of 19/19
2016 BUOD ng Consolidated Plan ng ESSA ng Washington Pagtugon sa mga kinakailangan ng Seksyon 8302 ng Elementary and Secondary Education Act ng 1965 (ESEA), ayon sa pagsusog ng Every Student Succeeds Act (ESSA) Binago noong: November 13, 2016

BUOD ng Consolidated Plan ng ESSA ng Washington

 • View
  316

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BUOD ng Consolidated Plan ng ESSA ng Washington

 • 2016

  BUOD ng Consolidated Plan ng ESSA ng Washington

  Pagtugon sa mga kinakailangan ng Seksyon 8302 ng Elementary and Secondary Education Act ng 1965 (ESEA), ayon sa pagsusog ng Every Student Succeeds Act (ESSA)

  Binago noong: November 13, 2016

 • OSPI | BUOD ng Consolidated Plan ng ESSA ng Washington 2

  Mga Nilalaman Introduksyon sa Buod ng Consolidated Plan .................................................................................. 3

  1. Mga Pangmatagalang Layunin at Pagsukat sa Pag-unlad sa Isang Partikular na Panahon ..... 4

  Buod ........................................................................................................................................ 4

  Tingnan din ............................................................................................................................. 5

  2. Konsultasyon at Koordinasyon ................................................................................................ 6

  Buod ........................................................................................................................................ 6

  Tingnan din ............................................................................................................................. 6

  3. Pagkuwestyon sa Mga Akademikong Pamantayan at Akademikong Pagtatasa ng Estado .... 7

  Buod ........................................................................................................................................ 7

  Tingnan din ............................................................................................................................. 8

  4. Pananagutan, Pagsuporta at Pagpapahusay sa Mga Paaralan ............................................. 10

  Buod ...................................................................................................................................... 10

  Tingnan Din ........................................................................................................................... 12

  5. Pagsuporta sa Mahuhusay na Guro ...................................................................................... 13

  Buod ...................................................................................................................................... 13

  Tingnan Din ........................................................................................................................... 15

  6. Sumusuporta sa Lahat ng Mag-aaral ..................................................................................... 16

  Buod ...................................................................................................................................... 16

  Mga Kinakailangan na Partikular sa Programa ..................................................................... 17

  Tingnan Din ........................................................................................................................... 19

 • OSPI | BUOD ng Consolidated Plan ng ESSA ng Washington 3

  Introduksyon sa Buod ng Consolidated Plan

  Makakakita sa dokumentong ito ng isang maikling buod ng 2016 Consolidated Plan ng Estado ng Washington para sa pag-abot sa mga layunin ng Every Student Succeeds Act. Ang ESSA ang pumalit sa No Child Left Behind noong Disyembre 10, 2015 bilang ang reauthorization (muling pagpapahintulot) sa Elementary and Secondary Education Act. Ganap na paiiralin ang ESSA sa taong pampaaralan 2017-18.

  Binabago ng ESSA ang mukha ng edukasyon sa buong bansa. Mas naiaangkop at maluwag ito, kaya magagawa ng mga lokal na distrito ng paaralan na mas matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga mag-aaral.

  Sa ESSA, magagawa ng mga estado na alisin ang silo mentality (hindi pagbabahagi ng kaalaman ng isang pangkat sa iba pang pangkat sa iisang organisasyon) sa edukasyon, at iangkop ang kanilang mga pondo upang mas mapahusay ang mga resulta ng mga mag-aaral. Lubos na pinahahalagahan ng ESSA ang pakikipag-ugnayan sa pamilya at komunidad. Direktang tinutugunan ng ESSA ang opportunity gap (pagkakaiba-iba sa mga oportunidad sa pag-aaral) na kinakaharap ng maraming mag-aaral, inaatasan nito ang sistema ng edukasyon ng estado na subaybayan ang datos tungkol sa pagtuturo sa mga mag-aaral, ang kanilang mga guro, at ang mga magagamit nilang tulong upang tiyakin na may access ang lahat ng mag-aaral sa de-kalidad na edukasyon.

 • OSPI | BUOD ng Consolidated Plan ng ESSA ng Washington 4

  1. Mga Pangmatagalang Layunin at Pagsukat sa Pag-unlad sa Isang Partikular na Panahon

  Buod Iminumungkahi ng Washington na magtakda ng mga mapanghamong pangmatagalang layunin na posibleng abutin, ngunit makabago rin. Pinahahalagahan ng mga bagong layunin ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa iba't ibang aspeto, at nakatuon ito sa pagresolba sa mga achievement gap (pagkakaiba-iba sa akademikong pagganap) ng mga subgroup, at hindi sa mga average ng paaralan kung saan maaaring hindi naipapakita ang hindi pagkakapantay-pantay ng oportunidad para sa mga pangkat ng mag-aaral na historically underserved, kapus-palad at nakakatanggap ng mga serbisyo sa English learner at espesyal na edukasyon.

  Sa elementarya at middle school, kung saan may makukuhang datos tungkol sa pagkatuto ng mga mag-aaral, iminumungkahi ng Washington na subaybayan ang lahat ng mag-aaral sa loob ng 20 taon. Layunin nitong bawasan ang learning gap (pagkakaiba-iba sa pagkatuto) nang 50 porsyento sa loob ng 10 taon, bilang panimula sa layuning ito. Gagamit ang Washington ng panibagong sukatan na tinatawag na adequate growth percentile (AGP) upang subaybayan ang pag-unlad. Ang datos sa pagtatasa ng Smarter Balanced ang ginagamit ng AGP sa pagsukat ng kahusayan.

  Para sa mga mag-aaral sa high school, iminumungkahi ng OSPI na gamitin ang porsyentong nakakatugon o mas mataas pa sa pamantayan sa ELA ng Smarter Balanced para sa sukatan sa pagtatakda ng pangmatagalang layunin. Iminumungkahi ng Washington na gamitin ang mga resulta ng mga nasa ika-11 baitang noong 2016-17 bilang ang batayan sa pagtatakda ng pangmatagalang layunin. Hindi na masyadong pagtutuunan ng mga pangmatagalang layunin sa high school ng Washington ang mga average na antas sa kahusayan ng paaralan, sa halip, tututukan nito ang pagresolba sa mga pagkakaiba-iba sa mga antas ng kahusayan ng mga historically underserved na pangkat ng mag-aaral.

  Inaasahang makakapagtapos at magtatapos ang lahat ng mag-aaral. Upang magawa iyon at maipakita ang kahalagahan ng pagkakapantay-pantay sa mga pangkat ng mag-aaral, nagmumungkahi ang Washington ng isang layunin para sa mga high school na nakatuon sa pagresolba sa graduation gap (bilang ng mga nagtapos sa isang baitang kumpara sa bilang ng mga tumungtong sa baitang na iyon). Layunin ng Washington na mapagtapos ang kahit 90 porsyento lang ng bawat subgroup ng mag-aaral sa loob ng 10 taon.

  Magsisimula ang pagsusuri para sa isang partikular na sukatan sa paghusay sa wikang Ingles kapag mayroon dalawang taong datos ng ELPA21, na makukuha sa kalagitnaan ng 2017. Kapag

 • OSPI | BUOD ng Consolidated Plan ng ESSA ng Washington 5

  naitakda na ang sukatan o mga sukatan, makikipagtulungan ang Bilingual Education Advisory Committee at ang Achievement and Accountability Workgroup sa OSPI at sa Lupon ng Edukasyon ng Estado ng Washington na magtakda ng mga pangmatagalang layunin.

  Tingnan din Pagtatasa at Pagsusuri Pananagutan at Pangangasiwa sa Pagkakaiba-iba ng Oportunidad sa Edukasyon Toolkit para sa Pagtatapos Report Card ng Estado ng Washington

  http://www.k12.wa.us/assessment/default.aspxhttp://www.k12.wa.us/Workgroups/EOGOAC.aspxhttp://www.k12.wa.us/GraduationRequirements/GraduationToolkit.aspxhttp://reportcard.ospi.k12.wa.us/summary.aspx

 • OSPI | BUOD ng Consolidated Plan ng ESSA ng Washington 6

  2. Konsultasyon at Koordinasyon Buod Nakibahagi ang OSPI sa isang komprehensibong proseso ng pagpaplano at pagpapaunlad upang magawa ang planong ito.

  Sa nakalipas na sampung buwan, hinati ang gawain sa maraming pangkat at workgroup na may iba't ibang pinagmulan sa buong estado.

  Nagtatag ang OSPI ng isang Consolidated Plan Team (CPT), na siyang mga magiging aktibong miyembro sa paggawa ng Consolidated Plan ng ESSA. Nakatanggap ang pangkat na ito ng mga rekomendasyon para sa plano mula sa 12 workgroup ng ESSA, at ito ang nagbigay ng mga naaprubahang rekomendasyon ng CPT kay Randy Dorn, ang State Superintendent. Nagawa ang Plano sa pamamagitan ng napapanahon at makabuluhang konsultasyon sa mga kinatawan mula sa mga sumusunod: tanggapan ng Gobernador, Lehislatura ng Estado, Lupon ng Edukasyon ng Estado, mga distrito (kasama ang mga nasa probinsya), tribo, guro, punung-guro, iba pang mga pinuno ng paaralan, tauhan para sa suporta sa espesyal na pagtuturo, paraprofessional, tagapangasiwa, magulang at miyembro ng komunidad.

  Nag-host ang OSPI ng tatlong session ng pakikinig, kasama ang dalawang webinar sa buong estado upang makakuha ng pampublikong opinyon bago pa magsimula ang yugto ng pagpapaunlad.

  Inilabas ang Draft na Consolidated Plan noong Nobyembre 14, at binuksan sa komento ng publiko sa loob ng 30 araw. Sa kasalukuyan, may apat na session ng review tour ang OSPI na nagbibigay ng isang pangkalahatang-ideya ng draft na plano, tumutugon sa pagsasama-sama ng Consolidated Plan Team sa mga unang feedback sa plano, at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pagsusumite ng mga komento sa draft na plano.

  Makakakita sa Appendix D ng buong Plano ng isang detalyadong ulat ng pampublikong opinyon at konsultasyon para sa Consolidated Plan.

  Tingnan din Pagpapatupad ng Every Student Succeeds Act Mga Workgroup at Gawain ng ESSA Review Tour ng ESSA Magbigay ng pampublikong komento tungkol sa Consolidated Plan ng ESSA ng

  Washington

  ESSA Consolidated Plan Team

  OSPI ESSA Leadership

  Team

  Account-ability System

  (Lead: Gil Mendoza

  & Ben Rarick)

  Learning & Teaching

  (Lead: Kathe

  Taylor)

  Student Assessment

  System (Lead: Robin

  Munson)

  School & District

  Improvement (Lead:

  Michael Merrin)

  Effective Educators

  (Lead: Maria

  Flores & Sue

  Anderson)

  English Learners

  (EL) (Lead: Mea

  Moore)

  Fiscal (Lead:

  Jennifer Carrougher)

  Report Card

  (Lead: Greg Beck)

  Parent & Community Engagement (Lead: Paula

  Moore)

  Early Childhood Education (Lead: Bob

  Butts)

  Students With

  Disabilities (SWD) (Lead:

  Doug Gill)

  Supt. of Public Instruction

  Federal Programs (Lead: Gayle

  Pauley)

  http://www.k12.wa.us/essahttp://www.k12.wa.us/esea/essa/pubdocs/ESSAWorkgroupsTasks.pdfhttp://www.k12.wa.us/ESEA/ESSA/ConsolidatedPlanReview.aspxhttp://bit.ly/ESSA-comment

 • OSPI | BUOD ng Consolidated Plan ng ESSA ng Washington 7

  3. Pagkuwestyon sa Mga Akademikong Pamantayan at Akademikong Pagtatasa ng Estado

  Buod Sa Washington, ang OSPI ang gumagawa sa mga pamantayan sa pagkatuto ng estado at nangangasiwa sa pagtatasa ng mga nabanggit na pamantayan sa pagkatuto para sa mga pananagutan ng estado at pederal. Inilalarawan ng mga pamantayan ang dapat malaman at magawa ng lahat ng mag-aaral sa bawat baitang.

  Nabuo ang mga pamantayan sa pagkatuto para sa K-12 ng Washington sa pamamagitan ng proseso ng pampublikong pakikipagtulungan na pinangungunahan ng mga guro at pambansang eksperto ng Washington. Ang mga pamantayan sa pagkatuto para sa K-12 ng Washington ang ginagamit para sa Sining sa Wikang Ingles at Matematika. Pinagtibay ng Washington ang Next Generation Science Standards para sa agham.

  Sa pamamagitan ng pagpapatibay sa mga ito at sa iba pang mga mahihigpit na akademikong pamantayan, ipinakita ng estado ang kagustuhan nitong gumamit ng mga mapanghamong akademikong content standard (pamantayan sa kaalaman) para sa matematika, pagbabasa at sining sa wika, at agham. Ang mga pamantayan ay naaangkop sa mga kinakailangan sa pagpasok sa kolehiyo para sa mga nake-credit na kinakailangan sa kurso sa sistema ng kolehiyo sa estado, at mayroon itong mga nauugnay na pamantayan para sa technology and livelihood education para sa matematika, sining sa wikang Ingles at agham.

  Para sa mga mag-aaral na lubos na kapansin-pansin ang mga problema sa cognition, ginagamit ng Washington ang Essential Elements mula sa Dynamic Learning Maps bilang ang batayan para sa mga alternatibong pamantayan sa akademikong tagumpay na nangingibabaw sa natukoy na Access Point Frameworks ng Washington. Ang Washington Access to Instruction and Measurement (WA-AIM) ay ang pagtatasang nakalaan para sa mga alternatibong pamantayan sa akademikong pagganap.

  Ginagamit ng Washington ang mga pamantayan ng English Language Proficiency (ELP) na ginawa ng Council of Chief State School Officers noong 2014, sa pakikipagtulungan sa pangkat ng WestEd at Understanding Language sa Unibersidad ng Stanford. Nakakatulong ang mga pamantayan ng ELP sa mga mag-aaral na humusay sa wikang Ingles pagdating sa kanilang akademikong gawain sa sining sa wikang Ingles, matematika at agham.

  http://www.k12.wa.us/CurriculumInstruct/learningstandards.aspxhttp://www.k12.wa.us/CurriculumInstruct/learningstandards.aspx

 • OSPI | BUOD ng Consolidated Plan ng ESSA ng Washington 8

  Taun-taong ibinibigay ng Washington ang mga pangwakas na pagtatasa ng Smarter Balanced sa sining sa wikang Ingles at matematika sa mga nasa ika-3 hanggang ika-8 baitang, at mga nasa ika-11 baitang. Unang ibinigay ang mga pagtatasang ito noong 2015. Nakabatay ang mga pagtatasang ito sa Mga Pamantayan sa Common Core ng Estado. Para sa agham, gagamitin ng Washington ang Measurements of Student Progress (MSP) para sa mga nasa ika-5 at ika-8 baitang, at ang End of Course na pagsusulit sa Biology sa high school.

  Tinularan at iniangkop ng OSPI ang ginawa ng kasosyo nito sa consortium, ang Smarter Balanced, sa paggawa ng isang hanay ng mga feature sa accessibility na nag-o-optimize sa pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral. Idinisenyo ang mga nauugnay na alituntunin upang tugunan ang access para sa mga mag-aaral na may mga kapansanan, English learner (EL), at EL na may mga kapansanang pinakamalala na ayon sa pananaliksik. Bilang isang kalahok na miyembro ng Smarter Balanced, patuloy na binibigyan ng Washington ang mga mag-aaral ng mga opsyon sa wika na sinusuportahan ng consortium.

  Ang sistema ng pangangasiwa ng pagganap ng Washington ay may apat na pangunahing proseso para sa pangangasiwa ng pagganap upang matagumpay na maipatupad ang mga plano ng estado at LEA na tumutugon sa mga mapanghamong akademikong pamantayan at akademikong pagtatasa ng estado: ESSA at mga aplikasyon sa programa ng estado, ESSA at Ulat sa Pagtatapos ng Taon ng estado, isang proseso ng Consolidated Program Review (CPR); at isang sistema ng Report Card para sa buong estado. Sa pangkalahatan, ginagamit ang apat na prosesong ito upang tukuyin ang pagganap ng mga mag-aaral.

  Gumagamit ang Washington ng dalawang pangunahing mapagkukunan ng datos upang tasahin ang kalidad ng pagpapatupad ng SEA at LEA ng mga estratehiya at ang pag-usad patungo sa pagpapahusay sa mga resulta ng mga mag-aaral, ng CPR at ng Report Card ng Estado

  Ang CPR ay isang detalyadong proseso na naglalarawan at nagdodokumento sa pagpapatupad ng LEA ng mga estratehiya. Ang karamihan ng mga paaralan ng Washington ay sinusubaybayan sa loob ng 5 taon. Taun-tanong sinusubaybayan ang apat na pinakamalalaking LEA at ilan pang piling LEA na malaki ang tsansang italaga.

  Ang Report Card ng Estado ng Washington, mga pahiwatig ng pagganap at iba pang impormasyon tungkol sa website ng OSPI ay magagamit sa pagtatasa sa kalidad ng pagpapatupad ng SEA at LEA ng mga estratehiya at sa pag-usad patungo sa pagpapahusay sa mga resulta ng mga mag-aaral. Ibibigay ang datos ng pagtatasa ng mag-aaral sa mga distrito matapos markahan ang mga pagtatasa ng estado. Isasama ang datos na ito sa sistema ng pananagutan ng Washington bilang isa sa mga pahiwatig ng pananagutan.

  Susuportahan ng Washington ang mga paaralang hindi nagpapakita ng tuluy-tuloy na pag-unlad sa pamamagitan ng pagbibigay ng teknikal na tulong sa pamamagitan ng Office of Student and School Support (OSSS) ng OSPI.

  Tingnan din Mga Pamantayan sa Pagkatuto ng Estado ng Washington

  http://www.k12.wa.us/CurriculumInstruct/learningstandards.aspx

 • OSPI | BUOD ng Consolidated Plan ng ESSA ng Washington 9

  Washington Access to Instruction and Measurement (WA-AIM) Pagtatasa sa estado ng Washington Report Card ng Estado ng Washington Pagsusuri ng Consolidated Program

  http://www.k12.wa.us/assessment/WA-AIM/Frameworks.aspxhttp://www.k12.wa.us/assessment/default.aspxhttp://reportcard.ospi.k12.wa.us/summary.aspxhttp://www.k12.wa.us/ConsolidatedReview/

 • OSPI | BUOD ng Consolidated Plan ng ESSA ng Washington 10

  4. Pananagutan, Pagsuporta at Pagpapahusay sa Mga Paaralan

  Buod Nagmumungkahi ang Washington ng isang detalyadong hanay ng mga pahiwatig sa limang kategoryang itinakda ng ESSA.

  Para sa akademikong tagumpay, ang magiging pahiwatig ay ang porsyento ng mga mag-aaral na makakakuha ng mataas na marka sa mga taunang pagtatasa ng estado.

  Para sa akademikong pag-unlad, ang magiging pahiwatig ay ang student growth percentile (SGP) ng median ng paaralan sa ELA at matematika.

  Para sa antas ng pagtatapos, ang magiging pahiwatig ay ang porsyento ng mga mag-aaral na nakakapagtapos nang nasa oras (4 na taon matapos nilang unang tumungtong sa ika-9 na baitang) at sa loob ng mas matagal na panahon (pagkalipas ng 5, 6 at 7 taon) gamit ang naisaayos nang cohort methodology.

  Para sa pag-usad patungo sa pagkamit ng kahusayan sa wikang Ingles, ang magiging pahiwatig ay ang porsyento ng mga English learner na humuhusay sa wikang Ingles. Susukatin ang pag-unlad gamit ang pagtatasang ELPA21 at ang WIDA Alternate ACCESS.

  Para sa kalidad ng paaralan o tagumpay ng mag-aaral, gagamit muna ang Washington ng tatlong sukatan: paulit-ulit na pagliban sa lahat ng paaralan, at para sa mga high school, mga nasa ika-9 na baitang na inaasahang magtapos, at pakikibahagi sa mga kursong may dalawang credit. Maaaring may mga isaalang-alang na karagdagang sukatan upang isama sa kategoryang ito.

  Sumusunod ang Washington sa ipinag-uutos ng pederal patungkol sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa etnisidad at lahi ng mga mag-aaral. Ginagamit ang mga subgroup na natukoy ng pederal sa pag-uulat, at kabilang sa mga ito ang American Indian/Alaskan Native, Asian, Native Hawaiian/Iba Pang Pacific Islander, Black/African American, Hispanic/Latino mula sa anumang lahi, White, at Dalawa o Higit Pang Lahi.

  20 ang minimum na bilang ng mga mag-aaral na hihingin ng Washington para sa mga accountability ng lahat ng pangkat at subgroup ng mga mag-aaral. Para sa maliliit na paaralan at subgroup, pagsasama-samahin ng OSPI ang tatlong pinakabagong taon ng datos. Upang maprotektahan ang privacy ng mga mag-aaral, dapat ding magkaroon ng minimum na limang mag-aaral sa bawat isang taon ng datos (at dapat ay maging 20 ang minimum na pinagsamang tatlong taon).

  Akademikong Tagumpay

  Akademikong Pag-unlad

  Antas ng Pagtatapos

  Pag-usad sa Pagkamit sa

  Kahusayan sa Wikang Ingles

  Kalidad ng Paaralan o

  Tagumpay ng Mag-aaral

 • OSPI | BUOD ng Consolidated Plan ng ESSA ng Washington 11

  Dapat tukuyin ng OSPI ang mga paaralan para sa komprehensibong suporta batay sa pinagsama-samang marka ng mga pahiwatig na inilarawan sa itaas, kasama ang lahat ng pangkat ng mag-aaral at natukoy na subgroup. Ang mga paaralang natukoy bilang isang comprehensive school (komprehensibong paaralan) ay aalisin sa ganitong status kung matutugunan ng paaralan ang lahat ng pahiwatig ng accountability ng estado pagkalipas ng tatlong taon ng pagpapahusay.

  Tutukuyin ang mga Targeted Support and Improvement School (Paaralan para sa Nakatuong Suporta at Pagpapahusay) ayon sa mga pahiwatig ng accountability para sa mga subgroup ng lahi/etnisidad o subgroup ng programa (English learner, espesyal na edukasyon, mababa ang kita).

  Ipapamahagi ng OSPI ang pondo sa mga LEA sa mga natukoy na paaralan para sa komprehensibo o nakatuong suporta sa pamamagitan ng formula. Tutukuyin ng OSPI ang formula batay sa nakalaang halaga sa ilalim ng ESSA. Ibibigay lang ang partikular na pondo para sa pagpapahusay ng paaralan para sa mga targeted improvement school (paaralan para sa nakatuong pagpapahusay) kung may sapat na pondo para sa mga estratehiya sa pagpapahusay. Gayunpaman, kung naaangkop at pinahihintulutan, magbibigay ang OSPI ng isang opsyonal na hanay maliban sa mga LEA upang maitabi ang mga pondo ng pederal para sa mga paaralan ng mga ito na natukoy para sa nakatuong pagpapahusay. (Halimbawa, kasalukuyang pinahihintulutan ang mga LEA na magtabi ng mga karagdagang dolyar na nakalaan sa Title I, Part A para sa mga paaralang natukoy bilang priority school (priyoridad na paaralan) at focus school (nakatuong paaralan) bago ang pagraranggo at paglalaan ng mga pondo sa mga paaralan.)

  Tutukuyin ang mga paaralang natukoy para sa komprehensibo at nakatuong pagpapahusay upang makatanggap ng suporta sa loob ng tatlong taon. Gagawa ang OSPI ng komite ng mga tagapangasiwa na siyang susubaybay sa mga pagpapahusay sa paaralan at distrito gamit ang isang peer review model. Tutukuyin ng komite ng mga tagapangsiwa ang pamamaraang nakabatay sa pananaliksik at ebidensya para sa pagpapahusay ng paaralan, nang pinagtutuunan ang pamumuno sa paaralan bilang ang pangunahing estratehiya. Ang lahat ng matutukoy na paaralan ay gagamit ng isang web-based na tool para sa pagpaplano ng pagkilos upang makagawa ng mga plano sa pagpapahusay ng paaralan at masubaybayan ang mga resulta ng pag-aaral. Aatasan ang mga paaralan na gumamit ng mga kasanayang nakabatay sa ebidensya alinsunod sa inilalarawan sa Mga Menu ng Pinakamahuhusay na Kasanayan para sa Matematika, Sining sa Wikang Ingles (English Language Arts o ELA) at Gawi ng estado.

  Pagkalipas ng tatlong taon, kung kinakailangan, magsasagawa ng higit pang pagbabago alinsunod sa batas ng Estado ng Washington na pinagtibay noong 2013 para sa mga paaralang hindi pa rin humuhusay ang pagganap. Maaaring tukuyin ng OSPI ang isang LEA bilang nasa Required Action District (RAD) na antas kung mayroon itong kahit isang paaralan lang na palaging hindi mahusay ang pagganap. Pagkatapos ay makakatanggap ang paaralan ng karagdagang suporta at pangangasiwa, alinsunod sa nakasaad sa batas ng estado (RCW 28A.657.030).

  http://www.k12.wa.us/SSEO/Menus.aspxhttp://www.k12.wa.us/SSEO/Menus.aspx

 • OSPI | BUOD ng Consolidated Plan ng ESSA ng Washington 12

  Tingnan Din Office of Student and School Success Report Card ng Estado ng Washington Mga Menu ng Pinakamahuhusay na Kasanayan sa Matematika, Sining sa Wikang Ingles

  (English Language Arts o ELA) at Gawi

  http://www.k12.wa.us/StudentAndSchoolSuccess/http://reportcard.ospi.k12.wa.us/summary.aspxhttp://www.k12.wa.us/SSEO/Menus.aspxhttp://www.k12.wa.us/SSEO/Menus.aspx

 • OSPI | BUOD ng Consolidated Plan ng ESSA ng Washington 13

  5. Pagsuporta sa Mahuhusay na Guro Buod Ang Washington ay may komprehensibong sistema sa paglinang, pagpapanatili, at pagpapahusay sa mga guro. May kaugnayan ito sa pinagsama-samang pagtutulungan sa OSPI, Professional Educator Standards Board, State Board of Education, Washington Legislature, Educational Service Districts, at sistema ng unibersidad ng Washington.

  Nagbibigay ang OSPI ng pagpopondo mula sa estado para sa pagpapasimula at pagtuturo ng mga bagong guro sa pamamagitan ng Beginning Educator Support Team (BEST) program. Sinusuportahan ng Recruiting Washington Teachers (RWT) program ang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga high school, programa sa paghahanda sa mga guro, institusyon ng mataas na paaralan, pamilya, at organisasyon na community-based upang makapaghatid ng mga innovative na programa na sumusuporta sa mga mag-aaral na hindi sapat ang pagkakatawan sa propesyon ng pagtuturo, sa paghahanda ng mga karera para sa mga guro.

  Bibigyang-priyoridad ng OSPI ang pagpopondo para sa pangunahing propesyonal na pag-unlad at pagsasanay, at pagre-recruit at muling pagsasanay ng mga mahusay na guro.

  Patuloy na gagamitin ng Washington ang Teacher/Principal Evaluation Program (TPEP) sa pag-evaluate at pagsuporta sa mga guro at pamunuan ng paaralan. Gumagamit ng TPEP ng direktang pagmamasid, mga sukatan sa pag-unlad ng mag-aaral, at iba pang patunay upang mabigyan ng evaluation ang propesyunal na kawani.

  Karapatan ng lahat ng mag-aaral na magabayan ng mga mahusay na guro. May ilang subgroup ng mag-aaral hindi sapat na natuturuan ng mga guro na hindi mahusay, hindi naaangkop ang larangan, o kulang sa karanasan. Nagsagawa ang OSPI ng root cause analysis upang matukoy at masimulan ang paglutas ng mga isyu na ito. Ang root cause analysis ay gumagamit ng framework na naaayon sa pagpapatuloy ng karera ng mga guro upang matukoy ang mga isyu na nakakaapekto sa sapat na access sa mahusay na mga guro na ipinakita sa itaas. Ang pinakakapansin-pansing puno't dulo ay ang kawalan ng sapat na pagpopondo sa lahat ng distrito para sa pagkuha ng mga mahusay na guro. Bilang unang hakbang sa pagpapahusay ng access, magpa-publish at taunang ia-update ng OSPI ang datos hinggil sa mga rate at kawalan ng balanse.

  Itinatag ng OSPI ang Educator Workforce Development Workgroup upang gumawa ng patakaran at mga inisyatiba sa pagpopondo, at upang magbigay ng saloobin sa pagpapatupad ng Equity Plan, kamakailang pagsasabatas ng kakulangan ng guro at iba pang inisyatiba na nasa antas ng estado upang mapahusay ang lakas-paggawa ng guro sa Washington.

  Manghikayat

  Maghanda

  MaglinangMagbigay-suporta

  Magpanatili

 • OSPI | BUOD ng Consolidated Plan ng ESSA ng Washington 14

  Iniaatas ng ESSA na ang lahat ng paraeducator sa Title I ay makatugon sa sertipikasyon ng estado at mga kinakailangan sa paglilisensya. Sa kasalukuyan, ang Washington ay walang sertipikasyon ng estado at hindi nag-aatas ng mga kinakailangan para sa mga paraeducator. Bagama't binigyan ng awtorisasyon ng Washington Legislature ang isang Paraeducator Work Group na magbigay ng mga rekomendasyon para sa mga pamantayan, ngunit hindi pa naipatupad ang mga ito. Dahil dito, papanatilihin ng OSPI ang mga kwalipikasyon para sa paraeducator na iniaatas alinsunod sa No Child Left Behind (NCLB) hanggang sa dumating ang panahon na ipatupad at pondohan na ng Lehislatura ang Mga Pamantayan para sa Paraeducator.

  Ipinapakita ng talahanayan sa ibaba ang mga ibig-sabihin at pamantayan na gagamitin ng OSPI sa pagbibigay ng datos sa mga guro na hindi mahusay, hindi naaangkop ang larangan, o kulang sa karanasan.

  Pangunahing Termino Pambuong Estado na Kahulugan o Mga Pambuong Estado na Alituntunin

  Mahusay na Guro Ang mga guro at punongguro na may mahigit 3 taon ng karanasan ay ituturing na mahusay kung natanggap nila ang mga sumusunod na summative na marka sa TPEP:

  4-Napakahusay 3-Mahusay

  Guro na Nagpapakita ng Kahusayan

  Kikilalanin ang guro at mga punongguro na nagpapakita ng kahusayan sa pagsisimula ng karera* sa 03 taon ng kanilang karera kung nakatanggap sila ng 2 sa TPEP. Kikilalanin silang mahusay sa marka na 3 o 4.

  Kung maglalaan ang pederal na pamahalaan o ang estado ng pondo upang bigyang-pansin ang mga hindi mahusay na guro, ang mga guro na nasa kategorya na nagpapakita ng kahusayan sa pagsisimula ng karera ay magiging kwalipikado para sa propesyonal na pagsasanay na kaakibat ng trabaho.

  Hindi Mahusay na Guro Kikilalanin ang guro at mga punongguro na hindi mahusay kung:

  Mahigit 3 taon ng karanasan: 2-Karaniwan 1-Mas Mababa sa Karaniwan

  03 taon ng karanasan: 1-Mas Mababa sa Karaniwan

  Guro na Hindi Naaangkop ang Larangan

  Isang guro na itinalagang magturo ng mga pangunahing pang-akademikong klase ngunit hindi ganap na naendorso sa (mga) itinuturong asignatura.

 • OSPI | BUOD ng Consolidated Plan ng ESSA ng Washington 15

  Pangunahing Termino Pambuong Estado na Kahulugan o Mga Pambuong Estado na Alituntunin

  Guro na Kulang sa Karanasan Mga guro sa silid-aralan na wala pa o nasa limang taon ang karanasan sa pagtuturo.

  Tingnan Din Washington State Certification (Sertipikasyon ng Estado ng Washington) Teacher/Principal Evaluation Program (Programa para sa Evaluation ng

  Guro/Punongguro) 2015 Washington State Equity Plan (Equity Plan ng Estado ng Washington para sa 2015)

  http://www.k12.wa.us/certificationhttp://www.k12.wa.us/TPEP/default.aspxhttp://www.k12.wa.us/TPEP/default.aspxhttp://www.k12.wa.us/TitleIIA/EquitableAccess/2015EquityPlan.pdf

 • OSPI | BUOD ng Consolidated Plan ng ESSA ng Washington 16

  6. Sumusuporta sa Lahat ng Mag-aaral Buod Matagal nang pinagtutuunan ng Washington ang reporma sa edukasyon. Humantong sa mga dati na at kasalukuyang lehislasyon sa malalaking reporma sa kabuuang sistema ng edukasyong ng estado. Nananatili pa rin ang mga layunin ng sistema ng edukasyon ng estado: upang mabigyan ng edukasyon ang lahat ng mag-aaral sa mas mataas na antas; upang mapagtuunan ng pansin at mga indibidwal na pangangailangan sa pagkatuto ng mga mag-aaral; upang magsumikap tungo sa pagtatapos ng puwang sa pagkatuto at mabawasan ang mga antas ng pag-dropout; upang makapagbigay ng mga mahusay na guro; at upang maihanda ang mga mag-aaral para sa patuloy na umuulad na lakas-paggawa at patuloy na nagpupunyaging pandaigdigang ekonomiya.

  Nagtakda ang State Superintendent ng 5 priyoridad na gumagabay sa tungkulin ng ahensya sa pagtulong sa mga mag-aaral habang nagpapatuloy sila sa sistema ng K12.

  1. Pagpapahusay ng pagpopondo sa pangunahing edukasyon. 2. Pagpapahusay sa akademikong paglago para sa lahat ng mag-aaral at pagbabawas ng

  mga antas ng pag-dropout. 3. Pagpapahusay sa ating pambuong estado na sistema ng pagsusuri. 4. Palawigin ang mga oportunidad sa CTE at Science, Technology, Engineering, and

  Mathematics (STEM). 5. Pagpapalaganap ng mga oportunidad sa maagang pagkatuto.

  Sa nakalipas na dekada, tinanggap ng estado, distrito ng paaralan, at komunidad ang kahalagahan ng mga unang taon sa paghahanda sa mga mag-aaral na maging matagumpay sa paaralan at sa buhay. May ilang inisyatiba ang OSPI sa maagang pagkatuto na nakadisenyo upang bigyang-daan ang pagtatagumpay para sa lahat ng mag-aaral, kabilang ang dati nang nabuong ugnayan sa Department of Early Learning, pagpapalawig ng buong araw na kindergarten, paggamit ng mga pagtatasa ng WaKIDS, at mga suporta sa transisyon.

  Ang mga mag-aaral sa middle school ay dapat gumawa ng High School and Beyond Plan (Plano para sa High School at Pagkatapos Nito), na isang kinakailangan upang makapagtapos. Isa itong koleksyon ng mga isinulat na dokumento na idinisenyo upang tulungan ang mga mag-aaral na pag-isipan ang kanilang hinaharap at pumili ng kurso na maghahanda sa kanilang mga layunin pagkatapos ng high school. Dose-dosenang iba pang serbisyo sa suporta sa transisyon ang magagamit para sa mga mag-aaral sa Washington sa lahat ng antas.

 • OSPI | BUOD ng Consolidated Plan ng ESSA ng Washington 17

  Sinusuportahan ng Washington ang epektibong paggamit ng teknolohiya sa pamamagitan ng ilang programa katulad ng Computers 4 Kids, ang pagpapaunlad ng mga pamantayan sa pagkatulo sa teknolohiya at computer science, access sa broadband, suporta para sa lahat ng bukas na mapagkukunan na edukasyonal, at pagkatuto online.

  Pangunahin ang pagkikipagtulungan ng pamilya sa tagumpay ng mag-aaral, at itinataguyod ng OSPI ang makabuluhang pagtutulungan ng magulang at pamilya sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng patakaran, propesyonal na pag-unlad, at mga estratehiya sa pakikipag-ugnayan.

  Mahalagang tungkulin ng estado at mga distrito ang tumpak na pagkilala sa mga Mag-aaral ng Wikang Ingles at batang may kapansanan. May malinaw na proseso ang OSPI sa pagkilala at pagsuporta sa mga mag-aaral ng wikang Ingles habang nag-aaral silang maging mahusay. Gumagamit ang estado ng ELPA21 para sa pagtatasa ng husay sa wikang Ingles. Ginagamit ang WIDA Alternate ACCESS para sa mga mag-aaral ng wikang Ingles na may mga kapansin-pansing cognitive na kapansanan.

  Nakakatanggap ang mga mag-aaral na may kapansanan ng suporta ayon sa kanilang mga pangangailangan, kung kwalipikado para sa mga serbisyo sa espesyal na edukasyon, sa pamamagitan ng kanilang Individualized Education Program (Programa sa Indibidwal na Edukasyon). Kabilang sa Plano ang rekomendasyon sa pagpapaunlad at pagsasama ng maraming sukatan sa sistema ng accountability ng estado nang sa gayon ay hindi maparusahan ang mga indibidwal na mag-aaral na may kapansanan bilang resulta ng kapansanan.

  Gagamit ang OSPI ng pondo mula sa pederal na pamahalaan o estado ng upang suportahan ang mga estratehiya sa antas ng estado upang mapahusay ang pagtatagumpay ng mag-aaral, mapalaki ang kapasidad, maghatid ng panglahatan na karanasan sa edukasyon sa mga mag-aaral, maghatid ng ligtas, malusog, nagbibigay-suporta at malayo sa bawal na gamot na kapaligiran, at mahusay ang access sa naka-personalize na mayamang karanasan sa pagkatuto na suportado ng teknolohiya. Nagsusumikap ang OSPI na ganap na maipatupad ang flexibility at epektibong paggamit ng mga pondo sa pamamagitan ng paggamit ng Aplikasyon ng Programa ng LEA ng Pederal na Pamahalaan at Estado.

  Mga Kinakailangan na Partikular sa Programa Title I, Part A: Pagpapahusay ng Mga Pangunahing Programa na Pinapatakbo ng Estado at Mga LEA. Humigit-kumulang 70 porsyento ng mga paaralan sa Title I, Part A ng estado ng Washington ang nangangasiwa ng programang sumasaklaw sa buong paaralan at 30 porsyento naman ang nangangasiwa ng programa sa tulong na may partikular na pinaglalaanan. Dahil dito, papayagan ng Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI) ang mga waiver application para sa anumang gusali na naging gusali ng tulong na may partikular na pinaglalaanan o naging gusali ng LAP sa loob ng hindi bababa sa isang taon bago ito gawing programang sumasaklaw sa buong paaralan.

  Title I, Part C: Edukasyon ng Mga Immigrant ng Bata. Pananagutan ng SEA, mga LEA at ng lahat ng programa ng pamahalaan na suportahan ang pagsasama ng mga dayuhang mag-aaral at na

 • OSPI | BUOD ng Consolidated Plan ng ESSA ng Washington 18

  tiyakin na mayroong patas na paraan sa pakikilahok sa lahat ng programang sumusuporta sa kanila upang matugunan ang mga parehong hamon ng akademikong pamantayan gaya ng lahat ng mag-aaral. Upang matiyak ito, ang SEA ay nagbibigay ng mga teknikal na tulong sa mga LEA kaugnay ng mga magagamit na mapagkukunan ng lokal na pamahalaan, estado at pederal na pamalahalaan na pinakamainam para sa pagtugon sa pinatutungkulang pangangailangan; at nagbibigay ito ng mga suhestyon para sa mga serbisyong hindi sakop ng lokal na ahensya ng edukasyon.

  Title III, Part A: Pagtuturo ng Wika para sa Mga Mag-aaral ng Wikang Ingles at Mga Immigrant na Mag-aaral. Ang mga mag-aaral ay kinikilala bilang mga mag-aaral ng wikang Ingles batay sa kanilang survey ng wika sa bahay at sa kanilang marka sa mga screener sa husay sa wikang Ingles na inaprubahan ng estado. Taun-taong binibigyan ng pagsusuri ang mga mag-aaral ng wikang Ingles sa mga pagtatasa sa husay sa wikang Ingles na inaprubahan ng estado; ELPA21 at WIDA Alternate ACCESS para sa mga EL na may kapansin-pansing cognitive na kapansanan. Ang mga mag-aaral maituturing na Nagpapakita ng Husay o Humuhusay ay patuloy na makakatanggap ng mga serbisyo sa pag-unlad sa wikang Ingles, habang hindi na makakatanggap ang mga Mahusay na mag-aaral ng mga serbisyo sa pag-unalad sa wikang Ingles.

  Title V, Part B, Subpart 2: Rural and Low-Income School Program (Programa para sa Rural at Mababang Kita na Paaralan). Ang OSPI, sa pamamagitan ng paggamit ng Rural and Low-Income School Program, ay magbibigay ng mga LEA na may flexibility sa pagkamit ng mga layunin at resulta ng programa sa pakikipagtulungan sa iba pang mga pederal at pang-estadong grant. Magbibigay ang OSPI ng teknikal na tulong sa mga LEA sa pagpapatupad ng mga aktibidad ng inilarawan sa section 5222 sa pamamagitan ng pamamahala ng aplikasyon sa grant, sa proseso ng CPR, at pagkikipagtulungan sa iba pang mga programa na nagbibigay ng mga grant mula sa pederal na pamahalaan at estado sa mga rural na distrito ng paaralan, gaya ng Highly Capable; Equity at Civil Rights; at Title III. Bukod pa rito, magbibigay ang OSPI ng teknikal na tulong upang matiyak na alam ng mga paaralan na RLIS na magagamit ang kanilang mga pondo sa mga pinalawak na oportunidad na pinapahintulutan alinsunod sa ESSA sa Title I,A, Title II,A, Title III, at Title IV,A, kabilang ang mga serbisyo sa Maagang Pagkatuto.

  Programa ng Edukasyon ng McKinney-Ventopara sa Mga Bata at Kabataan na Walang Tahanan. Gagamit ang OSPI ng iba't ibang pamamaraan upang makilala ang mga batang walang tahanan at kabataan sa estado at matasa ang kanilang mga pangangailangan. Ang OSPI ay nag-aalok ng regular at komprehensibong pagsasanay sa lahat ng LEA hinggil sa mga tungkulin ng distrito, kabilang ang mga iniaatas na nauugnay sa agarang pagkilala at pagpapatala ng mga bata at kabataan na walang tahanan, paggamit ng mga questionnaire at intake form sa pabahay, pagbibigay ng lahat ng serbisyo at suporta na kinakailangan para sa pang-akademikong tagumpay sa paaralan, at ang iniaatas para sa regular na pagkolekta at pag-uulat ng datos. Sa kasalukuyan, ang estado ng Washington ay walang partikular at magkakatulad na pamamaraan na nakatalaga upang matiyak na ang lahat ng mag-aaral ng McKinney-Vento, kabilang ang mga hindi nag-aaral, ay maaaring makatanggap ng naaangkop na credit para sa kumpleto o hindi kumpletong kurso na mahusay na natapos habang pumapasok sa dating

 • OSPI | BUOD ng Consolidated Plan ng ESSA ng Washington 19

  paaralan. Makikipagtulungan ang OSPI sa iba pang estado at pederal na programa sa ahensya, at susuriin din nito ang mga dati nang batas ng estado hinggil sa hindi kumpletong credit at pagkuha ng credit, upang mapaunlad ang paggabay para sa mga LEA.

  Tingnan Din Maagang Pagkatuto sa Estado ng Washington Mga Mapagkukunan para sa Pagtulong ng Pamilya Espesyal na Edukasyon Mga Programa ng Pederal na Pamahalaan FAQ sa Foster Care

  http://www.k12.wa.us/earlylearning/http://www.k12.wa.us/TitleI/FamilyInvolvement/default.aspxhttp://www.k12.wa.us/specialed/http://www.k12.wa.us/ESEA/default.aspxhttp://www.k12.wa.us/FosterCare/pubdocs/FosterCareFAQ_WA%20State.pdf

  37TIntroduksyon sa Buod ng Consolidated Plan37T 337T1.37T 37TMga Pangmatagalang Layunin at Pagsukat sa Pag-unlad sa Isang Partikular na Panahon37T 437T2.37T 37TKonsultasyon at Koordinasyon37T 637T3.37T 37TPagkuwestyon sa Mga Akademikong Pamantayan at Akademikong Pagtatasa ng Estado37T 737T4.37T 37TPananagutan, Pagsuporta at Pagpapahusay sa Mga Paaralan37T 1037T5.37T 37TPagsuporta sa Mahuhusay na Guro37T 1337T6.37T 37TSumusuporta sa Lahat ng Mag-aaral37T 16Introduksyon sa Buod ng Consolidated Plan1. Mga Pangmatagalang Layunin at Pagsukat sa Pag-unlad sa Isang Partikular na PanahonBuodTingnan din

  2. Konsultasyon at KoordinasyonBuodTingnan din

  3. Pagkuwestyon sa Mga Akademikong Pamantayan at Akademikong Pagtatasa ng EstadoBuodTingnan din

  4. Pananagutan, Pagsuporta at Pagpapahusay sa Mga PaaralanBuodTingnan Din

  5. Pagsuporta sa Mahuhusay na GuroBuodTingnan Din

  6. Sumusuporta sa Lahat ng Mag-aaralBuodMga Kinakailangan na Partikular sa ProgramaTingnan Din