Click here to load reader

· Web viewKaya ba ninyong lagyan ng pangalan ng nota sa ilalim ng bawat isa? Alin ang huling nota o lundayang tono ng awit? Ano ang tunugan nito? Anong tunugang mayor ang katugon

  • View
    417

  • Download
    71

Embed Size (px)

Text of · Web viewKaya ba ninyong lagyan ng pangalan ng nota sa ilalim ng bawat isa? Alin ang huling...

MSEP

Musika

I LAYUNIN

1. Nabibigyang kahulugan ang awit/tugtugin sa ibat - ibang palakumpasan sa pamamagitan ng angkop na kilos na katawan.

2. Nakalilikha ng angkop na kilos ng katawan sa pagpapakahulugan ng awit/tugtugin sa ibat - ibang palakunpasan.

II PAKSA

Pagapapakahulugan ng Awit/Tugtugin sa Ibat - Ibang Palakumpasan

PELC I.A.1

MGA SANGGUNIAN

Phil. Elem. Learning Competencies, MUSIKA - VI 1997

Singing And Growing Pp. 206 - 209

Musika ng Batang Pilipino 6 Batayang aklat sa MUSIKA VI p. 5 - 8

MGA KAGAMITAN

Piyesa ng mga awit na:

a. Pangdangguhan

b. Bituing Marikit

III MGA GAWAIN

A. PANIMULANG GAWAIN

Iparinig sa mga mga bata ang awit na Lawiswis kawayan: sa tulong ng Cassette.

Ipadama ang ritmo at pulso ng awit sa pamamagitan ng pagpapalakpak, pagpadyak ng paa at pag imbay ng katawan

Itanong: Paano pa kaya natin mabibigyang kahulugan ang awit?

B PANLINANG NA GAWAIN

Patayuin ang mga bata.

Pangkatin ng magkapareha ang bawat bata.

Ipaskil sa pisara ang piyesa ng awit na Lawiswis Kawayan

Ganyakin ang bawat magkapareha na lumikha na angkop na kilos ng katawan upang mabigyang kahulugan ang awit na Lawiswis Kawayan.

Ipatugtog na muli sa cassette ang awit na Lawiswis Kawayan. Pabigyang kahulugan ang awit sa pamamagitan ng angkop na kilos ng katawan na nilikha ng bawat magkapareha.

Hatiin sa 4 0 5 grupo ang mga bata

Papag - aralan sa bawat grupo ang piyesa ng awit na Pandangguhan. Palikhain sila ng angkop na kilos ng katawan upang mabigyang kahulugan ang awit.

Iparinig sa mga nata sa tulong ng cassette ang awit Pangdangguhan.

Itanong: Handa na ba ang bawat grupo sa pagbibigay kahulugan sa awit?

Pamasdan sa mga kaklase ang bawat grupong nagpapakahulugan sa awit na Pandangguhan sa saliw ng cassette.

C. PANGWAKAS NA GAWAIN

Ipasagot

Aling grupo ang nakapaglikha ng angkop na kilos ng katawan sa pagbibigay kahulugan sa awit na Pandangguhan?

Ano ang inyong masasabi tungkol sa gawaing katatapos lamang? Nakatulong kaya ito sa paglinang ng inyong pagkamalikhain? Sa paanong paraan?

IV EBALWASYON

Papiliin ang batang lalaki ng kaparehang babae.

Patugtugin sa cassette ang awit na Bituing Marikit. Sa bawat pagpapatugtog ng buong awit, tumawag ng 5 pares ng mga batang magbibigay kahulugan sa awit sa pamamagitan ng angkop na kilos ng katawan.

V KASUNDUAN

Paano natin mahahasa an gating galing sa pagbibigay kahulugan sa isang awit/tugtugin?

Sining

I MGA LAYUNIN

1. Naiisa - isa ang mga paraan kung paano napapalawak sa paningin ang espasyo sa pamamagitan ng mga linya.

2. Nakalilikha ng malawak na espasyo sa pamamagitan ng mga payak na linya.

II PAKSA

Paglikha ng Malawak na Espasyo sa Pamamagitan ng mga Payak na Linya

PELC 1.A, 1.1 - 1.2

Mga Sanggunian:

PELC - Sining VI

Sining sa Araw - Araw 6 pp. 2 - 5

Mga Kagamitan:

Mga Halimbawang likhang sining na nagpapakita ng malawak na espasyo.

ruler

Coupon Bond

Crayon

III MGA GAWAIN

A. PANIMULANG GAWAIN

Patingnan sa mga bata ang kasunod na mga larawan.

A.

B.

C.

D.

Itanong:

a. Anong uri ng linya ang nakikita nyo sa larawan A? larawan B? larawan C? larawan D?

b. Aling mga linya ang tila papalayo? Tila papalapit?

(Sagot: Tila papalato ang linyang umiikli at lumiliit ang mga pagitan sa isat - isa. Tila papalapit ang linya kapag parang humahaba at lumalaki ang mga pagitan sa isat - isa.)

Sabihin: Maari pa nating palawakin ang mga espasyo sa pamamagitan ng pagdaragdag ng iba pang bagay o linya sa larawan A, B, C, at D na inyong pinagmasdan.

Pagmasdan ang kasunod na larawan.

A.

B.

C.

D.

Itanong:

a. Paano ginagawang malawak ang espasyo sa larawan A?larawan B? larawanC? larawan D?

b. Kaya mo rin kayang gumawa ng sarili mong tanawin? Subukan ang kakayahan.

Ipabigay sa mga bata ang mga pamantayan sa paggawa ng sariling likhang sining.

Gabayan ang mga bata sa kanilang paggawa. Magpatugtog ng mahina tugtugin upang lalong mapukaw ang imahinasyon ng mga bata sa paglikha ng sariling tanawin.

B. PANGWAKAS NA GAWAIN

Ipapaskil o ipadispley sa mga bata ang natapos nilang gawain.

Itanong: Nasunod ba natin ang mga pamantayan sa paggawa? Alin ang hindi? Ano ang dapat nating gawin sa susunod pang mga gawaing pansining?

Papagkwentuhin ang mga bata tungkol sa natapos nilang likhang-sining.

Itanong: Aling likhang - sining ang higit ninyong naibigan? Bakit?

IV EBALWASYON

Pag-aralan ang kasunod na larawan.

1. Aling mga linya ang tila papalayo?

a. mga linyang humahaba at papalaki ang mga

b. mga linyang umiikli at lumiliit ang mga pagitan sa isat-isa.

c. mga linyang malayo sa taong nakatingin dito.

2. Aling mga linya ang tila papalapit?

a. mga linyang parang humahaba at lumalaki ang mga pagitan sa isat-isa.

b. mga linyang umiikli at lumiliit ang mga pagitan sa isat-isa

c. mga linyang malapit sa taong nakakaita nito.

IV KASUNDUAN

Paano pa kaya tayo makalilikha ng mga malawak na espasyong ginagamitan ng mga payak na linya.

EPK

I MGA LAYUNIN

1. Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pag - upo, pagtayo, pagdampot at paglakad.

2. Naisasagawa ang mga gawaing kaugnay ng wastong tikas ng katawan sa pag - upo, pagtayo, pagdampot at paglakad.

II PAKSA

Wastong Tikas ng Katawan sa Pagtato, Pag - upo, Paglakad at Pagdampot

PELC I.A.1

Mga Sanggunian

PELC - EPK - VI

Tayo ng Magpalakas 6 Batayang Aklat

pp.34 - 35

Mga Kagamitan

Tsart ukol sa wastong pagtayo at pag-upo

Aklat o binbag

Masiglang tugtugin

III MGA GAWAIN

A PANIMULANG GAWAIN

Sa saliw ng masiglang tugtugin, magkaroon ng 6 na minutong pagsasanay sa wastong pag - upo, pagtayo,paglakad at pagdampot ng bagay.

IPAGAWA ANG MGA SUMUSUNOD

a. Ipaayos nang pabilog ang lahat ng upuan.

b. Paupuin ng maayos ang mga bata.

c. Pagsimula ng tugtog, patayuin sila.

d. Sa hudyat, palakarin ang mga bata sa paligid ng klasrum (ikalat sa sahig ang mga pisara ng kartolina/papel)

e. Pansamantalang patigilin ang pagtugtog ng cassette. Pagtigil ng tugtog, padamputin ang bawat isa ng mga piraso ng papel/kartolina.

B PANLINANG NA GAWAIN

Itanong: Sino kaya sa atin ang naka-upo, nakatayo, nakapaglakad at nakadampot nang wasto ng piraso ng papel/kartolina?

Ilahad ang kasunod na tsart.

TSART A PAGTAYO

1. Tumayo nang mataas at tuwid ang ulo, nakapaloob ang baba, lapat ang puson, tuwid ang likod, malubay at ralaks ang mga tuhod.

2. Ilapat sa sahig ang mga paa at ituro ang mga daliri nito nang tuwid sa harapan.

3. Dapat liyad ang dibdib at nakasuksok ng bahagya sa ilalim ang puwit.

Ilaylay nang maluwang sa tagiliran ang mga paa

Ipabasa at ipagawa sa mga bata ang bawat hakbang na nasasaad sa tsart A.

Ilahad ang tsart B.

TSART B PAG - UPO

1. Tiyaking tuwid ang guhit mula sa tainga hanggang balakang.

2. Ilapat sa sahig ang mga paa, at kahilera nito ang mga hita at may isang anggulong parisukat ang mga tuhod.

TSART C PAGLAKAD

1. Tumayo muna nang tuwid na may layong sentimetro sa isat - isa ang mga paa.

2. Ibaluktot ang kanang tuhod at ikampay ang kanang paa sa harapan mula sa balakang. Ilagay ang kanang sakong sa sahig habang ang bigat ng katawan ay nakasalalay sa kanang paa

3. Bahagyang ihilig sa harapan ang katawan.

4. Ibali ang kaliwang tuhod, buhatin ang kaliwang paa at itapak ang kaliwang sakong sa sahig. Ilagay ang bigat ng katawan sa kaliwang paa sa pamamagitan ng pagtuwid ng kanang tuhod at pagtulak ng mga daliri ng kanang paa.

5. Dapat katamtaman lamang ang layo ng mga yapak.

TSART D PAGDAMPOT NG ANUMANG BAGAY

1. Palunod na damputin o kunin ang anumang bagay. Dapat manguna ang paa nang 25 - 30 sentimetro mula sa kabilang paa.

2. Panatilihing tuwid ang mga kamay at likod

Ipabasa, imodelo at ipagawa sa mga bata ang bawat hakbang sa tsart b, c, at d.

Ganyakin ang mga batang sumali sa relay na gumagamit ng aklat o binbag.

Ilahad ang kasunod na tsart.

RELEY NA GUMAGAMIT NG AKLAT O BINBAG

1. Humanay sa harap ng itinakdang pamulang - guhit.

2. Ilagay sa ulo ang isang aklat o binbag.

3. Sa hudyat ng guro lumakad ng pasulong hanggang sa lugar na itinakdang balikang - guhit, bumalik sa panimulang guhit.

4. Pagdating sa balikang guhit, bumalik sa panimulang guhit.

5. Ipasa ang hawak na aklat sa kasunod na bata sa hanay. Siya naman ang gagawa ng hakbang 1 - 4 . ulit - ulitin ito hanggang sa makatapos ang huling bata sa hanay.

Ipagawa sa mga nata ang reley sa labas ng klasrum.

C PANGWAKAS NA GAWAIN

Itanong: Nasunod kaya natin ang ating pamantayan at tuntunin sa pagsasagawa ng reley na gumagamit ng aklat/binbag? Alin ang hindi nasunod? Ano ang dapat gawin sa susunod?

IV EBALWASYON

1. Ano ang dapat gawin sa mga tuhod kapag tumatayo?

a. Iunat ng tuwid na tuwid

b. Irelaks o ibaluktot ng bahagya ang isang tuhod.

c. Paikutin nang paikutin.

d. Igiling ng tuloy - tuloy.

2. Saan dapat ituro ang mga daliri ng paa kapag nakatayo?

a. sa harapanc. sa kanan

b. sa kaliwad. sa likuran

Search related