NEPC).
8) Risti Dedi, Z.. Joki, B. i Kazimzade, E. (2013). Wider societal sphere and the decision concerning the use of private tutoring. U: B. Joki (ur.), Enietging from the Shadovv. A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (p. 23°­2ftvl. Tallin, Baku, Zagreb. Sarajevo: Network of Education Policy Centers (NEPC).
9) Risli Dedi, Z. i Joki, B. (2013). Equity issues related to the use of private tutoring services. U: B. Joki (ur.), Emerging from the Sliadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (p. 265­301). Tallin, Baku, Zagreb, Sarajevo. Network of Education Policy Centers (NEPC).
10) Joki. B.. Soldo, A. i Risti Dedi, Z. (2013). Private Tutoring and Social Equity in Croatia and Bosnia &. Herzegovina; A Comparative Qualitative Study IE M. Bray, A E. M:i:awi .& R. Sultana (ur.). Private Tutoring across the Mediterranean: Power Dynamics and Implications for Learning and Equity (p. 11­27). Rotterdam: Sense Publisheis and Mediterranean Journal of Educational Studies
11) Joki. B. (2012) Obrazovanje i trište rada: Nemogunost sklada. U; N, Zakošck (ur.), 5 Zasuchaki ekonomski Forum (p. 19­34). Zagreb: Friedrich Ebert Siiftung.
12) Pui, S.. Baianovi, B., Dooian, K , Joki, B. i Risti Dedi.Z. (201 i) istiazivanjc piogiamskih pretpostavki te uenikih, nastavnikih i ravnateljskih iskustava relevantnih za unaprjeivanje mirovnog obrazovanja u osnovnim školama U h Zcn/eiovic Slosei'. I (ur.), Uiti za mit, Centar za mirovne studije, Zagreb, 5 3­132.
13) Joki, B. (2010). Pupils' attitudes towards biology, chemistry and physics in Croatian elementary education. A story of differences. LI Eilks, 1. & Ralte, B. (ur.). Contemporary Science Education ­ Implications from Science Education Research about Orientations, Strategies, Assessment, Aachen: Shaker, 231­237.
14) Marinovi Jerolimov, D. i Joki. B. (2010). Religion and Youth in Croatia. U G. Giordan (ur.), Annual Review of the Sociology of Religion „Volume 1: Youth and Religion". Leiden: Brill, 307­32S.
15) Joki. B i Risti Dedi, Z. (2010). Razlike u školskom uspjehu uenika treih i sedmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj s obzirom na spol uenika i obrazovanje roditelja: populacijska perspektiva. Revija za socijalnu politiku, 17 (3). 345­362.
16) Baranovi, B., Joki, B. i Dooian, K. (2007). Teaching history in a post­war social context The Case of Croatian Danube region. Intercultural education. (18) 5.455­
471.
1) Joki. B. (2014). Pozvano predavanje na Colloquium Researching Shadow Education ­ Methodological Approaches and Findings in Diverge Cultures. Faculty of Education. Sveuilište u Hong Kongu
2) Joki B. (2013), Pozvano predavanje na Festivalu znanosti na temu Budunost obrazovanja. Rijeka, Hrvatska.
3) Joki, B. i Risti Dedi, Z. (2013) Obrazovna postignua srednjoškolaca koji pohaaju nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina. 21-dani Ramira š Zorana Bujasa, Zagreb, Hrvatska.
4) Joki. B. (2012). A Comparative Qualitative Exploration of the Private Tutoring Phenomenon: Study Design and the Development of a Comparative Analytical Framework (ECER 2012), Cadiz, Španjolska
5) Joki, B. & Risti Dedi. Z. (2011.). Evolution and Creation in Croatian Elementary Education; Pupils' Perspective. ESERA Conference (European Science Education Research Association), Lyon, Francuska.
6) Joki, B., Risti Dedi, '/.,&. Sabi, J. (2011). Analiza sadraja ispita i mogunosti korištenja rezultata dravne mature. 19. godišnja konferencija Hrvatskog psihološkog društva, Osijek. Hrvatska.
7) Joki, B., Kirss, L., Batkhuyag, B.+ Rashidov, E., i Risti Dedi, Z, (2010). Private tutoring in Eastern Europe, Caucasus and Central Asia; Educational stakeholders' perspectives on the PT phenomenon­ A possibility for change. 54th Annual Conference of Comparative and International Education Society (CIES), Chicago, SAD.
8) Joki. B. (2009). Pupils' Attitudes towards Biology. Chemistry and Physics in Croatian Elementary Education" A Story of Differences. ESERA Conference (European Science Education Research Association), Istanbul, Turska
NACIONALNO VIJEE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
OZNAKA: NVOO­00021­14­0002 Zagreb, 26. lipnja 2014.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. se. Vedran Mornar, ministar
Donje Svetice 38 10 000 Zagreb
Predmet: Prijevremeno razrješenje na osobni zahtjev prof. dr. se. Davora Škrleca lana Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje ­ molba za pokretanje daljnje procedure, dostavlja se
Poštovani gospodine ministre Mornaru,
izvješujemo Vas daje Nacionalno vijee za odgoj i obrazovanje zaprimilo podnesak prof. dr. se. Davora Škrleca, od 17. lipnja 2014. godine, u kojem moli pokretanje postupka prijevremenog razrješenja lanstva na vlastiti zahtjev radi odlaska na dunost u Europski parlament.
Sukladno tome Nacionalno vijee za odgoj i obrazovanje na svojoj 14. sjednici odranoj 18. lipnja 2014. godine temeljem lanka 5. Poslovnika o radu Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje razmotrilo je navedenu zamolbu lana prof. dr. se. Davora Škrleca te utvrdilo postojanje razloga za pokretanje njegova razrješenja prije isteka mandata na koji je imenovan u Nacionalno vijee za odgoj i obrazovanje.
Naime, prof. dr. se. Davor Škrlec imenovan je u prvi saziv Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje Odlukom o imenovanju predsjednice i lanova Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje (Narodne novine br. 143/12.) koju je donio Hrvatski sabor, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske 14. prosinca 2012. godine.
Budui da mandat predsjednika i lanova Nacionalnog vijea traje etiri godine na nain da Hrvatski sabor svake dvije godine imenuje po sedam lanova Nacionalnog vijea, a predsjednika Nacionalnog vijea imenuje svake etiri godine, Hrvatski sabor je 14. lipnja 2013. godine donio Odluku o utvrivanju trajanja mandata lanova Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje (Narodne novine br. 76/13.) kojom se utvruje, meu ostalim, da mandat lana prof. dr. se. Davora Škrleca traje etiri godine.
Slijedom navedenoga, sukladno l. 89. stavku 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) molimo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta da Hrvatskom saboru
lllllllllllllllllllllllllllllllll
predloi novog lana Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje na vrijeme do isteka mandata lana prof. dr. se. Davora Škrleca, tj. pokrene daljnju proceduru razrješenja lana prof. dr. se. Davora Škrleca te imenovanja novog lana Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje.
S izrazima poštovanja,
/' .'- f\ / tTvlfMt >•
c. Jasna Krstovi
U privitku: 1. Molba za razrješenje lanstva ­ prof. dr. se. Davor Škrlec 2. Odluka o imenovanju predsjednice i lanova Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje (Narodne
novine br. 143/12.) 3. Odluku o utvrivanju trajanja mandata lanova Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje (Narodne
novine br. 76/13.)
? u -Ob- mh
Donje Svetice 38,1Q00O Zagreb
prof.dr.sc. Jasna Krstovi, predsjednica
Zagreb, 17. lipnja 2014.
Poštovana,
0
W045102
na izborima xa lanove u Europski parlament iz Republike Hrvatske koji su odriani 25. svibnja 2014. godine
s liste stranke Odrivi razvoj Hrvatske izabran sam za zastupnika u Europski parlament. Mandatu Europskom
parlamentu poinje \. srpnja 2014. godine i traje pet godina, Zbog rada u Parlamentu vei dio godine u biti
odsutan iz Zagreba t neu moi prisustvovati sjednicama Nacionalnog vijea te aktivno sudjelovati u
njegovom radu. Molim Vas da temeljem Poslovnika o radu NVOO pokrenete postupak mojeg razrješenja na
vlastiti zahtjev u Hrvatskom saboru.
S poštovanjem.
6. 6.1951. Ljudevita Farkaša Vukotinovia 2, 10 000 Zagreb
Fakultet politikih znanosti, Sveuilište u Zagrebu;
Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek
Ekonomski fakultet, Sveuilište u Zagrebu
01­4877460 098 365605
SUI doc. dr. se. 8. 4.1952. Vinogradska 70, 21000 Split
Filozofski fakultet Sveuilišta u Splitu
Univerzitet u Beogradu
098 320646 [email protected]
izv. prof. dr. "<- 25.74970.- N? se.
Uiteljski fakultet, Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek
031-321700 ? (fakultet)
Institut za društvena istraivanja u Zagrebu
Faculty of Education, Sveuilište u Cambridge-u
0918830458 [email protected]
Kristina PETUAK dr. se. 17/7." 1$82. urekovec, Ekonomski fakultet, Ledinice 7,10 362 Sveuilište u Zagrebu Kasina
Ekonomski fakultet, Sveuilište u Zagrebu
01-2383377 [email protected] 098 1844887
Institute for Development and International Relations
1 6 - " n 7-1H
OBRAZOVANJA I SPORTA Pnmljeno: 16.10.2014. 13:14:54 Zagreb, 15.10. 2014. Klasifikacrjska oznaka Org. jed.
26 602-01/14-01/00547 Org. jed.
J4080973
10 000 Zagreb
Predmet: Prijava kandidata za lana Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje iz reda sveuilišnih profesora i znanstvenika - Izv. prof. dr. se. Višnja Samardija, znanstvena savjetnica
Temeljem javnog poziva objavljenog 3.10.2014. u Narodnim novinama, podnosim
obrazloenu prijavu za kandidiranje Izv. prof. dr. se. Višnje Samardija, znanstvene savjetnice
za lanicu Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje iz reda sveuilišnih profesora i
znanstvenika
Višnja Samardija je zaposlena u Institutu za razvoj i meunarodne odnose - IRMO, Zagreb
(od 1981.) kao voditeljica Odjela za europske integracije. U razdoblju od 2000.-2004.
obnašala je dunost pomonice ministra u Ministarstvu europskih integracija RH. Vanjska je
lanica Odbora za europske poslove Hrvatskog Sabora od veljae 2014. lanica je Upravnog
vijea u prestinom Transeuropskom udruenju za studij politika (TEPSA - Trans European
Policy Studies Association) u Briselu, u posljednja t r i mandata, poevši od 2010. Zamjenica je
predsjednika Upravnog vijea Instituta Ivo Pilar (od 2013.) i lan UV-a CEPOR-a, Zagreb (od
2004.). lanica je Znanstvenog vijea za mir i ljudska prava Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti - HAZU te lanica Sveuilišne udruge za suvremene europske studije (UACES,
London). Bila je lanica Središnjeg odbora Europskog pokreta. Aktivno je sudjelovala u
procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao lanica pregovarakih skupina za
Poglavlje 25. Znanost i istraivanje te Poglavlje 20. Industrijska politika i poduzetništvo.
Pitanjima europskog integriranja se bavi dug niz godina kao istraiva i sveuilišni predava.
U Institutu za razvoj i meunarodne odnose pokrenula je istraivanja na temu europskih
integracija i uspostavila Odjel europskih integracija poetkom 90-ih godina. Kao suradnica ili
voditeljica sudjelovala je na brojnim domaim i inozemnim znanstveno-istraivakim
Uucle 1 1
1 ?-' Pr,
ošc \ *c pc o ',''" / ani=r • ' oe., i ±H ~-A6Q Fax -385-">-18-28 3fii
iQt 9-1- . iR-i"* i Ai'. ot-,0',.,''.) -C --JU9 'L i t -> AJ1XI ' ! in • MBS .)8
f ;'o4tjin
projektima financiranim od strane Europske komisije i drugih izvora, primjerice FP7 projekt „ANVIL - Analyses of Civil Security Systems in Europe", dva ERASMUS projekta („Academic Network on Parliamentary Democracy in Europe - PADEMIA" i „Lisboan"), FP6 projekt mree izvrsnosti EU-CONSENT, PHARE projekt "EU IMPACT" te TEMPUS projekt uvoenja Europskih studija na Sveuilište u Zagrebu.
Predaje kolegij Ekonomski i institucionalni aspekti integriranja u EU na doktorskim europskim studijima na Sveuilištu u Zagrebu (Fakultet politikih znanosti) i Sveuilištu u Osijeku (Rektorat), a ima višegodišnje iskustvo predavaa na poslijediplomskim i specijalistikim europskim studijima.
Objavila je preko stotinu znanstvenih i strunih radova u domaim i meunarodnim zbornicima i asopisima na temu europskih integracija te sudjelovala s izlaganjima na brojnim meunarodnim konferencijama i skupovima. Objavila je tri autorske i 8 urednikih knjiga posveenih integracijskim procesima u Europi. Bila je glavna urednica biltena Euroscope kojega je IRMO izdavao u razdoblju 1991-2005. Glavna podruja njezinog znanstvenog interesa su Europska unija, zajednike politike i proširenje EU, civilna sigurnost, odnosi EU i Hrvatske te regionalna suradnja u jugoistonoj Europi.
Usavršavala se na studijskim boravcima na Wolfson College-u u Oxfordu, na Srednjoeuropskom sveuilištu u Budimpešti, Diplomatskoj akademiji u Beu, bila je stipendist agencije JICA u Japanu te se usavršavala na nekoliko kraih specijalistikih seminara. Aktivno govori engleski i slui se talijanskim i njemakim jezikom.
Ocjenjujem da Izv. prof. dr. se. Višnja Samardija svojim znanjem, radom i zalaganjem moe aktivno doprinijeti uspješnom djelovanju Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje.
S poštovanjem.
dr. se. Sanja Tišma v ravnateljica
Uf, i* /Vv, , V^
OSOBNE INFORMACIJE Izv. prof. dr. sc. Višnja Samardija, znanstvena savjetnica
9 1 Ljudevita Farkaša Vukotinovia 2,10000 Zagreb, Hrvatska
{. +38514877 460 ^+385 98 365 605
'X visnja.samardziia(5>irmo.hr
f i www.irmo.hr/hr/node/572
RADNO ISKUSTVO
Od 1980 (uz prekid 2000-2004) Voditeljica Odjela za europske integracije, znanstvena savjetnica Institut za razvoj i meunarodne odnose (IRMO), Ljudevita Farkaša Vukotinovia 2, 10000 Zagreb. Hrvatska, www.irmo.hr
istraivanje EU integracija; institucionalna, ekonomska i politika pitanja proširenja EU, politika EU prema Jugoistonoj Europi, priprema i uloga Hrvatske kao nove EU lanice, civilna sigurnost.
Djelatnost ili sektor znanstveno istraivanje
05/2000-08/2004 Pomonica ministra za strategiju integriranja Ministarstvo europskih integracija - MEI, Petretiev trg 2,10000 Zagreb. Hrvatska
• strategija integriranja, sudjelovanje u pregovorima o Sporazumu o stabilizaciji i pridruivanju(SSP). koordinacija implementacije SSP-a, uvoenje Ocjene uinaka zakonodavstva, koordinacija i priprema analiza utjecaja SSP-a i procesa integracije
Djelatnost ili sektor javna uprava, priprema pristupa EU
1976-1981 Istraiva Centar za marketinška istraivanja (CEMA). Makaneva 16, 10000 Zagreb. Hrvatska
• marketinška istraivanja, studije izvodljivosti
1999-2005; 2009 do danas Predava - voditelj kolegija Fakultet politikih znanosti, Sveuilište u Zagrebu, Lepušieva 6,10000 Zagreb, Hrvatska
predava na doktorskom europskom studiju (Economic and institutional Aspects of Enlargement, 2012-danas)
predava na poslijediplomskom studiju "Advanced Master of European Integration - AMES" (2009-
2011)predava na postdiplomskom studiju "Hrvatska i Europa", kolegij o institucionalnim i gospodarskim aspektima integriranja (1999 - 2005)
Djelatnost ili sektor visoko obrazovanje
2005 do danas
• predava na doktorskom studiju (Ekonomski i institucionalni aspekti proširenja, od 2012) - predava na postdiplomskom kolegiju "Regionalna suradnja i integracija u EU" Djelatnost ili sektor visoko obrazovanje
OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE
Poslijediplomski studij
? EufODSKa Jrna 20CJ-2C "3 ' 1~ 'fct'' cr^ss csoews si'rcca ?
ekonomija integradje Poloaj i pravd ekonomskih prilagodbi Republike Hrvatske Europskoj zajednid u kontekstu odnosa zajednice prema Mediteranu i zemljama Srednje i Istone Europe - Doktorska disertadja (1993)
1995-1998 Magistar ekonomije Ekonomski fakultet, Sveualište u Zagrebu, Hrvatska
Marketing, 1979.
Diplomski studij
• vanjska trgovina, marketing, analitike vještine
Diplomski studij
Izvanredna profesorica (19 12.2012)
Btaii jezici RAZUMU EVANJE GOVOR PISAN
Slušanje itanje Govorna interakcija Govorna produkcija
Engleski C2 C2 C2 C2 C2 Njemaki A2 A2 A2 A2 A2 Talijanski A2 A2 A2 A2 A2
Stupnjevi:A1G Poetnik-BT2 Samostalni korisnik-C1/2 Iskusni korisnik Zajedrfcki europski referentni okvir za jezike
Komunikadjske vještine
Organizadjske / rukovoditeljske vještine
otvorena za suradnju i timski rad vješta u komunikadji i prezentadji
• znanstveno istraivanje voenje projekata; interdisdplinamih i ukljuujud meunarodne timove vještine pregovaranja
Poslovne vještine - planiranje, priprema, implementadja i monitoring projekata (PCM vještine)
Raunalne vještine - Microsoft Office • e-mail, internet
Ostale vještine predavanja na temu EU integracije
Vozaka dozvola B
Curriculum vitae Višnja Samardija
Office, Zagreb, Croatia (2003) « Oxford Hospitality Scheme for East European Scholars, Wolfson College, Oxford, UK (2000) International Relations and European Studies, Curriculum Resource Centre, Central
European University CEU. Budapest, Hungary (1998) Europe, Japan and North America - Towards a G3 World, Salzburg Seminar, Salzburg,
Austria (1993) • Japan Economic Development. Japan International Cooperation Agency - JfCA, Tokyo,
Japan (1985)
danas) » Institut Ivo Pilar, Croatia (zamjenica predsjednika Upravnog vijea od 2012 - danas) • Saborski odbor za europske poslove, vanjski dan (od veljae 2014) IRMO - lan Etikog povjerenstva (2011-danas), predsjednica Znanstvenog vijea (2005-
2008); dan Upravnog vijea (2000-2002) • CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzea i poduzetništva (dan
Upravnog vijea od 2000 - danas) Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - HAZU, Znanstveno vijee za mir i ljudska prava
(od 2012.) • UACES - University Assodation for Contemporary European Studies, Sveuilišno udruenje
za suvremene Europske studije UK, dan (od 2004) European Assodation for Comparative Economic Systems (EACES), dan Europski pokret Hrvatska (dan Središnjeg odbora 2000-2002); • Predsjednica Znanstvenog vijea IMO (2005-2008); lanica IMO Upravnog vijea (2000-
2002) lan Pregovarakog tima - Sporazum o stabilizaciji i pndruivanju - SSP (2000-01),
Protokol o proširenju na SSP (2003) « lan perogavarakih skupina za pregovore o danstvu Republike Hrvatske u EU (Poglavlja-
Znanost i istraivanje; Industrijska politika i poduzetništvo)
Izdanja (odabrana) Samardija, Višnja and Selo Šabi, Senada- "Security Challenges in the Western Balkans
Building "soft" security after conflid". In: Archer, Clive; J.K. Bailes, Alyson and Wrvel, Anders (Eds). Small States and International Security. Europe and Beyond. Routledge, 2014. Pp. 130-145.
• Samardija, Višnja. Relevance of Croatia's EU membership for the Western Balkans and for the European Union. In: "Croatian Membership in the EU - Implications for the Western Balkans" (Proceedings). IRMO, Austian Ministry for Defence and Sports, Austrian National and Defence Academy, PfP Consortium of Defence Academies and Institutes for Security Studies, 2014.
Butkovi, Hrvoje; Samardija, Višnja; Tišma. Sanja. Udnd gospodarske krize na industrijske odnose u Hrvatskoj (The Effects of the Economic Crisis on Industrial Relations in Croatia). Institut za meunarodne odnose- !MO, Zagreb, 2012.
Samardija, Višnja; Butkovi, Hrvoje. From the Lisbon Strategy to Europe 2020 (Eds), Zagreb: Institute for International Relations - IMO; "EU i", 201 OS
• Samardija, Višnja. Building-up Knowledge Based Sodety in the SEE: A Fiction or Window of Opportunity trough the EU Accession? // Western Balkans' Accession to the European Union. Political and Economic Challenges / Cerovi, Boidar i Uvali, Milica (ur.). Beograd : Faculty of Economics of the University of Belgrade, Publishing Centre. 2010. Str. 235-
259. - Samardija, Višnja. The integration of Western Balkans into the EU: dilemmas and
perspectives of changing the perception of the region. In: A transformation of sodety and identity in the national, regional and international dimensions / edited by Daisuke Furuya and Ryji Momose, str 63-73 Osaka: Research Institute for World Languages, Osaka University, 2008. (Lingua-Culture Contextual Studies in Ethnic Conflicts of the World, LiCCOSEC; vol.6,2009)
• Samardija. Višnja; vrljak, Šaša. Strengthening regional economic cooperation in the South-Eastem Europe on the Way to Recovery. U: Ungua-culture contextual studies in ethnic conflicts of the world (U'CCOSEC). vol 13 - Annual Report (2009) / edited by Y Takasina, H. Huziie, So, Yamane, J. Komori, S.Takeda and D. Furuya, str. 115-133.
Samardija, Višnja; Dukes. Alan, Eds. Communicating integration impact in Croatia and Ireland. Zagreb: Institute for International Relations - IMO 0- e. Institut za meunarodne odnose]: Dublin' fnstitute for International and European Affairs; IIEA, 2008
Curnculum Vitae Zamijenite imenom/ima prezimenom/ima
Samardija, Višnja Southeastern Europe in an enlarged Europe In The Balkan Pnsm a retrospective by policy-makers and analysts / edited by Johanna Darnel and Wim van Meurs Muenchen Verlag Otto Sagner. 2007 pp 199-213
Samardija, Višnja, ivkovi, Znnka Support to promotion of reciprocal understanding of relations and dialogue between the European Union and the Western Balkans - Croatia internal market, 65 pp 2004 Onime Available htto.//www cepoi- hr/projekti/TOR_lntemal_Market-Final_WEB doc (1 4 2005)
• Samardija. Višnja Croatia on the way to join the next wave of the EU enlargement U Zlatan Reic (ur) Enterpnse in Transition Proceedings / Fifth International Conference on Enterpnse in Transition Split-Tuepi. May 22-24 2003 -Split Faculty of Economics University of Split, 2003 - extended abstract, pp 93-96, full paper on CD-ROM Split Faculty of Economics University of Split, 2003 - p p 373-383
Projekti FP7 projed ANVIL -Analyses of Civil Secunty Systems in Europe' European Commission
(2012 2014) Poziaja voditelj IRMO istraivake skupine • ERASMUS Academic Network on Parliamentary Democracy in Europe - PADEMIA
(koordinacija University of Collogne Jean Monnet Chair, 2013-2016) Pozicija voditelj IRMO istraivake skupine
• ERASMUS Academic Network LIBOAN Linking Interdisciplinary Integration Studies by broadening the European Network (koordinacija University of Collogne, Jean Monnet Chair 2010-2013) Poziaja voditelj IRMO istraivake skupine
• „The Economic Cnsis Impad on Industnal Relations National Systems Policy Responses as Key Recovery Tools" European Commission funded projed December 2011-December 2912 Poziaja voditelj IRMO istraivake skupine
« Regional R&D Strategy for Innovation Western Balkan Countries World Bank (2011 2013) Poziaja lan of Advisory Board-a
• „Zagreb EU breakfast & debate (senes of round tables) Hanns Seidel Foundation IMO and Diplomatic Academy, Ministry of Foreign Affairs and European Integration of RC (2010-2011) Poziaja voditelj IRMO istraivake skupine
European perspectives French and Croatian Partnership for Promoting European Integration (senes of public lectures) IMO Ambassade de France en Croatie Delegation of the European union in the RC, European Studies Alumni Association, 2010-2011 Poziaja voditelj IRMO istraivake skupine
Lisbon Strategy - Framework for reforms in EU and Croatia", Ministry of Saence and Education (2007 2012) Poziaja voditelj IRMO tematske skupine
- ..Danube Strategy An Impetus for Strengthening Regional Cooperation between Croatia Hungary and Serbia' Conference organised with Fnednch Ebert Sbftung, 2011 Status koordinator projekta
• Croatia at the doorstep of the EU", international conference organised by !MO with the support of Konrad Adenauer Sbftung and TEPSA - Trans European Policy Studies Associations in Brussels, June 15,2011 Status koordinator projekta
„From Usbon Strategy to Europe 2020" - Proceedings and conference, supported by Delegation oftheEU in Croatia, Co-editor (2010) Status koordinator projekta
EU IMPACT -Academic Network for Communicating Integration Impads in Croatia Phare projed coordinator (Delegation of European Commission, Zagreb, 2008) Status koordinator projekta
Ljubljana Agenda for the New Phase of the Stabilisation and Assoaation Process Regional Network of Think Tank Organizations (Balkan Trust for Democracy. Belgrade and East-
East Fund Washington) 2008 Status koordinator projekta za Hrvatsku « FP6 project EU CONSENT -Network of Exellence European Commission Coordinated by
Kolen University Germany (2005-2008) Status istraiva • Croatia Country Economic Memorandum - A Strategy of Growth through European
Integration'' World Bank Washington (team leaders Helena Tang i Daniel Oks) Status Clan Steenng Commrttee-a (2001 -2003)
' -\ - ^r„
21000 Split, Vinogradska 70
Mob; 098 320 646
KlasfiKacijSK cznaka 602-01/14-01/00617
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 10000 Zagreb, Donje Svetice 38
I
„Prijava kandidata za lana Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje iz reda sveuilišnih profesora i znanstvenika"
Predmet: Prijava na Javni poziv za prijavu kandidata za lana Nacionalnog vijea za odgoj i
obrazovanje iz reda sveuilišnih profesora I znanstvenika
Prijavljujem se na kivni poziv za prijavu kandidata za iana Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje Iz reda sveuilišnih otofesora i znanstvenika objavljenog lO.listopada 2014. KLASA:602-01/14-01/00522 URBROJ: 533-26-14-0002.
Sveuilišni profesor sam i $koro cijeli radni vijek proveo sam u odgoju i obrazovanju, te smatram da sa moj rad u odgoju i obrazovanju kao i brojni znanstveni i umjetniki radovi iz tog podruja zapravo motivirajui faktor za ovu prijavu.
elio bih svojim znanjem i iskustvom doprinijeti što boljem radu Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje a sve u smislu boljeg funkcioniranja sustava odgoja i obrazovanja. U nadi da ete moju prijavu pravilno razmotriti, srdano pozdravljam.
Split, 22.10,2014
Privitak: - ivotopis - Izjava -recenzije, osvrti i kritike na znanstveni i umjetniki rad -popis i kategorizacija objavljenih znanstvenih i umjetnikih radova
doc. dr. sc. Goran Sui
21000 Splil, Vinogradska 70
Mob; 098 320 646
e­mail: J.% ­ > 'c a iT^t.Li
Rodcn 8. ­J. 1^52 godine u Livnu. ivi i radi u Splitu. Osnovnu školu /d\rsioje u Livnu a srednju glazbenu školu i Pedagošku akademiju odsjek glazba u Splitu te na Filozofskom fakultetu u Puli Sveuilišta u Rijeci, a akademsko zvanje doktora društvenih znanosti na Univerzitetu u Beogradu obranom doktorske disertacije na temu ..Promjene u kurikulumu umjetnikih podruja odgojno obrazovnog procesa"
. Radno iskustvo stekao je u odgoju i obrazovanju u neposrednom radu s uenicima i studentima, nakon ega radi u Zavodu za školstvo Republike Hrvatske, današnja Agencija za odgoj i obrazovanje na poslovima višeg savjetnika ­ nadzornika gdje je i danas aimaziran kao vanjski suradnik, a potoni stalni zaposlenik na Filozofskom fakultetu Sveuilišta u Spliin.
Autor je i skladatelj veeg broj;i glazbenih dijela, projekata, knjiga, obrada, znanstvenih ! strunih lanaka kao i multimedijalne knjige «Odraslo djetinjstvo* koja j e bila nominirana za nagradu Porin, kao i multimedijalne monografije Poli­art, Glazbena vizualizacija­Likovna slušaonica. Autor je Poti­Art modela, s integriranim modulima koji je implementiran u pedagoško ­ metodiku praksu.
Dobitnik je nagrade Marko Maruli za postignua u znanosti, priznanje grada Splita za doprinos u kulturi. upamnijske nagrade Splitsko dalmatinske upanije za doprinos u kulturi. Dobitnik je mnogih nagrada za skladateljski rad na domaim i meunarodnim festivalima i smotrama. Recenzirao j e i uredio više strunih^ znanstvenih i umjetnikih radova i udbenika. Zbog izuzetnih rezultata promaknut je u najvee prosvijetlio zvanje profesora savjetnika.
lan je saborskog Odbora za 7nanosl obrazovanje i kulturu, lan drya\ IK>H povjerenstvu (tajnik) m natjecanje uenika i studenata gla/be i plesa. lan dravnog povjerenstva glazbenih sveanosti hrvatske mladei u Vara/dinu, Predsjednik dravnog povjerenstva za polaganje strunih ispita iz svih podruja glazbe.
­ lan upravnog vijea HNK­Split 2(i10­2O12, Predsjednik umjetnikog savjeta Splitskog i djejeg festivala, lan strunog ocjenjivakog suda Festivala dalmatinskih klapa. Redoviti lan Hrvatskog društva skladatelja, lan 1 iko\ ne udruge Salona art. Potpredsjednik Zajednice tehnike kuliure—zvjezdamiee Zvjezdano selo Mosor u Splitu, lan upanijske skupštine 2009 ­ 2013, Vijenik ti Gradskom vijeu grada Spita 2013­
U slobodnu \ i Heme bavi se slikarstvom, sudjelujui na mnogim domaim i meunarodnim kolonijama kao tia mnogim samostalnim, skupnim humanitarnim izio/kima sa zapaenim rezultatima. p.v<f i iur. i afinntrajucim kn u kama
IVOTOPIS
Doc. dr. sc. Goran Sui 21000 Split, Vinogradska 70 Mob; 098 320 646 e- mail; gotar «-u -\%:.hs
I Z J A V A
Pod punom moralnom i materijalnom odgovornošu izjavljujem da nisam dravni dunosnik.
Izjavu dajem radi prijave na Javni poziv za lana Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje iz
reda sveuilišnih profesora i znanstvenika, te se u druge svrhe ne moe upotrijebiti.
Split 22.10.20X4
Dr. sc. Goran Sui '
Doc, dr, sc. Goran Sui 21000 Split Vinogradska 70 Mob; 098 320 646 e-mail;gO'iM -i
I Z J A V A
Pod punom moralnom i materijalnom odgovornošu izjavljujem da se protiv mene ne vodi kazneni postupak, te ne postoji pravomona sudska presuda za poinjem'e kaznenog djela.
Izjavu dajem radi prijave na Javni poziv za lana Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje iz reda sveuilišnih profesora t znanstvenika, te se u druge svrhe ne moe upotrijebiti.
Split, 22.10.2014.
R.br. ZNANSTVENI RADOM LZ ZNANSTVENOG PODRUJA: 8.
INTERDISCIPLINARNE ZNANOSTI* ZNANSTVENO POLJE: 8.05. OBRAZOVNE ZNANOSTI, KOMBINIRANI KRITERIJI DRUŠTVENIH
ZNANOSTI IZBORNA POLJA 7.03. GLAZBENA UMJETNOST (7. 03. 03. GLAZBENA PEDAGOGIJA)
Katego­
Irija rada
jSuJ, G. Šušnjara. A. (2013). Razvoj glazbenih sposobnosti kod predškolskog djeteta (pregledni lanak), (str 115 ­123). Muzika, Muzikološko društvo BiH, Muzika akademija uSaiaje\u. asopis za muziku kulturu, ISSN: 512­5297. UDK7UDC: 78: 07 referiran u Rcpcrtoir Internationa! do Literature Musical (RILM. New York, USA). God, XVII, br 1/2 (41/42), januar decembar 2013. (al)
Sui, Ci. Lovrinevt, M„ (2013), Glaxboterapija i dijete s posebnim potrebama* (Musictherapy and children with special needs) i/.vorni znanstveni lanak, UDK 6I5.78>:616 899052 3 ISBN 978­953­7498­63­8 Glazbena pedagogija u svijetu sadašnji i buduih promjena, III. meunarodni simpozij glazbenih pedagoga u Puli. 18-20. travnja 2013, lanci referirani u: RILM (Repertoire International de Litterature] jMusicalc). (al) „ _ Sui, G. iari.G. (2011), Tradicijska glazba u djejem vrtiu, Bašcinski glasi, asopis znaiistvcno­istraitvakog projekta MZOŠ RH, naziv projekta: Glazbena kultura stanovnika june Hrvatske, šifra projekta: 215 ­ 2440820 ­ 1316. šifra asopisa ­Codem Baglec: Umjetnika akademija Sveuilišta u Splitu (rad u postupku objavljivanja, priloena potvrda), (al)
Sui, G., (2011 i. Implementacija poii­art modela u sustav osnovnog odgoja i obrazovanja, (pregledni lanak). Školski vjesnik br. 1 ­ Vol. 60., asopis za pedagoška
gkolska pitanja, str. 85­103. UDK 97.036:3(047.31.1SSN:0037­654X, Ref; Školski vjesnik (I he school Herald) The articles published in Školski vjesnik (1 he schol Herald) are indexed or abstracted in the following international secondary publications (a 1) Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLIBA) Library & Information Science Abstracts (LISA) MLA International Bibliography. _ _ _ _ _ __. Sui. (j (2011), Glazba u funkciji kvalitetnije komunikacije i rastereenja uenika (pregledni lanak). Muzika. Muzikološko društvo BiH, Muzika akademija u Sarajevu. asopis za muziku kulturu, ISSN: 521­5297, UDK: 78­07)792.06.053.52 (referiran u Rcpcrtoir International dc Literature Musical (RILM, New York, USA), br 36 (1) januar ­juni 201 L (al) |
Sui. G., Gašpaidi, A. (2011). Od tradicionalnog udbenikog do suvremenog e­
pouavanja u glazbenoj nastavi (izvorni znanstveni rad). Monografija, Glazbena nastava i nastavna tehnologija, ISBN 978­953­7498­44­3. UDK 371.671.004):371.3:78 II Meunarodni simpozij glazbenih pedagoga, Pula 23.-24. 9. 2011., referiran. Articles are referred to: R1LM (Repertoire International de Liltcrature Musicalo). (a 11
Sui, G. (2U1 l), C'jdoivotno obrazovanje kao preduvjet razvoju suvremenog kurikuluma. Meunarodni znanstvena konferencija s meunarodnom recenzijom. 1.7. 201!.. Zbornik radova-CD, INIRO, 2011, Fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin, Univerzitet, No\i Sad. ISBN 978-86-7672-134-41. (a2)
al
a2
1
11.
Sui. G. i2011l. Masovni mediji i globalno obrazovanje. Meunarodni a znanstveno struni skup s meunarodnom recenzijom, Informacione tehnologije za e-
obrazovanje, Panevropski univerzitet. Banja Luka, 7. 10. 2011,, Zbornik radova IteO-
Proceedings, 2013, ISBN 978-99955-49-70-1. UDK: 37.018.43:004.738.5(082). (a2)
Sui, G, (20101, Glazba i poslovanje, znanstveni lanak. Zbornik rc/imea, str. 64-
65, CD- lanak objavljen u cijelosti, VIII. Meunarodni znanstveno- struni skup s meunarodnom recenzijom, „Na putu ka dobu znanja**. Srijemski Karlovci, 24. — 26, rujna 2010.. ISBN 978­86­85067­30­3, Matica srpska. Fakultet za incnadment i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj. Novi Sad. (a2)
l f ) jBagur. V., Ciašpardi, A. i Sui, G. (2009), Glazbeni folklor Hrvatske, Multimedija CD, DVD, Alfa. ISBN; 978­953­297­052­4 Zagreb. (a2) Sui, G. (2007;. Implementacija suvremenih metoda u nastavne programe kao stvarna potreba stjecanja novih primjenjivih znanja i umijea s naglaskom na motivacijski faktor, znanstveni lanak, Zbornik radova, str. 522 — 539, V. savjetovanje. Meunarodni znanstveni skup s meunarodnom recenzijom, Srijemski Karlovci, 20.- 22. rujna 2007., „Na putu ka dobu znanja", 005.94(082), 005.96(082), ISBN 978­86­85067­25­9, COB1SS. SR­ID 231164423, Matica srpska. Fakultet za jmenadment i Pokrajinski sekretarijat / a nauku i tehnološki razvoj, No\i Sad. (a2)
a2
a2
a2
a2
R.br.
ZNANSTVENI RADOVI IZ ZNANSTVENOG PODRUJA 8. INTERDISCIPLINARNE ZNANOSTI, POLJE; 8.05. OBRAZOVNE
ZNANOSTI KOMBINIRANI KRITERIJI DRUŠTVENIH ZNANOSTI IZBORNO POLJE 5.01. EKONOMIJA
Cmkovi. B, Poega, 2. Sui. G. (2014) State ownership and corporate governance of enterprises in Croatia , Meunarodni znanstveni skup Opatija 2014. Monografija (Zbornik rdova) Interdisciplinary Management Research X, ISBN: 978- 953- 253- 126-
8, ISSN 1847-0408, Ekonomski iakuket Osjek, Sveuilište u Osijeku, (al)
Katego­
al
Cmkovi, B, Poega. 7. Sui. G. (2012), Fiscal effects state ownership of enterprises. Meunarodni znanstveni skup Opatija 2012. Monografija (Zbornik rdova) Interdisciplinary Management Research VIII, ISBN: 978- 953- 253- 105- 3, Ekonomski fakultet Osjek, Sveuilište u Osijeku, (al)
Poega, „ Cmkovi, B., Sui, G. (2011). Analiza utjecaja pokazatelja korupcijskog indeksa obrazovanja i društvenog kapitala na ekonomski razvoj, pregledni lanak. ISBN 1331­0194 UDK: 658.330.34. Faculty ol Economics. Split, lanak referiran u Management, foumal of Contemporary Management Issues (EBSCO. LLC­ SCOBbS). (al)
Poega, .. Cmkovi, B,, Sui, (i. (2011), Analiza potreba i sustava vrijednosti stanovnika kao preduvjet uspješnog upravljanja ljudskim faktorom, izvorni znanstveni rad. Journal of economic and politics of Tiansilion, Tranzicija. ISSN 3512­
5785, UDK: 330.142 br. 25­26., Vol. 13, No. 27. (referiran u (CAB ­ abstract). URL, referira na web­site Hrak. (al).
oega, 7., Cmkovi. B., Sui. G. (2012). Analiza ekonomske dobrobiti Obrazovanju, /hornik rezimea, str 55 ­ 57. lanak objavljen u cijelosti na CD ­
Meunarodni /nanstveno-struni skup s meunarodnom recenzijom „Na putu ka dobu znanja". Srijemski Karlovci, 28. i 29. rujna 2012, ISBN 978­86­85067­41­9, Novi Sad.(a2) Poega. . Cmkovi. B. Sui. G. (2012), Analysis of tertiary education ­ students who complete their studies and in v* hat time frame affects the level of economic development?. Meunarodna znanstvena konferencija Novo mesto. Slovenija, 29. i 30. 3.2012, ISBN: 978-961-6309-38-7 Faculty of Business and Managcmeni Sciences, Novo mesto (a2) Poegu. . Cmkovi. B. Sui. G. (2012), Obrazovni sustav u funkciji društvenog razvoja, Meunarodna znanstvena konferencija ICDQM 2012, 28. i 29. 6. 2012. Beograd, Zbornik radova, Proceedings, Upravljanje kvalitetom i pouzdanošu, ISBN: 978­86­86355­10­2. (a2)
Sui. G.. Poega. Z., Cmkoviax B. (2012), Obrazovanje u funkciji stjecanja primjenjivih znanja kao odgovor na globalnu krizu, Meunarodna konferencija s me5unarodnom recenzijom, FTRO, Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sodu. 29. juni 2012. Zbornik radova Informackme tehnologije i razvoja obrazovanja - INTRO 2012 , ISBN: 978-86-7672-167-2. (a2)
Poega, ­. Cmkovi. B., Sui. G. (2011), Upravljanje znanjem kao osnova makroekonotnskog razvoja ­ analiza promjene utjecaja varijabli ljudskog kapitala na stupanj razvijenosti zemalja svijeta, Zbornik re/imca, str. 55 ­ 57, lanak u cijelosti na Cl) ­ Meunarodni znanst\eno-struni skup s meunarodnom recenzijom „Na putu ka dobu znanja", Srijemski Karlovci, 23. i 24. rujna2011„ ISBN 978-86- 85067-32-7. Novi Sad. (a2)
10.
Sui, G. (2009). Promjene u pravcu breg pribliavanja europskim obrazovnim standardima, znanstveni lanak. Zbornik rezimea, str. 1 0 ­ 11, CD­lanak objavljen u cijelosti, VII. savjetovanje. Meunarodni znanstveno-struni skup s meunarodnom recenzijom, Split, 23 . - 26. rujna 2009., ISBN. 978-86-85067-
27—3, COBISS, SR-ID 256160775. Fakultet za menadmcnt i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj. Novi Sad. (a2)
I I .
Sui, G­ (2008), Neizvjesni putovi kulturnih i obrazovnih politiku, znanstveni lanak. Zbornik radova, str. 120­ 13b. VI. savjetovanje. Meunarodni znanstveni skup s meunarodnom recenzijom, Srijemski Karlovci. 19. - 21. rujna 2008-, -Na putu ka dobu znanja-, ISBN 978-86-85067-29-7, COBISS. SR-ID 253645575. Matica srpska, Fakultet za menadmcnt i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Novi Sad. (a2)
R.br.
1.
STRUNI RADOVI
Sui, G. Štrk. S­ (2012), Kompetencije odgajatelja u funkciji boljih postignua u radu s djecom s poteškoama u razvoju putem razvojnog integriranog kuriktiluuia u umjetnikim podrujima. Zbornik, ISBN 978­86­85625­08­04, str. 32. Visoka škola strukovnih studija zs obrazovanje vaspitaa, Kikinda. Novi Sad, Srbija, maj 2012.
Sui, G. (2009), Promjene kao stalna potreba razvoja odgojno­obrn/.ovnog sustava. Zbornik radova, ISBN 953­7290­08­5, str. 121 ­ 132, XXI, Proljetna škola školskih knjiniara Republike Hrvatske, Zadar, 22. ­ 25. travnja 2009., Agencija za odgoj i obrazovanje, Školska knjiga. Zagreb.
Pavel, R„ AmbruŠ Kiš, R., Sui, G., Ragu. N. (2006), Nastavni plan i prograniglazbene kulture za osnovnu škola, UDK 371.214(497.5). ISBN953­6569­
25­6, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Zagreb, 2006­ (Odluka ministra, klasa: 6024X2/05/00870). Sui, G~ (2005), Formalna analiza suite Odraslo djetinjstvo, stnini lanak, Školski vjesnik, asopis za pdagoška i škotska pitanja, Split, 2005 br, 1­2, str. 65­72, UDK. 78, 083.1: 785.1, ISSN 0037­654X. .
R.br. UMJETNIKI RADOVI
Sui. Ci.. (2013), (Knjiga), Poli­Art. I svezak, glazbena vizualtzacija ­ likovna slušaonica. Multimedija. Monografija, Synopsis. Zagreb, Agencija za odgoj i
1. obrazovanje. Zagreb, ISBN 978­953­7035­94­5 ISBN 978­953­7290­34­4 CIP zapis dostupan u raunalnome katalogu Nacionalne i sveuilišne knjinice u Zagrebu pod brojem 839719. Izdava CD i DVD­a Cantus d.o.o. Zagreb ISBN 978­953­7530­04­4
a2
a2
2013
4.
Sui. G., (2013). (Knjiga), Poli­A rt, II svezak ­ likovna slušaonica. Multimedija, Synopsis, Zagreb, ISBN 978­953­7035­96­9 CIP zapis dostupan u raunalnome katalogu Nacionalne i sveuilišne knjinice u Zagrebu pod brojem 839721. Izdava CD
DVD­a Cantus d.o.o. Zagreb ISBN 978­953­7530­04­4 Osvrtkrecenzije i kritike: prof. Ivica Siško. Branka Brekalo. prof., dr. sc. Marija Braji, dr. sc. Dubravka Kuševi, prof. dr. sc. eljko ŠkuljeG, Vojislav Vujanovi, Blaga Pctreski, prof. (4. recenzenata upisana u registar znanstvenika). Sui. G.. (2013), (Knjiga), Poli­Art, III svezak, glazbena vizualizacija, skladbe za solo instrumente i komorne sastave. Zagreb. Agencija za odgoj i obrazmanjc.Zagreb. ISMN 979­0­9013635­0­2 Osvrti.recenzije i kritike prof. dr. sc. Ivo Josipovie. prof. dr. sc. Mirjana Babi Siriševi. maestro. Silvio Foreli. prof. Massimo Brajkovi, prof. Deni Dekleva ­ Radakovi. dr. sc. Snje/ana Dobrota, (6. recenzenata upisana u registar znanstvenika). Izdava CD ­ DVD­ a Cantus d.o o­
Zagreb, ISBN 978­953­7530­04­4 CIP zapis dostupan u raunalnome katalogu Nacionalne i sveuilišne knjinice u Zagrebu j o d brujem 839726. Sui, G.. (2002), (Knjga), Multimedijalna monografija, Odraslo djetinjstvo. Synopsis­Zagreb. (CD snimka i partitura suite Odraslo djetinjstvo, recenzije), UDK 78.071, ISBN 953­7035­00­X, 2. Recenzije \a recenznta upisana u registar znanstvenika: ptof, dr. sc. Mirjana Babi Siriševi, (Umjetnika akademija u Splita i prof. dr. se. 'Iunci Sitin, (Filozofski fakultetu Zadru)
2013
2002
Autorski skladateljski, umjetniki radovi, obrade i producentski rad
1. Sui, G. 2. Suic, G. 3. Sui, Ci. 4. Sui, G. 5. Sui, G. 6. Sui, O. 7. Sui, G, 8. Sui, G. 9. Sui, G. 10. Sui, Ci. 11. Sui. G. 12, Sui. G. 13. Sui. G. 14. Sui, G 15. Sui. G 16, Sui. G 17. Sui. G 18. Sui, G. 19. Sui G 20. Sui G
(2012), Mala invencija. Sonatina za trombon i klavir, Cantus, Zagreb (2012), Mali interludij. za klarinet i klavir, Cantus, Zagreb (2012), Igra u valceru, Cantus, Zagreb (2011), Iza sna, sonatina za violonelo i klavir, Cantus. Zagreb (2010), Sunce za sve nos, skladbe za sopran u bariton, Cantus, Zagreb ^2010). Moja elja, skladba za flautu i klavir, Cantus, Zagreb (2010), Norina pisma (troglasna invencija u c­duru, Cantus, Zagreb (2007). Franina, skladba za trubu i klavir u e­molu, Cantus,, Zagreb (2007), Ribar i batana. tekst, S. Benzon, Cantus. Zagreb i Bogovi, T. (2007), Jutro gospodnje, Cantus, Zagreb (2004), Klavirska minijatura u c­molu, Cantus. Zagreb (2002). Suita za orkestar, premijerno izvedena 2002. u HNK Split
, (2000), Sjeanja ­ skladba za mandol in i orkestar (1998), Tiha no ­ tekst Joseph Mohr. glazba Franz Xaver (i ruber, obrada (1996). Pjesma gradu ­ djeji napjev (1994). Franje­ Greenpeace ­ djeji napjev (1993), Pjesma gradu ­ pjesma za puhaki orkestar pjevaki zbor
. [ 1992). obrada, Moja domovina, za djeji zbor i orkestar (1991), Pjesma školi (himna) (1987). tekst Jovica Škaro, Mornaru mi li moj
21. Sui. G (l °­86), Dobro jutro, grade moj 22. Sui, G.( 1983), Valovi 23. Papi, T.. Benzon, S. i Sui. G. (1982), Moja lutka Ana 24. Sui, G. Uc>82). Ancjubavi 25. Sui, G I Vela. . (1980), Briškula i treseta 26. Sui. G. 11980), tekst Jovica Škaru, Mornareva pjesma, 27. Sui, G. 11980). Mi i more 28. Sui, G„ Moja baka. tekst Ratko Zvrko, 29. Sanjarenje. Robert Schumann (obrada za mandoHnski orkestar). SULIC, G. 30. Sonata op. 10. br.L. L, Van Beethoven (obrada /a gudaki kvartet), priredio Sui, G. 31. Sonata op 101 br.28.. L. Van Beethoven (obrada za gudaki kvartet), priredio Sui, G. 32. Svatovska, Slavko Zlati, za muški zbor priredio Sui. G.
Komorni sastavi
1. Suic, G (2011 ), Odlazak, obrada Matija Portuna (tamburaški orkestar) 2. Sui, G (2011}, Igra na vodi, Cantus, Zagreb 3. Sui. Ci. (20101, Klavirski trio, Cantus, Zagreb 4. Sui, G. (2010), No. Cantus. Zagreb 5. Sui, G C2009), Boje proljea. Cantus, Zagreb 6. Sui, G (2008), Mala šala (oboa, fagot, 2. violine \ glasovir), C­dui 7. Sui, G (2007), Djeja igra za klavir u C durti 8. Sui. Ci. (2007). Fugeta u e­molu 9. Sui, < i. (2007), Troglasna invencija u F­duru 10. Sui. G (2007), Troglasna invencija u a­mohi 11. Sui. G. (2007), (Fugeta) u C­duru 12. Sui, U. (2006), Djeja, ork. 13. Sui. G. (2006), Uspavanka, Cantus, Zagreb 14. Sui, Ci (2006). Gudaki kvartet za fratije G­dur 15. Sui, CL (2006). Akvarel (gudaki kvartet i glasovir), g­mol, Cantus. Zagreb 16. Sui. Ci. (2006). Ribar, skladba za gudaki kvartet i glasovir u c­molu 17. Sui, G, (2006). Mjeseina G­dur. Cantus, Zagreb 18. Sui. G. (2006). San (oboa, gitara, violin, celio i glasovir) Es­dur 19. Sui. G, (2005). Sjeanje (mješoviti orkestar) andante 20. Sui, Ci. (2005), Posljednja (mandoHnski oikestar) animato. c­mol C antus. Zagreb 21. Sui. G. i Bogovi, T. (2005), Blagdanska. Cantus, Zagreb 22. Suic, G (2005), Intermezzo, andante, C-ur, Cantus. Zagreb 23. Sui, G (2004). Igra djece (Hauta. gudaki kvartet), andantino. G-dur 24. Sui, G. (2004). Jesen, gudaki irio i glasovir u g-molu, adagio. Cantus. Zagreb 25. Sui. G (2004). Kiša (flauta, rog, violin, violoncello i glasovir). Cantus. Zagreb 26. Sui. CJ {1991), Vjeni grad < /a puhaki orkestar i pjevaki zbor. D­dur
Projekti
Dr. sc. Goran Sui bio je suradnik u dvama znanstvcno­istraivakim projektima MZOŠ­a i NCVVO­a ­ PIŠA meunarodni projekt, Piša centar. Zagreb, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, ISPN 978­953­7556­16­7, CIP zapis je dostupan u katalogu Nacionalne knjinice u Zagrebu pod brojem 750213.
Recenzije, struna mišljenja i uredništva
1. Recenzija, kako u more. J. Škaro. Sveuilišna knjinica Split. UDK 821.163.42­93­1, Mali Split 2005, ISBN o.s: 3­642­03­4 111218020. 2. Recenzija. Monografija Djejeg zbora .,Srdetice'\ J. Škaro. Split, UDK 78.077­
053.2(497 5 Split} (091061 2"7(497 5 Split); 78) (067 5 ISBN 953­6642­01­8 (Mali Split). 3. Recenzija. Xajljepse pjesme, J. Škaro, UDK 784.67, ISBN 978­953­6642­04­5 (Mali Split) 120802072. 4. Recenzija, Boina pria, J, Škaro, Sveuilišna knjinica u Splitu. UDK: 821.163.42­93­2. Mali Split, 2010 , ISBN 978­953­6642­08­3 130828036 5. Recenzije za udbenike glazbene kulture za osnovnu Školu Svijet glazbe, Alfa, Zagreb. (potvrda izdavake kue Aliad. d., Zagreb) 6. Recenzije HDCSPP­a (Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga). Izdava asopisa Tonovi i drugih stiunih knjiga i edicija, (potvrda Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga) 7. Urednik udbenika glazbene umjetnosti za gimnazije koji je u izradi, (potvrda izdavake kue Alfa d. d. Zagreb) 8­ Urednik sveuilišnog udbenika Menadment ljudskih resursa - upravljanje ljudima i znanjem u podmeu, autora dr. s c eljka Poege (2011/12). ISBN 978­953­253­101­5, Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera, Kkonomski fakultet u Osijeku. 9. lan uredništva znanstvenog asopis Bašinski glasi. Llmjetnicka akademija Sveuilišta u Splitu. Urednik i autor likovnog rijesenja naslovnice sveuilišnog udbenika Menadmcnt ljudskih resursa ­ Upravljanje ljudima i znanjem u poduzeu I izdanje, autora dr. sc. eljko Poega, Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, 2012.1SRN 978­953­253­101­5 ­ Autor likovnog rijesenja naslovnice sveuilišnog udbenika Uvod u suvremenu glazbenu pedagogiju autorice Snjeem; Dobrota. 2012. Filozofski fakultet Sveuilišta u Splitu, ISBN 978­953­
7395­44­5 ­ Autor likovnog rijesenja naslovnice sveuilišnog udbenika Internistika propedeutika s vještinama komiaikautija u klinikoj medicini, autora prof dr sc. lzet Hoze, Medicinski fakultet Sveuilišta u Splitu. 2013, Hrvatsko gastiomterološko društvo ­ ogranak Split ISBN 978-953-97541-
3-4 ­ Autor hkovnog rijesenja naslovnice sveuilišnog udbenika . Ultrazvuk a klinikoj praksi autora prof .dr. sc. lzet I lo/c i prof .dr. Se, Dcm karelovi, Medicinski fakultet Sveuilišta u Splitu, 2004. Hrvatsko gastromtcmlošku društvo ­ ogranak Split, ISBN953-^541-i-'7
­ Autor likovnog rijesenja naslovnice sveuilišnog udbenika. Odabrana poglavlja iz Gastroenterology«? mitora prof. dr. sc. Izet l loze i prof .dr. sc. Stjepan Mišc. Medicinski fakultet Sveuilišta u Splitu. 1999, Hrvatsko gastminterološko društvo ­ ogranak Split, ISBN 953-9754-1-9 - Struno mi&lfCHje o lutkarsko glazbenoj predstavi u izvedbi Lutkarske predstave Mutogras od 05.
Veljae 2008. Klasa: 007­02/08­01/0001 Urbroj: 561­07/1­08­1 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa­ Uprava za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje. -Struno nušljtiitic o Glazbenom programu za rad s darovitom djecom predškolske dobi u sklopu primarnog proeiama rada u DV ­ u „ Aneli uvari" Korula 2007/08 Klasa: 601-02/07-01/0256, Urbroj: 561-01 .'6-07; l. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa­ Uprava za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje. -Struno mišljenje o Programu folklora c\ djecu predškolske dobi u Djejem vrtiu „ Cvrak' u Solinu, veljaa 2008. Klasa: 601­02/09­01/0014, Urbroj: 561­07/18­09/01, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i šporia­l."prava za (predškolski odgoj i osnovno obrazovanje. Struno miSljenjc o Glazbenom programu za rad s darovitom djecom predškolske dobi u udruzi "" Dega Art" na Visu Klasa: 601­02/10­01.'0286, Urbroj: 561­01/6­07/1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa­ Upiava za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje
Sudjelovanje na znanstvenim i strunim meunarodnim skupovima
1. Sudjelovanja na meunarodnoj konferenciji „Doba znanja" 26. 9 2014 Novi sad, Sremdki Karlovci, tema Upravljanja kvalitetom odgojno obrazovnog procesa,
2. Sudjelovanje na znanstvenom meunarodnom simpoziju u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Sveuilišta u Usjeku pod nazivom Interdisciplinary menagement researchx, Opatija 16­18. maja 2014
3. Sudjelovanje na treem meunarodnom simpoziju glazbenih pedagoga, Sveuilište ^luraj Dobrila" u Puli, Odjel za gta/bu, tema na skupu: Glazboterapija i dijete s posebnim potrebama, G. Sui, Maja Lovrinevi, odran 18­ ­ 2 0 . 4. 2013. u Puli.
4. Meunarodni znanstveni skup na temu; Iz/ivi globalizacije in rubeno-ekonomsko okolje EU, 29. in 30. 3.2012. Novo Mesto, Slovenija,
5. Sudjelovanje na meunarodnoj nauno strunoj konferenciji Metodiki dani 2012.*' na temu; Kompetencije odgajatelja u funkciji boljih postignua u radu s djecom s poteškoama u razvoju putem razvojnog integriranog kurikuluma u lunjetuikim podrujima, odran 26. 5. 2012. Na visokoj školi strukovnih studija, za obrazovanje vaspitaa u Kiktndi.
6. Pozvano predavanje na Meunarodni struni skup Infbrmacione tehnologije i razvoj obrazovanja INTRO 2012, na temu; Education in the function acquiring applicable knowledge as response to the global crisis, odran 29. 6. 2011. na Tehnikom Fakultetu „Mihajlo Pupin". Zrenjamn, Univerzitet u Novom Sadu.
7. X. Savjetovanje, .Meunarodni znanstveno-struni skup „Na putu ka dobu znanja" tema; Analiza ekonomske dobrobiti obrazovanja, odran 28. i 29. 9. 2012. na Fakultetu za menadmcnt,. Srijemski Karlovci, Novi Sad.
8. Pozvano predavanje na meunarodnoj znanstvenoj konferenciji s meunarodnom sudjelovanjem i recenzijom (201 i). pozvano predavanje na temu Cjeloivotno obrazovanje kao preduvjet razvoju suvremenog kurikuluma, Zrenjanin. 1. srpnja 2011.
9. Pozvano predavanje na meunarodnoj znanstveno-strunom skupu s meunarodnom sudjelovanjem i recenzijom. Banja Luka (2011), pozivno predavanje Masovni mediji i globalnu obrazovanje, Banja Luka, 7. listopada 2011.
10. VIII. savjetovanje, Meunarodni znansiveno-struni skup. Srijemski Karlovci, 24. - 26, rujna 2010., „Na putu ka dobu znanja*", tema: Glazba i poslovanje.
i 1, Struni skup na temu Mogunosti strunog usavršavanja i profesionalnog razvoja za profesore srednjih šk.ila L'uhiwucke neretvanske. Splitsko­dalmatmske. Šibe­nsko­knmskc i Zadarske upanije.
odran 25. veljae 2010. u Splitu. 12. Meunarodni znanstveno-strucni skup - XXI. proljetna škola školskih knjiniara Republike
Hrvatske, Zadar. 22. 25. travnja 2009. (Agencija za odgoj i obrazovanje). Tema: Promjene kao stalna potreba razvoja odgoj no­obrazovnog sustava.
13. VH. savjetovanje. Meunarodni znanstveno-slruni skup u Splitu 23. - 26. rujna 2009.. „Na putu ka dobu znanja1*, tema: Promjene u pravcu breg pribliavanja europskim obrazovnim standardima.
14. VL savjetovanje. Meunarodni znanstveni skup, Srijemski Karlovci, 1 9 . - 2 1 . rujna 2008., „Na putu ka dobu znanja", lema: Neizvjesni putovi kulturnih i obrazovnih politika.
15. V. savjetovanje. Meunarodni znanstveni skup. Srijemski Karlovci, 20. - 22. rujna 2007.. „Na puru ka dobu znanja", tema: Implementacija suvremenih metoda u nastavne programe kao stvarna potreba stjecanja novih primjenjivih manja i umijeu s naglaskom na motivacijski faktor.
Sudjelovanje na strunim domaim skupovima
1. Sudjelovanje na dravhnom strunom slupu za uitelje nastavnike i voditelje upaniskih vijea. Varadin 25­ 9. 2014 u organizaciji Agencije za ofgoj i obrazovanje RH
2. Sudjelovanje na dravnom strunom skupu za uitelje i nastavnike glazbene kulture i umjetnosti na temu Suvremeni integrirani razvojni kurikulum u suvremenoj glazbenoj nastavi ­
Implementacija Poii­art modela u osganizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske, odran 14­16. travnja 2014. u Poreu
3. Sudjelovanje na dravnom strunom skupu za uitelje razredne nastave na Lemu Komunikacija glazbom u umjetnikompodrueju suvremenog integriranog kwrikulimu­Poll­art model u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske, odran 1 o/ujka 2014. u Sinju
4. Sudjelovanje na upanijskom strunom skupu za uitelje i nastavnike glazhene kulture na temu Glazbena nastava i djeca s poteškoama u razvoju, odran 9. prosinea 2013.. u OŠ „Luac ", Split.
5. Znanstveni kolegij „Kompetencije suvremenog uitelja i odgojitelja ­ Izazov za promjene" izlaganje na temu; Digitalne tehnologije kao suvremeni oblik pouavanja, odran 4. 12. 20! 2., odran na Filozofskom fakultetu u Splitu.
6. Dravni struni skup za profesore glazbene kulture osnovnih škola i gimnazija na temu: Od tradicionalnog udbenikog do suvremenog c­pouavanja u glazbenoj nastavi, odran 20, i 21,6,2012. u Šibeniku.
7. Sudjelovanje na Meunarodnom simpoziju „Glazbena nastava i nastavna tehnologija"' na temu; Od tradicionalnog itdXbeniekog do suvremenog e­pouavanja u glazbenoj nastavi, odran 23. 9.2011. u Puli.
8. Sudjelovanje m\ Hrvatskom interkatearskom znanstvenom skupu organizacije i menadmenta s meunarodnim sudjelovanjem, tema: Ulaganje u ljude -analiza troškova obrazovanja i društveni razvitak, odran 28. ­ 30. 9, 201 L, na Ekonomskom fakultetu Sveuilišta u Splitu.
9. Struni skup na temu Nacionalni kurikulum za profesore srednjih škola Dubrovako­
neretvanske, Splitsko-almatinske, Šibensko­kninske i Zadarske upanije, odran 9. veljae 2009. u Splitu.
10. Struni skup na temu Internet u funkciji suvremeno« pouavanja u glazbenoj nastavi, za profesore osnovnih Škola Dubrovako­neretvanske upanije, odran 1, rujna 2009. u OŠ ,,Silvije Strahimir Knmjevi", Opuzen.
1L Struni skup na temu Nacionalni kurikulum, /a profesore srednjih škola Dubrovako­
neretvanske, Splitsko-almatinske, Šibensko­kninske i Zadarske upanije, odran 19. veljae 2009. u Splitu.
12. Struni skup profesora klavira Dalmacije na temu Rješavanje tehnikih i interpretattvnih problema u neposrednom radu s uenicima, odran 2. oujka 2009. u Splitu
13. Struni skup na temu Utjecaj glazbe na psihofiziki razvoj djece, za profesore osnovnih škola Dubrovako­neretvanske upanije, odran 21. rujna 2009 u OŠ ,.Lapad" u Dubrovniku.
14. Dravni struni skup na temu Nastava glazbene kulture u skladu s kurikuiarnim planiranjem, za profesore Glazbene kulture, odran 29 ­ 30. lipnja 2009 , Solaris. Šibenik
15. Struni skup na temu Pripravniki sta, postupak i nain polaganja strunog ispita, za profesore leoietsko­glazberuh predmeta (meuupanijski skup 4 dalmatinske upanije), odran 13 veljae 2000 u Glazbenoj školi,Josip llatze". Split
16. Meu'/upani|ski struni skup na temu Status i pracujc rada pripravnika i napredovanje nastavnika u zvanje mentora i savjetnika, za piofesore srednjih škola idazbene umjetnosti, odran 31 kolovoza 2009 u Splitu
17. Struni skup n,i temu Internet u funkciji suvremenog pouavanja u nastavi glazbe, za profesore osnovnih škola Dubrovako­neretvanske upanije, odran 10 srpnja 2009. u OS ,.Qpuzen*\ C'puzen.
18. Struni skup na temu Informatika pismenost u nastavi glazbe, za prolesoie osnovnih škola Zadarske upanije, odran 27. kolovoza 2009., u OŠ ,.Š Koiia Benje*', Zadar
19. Struni skup ua temu Ostvarivanje pripravnikog staa i Napredovanje nastavnika u osnovnom školstvu, za profesore osnovnih škola Splitsko-almatinske upanije, odran 25. kolovoza 2009 . u OŠ ..Spinut", Sj>ht.
20. Struni skup na temu Ostvarivanje pripravnikog stau i Napredovanje nastavnika u osnovnom školstvu, za prolesoie osnovnih škola Splitsko-almatinske upanije, odran 26. kolovoza 2009. u OŠ „Luac". Split.
21. Struni skup na temu Zaštita djece i mladei u odgojno­obra'AOvniru ustanovama, za profesore osnovnih škola šibensko­kmnske upanije, odran 28 kolovoza 2009 u OŠ „Petra Krešimira IV.*\ Šibenik
22. Dravni struni skup za profesore glazbene kulture osnovnih škola na temu Suvremeni oblici pouavanja u nastavi glazbene kulture, odran 26 t 27. travnja 2011, u Šibeniku.
23. Dravni struni skup za profesore glazbene kulture osnovnih Škola na temu Unapreivanje rada strunih vijea, odran 12 travnja 2008. u Opatiji,
24. Struni skup na temu Kurikulumski pristup nastavi glazbe, za profesore osnovnih škola Dubrovako­neretvanske upanije, odran 23. listopada 2008­ u OS .,Slon'*
25. Struni 16. skup nastavnika klavira Dalmacije na teme Status i praenje rada pripravnika i Napredovanje nastavnika u zvanje mentora i savjetnika, odran 5. studenog 2008. u Splitu.
26. Struni skup na temu Napredovanje nastavnika u zvanje mentora i savjetnika i Status i praenje rada pripravnika, za profesore teoretsko­gla^benih predmeta {meduupatlijski skup 4 dalmatinske upanije), odran 5 studenoga 2O08. u Glazbenoj školt .Josip Hulzc", Split
27. Struni skup na temu Vrednovanje uenikih postignua i timsko planiranje, za profesore osnovnih škola Dubiovako­ncrelvanske upanije, odran 11. kolovoza 2008 u Splitu
28. Struni skup na temu Nova paradigma nastave glazbene kulture, za pioresore osnovnih škola Dubrovako­neretvanske upanije, odran 22. veljae 2007 u OS ,.Komm"
29. Struni skup na lemu Praenje i vrednovanje uenikih postignua, za profesore osnovnih škola Dubrovako­neretvanske upanije, odian 3. prosinca 2007. u Splitu
30. Struni skup na temu Primjena raunala u nastavi glazbe, za profesore osnovnih škola RH. odran 26 i 27 lipnja 2007. u Sphtu.
31. Struni skup na temu Rad s djejim klapama, za profesore osnovnih škola RH. odran 28 i 29 hpn|a 20u~ 'sihuniku
32 Struni kut ­ n o Impiemei' . .!. .! . 1 I V ) S ­ ^ i *ff , )­. >! ' '" >A
neretvanske upanije, odran 17. veljae 2006. u OŠ ..Ston". 33. Struni skup na temu Informatika pismenost u nastavi glazbe, za profesore osnovnih i srednjih
škola 4 dalmatinske upanije, odran 12. i 13. sijenja 2006. u Splitu. 34. Struni skup na lemu Informatika pismenost u nastavi glazbe, za profesore osnovnih škola 4
dalmatinske upanije, odran 4. i 5. sijenja 2006. u Splitu. 35. Struni skup na temu Informatika pismenost u nastavi glazbe i Izvannastavne aktivnosti u
glazbenoj nastavi u osnovnoj Školi, za profesore osnovnih škola Šibensko­kninske upanije, odran 14. travnju 2006. u Šibeniku.
36. Struni skup na temu Planiranje i programiranje u glazbenoj nastavi, /a j>rofcsore osnovnih škola Šibensko­kninske upanije, odran 8. travnja 2006. u Šibeniku.
37. Struni skup na temu Informatika pismenost u nastavi glazbe, za profesore osnovnih škola Dubrovako­neretvanske upanije, odran 20. travnja 2006. u Dubrovniku
38. Struni skup na temu Informatika pismenost u nastavi glazbe, za profesore osnovnih škola Prhnorsko­goranske i Istarske upanije, odran 2. i 3. srpnja 2006. u Rijeci.
39. Struni skup na temu Informatika pismenost u nastavi glazbe, za profesore osnovnih škola Zadarske upanije, odran 13. travnja 2006. u Zadru.
40. Struni skup na lemu Vrednovanje i ocjenjivanje uenika, za profesore osnovnih škola Zadarske ujKinije, odran 4. srpnja 2006. u Zadru.
41. Struni skup na temu Uloga unaprijeenih uitelja - ednkatora, za profesore srednjih škola i osnovnih škola u RH odran 11, i 12. studenog 2005­ u Puli.
L i k o v n a d je l a tnos t :
lan udruge likovnih umjetnika Bili Li­art Clan udruge likovnih umjetnika Salona art.
Dosadašnja izlaganja:
1992 I .i vn n. Samostalna humanitarna izloba 1994 Livno. Samostalna humanitarna izloba 1997. Livno. ..Livmi s ljubavi", Galerija Svih sveti, (skupna)
Monopoli Italija /humanitarna kolonija'' Vinkovci, Galerija Vinkovakih jeseni/ (skupna) Osijek, Galerija hrvatskog narodnog kazališta/ (skupna) Livno. PTC Forum/' (skupna)
1998. Sarajevo, Galerija franjev. Samostana sv. Ante Bistrik/ (skupna) Vite/., hotel Vitez/ (skupna) Sširoko Brijeg Franjevaka galerija'­ (skupna) Posušje, (skupna) Osijek, Bizovake toplice Vinkovci, Galerija ­ Croatia osiguranje/ (skupna)
1998/99. Više gradova Bosne i Ikrcegovine i IIrvatske /Hrvatska Matica iseljenika/ 1999. Solin, Hrvatski dom Zvonimir/ (skupna)
Vukovar, Dom hrvatskih branitelj/ (skupna) Osijek, Bizovake toplice/ (skupna)
2000. Glamo, 2000­2009 kolonija 200L Nova Bila /Vitez/ Spomen soba ratne bolnice /Galerija 2000.­' hzman. 2002. Beli Manastir. upna crkva /izloba i humanitarna kolonija' ZAGREB,
Galerija livanjske zajednice, OŠ Stobre. Izloba prosvjetnih djelatnika
2003. Meugorje, /itluk/ - (skupna) Livno, i lotel Dinara .,Zaviajnost Livna i 1 lercegovine/ (skupna)
2004. Split 11\'K - Koncert izloba ­ praizvedba Suite za simfonijski orkestar „Odraslo djetinjstvo" (samostalna) Ljubuški, galerija TMT/ (skupna)
2005. Sarajevo, 10. Anale Napretka, galerija Collegium artisticum' (skupna) Travnik, Isusovako sjemenište, za povrat zgrade, 2003­2006.
2006. Knin, ..ususrct Oluji" 2005­2013. Kolonije 2007. Mosor. Zvjezdano selo. kolonija
Livno. Matica Hrvatska /prihod od prodanih slika za potrebe Matice/
2008. Vidoši­Livnu, za potrebe upne crkve, (kolonije) Livno, našem I ivnu za 1115. roendan, udruga, (skupna) Tomislav Grad, Galerija KlC-a „Koraci ususret Nadi " (skupna)
2009. Livno, l'rg kralja Tomislava­ na otvorenom /Centar za gradan.suradnju/ (skupna) il bik, Hotel (.skupna)
Livno, Galerija Svih svetih .­m memoriam Vlado Marjanovje/' (skupna)
2010. Kolonija i izloba Livno Vidoši ­ kolonija 20U, Livno. Udruga likovnih umjetnika Livna, Galerija Svih svetih' (skupna)
Livno, našem Livnu za 1115. roendan, udruga 2012 Izloba Split Knjinica Marko Maruli, 2013 Š ol ta koloni j a 2013. Split, i/loba Knjinica Marko Maruli. 2013. Solin, i/loba ­ Zvonimir 2013. Koncci t ­ izloba, Poli­art galerija Meštrovi Split 2014. Gornja Potstrana,, kolonija 2014. Izloba ­ skupna lanova udruge Salona art, Split Knjinic Marko Maruli 2014. Sarajevo samostalna izloba — promocija poli ­ art monografije BKC 2014. Livno ­ kolonija ­ humanitarna 2014. Solin, skupna izloba Mali format
27-10-2014
Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI 31000 Osijek, Ulica cara Hadr i jana 10 Telefon: 031 321­700, faks: 031 321­899 OIB 28082679513, MB 1404881; IBAN: HR1825000091102044575
KLASA: 602­04/14­84 URBROJ. 2158­158­01­14­1 Osijek. 23. listopada 2014.
MINISTARSTVO ZNANOSTI. OBRAZOVANJA I SPORTA 10000 Z A G R E B Donje Svetice 38
Prijava kandidata za lana Nacionalnog vijea za odgoj i obrazovanje iz reda sveuilišnih profesora i znanstvenika
Sukladno oglašenom Javnom pozivu Vlade Republike Hrvatske za prijavu kandidata za lana Nacionalnoga vijea za odgoj i obrazovanje iz reda sveuilišnih profesora i znanstvenika, za lana toga Vijea Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku predlae
Izv. prof. dr. sc. Damira Matanovia.
U privitku dopisa dostavljamo ivotopis predloemka.
S poštovanjem
•B*v6/r £ofrV ^ c f ^ l flA
fdr. sc. Emina Berbi Kolai
Privitak: Kao u tekstu ­ l
REPJBLIKA HRVATSKA 533 - MINISTARSTVO ZNANOSTI
OBRAZOVANJA I SPORTA Primljeno. 27.10.2014. 10:46:08
Klasifikacrjska oznaka 602-01/14-01/00641
BIOGRAFSKI PODATCI
Roen sam 25. srpnja 1970. u Vinkovcima. Imam hrvatsko dravljanstvo i po
narodnosti sam Hrvat.
programer.
Diplomirao sam na Odsjeku za povijest i Odsjeku za komparativnu
knjievnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu 1996. godine. Tema diplomskog
rada bila je "Svakodnevni ivot u Slavoniji XVIII. stoljea".
Magistrirao sam 2000. godine. Rad je naslovljen "Satnije Brodske pukovnije".
Doktorirao sam 2003. godine temom "Vojni komunitet Brod na Savi.
Društvena i ekonomska struktura vojnokrajiškog grada".
Radni odnos:
Kao profesor povijesti zaposlio sam se 1996. godine u Gimnaziji Zabok.
­ Od 1997. zaposlenik sam Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu.
Od 2004. zaposlenik sam Hrvatskog instituta za povijest. Podrunice za
povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu.
Od 2008. djelatnik sam Uiteljskog fakulteta Sveuilišta J. J. Strossmayera u
Osijeku.
2
Rad u visokoškolskim institucijama:
Predava sam na Katedri za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku od 2000.
do 2007. Predavao sam kolegije „Povijest Austrije" i „Opa povijest Novog
vijeka II".
Predava sam na Uiteljskom fakultetu u Osijeku te na dislociranom studiju
tog fakulteta u Slavonskom Brodu od 2004. do 2007. Predavao sam kolegij
„Hrvatska povijest'1
­ Tijekom 2000. i 2001. te od 2006. do 2009. suradnik sam na Hrvatskim
studijima u Zagrebu. Predavao sam na kolegijima „Povijest Austrije" i „Opa
povijest Novog vijeka" te na radnim skupinama povezanim s navedenim
predmetima.
U zimskom semestru ak. god. 2008./2009. predavao sam na Jozsef Etvos Foi
Škola u Baji, Republika Maarska. Predavao sam „Pristup povijesnim
temama".
Predajem na doktorskom studiju povijesti na Hrvatskim studijima u Zagrebu
od 2007. Nositelj sam kolegija „Organizacija istraivakog projekta I" i
„Organizacija istraivakog projekta II".
lanstvo u znanstvenim društvima:
Poznavanje stranih jezika:
­ pasivno se sluim ruskim jezikom.
Društvene aktivnosti:
- Predsjednik sam Fonda Dragutina Tadijanovia u Zakladi HAZU.
3
Izbori u znanstvena i nastavno­znanstvena zvanja te kretanje u slubi:
U zvanje asistenta promoviran sam 2000.,
u zvanje višeg asistenta 2004.,
u zvanje znanstvenog suradnika 2004.,
u zvanje docenta izabran sam 2005.,
od 2008. do 2013. obnašao dunost prodekana na Uiteljskom fakultetu u
Osijeku.
od 2013. obnašam dunost dekana Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Znanstveni skupovi i znanstvena suradnja:
Sudjelovao sam na znanstvenim skupovima "Matija Antun Relkovi i
Slavonija njegovog vremena" 1998. godine, "Oriovac kroz povijest" 2005.,
„Mohaka pogibelj 1526. ­ 2006." 2006., "500 godina franjevaca, 300 godina
franjevakog samostana i 270 godina crkve Sv. Trojstva u Slavonskom
Brodu" 2007., „Interkulturalnost u odgoju i obrazovanju" 2007., „ivot i djelo
Andrije Torquata Brlia" 2008.
Suradnik sam na meunarodnom projektu o povijesti nacionalne misli u
Srednjoj Europi "Identity Reader".
baraniensia.
Urednik sam hrvatskog izdanja The Timesove Povijesti svijeta (Zagreb 2002.)
Suradnje u tisku i izdavaštvu:
Stalni suradnik više tiskovina {Vijenac. Zarez, Vijesnik, Hrvatska revija, Teme) te više
izdavakih kua {Fraktura. Profil, Hena-com, Srednja Europa). Takoer, imao sam
više nastupa u medijima vezano uz strunu problematiku.
4
- od 1999. do 2003. suradnik na projektu «Vlasi - Starobalkansko stanovništvo
(00190201)»
- od 2004. do 2007. suradnik na projektu «Vojna krajina (0019023)»
- od 2007. nositelj projekta «Hrvatski kulturni krajolici (226-2261681-l321)»
BIBLIOGRAFIJA
Monografija:
- Hrvatski sabor 1990. - 2007., Zagreb 2007.
Grad na granici, Slavonski Brod 2008.
Izmeu reformi i tradicije. Slavonski Brod 2013.
Poglavlje u knjizi:
- Godina 1848. i odjeci revolucije u vojnom komunitetu Brod na Savi, Spomenica
Filipa Potrebice, Zagreb 2004., 213 - 221.
- Jesu li multikulturalnost i nacionalni identitet suprotstavljeni pojmovi ili o
nastavi u drštvenom kontekstu. Izazovi obrazovanja u multikulturalnim
sredinama, Osijek 2009., 207 - 231.
Izvorni znanstveni radovi:
Povijesni prilozi, god. 21, br. 22, Zagreb 2002., 97 - 108.
5
Tvrava Brod i vojni komunitet Brod na Savi kao paradigma odnosa vojnika i
civila u Vojnoj krajini, Povijesni prilozi, god. 21, br. 23, Zagreb 2002., 193 -
202.
Legalitet i legitimitet - suprotstavljene koncepcije pri iskorištavanju šuma
Slavonske vojne krajine, asopis za suvremenu povijest, god. 35, br. 3, Zagreb
2003., 961­970 .
Svakodnevnica na granici Habsburške Monarhije I Osmanskog Carstva.
Mikrokozmos Brodske pukovnije i Gradaake nahije od kraja 18. do sredine
19. stoljea, Prilozi, br. 31, Sarajevo 2002., 95 ­111.
Novaenje u Brodskoj pukovniji po popisima muškaraca pukovnije od 1755.
do 1808. godine, Scrinia slavonica, br. 1, Slavonski Brod 2001.. 43 ­ 58.
O osnutku vojnog komuniteta Brod na Savi, Scirinia slavonica. br. 2