of 41/41
Vispārējās prasības elektroapgādei Dispečervadības direktors G. Kacēns 24. 04. 2013.

Vispārējās prasības elektroapgādei...Ārstniecības iestāžu elektroapgāde, ieteikumi tās uzlabošanai. Rīgas pilsētas Dispečervadības centra vadītājs A. Gēbels Satura

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Vispārējās prasības elektroapgādei...Ārstniecības iestāžu elektroapgāde, ieteikumi tās...

 • Vispārējās prasības elektroapgādei

  Dispečervadības direktors G. Kacēns

  24. 04. 2013.

 • Satura rādītājs.

  1. Vispārējās prasības elektroapgādei

  Sprieguma kvalitāte.

  Elektroapgādes pārtraukumi.

  Sprieguma iekritumi (nosēdieni);

  Normatīvie dokumenti, kas reglamentē elektroapgādi

  Latvijas Republikā.

  2. ST piedāvātā vienošanās par sadarbību (nolikums) ar

  ārstniecības iestādēm.

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

 • Pārvade

  Sadale

  Klientu elektroapgādes shēma. Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

 • 4

  Pārvades elektrotīkli:

  330 kV līnijas - 1 250 km;

  110 kV līnijas - 4 000 km;

  330 kV, 110 kV apakšstacijas 134;

  starpsavienojumi -13

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

 • Kopējais elektropārvades līniju garums 94 700 km

  gaisvadu līnijas 69 568 km

  kabeļu līnijas 25 132 km

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

  Sadales elektrotīkli (0,4 kV - 20 kV):

 • Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

  Bojājumu skaits 2012. gadā - 41062

  Vidspriegumā (6-20 kV) - 7192

  Zemspriegumā (0,23- 0,4kV)- 33870

 • Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

  Pārvade

  Sadale

  AS “Augstsprieguma tīkls”

  AS “Sadales tīkls”

  Bojājums

  elektroapgādes līnijā

  izraisa sprieguma

  pārtraukumu, kura

  ilgums atkarīgs no

  bojājuma rakstura un

  izbūvētās

  automātikas.

  Sprieguma

  iekritumu var izraisīt

  bojājums 330 kV un

  110 kV tīklā, kā arī

  bojājums 6-20 kV

  tīklā, kas nav tiešā

  klienta

  energoapgādes līnija.

 • Normatīvie dokumenti, kas reglamentē elektroapgādi

  Latvijas Republikā.

  Enerģētikas likums. (spēkā no 06. 10. 1998.)

  Elektroenerģijas tirgus likums (spēkā no 25. 05. 2005.)

  Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.914

  ’’Elektroenerģijas tirdzniecības noteikumi’’, apstiprināti 2011.

  gada 15. decembrī;

  Standarts LVS EN 50160:2010 "Publisko elektroapgādes tīklu

  sprieguma raksturlielumi’’(spēkā ar 2012. gada 1. janvāri),

  apstiprināti ar 2011. gada 4. oktobra Ministru Kabineta

  noteikumiem Nr. 7594

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

 • Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

  Par standartu LVS EN 50160:2010 "Publisko

  elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi’’,

  2011. gada 4. oktobrī Ministru Kabinets apstiprināja noteikumus Nr.

  759, kurā noteikts:

  1. Noteikumi nosaka obligāti piemērojamo standartu, kas

  attiecināms uz publisko elektroapgādes tīklu spriegumu.

  2. Lai nodrošinātu elektroenerģijas sprieguma kvalitāti publiskajos

  elektroapgādes tīklos, sistēmas operatoriem jāpiemēro

  standarts LVS EN 50160:2010 "Publisko elektroapgādes tīklu

  sprieguma raksturlielumi".

  3. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

  LVS EN 50 160 barošanās sprieguma vērtība publiskā

  zemsprieguma tīklā Un = 230 V (starp fāzes vadiem un

  nullvadu).

 • Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

  Piegādātājs nodrošina

  elektroenerģijas sprieguma

  vērtību robežās no 230V -15%

  līdz 230V +10% uz piegādātāja

  elektroietaises piederības

  robežas 0,4 kV tīklā un

  ±10% 6-20 kV tīklā.

  Sprieguma kvalitātes standarts

  LVS EN 50160:2010 pieļauj

  sprieguma iekritumus un

  standartā to daudzums netiek

  ierobežots.

  Par notikušajām sprieguma

  svārstībām vai iekritumiem tiek

  uzskatīts, ja sprieguma

  vērtība samazinās no 90%

  līdz 1% uz laiku īsāku par 3

  sekundēm.

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  Spriegum

  s [V

  ]

  Laiks [sekundēs]

  Sprieguma iekritiens

  LVS EN 50160:2010 (prasības attiecībā uz sprieguma

  kvalitāti)

 • Izraksts no Ministru kabineta noteikumiem Nr.914

  ’’Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi’’

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

  P.4. Elektroietaišu piederības robežu starp lietotāju un sistēmas

  operatoru nosaka aktā, kas ir pieslēguma līguma, elektroenerģijas

  piegādes vai sistēmas pakalpojumu līguma sastāvdaļa. Ja puses nav

  vienojušās citādi, tās apkalpo savas elektroietaises līdz piederības

  robežai.

  P.48. Lietotājs ir atbildīgs par savu elektroiekārtu un elektroietaišu

  pieslēgšanu, tehnisko stāvokli un kvalificētu apkalpošanu atbilstoši

  normatīvajiem aktiem, kas nosaka elektroietaišu tehniskās

  ekspluatācijas un drošības tehnikas prasības. Lietotājs var slēgt

  līgumu par elektroietaišu apkalpošanu ar juridisku vai fizisku personu,

  kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir ieguvusi tiesības veikt

  šādus darbus.

 • P.62. Lietotājs pats pieņem lēmumu par nepieciešamo

  elektroapgādes drošumu, tas ir, nepieciešamību novērst

  elektroenerģijas piegādes pārtraukumus un savu elektroietaišu

  bojājumus, kas var rasties atsevišķu elektroapgādes sistēmas

  elementu bojājumu, remonta vai plānoto atslēgumu laikā.

  P.63. Lietotājs, kura elektroietaisēm nav pieļaujami

  elektroenerģijas piegādes pārtraukumi, sprieguma iekritumi un

  pārspriegumi, veic papildpasākumus nepieciešamā

  elektroapgādes drošuma sasniegšanai. Rezerves pieslēgumu,

  neatkarīgu barošanas avotu un spriegumu stabilizējošās ierīces,

  kā arī pārslēgšanas automātiku uzstāda un ierīko par lietotāja

  līdzekļiem.

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

  Izraksts no Ministru kabineta noteikumiem Nr.914

  ’’Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi’’

 • Izraksts no Enerģētikas likuma.

  1.pants Likumā ir lietoti šādi termini:

  enerģijas lietotājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas no

  energoapgādes komersantiem pērk un savām vajadzībām patērē

  konkrētā veida enerģiju vai kurināmo vai lieto to energoapgādē vai cita

  veida komercdarbībā;

  energoapgādes komersants — licencēts vai reģistrēts komersants,

  kas nodarbojas ar energoapgādi

  enerģijas sadale — energoapgādes veids, kas ietver energoresursu

  vai enerģijas transportēšanu pa vidēja un zema sprieguma tīkliem vai

  augsta, vidēja un zema spiediena vadiem, izņemot enerģijas

  tirdzniecību;

  sadales sistēma — enerģijas sadales tīkls ar visiem sadales funkciju

  veikšanai nepieciešamajiem energoapgādes komersanta objektiem,

  kurus izmanto enerģijas transportēšanai un sadalei;

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

 • Izraksts no Enerģētikas likuma.

  3.pants Likuma mērķis :

  1) nodrošināt enerģijas lietotāju efektīvu, drošu un kvalitatīvu apgādi ar

  enerģiju pieprasītajā daudzumā un par pamatotām cenām, dažādojot

  izmantojamo energoresursu veidus, palielinot energoapgādes drošumu

  un ievērojot vides aizsardzības prasības;

  2) veicināt enerģijas efektīvu izmantošanu un līdzsvarotu patēriņu;

  3) nodrošināt enerģijas lietotāju tiesības izvēlēties patērējamās

  enerģijas veidu un tirgotāju;

  4) veicināt ekonomiski pamatotu konkurenci;

  5) noteikt pārvaldes kārtību enerģētikā un energoapgādes komersantu

  darbības organizēšanas un regulēšanas principus;

  6) veicināt vietējo, atjaunojamo un sekundāro energoresursu

  izmantošanu;

  7) veicināt saudzējošu enerģētikas ietekmi uz vidi un vidi saudzējošu

  efektīvu tehnoloģiju izmantošanu.

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

 • Izraksts no Enerģētikas likuma.

  9.Pants nosaka

  (1) Energoapgādes komersanti nodrošina enerģētikā noteikto

  drošības prasību ievērošanu un darbinieku kvalifikācijas

  atbilstību, kā arī tehniskajiem noteikumiem, regulatora

  noteiktajām kvalitātes prasībām un līgumu nosacījumiem

  atbilstošu enerģijas kvalitāti un savu objektu nepārtrauktu

  darbību un atbilstošu tehnisko stāvokli līdz savstarpēji ar

  enerģijas lietotāju noteiktajai savu objektu piederības robežai.

  (2) Enerģijas lietotāji nodrošina to īpašumā, valdījumā vai

  lietojumā esošo tīklu, enerģijas izmantošanas ierīču un iekārtu

  tehnisko apkalpi un apkopi.

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

 • Izraksts no Elektroenerģijas tirgus likuma.

  2. Pants nosaka, ka Likuma mērķis:

  1)izveidot priekšnoteikumus efektīvi funkcionējoša elektroenerģijas

  tirgus darbībai;

  2) nodrošināt, lai visiem elektroenerģijas lietotājiem (turpmāk —

  lietotāji), ievērojot normatīvo aktu prasības, visefektīvākajā

  iespējamajā veidā par pamatotām cenām tiktu droši un kvalitatīvi

  piegādāta elektroenerģija;

  3) nodrošināt visiem lietotājiem tiesības brīvi izvēlēties

  elektroenerģijas tirgotāju;

  4) veicināt elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos

  energoresursus;

  5) veicināt valsts enerģētisko neatkarību, nodrošinot dažādus

  elektroenerģijas ražošanai nepieciešamo energoresursu

  piegādātājus.

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

 • Ārstniecības iestāžu elektroapgāde,

  ieteikumi tās uzlabošanai.

  Rīgas pilsētas Dispečervadības centra vadītājs

  A. Gēbels

 • Satura rādītājs.

  2. Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

  Vispārējie principi.

  Tehniskie risinājumi elektroapgādes uzlabošanai.

  Veicamie pasākumi, lai mazinātu, elektroapgādes pārtraukumu,

  iekritumu (nosēdienu) sekas.

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

 • Vispārejie principi.

  Elektroenerģijas patērētājiem pēc to nozīmes un rakstura ir

  dažādas prasības elektroapgādes drošumam. Elektroapgādes

  drošumu nosaka pārtraukuma ilgums un biežums. Īpaši jūtīgi

  patērētāji šajā sakarā ir ārstniecības iestādes. Elektroapgādes

  drošuma palielināšanai var veikt sekojošus pasākumus:

  izveidojot divpusēju elektropiegādi, pa divām neatkarīgām

  savstarpēji rezervējamām elektrolīnijām no neatkarīgiem

  barošanas avotiem;

  izveidojot automātiskās rezerves ieslēgšanas automātiku (ARI);

  ierīkojot autonomus rezerves barošanas avotus , piemēram,

  dīzeļģeneratorus;

  pielietojot garantētās barošanas iekārtas (UPS).

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

 • Automātiskā rezerves ieslēgšana (ARI) vidsprieguma (10 – 20kV) tīklā

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

 • 110/20/10kV apakšstacijas shēma

  Darbā transformatori TNr.1 un TNr.2, 10kV sajūgslēdži M11 un

  M12 atslēgti, automātiskā rezervē (ARI).

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

 • 110/20/10kV apakšstacijas shēma

  Darbā transformators TNr.2, transformators TNr.1 automātiskā

  rezervē (ARI)

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

 • 24.04.2013 Ārstniecības iestāžu elektroapgāde 23

  10/0,4kV divsekciju transformatoru punkts,

  0,4kV sadalē ARI nav izbūvēts

 • 24.04.2013 Ārstniecības iestāžu elektroapgāde 24

 • 24.04.2013 Ārstniecības iestāžu elektroapgāde 25

 • 24.04.2013 Ārstniecības iestāžu elektroapgāde 26

 • Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

  Slimnīcas elektroapgādes shēma (1).

 • Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

  Slimnīcas elektroapgādes shēma (2)

 • Slimnīcas elektroapgādes shēma (3).

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

 • Veicamie pasākumi, lai mazinātu, elektroapgādes

  pārtraukumu, sprieguma iekritumu (nosēdienu) sekas.

  1. Elektroapgādes pārtraukumu seku mazināšanai:

  Optimāla elektroapgādes shēma

  Elektroapgādes shēmas ar automātisku rezerves ieslēgšanu (ARI)

  Neatkarīgi enerģijas avoti – atbilstošas jaudas dīzeļģeneratori,

  ar automātisku palaišanos sprieguma pārtraukuma gadījumā

  Sadarbība un informācijas apmaiņa

  2. Sprieguma iekritumu seku mazināšanai:

  Iekārtām kurām nav pieļaujami sprieguma iekritumi, to elektroapgādi

  nodrošināt izmantojot garantētās barošanas avotus (UPS –

  uninterruptible power supply)

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

 • ST piedāvātā vienošanās par sadarbību ar

  ārstniecības iestādēm

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

  Dispečervadības direktors G. Kacēns

  24. 04. 2013.

 • Vēstule Veselības aizsardzības Ministrijai un

  ārstniecības iestādēm

  AS "Sadales tīkls" piedāvā noslēgt savstarpējo attiecību nolikumu

  par AS "Sadales tīkls" attiecīgā reģiona Dispečervadības Centra

  un reģionā izvietotās stacionāra tipa ārstniecības iestādes

  savstarpējām attiecībām, kurai ir elektroiekārtu apkalpojošais

  personāls.

  Ārkārtas situācijās ārstniecības iestādes elektroiekārtu apkalpojošais

  personāls operatīvi saņems un nodos informāciju AS "Sadales tīkls"

  dispečeriem saistībā ar stacionārās tipa ārstniecības iestādes

  elektroapgādi, tādējādi paātrinot elektroenerģijas atjaunošanu laiku

  ārstniecības iestādei.

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

 • 1. Vispārīgie noteikumi.

  Nolikums nosaka operatīvās attiecības starp AS „Sadales tīkls”

  …………. Dispečervadības centra personālu (turpmāk DC

  personāls) no vienas puses, Ekspluatācijas nodaļas personālu

  (turpmāk – ST personāls) un …………………(turpmāk -

  Objekta) personālu no otras puses.

  Dispečervadības centra personāls ir ST dispečeri, kuriem ir

  atbilstoša elektrodrošības grupa un piešķirtas operatīvās

  tiesības pārslēgumu veikšanai.

  Objekta personāls ir elektrotehniskais personāls, kuriem ir

  apkalpojamai elektroietaisei atbilstoša elektrodrošības grupa un

  piešķirtas operatīvās tiesības pārslēgumu veikšanai.

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

 • 1. Vispārīgie noteikumi.

  Tikai Objekta personāls var veikt operatīvās sarunas ar DC personālu

  un otrādi. Operatīvās sarunas DC personālam ar Objekta personālu

  notiek pa sakaru līdzekļiem, kas pieslēgtas sarunu ieraksta sistēmai.

  Abām pusēm ir jāapmainās ar personāla sarakstiem, kurā ir jāuzrāda

  personāla vārds, uzvārds, ieņemamais amats, elektrodrošības grupa,

  tiesības rīkoties ar elektroietaisēm, kontakttelefoni ( skat. Pielikumu Nr.

  2.)

  Ja notiek personāla maiņa kādā no pusēm, tad par to jāpaziņo otrai

  pusei rakstiskā formā.

  Abu pušu kontaktinformāciju nedrīkst izpaust trešajām pusēm.

  Šis nolikums jāzina un ir saistošs ST personālam, kuru apkalpes zonā

  atrodas Objekts, un Objekta personālam.

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

 • 2. Iekārtu operatīvā piederība.

  Operatīvā vadība nozīmē, ka rīkojumu iekārtas operatīvā stāvokļa

  izmaiņai dod tas dispečers, kura operatīvajā vadībā iekārta nodota

  saskaņā ar operatīvās piederības sadalījumu. Operatīvajā vadībā

  pamatā ir iekārta, ar kuru, veicot jebkādas darbības (atslēgšanu,

  ieslēgšanu, u. c.), nepieciešama saskaņota vairāku objektu vai

  uzņēmumu operatīvā personāla darbība.

  Operatīvā pārziņa nozīmē, ka rīkojumu iekārtas operatīvā stāvokļa

  izmaiņai var dot tikai pēc atļaujas saņemšanas no tā dispečera, kura

  operatīvajā pārziņā atrodas iekārta. Operatīvā pārziņa tiek noteikta

  iekārtai, kuras darba režīms iespaido kopējo energosistēmas darbu,

  svarīgu lietotāju elektroapgādes drošību, vienlaicīgu vairāku

  struktūrvienību darbu.

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

 • 2. Iekārtu operatīvā piederība

  Objekta tehniskās ekspluatācijas un operatīvās apkalpes robeža

  noteikta saskaņā ar objektu noslēgtā līguma par elektroenerģijas

  piegādi Pielikumā Nr.1 ( skat. Nolikuma Pielikumu Nr.3.)

  Elektroietaises līdz ST apkalpes robežai ir

  …………Dispečervadības centra operatīvā personāla (turpmāk -

  DC personāla) operatīvajā pārziņā. Elektroietaises aiz ST

  apkalpes robežas ir Objekta personāla operatīvajā pārziņā un

  vadībā.

  Komutācijas aparāti aiz ST apkalpes robežas ir DC operatīvajā

  pārziņā.

  AS „Sadales tīkls” neveic elektroietaišu ekspluatāciju un

  modernizēšanu aiz ST apkalpes robežas, izņemot gadījumu, ja

  par to ir noslēgts atsevišķs līgums. Elektroietaišu ekspluatāciju un

  modernizēšanu aiz ST apkalpes robežas veic Objekta īpašnieks.

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

 • Objekta elektroapgādes shēma

  Objekta elektroapgādes shēmā:

  attēlota gan ST, gan Objekta būtiskākās

  elektroietaises ar to operatīvajiem

  apzīmējumiem,

  būtiskākajiem tehniskajiem

  raksturlielumiem;

  apkalpes robeža;

  DC un Objekta personāls un tā

  kontakttelefoni;

  Objekta adrese, uzņēmuma rekvizīti,

  ieskaitot faksu un/vai e-pasta adresi.

  Ja kādā no pusēm notiek personāla

  dežūras (personāls strādā pēc grafika), tad

  elektroapgādes shēmā pietiek norādīt to

  amatus un kontaktelefonus.

  Ja Objektā ir izveidota automātiskā

  rezerves ieslēgšana (ARI), tad

  elektroapgādes shēmā jābūt īsam tā

  loģikas darbības principa aprakstam.

  Ja Objektā ir ģenerējošās ietaises, tad

  elektroapgādes shēmā jābūt tā palaišanas

  un apturēšanas nosacījumu aprakstam.

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

  Objekta elektroapgādes shēma

  Objekta adrese Uzņēmuma rekvizīti

  Lielā iela 2, Rīga, LV-2000

  SIA Objekts

  Reģ. Nr. 83746328423468

  Mazā iela 4, Cēsis, LV-2001, Fax 773438754

  Personāls

  RDD Objekta

  Pr. v. uzvārds, amats Telefons Pr. v. uzvārds, amats Telefons

  1. ETD 67730370 1. J. Lapsa, galv.

  enerģētiķis

  22009876

  2. VETD 67730274 2.

  3. 3.

  ETD darba laiks P-P 7:00-19:00 S 8:00-17:00 Sv -

  Shēma

  ST elektroietaises

  Apkalpes robeža

  Objekta elektroietaises

  Režīmi, ARI un ģenerējošās iekārtas

  TP-2945 normāli darbā TNr.1 un TNr.2. ARI automātisks. Ja spriegums uz 0,4 kV kopnēm

  neparādās, atsl. abi ievada 0,4kV automātsl., automātiski palaižas 100kVA dīzeļģenerators. Pēc

  elektroenerģijas padeves atjaunošanas no ST puses, jāveic manuāla shēmas sakārtošana.

  Saskaņots (v.uzvārds, paraksts, datums)

  DC Objekts

  J. Runcis Paraksts 27.11.2012.

  A. Stūrītis Paraksts 27.11.2012.

  A/st 12

  KS-1-20 L-21

  TP-2945

  A-50

  5 gab. TP

  A/st 23

  KS-2-20 L-25

  A-70

  3 gab. TP

  TP-673 TP-245

  TNr.1

  160kV

  A

  TNr.2

  160kV

  A

  norm. dal.

  Uz objekta patērētājiem G

  KS-2-04 KS-1-04

  100kVA

  norm. dal.

  ARI

 • Personāla pienākumi

  DC personāls ir augstāk stāvošā persona, kura operatīvi apkalpo

  elektroiekārtu.

  Ja energosistēmā tiek veikti plānveida remontdarbi, kas saistīti ar Objekta

  atslēgšanu, tad 5 dienas pirms atslēguma DC personālam jāinformē un 1

  dienu iepriekš jābrīdina Objekta personāls pa iepriekš noteiktajiem

  kontakttelefoniem.

  Ja Objektā jāveic darbi, un tiem nepieciešami pārslēgumi ST

  elektroietaisēs, tad objekta personālam šādi darbi jāpiesaka DC

  personālam vismaz vienu darba dienu pirms plānotajiem darbiem.

  Ja plānotie Darbi objektā iespaido ST klientu elektroapgādi, tad šādi darbi

  DC personālam ir jāpiesaka ne mazāk kā 6 dienas pirms atslēguma.

  Par remontu darbu nobeigšanu personāls viens otru informē pa iepriekš

  noteikto kontakttelefonu, reģistrējot šo zvanu operatīvajā žurnālā.

  Ja Objektā ir iespējams saslēgt paralēli DC operatīvajā vadībā esošās

  elektroietaises, un tiek pārnesta normālā dalījuma vieta, tas jāsaskaņo ar

  DC personālu.

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

 • Personāla pienākumi

  Neplāna un avārijas atslēgumus DC personāls un Objekta personāls

  saskaņo operatīvi.

  Avārijas gadījumos, kas saistīti ar sprieguma pazušanu no ST puses, DC

  personāls uz pieprasījumu informē par to Objekta personālu.

  Pēc bojājuma novēršanas ST iekārtā, DC personāls informē Objekta

  personālu par normālu darba režīmu.

  Objekta personāls nekavējoties ziņo DC personālam par nelaimes

  gadījumiem savās elektroiekārtās, kā arī par bojājumiem, kas var ietekmēt

  elektrotīklu normāla darba režīmu.

  Objekta personāls ir pilnībā atbildīgs par bojājumiem savā elektroietaisē, to

  sekām un novēršanu.

  Abu pušu kontaktēšanās pēc iespējas jāveic primārajām kontaktpersonām -

  elektrotehniskajam personālam.

  No DC personāla puses primārā kontaktpersona ir Elektrotīklu dispečers

  (ETD), kurš vienmēr ir sazvanāms darba laikā. Ārpus ETD darba laika

  primārā kontaktpersona ir Vecākais elektrotīklu dispečers (VETD), kurš ir

  pieejams jebkurā diennakts laikā.

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

 • Situācijā ar vienošanās (nolikuma) sagatavošanu ar

  ārstniecības iestādēm

  Rīgas Dispečervadības centrs (Rīga) - vadītājs Andris Gēbels

  (Rīgas pilsētas 2. slimnīca, Austrumu slimnīca, Stradiņa slimnīca, Jūras medicīnas centrs)

  Pierīgas Dispečervadības centrs (Līči) - vadītājs Ervīns Kļaviņš

  (Siguldas slimnīca, Austrumu slimnīca, Jūras medicīnas centrs)

  Austrumu dispečervadības centrs (Daugavpils) – vadītājs Vilmārs

  Jakovļevs (Rēzeknes slimnīca, Krāslavas slimnīca, Livānu slimnīca)

  Dienvidu dispečervadības centrs (Jelgava) – vadītājs Andris Klišāns

  (Bauskas slimnīcas, Dobeles un apkārtnes slimnīca, Jelgavas pilsētas slimnīca)

  Rietumu dispečervadības centrs (Liepāja) – vadītājs Aivars Kupcis

  Ziemeļu dispečervadības centrs (Daugavpils) – vadītājs Ainārs

  Cekulis (Smiltenes sarkanā krusta slimnīca)

  Ziemeļaustrumu dispečervadības centrs (Aiviekste) – vadītājs

  Andrejs Pučinskis (Alūksnes slimnīca, Gārsenes psihoneiroloģiskā slimnīca)

  Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

 • Ārstniecības iestāžu elektroapgāde

  Paldies par uzmanību!