of 68 /68

vid 06 2016

Embed Size (px)

Text of vid 06 2016

 • www.oki.pl

 • http://www.taropak.pl/pl/

 • http://www.lotos-poligrafia.pl/

 • InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016 vidart vidart 2

  SPIS TRECI

  27 wrzenia w Poznaniu w trakcie Midzynarodowych Targw TechnikiPakowania i Etykietowania TAROPAK oraz Targw Logistyki Magazynowaniai Transportu LOGIPAK odbdzie si III edycja Kongresu PrzemysuOpakowa z wiodcym tematem Opakowania w acuchu dostaw.

  OKI mocno inwestuje w rynekwydrukw kreatywnych, poszerzajc swoj ofert o nowe produkty, ktreprzenosz graphic arts nanowy poziom jakoci i gwarantuj firmom z tej branynowe rdo przychodw.

  Drukarki z linii Pro Series od OKI

  16

  8III Kongres Przemysu Opakowa

 • InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016vidart vidart 3

  SPIS TRECI

  Od kilku lat obserwuje sispadek nakadw produkcjipoligraficznej przy jednoczesnymwzrocie i zrnicowaniu asortymentu. Przemys poligraficzny znalaz siw obliczu nowych wyzwa tak w obszarze samej produkcji,jak i budowy maszyn i urzdze.

  Niskonakadowaprodukcjapoligraficzna

  www.lotos-poligrafia.pl

  vidart nr 6 (302) www.vidart.com.pl

  31 Podsumowanie II edycji targw Gift Show Poland

  33-46 BIZNES PARTNER46 Przetargi

  47-63 OGOSZENIA48 z brany poligraficznej53 Oferty sprzeday maszyn

  uywanych

  Druk i oprawa:

  4 OD REDAKTORA5-8 WIADOMOCI

  10-27 TEMAT NUMERU: NISKONAKADOWA PRODUKCJA POLIGRAFICZNA 10 niskonakadowa produkcja poligraficzna 16 Drukarki z linii Pro Series od OKI 18 Wielozadaniowe drukarki do celw specjalnych 20 Optymalizacja kosztw w niskonakadowej produkcji 22 Automatyzacja procesw w drukarni 24 Od projektu do gotowego produktu28-29 TRENDY

  I NOWE TECHNOLOGIE28 Integracja systemw workflow

  z technologi chmury30-32 WYDARZENIA

  30 Laureaci konkursu Recreate Packaging 2016

  Wydawnictwo Vi dart Ar tur Dzie dzic03-236 Warszawa, ul. Annopol 3tel. 22 834 80 35 do 36 edi [email protected] dart.com.plwww.vi dart.com.pl

  10

  www.vidart.com.plmailto:[email protected]://www.lotos-poligrafia.pl/

 • Poligrafia powstaa po to, aby kopiowa masowo, natomiast w ostatnich latachpojawio si due zapotrzebowanie na wydruki niskonakadowe czy wrcz jednostkowe.Pocztkowo by z tym problem, poniewa jako takiego druku bya saba, porw-nywalna z wysokiej klasy wydrukami biurowymi.

  z czasem magiczny punkt przecicia opacalnoci druku offsetowego zaczprzesuwa si ku coraz niszym liczbom, dochodzc w kocu do bardzo niewieluegzemplarzy, dziki wprowadzeniu takich rozwiza jak np. Anicolor Heidelberga.Oczywicie, tam gdzie wystpuje pyta offsetowa lub sito istotna jest ich cena, alegdy podsumujemy wszystkie koszty, to moe si okaza, e druk cyfrowyniekoniecznie bdzie tym najlepszym rozwizaniem. niskie nakady to raczejdomena drukw specjalnych, na specjalnych podoach, ze specjalnymi kolorami np. biaym, zotym czy srebrnym (np. drukarki OKI), drukw spersonalizowanychitp. nie zawsze niski nakad druku oznacza niskie nakady inwestycyjne, bozapewnienie najwyszej jakoci ma swoj cen, ale warto znale obszar, w ktrympotrzebne s specjalne kwalifikacje oraz technologie.

  Druk niskich nakadw wymaga wiedzy poligraficznej, ale przede wszystkimumiejtnoci organizacyjnych, kultury obsugi wielu klientw, szybkiej reakcji,czsto pracy w systemie 24 h/7 dni.

  Peen szacunek wic dla tych, ktrzy potrafi zbudowa na tym polu stabilnybiznes wysokiej jakoci, trwa, solidn mark.

  Artur Dziedzic

  [email protected]

  OD REDAKTORA

  Niskie nakady

  Powrt do spisu treci

 • WIADOmOCI

  InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016vidart vidart 5

  z pocztkiem czerwca Juli Kozakzastpi na tym stanowisku WojciechWaglowski. nowy dyrektor zarzdzajcyma ponad 15-letnie dowiadczeniezawodowe zwizane z komunikacj.Do zespou fleishmanHillard doczyw 2004 roku jako jeden z pierwszychpracownikw. Specjalizuje si w ko-munikacji korporacyjnej, m.in.dziaaniach dla sektora energetycznegooraz technologicznego. Jako dyrektorzapocztkowa i rozwin kompetencjeagencji w zakresie public affairs. Przed docze-niem do agencji fleishmanHillard pracowa przezblisko trzy lata w agencji first PR jako accountexecutive.

  Po fantastycznym czasie spdzo-nym we fleishmanHillard, poczuam,e nadszed czas na zmiany powie-dziaa Julia Kozak. Odchodzca dyrektorzarzdzajca nie zdradzia swoich dal-szych planw zawodowych.

  Wojciech Waglowski swoimi do-tychczasowymi dziaaniami w agencjiudowodni zdolnoci menederskie, mate doskona wiedz i umiejtnociw zakresie doradztwa komunikacyjne-go. Jestem przekonany, e utrzyma

  bardzo wysoki poziom obsugi klientw i za-rzdzania firm powiedzia John Saunders,cEO fleishmanHillard.

  rdo: fleishmanHillard

  Nowy dyrektor zarzdzajcy FleishmanHillardOd 1 czerwca agencja FleishmanHillard ma nowego dyrektora zarzdzajcego.

  Nowy dyrektor PAP MediaRadosaw Gil obj stanowisko redaktora naczelnego w PAP Media, jegozastpc zosta Cezary Bielakowski.

  W latach 20062009 Radosaw Gil kierowaredakcj najwikszej polskiej agencji prasowej.Wczeniej pracowa m.in. jako reporter, szefserwisu politycznego PAP, dziennikarz Rzecz-pospolitej, Super Expresu, TV Puls oraz tele-wizyjnej Panoramy. zastpi na tym stanowiskuKatarzyn Buszkowsk.

  zastpc redaktora naczelnego zosta cezary Bie-lakowski dziennikarz tygodnika Wprost. Wczeniej,jako redaktor literacki, pracowa w studiu filmowymOKO oraz w Agencji Informacyjnej SIS-Serwisjako reporter. By te redaktorem w yciu,Rzeczpospolitej i newsweeku.

  Stanowisko kierownika Redakcji Krajowej objMirosaw Harasim, ktry peni funkcj zastpcyredaktora naczelnego w PAP Media w latach20072014. Tym samym zastpi Ann zalesk.Prac w redakcji PAP rozpocz w 1995 roku.

  Ostatnio pracowa na stanowisku edytora w Re-dakcji Krajowej. Wczeniej by reporterem i wy-dawc w Agencji Informacyjnej SIS-Serwis.

  Grzegorz Matuszewski obj stanowisko zastpcykierownika Dziau newsroomu, w Polskiej AgencjiPrasowej pracuje od 2006 roku. Prac dzienni-karsk rozpoczyna przed 1989 r. w prasie pod-ziemnej, nastpnie by redaktorem m.in. w Dzien-niku, Super Expressie i yciu Warszawy.

  zastpc kierownika Redakcji zagranicznejzosta Jakub Pilarek absolwent Instytutufilozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach20132015 by publicyst, zastpc szefa dziauPublicystyka, a take wydawc w GazeciePolskiej codziennie. Pracowa te w MinisterstwieKultury i Dziedzictwa narodowego.

  rdo: PAP

  Wojciech Waglowski

  Powrt do spisu treci

 • WIADOmOCI

  Wrzeniowa kampania reklamowaW czwartej edycji wrzeniowych imprez branowych OneDay Roadshow niezabraknie midzynarodowego akcentu. Na trasie dystrybutorw, producentwi przedstawicieli agencji reklamowych, po raz drugi z rzdu, pojawi si Berlin.Po przerwie jednodniowe targi odbd si take w stolicy Dolnego lska,Wrocawiu.

  InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016 vidart vidart 6

  Obecno stolicy niemiec i powrt Wrocawiana tras OneDay Roadshow to niewtpliwie wielkiewydarzenia zbliajcej si wielkimi krokami imprezy.Reklama wyruszy w drog 5 wrzenia w War-szawie. Tradycyjnie jako pierwsza specjalistwz brany goci bdzie polska stolica. Tym razemgospodarzem reklamowego spotkania bdzie hotelSound Garden (ul. wirki i Wigury). W ubiegymroku na ODS w Warszawie pojawia si rekordowaliczba 300 goci. Wedug statystyk, takim wynikiemmog pochwali si jedynie najwiksze jednodnioweimprezy wystawiennicze w Europie.

  6 wrzenia przedstawiciele agencji reklamo-wych, importerzy i dystrybutorzy upominkwspotkaj si w Poznaniu. Aren gwn OneDayRoadshow po raz kolejny bdzie novotel.

  Kolejnym przystankiem na trasie wrzeniowegotouru bdzie stolica niemiec. Ubiegorocznawizyta w Berlinie okazaa si wielkim sukcesem.Tamtejsi przedsibiorcy zachwyceni byli ofertgwnie polskich producentw i dystrybutorwupominkw reklamowych. na tak wymagajcymrynku i przy tak ogromnej liczbie podobnychimprez wystawienniczych to niewtpliwe osigni-cie. Polscy wystawcy zostali docenieni nie tylkoza atrakcyjne cenowo produkty i usugi, ale takeza doskona jako ich wykonania. Wszystkowskazuje na to, e wizyta w hotelu Steigenbergerokae si duym branowym wydarzeniem.

  OneDay Roadshow powrci do naszego krajuw czwartek 8 wrzenia. Bdzie to powrt spek-takularny, bo po krtkiej nieobecnoci na trasiereklamy w drodze pojawi si stolica Dolnegolska. Wrocaw od wielu lat uwaany jest zajeden z najprniej rozwijajcych si orodkwbranowych w kraju.

  Ostatnim miejscem spotkania podczas 4. edycjiODS bdzie chorzw, a dokadniej gocinneprogi hotelu Arsenal Palace (9 wrzenia).

  cykl wrzeniowych imprez odbywa si bdziew profesjonalnie wyposaonych hotelach o naj-wyszym standardzie biznesowym, w doskonaychlokalizacjach. To z kolei daje gwarancj komfortutak istotnego podczas prowadzenia wanychrozmw handlowych.

  Organizator spodziewa si rekordowej liczbygoci i to nie tylko ze wzgldu na wzrost w sto-sunku do poprzedniego roku liczby odwiedzanychorodkw. cykl jednodniowych imprez targowychsta si ostatnio bardzo popularny, bo pozwalana budowanie bezporednich relacji pomidzyproducentem, dystrybutorem i importerem pro-duktw reklamowych a przedsibiorc. Samaidea organizacji takich imprez wykracza pozaramy sztywnych spotka biznesowych. Prezen-tacja oferty w mniejszym gronie stwarza przyjaznatmosfer, ktra umoliwia atwe dotarcie dozainteresowanych klientw.

  Wicej informacji dotyczcych imprezy nawww.onedayshow.pl.

  rdo: GJc Inter Media

  Powrt do spisu treci

 • WIADOmOCI

  Aby zachowa chronologiczn cigo seriiWadcy polscy na banknocie znalaz si wize-runek Jana III Sobieskiego. Wizerunek banknotu500 z zaprojektowa autor pozostaych polskichbanknotw obiegowych o nominaach 10, 20, 50,100 i 200 z Andrzej Heidrich. nowy nominabdzie suy gwnie do przechowywania zapasustrategicznego w nBP, bdzie wic rzadko spo-tykany w obiegu.

  Prezes PWPW S.A. Piotr Woyciechowski, pod-czas swojego wystpienia podzikowa pracowni-kom Wytwrni zaangaowanym w proces po-wstawania nowego banknotu. W sposb szczeglny

  wyrni rwnie pana Andrzeja Heidricha projektanta wizerunku krla Jana III Sobieskiego,dzikujc za jego szczeglny wkad i prac narzecz pastwa.

  rdo: Polska Wytwrnia Papierw Wartociowych S.A.

  PWPW producentem nowego banknotu o nominale 500 z6 czerwca br. Narodowy Bank Polski zaprezentowa nowy banknot obiegowyo nominale 500 z, ktrego producentem jest Polska Wytwrnia PapierwWartociowych S.A. Nowy pienidz papierowy 500 z wejdzie do powszechnegoobiegu w lutym 2017 roku.

  Studia podyplomowe s odpowiedzi na trendyrynkowe w obszarze informatyzacji proceswpoligraficznych i rozwoju publikacji elektronicz-nych. Program nauczania obejmuje 3 obszary:projektowanie grafiki i dystrybucja treci cyfro-wych, procesy i techniki poligraficzne, kontrolajakoci i zarzdzanie barw.

  zajcia prowadzone s w laboratorium poli-graficznym wyposaonym w specjalistyczneoprogramowanie i urzdzenia. Program studiwrealizowany w grupach liczcych od 10 do 13 osbjest poczeniem wiedzy teoretycznej z duliczb zagadnie praktycznych. Suchacze studiwmaj moliwo zdobycia wielu uytecznychumiejtnoci, realizujc zadania i projekty podokiem dowiadczonych wykadowcw.

  zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie ju od 16 lat ksztaci studentwz zakresu projektowania usug i produktw poli-graficznych, zarzdzania i organizacji poligra-ficznym procesem produkcyjnym oraz kontrolijakoci produktw poligraficznych i procesudrukowania. Jego pracownicy prowadz pracebadawczo-rozwojowe w zakresie m.in.: infor-matyzacji poligrafii, kolorymetrii i zarzdzaniabarw, kontroli jakoci i standaryzacji proceswdrukowania, symulacji i optymalizacji proceswprodukcyjnych.

  Wicej informacji na stroniewww.poligrafia.zut.edu.pl.

  rdo: zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  Studia podyplomowe: Poligrafia i Media CyfroweZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie uruchamia juczwart edycj studiw podyplomowych Poligrafia i Media Cyfrowe. Studiaciesz si duym zainteresowaniem, gromadzc kandydatw z caej Polski.

  InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016vidart vidart 7

  Powrt do spisu treci

 • 8 vidart vidart InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016

  WIADOmOCI

  27 wrzenia w Poznaniu w trakcie Midzynaro-dowych Targw Techniki Pakowania i EtykietowaniaTAROPAK oraz Targw Logistyki Magazynowaniai Transportu LOGIPAK odbdzie si III edycjaKongresu Przemysu Opakowa z wiodcym te-matem Opakowania w acuchu dostaw.

  Organizatorzy zdecydowali si podj tentemat, gdy pomimo doskonalenia wszystkichelementw skadajcych si na system, jaki sta-nowi acuch dostaw, nie udaje si znaczcozmniejszy strat w towarach w trakcie drogi odich producentw do kocowych uytkownikw,czyli konsumentw.

  z analiz Polskiej Izby Opakowa wynika, istraty spowodowane niewaciwym pakowaniem,magazynowaniem i transportem sigaj 20 proc.wartoci wyprodukowanych towarw. Prawiepoowa strat powstaje z winy wadliwego pakowaniaoraz wadliwych opakowa, a druga poowa, z po-wodu zego magazynowania i transportu. Wedugraportu Pira International, straty spowodowane

  uszkodzeniami w europejskich acuchach dostawrynku produktw szybko rotujcych kosztuj prze-mys ok. 3,5 mld euro rocznie.

  Organizatorzy kongresu wskazuj na rol, jakpeni opakowania w bezpieczestwie wyrobww acuchu dostaw. Jednoczenie zauwaaj, eobarczanie opakowa za powstae straty byobyduym uproszczeniem. Wynika to z faktu, emaj one okrelon wytrzymao, dlatego tejednym z zaoe kongresu jest analiza pozostaychelementw acucha dostaw majcych wpyw nabezpieczestwo wyrobu.

  W Kongresie przewidziano udzia: projektantwi producentw opakowa, producentw pako-wanych produktw, kadry kierowniczej centrwlogistycznych i magazynw, przedstawicieli siecihandlowych i pracownikw sklepw, wszystkich,ktrzy w swojej pracy spotykaj si z opakowa-nymi produktami. Udzia w Kongresie zapowiedzieliprzedstawiciele praktyki oraz nauki.

  rdo: Midzynarodowe Targi Poznaskie

  III Kongres Przemysu OpakowaPolska Izba Opakowa oraz Midzynarodowe Targi Poznaskie co dwa lataorganizuj spotkania powicone roli i znaczeniu opakowa, zarwno w yciuindywidualnego konsumenta, jak i dla gospodarki.

  fot.

  fot

  olia

  Powrt do spisu treci

  http://www.taropak.pl/pl/

 • http://www.taropak.pl/pl/

 • 10 vidart vidart InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016

  zraportu TnS Polska, przeprowadzonego

  na zamwienie Biblioteki narodowejwynika, e w 2015 roku zaledwie 37 proc.

  osb w wieku 15 i wicej lat przeczytao co naj-mniej jedn ksik. W latach 19942004 wielkota sigaa 60 proc., natomiast gwatowny spadeknastpi w roku 2008 po wprowadzeniu VAT naksiki, kiedy wyniosa ona okoo 40 procent.Dla wikszoci zarabiajcych znacznie poniejredniej krajowej ksika w przecitnej cenie 50 zjest dobrem luksusowym.

  Ten sam raport podaje, e obecnie ponad 65 proc.ludnoci korzysta z Internetu. Wrd nich zde-cydowanie przewaaj osoby mode; rzadziejni kilka razy w miesicu z sieci korzysta zaledwieokoo 3 proc. Polakw, natomiast wrd osbw wieku powyej 60 lat wielko ta wynosi a75 procent. Internet stanowi podstawowe rdoinformacji zawodowych, edukacyjnych, encyklo-pedycznych, jest te rdem najnowszych wia-domoci. Wikszo gazet i czasopism ma wydaniainternetowe, coraz wicej pozycji ksikowychjest dostpnych w formie e-bookw, a ich ceny,mimo 23-proc. stawki VAT, s nisze od wydadrukowanych.

  Spadajce nakady a nowoczesnetechnologie w poligrafii. Maa poligrafia

  Wzrost liczby zamwie na niskie nakady spo-wodowa, e drukarnie stany przed koniecznociwprowadzenia zmian technologicznych.

  naprzeciw potrzebom rynku wyszli producencimaszyn i urzdze poligraficznych, przeznaczonychdo drukowania rednich i niskich nakadw w rnych

  technikach. nastpio znaczne oywienie na rynkuurzdze do druku cyfrowego. Technologia ta wyeli-minowaa z procesu produkcji kosztowny i czaso-chonny etap przygotowalni, co sprawio, e reali-zacja zlecenia niskiego nakadu jest opacalna,a termin wykonania krtszy ni w przypadkutechnologii offsetowej. Drukowanie wprost z plikukomputerowego umoliwia dokonywanie popraweki zmian w dowolnym momencie. nowoczesneurzdzenia do drukowania cyfrowego oferujcoraz wysz jako druku i koloru, zblion dooffsetowej, jednak wci jej nie dorwnujc.Dlatego ostatecznie o opacalnoci decyduje za-potrzebowanie klienta i zasobno jego portfela.

  Producenci nieustannie wdraaj kolejne udo-godnienia i nowe funkcje, majce za zadaniezwikszenie prdkoci, podwyszenie jakocii obnienie kosztw eksploatacji. Silna konkurencjai rosnce wymagania klientw stanowi takeogromny bodziec do rozwoju zaplecza serwiso-wego i doradztwa technicznego pod wzgldemzintegrowania urzdze z systemami informa-tycznymi.

  Drukarnie poszukuj te moliwoci poczeniadotychczasowych ofert druku offsetowego wy-sokiej jakoci z rozwizaniami cyfrowymi. Pocze-nie technologii offsetowej z cyfrow doskonalesi sprawdza w drukarniach akcydensowych.zlecenia mog by wykonane nawet w cigujednego dnia. narzd maszyny zajmuje kilkanacieminut. Drukowanie jest moliwe z kadego for-matu pliku, a offsetowa jako uzyskiwana jestpoprzez zastosowanie rastra hybrydowego.

  Kilka lat temu, dziki kooperacji firm Heidelbergi Ricoh, powstao urzdzenie Ricoh Pro c901

  Od kilku lat obserwuje si spadek nakadw produkcji poligraficznej przyjednoczesnym wzrocie i zrnicowaniu asortymentu. Przemys poligraficznyznalaz si w obliczu nowych wyzwa tak w obszarze samej produkcji, jaki budowy maszyn i urzdze.

  Niskonakadowa produkcja poligraficzna

  TEmAT numERu: nISKOnAKADOWA PRODuKCjA POlIgRAfICznA

  Powrt do spisu treci

 • 11vidart vidart InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016

  Graphic Arts Edition, ktre stanowi dobre roz-wizanie w poczeniu z technologi offsetowHeidelberg Anicolor. Umoliwia ono drukarniomwykonywanie zlece rednio- i niskonakadowychoraz druk zmiennych danych.

  Oprcz technologii druku cyfrowego, w za-kresie zadruku krtkich serii opakowa, rozwjodnotowuje fleksografia. Dzieje si tak zaspraw nakadw zbyt wysokich do wykonaniaw technologii cyfrowej, ale za niskich, aby byyopacalne w technologii offsetowej. Producencimaszyn proponuj uniwersalne rozwizania dozadrukowywania opakowa, ktrych zastoso-wanie moe by opacalne w druku tak wik-szych, jak i mniejszych nakadw. na tegorocz-nych targach drupa zostaa zaprezentowanamaszyna rotacyjna do druku fleksograficznegoz cylindrem centralnym nEO XD LR HyBRID.Jest ona przeznaczona do drukowania farbamiwodnymi, rozpuszczalnikowymi i utwardzanymipromieniami UV.

  W przypadku niskich wolumenw produkcjiz nadrukami, inn ni sito moliwoci jest na-noszenie aplikacji drukowanych w technologiisolwentowej i eko-solwentowej za pomoc ma-towej poliuretanowej folii transferowej. na poli-

  estrowy podkad naniesiona jest warstwa klejuaktywowanego termicznie. Podkad ten pozwalana wycinanie nawet bardzo maych elementwgrafiki na ploterze cAD/cAM. nastpnie nadrukprzenoszony jest na ostateczne podoe za po-moc prasy termicznej. Jako, trwao i wy-trzymao nadruku nie odbiegaj od sitowego.

  Producenci maszyn offsetowych d do uzys-kania rentownoci produkcji rednio- i nisko-nakadowej, stosujc nowoczesne rozwizaniaeksploatacyjne i konstrukcyjne.

  Tradycyjnie pionierem jest tu Heidelberg, ktrywprowadzi na rynek czterokolorow maszynSpeedmaster SM-52 Anicolor. Drukuje ona w for-macie B3, a rni si od innych maszyn offseto-wych tego formatu systemem dozowania farbyAnicolor. Wyposaona jest w cylinder Anilox,podobny do wklsodrukowego, z drobnymiwgbieniami na powierzchni, przyjmujcymifarb. z Aniloxa nadmiar farby usuwany jest zapomoc rakla. farba z zagbie przenoszonajest na cylinder nadajcy, a nastpnie na formdrukow. nie ma te regulacji stref farbowych,a ilo przenoszonej farby zaley od temperaturywaka aniloksowego im wysza, tym wicejfarby podawane jest na form drukow. V

  fot.

  fot

  olia

  Powrt do spisu treci

 • 12 vidart vidart InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016

  fot.

  fot

  olia

  Jest to rewolucyjna zmiana konstrukcyjnaw technologii offsetowej, a jej zalety s nieoce-nione. zasadniczymi s: czas narzdu krtszyo 40 proc. w stosunku do maszyn o tradycyjnejkonstrukcji oraz zmniejszenie iloci makulaturya o 90 procent. narzd trwa kilkanacie minut,natomiast odbitk nakadow moe by arkuszju z pierwszej dziesitki. Kolorystyka w nakadziei przy powtarzaniu zlecenia jest staa, a tinty i aplena odbitkach rwne.

  W nowej generacji maszyn o tradycyjnej kon-strukcji producent zadba o uniwersalno zasto-sowania. Speedmaster XL 106-5-LX2 LE UV nadajesi nie tylko do drukowania niskich nakadw zewzgldu na szybki narzd i mniejsz ilo makulatury,ale take do drukowania na rnych podoach:papierze kredowym (rwnie matowym), papierachniepowlekanych, PVc, metalizowanych itp. orazwykaczania z wykorzystaniem lakierw matowych,poyskowych i efektowych. W wiey lakierujcejmona umieci do dwunastu gowic inkjetowych,umoliwiajcych wdrukowywanie dodatkowychi indywidualnych kodw alfanumerycznych. Procesylakierowania i wdrukowywania mog odbywa sijednoczenie, zatem nie jest konieczne instalowaniedodatkowej stacji drukujcej.

  W maej poligrafii technologia drukowania cyf-rowego ma ju swoje stae miejsce i w zasadziedecyduje o istnieniu na rynku. Wymagania klien-tw wci rosn, terminy wykonania s wyru-bowane, a oczekiwana jako perfekcyjna.coraz wikszym zainteresowaniem ciesz siurzdzenia wielofunkcyjne o wysokiej produk-tywnoci przy niewysokich kosztach, czcew sobie szybko, doskona jako zarwnodruku, jak i wykoczenia oraz atwo obsugi,tak w firmach usugowych, jak i w instytucjachz wasn obsug poligraficzn. W tych ostatnichwidoczna jest wyrana tendencja do rezygnacjiz urzdze na biurkach na rzecz wielofunkcyjnych(MfP), zainstalowanych na korytarzach bdw specjalnie wyznaczonych pomieszczeniach.Pracownik loguje si do systemu za pomockodu PIn wprowadzanego z klawiatury (w naj-bardziej nowoczesnych systemach autoryzacjanastpuje za pomoc karty magnetycznej lubchipowej) i uzyskuje dostp do opcji skanowanialub drukowania. Moe te wybra urzdzeniedrukujce, ktre jest najmniej oboone ocze-kujcymi dokumentami, zalogowa si do niegoi odebra wydruk (metoda druku podajcego).System skada si z kompatybilnych urzdze

  TEmAT numERu: nISKOnAKADOWA PRODuKCjA POlIgRAfICznA

  Powrt do spisu treci

 • 13vidart vidart InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016

  i inteligentnych aplikacji, dziki ktrym pracanad dokumentami jest maksymalnie skracana,a skany otrzymuj form edytowaln.

  nad caoci systemu sprawuje nadzr admi-nistrator IT, ktrego zadaniem jest nie tylko czuwanienad prawidowoci dziaania, ale take przydzielanieuprawnie do wykonywania rnych rodzajwdrukw. Pracownikom dziaw ksigowoci, kadrczy magazynu wystarczy moliwo drukowaniaczarno-biaego i bez skomplikowanej grafiki. naj-szersze uprawnienia (drukowanie w penym kolorze,z grafik i zdjciami) powinny by nadane dziaomhandlowym i marketingu. Takie zarzdzanie umoli-wia oszczdnoci (mniejsze zuycie tonerw i atra-mentw) i zapobiega naduyciom.

  Kilka lat temu pojawio si na rynku urzdzenie,ktre moe znacznie poszerzy ofert wykony-wania niskich nakadw etykiet, naklejek, grafikiodzieowej czy niewielkich grafik samochodowych.Mowa o biurkowym eko-solwentowym ploterzetnco-drukujcym do drukowania atramentamimetalicznymi VersaSTUDIO Bn-20. Urzdzeniewyposaone jest w oprogramowanie RolandVersaWorks z bibliotek 512 kolorw metalicznych.Drukuje w szerokoci A2 lub 480 mm, a maksy-malna rozdzielczo druku wynosi 1440 dpi.

  Poszukiwanie miejsca na rynku a moliwoci technologiczne

  Krtki czas, wysoka jako i niska cena toczynniki determinujce powodzenie na rynku.Proces od zoenia zamwienia do odbioru wyko-nanej pracy, wczajc w to konsultacje ze spe-cjalistami na rnych etapach produkcji i zapat,zosta znacznie skrcony dziki Internetowi.Technologia web-to-print zyskuje coraz wikszeuznanie wrd klientw, a korzystaj z niejrwnie drukarnie tradycyjne, ktre wdroyydziaalno usugow w sieci.

  Wszechstronno, czyli moliwo zleceniarnych usug jednemu wykonawcy, znaczniewpywa na oszczdno czasu, ponadto zapewniaspjno realizowanego zamwienia pod wzgldemnp. kolorystyki. z roku na rok zwiksza si liczbadrukar typu AIO (All-in-One), gdzie mona za-mwi wizytwki, opakowania kartonowe, katalogi,materiay POS, roll-up bd gadety reklamowe,a w ramach jednego zamwienia zleci persona-lizacj wykonywanych materiaw.

  z wszechstronnoci czy si kreatywne wy-korzystanie nowoczesnych technologii. Unikatowaoferta zawsze przycignie klienta. Przykademmoe by oprawa klejona PUR, pozwalajca na V

  fot.

  fot

  olia

  Powrt do spisu treci

 • wielokrotne kartkowanie bez obawy rozpadniciasi ksiki, torby ekologiczne znakomity nonikreklamy, wykonany z papieru lub stuprocentowejbaweny, torby z siatki mesh, biay zadruk naciemnym tle, druk cyfrowy o jakoci offsetowegow wikszych formatach B1 i B2.

  W Internecie funkcjonuje kilka rodzimych platformwydawniczych, oferujcych przygotowanie publikacji(korekt, redakcj, obrbk zdj i grafiki), skadi amanie, projektowanie okadki, drukowanie,opraw, marketing i dystrybucj nakadu w formiepapierowej oraz elektronicznej. czas realizacjijest znacznie krtszy ni w przypadku tradycyjnejumowy wydawniczej, a koszty stosunkowo nie-wielkie.

  firmy usugowe powinny stale zwiksza ela-styczno i skraca czas wprowadzania produktwna rynek przy zachowaniu wysokiej jakoci.Wana jest gotowo do przyjmowania rnych,take niestandardowych zamwie z zakresumarketingu partnerskiego oraz zlece testowychna potrzeby bada rynku.

  Tendencje i prognozy produkcji niskonakadowej

  Wedug raportu Pwc (PricewaterhousecoopersInternational Ltd) wci zwiksza si rola rynkukonsumenckiego w segmencie druku 3D.

  W roku 2015 na zakup drukarek 3D wydanocznie 11 mld dolarw. Raport podaje, e 71 proc.amerykaskich firm produkcyjnych z rnychbran wykorzystuje drukarki 3D w rnych ob-szarach dziaalnoci.

  Do 2019 roku kwota przeznaczona na zakupdrukarek 3D ma wzrosn do 27 mld dolarw.Prognoza ta szacowana jest na podstawie badarozwoju gazi przemysu, ktre stanowi bdsi napdow produkcji tych drukarek: lotnictwa,motoryzacji, medycyny, a take brany jubilerskiej.Obecnie 31,4 proc. firm w Stanach zjednoczonychwykorzystuje drukarki 3D do prac prototypowych,a 6,6 proc. do tworzenia wyrobw finalnych.Przewiduje si, e w cigu najbliszych piciu latten ostatni wskanik wzronie ponad szecio-krotnie.

  t

  14 vidart vidart InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016

  fot.

  fot

  olia

  TEmAT numERu: nISKOnAKADOWA PRODuKCjA POlIgRAfICznA

  Powrt do spisu treci

 • www.infosystems.pl

 • 16 vidart vidart InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016

  TEmAT numERu: nISKOnAKADOWA PRODuKCjA POlIgRAfICznA

  Drukarki z linii Pro Series, drukarka neo-nowa, urzdzenia z biaym tonerem wszystkie maj jedn transparentn

  zalet pozwalaj na pen elastyczno obsugii niskonakadowy druk wysokiej jakoci w bardzokonkurencyjnej cenie.

  najblisza przyszo urzdze drukujcychto urzdzenia, ktrych moliwoci odpowiadajna realne potrzeby wspczesnych firm. Kadabrana, czy jest to druk biznesowy, profesjonalny,graphic arts, czy niskonakadowa produkcja po-ligraficzna, ma swoje specyficzne zapotrzebowaniei naszym celem, jako producenta urzdze, jestich zaspokojenie. Od duszego czasu skupiamysi na tym, aby nasze portfolio poszerzao sio takie produkty, ktre dziki swoim funkcjombd stanowi odpowied na problemy i zapo-trzebowanie danej brany. Sowem-kluczem dlaopisania naszego podejcia i oferty jest inno-wacyjno, ktra pozwala zrewolucjonizowadotychczasowy stosunek do druku. W naszychrozwizaniach bardzo duy nacisk kadziemywanie na to, eby tworzy urzdzenia, ktrebd przynosi now warto dodan dla firm.Przez ostatnie lata pokazalimy, e nasze propo-zycje spotykaj si z bardzo dobrym odbiorembrany. Postawilimy, oprcz urzdze biurowych,na ekspansj na rynkach wertykalnych i to siopacio. nasze urzdzenia z biaym tonerem c711WT oraz c920WT ktre wprowadzilimyw 2012 roku, zrewolucjonizoway rynek graphicarts. Ich sukces utwierdzi nas w przekonaniu,e w ten rynek warto inwestowa. niskonakado-wy wydruk z uyciem bieli sta si od tego mo-mentu nie tylko atwiejszy do zrealizowania, aleprzede wszystkim duo bardziej opacalny, zwasz-

  cza przy dosownie pojedynczych sztukach. nie-ktrzy mwi, e znale nisz jest atwiej, ni jzagospodarowa nam udao si jedno i drugie.Obecnie mamy bowiem na swoim koncie pierwszna rynku piciotonerow drukark ES9541, ktradaje moliwo drukowania, z uyciem gamykolorw cMyK plus, dodatkowego pitego tonerabiaego lub przezroczystego i cay czas rozbudo-wujemy nasz ofert urzdze graficznych. W tymroku na targach drupa 2016 pokazalimy rewo-lucyjne 5-tonerowe drukarki Pro9541 i Pro9542z linii Pro Series oraz drukark Pro6410(neoncolor) wyposaon w tonery neonowe.Spotkay si one z bardzo duym zainteresowa-niem zwiedzajcych mwi Tomasz zidalski,Product Marketing Manager cEE w OKI SystemsPolska.

  Drukarki Pro9541 oraz Pro9542 z linii ProSeries umoliwiaj druk w kadym oczekiwanymkolorze, take biaym, zachowujc prostotobsugi i wysok efektywno kosztow. Majone tonery cMyK oraz dodatkowy pity toner:biay (Pro9542) i biay lub przezroczysty(Pro9541). Wysoka rozdzielczo 1200 x 1200dpi, szybko druku 50 str./min i nieporwnywalnaz niczym innym moliwo wyboru szerokiejgamy nonikw o maksymalnej gramaturze si-gajcej 360 g/m2 sprawiaj, e urzdzenia ProSeries to idealne rozwizanie dla przedsibiorstw,dla ktrych wane jest drukowanie materiawgraficznych na danie i ktre wymagaj dosko-naej jakoci wydrukw oraz dla niskonakadowegodruku produkcyjnego. Drukarki te s w penikompatybilne z serwerem EfI fiery Xf 5.0, ktryumoliwia zaawansowane zarzdzanie kolorami,optymalizujc gbi kolorw i jako druku.

  OKI mocno inwestuje w rynek wydrukw kreatywnych, poszerzajc swojofert o nowe produkty, ktre przenosz graphic arts na nowy poziom jakoci i gwarantuj firmom z tej brany nowe rdo przychodw.

  Drukarki z linii Pro Seriesod OKI

  Powrt do spisu treci

 • Dziki poczeniu technologii LED z wielopozio-mow technologi druku Multilevel ProQ zyskujemyywe i wyraziste kolory na kadych wydrukach,a take wysok gbi barwy biaej na ciemnymlub przezroczystym noniku. Drukarki oferuj sze-roki zakres obsugi formatw, od A6 do SRA3,oraz banerw o dugoci do 1,3 m, a take moli-wo drukowania na szerokiej gamie nonikw,w tym na byszczcym papierze, folii, papierzetransferowym, papierze wodoodpornym i innych.

  Wybierajc urzdzenia OKI uytkownik uzyskujeszybki, wysokiej jakoci druk kolorowy wraz z do-datkowymi korzyciami druku na biao, bez kosztwzwizanych zazwyczaj z tego typu wydrukami.Bardzo wane jest take to, e mona drukowabez ogranicze ilociowych, wydruk nawet jednejsztuki unikatowego projektu nie bdzie si wizaz bardzo wysokimi nakadami finansowymi, takjak w przypadku dotychczas istniejcych rozwizadruku w biaym kolorze. Uszlachetnianie wydrukudziki tonerowi przezroczystemu jest proste i sta-nowi dodatkow warto. funkcje zastosowanew urzdzeniach Oki day moliwo uporania siz wieloletnimi trudnociami zwizanymi z druko-waniem biaego koloru oraz lakierowaniem.

  Drukowanie z uyciem biaego tonera dajewiele moliwoci nie tylko projektantom, lecztake firmom drukarskim. Jest ono nowymrdem dochodw dla nich. Dlaczego? Odpowiedjest bardzo prosta dziki naszym drukarkomz biaym tonerem z linii Pro Series firmy temog poszerzy ofert o druk spoza ramy cMyK,nawet przy niskich nakadach. co wicej, dru-kowanie nawet pojedynczych egzemplarzy czy

  krtkich serii jest opacalne. Wszechstronno,atwo w uyciu, szybko, ekonomiczno tos cechy, ktre charakteryzuj lini Pro Series.Drukarki z biaym tonerem stay si przystpncenowo i atw w obsudze alternatyw, zmieniajcsposb podejcia projektantw do projektw kon-cepcyjnych dodaje Tomasz zidalski.

  Pro9541 oraz Pro9542 pozwalaj na druk np.limitowanej serii atrakcyjnie wygldajcych opa-kowa, dziki moliwoci uwydatnienia i uszla-chetnienia ich cech za pomoc biaego i prze-zroczystego tonera. Dziki temu firmy, zajmujcesi wydrukami kreatywnymi, mog zaoferowaswoim klientom zupenie now jako. Krtkieserie, biay jako podkad, wydruki termotransfe-rowe, wydruki na danie uszlachetnionych ma-teriaw reklamowych, wydruki prbne na folii,opakowania z nabyszczaniem to tylko niektremoliwoci tych urzdze.

  Pro9541 oraz Pro9542 s skierowane przedewszystkim do brany kreatywnej zwizanej z dziaal-noci twrcz i designem. wietnie sprawdzsi m.in. w zakadach poligraficznych, agencjachreklamowych i kreatywnych czy dziaach marke-tingu. S zaprojektowane w taki sposb, abyoptymalizowa wydatki. zapewniaj znaczneoszczdnoci w porwnaniu z innymi drukarkami,czc bardzo konkurencyjn cen z wyjtkowowysok wydajnoci pojemnikw z tonerem,zwaszcza, gdy konieczny jest wysoki stopiepokrycia i wysoka jako. Tonery o duej pojem-noci redukuj interwencje uytkownika i przy-czyniaj si do obnienia kosztw cpp.

  rdo: OKI Systems Polska

  17vidart vidart InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016

  Pro9541 Pro9542

  Powrt do spisu treci

 • 18 vidart vidart InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016

  Obecne trendy na rynku w przypadkuniskonakadowej produkcji poligraficznej,to?

  Waciciele drukarni i niewielkich punktwpoligraficznych poszukuj urzdze charaktery-zujcych si wielozadaniowoci. na rynku istniejeogromne zapotrzebowanie na urzdzenia dajcemoliwo tworzenia najrniejszych wydrukw.Od tych na niestandardowych nonikach (namateriale czy folii), a po dopasowanych do in-dywidualnych potrzeb klienta. z upywem czasute urzdzenia staj si coraz bardziej wyspecja-lizowane. Wychodzc naprzeciw rosncym ocze-kiwaniom, firma Oki oferuje urzdzenia z seriiPro neonowa drukarka Pro6410, 5-tonerowedrukarki Pro9541 czy Pro9542 oraz urzdzeniewielofunkcyjne z biaym tonerem Pro7411WTi Pro9420WT.

  Jakie rozwizania lub urzdzenia propo-nujecie Pastwo firmom specjalizujcym siw niskonakadowej produkcji, aby w jaknajwikszym stopniu pomc w obnieniukosztw produkcji i poprawie jakoci wy-konania produktu: druku, oprawy, uszla-chetniania itp.?

  firma Oki jest bardzo zaangaowana w tworzenieinnowacyjnych rozwiza dla brany kreatywneji zakadw poligraficznych. najnowsze rozwizaniazastosowane w maszynach OKI pozwalaj naznaczne obnienie kosztw wydruku przy za-chowaniu wysokiej jakoci. Urzdzenia z naszegoportfolio z linii Pro Series, ktre zaprezentowalimyna targach drupa w Dsseldorfie, speniaj ocze-kiwania niskonakadowych drukarni. nowocizaprezentowan w niemczech jest neonowadrukarka Pro6410, ktra pozwala projektantomna uwolnienie si od ogranicze zwizanych ze

  standardow gam kolorw cMyK. zdecydowaniena szczegln uwag zasuguj nowe modeleOKI Pro9541 i Pro9542, ktre cz w sobietechnologi wysokiej rozdzielczoci cyfrowegodruku LED z wielokrotnie nagradzan technologi5-tonerowego druku (cMyK + 1). Innymi dru-karkami, ktre dziki swoim wyjtkowym wa-ciwociom sprawdzaj si w produkcji nisko-nakadowej, s te z biaym tonerem: Pro7411WTi Pro9420WT.

  Czy mona z korzyci dla drukarni wy-korzysta zjawisko zmniejszajcych si

  Rozmowa z Tomaszem Zidalskim, Product Marketing Managerem CEE w firmie OKI Polska.

  Wielozadaniowe drukarkido celw specjalnych

  Tomasz zidalski

  TEmAT numERu: nISKOnAKADOWA PRODuKCjA POlIgRAfICznA

  Powrt do spisu treci

 • nakadw? Jakie proponowane przez Pa-stwa technologie i rozwizania mog pomcdrukarniom?

  Mniejsze nakady nie musz oznacza mniejszychprzychodw dla drukarni. Korzystajc z urzdzeOKI, drukowanie pojedynczych sztuk nadal jestkorzystne cenowo. nasze produkty pozwalaj dru-kowa na niestandardowych nonikach i w nie-codziennych formatach. wietnie wpisuj siw wymagania klientw, ktrzy coraz czciejwymagaj ogranicze kosztw oraz niekonwen-cjonalnych rozwiza, ktre zarazem staj sicoraz bardziej spersonalizowane. Przystpne ce-nowo urzdzenia, wykorzystujce docenianprzez rynek kreatywn technologi, umoliwiajcoraz wikszej liczbie firm produkcj znakomitejjakoci wydrukw na szerokiej gamie rnegotypu nonikw od materiaw kolorowych a poprzeroczyste folie.

  W jakie maszyny warto zaopatrzy sina start, otwierajc punkt maej poli-grafii?

  niedrogie i wydajne wydruki, tradycyjnieosigane tylko przez urzdzenia produkcyjnezapewniaj modele z linii Pro Series i to wanieten sprzt najbardziej rekomendowabym tegotypu biznesowi. zaopatrujc si w te urzdzenia,mae zakady poligraficzne w widoczny sposbbd mogy zwikszy strumie swoich przy-chodw i zrezygnowa z outsourcingu w obszarzezada dotyczcych druku na skal produkcyjn.

  W jaki sposb oferowane przez Pastwamaszyny uatwiaj personalizacj?

  Dobrym przykadem jest nasza najnowszadrukarka A4 i zarazem najmniejsza z caej ofertyserii Pro. Urzdzenie to dziki swojej wielozada-niowoci oraz unikatowym waciwociom idealnienadaje si do spersonalizowanych wydrukw.Mowa tu o naszej najnowszej, neonowej, kolo-rowej drukarce Pro6410 (neoncolor) jest torwnie jedna z gwnych atrakcji stoiska OKIna tegorocznych targach drupa. Wprowadza onakolorowy druk w nowy, wyszy wymiar. To nie-zwykle wszechstronne urzdzenie umoliwia dru-kowanie wyjtkowo jaskrawych, przycigajcych

  oko fluorescencyjnych wzorw na nonikach dostosowania na praktycznie kadej powierzchni,od odziey po dekoracj, take na spersonalizo-wane opakowania produktw, wydruki w punktachsprzeday i oznakowania w sklepach i wiele,wiele innych.

  t

  19vidart vidart InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016

  Pro6410 neoncolor

  Pro7411WT

  Pro9420WT

  Powrt do spisu treci

 • 20 vidart vidart InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016

  Co moe Pan powiedzie o obecnychtrendach na rynku, jeli chodzi o nisko-nakadow produkcj poligraficzn?

  Trendy na rynku to indywidualizacja, kom-pleksowa obsuga klienta i maksymalna ela-styczno. Wielko nakadu to konsekwencjaistniejcych trendw oraz modelu biznesowegofirmy. nie da si okreli jednoznacznie, co na-zywamy krtkim nakadem, bo jest on rny dlarnego rodzaju produkcji (opakowania, akcy-densy czy produkcja dzieowa). Rne te jestpodejcie osb zarzdzajcych drukarni do te-matu co si opaca drukowa na offsecie, a cona cyfrze.

  Jedno stwierdzenie jest prawdziwe, e rzdzitym rachunek ekonomiczny oraz ograniczenia,jakie nios poszczeglne technologie. Obecniezastosowana technologia w maszynach do drukucyfrowego sprawia, e oko klienta kocowegow ogromnej wikszoci nie jest w stanie rozpozna,za pomoc jakiej technologii zostaa wydrukowanadana praca.

  Jakie rozwizania/maszyny proponujeciePastwo firmom specjalizujcym si w ni-skonakadowej produkcji, aby w jak najwik-szym stopniu pomc w obnieniu kosztwprodukcji i poprawie jakoci wykonaniaproduktu (druku, oprawy, uszlachetnianiaitp.)?

  firma Heidelberg posiada w swojej oferciemaszyny cyfrowe typu inkjet oraz elektrofoto-graficzne. Jeeli skoncentrujemy si na rynkutradycyjnych maszyn do druku cyfrowego, topowinnimy wspomnie o rodzinie maszyn

  Versafire cV i cP. Maszyny te rni si wielomaelementami i oferowane s rnym grupom od-biorcw, ale to, co jest wsplne dla tych urzdze,to wysoka jako druku, precyzyjne pasowanie,moliwo stosowania podoy o duej gramaturzenawet do 400 g/m2 oraz papieru do druku offse-towego. Maszyny te umoliwiaj automatycznydruk typu banner oraz w przypadku maszynycV druk pitym kolorem.

  I w tym miejscu dochodzimy do sedna: dlaczegostosujemy maszyny cyfrowe w drukarni? Powd:niskie nakady oczywicie tak, ale niebagateln

  Rozmowa z Tomaszem Jasiskim, szefem sprzeday prepress i digital w firmieHeidelberg Polska.

  Optymalizacja kosztw w niskonakadowej produkcji

  Tomasz Jasiski

  TEmAT numERu: nISKOnAKADOWA PRODuKCjA POlIgRAfICznA

  Powrt do spisu treci

 • spraw jest take personaliza-cja, indywidualizacja produktworaz optymalizacja kosztw.Wszystkie nasze maszynywspdziaaj z istniejcymi narynku maszynami do finishingu,zarwno specjalnymi do drukucyfrowego, jak i tymi stoso-wanymi w tradycyjnym drukuoffsetowym.

  Czy i jak mona z korzycidla drukarni wykorzystazjawisko zmniejszajcychsi nakadw? Jakie propo-nowane przez Pastwa technologie i roz-wizania mog pomc drukarniom?

  nasz odpowiedzi na zmniejszajce sinakady s wydajne, niezawodne maszyny wy-sokiej jakoci. Kadziemy duy nacisk na sowooptymalizacja, bo jest on kluczem do sukcesu.Warto wiedzie, co si opaca, a co nie, co naczym drukowa. nie powinno to by intuicyjnepodejcie osoby zarzdzajcej drukarni, tylkotwarda wiedza poparta danymi o procesach,produkcji, technologii itd. Twarde dane z produkcji,statystyka oraz umiejtno analizy, to w dzi-siejszych czasach klucz do sukcesu.

  Heidelberg Polska moe dostarczy klientomnarzdzia zarwno do zbierania takich danych,jak i do ich analizy. Jeszcze raz to podkrel, erachunek ekonomiczny w krtkiej i dugiej per-spektywie jest najwaniejszy, a w tym pomocnajest optymalizacja i automatyzacja. Do tego z koleisuy wiedza wspomagana oprogramowaniem.nieskromnie powiem, e jako jedyni posiadamyrozwizania softwarowe, ktre wspomagaj opty-malizacj, a tym samym mog spowodowazwikszenie rentownoci przedsibiorstwa.

  W jakie maszyny warto zaopatrzy si,na start otwierajc punkt maej poligrafii?

  W pierwszej kolejnoci naley sprecyzowa,co nazywamy ma poligrafi. Heidelberg niema w swoim portfolio rozwiza dla maychpunktw ksero. Inne przedsibiorstwa moemywyposay w dopasowane dla nich rozwizania.

  na pocztek proponujemy rozwizania, ktredadz wacicielowi przedsibiorstwa poligra-ficznego moliwo zindywidualizowania swoichproduktw oraz druk wysokiej jakoci. nie oszcz-dzajmy nadmiernie na zakupie maszyny cyfrowej,bo nas na to nie sta. Tani produkt moe bysynonimem braku jakoci lub ograniczonychmoliwoci. za inwestycja to strata.

  W jaki sposb oferowane przez Pastwamaszyny uatwiaj personalizacj?

  Personalizacja czy indywidualizacja? A moejedno i drugie. Jak gboka personalizacja?Skd dane do personalizacji? co i komu chcemysprzeda?

  To tylko niektre pytania nasuwajce si poprzeczytaniu sowa: personalizacja. Jeeli perso-nalizacja to druk danych zmiennych i tu oczy-wicie Heidelberg posiada odpowiednie narzdzia,ktre potrafi realizowa te zadanie. Jeeli per-sonalizacja to indywidualizacja, to nasz odpo-wiedzi jest maszyna Versafire cV wyposaonaw 5. kolor (biay, neon lub lakier wszystko tomoemy stosowa wymiennie w pitym zespoledo druku). Druk na kolorowych podoach (w tymbarwionych w masie) da nam moliwo wy-kreowania produktu, ktry moe by unikatowyna rynku, a tym samym da moliwo uzyskaniawikszych mar. niepowtarzalny produkt oznaczamniejsz konkurencj i wiksz swobod w kreo-waniu ceny za taki zindywidualizowany produkt.

  t

  21vidart vidart InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016

  Powrt do spisu treci

 • 22 vidart vidart InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016

  Jakie s obecne trendy na rynku w przy-padku niskonakadowej produkcji poligra-ficznej?

  najbardziej zauwaaln tendencj w branytechnologicznej, a wic take brany druku jestniewtpliwie automatyzacja oraz optymalizacja zarwno ta kosztowa, jak i procesowa. wiadomoklientw zdecydowanie ronie w tym obszarzei oczekuj oni nie tylko ograniczenia kosztw, aleprzede wszystkim usprawnienia ich pracy.

  Oczywicie zakres potrzeb rni si znaczniemidzy drukarniami, jednak kada z nich powinnainwestowa w obszary zwizane z minimalizacjinterwencji operatora po to, aby ograniczykoszty i usprawni swoj dziaalno.

  Jakie rozwizania/maszyny proponuj Pa-stwo firmom specjalizujcym si w nisko-nakadowej produkcji, aby w jak najwikszymstopniu pomc w obnieniu kosztw pro-dukcji i poprawie jakoci wykonania pro-duktu (druku, oprawy, uszlachetniania itp.)

  Punkty druku profesjonalnego oraz drukarniewewntrzfirmowe potrzebuj urzdze do drukucyfrowego, ktre s niezawodne i gwarantujsta, wysok wydajno, niezbdn w najbardziejwymagajcych zadaniach. na silnie konkuren-cyjnym rynku potrzebuj one wszelkich moliwychnowoci technologicznych, ktre pozwol oferowaklientom perfekcyjn jako oraz usprawnie,ktre pomog ograniczy koszty. Rozwizaniemjest integracja gwarantujcego najwysz jakoi najlepsze rezultaty w swojej klasie kontrolerafiery oraz panelu urzdzenia. zainstalowanienajnowszego RIPu EfI fiery umoliwia obsugurzdzenia bezporednio z kolorowego dotykowegopanelu LcD. Klient zyskuje dziki temu wikszprzestrze robocz oraz daje operatorom wygodny

  dostp do interfejsu command Workstation, coumoliwia zarzdzanie i przygotowanie prac bez-porednio przy urzdzeniu, oszczdzajc znacznieczas wykwalifikowanego pracownika. Sam wy-wietlacz ma wygld i funkcjonalno duegotabletu i oferuje wiksz kontrol nad zaawan-sowanymi narzdziami workflow.

  Jak z korzyci dla drukarni wykorzystazjawisko zmniejszajcych si nakadw?Jakie proponowane przez Pastwa tech-nologie i rozwizania mog pomc dru-karniom?

  na skutek zmniejszajcych si nakadw zde-cydowanie ronie znaczenie produkcyjnego drukucyfrowego. coraz wikszy nacisk w dzisiejszejprodukcji kadzie si rwnie na odwzorowaniekoloru w taki sposb, aby by on w peni zgodnyz identyfikacj wizualn firmy. Klienci oczekujte coraz szybszych terminw realizacji.

  Drukarnie, aby utrzyma swoj pozycj i rozwijasi, musz umiejtnie reagowa na te wyzwania.

  Rozmowa z Adamem Bieniewskim, Marketing Managerem firmy Sharp Electronics CEE.

  Automatyzacja procesw w drukarni

  Adam Bieniewski

  TEmAT numERu: nISKOnAKADOWA PRODuKCjA POlIgRAfICznA

  Powrt do spisu treci

 • Rozwj Internetu i wzrost znaczenia treci cyfro-wych musi by traktowany jako moliwo rozwoju,a nie cios dla biznesu. Druk nadal pozostaje bardzowanym elementem kampanii marketingowych,czc wiat realny ze wiatem cyfrowym. Prostyruch smartfonem pozwala zeskanowa umieszczonyna ulotce kod QR lub odniesienie do AugmentedReality i przenie klienta na wskazan stronWWW. Moliwoci jest wiele. Druk cyfrowy zaczynaby take w coraz wikszym stopniu obecny

  w druku ksiek. Ronie popularno takich zjawisk,jak np. self publishing. Ten potencja jest corazwikszy rwnie dziki duemu postpowi w za-kresie druku kolorowego realizowanego na cyfro-wych systemach produkcyjnych. chodzi tu zarwnoo kwestie jakoci, jak i ceny.

  nowoczesne cyfrowe systemy produkcyjneoferuj dobre ceny oraz wysoki stopie auto-matyzacji nie tylko procesw zwizanych z pro-dukcj, ale rwnie sfery zwizanej ze skadaniemzamwie. Kluczowe trendy, ktre maj naj-wiksze znaczenie w ksztatowaniu wspczesnegorynku to nie tylko wysoka jako i szybko rea-lizacji, ale rwnie elastyczno rozumiana jakoodpowiadanie na potrzeby klienta.

  W jakie maszyny warto zaopatrzy sina start, otwierajc punkt maej poli-grafii?

  nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie,w jakie maszyny naley si zaopatrzy si nastart, otwierajc punkt maej poligrafii. Wszystkozaley od przyszych klientw drukarni, ichpotrzeb i zlece, jakie bd realizowane.

  Jeli na pocztek planujemy inwestycj w jednourzdzenie, warto, aby byo ono kolorowe i umoli-wiao dokupywanie z czasem coraz bogatszychfiniszerw, aby atwo konfigurowao si z syste-mem web-to-print, a take umoliwiao pracju z poziomu panelu operatora bez koniecznocistaego podchodzenia do komputera. Punktymaej poligrafii powinny rwnie zwrci uwagna to, czy urzdzenie daje moliwo drukubannerowego oraz broszur bez marginesw(full-bleed).

  t

  23vidart vidart InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016

  System produkcyjny MX-7500n

  Powrt do spisu treci

 • 24 vidart vidart InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016

  Jakie s trendy na rynku w przypadkuniskonakadowej produkcji poligraficznej?

  Joanna Stanowicka-Ozga: Mwic o nisko-nakadowej produkcji poligraficznej, mamy namyli zlecenia o bardzo niskich nakadach, ktrezdarza si, e s realizowane w naszej drukarnina granicy opacalnoci. Jest to odwieczny problem jak zrealizowa atrakcyjn, niebanaln, przyku-wajc wzrok produkcj w niewielkiej iloci.natomiast najwiksz wartoci dodan takiejprodukcji jest poczucie wyjtkowoci i niepowta-rzalnoci.

  W dobie wielkonakadowych, masowych pro-dukcji zalewania rynku chiszczyzn pro-dukcje niszowe budz ciekawo i zdobywajcoraz wiksze uznanie wrd konsumentw. Dla-tego pracujemy nad tym, aby mc rwnieobsugiwa niskonakadowe produkcje, poniewaw nich widzimy artyzm i wyjtkowo. Oferujemykompleksowe usugi od projektu opakowania,

  poprzez druk i pakowanie. Jestemy drukarnio ogromnym potencjale i moliwociach produk-cyjnych, wsplnie z klientami szukamy rozwizadogodnych dla nich i dla nas.

  Trendem, ktry si silnie zarysowuje na rynku co moemy zaobserwowa na podstawie wy-konywanych produkcji jest personalizacja, edycjelimitowane oraz specjalne. Wyrniaj si onezastosowaniem numeracji w seriach limitowanych,dooeniem wszelkich dodatkw w postacigadetw, kart, plakatw, zdj itd.

  Czy aby przetrwa na rynku, koniecznejest inwestowanie w nowe technologie?A moe wystarczy wej w nowe rynki?Gdzie szuka nowych zlece?

  J.S.-O.: Wedug najwieszych bada KPMG(czerwiec 2016): eksport napdza rozwj branypoligraficznej w Polsce. niezwykle istotn rol

  Rozmowa z Joann Stanowick-Ozg, Marketing Managerem drukarni TAKT Sp. z o.o. oraz Maciejem Staszakiem, jej dyrektorem operacyjnym.

  Od projektu do gotowego produktu

  Joanna Stanowicka-Ozga

  Maciej Staszak

  TEmAT numERu: nISKOnAKADOWA PRODuKCjA POlIgRAfICznA

  Powrt do spisu treci

 • w utrzymaniu tendencji wzrostowej odgrywaeksport, ktry pozostaje jednym z kluczowychczynnikw rozwoju przemysu poligraficznegow Polsce. Dziki wysokiej jakoci usug i pro-duktw oraz stosunkowo niskim kosztom pracy,polskie firmy poligraficzne skutecznie konkurujzarwno na rynku unijnym, jak i poza nim.

  z moliwoci eksportu korzystaj przede wszyst-kim firmy rednie i due w tej grupie jedynie15 proc. przedsibiorstw skupia si wyczniena rynku krajowym, ponadto odsetek ten wcispada.

  Aby sprosta wymaganiom klientw, ich oczeki-waniom i pomysom, nieodzowne jest inwestowaniew nowe technologie oraz wspieranie i rozwjpotencjau ludzkiego. Dzi poligraf sprawujekontrol nad szeregiem procesw prowadzcychdo powstania gotowego produktu. Oprcz znajo-moci maszyn i materiaw, powinien mie dobrzerozwinit wyobrani plastyczn i przestrzenn.Wan rol odgrywa tu te wiedza z zakresu

  automatyzacji i komputeryzacji procesw druku,a take budowy wykorzystywanych urzdzepoligraficznych i papierniczych. Warto rwniewspomnie o kompetencjach mikkich, w tymumiejtnoci waciwego odczytania potrzeb i ocze-kiwa klienta.

  Wielokrotnie przytaczam sowa, i jako jestdla nas trendem. zwracamy ogromn uwag nato, aby produkcje, ktre wykonujemy, byy nanajwyszym poziomie jakociowym. To uatwianam szukanie nowych zlece. Do tego dokadamydowiadczenie, kompleksowo, elastycznoi w caoci polski kapita firmy.

  Co ma najwiksze znaczenie w przypadkuniskonakadowej produkcji: szybko pracy,odpad, a moe czas zwizany z przygoto-waniem do drukowania?

  Maciej Staszak: Produkcja niskonakadowaa szybko pracy to dwie odrbne kategorie.W tym drugim przypadku, kiedy chodzi o czas,

  25vidart vidart InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016

  V

  Opakowanie premium na kolekcj pyt winylowych Genesis

  Powrt do spisu treci

 • bardzo istotne jest takie konstruowanie proceswprzygotowawczych do druku, aby zlecenie mogojak najszybciej wej do waciwego etapu reali-zacji. Sprzyjaj temu coraz bardziej zaawansowaneinformatycznie rozwizania systemowe do inspekcjiplikw wejciowych itp.

  Szybko reakcji na zamwienie nie wpywapraktycznie na odpad, natomiast czynnik tenma ogromne znaczenie w przypadku produkcjiniskonakadowej (jeli mwimy o poligrafii kon-wencjonalnej, a nie cyfrowej). Dlatego drukarnieszukaj rnych alternatyw np. w postaci drukucyfrowego czy te nanodruku, ktry jak przypusz-czamy okae si hitem podczas obecnie odby-wajcych si targw drupa.

  Jak z korzyci dla drukarni wykorzystazjawisko zmniejszajcych si nakadw?

  M.S.: Trudno tutaj mwi o korzyciach bez-porednich. z pewnoci zmniejszajce sinakady wymuszaj na nas producenci opakowa

  drukarnie nieustannie wprowadzaj dziaaniaoptymalizacyjne, standaryzacyjne oraz auto-matyzacyjne, dziki ktrym proces produkcyjnybdzie coraz bardziej efektywny, co z koleipomoe nam stworzy przewag rynkow. Po-siadanie nowoczesnego parku maszynowego,ju z zamysu konstrukcyjnie dopasowanego dozmieniajcych si potrzeb rynkowych daje moli-wo obsugi rnego rodzaju nakadw, pomagaobsuy wiksz grup klientw i jeszcze szerszgam ich potrzeb.

  W jaki sposb nowoczesne technologiemog pomc w obnieniu kosztw produkcjii poprawie jakoci wykonania produktu(druku, oprawy, uszlachetniania itp.)?

  M.S.: To bardzo rozlege zagadnienie. O aspek-tach maszynowych opowiadaem wczeniej,wic w tym punkcie skupi si jedynie na ma-teriaach eksploatacyjnych. Ich dostawcy oferujcige modyfikacje istniejcych materiaw,

  26 vidart vidart InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016

  Opakowanie specjalne na zestaw pyt cD Puro Urbano&Beach

  TEmAT numERu: nISKOnAKADOWA PRODuKCjA POlIgRAfICznA

  Powrt do spisu treci

 • takich jak kleje, farby, lakiery, chemia, rodkipomocnicze itp.

  naley podej z ogromn pokor do wiedzypraktycznej, gdy moe okaza si, e nasza do-tychczasowa wiedza w zderzeniu z oferowanyminowinkami jest ju nieaktualna. Przykadem mogby kleje, w przypadku ktrych czas otwarciamona dobiera z dokadnoci do sekund. Takwic wsparcie techniczne oferowane przez do-stawcw i ich czynny udzia w pracach nadwdroeniami nowych rozwiza stanowi nowjako we wzajemnych, coraz bardziej partnerskichrelacjach na linii dostawca materiaw drukarnia.z takiej wsppracy, ktr praktykujemy, rodzsi czsto innowacyjne pomysy na zapropono-wanie klientowi kocowemu wyjtkowego roz-wizania dla danego produktu.

  Czy zaoferowanie klientowi kompleksowejusugi: zaczynajc od projektu graficznego,poprzez przygotowanie i wydruk, a koczc

  na wykaczaniu, uatwia zdobycie zlece?Dlaczego?

  J.S.-O.: Od przygotowania projektu do goto-wego produktu, czyli kompleksowa obsuga zle-cenia, ktr oferujemy w naszej drukarni, jestbardzo lubiana przez naszych klientw. Jest onabardzo ceniona ze wzgldu na jedno miejsceprodukcji, co skraca czas, obnia koszty, dajemoliwo skorelowania i kontroli na biecowszystkich procesw i etapw produkcyjnych.Obserwujc trendy i zapotrzebowanie rynku,oferta kompleksowej usugi jest ogromnym atu-tem drukarni. My staramy si by odpowiedzina te potrzeby, by nada za oczekiwaniaminaszych klientw. nieodzown kwesti jest tutajnasze dowiadczenie w brany, poniewa funk-cjonujemy na rynku od 25 lat, a nagrody ktreotrzymujemy zotego Gryfa, DiamentowegoGryfa czy wyrnienie w Art of Packaging mwi same za siebie.

  t

  27vidart vidart InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016

  Opakowanie specjalne dla marki Mercedes na blaszk z numerem silnika pojazdu

  Powrt do spisu treci

 • 28 vidart vidart InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016

  Odwiedzajcy mogli zobaczy na ywodziaanie systemu, ktrego szeroki zakreszastosowa zosta zintegrowany jako

  workflow sprzeday i produkcji. zaprezentowanoVpress web-to-print, Tharstern MIS oraz maszyndrukujc demonstrujc hybrydow prac i im-pozycje. zintegrowany przepyw pracy pokazajak atwo mona ledzi i zarzdza wydrukami.

  Vpress zapewnia technologi web-to-printbazujc na chmurze jako SaaS (Software as aService) oraz interaktywne pliki cXML. SystemTharstern sprawuje kontrol nad kompleksowymzarzdzaniem informacj. Dotyczy to kontroli ma-teriau do druku, fakturowania sprzeday i analizdanych JMf z drukarki, aby zapewni informacjeo kosztach produkcji dla kadego zadania. Uyt-kownicy mog take wybra dodatkowe opcje

  przepywu pracy, takie jak harmonogramowanieprodukcji i przechwytywanie danych innychurzdze produkcyjnych.

  Tharstern MIS pobiera zamwienia web-to-printi tworzy obieg produkcyjny okrelajcy najlepszmetod produkcji, w tym impozycj i przekazaniezadania do AccurioJet KM-1. zamwienia zoonepoza web-to-print s take obsugiwane przezMIS.

  Mark Hinder, kierownik rozwoju rynku w KonicaMinolta Business Solutions Europe, powiedzia:

  Prezentujemy, w jaki sposb moemy dosto-sowa i zintegrowa nasz produkt z rozwizaniamipartnerskimi oraz jak AccurioJet KM-1 doskonalepasuje do realnego wiata druku komercyjnegoi opakowa.

  rdo: Konica Minolta

  TREnDy I nOWE TEChnOlOgIE

  Integracja systemw workflow z technologi chmuryKonica Minolta poczya na targach drupa swoje siy z firmami Tharstern i Vpress,aby pokaza, jak mona zintegrowa wysoce zautomatyzowane przepywypracy i technologi chmury w tym JDF w AccurioJet KM-1.

  fot.

  fot

  olia

  Powrt do spisu treci

 • http://www.vidart.com.pl

 • 30 vidart vidart InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016

  WyDARzEnIA

  Laureaci konkursu Recreate Packaging 2016 11 maja br. w nowojorskim hotelu Knickerbocker odbyo si uroczyste roz-strzygnicie tegorocznej edycji konkursu Recreate Packaging, organizowanegoju po raz trzeci przez Stora Enso.

  Recreate Packaging to konkurs skierowanydo projektantw opakowa zarwnoprofesjonalistw, jak i studentw

  ksztaccych si w tym kierunku. Tegorocznymtematem przewodnim byy opakowania na pro-dukty luksusowe przeznaczone na rynki: perfumi kosmetykw, szampana i trunkw luksusowychoraz czekolady i wyrobw konfekcyjnych. Do ichwykonania uyto trzech kartonw produkowanychprzez Stora Enso Ensocoat, cKB i PerformaBrilliance.

  Warto wspomnie, e po raz kolejny wrd lau-reatw znalaza si osoba z Polski. W kategoriiprzeznaczonej dla studentw trzecie miejsce zaopakowanie na perfumy zaja Karolina Lademannz Akademii Sztuk Piknych w Gdasku.

  Trzecia edycja konkursu Recreate Packagingcieszya si rekordow popularnoci. Odnoto-wano w sumie 157 zgosze i wszystkie jak in-formuje Stora Enso koncentroway si na wy-korzystaniu potencjau tkwicego w kartonieprzeznaczonym do produkcji opakowa luksu-sowych, gwnie w kontekcie jego walorwdotykowych. Gwn nagrod byo 5 tys. eurodla zwycizcw kadej z kategorii profesjonalneji studenckiej.

  Jari Latvanen, kierownik dziau Stora Ensoconsumer Board i jednoczenie przewodniczcyjury konkursowego podkrela nietuzinkowoi kreatywno nadesanych projektw: Bylimyzachwyceni pomysowoci w zakresie zastoso-wania kartonw do stworzenia luksusowych opa-kowa na szampana, czekolad czy perfumy.Uczestnicy tegorocznej edycji w peni doceniliwaciwoci dotykowe produkowanych przezStora Enso kartonw, ktre zostay wykorzystanedo wykonania projektw. W efekcie powstay

  opakowania gwarantujce wyjtkow wi z kon-sumentem i oferujce mu niebanalne doznania.

  Gwn nagrod w kategorii dla studentwzdoby Duncan Anderson z Wydziau Opakowai Projektowania Instytutu Projektowania w Lahtiza projekt opakowania na perfumy chrysalis.Do jego wykonania uyty zosta karton PerformaBrilliance. W uzasadnieniu jurorzy napisali m.in.:Opakowania na perfumy zazwyczaj ukrywajksztat znajdujcego si wewntrz flakonika.W przypadku nagrodzonej przez nas pracy jestinaczej buteleczka jest widoczna z zewntrz.na postrzeganie opakowania, take w kontekciedozna dotykowych, nie bez wpywu byo takewykorzystanie waciwego podoa, jakim jestPerforma Brilliance. W efekcie powstao piknei oryginalne opakowanie, charakteryzujce siwyjtkowoci i kreatywnoci.

  Drug nagrod wrd studentw zdoby GeorgesDiant z francuskiej szkoy projektowania Strateza opakowanie na czekolad, a trzecie miejscezaja wspomniana ju Karolina Lademann.

  W kategorii dla profesjonalistw gwn nagrodzdobya Micaela nilsson ze szwedzkiej firmy GafsKartong za projekt opakowania na szampana Pivert.W tym przypadku jury uzasadnio swj wybrnastpujco: nie mielimy adnych wtpliwoci.Wprowadzenie bbelkowego efektu w niezwyklemocnym opakowaniu nadao mu lekkoci. zwr-cilimy te uwag na innowacyjne wykorzystanietechnicznych funkcji, wszechstronnoci i walorwestetycznych kartonu cKB uytego w tym pro-jekcie. Projekt ten cechuje wysoki poziom uni-wersalnoci wzgldem personalizacji, zarwnokolorystycznej, jak i tematycznej. W efekciemamy do czynienia z prostym opakowaniem,oferujcym bardzo du warto dodan.

  Powrt do spisu treci

 • Druga nagroda w kategorii dla profesjonalistwprzypada projektowi chocBook, ktrego autoramis Uwe Melichar z niemieckiej firmy factor orazAndra Teibaha i Girts Strumpmanis z otewskiejfirmy Brandbox. Trzecie miejsce zajli JohanBerglund i Magdalena Piehl ze szwedzkiegoStudio Piehl za projekt Trianguli.

  Jury przyznao take specjalne wyrnienieMartinowi Sombathy z Kanady za opakowanie naczekolad Alpine Milk. nagrody publicznoci po-wdroway natomiast do Tuan Dao Mahn i KhanLam studentw uniwersytetu Beuth w niemczechza opakowanie na czekolad Bermuda.

  Poza organizacj wasnego konkursu dla pro-jektantw opakowa Stora Enso wspiera takelokalne inicjatywy o podobnym charakterze jest m.in. partnerem organizowanego w Polsceprzez European Media Group konkursu Art ofPackaging.

  rdo: Stora Enso

  31vidart vidart InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016

  W kategorii przeznaczonej dla studentw trzeciemiejsce za opakowanie na perfumy zaja KarolinaLademann z Akademii Sztuk Piknych w Gdasku

  Wofercie targw znalazy si propozycjeupominkw na rne okazje: imieniny,urodziny, luby, wita czy parape-

  twki. na ponad 200 stoiskach polskich i zagra-nicznych wystawcw, m.in. z Indii, Ukrainy,Sowacji, chin i Sri Lanki, zostay zaprezentowaneprodukty codziennego uytku oraz rnego ro-dzaju akcesoria dla dzieci, modziey oraz do-rosych. Wrd oferowanych produktw znalazysi np. akcesoria dekoracyjne do domu, biurai ogrodu, kwiaty, maa elektronika, luksusowezegarki, biuteria i sodycze oraz propozycje po-darunkw dla klientw i partnerw biznesowychw postaci gadetw marketingowych.

  Atrakcje dla odwiedzajcychna tegorocznej edycji Gift Show Poland nie

  mogo zabrakn konferencji powiconych za-gadnieniom zwizanym z prowadzeniem biznesuoraz aktualnym trendom w dekoracjach i edukacjidzieci.

  Wrd tematw znalazy si m.in.: zagroeniai puapki zwizane z importem z chin, ProvocativeBrand, czyli sztuka tworzenia silnej i skutecznejmarki wasnej oraz sprzeda prowokacyjna je-den z najskuteczniejszych modeli sprzeday.

  zostay poruszone take kwestie bezpiecznegoprzedszkola i przyjaznej szkoy, nowoczesnychtrendw w edukacji oraz najmodniejszych w 2016

  Podsumowanie II edycjitargw Gift Show Poland3 tysice osb uczestniczyo w drugiej edycji midzynarodowych targw GiftShow Poland, ktre odbyy si w dniach 1921 maja br. Wrd odwiedzajcychznaleli si przedstawiciele brany upominkowej oraz klienci indywidualni po-szukujcy ciekawych pomysw na prezenty.

  V

  Powrt do spisu treci

 • 32 vidart vidart InfORMATOR POLIGRAfIczny 6/2016

  WyDARzEnIA

  roku upominkw i dekoracji wntrz w tymz ywych kwiatw.

  Podczas wydarzenia odwiedzajcy mieli takeokazj wzi udzia w warsztatach kreatywnychdotyczcych tworzenia biuterii z filcu orazlizakw artystycznych. nowoci tegorocznejedycji targw bya Strefa Relaksu, w ktrej od-wiedzajcy mogli skorzysta z bezpatnych masaywykonywanych przez zesp profesjonalnychmasaystw.

  Konkursy z nagrodamiPodczas targw wyoniono zwycizcw kon-

  kursu Best Gift Design polegajcego na stworzeniunajbardziej oryginalnego upominku handmade.nagrody o cznej wartoci 10 tys. z, zostay

  przyznane w dwch kategoriach: najlepszyprojekt produktu upominkowego oraz najlepszyprojekt opakowania na prezent.

  Przyznano rwnie nagrody w konkursie dlabranowych odwiedzajcych m.in. bilety lotniczedo chin oraz proczne kursy jzyka chiskiego,a take rozstrzygnito konkurs dla wystawcwGift Show & Scann.R Award. nagrody w postaciwywiadu i promocji zwyciskiego produktuw Internecie zostay przyznane w trzech katego-riach: najlepszy produkt, najbardziej kreatywnypomys oraz najpopularniejszy produkt.

  Kolejna edycja targw Gift Show Poland zostaazaplanowana na maj 2017 roku.

  rdo: Gift Show Poland

  Powrt do spisu treci

 • W ostatnich dwch latach odpowiada onza blisko poow rozpocztych inwestycji.

  Jestemy postrzegani jako strefa duychinwestycji zagranicznych. To poniekdprawda, jeeli wemiemy pod uwag kry-terium nakadw, bo ponad 90 proc.nakadw z 23 mld z przypada na duefirmy, a nieco poniej 10 proc., okoo 8 mld,

  przypada na mae i rednie firmy, w tymw zdecydowanej wikszoci polskie. Ale jeliwemiemy pod uwag kryterium ilociowe,to ponad 40 proc. firm to s mae i redniefirmy. Musimy wic odczarowa ten mit mwi Piotr Wojaczek, prezes KatowickiejSpecjalnej Strefy Ekonomicznej.

  Strefy ekonomiczne nie tylko dla duych inwestorw

  Mae i rednie firmy coraz chtniej inwestuj w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekono-micznej. Warto ich nakadw to nieco ponad 8 mld z (z 23 mld z realizowanych przezwszystkie firmy w Katowickiej SSE), jednak pod wzgldem ilociowym sektor MPstanowi ju ok. 40 proc. inwestorw.

  v

  BezrobocieInflacja

  1 516 900

  Ostatni miesic Miesic Rok(maj) wczeniej wczeniej

  Inflacja [%] -0,9 -1,1 -0,9

  Poziom inflacji w Polsce w okresie maj 2015 maj 2016

  Poziom bezrobocia w Polsce w okresie kwiecie 2015 kwiecie 2016

  Ostatni miesic Miesic Rok (kwiecie) wczeniej wczeniejStopa bezrobocia [%] 9,5 10,0 11,2

  Liczba bezrobotnych 1 516 900 1 600 500 1 782 200

  www.vidart.com.pl

 • 34

  Strefy ekonomiczne nie tylko dla duych inwestorw cd.

  W KSSE inwestycje realizuje ponad 220 firmpolskich i zagranicznych. S one warte ponad 23mld z i daj ponad 56 tys. nowych miejsc pracy.Jak w kwietniu informowaa KSSE, plan na tenrok to 1 mld z inwestycji i 1,5 tys. nowych miejscpracy, a 40 proc. z tych wartoci ma przypa naMP. W ostatnich dwch latach wida wyraniezwikszone zainteresowanie inwestowaniemw KSSE ze strony sektora MP.

  Zaczynalimy od firm duych, bo takie byowyzwanie. Chodzio nam o szybki efekt, bo jednadua firma tworzy 300, 500, a nawet 1000 miejscpracy. Wtedy nie koncentrowalimy si na maychi rednich firmach, tym bardziej e przeskokz rzemiosa do maej fabryki nie by wtedy takiatwy mwi P. Wojaczek. Od kilku lat w sposbwiadomy prowadzimy kampani promocyjnwrd maych i rednich firm, zwaszcza polskich.Wykorzystujemy w tym celu zarwno organizacjezrzeszajce, lokalne czy regionalne, jak i samo-rzdy. Chcemy te zerwa z przekonaniem, eu nas jest wyjtkowo droga gleba.

  Jak podkrela rozmwca, ceny s adekwatnedo tych rynkowych i kada firma moe znalew ramach strefy odpowiedni pod swoj inwestycjgrunt. KSSE zajmuje obszar ponad 2 tys. hektarw,na obszarze 42 gmin w wojewdztwach lskim,opolskim i maopolskim.

  Wikszo z nich znajduje si w atrakcyjnychinfrastrukturalnie lokalizacjach, w pobliu mi-dzynarodowych korytarzy transportowych wschd zachd, pnoc poudnie oraz wza autostradA1 i A4.

  Przedstawiciele KSSE podkrelaj, e mae i red-nie firmy przycigaj przede wszystkim przygo-towane specjalnie dla tej grupy przedsibiorcwdziaki inwestycyjne oraz dostp do wykwalifi-kowanych pracownikw.

  Podjlimy z deweloperami, czyli prywatnymiprzedsibiorcami, oraz z jednym partnerem gmin-nym w Czstochowie wspprac. Lokalna agencjaw strefie wybuduje hal, ktra bdzie przezna-czona pod wynajem dla firm maych, rednich,a nawet dla mikrofirm mwi P. Wojaczek. Za-proponowalimy jaki czas temu takie rozwizanie,

  ktre miaoby suy rewitalizacji dzielnic, ktrewskutek zuboenia spoeczestwa zwizanegoz tradycyjnymi branami dzi wygldaj znacz-nie gorzej i odstaj od redniej. To mechanizmpodobny do stosowanych kilkanacie lat temuwe francuskim Nord-Pas-de-Calais.

  Wskutek restrukturyzacji kopal i koksownipo 1982 roku i zatwierdzeniu ustawy o decentra-lizacji tamtejsze wadze regionalne uzyskayuprawnienia do zarzdzania terenem i otrzymayznaczne wsparcie finansowe.

  Dziki temu dokonano spektakularnych zmianzwaszcza w ramach realizacji tzw. programuAgenda 21 i dziaa innowacyjnych. W rezultacieregion uzyska now jako i zosta zgoszonydo wpisu na List Dziedzictwa KulturowegoUNESCO.

  Podobny mechanizm mgby pobudzi mikro-,mae i rednie firmy przypuszcza prezes PiotrWojaczek. Szczeglnie dwie pierwsze to dlanas najciekawsza grupa, ktra tworzy duomiejsc pracy na podstawie wasnego potencjauintelektualnego. W kadym miecie moglibymyrewitalizowa spoecznie jedn lub dwie dzielniceza pomoc fiskalnych narzdzi ekonomicznych,a wic najmniej obciajcych budet. Wydajemi si, e tamten sukces bardzo atwo powtrzy.Sdz nawet, e nam byoby atwiej, gdy mamybardzo duy potencja.

  Ulokowane ju w KSSE przedsibiorstwa duoreinwestuj. W cigu ostatnich piciu lat bywao,e nawet 60 proc. nowych projektw pochodziood dotychczasowych klientw strefy, wiele z nichobywao si bez pomocy zewntrznej (rodkiwasne).

  Reinwestycje s spoiwem polityki kotwicze-nia, na ktr skada si wiele zagadnie, rwniemikkich, np. otoczenie prawne czy klimat in-westycyjny tumaczy prezes KSSE. To niemoe by tak, e klientom stworzymy raz dobrewarunki, a potem powiemy: radcie sobie sami.To proces cigy. Klient musi by zadowolony,bo tylko wtedy chce dalej na danym tereniedziaa.

  rdo: Newseria

  Powrt do spisu treci

 • Advantage N Essentials bazuje na sprawdzo-nym modelu Advantage N, jednak jak podajeproducent mamy tu do czynienia z rozwizaniempodstawowym, przeznaczonym do zastosowagazetowych. Uzupenia ono rodzin Advantage No dwa ekonomicznie uzasadnione modele, po-wstae z myl o drukarniach i wydawcach pra-sowych dysponujcych skromniejszym budetem.Co istotne, ograniczenia te nie wpywaj w adensposb na dotychczasow, wysok jako, przy-jazno w uytkowaniu i niezawodno zapew-nian przez urzdzenia Advantage N.

  Podjlimy wyzwanie polegajce na stworze-niu wysokiej jakoci nawietlarki CtP skierowanejdo firm dysponujcych mniejszymi rodkami fi-nansowymi. Wierz, i dziki serii Advantage NEssentials osignlimy zaoony cel mwiEmiel Sweevers, meneder marketingu ds. roz-wiza gazetowych w firmie Agfa Graphics.

  Nawietlarki Advantage N Essentials mog zostawyposaone w kilka rnych systemw podawaniapyt, pracuj z rn prdkoci i mog si cechowarnymi poziomami automatyki pracy, a tym sa-mym cigoci produkcji. Co wicej, istniejemoliwo wyposaenia ich w dodatkowe opcje,m.in. lustrzane pasowanie bd wywietlacz, abydopasowa urzdzenie do swoich indywidualnychpotrzeb.

  Tworzc seri nawietlarek sigajcych dorde technologii CtP moemy zapewni dru-karniom gazetowym wiksz prostot obsuginowych urzdze dodaje Emiel Seevers. Ograniczylimy liczb ich wersji, pozostawiajcjednak szeroki wybr, jakiego moe dokonadrukarnia. Mam tu na myli rne dodatkoweopcje, w jakie mona wyposay system CtP.

  Urzdzenia Advantage N Essentials wypo-saone s w nowe, pionowo umieszczone gowice

  nawietlajce, dostpnew dwch wariantach prd-koci: 50 lub 100 pyt/h.

  Najbardziej oszczdny,z punktu widzenia uytkow-nika, jest model oferujcyniszy poziom automatyki Advantage N-e SA. Za-rwno podawanie pyt, jakte ich pozycjonowanie od-bywa si tu rcznie.

  Z kolei wersja AdvantageN-e TR to model w penizautomatyzowany. Pobieraon automatycznie pytyz wewntrznej, przenonejkasety o pojemnoci do 500egzemplarzy.

  rdo: Agfa Graphics

  Nowa seria gazetowych nawietlarekAdvantage N Essentials

  Agfa Graphics wprowadza na rynek now seri gazetowych nawietlarek Advantage N Essentials.Tym samym rozszerza swoje portfolio przeznaczone na rynek prasowy o rodzin niskobudetowychrozwiza CtP, dostpnych w wersjach pautomatycznej (Advantage N-e SA) i w peni zautoma-tyzowanej (Advantage N-e TR).

  Wersja Advantage n-e TR to model w peni zautomatyzowany, wyposaony w przenonkaset na 500 pyt

  Powrt do spisu treci

 • 36

  Standaryzacja wymiany danychDziki PrintSphere drukarnie mog w atwy

  sposb wymienia pliki z klientami, wsppra-cownikami czy partnerami biznesowymi. Nieza-lenie od tego, czy wymiana nastpuje drogwewntrzn czy zewntrzn, to bazujce nachmurze rozwizanie dba o bezpieczestwo prze-syanych i przechowywanych plikw.

  Dostpna w modelu SaaS (Software as a Service)usuga jest atrakcyjn opcj dla pracownikwbiur obsugi klienta, ktrzy uzyskuj narzdziepozwalajce na przegld i zarzdzanie realizo-wanymi zleceniami.

  Dziki integracji z systemami workflow ApogeePrepress i Asanti, operatorzy przygotowalni mogprzypisywa uytkownikw do konkretnych zlece.Zautomatyzowany system powiadamiania infor-muje zainteresowanego o moliwoci przesaniapliku dotyczcego danej pracy. PrintSpheremona te z powodzeniem wykorzysta do ar-

  chiwizowania wczeniej realizowanych zlece,dostpnych dla wybranej grupy klientw.

  Kadego dnia drukarnie przesyaj i odbie-raj gigabajty danych, uywajc do tego rnychnarzdzi mwi Andy Grant, szef dziau opro-gramowania Agfa Graphics. Nasz ide byozaoferowanie im zestandaryzowanego i bardziejwydajnego rozwizania do tego typu dziaa.PrintSphere znaczco uatwia procesy wysyaniai pobierania plikw, jest wyposaony w bazujcyna przegldarce internetowej interfejs i co istotne dziaa w chmurze, a nie w ramach infrastrukturyuytkownika.

  Zintegrowana usuga typu SaaSDecydujc si na wdroenie PrintSphere, nie

  trzeba inwestowa ani w specjalistyczne opro-gramowanie, ani w infrastruktur IT (sprzt).Bez wzgldu na miejsce i czas, serwis jest do-stpny poprzez dedykowan stron internetow

  www.printsphere.combd te za pored-nictwem dostarcza-nych klientom aplikacjidziaajcych zarwnona platformach sta-cjonarnych (Windows,Mac), jak i w urzdze-niach mobilnych.Przesyane do systemudane w automatycznysposb s synchroni-zowane z lokalnymifolderami, zapewniajcnatychmiastowy do-stp do plikw.

  PrintSphere monazintegrowa ze wszyst-kimi istniejcymi sys-temami produkcyjnymii oprogramowaniem

  PrintSphere: usuga wymiany danychdziaajca w chmurze

  PrintSphere to wprowadzona przez Agfa Graphics nowa, dziaajca w chmurze usuga umoliwiajcaatw wymian plikw i zwikszajca automatyzacj oferowanych przez ni systemw workflow.

  Powrt do spisu treci

 • Nowa wersja portalu Kodak InSiteNajnowsza wersja portalu Kodak InSite zapewnia wiksze bezpieczestwo i moliwo wsppracydziki kompatybilnoci z jzykiem HTML5.

  Kodak poinformowa, e w nowej wersji portaluKodak InSite wyeliminowano jego zaleno odjzyka Java przez wprowadzenie bazujcego naprotokole HTML5 interfejsu Smart Review. Pro-ducent zapewnia, e jest on bardzo przyjaznydla uytkownika, a przy tym daje wiksze moli-woci wsppracy z partnerami biznesowymi.Bezpieczestwo obsugiwanych za pomocportalu prac zostao zwikszone przez wyelimi-nowanie luk zwizanych z innymi platformamisieciowymi.

  Nowa wersja Kodak InSite zostaa zaprezento-wana jako integralna cz pakietu Kodak UnifiedWorkflow Solutions podczas targw drupa 2016.

  Kodak InSite to wydajne, intuicyjne i opartena serwerze rozwizanie centralizujce prac nadrnymi projektami, umoliwiajce byskawicznkomunikacj pomidzy drukarniami, ich partne-rami i klientami, bez wzgldu na to, w jakimmiejscu si oni znajduj.

  Wprowadzenie bazujcego na jzyku HTML5interfejsu Smart Review oznacza dostp klientwdo wielu uytecznych funkcji, m.in. umieszczanieadnotacji bezporednio w plikach czy te pro-wadzone w czasie rzeczywistym czaty wspoma-gajce biece dziaania.

  Portal InSite, wraz z systemem workflow KodakPrinergy, stanowi obecnie wydajne, w peni zauto-matyzowane rozwizanie do obsugi zlece, za-pewniajce z jednej strony skrcenie czasu ichrealizacji, z drugiej zapewniajce oszczdnocifinansowe. Wszystko za spraw natychmiasto-wego dostpu do prac oraz cisej wsppracypomidzy wszystkimi stronami procesu pro-dukcyjnego.

  Wielu klientw korzystajcych z portaluInSite to twrcy treci i projektanci graficzniwsppracujcy z najwikszymi markami nawiecie. Ci ostatni zwracaj szczegln uwagna aspekty bezpieczestwa zwizane z ich zlece-niami, take w kontekcie produkcji poligraficznej mwi Allan Brown, dyrektor generalny dziauUnified Workflow Solutions w firmie EastmanKodak. Zintegrowanie w jego ramach bazujce-go na jzyku HTML5 i niezalenego od platformyJava interfejsu Smart Review w znaczcy sposbzwiksza bezpieczestwo przetwarzanych zlece.

  Podczas targw drupa 2016 na stoisku firmyKodak prowadzone byy prezentacje na ywornych rozwiza softwareowych z jej oferty,w tym m.in. najnowszej wersji portalu InSite.

  rdo: Kodak Polska Sp. z o.o.

  workflow, takimi jak Apogee, Asanti czy StoreFront dodaje Andy Grant. Automatyzuje on procespobierania danych, pozwala na tworzenie kopiibezpieczestwa kluczowych danych produkcyjnych,jak rwnie umoliwia udostpnianie w lokalnejsieci zamwie skadanych za pomoc serwiswweb-to-print. W efekcie PrintSphere organizujeprac i wprowadza oszczdnoci czasowe, skracajccykl produkcyjny. Stanowi on atrakcyjne roz-wizanie zarwno w przypadku cikich plikwstosowanych przy realizacji prac wielkoformato-wych, jak te przy zleceniach wykonywanych przezdrukarnie akcydensowe czy gazetowe. Jest toniewtpliwie wartociowe uzupenienie zintegro-wanego rodowiska workflow.

  Usuga w chmurzeJako usuga dziaajca w chmurze, PrintSphere

  stanowi naturalne rozwinicie innych, bazujcychna technologii cloud computing narzdzi stworzo-nych przez Agfa Graphics, takich jak StoreFrontczy Arkitex Eversify. Dziki utrzymywanych nawysokim poziomie standardach bezpieczestwa,firma gwarantuje cakowit prywatno i poufnowszystkich obsugiwanych przez system plikw.

  Rozwizanie to pracuje w oparciu o wasnefarmy serwerw Agfa Graphics. Dziki temu za-pewniamy drukarniom i ich klientom szybkitransfer plikw oraz wydajny proces realizacjizlece podsumowuje Andy Grant.

  rdo: Agfa Graphics

  Powrt do spisu treci

 • 38

  Apogee 10 oferuje uytkownikom jeszcze wyszypoziom innowacyjnoci, interakcji i optymalizacji to wszystko za spraw nowych opcji, wikszejefektywnoci oraz moliwoci realizowania pro-cesw w chmurze. Nowy interfejs pozwala nawaciwe zagospodarowanie arkuszy drukarskich,a take czasu maszyn drukujcych. Optymalizacjajest moliwa zarwno w przypadku standardo-wych produktw, jak te prac o nietypowym for-macie; pod uwag brana jest take wysokorealizowanych nakadw.

  Co wicej, najnowsza wersja Apogee obsugujeniedawno wprowadzone na rynek cyfrowe ma-szyny drukujce (np. Canon B4000 czy CanonB5000) oraz najnowsz nawietlark CtP firmyAgfa Graphics Avalon N8-90.

  Jedn z najwikszych zalet systemu Apogee 10jest udoskonalona funkcja Digital Quick Strip(DQS) podkrela Andy Grant, szef dziau opro-gramowania w firmie Agfa Graphics. Rastrujckad ze stron osobno, przed pniejszym pocze-niem ich w gotowy monta, Apogee Prepressz funkcj DQS sprawia, e proces przegldaniai korekty stron staje si elastyczny i pynnyw obsudze. Podobnie rzecz si ma w przypadkuaktualizowania ukadu arkuszy w ostatniej chwi-li, tu przed oddaniem publikacji do drukowania.Dziki DQS wydajno produkcji zwiksza si,a posiadane oprogramowanie wykorzystywanejest bardziej efektywnie.

  Poprawa jakoci drukuW systemie Apogee 10 firma Agfa Graphics

  wprowadzia wiksze wsparcie dla moduu umoli-wiajcego przygotowanie rnych wersji danegozlecenia jako oddzielnych prac (versioning) orazzintegrowanie technologii IntelliTune, pozwa-lajcej na automatyczn korekt zdj i poprawich jakoci.

  W pracach wymagajcych rnych wersji,Apogee 10 umoliwia wprowadzanie ustawiew oparciu o pliki wejciowe, zawierajce koloryspecjalne dodaje Andy Grant. Uytkownikmoe te czy rne czci zlecenia przetwa-rzanego w module versioning w ramach jednejformy drukowej, optymalizujc tym samym pracmaszyny. Wszystkie wprowadzane przez nasudoskonalenia maj jeden cel: zwikszenie au-tomatyzacji i wydajnoci.

  Apogee WebApprovalO nowe funkcjonalnoci zosta wzbogacony

  rwnie zintegrowany z Apogee 10 portal, umoli-wiajcy przesyanie plikw za pomoc przegldarkiinternetowej oraz ich zdaln akceptacj. Zlece-niodawcy maj obecnie dostp do uwag wpro-wadzanych na etapie automatycznej weryfikacjiwstpnej oraz informacji o spadach czy znakachformatowych. Dziki temu ewentualne problemywychwytywane s ju na pocztku procesu pro-dukcji, co eliminuje kosztowne bdy na dalszychjej etapach.

  Uytkownik ma te moliwo podgldu separacjiw trybie online, co pozwala np. na sprawdzenieczy czarny tekst rzeczywicie pojawi si jako nad-druk, a logo zostanie wydrukowane w kolorze spe-cjalnym (spot) na oddzielnej pycie. Istnieje teopcja zatwierdzania prac przetwarzanych przezversioning za pomoc przegldarki internetowej.Wszystko to sprawia, e WebApproval staje siwydajnym, dziaajcym w trybie online narzdziem,umoliwiajcym wspprac rnych stron procesuprodukcyjnego, zacieniajc relacje midzy dru-karniami i ich klientami.

  Udoskonalona komunikacjaW ramach pakietu Apogee 10, Agfa Graphics

  oferuje sprawny system workflow, bdcy pod-

  Apogee 10 nowa wersja workflow produkcyjnego

  Najnowsza wersja sztandarowego rozwizania Agfa Graphics do druku akcydensowego Apogee 10 oferuje nowe funkcje znaczco poprawiajce jako i zwikszajce wydajno produkcji.Zintegrowany pakiet oprogramowania Apogee Suite, umoliwia zarzdzanie produkcj przy-gotowalni, a wygodny interfejs uytkownika zapewnia drukarniom pen kontrol nad realizowanprodukcj.

  Powrt do spisu treci

 • staw dziaania hybrydowych rodowisk produk-cyjnych, uwzgldniajcych wytwarzanie formdrukowych oraz sterowanie rnymi kontroleramidruku (DFE), np. Ricoh TotalFlow Print Server.Taka integracja eliminuje konieczno rcznejinterwencji ze strony operatora, gdy poszcze-glne parametry produkcyjne, takie jak informacjeo podou czy rodzaju wykoczenia, s wczeniejzdefiniowane w Apogee i przekazywane w sposbautomatyczny do kontrolera.

  Apogee pozwala te na zarzdzanie prac plo-terw wielkoformatowych, np. produkowanychprzez Agfa Graphics urzdze Jeti Tauro, JetiMira, wszystkich modeli z rodziny Anapurna orazlicznych urzdze oferowanych przez dostawcwzewntrznych. Dziki temu staje si niepowta-rzalnym orodkiem zarzdzania produkcj, cen-tralizujcym wszystkie zadania prepressu i przy-noszcym uytkownikowi znaczce oszczdnociczasowe. Apogee 10 wykorzystuje najnowsz wers-j silnika rastrujcego Adobe PDF Print Engine.

  Nasza firma od wielu lat z sukcesamiwsppracuje z Agfa Graphics, bdc pionieremopartych na formacie PDF systemw workflowdedykowanych produkcji poligraficznej mwiMark Lewiecki, meneder produktu w firmie

  Adobe. Pozostaje ona liderem rynkowym, za-rwno w dziedzinie innowacji softwareowych,jak i sprztowych. Jej klienci w peni korzystajz zalet oferowanych przez oprogramowanie Apogeei Asanti, bazujcych na silniku Adobe PDF PrintEngine.

  Apogee CloudWarto wspomnie o nowo wprowadzonej moli-

  woci korzystania z Apogee 10, jako usugidziaajcej w chmurze.

  Za spraw Apogee Cloud oferujemy druka-rzom te same produkty i funkcje, jakie dostpnes w stacjonarnej wersji Apogee; tyle e zamiastinstalowania u klienta, s one dostpne w ramachchmury, zarzdzanej w bezpieczny sposb przezAgfa Graphics. Jest to unikatowa w skali caegorynku usuga, posiadajca wiele zalet. Nie mapotrzeby tworzenia adnej lokalnej infrastrukturypo stronie klienta, wdraania dedykowanegooprogramowania czy instalowania sprztu. Tymzajmuj si w sposb kompleksowy nasi eksperci,odpowiedzialni za Apogee oraz specjalici z za-kresu technologii informatyczno-telekomunika-cyjnych komentuje Andy Grant.

  rdo: Agfa Graphics

  Powrt do spisu treci

 • 40

  Projekt Agfa Graphics stanowi znako-mity przykad wydajnego funkcjonowaniazamknitego acucha dostaw w ramachsieciowej organizacji. Wyrnia go iloobszarw objtych acuchem dostaworaz zaangaowanych w niego podmiotw:poczwszy od etapu zakupw i dostaw,poprzez sprzeda do klientw, nawsppracy z rnymi partnerami ze-wntrznymi skoczywszy gosi komu-nikat jury.

  European Award for Logistic Excellence,przyznawana przez Europejskie Stowa-rzyszenie Logistyki to swego rodzaju ligamistrzw w zakresie rozwiza logistycznych,dostpna wycznie dla zdobywcw lokalnych na-grd, przyznawanych przez krajowe stowarzyszeniawsptworzce ELA. Pod koniec ubiegego rokuAgfa Graphics zdobya za ten sam projekt belgijsknagrod Supply Chain Award, dziki czemu mogawzi udzia w konkursie ELA. Projekt zosta wy-brany przez jury konkursu spord szeciu nomi-nowanych. Nagroda zostaa wrczona podczasuroczystej gali zorganizowanej w Brukseli.

  Celem przyznawanej przez stowarzyszenie na-grody za Projekt roku jest zwrcenie uwagi osbzarzdzajcych firmami i instytucjami rzdowymina kwestie zwizane z acuchem dostaw. Maona promowa i zachca do inwestycji w inicja-tywy usprawniajce i zwikszajce wydajno pro-cesw w tym zakresie.

  Projekt Agfa Graphics uwzgldnia realizowaneprzez ni dostawy wykonanych z aluminium pytoffsetowych, ktrych sprzeda stanowi ponad60 proc. obrotw belgijskiego producenta, orazich odbir po wykorzystaniu przez drukarnie.

  W ramach tego, wsplnie z klientami zama-wiajcymi due iloci pyt, firma wdroya pro-ekologiczny, zamknity system. Zakada on moli-wo ponownego wykorzystywania wysokiej ja-

  koci aluminium, stosowanego w produkcji pyt,bez uszczerbku dla ich jakoci.

  Badania nad wpywem procesu produkcji pytdrukowych na ilo emitowanego do atmosferydwutlenku wgla wskazay, e w duej mierzewpywa na ni etap wytwarzania samego aluminium.To samo opracowanie pokazao jednoczenie, ewspczesne metody recyklingu pozwalaj na po-nowne zastosowanie zuytych form drukowychdo produkcji nowych pyt offsetowych. Dzikitemu moliwe jest zredukowanie ladu wglowegow produkcji pyt o 70 procent. Jednak, aby byo tomoliwe, wykorzystane formy drukowe w bezpiecznysposb naley przesya do producenta pyt.

  Opracowane przez LCA badania zainspiro-way nas do stworzenia i wdroenia nowego, za-mknitego acucha dostaw uwzgldniajcegoprodukowane przez Agfa Graphics pyty offseto-we. Co wicej, zadbalimy o to, by proces tenprzynosi ekonomiczne i ekologiczne korzyciwszystkim zaangaowanym w niego podmiotom mwi Geert Lammens, wiceprezes ds. opera-cyjnych Agfa Graphics. To zaowocowao mode-lem acucha dostaw, uwzgldniajcym ciswspprac naszej firmy, ktra jako producentpyt obja rol lidera projektu, z dostawcami

  Agfa Graphics laureatem prestiowej nagrody ELA 2016

  Agfa Graphics zostaa uhonorowana ELA Award 2016 za stworzony przez firm proekologicznyacuch dostaw, obejmujcy produkcj, dystrybucj i recykling wytwarzanych przez ni pytoffsetowych.

  Przedstawiciele Agfa Graphics i Europejskiego Stowarzyszenia Logistykipodczas ceremonii wrczenia nagrd ELA 2016

  Powrt do spisu treci

 • aluminium, partnerami z obszaru logistyki oraznaszymi klientami.

  Fakt, e stworzony przez Agfa Graphics systemjest zamknity, stanowi gwarancj, e aluminiumjest poddawane recyklingowi w sposb w penikontrolowany, przy zachowaniu moliwie naj-wyszej jego jakoci.

  System dziaa w skali midzynarodowej i obej-muje drukarnie zuywajce wystarczajco dueiloci aluminium, a zarazem przystosowane do

  udziau w tego rodzaju przedsiwziciu. Co wicej,wychodzi on naprzeciw staraniom Komisji Euro-pejskiej, ktra w coraz wikszym stopniu zwracauwag krajw czonkowskich na wdraanie modeliekonomicznych o obiegu zamknitym dodajeGeert Lammens. Nagroda przyznana Agfa Graphicsprzez europejsk organizacj logistyki to uhono-rowanie pracy i wysiku caego zespou zaan-gaowanego w ten projekt.

  rdo: Agfa Graphics

  Znaczca poprawa wynikw w segmencie papieru

  Stabilno dziaalnoci Grupy Arctic Paper potwierdzaj jej wyniki finansowe w I kwartale 2016roku. Wyniki osignite w segmencie papieru byy znaczco wysze od osignitych rok wczeniej.

  Realizacja Programu Poprawy Rentownoci2015/2016 przebiega zgodnie z planem i przynosioczekiwane rezultaty. Program obejmowa m.in.bardzo istotne z finansowego punktu widzenia za-przestanie produkcji w zakadzie w Mochenwangenw grudniu ubiegego roku.

  Przychody ze sprzeday Grupy osigny poziom778,6 mln z i byy o 1 proc. wysze od uzyskanychw analogicznym okresie 2015 roku. Wynik EBITDAwynis 70,7 mln z (9,4 proc. mniej ni w I kwartale2015 minionego roku), zysk operacyjny 41,4 mln z(mniej o 18,8 proc. w ujciu rok do roku), a zysknetto z dziaalnoci kontynuowanej 24,7 mln z(spadek o 7,4 procent).

  Wyniki Grupy s od duszego czasu stabilne.Pozytywnie wpywa na nie wzajemne rwnowaeniesi waha na rynkach celulozy oraz papieru.

  Wyniki z wyczeniem RottnerosPrzychody ze sprzeday w segmencie papieru

  wyniosy 589,9 mln z i byy o niemal 2 proc. wysze,ni w I kwartale 2015 r. Wynik EBITDA wzrs do30,8 mln z, czyli o 18,2 proc. w ujciu rok do roku,a zysk operacyjny do 10,8 mln z wzrost a o 58,8proc. w porwnaniu z analogicznym okresem mi-nionego roku. Zysk netto z dziaalnoci konty-nuowanej osign poziom 1,5 mln z, podczasgdy w tym samym okresie ubiegego roku Grupaodnotowaa strat w wysokoci 7,2 mln z.

  W I kwartale br. rynek wysokiej jakoci papierugraficznego nadal si kurczy, notujc spadek o 4,3proc. w przypadku papieru powlekanego oraz o 0,7proc. w segmencie papieru niepowlekanego. W tychtrudnych warunkach Grupa Arctic Paper zwikszyadostawy swoich produktw i umocnia pozycj ryn-kow w porwnaniu do IV kwartau 2015 roku.

  Wyniki finansowe osignite w I kwartale2016 roku w segmencie papieru oceniam jakobardzo satysfakcjonujce. Zaprzestanie produkcjiw zakadzie w Mochenwangen miao silny pozy-tywny efekt finansowy. Po stronie przychodwdobre rezultaty przynosi realizacja ProgramuPoprawy Rentownoci 2015/2016. Ponadto sko-rzystalimy ze wzrostu cen papieru, zwaszcza nawysokiej jakoci produkty, ktre Arctic Paperma w swojej ofercie. Podjte dziaania pozwoliyna utrzymanie stabilnoci finansowej Grupy, cojest jednym z naszych priorytetw powiedziaWolfgang Lbbert, czonek zarzdu Arctic Paper.

  Przychody ze sprzeday papieru byy w I kwartalebr. o 1,9 proc. wysze w ujciu rok do roku i o 12,4proc. wysze ni w IV kwartale minionego roku.Zwikszy si rwnie przychd w przeliczeniu naton produktu odpowiednio o 2,2 proc. i 6,7 pro-cent. Byo to moliwe gwnie dziki wdroonejstrategii cenowej.

  Wolumen produkcji w I kwartale 2016 roku wynis169 tys. ton by o 2,7 proc. niszy, ni w pierwszych v

  Powrt do spisu treci

 • 42

  trzech miesicach roku 2015. Naley jednak zwrciuwag na fakt, e w biecym roku na I kwartaprzypadaa Wielkanoc, w trakcie ktrej zwykle od-notowywane jest osabienie produkcji w minionymroku przypadaa ona na II kwarta.

  Wyniki z uwzgldnieni