of 118 /118

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE - Hrvatski sabor

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of VLADA REPUBLIKE HRVATSKE - Hrvatski sabor

Predmet: Prijedlog zakona o morskom ribarstvu, s Konanim prijedlogom zakona
Na temelju lanka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 - proišeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i lanaka 172., 204. i 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13 i 113/16), Vlada Republike Hrvatske podnosi Prijedlog zakona o morskom ribarstvu, s Konanim prijedlogom zakona za hitni postupak.
Ovim zakonskim prijedlogom usklauje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, te se u prilogu dostavlja i Izjava o njegovoj usklaenosti s pravnom steevinom Europske unije.
Za svoje predstavnike, koji e u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Tomislava Tolušia, ministra poljoprivrede, Tugomira Majdaka i mr. sc. Mariju Vukovi, dravne tajnike u Ministarstvu poljoprivrede, te mr. sc. Antu Mišuru, pomonika ministra poljoprivrede.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
S KONANIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona o morskom ribarstvu, sadrana je u lanku 2.
stavku 4. podstavku 1. i lanku 52. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 –
proišeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREUJU
PREDLOENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE E DONOŠENJEM
ZAKONA
Zajednika ribarstvena politika reformirana krajem 2013. godine unijela je promjene u
pravilima vezanim za gospodarenje i zaštitu obnovljivih bioloških bogatstva mora.
Novonastale promjene odnose se na usklaivanje s novim reimom kontrole koji ukljuuje
uvoenje teških prekršaja, obvezu iskrcaja, uspostavu sustava vaganja, upravljanje ribolovnim
kapacitetom i organizaciju zajednikog trišta. Imajui na umu da su uredbe Europske unije
izravno primjenjive ovim je Zakonom potrebno urediti njihovu provedbu u Republici
Hrvatskoj. Europska komisija je u okviru EU pilot predmeta 6865/14/MARE - Neprimjena
sustava kaznenih bodova iz Uredbe Vijea (EZ) br. 1224/2009 uvjetovala uspostavu sustava
kaznenih bodova kroz potrebne pravne instrumente što je usklaeno prijedlogom ovoga
Zakona.
Nadalje, jedan od osnovnih ciljeva prilagodbe sustava odnosi se na športski i
rekreacijski ribolov na moru za koji je Europska komisija pokrenula postupak slubene
povrede prava EU br. 2014/4257 - povreda lanka 20. stavka 1. Direktive 2006/123/EZ o
uslugama na unutarnjem trištu i lanaka 18. stavka 1. i 56. stavka 1. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije. Ovaj je Prijedlog Zakona izmeu ostalog usmjeren na
prilagodbu sustava dozvola u cilju primanja usluga bez ometanja ogranienjima.
Osnovna pitanja koja se ureuju ovim Zakonom
Ovim Zakonom ribarstvo dobiva stratešku vanost u gospodarstvu Republike Hrvatske
te se utvruju sljedei ciljevi ribarstvene politike:
– unaprjeenje konkurentnosti ribarstva te njegove odrivosti u društveno-gospodarskom
smislu
Ovim se Zakonom na nacionalnoj razini utvruju ciljevi ribarstvene politike, nain
gospodarenja i zaštite obnovljivih bioloških bogatstava mora, nain i uvjeti obavljanja
ribolova, prikupljanje podataka i postupanje s istima, upravljanje ribarskom flotom, nadlena
tijela za provedbu potpore u ribarstvu i ureenje trišta, kao i druga pitanja bitna za morsko
ribarstvo.
2
Zakon postavlja okvire za donošenje Operativnog programa za ribarstvo, planova
upravljanja ribolovom, kao i godišnjih planova prikupljanja podatka, što su znaajni
mehanizmi koje Republika Hrvatska mora usvojiti i provoditi u okviru zajednike ribarstvene
politike EU.
U svrhu zaštite bioloških bogatstava mora, Zakon sadri okvire za donošenje niza
tehnikih mjera u svrhu regulacije ribolova, kao i u svrhu zaštite pojedinih podruja
ribolovnog mora i posebnih staništa, propisuje uvjete poribljavanja te uvodi mjere kojima
sprjeava oneišavanje mora i ugroze bioloških resursa mora.
U dijelu naknada za ribolov, uzimajui u obzir da prirodna bogatstva mora spadaju u
nacionalni resurs, Zakon uvodi mogunost raspolaganja dopuštenom koliinom ulova po
plovilu koje jednokratno ne smije biti dulje od 10 godina.
Zakon ureuje obavljanje gospodarskog ribolova na nain da propisuje:
uvjete za obavljanje gospodarskog ribolova
uvjete i nain izdavanja te sadraj povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova
na moru
sluajeve prestanka vaenja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na
moru
povlastice u dravnom vlasništvu
ribolova
Zakon ureuje obavljanje malog obalnog ribolova na nain da propisuje:
uvjete obavljanja malog obalnog ribolova
maksimalnu dozvoljenu koliinu ulova
dozvoljene ribolovne alate
pohranjivanje povlastice za mali obalni ribolov
sluajeve prestanka vaenja povlastice za mali obalni ribolov
nain oduzimanja povlastice za mali obalni ribolov
uvjete za stjecanje statusa struno osposobljene osobe za obavljanje malog obalnog
ribolova.
Zakon propisuje nain obavljanja športskog i rekreacijskog ribolova, maksimalnu
koliinu ulova koja se moe ostvariti i alate koje je dopušteno upotrebljavati kroz ove
kategorije ribolova te vrste, obrasce i nain izdavanja dozvola. Ovim se Zakonom uvode nove
kategorije posebnih dozvola koje su dosadašnjim zakonodavnim okvirom bile ukljuene u
osnovnu dozvolu.
Kao kategorije negospodarskog ribolova, Zakon prenosi odredbe vaeeg Zakona o
morskom ribarstvu kojima je ureeno obavljanje ribolova u znanstveno-nastavne svrhe i
ribolov za potrebe akvarija.
3
Nadalje, Zakon prenosi odredbe vaeeg Zakona o morskom ribarstvu kojima se
regulira ribolovni turizam kao gospodarska kategorija, nain obavljanja istog i uvjete i nain
izdavanja ovlaštenja za ribolovni turizam.
U dijelu Zakona koji se odnosi na upravljanje ribarskom flotom uvode se promjene u
dijelu koji se odnosi na raspolaganje kapacitetom. Ovo je znaajna novina u odnosu na
postojei pravni okvir, a koja ima za cilj iskorištavanje kapaciteta do maksimalne dopuštene
granice kapaciteta ribarske flote Republike Hrvatske u skladu sa odredbama Zajednike
ribarstvene politike. Ovim prijedlogom Zakona, Republika Hrvatska u skladu sa lankom 19.
Uredbe Vijea br. 1380/2013 donosi stroe mjere radi ouvanja ribljih stokova za plovila koja
obavljaju ribolov i plove pod hrvatskom zastavom. U tom smislu, ovim se Zakonom propisuje
obveza instalacije VMS ureaja kao i obveza elektronikog biljeenja i slanja podataka iz
oevidnika o ribolovu, prekrcajne i iskrcajne deklaracije, i za plovila ija duljina preko svega
iznosi manje od 12 metara.
Zakon propisuje nain voenja evidencije o ulovu, iskrcaju i skladištenju ribe te nain
obavljanja istoga. Propisuje i uvjete te oblik i nain voenja i dostave evidencije pri emu
donosi promjene u uvjetima obavljanja prve prodaje ribe i drugih morskih organizama te u
obvezama prilikom prijevoza i vaganja proizvoda ribarstva.
Zakon prenosi odredbe vaeeg Zakona kojima se propisuje inspekcijski nadzor nad
provedbom svih odredbi, uvjeti koje inspektori moraju zadovoljiti, dokazivanje njihovog
slubenog svojstva i njihove ovlasti, prava i obveze, kao i prava i obveze osobe podvrgnute
inspekcijskom nadzoru, voenje evidencije o izvršenim nadzorima i pokretanje postupaka
protiv stranke. U dijelu kaznenih odredbi s ciljem usklaivanja sa europskom regulativom na
nacionalnoj razini, ovim se prijedlogom Zakona uvodi pojam teških prekršaja, navode se
prekršaji koji se u smislu ovoga Zakona smatraju teškim prekršajima te se razrauje primjena
kriterija za odreivanje teških prekršaja.
Ovo su znaajne novine u odnosu na postojei pravni okvir, a predstavljaju jednu od
kljunih obveza Republike Hrvatske kao lanice Europske unije.
Ovaj Zakon e i dalje predstavljati pravni temelj za pruanje institucionalne podrške
Ministarstva poljoprivrede od drugih tijela i ustanova koje su povezane sa sektorom ribarstva
kao i meusobnu suradnju. Participatorni pristup donošenju i usvajanju mjera upravljanja
resursima jedna je od temeljnih odrednica Zajednike ribarstvene politike, a ima dalekosenu
ulogu u pozicioniranju ove djelatnosti. Naime, kroz znaajniji angaman niza sudionika, od
predstavnika lokalne (regionalne) samouprave do sektorskih asocijacija, omoguava se
pravovremeno pozicioniranje djelatnosti u obalnom prostoru, omoguava pristup i ureivanje
kopnene logistike i infrastrukture, stvaraju uvjeti za bolje pozicioniranje sektora na
jedinstvenom trištu te omoguava ravnopravno sudjelovanje u procesu donošenja odluka od
strane izravno zainteresiranih subjekata.
Posljedice koje e donošenjem Zakona proistei
Glavni cilj donošenja novoga Zakona o morskom ribarstvu je postavljanje pravnog
okvira za donošenje i provedbu reformirane Zajednike ribarstvene politike EU. Ovaj e
Zakon omoguiti odgovorno i odrivo iskorištavanje ivih bogatstava mora na ekološki
uravnoteen te gospodarski i društveno opravdan nain kroz mjere za zaštitu, ouvanje i
obnovu resursa i eko-sustava, što e istovremeno doprinijeti opstojnosti i razvoju obalnih i
otonih zajednica. Osim toga, omoguit e upravljanje ribolovnim kapacitetom prema
4
aktualnom stanju obnovljivih bogatstava mora te e omoguiti provedbu kontrole i nadzora u
skladu s propisima Europske unije.
Donošenjem ovog prijedloga Zakona precizno se navode uredbe EU ija se provedba
osigurava te se odreuju nadlena tijela i njihove zadae u smislu provedbe, kao i prekršajne i
kaznene sankcije koje su dio pravnog sustava svake drave lanice.
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA
Za provedbu predloenog Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u dravnom
proraunu.
IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
Donošenje ovoga Zakona predlae se po hitnom postupku kako bi se uspostavio sustav
rekreacijskih dozvola u skladu sa zakonodavstvom Europske unije. Republika Hrvatska je
zaprimila obrazloeno mišljenje, povreda br. 2014/4257 - povreda lanka 20. stavka 1.
Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem trištu i lanaka 18. stavka 1. i 56. stavka
1. UFEU-a. Ovaj je prijedlog Zakona izmeu ostalog usmjeren na prilagodbu sustava dozvola
u cilju primanja usluga bez ometanja ogranienjima.
Europska komisija je u okviru EU pilot predmeta 6865/14/MARE - Neprimjena
sustava kaznenih bodova iz Uredbe Vijea (EZ) br. 1224/2009 uvjetovala uspostavu sustava
kaznenih bodova kroz potrebne pravne instrumente što je usklaeno prijedlogom ovoga
Zakona.
Dodatno, nunost donošenja ovoga Zakona po hitnom postupku je i u injenici da
njegovo donošenje predstavlja ex-ante uvjet za korištenje sredstava unutar Operativnoga
programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020. godina.
Slijedom navedenog, a u skladu s lankom 204. stavkom 1. i lankom 206. stavkom 1.
Poslovnika Hrvatskog sabora (Narodne novine, br. 81/13 i 113/16), predlae se donošenje
Zakona po hitnom postupku.
I. OPE ODREDBE
(1) Ovim Zakonom se ureuje provedba Zajednike ribarstvene politike Europske unije (u
daljnjem tekstu: Zajednika ribarstvena politika) te se utvruju nadlena tijela i njihove
zadae, nadzor i kontrola, naini postupanja i izvješivanja Europske komisije te prekršajne
odredbe.
(2) Ovim Zakonom se na nacionalnoj razini utvruju ciljevi ribarstvene politike, nain
gospodarenja i zaštite obnovljivih bioloških bogatstava mora, nain i uvjeti obavljanja
ribolova, prikupljanje podataka i postupanje s istima, upravljanje ribarskom flotom, nadlena
tijela za provedbu potpore u ribarstvu i ureenje trišta, kao i druga pitanja bitna za morsko
ribarstvo.
(3) Ovim se Zakonom propisuju i odredbe vezane uz sudjelovanje u radu meunarodnih
organizacija u ribarstvu i/ili meunarodnih projekata kojima se doprinosi postizanju ciljeva
ribarstvene politike na nacionalnoj razini.
lanak 2.
Ovim Zakonom se ureuje provedba sljedeih akata:
– Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijea od 11. prosinca 2013. o
zajednikoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijea (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br.
1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke
Vijea 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom
(EU) 2015/812 Europskog parlamenta i Vijea od 20. svibnja 2015. o izmjeni uredaba Vijea
(EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br.
254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 te uredaba (EU) br. 1379/2013 i (EU) br.
1380/2013 Europskog parlamenta i Vijea u pogledu obveze iskrcavanja i o stavljanju izvan
snage Uredbe Vijea (EZ) br. 1434/98 (SL L 133, 29.5.2015.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU)
br. 1380/2013)
– Uredbe Vijea (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za odrivo
iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93
te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30.12.2006.), kako je posljednji
put izmijenjena Uredbom (EU) 2015/812 Europskog parlamenta i Vijea od 20. svibnja 2015.
o izmjeni uredaba Vijea (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br.
1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 te uredaba (EU) br.
1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijea u pogledu obveze iskrcavanja
i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijea (EZ) br. 1434/98 (SL L 133, 29.5.2015.; u daljnjem
tekstu: Uredba Vijea (EZ) br. 1967/2006)
– Uredbe Vijea (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole
Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajednike ribarstvene politike, o izmjeni
uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br.
2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007,
(EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi
(EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009.), kako je
6
posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2015/812 Europskog parlamenta i Vijea od 20.
svibnja 2015. o izmjeni uredaba Vijea (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br.
1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009
te uredaba (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijea u pogledu
obveze iskrcavanja i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijea (EZ) br. 1434/98 (SL L 133,
29.5.2015.; u daljnjem tekstu: Uredba Vijea (EZ) br. 1224/2009)
– Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijea od 15. svibnja 2014. o
Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijea (EZ) br.
2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br.
1255/2011 Europskog parlamenta i Vijea (SL L 149, 20.5.2014.; u daljnjem tekstu: Uredba
(EU) br. 508/2014)
– Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijea od 11. prosinca 2013. godine o
zajednikom ureenju trišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijea (EZ)
br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijea (EZ) br. 104/2000
(SL L 354, 28.12.2013.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2015/812
Europskog parlamenta i Vijea od 20. svibnja 2015. o izmjeni uredaba Vijea (EZ) br.
850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ)
br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 te uredaba (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013
Europskog parlamenta i Vijea u pogledu obveze iskrcavanja i o stavljanju izvan snage
Uredbe Vijea (EZ) br. 1434/98 (SL L 133, 29.5.2015.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU)
br.1379/2013)
– Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za
provedbu Uredbe Vijea (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za
osiguranje sukladnosti s pravilima zajednike ribarstvene politike (SL L 112, 30.4.2011.)
kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/1962 d 28.
listopada 2015. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 o detaljnim pravilima za
provedbu Uredbe Vijea (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za
osiguranje sukladnosti s pravilima zajednike ribarstvene politike (SL L 287, 31.10.2015.; u
daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 404/2011)
– Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijea od 14. rujna 2016. o višegodišnjem
planu oporavka plavoperajne tune u istonom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju
izvan snage Uredbe Vijea (EZ) br. 302/2009 (SL L 252, 16.9.2016.; u daljnjem tekstu:
Uredba (EU) br. 2016/1627)
– Uredbe (EU) br. 640/2010 Europskog parlamenta i Vijea od 7. srpnja 2010. o uspostavi
programa za dokumentaciju o ulovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) i o izmjeni Uredbe
Vijea (EZ) br. 1984/2003 (SL L 194, 24.7.2010.)
– Uredbe Vijea (EZ) br. 2406/96 od 26. studenoga 1996. o odreivanju zajednikih trišnih
standarda za neke proizvode ribarstva (SL L 334, 23.12.1996.)
– Uredbe Vijea (EZ) br. 199/2008 od 25. veljae 2008. o uspostavi okvira Zajednice za
prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva i podršci za znanstveno
savjetovanje vezano uz zajedniku ribarstvenu politiku (SL L 60, 5.3.2008.; u daljnjem tekstu:
Uredba Vijea (EZ) br. 199/2008)
– Uredbe Komisije (EZ) br. 26/2004 od 30. prosinca 2003.o registru ribarske flote Zajednice
koju 1. veljae 2018. godine (SL L 5, 9.1.2004.) zamjenjuje Provedbena Uredba Komisije
(EU) 2017/218, od 6. veljae 2017. o registru flote Unije (SL L 34, 9.2.2017.)
7
– Uredbe Vijea (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za
spreavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o
izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju
izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008.; u
daljnjem tekstu: Uredba Vijea (EZ) br. 1005/2008)
– Uredbe Komisije (EZ) br. 1010/2009 od 22. listopada 2009. o utvrivanju detaljnih pravila
za provedbu Uredbe Vijea (EZ) br. 1005/2008 o uspostavi sustava Zajednice za spreavanje,
suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova (SL L 280,
27.10.2009.)
–– Uredbe Vijea (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu
ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se
primjenjuje na zajedniku ribarstvenu politiku (SL L 128, 21.5.2005.)
–– Uredbe Komisije (EU) br. 1013/2010 od 10. studenoga 2010. o utvrivanju provedbenih
pravila politike Unije vezane uz ribolovnu flotu kako je odreeno u poglavlju III. Uredbe
Vijea (EZ) br. 2371/2002 (SL L 293, 11.11.2010.)
– Uredbe Komisije (EU) br. 1388/2014 d 16. prosinca 2014. o ocjenjivanju odreenih
kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na
trište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim trištem u primjeni lanaka
107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 369, 24.12.2014.; u daljnjem
tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1388/2014)
– Uredbe Komisije (EU) br. 717/2014 d 27. lipnja 2014. o primjeni lanaka 107. i 108.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i
akvakulture (SL L 190, 28.6.2014.; u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 717/2014).
Pojmovi
(1) U smislu ovoga Zakona posebno se definiraju sljedei pojmovi:
1. iskrcajna mjesta su dijelovi lukog podruja namijenjena iskrcaju ulova ribe i drugih
morskih organizama ili njihovih proizvoda iz gospodarskog ribolova na moru
2. lovostaj je vrijeme u kojem se pojedine vrste riba i drugih organizama ne smiju loviti
3. mali obalni ribolov je ribolov koji spada u gospodarsku kategoriju i kojeg na temelju
povlastice za mali obalni ribolov obavlja fizika osoba, a koji se obavlja po posebnim
uvjetima propisanim ovim Zakonom
4. mali ribolov je kategorija ribolova za osobne potrebe koja je u potpunosti ukinuta s 31.
prosincem 2014. godine temeljem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj
uniji (Narodne novine – Meunarodni ugovori, broj 2/12)
5. odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova je ovlaštenik povlastice ako sam
obavlja ribolov i ima poloen ispit za obavljanje gospodarskog ribolova, odnosno osoba
koja je poloila ispit za obavljanje gospodarskog ribolova, a obavlja ribolov temeljem
punomoi ovlaštenika povlastice
6. ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov je pravna ili fizika osoba – obrtnik koja je
upisana u povlasticu za gospodarski ribolov na moru i koja je ovlaštena za obavljanje
ribolova sukladno pravima iz povlastice
8
7. ovlaštenik povlastice za mali obalni ribolov je fizika osoba koja je upisana u povlasticu
za mali obalni ribolov i koja je ovlaštena za obavljanje ribolova sukladno pravima iz
povlastice za mali obalni ribolov
8. ovlašteni promatra je osoba ovlaštena od strane ministra za prikupljanje podataka o
ribarstvu
9. podruje ogranienog ribolova znai svako podruje u ribolovnom moru Republike
Hrvatske na kojem su ribolovne aktivnosti ograniene ili zabranjene
10. pomono ribarsko plovilo je plovilo koje slui ribarskom plovilu pri obavljanju ribolova
11. povlastica za uzgoj je isprava na temelju koje pravne ili fizike osobe smiju obavljati
gospodarsku djelatnost uzgoja
12. povlastica za mali obalni ribolov je isprava na temelju koje se obavlja mali obalni
ribolov i koja se izdaje vlasniku ili korisniku ribarskog plovila koje je upisano u
povlasticu
13. povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru je isprava na temelju koje se
obavlja gospodarski ribolov i koja se izdaje vlasniku ribarskog plovila koje je upisano u
povlasticu
14. prvi kupac je pravna ili fizika osoba registrirana u registru prvih kupaca koji vodi
ministarstvo
15. prijevoznik je pravna ili fizika osoba koja obavlja prijevoz proizvoda ribarstva i
registrirana je u registru prijevoznika koje vodi ministarstvo
16. rang lista je popis podnositelja Zahtjeva koji ukljuuje sve podnositelje Zahtjeva za
izdavanje povlastice za mali obalni ribolov koji su udovoljili uvjetima i kriterijima
tijekom procesa prelaska nositelja odobrenja za mali ribolov u kategoriju malog obalnog
ribolova temeljem Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine br. 81/13, 14/14 i
152/14), i time ostvarili pravo na izdavanje povlastice za mali obalni ribolov
17. rekreacijski ribolov je ribolov u svrhu rekreacije koji se obavlja na temelju dozvole za
obavljanje rekreacijskog ribolova
18. ribar je fizika osoba koja sudjeluje u obavljanju gospodarskog ribolova
19. ribarska flota se odnosi na sva ribarska plovila upisana u Registar ribarske flote
Republike Hrvatske
20. ribarski monitoring centar je operativni centar uspostavljen od strane ministarstva,
opremljen raunalnom strojnom i programskom opremom koja omoguuje automatsko
primanje, obradu i elektroniki prijenos podataka u svrhu praenja i nadzora ribarske
flote i drugih subjekata koji sudjeluju u ribarstvu, te pruanje tehnike podrške
korisnicima
21. ribolov je ovlašteni lov i sakupljanje ribe i/ili drugih morskih organizama, a dijeli se na
gospodarski, mali obalni, športski, rekreacijski, ribolov u znanstvene i znanstveno-
nastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost i ribolovni turizam
22. ribolovac je fizika osoba koja obavlja športski ili rekreacijski ribolov u ribolovnom
moru Republike Hrvatske
23. ribolovna oprema je oprema koja po svojoj namjeni omoguava uporabu ribolovnog
alata, a koja se ne upisuje u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i u
povlasticu za mali obalni ribolov
9
24. ribolovna ronilaka oprema je oprema u koju spadaju ronilaki aparati i priruna
oprema za sakupljanje morskih organizama
25. ribolovna zona je dio ribolovnoga mora koji predstavlja biološku, hidrološku i
gospodarsku cjelinu, a ije su granice odreene, a moe se sastojati od ribolovnih
podzona ije su granice odreene
26. ribolovni turizam je gospodarski ribolov na moru u okviru pruanja usluga u turizmu
koje obavljaju ovlaštenici povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
27. športski ribolov je ribolov u svrhu športa koji se obavlja na temelju dozvole za
obavljanje športskog ribolova
28. vlasnik plovila je fizika ili pravna osoba koja je kao vlasnik upisana u upisnik brodova
Republike Hrvatske ili oevidnik brodica Republike Hrvatske
29. zapovjednik ribarskog plovila je odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova
na ribarskom plovilu.
(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako znaenje kao pojmovi definirani
posebnim propisima i Uredbama iz lanka 2. ovoga Zakona.
Strateška vanost i ciljevi
lanak 4.
Ribarstvo je strateška grana gospodarstva u Republici Hrvatskoj te je kao takva sastavni dio
ostalih razvojnih strategija.
(1) Za ostvarivanje odrivog razvoja ribarstva te njegove gospodarske, ekološke i društvene
uloge, ciljevi ribarstvene politike u Republici Hrvatskoj su:
– unaprjeenje konkurentnosti ribarstva te njegove odrivosti u društveno-gospodarskom
smislu
(2) Tradicijske ribolovne vještine, obiaji i vjerovanja na Jadranu zaštiene kao nematerijalno
kulturno dobro Zakonom o zaštiti i ouvanju kulturnih dobara dio su kategorija ribolova
utvrenih ovim Zakonom te u tim segmentima podlijeu odredbama ovoga Zakona i
propisima donesenim na temelju njega.
Primjena Zakona
lanak 6.
(1) Ovaj Zakon primjenjuje se na sva ribarska plovila pod zastavom Republike Hrvatske kada
ona obavljaju ribolov u ribolovnom moru Republike Hrvatske i izvan njega.
(2) Ovaj Zakon se u dijelu zajednikog ureenja trišta proizvoda ribarstva i akvakulture i
mjera potpora u ribarstvu te prikupljanja podataka primjenjuje na sve fizike i pravne osobe iz
stavka 1. ovoga lanka, vlasnike plovila iz stavka 1. ovoga lanka te sve fizike i pravne
osobe koje obavljaju uzgoj sukladno propisu koji ureuje podruje akvakulture na dravnom
10
podruju Republike Hrvatske, kao i na sudionike u procesu prerade i stavljanja na trište
proizvode ribarstva.
Ribolovno more
lanak 7.
(1) Ribolovno more je morski prostor nad kojim Republika Hrvatska ima suverenitet, odnosno
suverena prava i jurisdikciju u skladu s meunarodnim pravom, a sastoji se od unutrašnjega
ribolovnog mora koji obuhvaa unutrašnje morske vode i vanjskoga ribolovnog mora koje
obuhvaa podruje teritorijalnog mora Republike Hrvatske i zaštieni ekološko-ribolovni
pojas Republike Hrvatske, odnosno gospodarski pojas Republike Hrvatske kada Hrvatski
sabor proglasi i ostale sadraje iskljuivog gospodarskog pojasa u skladu s Glavom IV, Dio
drugi Pomorskog zakonika (Narodne novine, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15).
(2) U dijelovima mora koji su zaštieni u kategorijama posebnog rezervata, nacionalnog parka
i parka prirode, ogranienja u obavljanju ribolova propisuje ministar nadlean za poslove
ribarstva (u daljnjem tekstu: ministar) pravilnikom uz prethodno mišljenje ministra nadlenog
za poslove zaštite prirode.
(3) Radi zaštite morskog ekosustava u dijelovima mora iz stavka 2. ovoga lanka mogu se
propisati dodatna ogranienja obavljanja ribolova u zaštienom podruju sukladno
podzakonskim aktom donesenim na temelju propisa koji ureuje pitanja zaštite prirode uz
prethodno mišljenje ministra.
(4) Za potrebe provedbe mjera upravljanja biološkim bogatstvima mora i prikupljanja
potrebnih podataka, ministar propisuje pravilnikom opis i kartiranje granica ribolovnih zona i
ribolovnih podzona i podruja unutar ribolovnog mora Republike Hrvatske, kao i granice
ribolovnog mora u rijekama koje utjeu u more uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra
nadlenog za poslove zaštite prirode i vodnog gospodarstva.
II. NADLENA TIJELA
lanak 8.
(1) Nadleno tijelo za provedbu propisa iz lanka 2. ovoga Zakona je ministarstvo nadleno
za poslove ribarstva (u daljnjem tekstu: ministarstvo).
(2) Uz nadleno tijelo iz stavka 1. ovoga lanka za provedbu ovoga Zakona i lanka 5. stavka
1. Uredbe Vijea (EZ) br. 1224/2009) nadleni su i ovlaštene osobe ministarstva nadlenog za
financije, ministarstva nadlenog za poslove zaštite prirode, ministarstva nadlenog za
unutarnje poslove, ministarstva nadlenog za obranu te ministarstva nadlenog za pomorstvo,
svatko u svojem djelokrugu u skladu s ovim Zakonom.
(3) Za upravljanje i kontrolu provedbe mjera strukturne politike Operativnog programa u
ribarstvu (u daljnjem tekstu: Operativni program), nadlena tijela utvruju se odlukom Vlade
Republike Hrvatske.
(4) Prikupljanje bioloških podataka u okviru godišnjeg plana prikupljanja podataka iz stavka
6. ovoga lanka obavlja Institut za oceanografiju i ribarstvo, kao i monitoring potreban za
procjenu uinaka svih ili pojedinih oblika ribolova na morski ekosustav. Provedbu ostalih
znanstvenih istraivanja u skladu s ovim Zakonom obavljaju znanstvene organizacije
sukladno vaeem zakonu kojim se definira znanstvena djelatnost te sukladno javnom
natjeaju koji raspisuje ministarstvo.
11
(5) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva, a nakon odobrenja od strane
Europske komisije donosi Operativni program, kao i njegove izmjene.
(6) U skladu s lankom 4. Uredbe Vijea (EZ) br. 199/2008 i lankom 21. Uredbe (EU) br.
508/2014, a nakon odobrenja od strane Europske komisije ministar donosi godišnji plan
prikupljanja podataka u ribarstvu.
(7) U skladu s Uredbom Vijea (EZ) br. 1967/2006, a nakon odobrenja od strane Europske
komisije ministar donosi planove upravljanja ribolovom.
(8) Godišnji plan prikupljanja podataka u ribarstvu iz stavka 6. ovoga lanka i planove
upravljanja ribolovom iz stavka 7. ovoga lanka ministarstvo objavljuje na svojim mrenim
stranicama.
lanak 9.
(1) Ministarstvo za potrebe provedbe ovoga Zakona i propisa iz lanka 2. ovoga Zakona:
– osigurava provedbu i obavlja nadzor nad provedbom ovoga Zakona
– prati rad i obavlja nadzor nad radom pristupne toke za elektroniku razmjenu podataka u
podruju ribarstva
– imenuje osobe za kontakt za elektroniku razmjenu podataka sukladno uredbama iz lanka
2. ovoga Zakona i ostale osobe za kontakt prema institucijama Europske unije.
(2) Viši ribarski inspektori i ribarski inspektori (u daljnjem tekstu: inspektori) u suradnji s
slubenicima ministarstva nadlenim za financije – Carinskom upravom provode i
izvještavaju o provedbi sustava Europske unije za sprjeavanje, smanjivanje i uklanjanje
nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova u dijelu uvoza proizvoda ribarstva na
dravno podruje Republike Hrvatske.
(3) Inspektori i ovlaštene osobe ministarstva nadlenog za unutarnje poslove, ministarstva
nadlenog za poslove zaštite prirode, ministarstva nadlenog za pomorstvo, ministarstva
nadlenog za financije – Carinska uprava te ministarstva nadlenog za obranu provode
inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona u okviru svoga djelokruga.
Institucionalna podrška
lanak 10.
podrune (regionalne) samouprave, znanstvenih organizacija, strunih institucija, ustanova za
pruanje usluga u ribarstvu, komora, udruga, te ribarskih zadruga i organizacija proizvoaa
priznatih u skladu s posebnim propisima.
(2) Savjetodavna djelatnost u podruju ribarstva obavlja se kao javna i privatna savjetodavna
sluba u ribarstvu.
(3) Javnu savjetodavnu slubu u ribarstvu obavlja Savjetodavna sluba.
(4) Privatnu savjetodavnu slubu u ribarstvu mogu obavljati fizike i pravne osobe koje su
registrirane za obavljanje takve djelatnosti.
12
(5) Ministar moe odlukom osnovati Savjetodavno vijee za ribarstvo (u daljnjem tekstu:
Savjetodavno vijee) na vrijeme od etiri godine u koje imenuje predstavnike tijela iz stavka
1. ovoga lanka.
(6) Savjetodavno vijee je neovisno tijelo koje daje struno mišljenje o temama u okviru
Zajednike ribarstvene politike kao i o drugim temama bitnima za ribarstvo te sudjeluje u
pripremi i izradi nacrta propisa iz podruja ribarstva i ribarstvene politike.
(7) Administrativno-tehnike poslove za Savjetodavno vijee obavlja ministarstvo.
(8) Savjetodavno vijee donosi poslovnik o radu koji propisuje nain obavljanja savjetodavnih
funkcija.
lanak 11.
(1) Ministarstvo vodi Registar subjekata u ribarstvu i Registar dravnih potpora u ribarstvu u
elektronikom obliku koji obuhvaa popis svih fizikih i pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost ribarstva prema ovome Zakonu ili su korisnici potpora u ribarstvu.
(2) Oblik, sadraj i nain voenja Registra subjekata u ribarstvu i Registra dravnih potpora u
ribarstvu propisuje ministar pravilnikom.
Tehnike mjere
lanak 12.
mjere upravljanja:
2. konstrukcijsko-tehnike osobine, oznaavanje, nain upotrebe i namjenu pojedinih vrsta
ribolovnih alata i opreme za ribolov (ukljuujui i rasvjetna tijela u ribolovu
okruujuim mreama plivaricama) te uvjete i naine obavljanja ribolova
3. minimalnu referentnu veliinu za ouvanje odreenih vrsta riba i drugih morskih
organizama
4. lovostaj za pojedine vrste riba i drugih morskih organizama
5. zabranu svih ili odreenih vrsta ili naina ribolova
6. zabranu izdavanja ili ogranienje broja povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova
na moru, povlastica za mali obalni ribolov i ovlaštenja za ribolovni turizam
7. dopuštenu koliinu ulova u ribolovnom moru Republike Hrvatske u odreenoj
ribolovnoj zoni, ribolovnoj podzoni ili podruju, po pojedinom ribolovnom alatu, po
pojedinoj povlastici, po pojedinom odobrenju ili po grupi plovila koja zajedno sudjeluju
u ribolovu
8. dopušteni ribolovni napor u ribolovnom moru Republike Hrvatske u odreenoj
ribolovnoj zoni, ribolovnoj podzoni ili podruju te dopušteni ribolovni napor po
pojedinoj povlastici
10. planove oporavka stokova i naselja školjkaša
11. posebne mjere potrebne za smanjivanje uinka ribolovnih aktivnosti na morski
ekosustav
13
12. zaštiena podruja i naine obavljanja ribolova u njima radi zaštite staništa, riba i drugih
morskih organizama
13. podruja s posebnim reimom upravljanja.
(2) Pravilnike iz stavka 1. toaka 10. i 11. ovoga lanka propisuje ministar uz prethodno
mišljenje ministra nadlenog za poslove zaštite prirode.
(3) Prije donošenja pravilnika iz stavka 1. toaka 3., 4. i 5. ovoga lanka potrebno je pribaviti
znanstveno i struno mišljenje pravne osobe registrirane za poslove istraivanja mora kao i od
strukovnih udruga i udruenja ribara, komora te ministarstva nadlenog za poslove zaštite
prirode i udruga i udruenja za zaštitu prirode.
(4) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga lanka, u sluaju potrebe hitnog donošenja mjera
upravljanja iz stavka 1. toaka 3., 4. i 5. ovoga lanka, a na prijedlog znanstvene organizacije
za istraivanje biologije mora i ribarstva, ministar moe naredbom donijeti pojedine ili
nekoliko mjera na odreeno vrijeme, ali ne dulje od godine dana.
Naknada za ribolov
(1) Za obavljanje ribolova plaa se naknada.
(2) U sluaju provedbe mjera iz lanka 12. stavka 1. toaka 7. i 9. ovoga Zakona za
raspolaganje ustupljenom dopuštenom koliinom ulova po plovilu plaa se naknada, a nain
ustupanja, uvjete i kriterije za ostvarivanje prava na ustupanje i vrijeme raspolaganja
ustupljenom dopuštenom koliinom ulova po plovilu kao i visinu naknade za svaku vrstu koja
podlijee ovakvom nainu upravljanja propisuje ministar pravilnikom. Ustupljena dopuštena
koliina ulova po plovilu ne moe se jednokratno dati na raspolaganje na razdoblje due od 10
godina.
(3) Sredstva prikupljena od naknada iz stavka 1. ovoga lanka prihod su dravnog prorauna i
koriste se za financiranje provedbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.
(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga lanka dio sredstava prikupljenih od dozvola za
športski ili rekreacijski ribolov u zaštienim podrujima prihod je javne ustanove koja
upravlja podrujem zaštienim prema odredbama propisa o zaštiti prirode i namijenjen je
zaštiti prirode.
(5) Visinu naknada za pojedinu vrstu ribolova, nain uplate i korištenje prikupljenih sredstava
propisuje ministar pravilnikom, a u dijelu koji se odnosi na odredbu iz stavka 4. ovoga lanka
uz prethodno mišljenje ministra nadlenog za poslove zaštite prirode.
Ribolov na oznaenim mjestima
lanak 14.
(1) Na mjestima oznaenim u slubenim pomorskim publikacijama na kojima se nalaze
podmorski kabeli i cjevovodi, kao i hidroarheološka nalazišta i nalazi, zabranjen je ribolov uz
upotrebu pridnenih povlanih alata.
(2) Na podruju uzgajališta i na udaljenosti manjoj od 300 metara od oznake poloaja
uzgajališta, odnosno 50 metara za podruja gdje se obavlja uzgoj školjkaša, odnosno granice
koncesijskog podruja, zabranjeno je obavljanje ribolova i drugih radnji koje mogu ometati
djelatnost uzgoja.
14
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga lanka, u sluaju bijega ribe iz uzgojnih kaveza, ministar
moe, na zahtjev nositelja dozvole za uzgoj na podruju uzgajališta, rješenjem dopustiti
obavljanje ribolova, u svrhu vraanja odbjegle ribe.
(4) Iznimno od stavka 2. ovoga lanka, za potrebe zaštite proizvodnje školjkaša od predatora,
ministar moe rješenjem dopustiti ribolov unutar koncesioniranog dijela pomorskog dobra
odreenim ribolovnim alatima, nainima ribolova i u odreenom razdoblju na zahtjev
ovlaštenika.
(5) Protiv rješenja iz stavaka 3. i 4. ovoga lanka nije dopuštena alba, ali se moe pokrenuti
upravni spor.
Gospodarski ribolov
lanak 15.
(1) Gospodarski ribolov smije obavljati ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov, odnosno
ovlaštenik povlastice za mali obalni ribolov, plovilom, ribolovnim alatima, ribolovnom
ronilakom opremom i u ribolovnim zonama, koji su upisani u povlasticu.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka ribolovni alati upisani u povlasticu za koje je potrebno
Odobrenje iz lanka 26. ovoga Zakona smiju se koristiti i nalaziti na plovilu samo uz valjano
Odobrenje.
(3) Za vrste koje podlijeu ogranienjima ulova, ministar odlukom donosi popis plovila koja
smiju obavljati ribolov.
(4) Za vrijeme obavljanja gospodarskog ribolova na plovilu se smiju nalaziti samo ribolovni
alati koji su upisani u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.
(5) Za vrijeme obavljanja gospodarskog ribolova, od polaska do povratka, na ribarskom
plovilu mora biti odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova.
(6) Gospodarski ribolov ivih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih pueva moe se
obavljati samo pod uvjetima i na podrujima utvrenim propisima o hrani.
(7) Odredbe lanka 50. Uredbe Vijea (EZ) br. 1224/2009 koje se odnose na prolazak
ribarskog plovila i ribolovne alate na plovilu tijekom prolaska kroz podruje ogranienog
ribolova primjenjuje se na odgovarajui nain i na ribarska plovila ija duljina preko svega
iznosi manje od 12 metara.
Povlastica
lanak 16.
(1) Rješenje o izdavanju povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i povlastice
za mali obalni ribolov te obrazac povlastice za gospodarski ribolov i povlastice za mali obalni
ribolov izdaje ministarstvo.
(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga lanka nije dopuštena alba, ali se moe pokrenuti
upravni spor.
lanak 17.
(1) Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru se izdaje na zahtjev vlasnika
plovila kojemu pripadaju sva prava i obveze iz povlastice, posebno za svako ribarsko plovilo,
a vlasnik odreuje ovlaštenika povlastice.
(2) Povlastica iz stavka 1. ovoga lanka moe sadravati i dodatne podatke osim podataka koji
su obvezni sukladno propisima iz lanka 2. ovoga Zakona.
(3) Uvjeti kojima mora udovoljavati ovlaštenik povlastice iz stavka 1. ovoga lanka su:
– da je kao pravna ili fizika osoba registriran za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova
na moru
– da je kao fizika osoba struno osposobljen za gospodarski ribolov ili ima najmanje jednog
zaposlenika struno osposobljenog za gospodarski ribolov, odnosno u sluaju pravne osobe da
ima najmanje jednog zaposlenog djelatnika struno osposobljenog za gospodarski ribolov
– da na plovilu ima odgovornu osobu za obavljanje gospodarskog ribolova ukoliko sam ne
obavlja ribolov.
(4) U povlasticu iz stavka 1. ovoga lanka ne moe se upisati ovlaštenik kojemu je izreena
zaštitna mjera trajne zabrane ili privremene zabrane obavljanja gospodarskog ribolova na
moru dok ona traje.
(5) Povlastica iz stavka 1. ovoga lanka u cijelosti, zajedno s plovilom koje je u nju upisano
moe biti prenesena na drugu osobu prodajom, nasljeivanjem ili darovanjem plovila.
(6) Povlastica iz stavka 1. ovoga lanka moe biti prenesena na drugo plovilo istog vlasnika
ili na drugog vlasnika plovila prodajom ili darovanjem.
(7) Za potrebe provedbe planova upravljanja ribolovom iz lanka 8. stavka 7. ovoga Zakona
ministar moe ograniiti ili potpuno zabraniti prijenos pojedinog ribolovnog alata.
(8) Pojedina prava iz povlastice iz stavka 1. ovoga lanka koja ukljuuju aktivne ribolovne
alate s pripadajuim ribolovnim zonama i kapacitet plovila mogu se prenijeti iz jedne vaee
povlastice u drugu ili se vaeoj povlastici mogu dodijeliti prava iz povlastica u dravnom
vlasništvu prema odredbama lanka 20. ovoga Zakona.
(9) Ministarstvo vodi Registar povlastica iz stavka 1. ovoga lanka u elektronikom obliku.
(10) Izgled i sadraj obrasca povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, nain
prijenosa i razdoblja kad je mogue vršiti prijenos, te sadraj i nain voenja Registra
povlastica za gospodarski ribolov propisuje ministar pravilnikom.
Pohranjivanje povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
lanak 18.
(1) Povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru vlasnik plovila upisanog u
povlasticu mora pohraniti u ministarstvu:
– u sluaju kada se plovilo namjerava upotrebljavati u druge svrhe, a ne u svrhu obavljanja
gospodarskog ribolova u neprekidnom trajanju više od tri mjeseca
– u sluaju prestanka pravne osobe ovlaštenika povlastice za ribolov, odnosno smrti ili
gubitka poslovne sposobnosti fizike osobe ovlaštenika povlastice za ribolov
16
– ako ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov više ne udovoljava uvjetima za izdavanje
povlastice iz lanka 17. stavka 3. ovoga Zakona
– u sluaju nesposobnosti plovila za plovidbu ili zabrane isplovljenja plovilom izdane od
ministarstva nadlenog za pomorstvo.
(2) Zahtjev za pohranom povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru vlasnik
plovila mora podnijeti ministarstvu:
– najkasnije 30 dana prije poetka uporabe plovila u druge svrhe iz stavka 1. podstavka 1.
ovoga lanka i
– u roku od 15 dana od dana nastanka okolnosti iz stavka 1. podstavaka 2., 3. i 4. ovoga
lanka.
slubenoj dunosti u sluaju:
– kada vlasnik plovila upisanog u povlasticu povea snagu pogonskog stroja ili tonau plovila
bez prethodnog odobrenja od strane ministarstva
– prodaje, darovanja ili nasljeivanja plovila bez povlastice
– ako se plovilom obavlja druga djelatnost dulje od tri mjeseca, a povlastica nije pohranjena
– ako je odreena prekršajna mjera privremenog oduzimanja povlastice za obavljanje
gospodarskog ribolova na moru temeljem izreenih negativnih prekršajnih bodova u skladu s
lankom 79. ovoga Zakona.
– kada podaci o ribolovnoj aktivnosti temeljem obveze dostave podataka o ulovu dokazuju da
povlastica nije aktivna due od godine dana.
(5) Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pohranjuje se u ministarstvo na
rok od najviše dvije godine te se rok pohrane moe dodatno produiti u iznimnim situacijama,
na zahtjev vlasnika plovila za produljenjem roka pohrane. Rok pohrane se moe produiti na
dodatni rok od dvije godine. Ovakvo uzastopno produljenje roka pohrane mogue je zatraiti
samo jednom za svaku povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.
(6) O pohrani povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru po slubenoj dunosti
ministarstvo donosi rješenje protiv kojeg nije dopuštena alba, ali se moe pokrenuti upravni
spor.
(7) Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pohranjena po slubenoj dunosti
moe se preuzeti na zahtjev vlasnika plovila, nakon što isteknu razlozi za njenu pohranu o
emu ministarstvo donosi rješenje protiv kojeg nije dopuštena alba, ali se moe pokrenuti
upravni spor.
(8) Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pohranjena po slubenoj dunosti
u skladu sa stavkom 4. ovoga lanka moe se preuzeti na zahtjev vlasnika plovila:
- u sluaju iz stavka 4. podstavka 1. ovoga lanka - ukoliko vlasnik plovila vrati snagu motora
u kW ili tonau plovila u GT u prvobitno stanje ili ih smanji u odnosu na prvobitno stanje
- u sluaju iz stavka 4. podstavka 2. ovoga lanka - ukoliko bivši vlasnik plovila koje je
upisano u povlasticu zamjeni plovilo u povlastici novim plovilom sukladno uvjetima
propisanim ovim Zakonom
17
- u sluaju iz stavka 4. podstavaka 3. i 4. ovoga lanka - ukoliko je prestala okolnost zbog
koje je povlastica pohranjena.
(9) Prilikom preuzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru vlasnik
plovila upisanog u povlasticu mora ispunjavati uvjete iz lanka 17. stavka 3. ovoga Zakona, a
povlastica preuzeta iz pohrane mora se aktivirati u roku od 3 mjeseca od preuzimanja što se
dokazuje prijavom ribolovnih aktivnosti.
na moru u elektronikom obliku.
(11) Nain voenja i sadraj Upisnika pohranjenih povlastica za obavljanje gospodarskog
ribolova na moru i uvjete o produenju roka pohrane propisuje ministar pravilnikom.
Ukidanje i poništavanje povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
lanak 19.
(1) Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ukinut e se:
– na zahtjev vlasnika plovila na koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova
na moru
– ako se utvrdi da ovlaštenik povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru više ne
udovoljava uvjetima za izdavanje povlastice iz lanka 17. stavka 3. ovoga Zakona, a vlasnik
plovila upisanog u povlasticu je nije pohranio u roku iz lanka 18. stavka 2. ovoga Zakona
– ako vlasnik plovila za koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na
moru ne preuzme povlasticu iz pohrane od ministarstva u roku propisanom lankom 18.
stavkom 5. ovoga Zakona
– ako vlasnik plovila upisanog u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ne
pohrani povlasticu u skladu s lankom 18. ovoga Zakona
– ako se rješenjem trajno ukida povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru na
temelju izreenih negativnih prekršajnih bodova u skladu s lankom 80. stavkom 3. ovoga
Zakona.
(2) Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru poništit e se ako je nakon
izdavanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru utvreno da je ista izdana
na temelju dostavljenih netonih podataka i pogrešno utvrenih injenica.
(3) U sluajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga lanka ministarstvo donosi rješenje protiv kojeg nije
dopuštena alba, ali se moe pokrenuti upravni spor.
Povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u dravnom vlasništvu
lanak 20.
(1) Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ukinuta temeljem lanka 19.
stavka 1. ovoga Zakona prelazi u dravno vlasništvo te drava raspolae kapacitetom plovila
koje je u nju bilo upisano kao i svim ribolovnim alatima po ribolovnim zonama upisa.
(2) Ministarstvo vodi Registar povlastica za gospodarski ribolov u dravnom vlasništvu u
elektronikom obliku te vodi evidenciju o ukupnom kapacitetu plovila koja su u njih bila
upisana kao i o ribolovnim alatima po ribolovnim zonama upisa.
18
(3) Prava iz povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u dravnom vlasništvu
mogu se dodijeliti na zahtjev koji se podnosi ministarstvu. Prava iz povlastica za obavljanje
gospodarskog ribolova na moru koja se mogu dodijeliti na ovaj nain ukljuuju kapacitet
plovila koje je bilo upisano u povlasticu, te ribolovne alate po ribolovnim zonama.
(4) Uvjeti za dodjelu pojedinih prava iz povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na
moru su:
– prebivalište fizike osobe ili sjedište pravne osobe na podruju priobalnih gradova ili opina
Republike Hrvatske dulje od 5 godina
– zadovoljavanje uvjeta za izdavanje povlastica prema lanku 17. stavku 3. ovoga Zakona.
(5) Kriterije vezane uz dodjelu prava iz povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na
moru u dravnom vlasništvu, te sadraj i nain voenja Registra povlastica za gospodarski
ribolov u dravnom vlasništvu i evidenciju prava koja proizlaze iz povlastica u dravnom
vlasništvu propisuje ministar pravilnikom.
lanak 21.
gospodarski ribolov) koje izdaje ministarstvo.
(2) Uvjerenje za gospodarski ribolov izdat e se osobi koja je poloila ispit prema Programu
ispita za obavljanje gospodarskog ribolova ili je poloila kolegij koji ukljuuje podruje
ribolova na V., VI. ili VII. stupnju obrazovanja.
(3) Struna osposobljenost za obavljanje gospodarskog ribolova provjerava se na ispitu koji
provodi Struno povjerenstvo koje imenuje ministar, u sastavu od najmanje tri lana.
(4) lanovi Strunog povjerenstva iz stavka 3. ovoga lanka moraju imati završen diplomski
sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki
diplomski struni studij pravne struke ili diplomski sveuilišni studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij
ribarske, veterinarske, biološke ili poljoprivredne struke, te najmanje tri godine radnog
iskustva u struci.
(5) Ministarstvo vodi Registar izdanih uvjerenja za gospodarski ribolov u elektronikom
obliku.
(6) Program ispita za obavljanje gospodarskog ribolova uz prethodno pribavljeno mišljenje
ministra nadlenog za obrazovanje, obrazac te oblik, sadraj i nain voenja Registra izdanih
uvjerenja za gospodarski ribolov propisuje ministar pravilnikom.
Posebne odredbe za mali obalni ribolov
lanak 22.
(1) Mali obalni ribolov smije obavljati fizika osoba na temelju povlastice za mali obalni
ribolov.
(2) Mali obalni ribolov smije se obavljati u najviše tri susjedne ribolovne podzone.
19
(3) U malom obalnom ribolovu dopušteno je dnevno uloviti odnosno sakupiti ukupno do pet
kilograma ribe i drugih morskih organizama, a dopuštena dnevna koliina ulova moe biti
vea za masu jedne ribe ili drugoga morskog organizma kojom se premašuje dopuštenih pet
kilograma.
(4) U malom obalnom ribolovu zabranjen je ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus),
igluna (Xiphias gladius), iglana (Tetrapturus belone), lov velikih rakova te sakupljanje koralja
i spuava.
(5) Ribe i druge morske organizme ulovljene ili sakupljene obavljanjem malog obalnog
ribolova ovlaštenik povlastice za mali obalni ribolov smije prodavati samo krajnjim
potrošaima na mjestima koja za to odlukom odredi nadleno tijelo jedinice lokalne
samouprave na podruju kojem ovlaštenik povlastice ima prebivalište uz uvjet zadovoljavanja
propisa kojima se regulira trgovina i promet hranom.
(6) Mali obalni ribolov moe se obavljati: jednostrukim mreama stajaicama, vršama za lov
ribe, ostima sa i bez upotrebe osvjetljenja, stajaim parangalima i drugim udiarskim alatima
te sakupljanjem školjkaša, bez uporabe ronilakih aparata.
(7) Namjenu, vrstu i koliinu ribolovnih alata i opreme te nain njihova oznaavanja u malom
obalnom ribolovu propisuje ministar pravilnikom.
Povlastica za mali obalni ribolov
lanak 23.
(1) Ovlaštenici povlastice za mali obalni ribolov mogu biti fizike osobe:
- nositelji odobrenja za kategoriju malog ribolova koji su ostvarili pravo na izdavanje
povlastice za mali obalni ribolov temeljem ranijih propisa i Rang liste
- umirovljeni ovlaštenici povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i
- umirovljeni nositelji dozvole za uzgoj ribe i drugih morskih organizama.
(2) Povlastica za mali obalni ribolov je neprenosiva.
(3) Broj povlastica za mali obalni ribolov izdan ovlaštenicima iz stavka 1. podstavka 1. ovoga
lanka u kalendarskoj godini je ogranien na 3500, te je novu povlasticu mogue izdati u
sluaju prestanka vaenja neke od izdanih povlastica u toj kategoriji samo do popunjenja tog
broja.
(4) Nova povlastica za mali obalni ribolov moe se izdati na zahtjev samo osobama iz stavka
1. podstavaka 2. i 3. ovoga lanka neovisno o broju postojeih ovlaštenika povlastice za mali
obalni ribolov u toj kategoriji pod sljedeim uvjetima:
- umirovljenom ovlašteniku povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru iz stavka
1. podstavka 2. ovoga lanka, u sluaju kad je na njegov zahtjev prestala vaiti povlastica za
obavljanje gospodarskog ribolova na moru u svrhu dobivanja povlastice za mali obalni
ribolov i to samo na plovilo koje je upisano u Registar ribarske flote
- umirovljenom nositelju dozvole za uzgoj ribe i drugih morskih organizama iz stavka 1.
podstavka 3. ovoga lanka i to samo na plovilo koje je upisano u Registar ribarske flote.
(5) Ministarstvo vodi Registar povlastica za mali obalni ribolov u elektronikom obliku.
(6) Ministarstvo objavljuje izvod iz Registra povlastica za mali obalni ribolov u obliku
Odluke o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu.
20
(7) Ovlaštenici vaeih povlastica za mali obalni ribolov kojima je ukinuta povlastica
temeljem njihovog zahtjeva imaju trajno pravo na godišnju dozvolu za rekreacijski ribolov i
posebnu dozvolu za ribolov ostima, vršama za lov ribe i stajaim parangalima i uporabu
umjetne rasvjete (ferala) bez naknade te e im ministarstvo izdati takvu dozvolu na njihov
zahtjev.
(8) Nain voenja i sadraj Registra povlastica za mali obalni ribolov kao i dinamiku njegova
auriranja propisuje ministar pravilnikom.
lanak 24.
– smru ovlaštenika povlastice za mali obalni ribolov
– na zahtjev ovlaštenika povlastice za mali obalni ribolov
– ukoliko se utvrdi da ovlaštenik povlastice za mali obalni ribolov više ne udovoljava
uvjetima za izdavanje povlastice propisanim u lanku 23. stavku 1. podstavcima 2. i 3. ovoga
Zakona
–– ukoliko ovlaštenik povlastice za mali obalni ribolov ne dostavlja izvješa o ulovu dulje od
šest mjeseci u kontinuitetu
– ako je odreena prekršajna mjera trajnog oduzimanja povlastice za mali obalni ribolov
temeljem izreenih negativnih prekršajnih bodova u skladu s lankom 80. stavkom 3. ovoga
Zakona
– ako ovlaštenik povlastice za mali obalni ribolov ne preuzme povlasticu iz pohrane u roku
propisanom u stavku 4. ovoga lanka.
(2) Povlastica za mali obalni ribolov poništit e se ako je nakon izdavanja povlastice za mali
obalni ribolov utvreno da je ista izdana na temelju dostavljenih netonih podataka i pogrešno
utvrenih injenica.
(3) Povlasticu za mali obalni ribolov ministarstvo pohranjuje po slubenoj dunosti:
- ukoliko se na plovilu upisanom u povlastici povea snaga pogonskog stroja ili veliina
plovila izraena u GT
- ako je odreena prekršajna mjera privremenog oduzimanja povlastice za mali obalni ribolov
temeljem izreenih negativnih prekršajnih bodova u skladu s lankom 80. stavkom 3. ovoga
Zakona.
(4) Povlastica za mali obalni ribolov moe biti pohranjena u ministarstvu na rok od najdue
dvije godine.
(5) Povlastica za mali obalni ribolov pohranjena po slubenoj dunosti moe se preuzeti na
zahtjev ovlaštenika povlastice:
- u sluaju iz stavka 4. podstavka 1. ovoga lanka – ukoliko se snaga pogonskog stroja u kW
ili veliina plovila izraena u GT vrati u prvobitno stanje ili smanji u odnosu na prvobitno
stanje
- u sluaju iz stavka 4. podstavka 2. ovoga lanka – istekom trajanja izreene prekršajne
mjere.
21
(6) U sluajevima iz stavaka 1., 2., 3. i 5. ovoga lanka ministarstvo donosi rješenje protiv
kojeg nije dopuštena alba, ali se moe pokrenuti upravni spor.
Upotreba ribolovnih alata i opreme u gospodarskom ribolovu i malom obalnom ribolovu
lanak 25.
(1) U gospodarskom ribolovu i malom obalnom ribolovu smiju se upotrebljavati samo
ribolovni alati i oprema propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.
(2) Zabranjeno je upotrebljavati:
- ribolovni alat i/ili opremu protivno njihovoj namjeni
- ribolovni alat i/ili opremu u vrijeme kada je za njega propisana vremenska zabrana upotrebe
- ribolovni alat i/ili opremu u dijelu ribolovnog mora u kojem je propisana zabrana upotrebe
navedenog alata ili opreme
- ribolovni alat i/ili opremu na nedozvoljen nain.
(3) Zabranjeno je obavljanje gospodarskog ribolova i malog obalnog ribolova onim
ribolovnim alatima i opremom za koje je na snazi zabrana upotrebe na cijelom ribolovnom
moru Republike Hrvatske kao i njihovo dranje na plovilu.
(4) Odredba iz stavka 3. ovoga lanka ne odnosi se na ribarska plovila s okruujuim
mreama plivaricama odnosno povlanim mreama koama, ukoliko su ribolovni alati
spremljeni na brodu na nain koji onemoguava njihovu uporabu ili se nalaze u vrijeme
trajanja zabrane stalno u luci.
(5) Odredba iz stavka 3. ovoga lanka na odgovarajui nain se primjenjuje na plovila koja
imaju upisane u povlastici samo ribolovne zone ili ribolovne podzone u kojima je na snazi
zabrana upotrebe pojedinih ribolovnih alata i ribolovne opreme.
(6) Ministar e pravilnikom odrediti referentno razdoblje i najmanji broj ostvarenih ribolovnih
dana tijekom istog za pojedine ribolovne alate, prema evidenciji ribolovne aktivnosti,
potrebnih da se ribolovni alat upisan u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na
moru smatra aktivnim. Ministar moe pravilnikom propisati upravljanje neaktivnim
ribolovnim alatima.
lanak 26.
(1) Odobrenje za gospodarski ribolov (u daljnjem tekstu: Odobrenje) izdaje se vlasniku
plovila upisanog u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru kojim se
dozvoljava obavljanje ribolova plovilom upisanim u povlasticu, odreenim ribolovnim
alatima upisanim u povlasticu te na odreenom podruju, a moe ukljuivati i odreene vrste
riba i drugih morskih organizama, sukladno mjerama iz planova upravljanja ribolovom iz
lanka 8. stavka 7. ovoga Zakona ili mjerama koje proizlaze iz propisa navedenih u lanku 2.
ovoga Zakona.
(2) Odobrenje na zahtjev izdaje ministarstvo.
(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga lanka nije dopuštena alba, ali se moe pokrenuti
upravni spor.
22
(4) Odobrenje sadri sve potrebne podatke sukladno propisima iz lanka 2. ovoga Zakona i za
vrijeme ribolova mora biti na plovilu zajedno s povlasticom za obavljanje gospodarskog
ribolova na moru.
(5) Ministarstvo vodi Registar Odobrenja u elektronikom obliku.
(6) Prava obavljanja ribolova iz Odobrenja mogu se prenositi s jednog plovila na drugo
plovilo.
(8) Odobrenje se ukida:
- na zahtjev vlasnika plovila
- istekom razdoblja na koje je izdano.
(9) Rješenje o ukidanju Odobrenja donosi ministarstvo.
(10) Protiv rješenja iz stavka 9. ovoga lanka nije dopuštena alba, ali se moe pokrenuti
upravni spor.
(11) Kriterije i uvjete za izdavanje Odobrenja, uvjete za prijenos Odobrenja iz stavka 6. ovoga
lanka, rok na koji se Odobrenje izdaje te sadraj i nain voenja Registra Odobrenja
propisuje ministar pravilnikom.
lanak 27.
(1) Športski, odnosno rekreacijski ribolov u ribolovnom moru Republike Hrvatske dopušteno
je obavljati temeljem vaee dozvole za športski ribolov na moru, odnosno dozvole za
rekreacijski ribolov na moru (u daljnjem tekstu: dozvola).
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, osobama mlaima od 14 godina dopušteno je bez
posjedovanja dozvole obavljati rekreacijski ribolov odmetom s jednim povrazom, sa ili bez
korištenja štapa.
Vrste dozvola
lanak 28.
a) godišnje rekreacijske dozvole koje vrijede za kalendarsku godinu
b) godišnje športske dozvole mogu biti izdane samo lanovima Hrvatskog saveza za športski
ribolov na moru (u daljnjem tekstu: Savez) i vrijede za kalendarsku godinu
c) jednodnevne športske i rekreacijske dozvole
d) višednevne športske i rekreacijske dozvole
e) posebne dozvole:
- za ribolov ostima, vršama za lov ribe, stajaim parangalima i upotrebu umjetne rasvjete
(ferala), koje se mogu izdati samo uz posjedovanje godišnje dozvole
23
- za ribolov udiarskim alatima za veliku ribu, koje se mogu izdati samo uz posjedovanje
godišnje športske dozvole
- za ribolov u dijelovima mora koji su zaštieni na temelju propisa o zaštiti prirode u
kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode.
(2) Cijene pojedinih kategorija dozvola iz stavka 1. ovoga lanka propisuje ministar
pravilnikom.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga lanka visinu naknade za posebnu dozvolu za ribolov u
zaštienim podrujima u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode
propisuje nadlena javna ustanova.
Izdavanje i prodaja dozvola za športski ribolov na moru i rekreacijski ribolov na moru
lanak 29.
(1) Sve vrste dozvola u elektronikom obliku izdaje ministarstvo.
(2) Godišnje dozvole se izdaju u razdoblju od 1. prosinca do 1. oujka.
(3) Dnevne i višednevne dozvole za športski ribolov na moru mogu se izdati samo lanovima
nacionalnih saveza za športski ribolov.
(4) Sve vrste dozvola prodaju ministarstvo i pravne ili fizike osobe koje za to ovlasti
ministarstvo.
(5) Iznimno od stavka 4. ovoga lanka dozvole za športski ribolov na moru prodaje Savez, a
posebne dozvole za ribolov u dijelovima mora koji su zaštieni na temelju propisa o zaštiti
prirode prodaje nadlena javna ustanova.
(6) Prodaju dozvola, njihovu evidenciju kao i sadraj ugovora o prodaji dozvola temeljem
ovlaštenja propisuje ministar pravilnikom.
(7) Pravne i fizike osobe koje prodaju dozvole dune su ministarstvu dostavljati izviješa o
prodanim dozvolama.
(8) Sadraj, oblik i rokove dostave izviješa iz stavka 7. ovoga lanka propisuje ministar
pravilnikom.
lanak 30.
(1) Ribolovcu je temeljem dozvole dopušteno korištenje udiarskih alata i to odmeta,
kanenice, panule i kuke za lov glavonoaca uz korištenje štapa ili bez njega, te je dopušteno
sakupljanje morskih organizama: školjkaša, pueva i mnogoetinaša, a temeljem posebnih
dozvola dopušten je ribolov samo onim alatima za koje je izdana posebna dozvola.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka u športskom ribolovu dopuštena je upotreba i
podvodne puške.
(3) Nain uporabe, vrste, karakteristike i koliinu te nain oznaavanja ribolovnih alata i
opreme koja se smije upotrebljavati u obavljanju športskog, odnosno rekreacijskog ribolova
na moru propisuje ministar pravilnikom.
24
(1) Ribolov podvodnom puškom dozvoljen je samo u športskom ribolovu.
(2) Pri obavljanju ribolova podvodnom puškom ribolovac mora biti propisno oznaen
sukladno posebnom propisu kojim su regulirane podvodne aktivnosti.
(3) Ribolov podvodnom puškom zabranjen je od zalaska do izlaska sunca.
(4) Ribolov podvodnom puškom smije se obavljati samo ronjenjem na dah.
(5) Zabranjeno je obavljanje ribolova podvodnom puškom osobama mlaima od 16 godina.
Posebne odredbe za športski i rekreacijski ribolov
lanak 32.
(1) U športskom ribolovu na moru i rekreacijskom ribolovu na moru zabranjen je ulov
plavoperajne tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius), lov velikih rakova te
sakupljanje koralja i spuava.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, u rekreacijskom ribolovu na moru dopušten je ulov
plavoperajne tune (Thunnus thynnus), iskljuivo u okviru rekreacijskog ribolova na trofejne
primjerke.
(3) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka u športskom ribolovu na moru dopušten je ulov
plavoperajne tune (Thunnus thynnus) samo u okviru natjecanja iz lanka 34. ovoga Zakona
kojima je odobrena kvota.
(4) Sezonu ribolova, ogranienja ulova po kategoriji ribolova te po plovilu, karakteristike i
koliinu ribolovnih alata i opreme, uvjete i nain provedbe ribolova na trofejne primjerke,
nain izvještavanja, rokove, obvezu prijave ulova i nain postupanja s ulovljenim primjercima
propisuje ministar pravilnikom.
Oznaavanje ulova i dopuštene koliine u športskom i rekreacijskom ribolovu
lanak 33.
(1) Jedinke odreenih vrsta riba ulovljenih u športskom i rekreacijskom ribolovu moraju biti
oznaene neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga lanka, ribe ulovljene za vrijeme natjecanja u
športskom ribolovu, oznaavaju se nakon što rezultati vaganja postanu konani.
(3) U športskom ribolovu i rekreacijskom ribolovu dopušteno je dnevno uloviti i sakupiti do
pet kilograma riba i drugih morskih organizama po ribolovcu, a dopuštena dnevna koliina
ulova moe biti vea za masu jedne ribe ili drugoga morskog organizma kojim se premašuje
dopuštenih pet kilograma.
(4) Športski i rekreacijski ribolovac ne smije uz sebe imati veu koliinu ribe i drugih morskih
organizama ulovljenih u športskom, odnosno rekreacijskom ribolovu od koliine propisane
stavkom 3. ovoga lanka.
(5) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga lanka dopuštena koliina dnevnog ulova po plovilu
moe biti dodatno ograniena kao i koliina pojedinih vrsta riba u masi ulovljenih primjeraka
ili njihovom broju.
25
(6) Nain oznaavanja odreenih vrsta riba iz stavka 1. ovoga lanka, te koliinu i vrste
dopuštenog dnevnog ulova iz stavaka 3. i 5. ovoga lanka propisuje ministar pravilnikom.
Natjecanja
lanak 34.
(1) Natjecanja u športskom ribolovu ne smiju se odrati bez rješenja o odobrenju i uvjetima
natjecanja u športskom ribolovu na moru koje na zahtjev organizatora natjecanja donosi
ministarstvo.
(2) Ukoliko se natjecanje odrava u nacionalnom parku, parku prirode ili posebnom rezervatu
potrebno je ishoditi i dopuštenje ministarstva nadlenog za poslove zaštite prirode.
(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga lanka nije dopuštena alba, ali se moe pokrenuti
upravni spor.
(4) Natjecanja u športskom ribolovu organiziraju se u skladu s Kalendarom natjecanja koji
donosi Savez.
(5) Savez je obvezan ministarstvu dostaviti Kalendar natjecanja do 31. prosinca tekue godine
za narednu godinu.
(6) Savez moe dopuniti ili izmijeniti Kalendar natjecanja nakon njegova donošenja uz
suglasnost ministarstva.
(7) Za vrijeme trajanja natjecanja u športskom ribolovu koliina ulova po pojedinom
natjecatelju ili za cijelo natjecanje nije ograniena.
(8) Iznimno od stavka 7. ovoga lanka, koliina ulova u natjecanju moe biti ograniena
rješenjem iz stavka 1. ovoga lanka ako se love vrste iji je ulov ogranien.
(9) Rješenjem iz stavka 1. ovoga lanka moe se u vrijeme i na podruju odvijanja natjecanja
ograniiti obavljanje ostalih vrsta ribolova.
Ribolov u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija
lanak 35.
(1) Ribolov u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija otvorenih
za javnost moe se obavljati samo na temelju rješenja koje na zahtjev donosi ministarstvo.
(2) Ministarstvo u rješenju iz stavka 1. ovoga lanka odreuje uvjete pod kojima se smije
obavljati ribolov u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija
otvorenih za javnost.
(3) Za ribolov u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe u podrujima zaštienim prema
posebnom zakonu mora se ishoditi i odobrenje o uvjetima zaštite prirode koje izdaje
ministarstvo nadleno za poslove zaštite prirode.
(4) Rješenje iz stavka 1. ovoga lanka mora se uvijek nalaziti uz korisnika za vrijeme
obavljanja ribolova.
(5) Ribolov iz stavka 1. ovoga lanka moe se rješenjem dopustiti samo pravnim i fizikim
osobama koje su registrirane za obavljanje navedenih djelatnosti.
26
(6) Rješenje iz stavka 1. ovoga lanka ministarstvo je duno dostaviti ministarstvu nadlenom
za unutarnje poslove, ministarstvu nadlenom za pomorstvo, ministarstvu nadlenom za
znanost i obrazovanje i ministarstvu nadlenom za obranu.
(7) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga lanka nije dopuštena alba, ali se moe pokrenuti
upravni spor.
Ribolovni turizam
lanak 36.
(1) U obavljanju ribolovnih operacija u ribolovnom turizmu smije sudjelovati samo ovlaštenik
povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, odnosno njegovi zaposlenici.
(2) U obavljanju ribolovnog turizma na ovlaštenika povlastice za obavljanje gospodarskog
ribolova na moru na odgovarajui nain se primjenjuju i odredbe posebnih propisa kojima se
ureuje pruanje usluga u turizmu i/ili ugostiteljstvu.
Ovlaštenje za ribolovni turizam
lanak 37.
(1) Ribolovni turizam smije se obavljati samo na temelju ovlaštenja za ribolovni turizam koje
na zahtjev vlasnika plovila upisanog u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na
moru izdaje ministarstvo rješenjem uz koje se izdaje i obrazac ovlaštenja za ribolovni turizam.
(2) Uvjeti za izdavanje ovlaštenja za ribolovni turizam su posjedovanje plovila koje je upisano
u vaeu povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru te dokaz da je navedenim
plovilom dozvoljeno pruanje turistikih usluga odnosno usluga prijevoza putnika sukladno
posebnim propisima.
(3) Ministarstvo vodi Registar ovlaštenja za ribolovni turizam u elektronikom obliku.
(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga lanka nije dopuštena alba, ali se moe pokrenuti
upravni spor.
(5) Obrazac ovlaštenja za ribolovni turizam, te sadraj i nain voenja Registra ovlaštenja za
ribolovni turizam propisuje ministar pravilnikom uz prethodno mišljenje ministra nadlenog
za turizam.
lanak 38.
(1) Ovlaštenje za ribolovni turizam ukinut e se:
– na zahtjev vlasnika plovila na koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova
na moru
– prestankom vaenja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
– ukoliko se nakon izdavanja ovlaštenja za ribolovni turizam utvrdi da više nisu ispunjeni
uvjeti za izdavanje ovlaštenja iz lanka 37. ovoga Zakona.
(2) Ovlaštenje za ribolovni turizam poništit e se ako je nakon izdavanja ovlaštenja za
ribolovni turizam utvreno da je isto izdano na temelju dostavljenih netonih podataka i
pogrešno utvrenih injenica.
27
(3) U sluajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga lanka ministarstvo donosi rješenje protiv kojeg nije
dopuštena alba, ali se moe pokrenuti upravni spor.
IV. MJERE UPRAVLJANJA RIBARSKOM FLOTOM
Registar ribarske flote
lanak 39.
(1) Sva ribarska plovila koja se koriste u gospodarskom i malom obalnom ribolovu, kao i
plovila u akvakulturi moraju biti upisana u Registar ribarske flote. Ministar e pravilnikom
propisati i obvezu voenja Registara flote za plovila u negospodarskim kategorijama ribolova.
(2) Registar ribarske flote vodi ministarstvo u elektronikom obliku.
(3) Ministarstvo izdaje vlasniku plovila izvod iz Registra ribarske flote.
(4) Ministar donosi pravilnik o izgledu i nainu izdavanja izvoda iz Registra ribarske flote.
(5) Ministarstvo nadleno za pomorstvo u ijoj je nadlenosti voenje upisnika brodova i
oevidnika brodica Republike Hrvatske, razmjenjuje podatke u procesu voenja Registra
ribarske flote s ministarstvom te je odgovorno za tonost i vjerodostojnost podataka o
plovilima.
(6) Ministarstvo e omoguiti da podaci vezani uz provedbu meunarodnih propisa o
upravljanju ribarskom flotom budu dostupni odgovarajuim meunarodnim organizacijama,
kojih je Republika Hrvatska lanica.
(7) Ministar donosi pravilnik o uzorkovanju za identifikaciju ribarskih plovila kod kojih
postoji rizik o manjoj prijavljenoj snazi porivnog motora od stvarne snage.
Raspolaganje kapacitetom
lanak 40.
(1) Kapacitet ribarske flote predstavlja ukupni kapacitet plovila koja su upisana u Registar
ribarske flote izraen u tonai (GT) i snazi porivnog stroja (kW). U ukupni kapacitet ribarske
flote ne ubraja se kapacitet plovila koja su izašla iz ribarske flote.
(2) Kapacitet ribarske flote Republike Hrvatske ne smije u niti jednom trenutku prijei
vrijednost maksimalne dopuštene granice kapaciteta ribarske flote Republike Hrvatske u
skladu s odredbama Zajednike ribarstvene politike.
(3) Kapacitet flote moe biti aktivni i pasivni.
(4) Aktivni kapacitet ukljuuje ukupni kapacitet plovila izraen u tonai (GT) i snazi (kW)
upisanih u vaee povlastice.
(5) Pasivni kapacitet ukljuuje kapacitet izraen u tonai (GT) i snazi (kW), a odnosi se na:
- razliku kapaciteta izmeu plovila upisanih u povlasticu u sluaju zamjene plovila novim
plovilom manje snage i/ili manje tonae ili zamjene porivnog stroja novim, ali manje snage ili
- kapacitet koji je prešao na raspolaganje dravi.
(6) U okviru Registra ribarske flote, ministarstvo vodi evidenciju o aktivnom i pasivnom
kapacitetu ribarske flote.
28
(7) Vlasnici plovila na koja je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova mogu
raspolagati pasivnim kapacitetom iz stavka 5. podstavka 1. ovoga lanka, kroz period od
najviše tri godine, a smiju ga ustupiti drugim vlasnicima plovila u cijelosti ili u najviše dva
dijela.
(8) Izjava o ustupanju, odnosno preuzimanju kapaciteta mora se dostaviti ministarstvu uz
zahtjev za izmjenom podataka u povlastici.
(9) U cilju upravljanja aktivnostima ribarske flote ministar e pravilnikom propisati kapacitet,
broj i karakteristike ribarskih plovila po pojedinom podruju, ribolovnim zonama i ribolovnim
podzonama i vrstama ribolova, ukupni kapacitet ribarske flote izraen u GT i kW po
pojedinom podruju, ribolovnim zonama i ribolovnim podzonama i vrstama ribolova te nain,
uvjete i kriterije za ustupanje/preuzimanje kapaciteta izraenog u GT i/ili kW.
V. MJERE PRAENJA ULOVA
lanak 41.
(1) Svi ovlaštenici povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i povlastica za
mali obalni ribolov moraju voditi podatke o ulovu te ih dostavljati ministarstvu.
(2) Oblik, sadraj i nain voenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na
moru propisuje ministar pravilnikom.
lanak 42.
(1) Ministar e naredbom odrediti vrste ribolovnih alata i segment flote iz kojih se ostvaren
ulov smije iskrcavati i prvi put stavljati na trište na samo odreenim iskrcajnim mjestima.
(2) Popis iskrcajnih mjesta iz stavka 1. ovoga lanka odlukom donosi Vlada Republike
Hrvatske na prijedlog ministarstva i ministarstva nadlenog za pomorstvo.
(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga lanka, iskrcaj se moe obaviti izvan iskrcajnog
mjesta na mjestima koja odredi nadlena luka kapetanija, ako je to potrebno zbog sigurnosti
plovidbe.
lanak 43.
(1) Prva prodaja obavlja se kod registriranog prvog kupca, u aukcijskom centru ili kod
organizacije proizvoaa.
- subjekti u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenih objekta
- subjekti u poslovanju s hranom koji se bave ugostiteljstvom
- ovlaštenici povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.
29
(3) Registrirani prvi kupci, subjekti u poslovanju s hranom koji se bave ugostiteljstvom
proizvode ribarstva kupljene u prvoj kupnji smiju ponuditi samo korisnicima unutar
ugostiteljskog objekta kojeg koriste.
kupci samo za prvu prodaju vlastitog ulova.
(5) Za proizvode ribarstva namijenjene prvoj prodaji u kasnijoj fazi odgovorna osoba
odobrenog objekta duna je ispuniti potvrdu o preuzimanju u elektronikom obliku i dostaviti
ministarstvu u propisanom roku.
(6) Ministarstvo vodi registar prvih kupaca u elektronikom obliku.
(7) Registrirani prvi kupci duni su dostavljati ministarstvu prodajne listove u elektronikom
obliku.
(8) Ministarstvo rješenjem registrira prve kupce.
(9) Protiv rješenja iz stavka 8. ovoga lanka nije dopuštena alba, ali se moe pokrenuti
upravni spor.
(10) Ministarstvo donosi rješenje kojim ukida rješenje iz stavka 8. ovoga lanka te briše
registrirane prve kupce iz registra u sljedeim sluajevima:
- podnesenog zahtjeva ovlaštene osobe
- prestankom obavljanja djelatnosti.
(11) Sadraj i oblik prodajnog lista te sadraj registra prvih kupaca propisuje ministar
pravilnikom.
Vaganje
lanak 44.
(1) Vaganje proizvoda ribarstva se obavlja na iskrcajnom mjestu prije nego se proizvodi
ribarstva uskladište ili prodaju.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka ministarstvo rješenjem odobrava vaganje proizvoda
ribarstva u odobrenim objektima u Republici Hrvatskoj te na ribarskim plovilima koja
iskrcavaju u Republici Hrvatskoj.
(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga lanka nije dopuštena alba, ali se moe pokrenuti
upravni spor.
(4) Ministarstvo donosi rješenje kojim ukida rješenje iz stavka 2. ovoga lanka u sljedeim
sluajevima:
- prestankom obavljanja djelatnosti.
(5) Postupak vaganja i evidencije te postupak i uvjeti odobravanja vaganja na ribarskim
plovilima i u odobrenim objektima propisuje ministar pravilnikom.
30
(1) Proizvode ribarstva koji se prevoze cestovnim prijevoznim sredstvima s iskrcajnog mjesta
do prvog objekta treba pratiti transportni dokument.
(2) Transportni dokument popunjava registrirani prijevoznik prije poetka prijevoza.
(3) Sadraj, oblik i nain dostave transportnog dokumenta propisuje ministar pravilnikom.
Sljedivost
lanak 46.
(1) Svi proizvodi ribarstva moraju biti sljedivi od izlova ili sakupljanja, iskrcaja, prijevoza i
skladištenja, prerade i distribucije do maloprodaje.
(2) Proizvodi ribarstva moraju biti oznaeni oznakom lota ili serije u svim fazama sljedivosti
navedenim u stavku 1. ovoga lanka.
(3) Nain oznaavanja oznakama serija ili lotova te uvjete za dokaz sljedivosti propisuje
ministar pravilnikom.
lanak 47.
U svrhu praenja ribolova, sluajnog ulova i prometa, osim podataka propisanih ovim
Zakonom, ministarstvo moe zatraiti i koristiti i druge podatke koje su fizike i pravne osobe
dune voditi sukladno drugim propisima.
Ovlašteni promatrai
lanak 48.
(1) Ministar rješenjem imenuje ovlaštene promatrae za prikupljanje podataka i ovlaštene
promatrae zaduene za kontrolu na odreeno razdoblje (u daljnjem tekstu: ovlašteni
promatrai).
(2) Zapovjednik ribarskog plovila duan je primiti na plovilo ovlaštene promatrae.
(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga lanka nije dopuštena alba, ali se moe pokrenuti
upravni spor.
(4) Ministarstvo donosi rješenje kojim ukida rješenje iz stavka 1. ovoga lanka u sluaju:
- utvrenih nesukladnosti u postupanju ovlaštenog promatraa tijekom prikupljanja podataka
ili tijekom provedbe kontrole
- prestankom potrebe za ovlaštenim promatraima prije isteka roka vaenja rješenja iz stavka
1. ovoga lanka.
(5) Uvjete i nain rada ovlaštenih promatraa ministar propisuje pravilnikom.
31
- izradu i provedbu godišnjih planova prikupljanja podataka te koordinaciju na nacionalnoj
razini
- sklapanje odgovarajuih ugovora za provedbu godišnjih planova prikupljanja podataka u
ribarstvu iz lanka 8. stavka 6. ovoga Zakona s nadlenim tijelom iz lanka 8. stavka 4. ovoga
Zakona i, prema potrebi, drugim tijelima
- praenje i nadzor operativne provedbe godišnjih planova prikupljanja podataka
- prikupljanje, obradu i distribuciju statistikih podataka vezanih uz godišnji plan prikupljanja
podataka
lanak 50.
(1) Za potrebe prikupljanja društveno-gospodarskih podataka u okviru provedbe godišnjeg
plana prikupljanja podataka u ribarstvu iz lanka 8. stavka 6. ovoga Zakona fizike i pravne
osobe iz lanka 6. stavka 2. ovoga Zakona, dune su ministarstvu na propisanim obrascima i u
propisanom roku dostavljati tone i potpune knjigovodstvene i druge podatke o financijskim i
poslovnim aktivnostima u ribolovu i preradi proizvoda ribarstva.
(2) Dostavu podataka u okviru provedbe godišnjeg plana prikupljanja podataka u ribarstvu
propisuje ministar pravilnikom.
lanak 51.
(1) Ribarska plovila ija duljina preko svega iznosi 12 ili više metara moraju imati instaliran
ureaj za satelitsko praenje ribarskih plovila koji je u punoj funkciji (u daljnjem tekstu: VMS
ureaj).
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka ribarska plovila neovisno o duljini moraju imati
instaliran VMS ureaj koji je u punoj funkciji ukoliko podlijeu obvezi izdavanja Odobrenja
iz lanka 26. stavka 1. ovoga Zakona ili ukoliko raspolau individualnom dopuštenom
koliinom ulova za neku vrstu.
(3) Vlasnik ribarskog plovila duan je omoguiti pristup na ribarsko plovilo osobama
odgovornim za instaliranje, odravanje, deinstaliranje i zamjenu VMS ureaja.
(4) U sluaju kvara VMS ureaja ribarsko plovilo smije napustiti luku samo uz prethodno
izdano odobrenje Ribarskog monitoring centra.
(5) Nakon izvršenog postavljanja vlasnik ribarskog plovila potpisuje zapisnik o postavljanju i
ugovor o korištenju VMS ureaja.
(6) Napajanje VMS ureaja mora biti na propisan nain plombirano te se plomba ne smije
neovlašteno skidati s ureaja.
(7) Ministarstvo vodi evidenciju plombiranih VMS ureaja u elektronikom obliku.
32
(8) Odredbe ovoga lanka na odgovarajui nain primjenjuju se i na plovila koja sudjeluju u
rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka plavoperajne tune (Thunnus thynnus).
(9) Primjena odredbi Uredbe Vijea (EZ) br. 1224/2009 i Provedbene uredbe Komisije (EU)
br. 404/2011 koje se odnose na satelitski sustav za praenja plovila primjenjuje se na
odgovarajui nain i na ribarska plovila iji duljina preko svega iznosi manje od 12 metara.
(10) Ministar e pravilnikom propisati nain korištenja VMS ureaja i nain praenja kretanja
ribarskih plovila.
lanak 52.
(1) Ribarska plovila ija duljina preko svega iznosi 12 ili više metara moraju imati instaliran
ureaj s pripadajuim softverom za elektroniko biljeenje i slanje podataka iz oevidnika o
ribolovu, prekrcajne i iskrcajne deklaracije, koji je u punoj funkciji i ini sustav za
elektroniko biljeenje i slanje podataka (u daljnjem tekstu: e-oevidnik).
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka ribarska plovila neovisno o duljini moraju imati
instaliran e-oevidnik ukoliko podlijeu obvezi izdavanja Odobrenja iz lanka 26. stavka 1.
ovoga Zakona ili ukoliko raspolau individualnom dopuštenom koliinom ulova za neku
vrstu.
(3) Vlasnik ribarskog plovila duan je omoguiti pristup na ribarsko plovilo osobama
odgovornim za instaliranje, odravanje, deinstaliranje i zamjenu e-oevidnika.
(4) Nakon izvršenog postavljanja e-oevidnika vlasnik ribarskog plovila potpisuje zapisnik o
postavljanju i ugovor o korištenju e-oevidnika.
(5) Zapovjednik plovila u ribolovu na ribarskom plovilu na kojem je instaliran e-oevidnik
duan je biljeiti i slati podatke iz oevidnika o ribolovu, prekrcajne i iskrcajne deklaracije
elektronikim putem Ribarskom monitoring centru.
(6) Zabranjeno je uništiti, oštetiti, onesposobiti ili na drugi nain ometati rad e-oevidnika.
(7) Zapovjednik ribarskog plovila koji je duan biljeiti i dostavljati podatke iz oevidnika o
ribolovu, prekrcajne i iskrcajne deklaracije u papirnatom obliku moe umjesto toga biljeiti