Click here to load reader

Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės 2013 metų veiklos ... (vaikų), reanimacija ir intensyvioji terapija II (suaugusiųjų) 5 Operacinių skyrius Atliekamos operacijos, nurodytos

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės 2013 metų veiklos ... (vaikų),...

 • PATVIRTINTA

  Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

  2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-730

  VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RADVILIŠKIO LIGONINĖS

  2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

  2014 m.

  Radviliškis

 • Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės 2013 metų veiklos ataskaita

  Puslapis 1

  TURINYS

  I. Apie įstaigą __________________________________________________________ 2

  II. Ligoninės struktūra ir darbuotojai ________________________________________ 7

  III. Siektinų veiklos užduočių (kiekybinių ir kokybinių rodiklių) įgyvendinimas _______ 9

  IV. Ligoninės projektinė veikla ____________________________________________ 12

  V. Įstaigos pajamos per finansinius metus ___________________________________ 17

  VI. Įstaigos sąnaudos finansinius metus ______________________________________ 19

  VII. Įstaigos turtas _______________________________________________________ 21

  VIII. Įstaigos dalininkai ____________________________________________________ 21

  IX. Įstaigos veiklos planas 2014 metais ______________________________________ 22

 • Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės 2013 metų veiklos ataskaita

  Puslapis 2

  I. Apie įstaigą

  Įstaigos veiklos tikslai ir pobūdis

  Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė (toliau – Ligoninė arba Įstaiga) yra ne pelno siekianti

  viešoji įstaiga, teikianti antrinio lygio medicinines ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos

  priežiūros paslaugas pagal išduotą licenciją ir yra įregistruota Valstybiniame sveikatos priežiūros

  įstaigų registre. Ligoninės steigėjas – Radviliškio rajono savivaldybės taryba.

  Pagrindinis Ligoninės veiklos tikslas – gerinti Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų ir

  visų Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti

  medicinos paslaugas.

  Pagrindiniai Ligoninės veiklos uždaviniai yra žmonių sveikatos priežiūros veikla:

   organizuoti ir teikti kvalifikuotas stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos

  priežiūros paslaugas;

   teikti būtinąją medicinos pagalbą.

  Ligoninėje yra įdiegta ir veikia kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008

  ir LST EN 15224:2012 EN standartų bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų,

  reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros veiklą, reikalavimus. 2012 m. gruodžio 11 d.

  Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-491 buvo patvirtinta Ligoninės

  kokybės politika. Pagrindinis Ligoninės siekis, kad kiekvienam pacientui būtų teikiamos

  kvalifikuotos, kokybiškos ir saugios asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Lentelėje toliau

  detalizuota Ligoninės kokybės politikos vizija, misija ir strateginiai principai.

  Lentelė Nr. 1. Ligoninės kokybės politika

  Vizija: Tapti prestižine regionine sveikatos priežiūros įstaiga, teikiančia sveikatos

  priežiūros paslaugas pagal Europos standartų reikalavimus bei PSO rekomendacijas

  ir užtikrinančia asmens sveikatos priežiūros paslaugų poreikių tenkinimą regiono

  gyventojams ir kitiems besikreipiantiems;

  Misija: Žmonių sveikatinimas, teikiant aukštos kokybės, pažangias ir saugias asmens

  sveikatos priežiūros paslaugas veiklos licencijoje nurodytose srityse.

  Strateginiai

  principai:

   Teikti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas atitinkančias

  reglamentuojančių dokumentų reikalavimus veiklos licencijoje nurodytose

  srityse;

   Siekti optimalių diagnostikos, gydymo ir ligų prevencijos rezultatų,

  atitinkančių pacientų poreikius;

   Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikti su mažiausia rizika paciento ir

  darbuotojų sveikatai, racionaliai naudoti ligonių sveikatos priežiūrai skirtus

  išteklius bei nekenkti aplinkai;

   Nuolat kelti ligoninės personalo kvalifikaciją ir didinti atsakomybę už darbo

  rezultatus;

   Diegti ligoninėje naujas medicinos technologijas;

   Įgyvendinti ir nuolat gerinti ligoninės kokybės vadybos sistemą, atitinkančią

  LST EN ISO 9001: 2008 ir LST EN 15224 standartų reikalavimus.

  Ligoninės struktūra ir teikiamos paslaugos

  Ligoninė 2013 m. gruodžio 31 d. turėjo tokias licencijas: Įstaigos asmens sveikatos priežiūros

  licenciją, išduotą 1999-09-02 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie

 • Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės 2013 metų veiklos ataskaita

  Puslapis 3

  Sveikatos apsaugos ministerijos, Odontologinei priežiūrai (pagalbai), išduotą 2004-11-16 Lietuvos

  Respublikos Odontologų rūmų; Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licenciją,

  išduotą 2001-02-20 Radiacinės saugos centro. Licencijos, esant poreikiui, yra papildomos.

  2013 metais Ligoninėje veikė 13 gydymo skyrių ir funkcionavo 157 lovos. Ligoninė neturi

  filialų ir/ar padalinių.

  Lentelė Nr. 2 Ligoninėje teikiamos paslaugos ir lovų skaičius, 2013 m.

  Ligoninės skyrius Pagrindinės teikiamos paslaugos Lovų

  skaičius

  Priėmimo – skubiosios

  pagalbos skyrius

  Skubiosios pagalbos paslauga A, skubiosios pagalbos

  paslauga B, dienos stacionaras, dienos chirurgija, stebėjimo

  paslaugos

  3

  Vaikų ligų skyrius Vaikų ligos II 10

  Chirurgijos skyrius Suaugusiųjų ortopedija – traumatologija IIA, IIB, IIC,

  suaugusiųjų chirurgija, otorinolaringologija II, dienos

  chirurgija

  33

  Reanimacijos ir intensyviosios

  terapijos skyrius

  Reanimacija ir intensyvioji terapija I-I (vaikų ir

  suaugusiųjų), reanimacija ir intensyvioji terapija I-II

  (suaugusiųjų), reanimacija ir intensyvioji terapija I-II

  (vaikų), reanimacija ir intensyvioji terapija II (suaugusiųjų)

  5

  Operacinių skyrius Atliekamos operacijos, nurodytos prie kitų skyrių -

  Akušerijos – ginekologijos

  skyrius

  Akušerija, ginekologija IIA, IIB, IIC, nėštumo patologija

  IIA, neonatologija IIA, dienos chirurgija

  17

  I vidaus ligų skyrius Vidaus ligos 23

  II vidaus ligų skyrius Vidaus ligos, suaugusiųjų neurologija II 21

  Slaugos ir palaikomojo

  gydymo skyrius

  Slauga ir palaikomasis gydymas, vegetacinių ligonių slauga

  ir palaikomasis gydymas, onkologinių ligonių slauga ir

  palaikomasis gydymas I, onkologinių ligonių slauga ir

  palaikomasis gydymas II, negalinčių savęs aptarnauti

  ligonių gydymas, paliatyvios pagalbos paslaugos,

  45

  Konsultacinė poliklinika Antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros

  paslaugos (gydytojų konsultacijos), profilaktiniai sveikatos

  tikrinimai, Storosios žarnos vėžio ankstyvosios

  diagnostikos programos paslaugos, sergančiųjų cukriniu

  diabetu slaugos paslaugos, dienos stacionaras

  -

  Vaikų raidos sutrikimų

  ankstyvosios reabilitacijos

  tarnyba

  Vaikų vystymosi sutrikimų intensyviosios reabilitacijos -

  Dantų protezavimo skyrius Dantų protezavimo paslaugos -

  Ambulatorinės reabilitacijos

  skyrius

  Ambulatorinė reabilitacija I, II, vaikų ambulatorinė

  reabilitacija II

  -

  Iš viso: 157

  2013 metais Ligoninėje buvo atidarytas Ambulatorinės reabilitacijos skyrius, kur teikiamos

  fizinės medicinos ir reabilitacijos, kineziterapeuto, ergoterapeuto, masažo, vandens ir kitos

  procedūros. Nuo 2003 metų paslaugų spektras Ligoninėje nuolat plėtėsi – vietoje teiktų trijų rūšių

  paslaugų 2003 metais, 2013 metais buvo teikiamos 10 rūšių paslaugos (žr. pav. toliau).

 • Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės 2013 metų veiklos ataskaita

  Puslapis 4

  Pav. Nr. 1 Teikiamos paslaugos

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m.

  Ambulatorinė reabilitacija

  Vaikų raidos sutrikimų ART

  Dienos stacionaras

  Paliatyvi pagalba

  Trumpalaikis gydymas

  Stebėjimo

  Slaugos ir palaikomojo gydymo

  Priėmimo-skubiosios pagalbos

  Dienos chirurgijos

  Stacionarinės

  Specializuotos ambulatorinės

  Lentelėje toliau pateikiami pagrindiniai 2013 metų Ligoninės funkcionalumą apibrėžiantys

  kriterijai.

  Lentelė Nr. 3 Pagrindiniai Ligoninės funkcionalumą apibrėžiantys kriterijai, 2013 m.

  Eil. Nr. Rodiklis 2013 m.

  1. Stacionare gydytų pacientų skaičius 4.561

  2. Vidutinė pacientų gulėjimo trukmė (d.) 5,7

  3. Lovos funkcionavimo rodiklis (d.) 248

  4. Hospitalizacijos rodiklis (proc.) (2012.07.01 – 2013.06.30) 19,7

  5. Būtinoji stacionarinė medicinos pagalba (proc.) 58

  Mirusiųjų skaičius (letališkumas) (proc.):

  6. Stacionaro skyriuose 3,2

  7. Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje 31,6

  8. Gimdymų skaičius 264

  9. Operacijų skaičius 1.879