of 152 /152
VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MENADŽMENT INFORMATIČKI MENADŽMENT Trg Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik Šibenik, listopad 2018.

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI...

Page 1: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MENADŽMENT

INFORMATIČKI MENADŽMENT

Trg Andrije Hebranga 11

22000 Šibenik

Šibenik, listopad 2018.

Page 2: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MENADŽMENT

INFORMATIČKI MENADŽMENT

Trg Andrije Hebranga 11

22000 Šibenik

IZVEDBENI PLAN NASTAVE

AKADEMSKA GODINA 2018./2019.

Dekan Veleučilišta u Šibeniku

Ivan Malenica, mag. iur., v. pred.

Pročelnica Odjela menadžmenta

Jasmina Sladoljev, univ. spec. oec., v. pred.

Šibenik, listopad 2018.

Page 3: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1. ZAHTJEVI I REZULTATI STUDIJSKOG PROGRAMA

Program preddiplomskog stručnog studija Menadžment, smjer informatički menadžment

namijenjen je obrazovanju menadžera za niže i srednje upravljačke funkcije u poslovnim

informatičkim sustavima. Stručni studij sastoji se od šest semestara. Studentima se nudi visok

stupanj mobilnosti kroz izbor programskih sadržaja studija prema afinitetima studenata uz

zadržavanje opsega stručnih znanja koje osigurava programska jezgra studija.

Završetkom studijskog programa nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti zakonski

zaštićen stručni naziv „stručni prvostupnik (baccalaureus) ekonomije“ (bacc. oec.) i izvršavati

stručne poslove u okviru svoga zanimanja.

Opće kompetencije koje student stjeće završetkom studija je sposobnost rješavanja problema,

sposobnost analize, sinteze i evaluacije, samostalnog učenja i istraživanja literature, sposobnost

rada u timu, planiranja i organiziranja, numerička i informatička pismenost, usmena i pismena

poslovna komunikacija i sposobnost pregovaranja na materinjem i stranom jeziku, sposobnost

kreativnog i kritičkog razmišljanja, generiranje novih ideja, sposobnost upravljanja vremenom

i ispunjavanje zadataka i planova u zadnom roku.

Tijekom studija stječu specifična znanja, vještine i kompetencije vezane za upravljanje

odjelima, procesima i poslovima na nižoj i srednjoj razini menadžmenta u poduzeću, a vezana

za aktivnosti menadžmenta informatičkih projekata, implementacije poslovnih informacijskih

sustava, dizajn baza podataka, dokumentiranje i integriranje aplikacija, modeliranje,

preoblikovanje i poboljšanje poslovnih procesa, prilagođavanje i implementacija

informacijskog sustava, razvoj računalnih programa, suradnja i komuniciranje korištenjem

informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama, upravljanje projektima

razvoja i primjene aplikativnih rješenja, istovremeno vođeći računa o ljudskim i financijskim

resursima poduzeća, uzimajući u obzir ekomsku, pravnu i tehnološku okolinu.

2. OČEKIVANI ISHODI UČENJA

1. Primijeniti i povezati ekonomske termine u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na

hrvatskom i stranom jeziku

2. Organizirati i voditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima

3. Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključaka

na hrvatskom i stranom jeziku

4. Prikupiti, proračunati te grafički prikazati statističke podatke iz područja ekonomije i

poslovanja korištenjem naprednih sofwerskih alata te iste komentirati i analizirati

5. Koristiti metode planiranja, organiziranja, vođenja i kontrole na primjerima iz prakse te

analizirati problem i predložiti odgovarajuća rješenja problemskih situacija

6. Analizirati i povezivati temeljne pojmove i primijeniti sadržaje vezane za područje

ekonomije, menadžmenta, računovodstva i financija

7. Interpretirati poslovne i financijske izvještaje te predložiti rješenja u cilju poboljšanja

financijskog poslovanja i ostvarenja dobiti

Page 4: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

8. Interpretirati, riješiti i grafički prikazati rješenja iz područja matematike, statistike i

informatike te primijeniti metode i tehnike istih u analizi ekonomskih problema korištenjem

naprednih sofwerskih alata

9. Povezivati temeljne pojmove i primijeniti sadržaje vezane za područje prava radi izrade

pravnih akata (ugovora, pravilnika) vezanih za poduzeće ili organizaciju

10. Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama

i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case studyje, projekte, seminare)

koristeći napredne softverske alate za izradu dokumenata, prezentacija i provedbu

proračuna

11. Razumjeti specifične procese upravljanja ljudskim potencijalima, te predlagati ispravan

sustav vrijednosti u postupku prosudbi i ocjena postignuća i radnih učinaka

12. Osmisliti i ekonomski valorizirati poduzetničke ideje, događaje, projekte, proizvode i

usluge u timu te isti/iste prezentirati

13. Analizirati nove uloge organizacija, sustava, procesa, proizvoda i usluga te standarda

kvalitete u poduzeću te predložiti valorizaciju novih trendova u poduzećima i

organizacijama

14. Podržati i primijeniti etička načela i načela zaštite okoliša te zakonsku regulativu i norme

koje su primjenjive u informacijskim tehnologijama

15. Primijeniti ključne aspekte informacijskih tehnologija (programiranje, algoritmi, strukture

podataka, baze podataka i vođenje projekata iz područja informacijskih tehnologija)

16. Povezati aktivnosti modeliranja poslovnih procesa s aktivnostima projektiranja, izgradnje i

održavanja informacijskog sustava prema potrebama naručitelja i korisnika

17. Interpretirati mehanizme kontrole tijeka podataka, kontrole grešaka i fragmentacije, načina

multipleksiranja prijenosa podataka uz primjenu metoda usmjeravanja u računalnim

mrežama te konfigurirati i održavati aktivne uređaje mreže

18. Poznavanje arhitektura procesora, memorije i ulazno izlaznih komponenti računala,

njihovih prednosti i ograničenja te procijeniti koje izmjene hardware-a i operacijskog

sustava mogu na najbolji način unaprijediti performance računala za obavljanje pojedinih

vrsta zadataka

19. Evaluirati dizajn baze podataka u skladu s poslovnim zahtjevima i instalirati i primijeniti

alate za njihovo upravljanje

20. Prepoznavati i rangirati sigurnosne prijetnje te odabrati i primijeniti odgovarajuće

protumjere u zaštiti informacijskog sustava

3. PROHODNOST KROZ STUDIJ

Student je dužan upisati se u akademsku godinu u utvrđenim rokovima za upis. Student

koji se ne upiše u akademsku godinu gubi status i prava studenta. Rokovi upisa objavljeni

su na Internet stranicama i oglasnim pločama veleučilišta te, po potrebi, i u publikacijama

Veleučilišta (brošure, promo-materijali i dr.).

Pri upisu u studijsku godinu student upisuje obavezne nastavne predmete te izborne

nastavne predmete čiji zbroj nosi minimalno 27 ECTS do maksimalno 35 bodova

semestralno tj. minimalno 60 ECTS godišnje, sukladno Pravilniku o studiranju.

Page 5: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

I. Studenti upisuju višu studijsku godinu ukoliko su s prethodne godine studija stekli

minimalno 50 ECTS bodova i to na način: iz prethodne godine studija upisuju sve

nepoložene predmete i najmanje 60 ECTS bodova s više studijske godine.

II. Studenti imaju pravo upisati ponavljanje studijske godine uz parcijalan upis predmeta iz više

studijske godine uz slijedeće uvjete: - Parcijalan upis predmeta iz druge (2.) studijske godine, ukoliko je na prvoj (1.) studijskoj

godini stekao najmanje 30 ECTS bodova - Parcijalan upis predmeta iz treće (3.) studijske godine, ukoliko je na drugoj (2.) studijskoj

godini stekao najmanje 30 ECTS bodova III. Ukoliko je student do kraja studijske godine položio onoliko predmeta čija ECTS

vrijednost nosi 29 ili manje ECTS bodova dužan je upisati ponavljanje godine u

Akademskim kalendarom utvrđenim rokovima za upis iduće akademske godine.

Nastava na preddiplomskom stručnom studiju Menadžment sastoji se od predavanja,

seminara, vježbi, laboratorijskih vježbi, terenske nastave, praktične nastave, projekata,

konzultacija, mentorskog rada, kolokvija, ispita te drugih oblika provjere znanja i

stručne prakse.

Preduvjet za upis u višu studijsku godinu su odslušani nastavni predmeti s niže studijske

godine (potvrđeno potpisom nositelja predmeta). Student je obvezan biti nazočan svim

oblicima nastave u obimu utvrđenom izvedbenim planom nastave pojedinog nastavnog

predmeta.

Tablica 1. Broj upisanih studenata u akademsku godinu 2018./2019.

Nastavna

godina

Redoviti studenti Izvanredni studenti

Prvi upis Ponavlja Prvi upis Ponavlja

1. 16 8 1 0

2. 18 6 3 1

3. 22 6 3 0

Radi ekonomičnosti i racionalnosti, nastava za redovite i izvanredne studente izvodi se

zajednički kad je to moguće obzirom na prostorne i druge uvjete.

Studenti su dužni izvršiti sve preuzete obveze prema nastavnom predmetu (seminarski

radovi, protokoli vježbi, projektni rad, studije slučaja) što nastavnik ovjerava potpisom u

indeks na kraju semestra (u pravilu posljednji nastavni tjedan semestra u kojem se izvodi

nastava). Nastavnik može uskratiti potpis redovnom studentu koji je izostao s više od 30%

nastavnih sati.

Nastavne obveze izvanrednih studenata prilagođene su mogućnostima njihove nazočnosti na

nastavi te treba imati 50 % prisustva na nastavi.

Ukupne obveze redovitih studenata mogu biti najviše 48 sati tjedno, a ne manje od 40 sati

tjedno, od čega aktivne nastave najviše 24 sati tjedno. Iznimno, obveze studenata mogu biti i

veće ako je riječ o povećanoj praktičnoj nastavi, ali ne više od dva tjedna uzastopce tijekom

semestra.

Preddiplomski stručni studij Menadžment vrednuje se sa 180 ECTS bodova, koji se ostvaruju

putem upisanih nastavnih predmeta. Prije predaje završnog rada student mora položiti sve nastavne predmete. Zbroj bodova

položenih nastavnih predmeta skupa sa obranjenim završnim radom treba biti minimalno 180

ECTS bodova.

Page 6: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

4. POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA KOJI IZVODE NASTAVU NA

PREDDIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU MENADŽMENT

IME I PREZIME NASTAVNIKA NASTAVNI PREDMET KONTAKT E-MAIL KONZULTACIJE

Jerko ACALIN, dipl.ing. pred. Informatika

Poslovni informacijski sustavi [email protected] Kabinet 6

Ivana BELJO, dipl. ing., pred. Financijska matematika

Poslovna statistika [email protected] Kabinet 11

Ivana BRATIĆ, prof., pred.

Poslovni engleski jezik 2

Poslovni engleski jezik 3

Poslovni engleski jezik 4

[email protected] Kabinet 15

Goran CRNICA, prof.

Poslovni engleski jezik 1

Poslovni njemački jezik 1

Poslovni njemački jezik 2

Poslovni njemački jezik 3

Poslovni njemački jezik 4

[email protected] Kabinet 15

Željko DEKOVIĆ, mag.oec., v.pred. Financijski menadžment [email protected] Kabinet 4

Divna GOLEŠ, mag.oec., v.pred.

Ekonomika neprofitnih organizacija

Ekonomika poduzeća

Upravljanje kvalitetom

[email protected] Kabinet 3

Anita GRUBIŠIĆ, mag.oec., v.pred. Osnove računovodstva [email protected] Kabinet 7

Hrga MILAN, mag. ing., asistent

Uvod u računalnu znanost

Građa računala i operacijski sustavi

Osnove programiranja

Objektno orijentirano programiranje

Zaštita i sigurnost informacijskih

sustava

Projektiranje i analiza infmacijskih

sustava

[email protected] Kabinet 5

mr. sc. Ivana KARDUM GOLEŠ, pred.

Poslovni talijanski jezik 1

Poslovni talijanski jezik 2

Poslovni talijanski jezik 3

[email protected] Kabinet 15

mr.sc. GINA LUGOVIĆ, v. pred. Menadžment ljudskih resursa [email protected] Kabinet 7

mr. sc. Ivan LIVAJA, pred.

Baze podataka

Uvod u baze podataka

Upravljanje informacijskim uslugama

Zaštita i sigurnost informacijskih

sustava

Stručna praksa

[email protected] Kabinet 11

Jurica MATOŠIN, dipl. ing., pred.

Informatika

Računalne mreže

Uvod u računalne mreže

Operacijski sustavi

[email protected] Kabinet 8

Dijana MEČEV, univ.spec.oec., v. pred. Osnove ekonomije

Ekonomija javnog sektora [email protected] Kabinet 2

Želimir MIKULIĆ, dipl. ing., v.pred.

Uvod u računalnu znanost

Građa računala i operacijski sustavi

Osnove programiranja

Poslovni informacijski sustavi

[email protected] Kabinet 12

mr. sc. Danijel MILETA, v.pred. E-poslovanje [email protected] Kabinet 1

Ana PERIŠIĆ, univ.spec.oec., v. pred. Matematika

Poslovna statistika [email protected] Kabinet 3

Page 7: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

dr. sc. Ivica POLJIČAK, profesor visoke

škole Poslovno komuniciranje [email protected] Kabinet 13

mr. sc. Tanja RADIĆ LAKOŠ, v.pred. Informatičke tehnologije i zaštita

okoliša [email protected] Dekanat

Jasmina SLADOLJEV, univ.spec.oec.,

v. pred. Menadžment [email protected] Kabinet 4

dr. sc. Ana VUKIČEVIĆ, v. pred.

Poduzetništvo

Poslovna organizacija

Stručna praksa

[email protected] Kabinet 5

dr. sc. Frane UREM, profesor visoke

škole

Objektno orijentirano programiranje

Odabrane teme i tehnologije iz

područja World Wide Web-a**

Projektiranje i analiza infmacijskih

sustava

Poslovni informacijski sustavi

[email protected] Kabinet 6

dr. sc. Dragan ZLATOVIĆ, profesor

visoke škole

Trgovačko pravo

Radno pravo [email protected] Kabinet 13

Jelena ŽAJA, mag, oec., asistentica

Osnove ekonomije

Osnove računovodstva

Financijski menadžment

[email protected] Kabinet 2

5. MJESTO IZVOĐENJA NASTAVE NA PREDDIPLOMSKOM STRUČNOM

STUDIJU MENADŽMENT

Nastava na preddiplomskom stručnom studiju Menadžment obavlja se na Veleučilištu u

Šibeniku, u Šibeniku, na adresi Trg Andrije Hebranga 11. Na navedenoj lokaciji, osim ureda

službi, nalazi se 12 predavaonica ukupne površine 757 m2.

Prostori u kojima se odvija nastavni proces pružaju optimalne uvjete s obzirom na upisani broj

studenata. Navedeni prostor sadrži prostorne kapacitete koji prateći standarde izvođenja

visokoškolske nastave omogućavaju studentima kvalitetno praćenje i sudjelovanje u nastavnim

aktivnostima.

Nastava na Veleučilištu odvija se kroz tjedan od ponedjeljka do petka (u iznimnim slučajevima

subotom u jutarnjim satima) prema fiksnom Rasporedu sati objavljenom na oglasnim pločama

i na službenoj Internet stranici Veleučilišta. U skladu sa zahtjevima Pravilnika o sadržaju

dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja,

izvođenje studijskog programa i re-akreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10)

članak 5. st. 2, Veleučilište udovoljava omjeru broja upisanih studenata i prostornih mogućnosti

za izvođenje nastave (1,25 m2 / student).

Page 8: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

6. POPIS NASTAVNIH PREDMETA, NASTAVNIKA I SURADNIKA, SATNICA PREDMETA TE RADNO OPTEREĆENJE STUDENATA

NA PREDDIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU MENADŽMENT, SMJER: Informatički menadžment

O /

I NOSITELJ KOLEGIJ

NASTAVNIK -

PREDAVANJA

NASTAVNIK -

VJEŽBE /

SEMINARI

Predavanja Seminari Broj

grupa

Vježbe Broj

grupa ECTS

sati tjedno sati

tjedno

sati

tjedno

I. SEMESTAR

O Mečev D. Osnove ekonomije Mečev D. Žaja J. 4 1 1 6

O Perišić A. Matematika Perišić A. Perišić A. 2 2 1 6

O Matošin J. Informatika Matošin J. Matošin J. 2 2 2 6

O Mikulić Ž. Osnove programiranja Mikulić Ž. Hrga M. 2 3 2 5

O Mikulić Ž. Uvod u računalnu znanost Mikulić Ž. Hrga M. 2 2 2 4

I Crnica C. Poslovni engleski jezik I Crnica C. Crnica C. 2 1 1 3

I Crnica G. Poslovni njemački jezik I Crnica G. Crnica G. 2 1 2 3

I Kardum Goleš I. Poslovni talijanski jezik I Kardum Goleš I. Kardum Goleš I. 2 1 2 3

O /

I NOSITELJ KOLEGIJ

NASTAVNIK -

PREDAVANJA NASTAVNIK -

VJEŽBE / SEMINARI

Predavanja Seminari Broj

grupa

Vježbe Broj

grupa ECTS

sati tjedno sati

tjedno

sati

tjedno

II. SEMESTAR

O Goleš D. Ekonomika poduzeća Goleš D. Goleš D. 3 1 1 6

O Beljo I. Financijska matematika Beljo I. Beljo I. 2 2 1 6

O Zlatović D. Trgovačko pravo Zlatović D. Zlatović D. 3 1 1 6

O Mikulić Ž. Građa računala i oper. sustavi Mikulić Ž.

Mikulić Ž./Hrga

M. 4 4 2 6

O Radić Lakoš T. IT i zaštita okoliša Radić Lakoš T. Radić Lakoš T. 2 1 1 3

I Bratić I. Poslovni engleski jezik II Bratić I. Crnica G. 2 1 1 3

I Crnica G. Poslovni njemački jezik II Crnica G. Crnica G. 2 1 2 3

I Kardum Goleš I. Poslovni talijanski jezik II Kardum Goleš I. Kardum Goleš I. 2 1 2 3

Page 9: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

O /

I NOSITELJ KOLEGIJ

NASTAVNIK -

PREDAVANJA

NASTAVNIK -

VJEŽBE /

SEMINARI

Predavanja Seminari Broj

grupa

Vježbe Broj

grupa ECTS

sati tjedno sati tjedno sati tjedno

III. SEMESTAR

O Grubišić A. Osnove računovodstva Grubišić A. Žaja J. 3 2 2 6

O Sladoljev J. Menadžment Sladoljev J. Sladoljev J. 3 1 2 6

O Urem F. Objektno orijentirano programiranje Urem F. Hrga M. 2 4 1 6

I Bratić I. Poslovni engleski jezik III Bratić I. Bratić I. 2 1 1 3

I Crnica G. Poslovni njemački jezik III Crnica G. Crnica G. 2 1 1 3

I Kardum Goleš I. Poslovni talijanski jezik III Kardum Goleš I. Kardum Goleš I. 2 1 1 3

I Goleš D. Ekonomika neprofitnih organizacija Goleš D. Goleš D. 2 1 1 3

I Zlatović D. Radno pravo Zlatović D. Zlatović D. 3 1 1 6

I Poljičak I. Poslovno komuniciranje Poljičak I. Poljičak I. 2 2 1 5

I Urem F. Odabrane teme i tehnologije iz

područja World Wide Web-a Urem F. Urem F. 2 4 1 6

O /

I NOSITELJ KOLEGIJ

NASTAVNIK -

PREDAVANJA NASTAVNIK -

VJEŽBE / SEMINARI

Predavanja Seminari Broj

grupa

Vježbe Broj

grupa ECTS

sati tjedno sati tjedno sati tjedno

IV. SEMESTAR

O Beljo, I. Poslovna statistika Perišić, A., Beljo, I. Perišić, A.,Beljo, I. 2 2 1 6

O Mileta D. E-poslovanje Mileta D. Mileta D. 3 1 1 6

O Livaja I. Uvod u baze podataka Livja I. Livja I. 2 2 1 3

O Matošin J. Uvod u računalne mreže Matošin J. Matošin J. 2 2 1 3

O Matošin J. Operacijski sustavi Matošin J. Matošin J. 2 1 1 3

I Vukičević, A. Poduzetništvo Vukičević, A. Vukičević, A. 3 2 2 6

I Bratić I. Poslovni engleski jezik IV Bratić I. Bratić I. 2 1 1 3

I Crnica G. Poslovni njemački jezik IV Crnica G. Crnica G. 2 1 1 3

I Bratić I. Poslovni talijanski jezik IV Bratić I. Bratić I. 2 1 1 3

I Mečev D. Ekonomija javnog sektora Mečev D. Žaja J. 3 1 1 4

Page 10: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

O /

I NOSITELJ KOLEGIJ

NASTAVNIK -

PREDAVANJA

NASTAVNIK -

VJEŽBE /

SEMINARI

Predavanja Seminari Broj

grupa

Vježbe Broj

grupa ECTS

sati tjedno sati

tjedno

sati

tjedno

V. SEMESTAR

O Deković Ž. Financijski menadžment Deković Ž. Žaja J. 3 2 2 6

O Livja I. Baze podataka Livaja I. Livaja I. 3 3 1 6

O Matošin J. Računalne mreže Matošin J. Matošin J. 2 2 1 4

O Livaja I. Upravljanje informacijskim uslugama Livaja I. Livaja I. 2 1 1 4

I

Vukičević,

A. Poslovna organizacija Vukičević, A. Vukičević, A. 3 1 1 6

I Goleš D. Upravljanje kvalitetom Goleš D. Goleš D. 3 1 1 6

I Livaja I. Zaštita i sigurnost informacijskih sustava Livaja I. Hrga M. 2 2 1 5

O /

I NOSITELJ KOLEGIJ

NASTAVNIK -

PREDAVANJA NASTAVNIK - VJEŽBE /

SEMINARI

Predavanja Seminari Broj

grupa

Vježbe Broj

grupa ECTS

sati tjedno sati

tjedno

sati

tjedno

VI. SEMESTAR

O Lugović, G. Menadžment ljudskih resursa Lugović, G Lugović, G. 3 1 1 5

O Urem F.

Projektiranje i analiza infmacijskih

sustava Urem F. Hrga M. 2 4 1 6

O Mikulić Ž. Poslovni informacijski sustavi Mikulić Ž. Acalin J./Urem F. 2 2 1 4

O Livaja I. Stručna praksa 6

O Završni rad 8

Page 11: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

7. AKADEMSKI KALENDAR ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

AKTIVNOST TERMIN

Zimski semestar 01. listopada 2018. – 02 ožujka 2019.

Predavanja, vježbe i seminari 01. listopada 2018. – 26. siječnja 2019.

Zimski praznici 24. prosinca 2018. – 5. siječnja 2019.

Zimski redoviti ispitni rok 04. veljače 2019. - 02. ožujka 2019.

Testiranje zimskog semestra 18. veljače 2019. – 22. veljače 2019.

Ljetni semestar 04. ožujka 2019. – 30. rujna 2019.

Predavanja, vježbe i seminari 04. ožujka 2019. – 15. lipnja 2019.

Ljetni redoviti ispitni rok 24. lipnja 2019. – 20. srpnja 2019.

Ljetni praznici 22. srpnja 2019. – 17. kolovoza 2019.

Jesenski redoviti ispitni rok 21. kolovoza 2019. – 18. rujna 2019.

DRŽAVNI BLAGDANI I NERADNI DANI

DATUM BLAGDAN ILI SPOMENDAN

08. listopada Dan neovisnosti

01. studenog Dan svih svetih

25. i 26. prosinca Božićni blagdani (Božić i blagdan sv. Stjepana)

01. siječnja Nova godina

06. siječnja Bogojavljenje (Sveta tri kralja)

02. travnja Uskrsni ponedjeljak

01. svibnja Praznik rada

31. svibnja Tijelovo

22. lipnja Dan antifašističke borbe

25. lipnja Dan državnosti

05. kolovoza Dan domovinske zahvalnosti

15. kolovoza Velika Gospa

Page 12: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

8. KALENDAR ISPITNIH ROKOVA I ISPITNIH TERMINA ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

NOSITELJ KOLEGIJ ZIMSKI ISPITNI ROK LJETNI ISPITNI ROK JESENSKI ISPITNI ROK

I. SEMESTAR 1.ispitni termin 2.ispitni termin 3.ispitni termin 4.ispitni termin 5.ispitni termin 6.ispitni termin

Sladoljev J. Osnove ekonomije 13.02. 27.02. 26.06. 09.07. 23.08. 06.09.

Perišić A. Matematika 14.02. 28.02. 03.07. 17.07. 28.08. 11.09.

Mikulić Ž. Uvod u računalnu znanost 15.02. 01.3. 04.07. 18.07. 26.08. 09.07.

Acalin J. Informatika 08.02. 22.02. 28.06. 12.07. 23.08. 06.09.

Mikulić Ž. Osnove programiranja 13.02. 27.02. 02.07. 16.07. 27.08. 10.09.

Bratić I. Poslovni engleski jezik I 06.02. 20.02. 26.06. 09.07. 22.08. 05.09.

Crnica G. Poslovni njemački jezik I 11.02. 25.02. 27.06. 10.07. 30.08. 13.09.

Kardum Goleš I. Poslovni talijanski jezik I 12.02. 26.02. 02.07. 16.07. 03.09. 17.09.

II. SEMESTAR 1.ispitni termin 2.ispitni termin 3.ispitni termin 4.ispitni termin 5.ispitni termin 6.ispitni termin

Goleš D. Ekonomika poduzeća 05.02. 19.2. 28.06. 15.07. 27.08. 10.09.

Maleš I. Financijska matematika 12.02. 26.02. 02.07. 16.07. 03.09. 17.09.

Zlatović D. Trgovačko pravo 11.02. 25.02. 24.06. 15.07. 02.09. 16.09.

Mikulić Ž. Građa računala i operac. sustavi 04.02. 1802. 04.07. 18.07. 03.09. 17.09.

Radić Lakoš T. IT i zaštita okoliša 05.02. 19.02. 01.07. 15.07. 22.08. 05.09.

Bratić I. Poslovni engleski jezik II 08.02. 22.02. 03.07. 17.07. 02.09. 16.09.

Crnica G. Poslovni njemački jezik II 11.02. 25.02. 27.06. 10.07. 30.08. 13.09.

Kardum Goleš I. Poslovni talijanski jezik II 12.02. 26.02. 02.07. 16.07. 03.09. 17.09.

Page 13: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

III. SEMESTAR 1.ispitni termin 2.ispitni termin 3.ispitni termin 4.ispitni termin 5.ispitni termin 6.ispitni termin

Grubišić A. Osnove računovodstva 08.02. 22.02. 04.07. 18.07. 28.08. 11.09.

Sladoljev J. Menadžment 12.02. 26.02. 03.07. 17.07. 03.09. 17.09.

Urem F. Objektno orijentirano program. 15.02. 01.03. 05.07. 19.07. 21.08. 04.09.

Bratić I. Poslovni engleski jezik III 15.02. 01.03. 05.07. 19.07. 21.08. 04.09.

Crnica G. Poslovni njemački jezik III 11.02. 25.02. 27.06. 10.07. 30.08. 13.09.

Kardum Goleš I. Poslovni talijanski jezik III 12.02. 26.02. 02.07. 16.07. 03.09. 17.09.

Poljičak I. Poslovno komuniciranje 15.02. 01.03. 28.06. 12.07. 30.08. 13.09.

Zlatović D. Radno pravo 11.02. 25.02. 24.06. 10.07. 02.09. 16.09.

Goleš D. Ekonomika neprofitnih

organizacija

05.02. 19.2. 02.07. 16.07. 03.09. 17.09.

Urem, F. Odabrane teme i tehnologije iz

područja world wide weba

14.02. 28.02. 01.07. 15.07. 22.08. 05.09.

IV. SEMESTAR 1.ispitni termin 2.ispitni termin 3.ispitni termin 4.ispitni termin 5.ispitni termin 6.ispitni termin

Mečev D. Poslovna statistika 12.02. 26.02. 02.07. 16.07. 03.09. 17.09.

Mileta D. E-poslovanje 04.02. 18.02. 24.06. 08.07. 26.08. 09.09.

Livaja I. Uvod u baze podataka 05.02. 19.02. 01.07. 15.07. 23.08. 06.09.

Matošin, J. Uvod u računalne mreže 04.02. 18.02. 28.06. 12.07. 30.08. 13.09.

Matošin, J. Operacijski sustavi 04.02. 18.02. 02.07. 16.07. 29.08. 12.09.

Bratić I. Poslovni engleski jezik IV 08.02. 22.02. 05.07. 19.07. 02.09. 16.09.

Crnica G. Poslovni njemački jezik IV 11.02. 25.02. 27.06. 10.07. 30.08. 13.09.

Bratić I. Poslovni talijanski jezik IV 12.02. 26.02. 02.07. 16.07. 03.09. 17.09.

Vukičević A. Poduzetništvo 14.02. 28.02. 26.06. 10.07. 22.08. 05.09.

Mečev, D. Ekonomija javnog sektora 13.02. 27.02. 26.06. 09+.07. 23.08. 06.09.

Page 14: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

V. SEMESTAR 1.ispitni termin 2.ispitni termin 3.ispitni termin 4.ispitni termin 5.ispitni termin 6.ispitni termin

Deković Ž. Financijski menadžment 11.02. 25.02. 27.06. 11.07. 29.08. 12.09.

Livaja I. Baze podataka 05.02. 19.02. 01.07. 15.07. 23.08. 06.09.

Matošin, J. Računalne mreže 08.02. 22.02. 28.06. 12.07. 30.08. 13.09.

Livaja, I. Upravljanje informacijskim

uslugama 04.02. 18.02. 03.07. 17.07. 28.09. 11.07.

Livaja, I. Zaštita i sigurnost

informacijskih sustava 04.02. 18.02. 03.07. 17.07. 28.09. 11.07.

Goleš D. Upravljanje kvalitetom 05.02. 19.02. 28.06. 15.07. 27.08. 10.09.

Vukičević A. Poslovna organizacija 08.02. 22.02. 02.07. 16.07. 26.08. 09.09.

VI. SEMESTAR 1.ispitni termin 2.ispitni termin 3.ispitni termin 4.ispitni termin 5.ispitni termin 6.ispitni termin

Poljičak I. Menadžment ljudskih resursa 05.02. 19.02. 24.06. 09.07. 21.08. 06.09.

Urem F. Projektiranje i analiza

informacijskih sustava

14.02. 28.02. 05.07. 19.07. 22.08. 05.09.

Mikulić Ž. Poslovni informacijski sustavi 13.02. 27.02. 04.07. 18.07. 03.09. 17.09.

Page 15: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

9. NASTAVNI PROGRAMI I SADRŽAJI PREDMETA S OČEKIVANIM ISHODIMA UČENJA I OSNOVNOM LITERATUROM

I. SEMESTAR

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Dijana Mečev, univ. spec. oec., v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta OSNOVE EKONOMIJE 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 60P + 15V

1.3. Suradnici Jelena Žaja, mag.oec., asistentica 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina), postotak

izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni On-line, 0%

1.4. Studijski program

(stručni, specijalistički

diplomski stručni studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment;

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1.

1.5. Status kolegija (O, I) O 1.10. Osuvremenjavanje Da

1.6. Godina studija I. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna programa

kolegija

Manje od 20 %

Više od 20 %

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Upoznavanje studenata s: ključnim ekonomskim pojmovima i konceptima; osnovnim pojmovima vezanim uz tržište, potrošača, poduzeće, poduzetnika te

njihovom međuovisnošću; reakcijama potrošača na kretanje cijena, te reakcijama proizvođača na cijene proizvodnih čimbenika; određivanjem cijena proizvodnih

čimbenika; makroekonomskim kretanjima i njihovom utjecaju na tržište.

2.2. Uvjeti za upis kolegija

i ulazne kompetencije koje

su potrebne za kolegij

Nema uvjeta

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Primijeniti i povezati ekonomske termine u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i stranom jeziku.

Organizirati i voditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima.

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključak na hrvatskom i stranom jeziku.

Analizirati i povezivati temeljne pojmove i primijeniti sadržaje vezane za područje ekonomije, menadžmenta, računovodstva i financija

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case studyje,

projekte, seminare) koristeći napredne softverske alate za izradu dokumenata, prezentacija i provedbu proračuna.

Analizirati nove uloge organizacija, sustava, procesa, proizvoda i usluga te standarda kvalitete u poduzeću te predložiti valorizaciju novih trendova u poduzećima

i organizacijama.

Analizirati ponudu i resurse (u organizaciji, poduzeću, turizmu, turističkoj destinaciji) uvažavajući promjenjivu okolinu koristeći ključne pokazatelje poslovanja

na globalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, te izraditi strategije razvoja u cilju postizanja konkurentnosti.

2.4. Očekivani ishodi

učenja na razini kolegija

(4-10 ishoda učenja)

Pravilno opisati ulogu tržišta, razlikovati djelovanje tržišnog mehanizma kroz pojedine faze tržišnog gospodarstva te analizirati ulogu i odnos države i tržišta.

Pravilno analizirati odnose i faktore ponude i potražnje, napraviti grafički prikaz promjena ponude i potražnje, te na konkretnim primjerima analizirati pomicanje

krivulja i po krivuljama ponude i potražnje.

Pravilno opisati paradoks vrijednosti, potrošačev probitak i koncept elastičnosti.

Razlikovati tržišta slobodne i ograničene konkurencije.

Page 16: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

Definirati nadnice, faktore promjene ponude i potražnje za radom, produktivnost te efekte supstitucije i dohotka.

Definirati agregatnu ponudu i potražnju, na primjerima analizirati utjecaje koji djeluju na kretanje agregatne ponude i potražnje te napraviti grafičke prikaze

krivulja.

Opisati ulogu države u saniranju posljedica kriza.

Definirati pojam, vrste i uzroke nastanka inflacije, na primjerima napraviti izračun visine stope inflacije te opisati ulogu antiinflacijske politike države.

Razlikovati otvoreni i zatvoreni oblik gospodarstva.

2.5. Sadržaj kolegija

detaljno razrađen prema

satnici nastave

PREDAVANJA: Uvodno predavanje (2 sata); Uvod u ekonomiju, Tržište i država u modernoj ekonomiji (4 sata); Osnove ponude i potražnje, tržišna ravnoteža

(2 sata); Primjene ponude i potražnje (2 sata); Dohodovna i križna elastičnost (2 sata); Potražnja i ponašanje potrošača, potrošačev probitak (2 sata); Proizvodnja

i organizacija poslovanja (2 sata); Troškovi poduzeća (2 sata); Prvi kolokvij (2 sata); Ponuda i alokacija na tržištu potpune konkurencije (2 sata); Nesavršena

konkurencija (2 sata); Oligopol i monopolistička konkurencija (2 sata); Najamnine i tržište rada (2 sata); Rizik, neizvjesnost i teorija igara (4 sata); Država i

teorija javnog izbora (2 sata); Oporezivanje i izdatak države (2 sata); 2. kolokvij (2 sata); Temeljni koncepti makroekonomije, Računi nacionalnog dohotka,

Agregatna ponuda i potražnja (4 sata); Poslovni ciklus (2 sata); Monetarna politika (2 sata); Fiskalna politika (2 sata); Deficit i javni dug (4 sata); Inflacija i

nezaposlenost (2 sata); Međunarodna trgovina (2 sata); 3. kolokvij (2 sata); Potpisi (2 sata).

VJEŽBE: Uvodne vježbe (1 sat); Ponuda i potražnja (1 sat), Cjenovna elastičnost ponude i potražnje (1 sat); Križna i dohodovna elastičnost (1 sat), Ukupni,

prosječni i granični proizvod (1 sat); Analiza troškova (1 sat); Savršena i nesavršena konkurencija (1 sat); Oligopol i monopol (1 sat); Tržište rada (1 sat); Teorija

igara (1 sat); Fiskalna i monetarna politika (1 sat); Deficit i javni dug (1 sat); Inflacija (1 sat); Nezaposlenost (1 sat); Međunarodna trgovina (1 sat).

2.6. Vrste izvođenja

nastave:

X predavanja

X seminari i radionice

X vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

X samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

X studije slučaja

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Obveza za sve redovne studente je minimalno 70% prisustvovanja na nastavi (predavanja i vježbe), a za izvanredne studente minimalno 50%.

Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u raspravama, rješavanje studija slučajeva, izradu zadatka i sl.

Obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Sve obavijesti o održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će objavljene na web stranici

Veleučilišta u Šibeniku i e-learning stranici kolegija, gdje se ujedno nalaze i sve informacije o kolegiju kao i nastavni materijali i popis literature.

2.9. Praćenje rada

studenata (upisati udio

ECTS bodovima za svaku

aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova

odgovara bodovnoj

vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 2 Pismeni ispit 3 (bez kolokvija) Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 3 (bez pismenog) Seminarski rad Studije slučajeva 0,5

Aktivnosti u nastavi 0,5 Usmeni ispit (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i

vrednovanje rada studenata

tijekom nastave i na

završnom ispitu

Studenti tijekom održavanja kolegija imaju pravo izlaska na tri kolokvija. Studenti koji na sva tri kolokvija zajedno ostvare minimalno 50% ukupnih bodova

(kumulativno zbrajanje), oslobođeni su polaganja pismenog ispita. Ukoliko studenti ne polože kolokvije imaju mogućnost polaganja putem pismenog ispita, u

kojem trebaju ostvariti minimalno 50% bodova iz teorijskog dijela i 50% bodova iz zadataka. Završna ocjena formira se na temelju ponderirane sume bodova

ostvarenih na nastavi, pismenom ispitu ili kolokviju i studijama slučajeva. Ponderi su proporcionalni dodijeljenim ECTS bodovima.

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Page 17: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i

putem ostalih medija)

Samuelson, P. A. & Nordhaus, W., Ekonomija, Mate, 18. izdanje, 2007. 15

Sladoljev, J. Osnove ekonomije. Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2015. DA

2.12. Dopunska literatura

(u trenutku prijave izmjena

i/ili dopuna studijskoga

programa)

Polovina, S., Medić Đ. Š., Osnove ekonomije: priručnik za studij ekonomije (uz udžbenik P. Samuelson-

W. Nordhaus, Ekonomija, 15. izdanje), Medinek, Zagreb, 2002.

2.13. Načini praćenja

kvalitete koji osiguravaju

stjecanje izlaznih znanja,

vještina i kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se kroz interaktivan

rad. Vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi te dobivenim informacijama o

napretku studenata putem kolokvija dobit će se informacije potrebne za daljnje upute studentima u cilju

povećanja efikasnosti njihova rada. Studenti će biti upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i

potrebnu literaturu. Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: Studentska anketa, praćenje godišnjih

podataka s HZZZ –a o godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udruge Alumni.

Page 18: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Ana Perišić, dipl.ing., univ.spec.oec 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta MATEMATIKA 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 30P + 30V

1.3. Suradnici - 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1. razina – materijali dostupni On-line,

0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment;

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 4.

1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjivanje DA

1.6. Godina studija 1. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% X

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Upoznavanje s osnovnim pojmovima linearne algebre i funkcija jedne varijable, koje će se kasnije moći primijeniti u ostalim ekonomskim predmetima,

te usvajanje vještina analitičkog i logičkog načina razmišljanja i zaključivanja.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema uvjeta.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Prikupiti, proračunati te grafički prikazati statističke podatke iz područja ekonomije i poslovanja korištenjem naprednih softwerskih alata te iste

komentirati i analizirati

Koristiti metode planiranja, organiziranja, vođenja i kontrole na primjerima iz prakse te analizirati problem i predložiti odgovarajuća rješenja

problemskih situacija

Interpretirati poslovne i financijske izvještaje te predložiti rješenja u cilju poboljšanja financijskog poslovanja i ostvarenja dobiti

Interpretirati, riješiti i/ili grafički prikazati rješenja iz područja matematike, statistike i informatike te primijeniti metode i tehnike istih u analizi

ekonomskih problema korištenjem naprednih softwerskih alata

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Izvršiti osnovne operacije nad skupovima; provesti osnovne računske operacije sa matricama; preporučiti metodu rješavanja sustava linearnih jednadžbi

i riješiti sustav jednadžbi; ispitati tok funkcije jedne varijable, primijeniti metode matrične algebre i funkcijske analize na probleme u ekonomiji.

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 2 Uvodno predavanje. Skupovi. Skupovi brojeva 1 2 Skupovi. Skupovi brojeva

2 2 Matrice: Definicije, osobine i računske operacije 2 2 Matrice: Osobine i računske operacije

3 2 Determinante: Pojam i izračunavanje 3 2 Determinante: Pojam i izračunavanje

4 2 Inverzna matrica, matrične jednadžbe 4 2 Inverzna matrica, matrične jednadžbe

Page 19: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

5 2 Sustavi linearnih jednadžbi: Cramerovo pravilo,

matrične jednadžbe 5 2

Sustavi linearnih jednadžbi: rješavanje pomoću

determinanti i matričnih jednadžbi

6 2 Sustavi linearnih jednadžbi:Gaussova metoda

eliminacije 6 2

Sustavi linearnih jednadžbi:Gaussova metoda

eliminacije

7 2 Matrični račun: primjena u ekonomiji. 7 2 Matrični račun: primjena u ekonomiji.

8 2 Funkcije: Pojam funkcije, karakteristike. 8 2 Funkcije: Računske operacije, kompozicija

funkcija, inverzna funkcija.

9 2

Elementarne funkcije i prirodno područje definicije

Gostujuće predavanje: prof.dr.sc. Nikola Koceić

Bilan

9 2 Elementarne funkcije

10 2 Elementarne funkcije 10 2 Prirodno područje definicije funkcije

11 2 Limesi funkcije i Asimptote funkcije. 11 2 Limes funkcije i asimptote.

12 2 Derivacija 12 2 Derivacija

13 2 Intervali monotonosti i ekstremi funkcije. 13 2 Intervali monotonosti i ekstremi funkcije.

14 2 Skiciranje grafa funkcije. 14 2 Skiciranje grafa funkcije.

15 2 Primjena funkcijske analize u ekonomiji. 15 2 Primjena funkcijske analize u ekonomiji.

Ponavljanje.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

x predavanja

□ seminari i radionice

x vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

x samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Obveza za sve redovne studente je minimalno 70% prisustvovanja na nastavi (predavanja i vježbe). Obveza za sve izvanredne studente je minimalno

50% prisustvovanja na nastavi (predavanja i vježbe). Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u

raspravama, rješavanje zadatka i sl. Studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti redovito na nastavu zbog statusa izvanrednog studenta trebaju se

konzultirati sa profesorom u vrijeme konzultacija ili putem e-maila ([email protected] ). Obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju

nastave. Sve obavijesti o održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će objavljene na web stranici Veleučilišta u Šibeniku i na e-learning stranici

kolegija, gdje se ujedno nalaze i sve informacije o kolegiju kao i nastavni materijali i popis literature.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 0.5 Pismeni ispit 3.5 (bez kolokvija) Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera 0.5

Kolokviji 3.5 (bez pismenog

ispita) Seminarski rad (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi 0.5 Usmeni ispit 1 (ostalo upisati)

Page 20: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Studenti imaju pravo izlaska na dva kolokvija u kojima na svakom kolokviju moraju ostvariti barem 50% bodova kako bi mogli pristupiti usmenom

dijelu ispita. Studenti koji nisu uspjeli položiti jedan kolokvij od dva, imaju pravo izaći na popravni kolokvij. Ukoliko studenti ne polože kolokvije imaju

mogućnost polaganja ispita putem pismenog ispita, u kojem moraju ostvariti minimalno 50% bodova kako bi imali pravo izlaska na usmeni dio ispita.

Završna ocjena formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena kolokvija i usmenog ispita ili pismenog i usmenog ispita te bodovima ostvarenim

kroz aktivnosti na nastavi i kontinuiranom provjerom.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

Perišić, A. i Devčić, K. (2016) Matematika s primjenom u ekonomiji. Veleučilište u Šibeniku, Šibenik. 2 da

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

Šorić, K. (2011) Zbirka zadataka iz matematike s primjenom u ekonomiji. Element, Zagreb.

Babić, Z., Tomić Plazibat, N. (2003) Poslovna matematika. Ekonomski fakultet Split, Split.

Lukač, Z (2014) Matematika za ekonomske analize, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Element, Zagreb.

Babić Z.,Tomić N., Aljinović Z. (2004) Matematika za ekonomiste , Ekonomski fakultet Split..

Harshbarger R.J., Reynolds J.J.(2004) Mathematical Applications for the management, life and social

sciences, 7th edition, Boston New York, Houghton Company.

Nastavni materijali na e-learningu

7

7

3

3

3

-

da

Da

ne

ne

da

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

kroz interaktivan rad na nastavi,

vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi ,

temeljem rezultata studenata na kolokvijima i ispitima

studentska anketa

Page 21: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Jurica Matošin, dipl.ing. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta INFORMATIKA 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 30P+30V

1.3. Suradnici Jerko Acalin, dipl.ing 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni on-line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment;

Smjer: Informatički menadžment

1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa

kolegija 2.

1.5. Status kolegija (O,I) Obvezni (O) 1.10. Osuvremenjavanje da

1.6. Godina studija 1. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Upoznavanje s ulogom i organizacijom informacijskih sustava, kao i primjenom informacijskih tehnologija u radu i poslovanju. Usvajanjem

osnovnih tehničkih znanja o IT. Buduće menadžere se osposobljava za izravnu komunikaciju s tehničkim osobljem ili poslovnim partnerima

zaduženim za nabavu, održavanje i uvođenje novih tehnologija ili obnavljanja postojeće IT strukture. Studenti će upotrijebiti znanja osnovne

primjene informatičke tehnologije, uloge računalnih IT sustava u proizvodnji, komunikaciji i životnom okruženju, te samostalno koristiti IT

infrastrukturu VUŠ-a i CARNET-a u cilju interaktivnog učenja i svladavanja programa studija.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje; posjedovanje kvalifikacije na razini 4.2.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključaka,

Prikupiti, proračunati te grafički prikazati statističke podatke iz područja ekonomije i turizma te iste komentirati i analizirati.

Interpretirati, riješiti i grafički prikazati rješenja iz područja matematike, statistike i informatike te primijeniti metode, alate i tehnike istih u analizi

ekonomskih problema.

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case

studyje, projekte, seminare) koristeći napredne softverske alate za izradu dokumenata, prezentacija i provedbu proračuna.

Koristiti programske pakete za upravljanje poslovnim odjelima, procesima i organizacijama

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Očekuje se da će studenti nakon odslušanog kolegija moći:

primijeniti osnovne pojmove informatike, služiti se IT tehnologijama samostalno i u komunikaciji sa suradnicima, koristiti se operativni sustavom (MS

Windows), koristiti se programima za uređivanje teksta (MS Word), tabličnim kalkulatorom (MS Excel) i programom za izradu prezentacija (PP)

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA: 1.Uvodno predavanje, 2. Informacijsko društvo, 3. Informatika i računalstvo, 4. Brojevni sustavi, 5.Informacijske tehnologije, 6.

Informacijski sustavi, 7.Planiranje i projektiranje IS, 8. Povijesni razvoj, 9. Von Neumanov model računala, 10. Mreže, 11. Internet, 12. Sigurnost IS, 13.

Obrada podataka, 14. Zaštita podataka i informacija, 15. Priprema za ispit i ponavljanje (svako predavanje 2h)

VJEŽBE: (praktični dio nastave) : (5 grupa) Internet i CARNET (5x2h), MS Windows (5x4h), .MS Word (5x10h) .MS Excel (5x10h), MS PP(5x4h)

2.6. Vrste izvođenja nastave: □ predavanja □ samostalni zadaci 2.7. Komentari:

Page 22: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

□ seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

Vježbe se izvode samostalno na računalu u informatičkom

kabinetu, uz upute i pomoć voditelja vježbi, te korištenjem

skripti s e-learninga.

2.8. Obveza studenata Studenti su dužni na predavanja i vježbe nositi USB memory stick i svoju [email protected] lozinku. Uvjet za potpis i izlazak na ispit je za redovne studente

prisutnost 70 poslo na predavanjima i 80 % na vježbama. Za izvanredne 70% na vježbama, ili barem jedan položeni kolokvij

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1 Praktični ispit 2,5 (bez kolokvija) Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 2,5 (bez pismenog

dijela ispita) Seminarski rad Problemski zadatak

Aktivnosti u nastavi 1 Teoretski ispit 1,5 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Studenti mogu izabrati polaganje praktičnog dijela ispita putem kolokvija (2 kolokvija) ili ispita. Svaki kolokvij nosi 100 bodova. Praktični ispit će, preko

kolokvija, uspješno položiti studenti koji na oba kolokvija ostvare 50 i više bodova . Uspješno položena oba kolokvija u potpunosti zamjenjuju praktični

dio ispita, a teoretski je obvezan za sve. Jednom položen praktični dio ispita uvažava se i na slijedećim rokovima. Teoretski dio se polaže pismeno ili

usmeno.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

Informacijski sustavi i tehnologije; Veleučilište u Šibeniku, Jerko Acalin, 2017 – udžbenik s prilogom

PP-prezentacija 5 e-learning

Osnove informatike (Windows, Word, Excel, PoverPoint), Veleučilište u Šibeniku, Jerko Acalin, 2017

– skripta

5

e-learning

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

EXCEL 2013 EXCELL 2010, Milan Korać 5

Power Pivot for Excell 2010 Marko Russo i Alberto Ferari 2

Word 2010 Microsoft Press, A Division of Microsoft Corporation 2

Power Pivot for Excell 2010 Marko Russo i Alberto Ferari 2

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se kroz interaktivan rad. Vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti

studenata u nastavi te dobivenim informacijama o napretku studenata putem kolokvija dobit će se informacije potrebne za daljnje upute studentima u cilju

povećanja efikasnosti njihova rada. Studenti će biti upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i potrebnu literaturu. Indikatori sustava osiguravanja

kvalitete: Studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a o godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udruge Alumni.

Page 23: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Želimir Mikulić, mag. ing., v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 3

1.2. Naziv predmeta UVOD U RAČUNALNU ZNANOST 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) 30 P + 30 V

1.3. Suradnici Milan Hrga, mag.ing., asistent 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina), postotak

izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

2. Materijali dostupni on-line, koriste se

on-line alati Scratch, LMC simulator 15%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment;

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija Novi kolegij.

1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjavanje □

1.6. Godina studija I 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna programa

kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Upoznavanje studenata s načinom funkcioniranja digitalnih računala, ulogom, složenošću i načinom bilježenja algoritama i upoznavanje s osnovama

računalnog/algoritamskog razmišljanja („Computational thinking“) Razumijevanje uloge apstrakcije u definiranju problema i iznalaženju metode

njegovog rješavanja. Razvija se sposobnost kreiranja algoritama za rješavanje problema i razumijevanje utjecaja složenosti algoritama na trajanje

njihovog izvođenja. Podiže se razumijevanje o načinu i utjecaju korištenja računala u rješavanju problema na rješenje, zbog načina funkcioniranja i

ograničenja samih računala i kao i načina na koji se informacije u njima bilježe.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Primijeniti i povezati ekonomske i informatičke termine u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i stranom jeziku

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključaka na hrvatskom i stranom jeziku

Primijeniti ključne aspekte informacijskih tehnologija (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i vođenje projekata iz područja

informacijskih tehnologija)

Primijeniti ključne aspekte informacijskih tehnologija (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i vođenje projekata iz područja

informacijskih tehnologija)

Interpretirati mehanizme kontrole tijeka podataka, kontrole grešaka i fragmentacije, načina multipleksiranja prijenosa podataka uz primjenu metoda

usmjeravanja u računalnim mrežama te konfigurirati i održavati aktivne uređaje mreže

Poznavanje arhitektura procesora, memorije i ulazno izlaznih komponenti računala, njihovih prednosti i ograničenja te procijeniti koje izmjene

hardware-a i operacijskog sustava mogu na najbolji način unaprijediti performance računala za obavljanje pojedinih vrsta zadataka

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Student razumije način pretvaranja različitih tipova informacija brojeva, tekstova, slika zvukova i sl. u oblik pogodan za bilježenje u računalu, u stanju

ih je kategorizirati i odabrati odgovarajuću metodu kodiranja za zadani problem.

Studenti razumije načina funkcioniranja računala i može raščlaniti ulogu pojedinih gradivih dijelova računala prema von Neumannovom modelu.

Student razumije ulogu i način definiranja algoritma programskim jezicima koje je u stanju pravilno kategorizirati .

Student razumije način na koji računala izvode algoritme i može vrednovati njihovu efikasnost.

Student primjenjuje osnovne tipove upravljačkih konstrukata za izradu algoritma: uvjetno izvođenje, petlje i sl.

Student može procijeniti koji tip algoritma iterativnog ili rekurzivnog tipa je povoljniji za rješavanje zadanog problema

Page 24: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA VIJEŽBE

Uvod u računalnu znanost 2 Brojevni sustavi 2

Brojevni sustavi i prikaz brojeva u računalu 2 Binarna aritmetika 2

Boolova logika, logičke funkcije/vrata 2 Prikaz podataka (nebrojčanih) u računalu 2

Kombinatorni sklopovi, sekvencijalni sklopovi 2 Boolove funkcije, osnovni logički sklopovi 2

Principi rada računala, von Neumannov model 2 Standardni oblik logičkih funkcija, minimizacija 2

Analiza principa rada LMC, ISA, Assembler 2 Von Neumannov model računala, LMC 2

Algoritmi, definicija i primjeri 2 Programiranje LMC-a 2

Algoritmi za sortiranje 2 Algoritmi sortiranja 2

Analiza složenosti algoritama, O-notacija 2 Programiranje algoritma u LMC Assembler-u 2

Formalni jezici , programski jezici 2 Programiranje algoritama u LMC Assembler-u 2

Programiranje 2 Programiranje Scratch 2

Tipovi računala i građa 2 Građa osobnih računala 2

Komunikacija, protokoli i mreže 2 Operacijski sustav Windows 2

Operacijski sustavi 2 Operacijski sustav Linux 2

Pravci razvoja i primjene informatičke tehnologije 2 Internet, e-mail, Web aplikacije 2

2.6. Vrste izvođenja nastave:

■ predavanja

□ seminari i radionice

■ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

■ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

■ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

Kolegij je uveden kako bi studenti stekli ishode učenja koji bi

ih pripremili za praćenje i olakšali im savladavanje ishoda

učenja kolegija Osnove programiranja i Građa računala i

operacijski sustavi

2.8. Obveza studenata

Obveza za sve redovne studente je minimalno 70% prisustvovanja na nastavi (predavanja i vježbe), da bi stekli pravo pristupanja provjeri ishoda učenja.

Izvanredni studenti nemaju zadan postotak minimalnog prisustvovanja nastavi kao uvjet za odobravanje pristupanju ispitu.

Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u raspravama, rješavanje zadatka i sl. Studenti koji nisu u

mogućnosti dolaziti redovito na nastavu zbog statusa izvanrednog studenta trebaju se konzultirati sa profesorom u vrijeme konzultacija ili putem e-maila

([email protected] ). Obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Sve obavijesti o održavanju ili eventualnim

promjenama termina dostavljaju se studentima e-mailom i objavljene su e-learning stranici kolegija, sa svim informacijama o kolegiju i nastavnim

materijalima.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 2 Pismeni ispit 0,5 Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji Seminarski rad (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 0,5 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Pohađanje nastave 10%

Aktivnost na nastavi 15%

Pismeni ispit 25%

Page 25: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

Usmeni ispit 50%

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

Brookshear G. : Computer Science an Overview, 11th ed, Addison Wesley 1 pdf

I.Englander: The Architecture of Computer Hardware, Systems Software & Networking, 4th ed., John

Wiley & Sons, 2010 5 pdf

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

Evans D. : Introduction to Computing, Creative Commons, 2011 pdf

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

kroz interakciju i praćenje aktivnosti na nastavi,

vođenjem evidencije o nazočnosti,

temeljem analize rezultata studenata na kolokvijima i ispitima

studentska anketa

Page 26: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Želimir Mikulić, mag. ing., v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 4

1.2. Naziv predmeta OSNOVE PROGRAMIRANJA 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) 30 P + 45 V

1.3. Suradnici Milan Hrga, mag.ing, asistent 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina), postotak

izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1. razina – materijali dostupni On-line,

5%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment,

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija I

1.5. Status kolegija (O,I) O (smjer Informatički menadžment) 1.10. Osuvremenjavanje

1.6. Godina studija I 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna programa

kolegija

Manje od 20%

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Ovaj jednosemestralni kolegij predstavlja uvod u programiranje u programskom jeziku C++ za studente koji nemaju nikakva prethodna predznanja iz

programiranja. Cilj kolegija je uvesti studente u načela računalnog, algoritamskog razmišljanja, upoznati ih s apstrakcijom podataka i osposobiti za

programsko rješavanje jednostavnih problema. Student se osposobljava za samostalnu izradu jednostavnih programa u programskom jeziku C/C++ .

Studenti stječu sposobnost apstraktnog razmišljanja, u stanju su izraditi algoritam za rješavanje poznatih tipova problema i definirati apstrakciju

potrebnih složenih skupova podataka.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Odslušan kolegij Uvod u računalnu znanost

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Primijeniti i povezati ekonomske i informatičke termine u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i stranom jeziku

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključaka na hrvatskom i stranom jeziku

Primijeniti ključne aspekte informacijskih tehnologija (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i vođenje projekata iz područja

informacijskih tehnologija)

Povezati aktivnosti modeliranja poslovnih procesa s aktivnostima projektiranja, izgradnje i održavanja informacijskog sustava prema potrebama

naručitelja i korisnika

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Student razumije i koristi osnovne programske konstrukcije programskog jezika C/C++.

U stanju je pravilno definirati podatkovnu strukturu, manipulirati podatkovnim tipovima, složenim strukturama poput polja i string-ova i pravilno

primijeniti pokazivače.

U stanju je ispitati dani C++ programski kod, izolirati i ukloniti tipične greške u programima.

Student je u stanju samostalno modelirati postavljeni problem i napisati manji program korištenjem navedenih vještina. (minimalni ishodi za ocjenu

dovoljan)

Student je u stanju analizirati problem i u primijeniti objektno orijentiran pristup kod modeliranja podataka (za ocjenu dobar).

Student je u stanju definirati složenije objektne podatkovne strukture uz primjenu principa nasljeđivanja. (vrlo dobar)

U rješavanju složenijih programskog problema u stanju je podržati procedure za dinamičko alociranje i dealociranje memorije. (odličan)

Page 27: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 2 Algoritmi. 1 2 Scratch. Rad u razvojnom okruženju MS Visual Studio

2 2 Programski jezici, podjele. naredbe, izrazi, operatori,

podatkovni tipovi. 2 2

Izrazi, u jeziku definirani podatkovni tipovi i implicitna pretvorba

tipova u izrazima

3 2 Varijable, algebarski i logički izrazi 3 2 Varijable, konstante (doslovne i memorijske). Algebarski,

relacijski i logički izrazi.

4 2 Upravljanje programskim tokom: uvjetno i alternativno

izvođenje, te programske petlje. 4 2 Upravljanje programskim tokom, uvjetno izvođenje i petlje.

5 2 Programske funkcije 5 2 Programske funkcije

6 2 Prijenos argumenata i rekurzija 6 2 Predaja argumenata po vrijednosti i po referenci i korištenje

rekurzije u kodu programskih funkcija

7 2 Polja, string-ovi i korisnički definirani podaci 7 2 Polja kao složene podatkovne strukture i specifičnosti njihovog

korištenja kao argumenata funkcije

8 2 Pokazivači i reference 8 2 Rad s pokazivačima i referencama, prednosti i opasnosti

9 2 Uvod u objektno orijentirano programiranje.

Enkapsulacija, "private" i "public" pristup. 9 2 Ponavljanje

10 2 Razredi, objekti, podatkovni članovi i metode. (daljnja

razrada) 10 2 Definiranje i korištenje razreda

11 2 Polimorfizam i preopterećivanje. Preopterećivanje

operatora i konstruktora. 11 2 Polimorfizam i preopterećivanje operatora

12 2 Nasljeđivanje i prijatelji razreda. 12 2 Nasljeđivanje

13 2 Predlošci razreda. 13 2 Predlošci razreda

14 2 Strukturiranje programskog projekta, i preduvjeti za

timski rad na projektu. 14 2 Izrada projekta

15 2 Dinamičko upravljanje memorijom, iznimke

(exceptions) i druge napredne mogućnosti 15 2 Izrada projekta

2.6. Vrste izvođenja nastave:

predavanja

□ seminari i radionice

vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

Nastava se izvodi u drugom dijelu zimskog semestra, makon

što završi nastava kolegija Uvod u računalnu znanost

2.8. Obveza studenata

Obveza za sve redovne studente je minimalno 70% prisustvovanja na nastavi (predavanja i vježbe), da bi stekli pravo pristupanja provjeri ishoda učenja.

Izvanredni studenti nemaju zadan postotak minimalnog prisustvovanja nastavi kao uvjet za odobravanje pristupanju ispitu.

Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u raspravama, rješavanje zadatka i sl. Studenti koji nisu u

mogućnosti dolaziti redovito na nastavu zbog statusa izvanrednog studenta trebaju se konzultirati sa profesorom u vrijeme konzultacija ili putem e-maila

Page 28: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

([email protected] ). Obveza studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Sve obavijesti o održavanju ili eventualnim promjenama

termina dostavljaju se studentima e-mailom i objavljene su e-learning stranici kolegija, sa svim informacijama o kolegiju i nastavnim materijalima.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 2 Pismeni ispit 1.5 Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji Seminarski rad (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 0.5 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Prati se interakcija studenata na predavanjima i samostalan rad vježbama koje se izvode u manjim grupama. Studenti imaju pravo izlaska na tri kolokvija

u kojima iz svih kolokvija moraju ostvariti barem 50% bodova kako bi mogli direktno pristupiti usmenom dijelu ispita. Studenti koji nisu uspjeli položiti

jedan od kolokvija, imaju pravo izaći na popravni kolokvij. Ukoliko studenti ne polože kolokvije imaju mogućnost polaganja putem pismenog ispita, u

kojem moraju ostvariti minimalno 50% bodova kako bi imali pravo izlaska na usmeni dio ispita. Na usmenom ispitu formira se zaključna ocjena u

skladu s danim bodovnim granicama.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost

putem ostalih

medija

Julijan Šribar, Boris Motik: Demistificirani C++, Element, Zagreb 2001. 2. izdanje (ili novije izdanje) 10

Želimir Mikulić: Osnove programiranja, Veleučilište u Šibeniku, 2018 pdf

Dawson M.: Beginning C++ Through Game Programming, 3ed, Course Technology 2011 pdf On-line

Downey A.: How to think like a computer scientist, C++ Ed pdf

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

Frank Friedman, Elliot Koffman: Problem Solving, Abstraction and Design Using C++,

Pierson/Addison Wesley, 5th ed. 1

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

- kroz interakciju i praćenje aktivnosti na nastavi,

- vođenjem evidencije o nazočnosti,

- temeljem analize rezultata studenata na kolokvijima i ispitima

- studentska anketa

Page 29: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Goran Crnica, prof., v.pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 3

1.2. Naziv predmeta POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 1 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati

P+V+S+e-učenje) 30P + 15 V

1.3. Suradnici / 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1.

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment;

Smjer: Informatički menadžment

1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa

kolegija

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjavanje □x

1.6. Godina studija 1. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je usvajanje i razvijanje jezičnih struktura, leksika i gramatike iz poslovnog engleskog jezika na višoj razini. Posebna pažnja se pridaje

usavršavanju tehnika slušanja, čitanja, govora i pisanja. Vladanje vokabularom struke na višoj razini. Ponavljanje i utvrđivanje osnovnih gramatičkih

vremena, usvajanje stručnog vokabulara vezanog za jezik informatičkih tehnologija i međunarodnih, interkulturnih poslovno ekonomskih tema.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

/

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Nakon uspješno savladanog kolegija Poslovni engleski jezik 1, student će:

Primijeniti i povezati ekonomske termine u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i stranom jeziku

Organizirati i voditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključak na hrvatskom i stranom jeziku

Interpretirati poslovne i financijske izvještaje te predložiti rješenja u cilju poboljšanja financijskog poslovanja i ostvarenja dobiti

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case

studyje, projekte, seminare) koristeći napredne softverske alate za izradu dokumenata i prezentacija

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Nakon uspješno savladanog kolegija Poslovni engleski jezik 1, student će:

Upotrebljavati dio općih jezičnih kompetencija na razini B2 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (CEF)

Prepoznati i pravilno primjenjivati gramatičke strukture i vokabular

Analizirati, interpretirati i kritički prosuditi stručne tekstove

Samostalno izraditi i prezentirati sadržaje vezane uz sadržaje kolegija

Analizirati, vrednovati iznesene stavove te izraziti vlastite stavove

Page 30: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

Tjedan Sati Predavanje Tjedan Sati Vježbe

1 2 Uvodno predavanje 1 1 Review

2 2 Companies; A matter of

choice

2 1 Company structure

3 2 Grammar notes (present

tenses)

3 1 Language check (present tenses)

4 2 Leadership; when to terrorize

talent

4 1 Reading, vocabulary collocations

5 2 Past tenses 5 1 Language check (past tenses)

6 2 Strategy; the big picture 6 1 Reading, vocabulary excercises

7 2 Grammar notes (future forms) 7 1 Career skills

8 2 Articles 8 1 Case study

9 2 Pay; the rewards of failure 9 1 Vocabulary; multi-part words

10 2 Grammar notes; Present

Perfect

10 1 Career skills

11 2 Development; Prosperity or

preservation

11 1 Vocabulary excerises,

understanding

12 2 Language check; Modal verbs

of likelihood

12 1 Career skills

13 2 Marketing; Seducing the

masses

13 1 Writing

14 2 Comparatives and superlatives 14 1 Skills; Considering alternatives

15 2 Revision 15 1 Potpisi

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□X predavanja

□ seminari i radionice

□ Xvježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ Xsamostalni zadaci

□ Xmultimedija i

mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

Nastava se provodi u obliku predavanja ex cathedra u kombinaciji s interaktivnom nastavom i

samostalnim učenjem. Interaktivna nastava podrazumijeva aktivno sudjelovanje studenata u

nastavi u smislu analiziranja, diskutiranja i individualnog obrađivanja teksta. Analizom i

obradom teksta usvaja se vokabular i stručna frazeologija, a rješavanjem gramatičkih vježbi

studenti savladavaju gramatiku kao preduvjet za stvaranje kompletnije slike engleskog jezika.

Studente se potiče na aktivno sudjelovanje u nastavi kroz razmišljanje o temi, pisanje eseja i

usmeno izražavanje.

2.8. Obveza studenata

Redovni studenti obvezni su pohađati nastavu minimalno 80%, što je uz izradu domaće zadaće uvjet

za dobivanje potpisa. Izvanredni studenti obvezni su pohađati jezične vježbe. Izvanredni studenti obvezni su konzultirati predavača o dodatnom

domaćem radu ili prezentaciji kako bi nadoknadili izostanak s predavanja.

Pohađanje nastave 1 Pisani ispit 0,5 Projekt

Page 31: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji Seminarski rad Domaći rad 0,5

Aktivnosti u nastavi 0,5 Usmeni ispit 0,5 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sadržaja kolegija. Posebno se uzima u obzir vrednovanje studenta tijekom samog nastavnog

procesa pri čemu se usmjerava posebna pažnja na aktivno sudjelovanje studenta u nastavi kao i njegovo prezentiranje pisanog rada koji student izrađuje

za domaću zadaću. Završni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

1. "Intelligent Business", Coursebook, Intermediate Business English, Tonya Trappe, Graham

Tullis, Pearson Longman

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

"1. ""Intelligent Business"", Skills Book, Intermediate Business English, Cristine Johnson, Pearson

Longman"

"2. ""Intelligent Business"", Workbook, Intermediate Business English, Louise Pile, Pearson

Longman"

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Studentima je preko interne ankete omogućeno ocjenjivanje rada nastavnika i cjelokupne nastave

kolegija; davanje primjedbi, kao i prijedloga.

Page 32: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Goran Crnica, prof., v.pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 3

1.2. Naziv predmeta POSLOVNI NJEMAČKI I 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati

P+V+S+e-učenje) 30+15+0

1.3. Suradnici / 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 3.

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment;

Smjer: Informatički menadžment

1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa

kolegija

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjavanje x□

1.6. Godina studija 1. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je gradnja osnovnih jezičnih struktura, leksika i gramatike iz njemačkog jezika. Posebna pažnja se pridaje usavršavanju tehnika čitanja,

razumijevanja, pisanja i govora u području turizma i menadžmenta. Nastoji se komunicirati vokabularom struke na nižoj razini. Nastavom stranog

jezika se nastoji uvesti studente u nove sustave komunikacije te omogućiti njihovo lakše i izravnije uključivanje u svjetske događaje i upoznavanje sa

elementima kulture i civilizacije naroda njemačkog govornog područja. Učenje stranog jezika je u skladu s težnjom za očuvanjem bogatstva

različitosti mnogojezične Europe kao i sa poticanjem razvijanja kulture dijaloga i civilizacije.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Poželjno je prethodno poznavanje osnova njemačkog jezika, ali nije neophodno.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Studenti bi trebali:

Primijeniti i povezati ekonomske termine u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i stranom jeziku

Organizirati i voditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključak na hrvatskom i stranom jeziku

Koristiti metode planiranja, organiziranja, vođenja i kontrole na primjerima iz prakse te analizirati problem i predložiti odgovarajuća rješenja

problemskih situacija

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case

studyje, projekte, seminare) koristeći napredne softverske alate za izradu dokumenata i prezentacija

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Nakon uspješno savladanog kolegija Poslovni njemački jezik 1, student će:

Upotrebljavati dio općih jezičnih kompetencija na razini A1 i A2 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (CEF)

Prepoznati i pravilno primjenjivati gramatičke strukture i vokabular u tekstovima i zadatcima

Razumjeti osnovne pojmove iz stručne terminologije vezane za poslovanje

Slušati i čitati tekstove u područjima koja su obrađena tijekom nastave

Analizirati, interpretirati i kritički prosuditi stručne tekstove obrađene na kolegiju

Analizirati, vrednovati iznesene stavove te izraziti vlastite stavove

Reproducirati životopis na njemačkom jeziku

Page 33: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

Komunicirati na osnovnoj razini na stranom jeziku u okviru tema kolegija

Razumjeti i prihvaćati multijezičnost i multikulturalnost

Razvijati timski rad, ali i samostalno izvršavanje zadataka

Pospješiti odgovornost prilikom izvršavanja zadataka

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 2 Wo leben Sie? Europa 1 1 Red riječi, imenice (genus)

2 2 Wo spricht man Deutsch? 2 1 Osobne zamjenice, glagoli (pravilni i nepravilni)

3 2 Wohin reisen die Deutschen? 3 1 Pravilo "Wo?-wohin?"

4 2 Reiseziele 4 1 Prezent glagola sein, sprechen, lernen, koennen

5 2 Der Wert des Euro 5 1 Deklinacija imenica, brojevi

6 2 Fremdenverkehr in Oesterreich 6 1 Prezent glagola haben i werden, Preterit glagola

sein

7 2 Eine Familie 7 1 Padeži imenica, padežna pitanja

8 2 Lebensformen in Deutschland

- Wiederholung 8 1

Negacija, posvojne zamjenice, prezent (arbeiten,

wollen, muessen)

Test

9 2 Arbeit und Arbeitslosigkeit 9 1 Deklinacija posvojnih zamjenica

10 2 Eine Familie in Niederoesterreich 10 1 Smjerovi svijeta

11 2 Dienstleisungen 11 1 Deklinacija pridjeva

12 2 Das Ansehen der Aerzte 12 1 Prezent glagola sollen

13 2 Haushalt und Haushaltsarbeit 13 1 Preterit glagola haben

14 2 Studentenleben 14 1 Deklinacija osobnih zamjenica, prezent povratnih

glagola

15 2

Eine Studentin ueber die Hilfe im

Haushalt

Wiederholung

15 1

Prezent (moegen), glagolski oblik moechte,

zavisne rečenice (wenn, dass, weil)

Test

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□ seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

Page 34: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.8. Obveza studenata

Redovni studenti obvezni su pohađati nastavu minimalno 80%, što je uz izradu domaće zadaće uvjet za dobivanje potpisa. Izvanredni studenti trebaju

prisustvovati 50 % na nastavi. Izvanredni studenti obvezni su konzultirati predavača o dodatnom domaćem radu ili prezentaciji kako bi nadoknadili

izostanak s predavanja. Svi studenti obvezni su prijavljivati i odjavljivati ispite.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1 Pisani ispit 0,5 Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji Seminarski rad Domaći rad 0,5

Aktivnosti u nastavi 0,5 Usmeni ispit 0,5 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sadržaja kolegija. Posebno se uzima u obzir vrednovanje studenta tijekom samog nastavnog

procesa pri čemu se usmjerava posebna pažnja na aktivno sudjelovanje studenta u nastavi kao i njegovo prezentiranje pisanog rada koji student izrađuje

za domaću zadaću. Završni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost

putem ostalih

medija

1. Marčetić, Tamara: Njemački u komunikaciji: uvod u jezik njemačke i austrijske svakodnevnice i u

jezik medija, Školska knjiga, Zagreb, 2005.

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

www.goethe.de

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Načini praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studenti imaju mogućnost preko interne ankete

dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadržaj kolegija te način i razumljivost izlaganja nastavnika.

Page 35: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Mr. sc.Ivana Kardum Goleš, v.pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 3

1.2. Naziv predmeta POSLOVNI TALIJANSKI JEZIK I 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 30P+0+15V

1.3. Suradnici / 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina), postotak

izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 3.

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment;

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 2

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjavanje Da

1.6. Godina studija 1. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna programa

kolegija

Manje od 20% X

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je gradnja osnovnih jezičnih struktura, leksika i gramatike iz talijanskog jezika. Posebna pažnja se pridaje usavršavanju tehnika čitanja,

razumijevanja, pisanja i govorenja u oblasti turizma i menadžmenta. Vladanje vokabularom struke na nižoj razini. Nastavom stranog jezika se nastoji

uvesti studente u nove sustave komunikacije te omogućiti njihovo lakše i izravnije uključivanje u svjetske događaje i upoznavanje sa elementima kulture

i civilizacije naroda talijanskog govornog područja. Učenje stranog jezika je u skladu s težnjom za očuvanjem bogatstva različitosti mnogojezične

Europe kao i sa poticanjem razvijanja kulture dijaloga i civilizacije.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Poželjno je prethodno poznavanje osnova talijanskog jezika, ali nije neophodno.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Studenti će moći:

Primijeniti i povezati ekonomske termine u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i stranom jeziku

Organizirati i voditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključak na hrvatskom i stranom jeziku

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case

studyje, projekte, seminare) koristeći napredne softverske alate za izradu dokumenata i prezentacija

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Studenti će:

Razumjeti i primijeniti osnovne pojmove iz stručne terminologije vezane za poslovanje i turizam na talijanskom

Opisati djelatnosti i najvažnija zanimanja vezana za turizam na talijanskom

Opisati najvažnije sektore i elemente poslovanja unutar firmi

Prepoznavati i primijeniti osnovne gramatičke strukture na tekstovima i zadatcima koristeći dio općih jezičnih kompetencija na razini a1 i a2

Objasniti specifičnosti italije u kontekstu etimologije, povijesti, geografije, kulture

Samostalno čitati i analizirati jednostavnije tekstove u oblastima i područjima koja su obrađena tijekom nastave

Samostalno slušati kratke razgovore te s tim u vezi rješavati zadatke

Komunicirati na osnovnoj razini na stranom jeziku u okviru tema kolegija

Page 36: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA VJEŽBE

1 2 In cerca di lavoro – i mestieri 1 1 I verbi essere ed avere

2 2 Gli annunci per lavoro 2 1 I nomi

3 2 Come scrivere il CV 3 1 Gli articoli

4 2

L`Italia, origine del nome, posizione,

storia 4 1 Come presentarsi

5 2

Corrispondenza commerciale -

introduzione 5 1 Le tre coniugazioni

6 2 Il colloquio di lavoro 6 1 I verbi irregolari

7 2

La cultura degli affari – il colloquio

perfetto 7 1 I pronomi

8 2 I pasti degli italiani 8 1 Revisone

9 2 La cittá eterna - Roma 9 1 Test

10 2 La cittá del Vaticano 10 1 Il passato prossimo

11 2

Entriamo in azienda – fare le

presentazioni 11 1

Il passato prossimo -

continuazione

12 2 La struttura di un azienda 12 1 Le preposizioni

13 2 La Fiat 13 1 Le preposizioni articolate

14 2

La cultura degli affari –

presentazioni 14 1 Revisione

15 2 L`itaiano al telefono – primi contatti 14 1 Test

2.6. Vrste izvođenja nastave:

X□ predavanja

□ seminari i radionice

X□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

X□ terenska nastava

X□ samostalni zadaci

X□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

Page 37: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.8. Obveza studenata

Redovni studenti dužni su prisustvovati nastavi minimalno 70%, što je uvjet za dobivanje potpisa. Redovni studenti koji s pozitivnom ocjenom polože oba

kolokvija i steknu pravo na potpis (prisustvo na nastavi minimalno 70% ) imaju pravo izaći na usmeni dio ispita na prvom redovnom ispitnom roku. Za

izvanredne studente je minimalno 50 % dolazaka na nastvu. Kolokvij se ocjenjuje pozitivnom ocjenom od 2 do 5.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 0,5 Pismeni ispit 1 (bez kolokvija) Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 1 (bez ispita) Seminarski rad (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi 0,5 Usmeni ispit 1 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sadržaja kolegija. Posebno se uzima u obzir vrednovanje studenta tijekom samog nastavnog

procesa pri čemu se usmjerava posebna pažnja na aktivno sudjelovanje studenta u nastavi .Za konačnu evaluaciju posebnu važnost imaju i dva pismena

kolokvija koja studenti polažu u toku semestra. Ukoliko student uspješno položi oba kolokvija oslobođen je pismenog dijela završnog ispita te je

obvezan pristupiti samo usmenom ispitu. Završni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Načini provjere ishoda učenja su: kratki sastavci, zadatci

objektivnog tipa, rasprava, roleplay.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

L`ITALIANO IN AZIENDA, Giovanna Pelizza, Marco Mezzadri; GUERRA EDIZIONI, 2003.

(odabrana poglavlja) X

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. L`ITALIANO PER GLI AFFARI, N. Cherubini, Bonacci Editore, 2000. (odabrana poglavlja)

2. Dizionario italiano-croato, M.Deanović, J.Jernej, Školska knjiga Zagreb X

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Načini praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studenti imaju mogućnost preko

interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadržaj kolegija te način i razumljivost

izlaganja nastavnika.

Page 38: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2. SEMESTAR

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Divna Goleš, mag.oec., v.pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta EKONOMIKA PODUZEĆA 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati

P+V+S+e-učenje) 45P+15S

1.3. Suradnici - 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni On-line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment;

Smjer: Informatički menadžment

1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa

kolegija 3

1.5. Status kolegija (O,I)

Obvezan 1.10. Osuvremenjavanje ● da

1.6. Godina studija 1. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% ●

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s tržišnim uvjetima u kojima posluju gospodarski subjekti, pretpostavkama koje trebaju biti ispunjenje radi

realizacije poslovne djelatnosti radi koje su osnovani te shvaćanje osnovnih pojmova vezanih uz poduzeće, poduzetnika i poduzetništvo te njihovu

međuovisnost. Nadalje, cilj je kolegija je osposobiti studente za stjecanje teorijskog i praktičnog znanja o imovini poduzeća, vrstama troškova te

njihovom kretanja u ovisnosti o stupnju iskoristivosti kapaciteta te izračun cijene koštanja i pokazatelja uspješnosti poslovanja na tržištu.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema uvjeta.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Primijeniti i povezati ekonomske termine u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i stranom jeziku.

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključak na hrvatskom i stranom jeziku.

Analizirati i povezivati temeljne pojmove i primijeniti sadržaje vezane za područje ekonomije, menadžmenta, računovodstva i financija .

Interpretirati poslovne i financijske izvještaje te predložiti rješenja u cilju poboljšanja financijskog poslovanja i ostvarenja dobiti.

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case

studyje, projekte, seminare) koristeći napredne softverske alate za izradu dokumenata, prezentacija i provedbu proračuna.

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Analizirati osnove ekonomike poduzeća, poduzetnika i poduzetništva, te objasniti njihovu međuovisnost i preduvjete za osnivanje i uspješan rad

poduzeća.

Razlikovati temeljne pojmove imovine poduzeća, vrste, trajanje i način prenošenja vrijednosti na nove proizvode i usluge.

Procijeniti potrebna sredstva za rad poduzeća, odabrati metodu za obračun amortizacije dugotrajne imovine te na primjeru valorizirati izračun

amortizacije, potrebnih obrtnih sredstava i stupnja iskoristivosti kapaciteta.

Page 39: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

Razlikovati vrste troškova, mjesta i nositelje troškova, te ovisnost o stupnju i promjenama iskoristivosti kapaciteta te na primjeru valorizirati utjecaj

troškova na financijski rezultat poduzeća.

Preporučiti metode kalkulacije za izračun cijene proizvoda i usluga, te analizirati mjerila uspješnosti poslovanja.

Prezentirati seminarski rad u kojem je obrađeno poslovanje jednog poduzeća.

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA: Uvod u ekonomiku poduzeća, pojam i podjela ekonomike, metodologija izrade seminarskih radova. Pojam i vrste poduzeća,

poslovanje i načela poslovanja poduzeća. Poslovna politika, planiranje i financiranje poduzeća. Sredstva reprodukcije poduzeća, dugotrajna imovina,

održavanje i ulaganje u osnovna srrdstva. Amortizacija osnovnih srrdstava: pojam, osnovne funkcije i sustavi obračuna amortizacije, primjeri . Kapacitet

sredstava za rad: pojam , vrste i izračun stupnja iskoristivosti kapacitete, primjeri. Kratkotrajna imovina: pojam, podjela i pojavni oblici, izračun potreba

za obrtnim srredstvima, koeficijent obrtaja i broj dana vezivanja, likvidnost i solventnost, primjeri. Teorija troškova: pojam i vrste troškova, mjesta i

nosioci troškova. Planiranje i analiza troškova . Ovisnost troškova o promjenjama stupnja iskoristivosti kapaciteta, primjeri . Točka pokrića troškova,

odnosi između troškova i prihoda, primjeri. Formiranje i politika cijena, pojam, vrste i metode kalkulacija, primjeri. Uspješnost i mjerila uspješnosti

poslovanja: proizvodnost rada, ekonomičnost i rentabilnost poslovanja, akumulacijska i reproduktivna sposobnost poduzeća. Poslovni rezultat poduzeća,

praćenje poslovanja poduzeća. Ekonomika poslovnih funkcija poduzeća, zaključna razmatranja i pripreme za ispit.

SEMINARI: Uloga seminarske nastave, metodologija izrade i izlaganja seminarskih radova. Priprema, pretraživanje i odabir tema seminarskih radova.

Izlaganje seminarskih radova i rasprava zadane teme/projekta.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□ seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ timski rad

2.7. Komentari:

Svi nastavni matrijali, upute i obavijesti bit će objavljeni na

e-learning stranici kolegija.

2.8. Obveza studenata

Za uredno izvršavanje obveza i dobivanja potpisa studenti su obvezni: redovni studenti obvezni su prisustvovati na nastavi (predavanja i seminara) od

minimalno 70%, a izvanredni studenti minimalno 50%. Za sve studente (redovne i izvanredne) je obvezan izrađen, prezentiran i pozitivno ocijenjen

seminarski rad. Uspješno položena dva kolokvija zamjenjuju pismeni dio ispita.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1,5 Pismeni ispit 2 Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 2 (dva položena kolokvija

zamjenjuju pismeni dio ispita) Seminarski rad 1 Pristupni rad

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 1,5 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

NAČIN OCJENJIVANJA

Prisutnost na nastavi 70-76% 77-84% 85-92% 93-100%

2 boda 3 boda 4 boda 5 bodova

Seminarski rad 2 3 4 5

6 bodova 10 bodova 12 bodova 15 bodova

Pismeni ispit 2 3 4 5

25 bodova 30 bodova 35 bodova 40 bodova

Usmeni ispit 2 3 4 5

Page 40: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

25 bodova 30 bodova 35 bodova 40 bodova

UKUPNA OCJENA 2 3 4 5

50-64% 65-79% 80-89% 90-100%

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka

u knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

1. Goleš D., Ekonomika poduzeća, skripta, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2016. e izdanje dostupno na e-

learning stranici kolegija

2. Dobre R., Ekonomika poduzeća, VŠTM, Šibenik, 2005. (odabrana poglavlja) 10

3. Handouti sa predavanja dostupni na

e-learning stranici kolegija

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. Karić M., Ekonomika poduzeća, Ekonomski fakultet Osijek, Grafika d.o.o., Osijek, 2009

2. Grubišić D., Poslovna ekonomija, (drugo dopunjeno izdaje), Ekonomski fakultet Split, Split, 2007.

3. Škrtić M., Poduzetni,štvo, Sinergija-nakladništvo d.o.o., Zagreb, 2006.

4. Ravlić., P i ostali, Ekonomika poduzeća, reprint Ekonomski fakultet Split, Split, 1995.

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

- praćenje pohađanja nastave i uspješnosti izvršenja ostalih obveza studenata

- ispitom se provjeravaju svi ishodi učenja predmeta

- studentska anketa o kvaliteti nastavnika i nastave

Page 41: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Ivana Beljo, dipl.ing.mat. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta FINANCIJSKA MATEMATIKA 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 30P+120V

1.3. Suradnici 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1. razina – materijali dostupni On-line,

0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment;

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1.

1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjavanje □ da

1.6. Godina studija 1. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Upoznavanje s osnovnim pojmovima integralnog računa, diferencijalnih jednadžbi te ekonomskih funkcija. Usvajanje znanja i vještina analitičkog načina

razmišljanja, te logičkog načina zaključivanja i interpretiranja rezultata u daljnjem školovanju. Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim konceptima

financijske matematike s odgovarajućim ekonomskim primjenama.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema uvjeta.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Prikupiti, proračunati te grafički prikazati statističke podatke iz područja ekonomije i poslovanja korištenjem naprednih softwerskih alata te iste

komentirati i analizirati

Koristiti metode planiranja, organiziranja, vođenja i kontrole na primjerima iz prakse te analizirati problem i predložiti odgovarajuća rješenja

problemskih situacija

Interpretirati poslovne i financijske izvještaje te predložiti rješenja u cilju poboljšanja financijskog poslovanja i ostvarenja dobiti

Interpretirati, riješiti i/ili grafički prikazati rješenja iz područja matematike, statistike i informatike te primijeniti metode i tehnike istih u analizi ekonomskih

problema korištenjem naprednih softwerskih alata

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Riješiti integral primjenom odgovarajuće tehnike integriranja, razlikovati aritmetički i geometrijski niz i provesti osnovne operacije sa nizovima, ispitati

svojstva osnovnih ekonomskih funkcija te ista komentirati, riješiti probleme jednostavnog i složenog kamatnog računa, izabrati odgovarajuću metodu

transformacije nominalnog kamatnjaka na konformni ili relativni, izraditi otplatnu tablicu zajma

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjeda

n Sati Tematska jedinica

Page 42: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1 2 Uvodno predavanje 1. 2 Ponavljanje

2 2 Neodređeni integral. Tablično integriranje 2. 2 Neodređeni integral. Tablično integriranje

3 2 Supstitucija u neodređenom integralu. Parcijalna

integracija 3. 2

Supstitucija u neodređenom integralu.

Parcijalna integracija

4 2 Određeni integral i površina. Linearna

diferencijalna jednadžba 4. 2

Određeni integral i površina. Linearna

diferencijalna jednadžba

5 2 Nizovi. Aritmetički i geometrijski nizovi. 5. 2 Nizovi. Aritmetički i geometrijski nizovi.

6 2 Ponavljanje za kolokvij 6. 2 Kolokvij

7 2 Ekonomske funkcije. Funkcije ponude i potražnje 7. 2 Ekonomske funkcije. Funkcije ponude i

potražnje

8 2 Elastičnost. Ekvilibrij 8. 2 Elastičnost. Ekvilibrij

9 2 Jednostavni kamatni račun. Anticipativno i

dekurzivno ukamaćivanje. 9. 2

Jednostavni kamatni račun. Anticipativno i

dekurzivno ukamaćivanje.

10 2 Složeni kamatni račun. 10. 2 Složeni kamatni račun.

11 2 Vrste kamatnjaka. Konformni i relativni

kamatnjak 11. 2

Vrste kamatnjaka. Konformni i relativni

kamatnjak

12 2 Prenumerando i postnumerando sadašnja i

konačna vrijednost. Vječna renta 12. 2

Prenumerando i postnumerando sadašnja i

konačna vrijednost. Vječna renta

13 2 Zajam 13. 2 Zajam

14 2 Zajam 14. 2 Zajam

15 2 Ponavljanje za kolokvij 15. 2 Kolokvij

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□ seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Obveza za sve redovne studente je minimalno 70% prisustvovanja na nastavi (predavanja i vježbe) a za izvanredne studente minimalno 50%. Studenti su

dužni na predavanja i vježbe nositi kalkulator i pregled formula. Obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Sve obavijesti o

održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će objavljene naweb stranici Veleučilišta u šibeniku i e-learning stranici kolegija, gdje se ujedno nalaze i

sve informacije o kolegiju kao i nastavni materijali i popis literature.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 0,5 Pismeni ispit 3,5 (bez kolokvija) Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera 0,5

Kolokviji 3,5 (bez pismenog) Seminarski rad (ostalo upisati)

Page 43: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

Aktivnosti u nastavi 0,5 Usmeni ispit 1 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Studenti tijekom održavanja kolegija imaju pravo izlaska na dva kolokvija. Na svakom kolokviju trebaju ostvariti minimalno 50% bodova kako bi mogli

pristupiti usmenom dijelu ispita. Studenti koji nisu uspješno položili jedan od kolokvija, imaju pravo izaći na popravni kolokvij. Ukoliko studenti ne

polože kolokvije imaju mogućnost polaganja putem pismenog ispita, u kojem trebaju ostvariti minimalno 50% bodova kako bi ostvarili pravo izlaska na

usmeni dio ispita. Nakon uspješno položenog dijela ispita putem kolokvija ili pismenog studenti izlaze na usmeni dio ispita, na kojem se utvrđuje završna

ocjena. Završna ocjena formira se na temelju ponderirane sume bodova ostvarenih na nastavi, pismenom ispitu ili kolokviju i usmenom ispitu.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

Šorić K., Zbirka zadataka iz matematike s primjenom u ekonomiji, Element, Zagreb, 2011. (odabrana

poglavlja) 7

Šego B., Lukač Z., Financijska matematika, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2011. (odabrana

poglavlja) 5

Babić Z., Tomić Plazibat N., Poslovna matematika, Ekonomski fakultet Split, 2003 (odabrana poglavlja) 8

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

Babić Z., Tomić N., Aljinović Z., Matematika za ekonomiste, Ekonomski fakultet Split, 2004.

Harshbarger R.J., Reynolds J.J., Mathematical Applications for the Management, Life and Social

Sciences, Houghton Mifflin Company, Boston, 2004.

Nastavni materijali s predavanja i vježbi Dostupno na e-learning

stranici kolegija

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se: kroz interaktivan

rad na nastavi, vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi , temeljem rezultata

studenata na kolokvijima i ispitima dobit će se informacije potrebne za daljnje upute studentima u cilju

povećanja efikasnosti njihova rada. Studenti će biti upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i

potrebnu literaturu. Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: Studentska anketa, praćenje godišnjih

podataka s HZZZ –a o godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udruge Alumni.

Page 44: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta doc. dr. sc. Dragan Zlatović, prof. v. š. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta TRGOVAČKO PRAVO 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 45P + 15V

1.3. Suradnici 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment;

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija

1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjivanje DA

1.6. Godina studija I 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% X

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Opća i posebna znanja o sustavu trgovačkog prava u RH, uključujući opća i posebna znanja koja omogućuju razumijevanje i identifikaciju društava,

analizu i sintezu informacija o društvima, razvijenu sposobnost primijeniti stečeno znanje na rješavanje različitih praktičnih problema u vezi s

društvima, njihovom organizacijom, upravljanjem i poslovanjem. Nadalje, cilj kolegija je omogućiti studentima razumijevanje i valoriziranje pojedinih

oblika trgovačkih ugovora posebice onih primjenjivih u djelatnosti ugostiteljstva i turizma i u području suvremenog digitalnog okruženja

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Uvjeti za upis prve godine studija.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

Primijeniti i povezati ekonomske termine u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i stranom jeziku

Organizirati i voditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključak na hrvatskom i stranom jeziku

Povezivati temeljne pojmove i primijeniti sadržaje vezane za područje prava radi izrade pravnih akata (ugovora, pravilnika) vezanih za poduzeće ili

organizaciju

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case

studyje, projekte, seminare) koristeći napredne softverske alate za izradu dokumenata, prezentacija i provedbu proračuna

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- Analizirati pravo društava i trgovačko pravo, njihov odnos međusobno te odnos s drugim granama prava.

- Kategorizirati vrste društava odnosno trgovačkih ugovora u hrvatskom pravu, te objasniti zajednička obilježja, sličnosti i razlike između

pojedinih tipova društava u RH i EU i praktične razloge postojanja društava kao i prava i obveze ugovornih strana kod trgovačkih ugovora.

- Interpretirati mjerodavno pravo, prosuditi koje od ponuđenih pravnih rješenja je najprikladnije za osnivanje, ustroj i upravljanje pojedinog

društva, izabrati optimalna ugovorna rješenja trgovačkog prava i demonstrirati način osnivanja, ustrojstvo i djelovanje pojedinih tipova društava;

Page 45: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

- Provesti postupke utvrđivanja pravno relevantnih činjenica te odlučivanja o pitanjima iz područja prava društava i trgovačkog ugovornog prava, te

primijeniti na utvrđene činjenice relevantno pravo

- Koristiti različite baze podataka o pravnim izvorima, sudskoj praksi i relevantnoj pravnoj literaturi pri pripremi odluke o različitim pravnim

pitanjima u svezi s upravljanjem društvima i trgovačkim ugovornim pravom.

- Sastaviti nacrte jednostavnijih ugovora i drugih osnivačkih i općih akata trgovačkih društava te obrazloženja tih akata, kao i pojedinih trgovačkih

ugovora te planirati unutarnju organizaciju konkretnog trgovačkog društava.

- Preporučiti prijedloge optimalnih oblika društava i ugovornih odnosa za pojedinu situaciju

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

1. TRGOVAČKO PRAVO I PRAVO DRUŠTAVA – trgovačko pravo, pravo društava, pravna vrela, korporativno upravljanje;

2. OPĆA OBILJEŽJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA – trgovac, trgovac pojedinac, trgovačko društvo, preddruštvo, podružnica, predmet poslovanja,

tvrtka, sjedište, upis u sudski registar, uvjeti za početak poslovanja;

3. UPRAVLJANJE I ZASTUPANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA – osnove upravljanja, subjekti upravljanja, oblici upravljanja, odlučivanje u

trgovačkom društvu, zastupanje trgovačkih društava;

4. DRUŠTVA OSOBA – društva, osoba, ortaštvo, javno trgovačko društvo

5. DRUŠTVA OSOBA – komanditno društvo, tajno društvo, gospodarsko interesno udruženje;

6. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – pojam, osnivanje, pravni odnosi između članova, organi, jednostavno društvo s ograničenom

odgovornošću;

7. DIONIČKO DRUŠTVO – pojam, temeljni kapital, dionice, osnivanje;

8. DIONIČKO DRUŠTVO – monistički i dualistički ustroj organa, prestanak dioničkih društava;

9. POSEBNA DRUŠTVA KAPITALA – društvo za uzajamno osiguranje, kreditna unija, kreditna institucija, leasing društvo, faktoring društvo;

10. EUROPSKO PRAVO DRUŠTAVA – pravna vrela, europsko društvo (SE) , europsko gospodarsko interesno udruženje, europska zadruga ;

11. POVEZANA DRUŠTVA – pojam i vrste povezanih društava (ovisno i vladajuće, koncern i koncernsko društvo, društva s uzajamnim udjelima,

društva povezana poduzetničkim ugovorima;

12. STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK TRGOVAČKIH DRUŠTAVA – statusne promjene, preoblikovanje, stečaj, načini prestanka trgovačkih

društava;

13. PARTICIPACIJA RADNIKA U UPRAVLJANJU TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA – radničko vijeće, skup radnika, europsko radničko vijeće,

predstavnik radnika ;

14. UPRAVLJANJE INTELEKTUALNIM KAPITALOM U TRGOVAČKOM DRUŠTVU – intelektualni kapital, intelektualno vlasništvo (patent, žig,

dizajn, oznake podrijetla, autorsko pravo), poslovna tajna;

15.UGOVORI TRGOVAČKOG PRAVA – pojam i vrste pravnih poslova, opća pitanja obveznog prava, trgovački ugovori, ugovori u turizmu,

odgovornost za štetu.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

x predavanja

□ seminari i radionice

x vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

x terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

x mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata Predavanja se izvode kombiniranom metodom - ex cathedra/case. Teorijski nastavni program izlaže se korištenjem računalnih prezentacija i handout-a,

dok se praktični segment sadržaja prezentira kroz analizu karakterističnih slučajeva, općih akata, odluka i sudskih presuda. Kroz vježbe studenti se

Page 46: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

upoznaju s temeljnih oblicima osnivanja trgovačkih društava. Studenti se upoznaju s izradom osnivačkih akata i provedbom postupka upisa trgovačkog

društva u sudski registar. Studenti su obvezni sudjelovati na nastavi. Redovitom studentu koji je izostao s više od 30% nastavnih sati utvrđenih

studijskim programom, uskratit će se potpis odnosno neće moći pristupiti ispitu.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1,5 Pismeni ispit 2,5 (bez kolokvija) Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad 0,5

Esej Referat Kontinuirana provjera 0,5

Kolokviji 2,5 (bez pismenog) Seminarski rad 0,7 (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi 0,3 Usmeni ispit (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Svi studenti su dužni izraditi osnivački akt društva s ograničenom odgovornošću, koristeći se obveznom pravnom literaturom i pravnim izvorima,

obrascima , uz samostalnost u pretraživanju baza podataka i registara te korištenja drugih izvora, sudske prakse i komentara. Studenti su u praktičnom

dijelu nastave obvezni sastaviti samostalno osnivački akt društva i prirediti obrazac za upis društva u sudski registar. Studenti su obvezni izraditi

seminarski rad iz područja prava društava, posebice kroz analizu propisa odnosno sudskih rješidbi. Studenti tijekom trajanja izvođenja nastave mogu

pisati dva kolokvija radi provjere znanja iz dijela gradiva na koji se kolokviji odnose. Studenti koji polože oba kolokvija s minimalnom ocjenom

dovoljan imaju pravo na upis ocjene ostvarene na temelju rezultata kolokvija i seminarskog rada bez potrebe izlaska na ispit. Isti su dužni prijaviti ispit u

redovnom ispitnom roku. Studenti koji ne apsolviraju kolegij putem kolokvija polažu završni ispit na kojemu moraju ostvariti minimalno 50% + 1 bod

na pismenom ispitu.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

1. ZLATOVIĆ, D., Upravljanje trgovačkim društvima, Libertin naklada, Rijeka, 2014. 8

2. VUKELIĆ, M., Trgovačko pravo i pravo društava za poduzetnike i menadžere, VERN, Zagreb, 2016.

(str. 161. – 328.) e-learning

Zakon o trgovačkim društvima e-learning

Zakon o sudskom registru e-learning

Zakon o preuzimanju dioničkih društava e-learning

Zakon o obveznim odnosima e-learning

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. PETROVIĆ, S., CERONJA, P., Osnove prava društava, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2013.

2. GORENC, V. , Trgovačko pravo – ugovori, Školska knjiga, Zagreb, 2000.

3.VEROVIĆ, M., Osnove trgovačkog (ugovornog) prava, Effectus, Zagreb, 2014.

4. ZLATOVIĆ, D., Upravljanje intelektualnim vlasništvom i marketing, Libertin nakalda, Rijeka, 2018.

2

2

1

1

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Predmetno praćenje kvalitete postiže se poticanjem i provjerom aktivnog sudjelovanja studenata u

nastavnim aktivnostima, ocjenom seminarskog rada i sastavljenog osnivačkog akta trgovačkog društva,

ocjenom na dva kolokvija te konačnim polaganjem ispita. Uz ovo koriste se studentske ankete, godišnji

podaci HZZ-a o zapošljavanju završenih studenata, ankete i osvrti poslodavaca, sudjelovanje studenata u

radovima s nastavnicima, sudjelovanje studenata na stručnim i znanstvenim skupovima, ALUMNI i sl.

Page 47: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Želimir Mikulić, mag. ing., v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 7

1.2. Naziv predmeta GRAĐA RAČUNALA I OPERACIJSKI

SUSTAVI 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) 60 P + 60V

1.3. Suradnici Milan Hrga, mag.ing., asistent 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina), postotak

izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1. razina – materijali dostupni On-

line, 5%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment,

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija I

1.5. Status kolegija (O,I) O (smjer Informatički menadžment) 1.10. Osuvremenjavanje

1.6. Godina studija I 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna programa

kolegija

Manje od 20%

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Ovaj jednosemestralni kolegij predstavlja uvodni kolegij na kojem se studenti upoznaju s osnovama digitalne tehnologije, logičkim sklopovima i

načinom kako su od njih građene osnovne računalne komponente i ulozi operacijskog sustava u upravljanju radom računala. Student stječe

razumijevanje funkcioniranja pojedinih dijelova i sustava računala.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Odslušan kolegij Uvod u računalnu znanost

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Primijeniti i povezati ekonomske i informatičke termine u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i stranom jeziku

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključaka na hrvatskom i stranom jeziku

Poznavanje arhitektura procesora, memorije i ulazno izlaznih komponenti računala, njihovih prednosti i ograničenja te procijeniti koje izmjene

hardware-a i operacijskog sustava mogu na najbolji način unaprijediti performance računala za obavljanje pojedinih vrsta zadataka

Prepoznavati i rangirati sigurnosne prijetnje te odabrati i primijeniti odgovarajuće protumjere u zaštiti informacijskog sustava

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Poznavanje arhitektura procesora, memorije i ulazno izlaznih komponenti računala, njihovih prednosti i ograničenja.

Stječu znanja i vještine potrebne za odabir i sklapanje računalih konfiguracija i instalaciju software-a.

Mogu procijeniti koje izmjene hardware-a i sistemskog software-a mogu na najbolji način unaprijediti performance računala za obavljanje pojedinih

vrsta zadataka i identificiraju korijene ograničenja postojećih arhitektura.

Student razumije temeljne principe rada digitalnih računala i način na koji su ona konstruirana iz osnovnih logičkih sklopova.

Pozna principe građe i rada temeljnih komponenata: procesora, memorije, sabirnica, ulazno- izlaznih jedinica.

Zna ulogu operacijskog sustava u radu računala i preduvjete za njegovo instaliranje te je sposoban iz standardnih komponenata složiti konfiguraciju.

Student je u stanju odrediti potencijalne uzroke kod smetnji/zastoja u radu računala. (minimalni ishodi za ocjenu dovoljan)

Student razumije utjecaj frekvencije rada i tipa procesora, ISA, mamorijskog sustava (cijele hierarhije) na performanse.

Student je u stanju točno identificirati nedostatak odnosno neadekvatnost resursa ili operacijskog sustava koji ograničavaju ukupne performanse u radu

računala na pojedinim tipovima poslova.

Student je u stanji odabrati optimalnu konfiguraciju hardware-a i sistemskog softwarea računalne infrastrukture prema pretpostavljenim poslovima.

Page 48: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJE SEMINAR / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 2 Uvod u građu računala, prikaz i rač s brojevima 2 2 Brojevni sustavi, binarna aritmetika

1 2 Boolova logika, logička vrata, logički sklopovi 2 2 Standardni oblik logičkih funkcija, minimizacija

2 2 Uvod u digitalnu logiku - fizikalna svojstva 3 2 Logička vrata, komb. i sekvenc. Sklopovi realiz.

2 2 Klase računala 3 2 Dizajn osnovne ALU, sklopova za posmak itd.

3 2 Performance, definicija, mjerenje 4 2 Računanje performansi računala

3 2 Arhitektura instrukcijskog skupa ISA, RISC-CISC 4 2 Mjerenje performansi, Benchmark testovi

4 2 MIPS ISA,struktura i formati, studija slučaja 5 2 Analiza i korištenje MIPS ISA

4 2 Instrukcije i adresiranje: podaci i prog.skok. 5 2 Kodiranje u MIPS asembleru

5 2 Kodiranje i dekodiranje instrukcija 6 2 Analiza rada monolitnog dizajna MIPS proc.

5 2 Arhitektura cjevovoda 6 2 Arhitektura cjevovoda

6 2 Upravljanje instrukcijskim slijedom, rizici 7 2 Arhitektura cjevovoda

6 2 Memorijska hierarhija 7 2 Računanje performansi procesora – sa i bez cjevovoda

7 2 Arhitektura radne memorije 8 2 Ponavljanje

7 2 Priručna memorija, asocjativnost 8 2 Memorijska hijerarhija

8 2 Ulazno izlazne jedinice 9 2 Priručna memorija

8 2 Vanjske memorije, poluvodičke, optičke, magnetske 9 2 Priručna memorija

9 2 Magnetski diskovi, RAID 10 2 Virtualna memorija, hardverska potpora

9 2 Uloga i vrste operacijskih sustava 10 2 Operacijski sustavi, pregled

10 2 Temeljni koncepti OS 11 2 Upravljanje procesima, algoritmi

10 2 Procesi i niti 11 2 Upravljanje procesima, algoritmi

11 2 Upravljanje procesima , dodjeljivanje i raspoređivanje 12 2 Upravljanje zastojima, uklanjanje uvjeta

11 2 Upravljanje zastojima 12 2 Virtualna memorija

12 2 Upravljanje memorijom, dodjeljivanje 13 2 Performanse memorijskog sustava

12 2 Virtualna memorija 13 2 Performanse memorijskog sustava

13 2 Upravljanje priručnom memorijom 14 2 Performanse U/I sustava

13 2 Ulazno izlazne jedinice i OS 14 2 Virtualizacija, konfiguriranje virtualnog stroja

14 2 Datotečni sustavi 15 4 OS MS Windows konfiguriranje i instalacija

14 2 Višejezgreni, višeprocesorski i distribuirani sustavi 15 4 OS Linux, konfiguriranje i instalacija

15 2 Virtualizacija, JVM, Internet preglednici, Web OS

Page 49: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

15 2 Operacijski sustavi i računalna sigurnost

2.6. Vrste izvođenja nastave:

predavanja

□ seminari i radionice

vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Obveza za sve redovne studente je minimalno 70% prisustvovanja na nastavi (predavanja i vježbe), da bi stekli pravo pristupanja provjeri ishoda učenja.

Izvanredni studenti nemaju zadan postotak minimalnog prisustvovanja nastavi kao uvjet za odobravanje pristupanju ispitu.

Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u raspravama, rješavanje zadatka i sl. Studenti koji nisu u

mogućnosti dolaziti redovito na nastavu zbog statusa izvanrednog studenta trebaju se konzultirati sa profesorom u vrijeme konzultacija ili putem e-maila

([email protected] ). Obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Sve obavijesti o održavanju ili eventualnim

promjenama termina dostavljaju se studentima e-mailom i objavljene su e-learning stranici kolegija, sa svim informacijama o kolegiju i nastavnim

materijalima.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 3.7 Pismeni ispit 1 Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad 0.3

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 1 Seminarski rad (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 1 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Prati se interakcija studenata na predavanjima i samostalan rad vježbama koje se izvode u manjim grupama. Studenti imaju pravo izlaska na tri kolokvija

u kojima iz svih kolokvija moraju ostvariti barem 50% bodova kako bi mogli direktno pristupiti usmenom dijelu ispita. Studenti koji nisu uspjeli položiti

jedan od kolokvija, imaju pravo izaći na popravni kolokvij. Ukoliko studenti ne polože kolokvije imaju mogućnost polaganja putem pismenog ispita, u

kojem moraju ostvariti minimalno 50% bodova kako bi imali pravo izlaska na usmeni dio ispita. Na usmenom ispitu formira se zaključna ocjena u

skladu s danim bodovnim granicama.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

S.Ribarić: Građa računala - arhitektura i organizacija računarskih sustava, Algebra, Zagreb 2011 ISBN

978-953-322-074-1 5

D. Petterson, J.Hennessy: Computer Organisation and Deign, 4rd ed., Morgan Kaufmann, 2011. 5 pdf

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

I.Englander: The Architecture of Computer Hardware, Systems Software & Networking, 4th ed., John

Wiley & Sons, 2010 1 pdf

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

kroz interakciju i praćenje aktivnosti na nastavi,

vođenjem evidencije o nazočnosti,

temeljem analize rezultata studenata na kolokvijima i ispitima

studentska anketa

Page 50: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta mr.sc. Tanja Radić Lakoš, v.pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 3

1.2. Naziv predmeta INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE I

ZAŠTITA OKOLIŠA 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) (30+0+15+0)

1.3. Suradnici Nema 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina), postotak

izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni On-line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment,

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 3.

1.5. Status kolegija (O,I) Obavezni 1.10. Osuvremenjavanje □ da

1.6. Godina studija 1. studijska godina 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna programa

kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je studente upoznati s principima gospodarenja prirodnim resursima i principima održivog razvoja. Cilj je da studenti nauče prepoznati

štetu koju poslovni sustavi mogu nanijeti prirodnim ekosustavima, dajući pri tome prednost integriranom razvoju poslovnih sustava i društva u cjelini

primjenom politike održivog razvoja. Naučeni sadržaj ovog kolegija primjenjiv je u poslovnoj praksi.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje; posjedovanje kvalifikacije na razini 4.2

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključak na hrvatskom i stranom jeziku

Koristiti metode planiranja, organiziranja, vođenja i kontrole na primjerima iz prakse te analizirati problem i predložiti odgovarajuća rješenja

problemskih situacija

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case

studyje, projekte, seminare) koristeći napredne softverske alate za izradu dokumenata, prezentacija i provedbu proračuna

Analizirati nove uloge organizacija, sustava, procesa, proizvoda i usluga te standarda kvalitete u poduzeću te predložiti valorizaciju novih trendova u

poduzećima i organizacijama

Podržati i primijeniti etička načela i načela zaštite okoliša te zakonsku regulativu i norme koje su primjenjive u informacijskim tehnologijama

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Od studenata se na kraju nastave očekuje da će moći:

demonstrirati znanje i razumijevanje sadržaja kolegija definiranjem i opisivanjem temeljnih pojmova u zaštiti okoliša,

analizirati i usporediti međuodnos čovjeka i njegova okoliša u povijesnom i suvremenom kontekstu,

predvidjeti će i dati primjer različitih antropogenih utjecaja na prirodne ekosustave te dijelove okoliša (posebno utjecaj sektora energetike i gospodarenja

otpadom) te

dati primjer mjera za smanjenje negativnih utjecaja na okoliš,

raspravljati i kritički prosuđivati o djelovanju menadžera u skladu s načelima održivosti i odgovornosti,

preporučiti mjere održivog upravljanja okolišem u poslovnim organizacijama,

upotrijebiti materijale i alate za pretraživanje znanstvene i stručne literature na materinjem i engleskom jeziku,

prezentirati usvojena znanja, ideje, probleme i rješenja samostalno i u timu.

Page 51: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

Uvodno predavanje (1 sata). Suvremeni ekološki problemi (2 sata). Onečišćenje i degradacija okoliša (2 sata). Antropogeni uzroci degradacije okoliša (2

sati). Onečišćenje zraka/Učinci onečišćenja zraka (2 sata). Sektorski pritisci na okoliš (2 sata). Obnovljivi izvori energije (2 sata). Otpad (2 sata). Razvoj

politika zaštite okoliša (2 sata). Održivi razvoj (2 sata). Malootpadne tehnologije (2 sata). Sustav upravljanja okolišem (3. sata). Certifikacija proizvoda

(2 sata). Instrumenti provedbe i nadzora zaštite okoliša (2 sata). ISZO (2 sata).

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□ seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

Na seminarskoj nastavi studenti će pojedinačno, u paru,

sokratovim trojkama ili u timu rješavati studije slučaja, pisati

seminarske radove i rješavati problemske zadatke metodom

oluje mozgova, t-tablicom i dr. nakon čega će se primijeniti

metoda rasprave.

2.8. Obveza studenata Za sve redovite studente prisustvo na nastavi od minimalno 70%. Izvanredni studenti imaju obvezu prisustvovanja nastavi predavanja minimalno 50%.

Svi studenti moraju izraditi, prezentirati i pozitivno kolokvirati seminarski rad.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1 Pismeni ispit 1 Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 1 (polaganjem oba kolokvija student se

oslobađa polaganja pismenog ispita) Seminarski rad 0,5 (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 0,5 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Polaganjem prethodnog kolokvija stječe se mogućnost izlaska na idući kolokvij.

Rad studenta na predmetu vrednuje se tijekom nastave i na završnom ispitu. Student će redovnim pohađanjem nastave i izradom seminarskog rada steći

pravo na potpis. Aktivno sudjelovanje na nastavi donosi 10% konačne ocjene. Izrada i prezentacija seminarskog rada donosi 10% konačne ocjene,

polaganje oba kolokvija ili pismeni dio ispita 40%, a usmeni dio ispita 40% konačne ocjene.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

Radić Lakoš, T., Upravljanje okolišem, VUŠ, Šibenik, 2018. (odabrana poglavlja) e-learning

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

Bilen, M., Turizam i okoliš, Mikrorad, Zagreb, 2008.

Tišma, S., Maleković, S., Zaštita okoliša i regionalni razvoj, iskustva i perspektive, Institut za

međunarodne odnose, Zagreb, 2010.

5

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se kroz interaktivan

rad. Vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi te dobivenim informacijama o

napretku studenata putem kratkih kolokvija i domaćih zadaća dobit će se informacije potrebne za daljnje

upute studentima u cilju povećanja efikasnosti njihova rada. Studenti će biti upućeni u svoja prava i

obveze te metode rada i potrebnu literaturu.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: Studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a o

godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udruge Alumni.

Page 52: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Ivana Bratić, prof., pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 3

1.2. Naziv predmeta POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 2 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) 30 sati predavanja + 15 sati vježbi

1.3. Suradnici Goran Crnica, prof., v. pred. 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina), postotak

izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 2.

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 3.

1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjavanje DA

1.6. Godina studija 1. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna programa

kolegija

Manje od 20% x

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija Ponuditi studentu znanje osnova engleskog jezika potrebnog za savladavanje teksta, bilo u čitanju ili govorenju. Ponavljanje i utvrđivanje osnovnih

gramatičkih vremena, usvajanje stručnog vokabulara vezanog za jezik businessa i međunarodnih poslovno-ekonomskih tema.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

/

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Nakon uspješno savladanog kolegija Poslovni engleski jezik 2, student će moći:

Usporediti i povezati ekonomske termine u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i engleskom jeziku

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka na

engleskom jeziku

Organizirati rad u timu te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima na englekom jeziku

Analizirati temeljne pojmove vezane za područje ekonomije, menadžmenta, računovodstva i financija na engleskom jeziku i znati ih povezati s inačicama

na hrvatskom jeziku

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključak na hrvatskom i engleskom jeziku

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Nakon uspješno savladanog kolegija Poslovni engleski jezik 2, student će znati:

1. Opisati i definirati osnovna glagolska vremena u engleskom jeziku

2. Objasniti razliku (ustanoviti sličnosti i razlike) u korištenju engleskih glagolskih vremena i načina u odnosu na hrvatski jezik

3. Razumjeti i objasniti svojim riječima na engleskom jeziku pojmove iz poslovno-ekonomskog područja

4. Analizirati (razumjeti i prevesti) određeni tekst poslovno-ekonomskog karaktera

5. Izraziti se svojim riječima po pitanju tematika obrađenih za vrijeme trajanja kolegija

6. Kreirati nove sintaktičke strukture na osnovu naučenog gradiva

7. Komunicirati na engleskom jeziku i moći opravdati vlastito mišljenje

Praktične i generičke vještine:

Page 53: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

Nakon uspješno savladanog kolegija Poslovni engleski jezik 2, student će moći navesti i objasniti osnovna gramatička vremena i načine u engleskom

jeziku. Znati će ih prepoznati u tekstu i pravilno prevesti u pismenom i usmenom obliku.

Nadalje, ista će glagolska vremena znati slobodno koristiti u pisanom tekstu kao i u usmenom izričaju na engleskom jeziku.

Bit će u stanju protumačiti, na engleskom jeziku, pojmove i poslovno ekonomskog svijeta. Iste će pojmove moći prepoznati u tekstu kao dio sintaktičke

strukture i znati točno prevesti, u kontekstu, na hrvatski jezik.

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA VJEŽBE ISHODI UČENJA NA RAZINI NASTAVNE JEDINICE

Tematska jedinica Tematska jedinica

1. Outsourcing: „The

great job

migration“

Offshoring, Collocations

Making and reaponding to

suggestions

Student će znati točno objasniti razliku između pojma „outsourcing“ i „offshoring“, znat će

svojim riječima argumentirati razloge zbog kojeg dolazi zbog outsourcinga. Nove stručne

engleske izraze student će znati parafrazirati na engleski jezik i pravilno upotrijebiti u govoru

i pisanju.

2. Modal verbs

Sentence completition and

translation

Student će znati ispravno koristiti engleske modalne glagole u kontekstu rečenice u govoru

i pisanju.

3. Conditionals; Type

1

The conditional sentences,

practice

Student će znati pravilno strukturirati rečenicu pogodbenog tipa 1. Znat će je koristiti u

govoru i pisanju te objasniti tvorbu i značenje

4. Conditional

sentence; Type 2

and Type 3

Speaking, vocabulary

practicing

Student će znati pravilno strukturirati rečenicu pogodbenog tipa 2 i 3. Znat će ih koristiti u

govoru i pisanju te objasniti tvorbu i značenje.

5. Finance; The

bottom line, The

profit and loss

Adjetives and adverbs

Student će znati razlikovati pojmove vezane za financije. Znat će se snaći u novom

kontekstu, uočiti novi i/ili nepoznatog vokabular i struče izraze, parafrazirati iste izraze na

engleski jezik, te pronaći adekvatan prijevod na hrvatski jezik. Kao verifikacija

razumijevanja, znat će samostalno prepričati tekst na engleskom jeziku i odgovoriti na

pitanja.

6. Passive voice

Passive sentence practicing

Student će znati pravila po kojima će aktivnu rečenicu preoblikovati u pasivnu. Znat će

svoje znanje upotrijebiti na konkretnim rečenicama u govoru i pisanju pazeći pri tom na

točno korištenje glagolskih vremena, zamjenica i priloga vremena.

7. Recruitment;

Hiring for the

future

A full house

Relative pronouns

Word-building

Small-talk

Student će znati točno objasniti pojam „recruitment“ te ostali stručni vokabular koji se

odnosi na isti pojam.

Znat će se snaći u novom kontekstu, uočiti novi i/ili nepoznatog vokabular i struče izraze,

parafrazirati iste izraze na engleski jezik, te pronaći adekvatan prijevod na hrvatski jezik.

Kao verifikacija razumijevanja, znat će samostalno prepričati tekst na engleskom jeziku i

odgovoriti na postavljena pitanja.

Page 54: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

8. Relative pronouns

Career skills, attitudes to

personal space Studenti će znati točno upotrijebiti (u govoru i pisanju) relativne zamjenice.

9. Review 1

Review 1

Student će znati popuniti gramatičke zadatke u pisanom obliku vezane za gramatičke

jedinice obrađene za vrijeme trajanja kolegija. Vezano za vježbe vokabulara, znat će točno

upotrijebiti u tekstu nove stručne izraze i fraze.

10. Counterfeiting

Imitating property

is theft

Prefixes

Career skills; Giving

reasons

Student će znati točno objasniti pojam „counterfeiting“, koja je razlika između pojma

patent, copyright i trademark te ostali stručni vokabular koji se odnosi na navedenu temu.

Znat će se snaći u novom kontekstu, uočiti novi i/ili nepoznatog vokabular i struče izraze u

tekstu, parafrazirati iste izraze na engleski jezik, te pronaći adekvatan prijevod na hrvatski

jezik. Kao verifikacija razumijevanja, znat će samostalno prepričati tekst na engleskom

jeziku i odgovoriti na postavljena pitanja.

11. Markets

„Going, going,

gone“

Compound nouns

Making and responding to

offers

Student će znati objasniti pojam „marketplace“, te pojmove negotiation, pricesetting,

suppy/demand i electronic marketplace te ostali stručni vokabular koji se odnosi na

navedenu temu. Znat će se snaći u novom kontekstu, uočiti novi i/ili nepoznatog vokabular

i struče izraze u tekstu, parafrazirati iste izraze na engleski jezik, te pronaći adekvatan

prijevod na hrvatski jezik. Kao verifikacija razumijevanja, znat će samostalno prepričati

tekst na engleskom jeziku i odgovoriti na postavljena pitanja.

12. Lobbies Vocabulary and language

check

Student će znati objasniti pojam „lobbies“ te ostalu stručnu terminologiju.

Znat će se snaći u novom kontekstu, uočiti novi i/ili nepoznatog vokabular i struče izraze u

tekstu, parafrazirati iste izraze na engleski jezik, te pronaći adekvatan prijevod na hrvatski

jezik. Kao verifikacija razumijevanja, znat će samostalno prepričati tekst na engleskom

jeziku i odgovoriti na postavljena pitanja.

13. Reported speech

Reported sentence

formation

Student će znati kako rečenicu iz upravnog prebaciti u neupravni govor. Znat će pravila za

formiranje neupravnih rečenica u izjavnom, upitnom i uskličnom obliku (u pisanju i

govoru). Posebno će paziti na „backshift“ u korištenju neupravnog govora.

14. Communication

„Coping with

infoglut“

Information overload

Student će znati objasniti pojam „information overload“, te pojmove i stručni vokabular

koji se odnosi na navedenu temu. Znat će se snaći u novom kontekstu, uočiti novi i/ili

nepoznatog vokabular i struče izraze u tekstu, parafrazirati iste izraze na engleski jezik, te

pronaći adekvatan prijevod na hrvatski jezik. Kao verifikacija razumijevanja, znat će

samostalno prepričati tekst na engleskom jeziku i odgovoriti na postavljena pitanja.

15. Review 2 Review 2

Student će znati popuniti gramatičke zadatke u pisanom obliku vezane za gramatičke

jedinice obrađene za vrijeme trajanja kolegija. Vezano za vježbe vokabulara, znat će točno

upotrijebiti u tekstu nove stručne izraze i fraze.

2.6. Vrste izvođenja nastave: x predavanja x samostalni zadaci 2.7. Komentari:

Page 55: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

□ seminari i radionice

x vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

x multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

Nastava se provodi u obliku predavanja ex-cathedra u kombinaciji s interaktivnom nastavom

i samostalnim učenjem. Interaktivna nastava podrazumijeva aktivno sudjelovanje studenata

u nastavi u smislu analiziranja, diskutiranja i individualnog obrađivanja teksta. Analizom i

obradom teksta usvaja se vokabular i stručna frazeologija, a rješavanjem gramatičkih vježbi

studenti savladavaju gramatiku kao preduvjet za kreiranje kompletnije slike strukture

engleske rečenice.

Student se potiče na aktivno sudjelovanje na nastavi, a potiče se i njegova kreativnost kako

bi što jednostavnije savladavao gramatičku i sintaktičku strukturu engleskog jezika.

2.8. Obveza studenata

Redoviti studenti imaju obvezu dolaska na nastavu u iznosu od najmanje 70% nastavnih sati. Izvanredni studenti imaju obvezu dolaska na nastavu u iznosu

od najmanje 50% nastavnih sati. Ukoliko studenti ne ispune uvjet dolaska na nastavu, bit će im uskraćen potpis na kraju semestra.

Isto tako, studenti koji budu redovno pohađali nastavu, imat će mogućnost prisustvovati kolokvijima, dok studenti koji ne budu redovni na nastavi, takvu

mogućnost neće imati.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 0,5 Pismeni ispit 1 Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej 0,25 Referat Kontinuirana provjera 0,25

Kolokviji Seminarski rad (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 1 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Kao što je navedeno u točki 2.7, pod dijelom Komentari, budući da se nastava provodi u kombinaciji s interaktivnom nastavom i samostalnim učenjem, a

što podrazumijeva aktivno sudjelovanje studenta u nastavi, vrednovanje od strane nastavnika se provodi već tijekom samie nastave u smislu aktivnog

sudjelovanja studenta. Aktivno sudjelovanje u nastavi podrazumijeva rješavanje gramatičkih vježbi koje se studentu ponude na početku svakog nastavnog

sata kao „worming up activity“ gdje studenti osvježbaju prethodno naučeno znanje kako bi ga mogli povezati u zajedničku cjelinu s novim jezičnim

strukturama. Isti princip vježbe se ponavlja nakon uvođenja nove cjeline; studentima bivaju dani materijali (handouts) koje oni tada analiziraju ispunjavaju.

Kasnije slijedi čitanje odnosno usmena verifikacija. Tom metodom nastavnik za vrijeme svake nastavne jedinice dobiva uvid u znanje studenta odnosno

u njegovo sudjelovanje i interes za gradivo. Način provjere su dakle eseji, zadatci, vježbe čitanja, prevođenja i razumijevanja.

Osim ovog praćenja studentove aktivnosti, kao formalan vid provjeravanja znanja, organiziraju se dva kolokvija, preko kojih studenti (ukoliko ostvari

minimalan broj bodova) imaja mogućnost proći pismeni dio ispita iz kolegija Poslovni engleski jezik 2 te pristupiti usmenom cijelu ispita.

Usmeni dio ispita podrazumijeva usmenu verifikaciju napisanoga u pismenom dijelu (kolokviji ili pismeni ispit), te odgovaranje na pitanja vezana za

pravni vokabular koji je obrađen za vrijeme trajanja kolegija.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka

u knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

1. „Intelligent Business“, Coursebook, Intermediate Business English, Tony Trappe, Graham

Tullis, Pearson Longman 5 DA

Page 56: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. „Osnovna gramatika engleskog jezika“, Ivana Bratić, Velelučilište u Šibeniku

2. „Intelligent Business“, Skills Book, Intermediate Business English, Cristine Johnson, Pearson

Longman

3. „Intelligent Business“, Workbook, Intermediate Business English, Luise Pile, Pearson Longman

1

1

DA

DA

DA

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Studentima je preko interne ankete omogućeno ocjenjivanje rada nastavnika i cjelokupne nastave

kolegija; davanje primjedbi kao i prijedloga.

Page 57: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Goran Crnica, prof. v.pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 3

1.2. Naziv predmeta POSLOVNI NJEMAČKI II 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) 30+15+0

1.3. Suradnici / 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina), postotak

izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 3.

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjavanje x□

1.6. Godina studija 1. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna programa

kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Cilj nastavnog procesa i kolegija je dogradnja jezičnih struktura, leksika i gramatike.Posebna pažnja se pridaje usavršavanju tehnika čitanja,

razumijevanja, pisanja i govorenja u oblasti turizma i menadžmenta. Nastoji se koristiti vokabular struke na nižoj razini. Nastavom stranog jezika se

nastoji uvesti studente u nove sustave komunikacije te omogućiti njihovo lakše i izravnije uključivanje u svjetske događaje i upoznavanje sa elementima

kulture i civilizacije naroda njemačkog govornog područja. Učenje stranog jezika je u skladu s težnjom za očuvanjem bogatstva različitosti

mnogojezične Europe kao i sa poticanjem razvijanja kulture dijaloga i civilizacije.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Studenti bi trebali:

Primijeniti i povezati ekonomske termine u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i stranom jeziku

Organizirati i voditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključak na hrvatskom i stranom jeziku

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case

studyje, projekte, seminare) koristeći napredne softverske alate za izradu dokumenata i prezentacija

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Studenti bi trebali:

- upotrebljavati dio općih jezičnih kompetencija na razini A2 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (CEF)

- prepoznati i pravilno primjenjivati gramatičke strukture i vokabular u tekstovima i zadatcima

- reproducirati kratki sažetak teksta na njemačkom jeziku

- razumjeti osnovne pojmove iz stručne terminologije vezane za poslovanje

- slušati i čitati tekstove u područjima koja su obrađena tijekom nastave

- analizirati, interpretirati i kritički prosuditi stručne tekstove obrađene na kolegiju

- analizirati, vrednovati iznesene stavove te izraziti vlastite stavove

- komunicirati na osnovnoj razini na stranom jeziku u okviru tema kolegija

- razumjeti i prihvaćati multijezičnost i multikulturalnost

- razvijati timski rad, ali i samostalno izvršavanje zadataka

- pospješiti odgovornost prilikom izvršavanja zadataka

Page 58: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 2 Wohnungssituation in

Deutschland 1 1

Imenice muškog roda koja označavaju živa bića,

substantivirani pridjevi

2 2 Sozialer Wohnungsbau in

Wien 2 1 Prijedlozi s dativom, prezent glagola nehmen

3 2 Straßen und Verkehr in

deutschen Städten 3 1 Glagoli s odvojivim prefiksom

4 2 Keine Autos in der

Innenstadt 4 1 Prijedlozi s dativom i akuzativom

5 2 Das Mobiltelefon verändert

den Alltag 5 1 Komparativ i superlativ

6 2 Das mobile Fernsehen 6 1 Preterit glagola dürfen, zavisne rečenice

7 2 Was essen die Deutschen? 7 1 Deklinacija pridjeva bez člana

8 2 Essen früher und heute.

Wiederholung 8 1

Prezent glagola essen, perfekt glagola sagen,

essen, kommen; Test

9 2 Lebensqualität und

Lebensstandard 9 1 Upotreba perfekta i preterita; Partizip II.

10 2 Folgen des zu großen

Konsums 10 1 Rekcija glagola, rekcija imenica

11 2 Öffentliche Verkehrsmittel 11 1 Passiv: prezent i preterit 3. lica sg.

12 2 Transrapid, die schnelle

Magnetbahn 12 1 Zavisne upitne rečenice s “ob”

13 2 Kurzgespräche

13 1 Infinitiv sa “zu”, namjerne rečenice sa “um”,

“zu” te infinitivom

14 2 Fremdsparachen lernen

14 1 Konjunktiv preterita: sein, haben, können,

müssen, sollen, wissen

15 2 Sprachen in der EU

Wiederholung 15 1

Prezent (mögen), glagolski oblik möchte,

zavisne rečenice; Test

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□ seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata Redovni studenti obvezni su pohađati nastavu minimalno 80%, što je uz izradu domaće zadaće uvjet

Page 59: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

za dobivanje potpisa.

Izvanredni studenti obvezni su pohađati jezične vježbe. Izvanredni studenti obvezni su konzultirati predavača o dodatnom domaćem radu ili prezentaciji

kako bi nadoknadili izostanak s predavanja.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1 Pismeni ispit 0,5 Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji Seminarski rad Domaći rad 0,5

Aktivnosti u nastavi 0,5 Usmeni ispit 0,5 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sadržaja kolegija. Posebno se uzima u obzir vrednovanje studenta tijekom samog nastavnog

procesa pri čemu se usmjerava posebna pažnja na aktivno sudjelovanje studenta u nastavi kao i njegovo prezentiranje pisanog rada koji student izrađuje

za domaću zadaću. Završni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

1. Marčetić, Tamara: Njemački u komunikaciji: uvod u jezik njemačke i austrijske svakodnevnice

i u jezik medija, Školska knjiga, Zagreb, 2005.

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

www.goethe.de

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Načini praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studenti imaju mogućnost preko interne

ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadržaj kolegija te način i razumljivost izlaganja

nastavnika.

Page 60: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Mr. sc. Ivana Kardum Goleš, v.pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 3

1.2. Naziv predmeta POSLOVNI TALIJANSKI JEZIK II 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 30P+0+15V

1.3. Suradnici / 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 3.

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment

1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa

kolegija 2

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjavanje Da

1.6. Godina studija 1. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% X

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Cilj nastavnog procesa i kolegija je dogradnja jezičnih struktura, leksika i gramatike.Posebna pažnja se pridaje usavršavanju tehnika čitanja, razumijevanja,

pisanja i govorenja u oblasti turizma i menadžmenta. Vladanje vokabularom struke na nižoj razini. Nastavom stranog jezika se nastoji uvesti studente u

nove sustave komunikacije te omogućiti njihovo lakše i izravnije uključivanje u svjetske događaje i upoznavanje sa elementima kulture i civilizacije

naroda talijanskog govornog područja. Učenje stranog jezika je u skladu s težnjom za očuvanjem bogatstva različitosti mnogojezične Europe kao i sa

poticanjem razvijanja kulture dijaloga i civilizacije.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Odslušan kolegij Poslovni talijanski jezik I ili prethodno znanje talijanskog jezika.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Studenti će:

Primijeniti i povezati ekonomske termine u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i stranom jeziku

Organizirati i voditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključak na hrvatskom i stranom jeziku

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case

studyje, projekte, seminare) koristeći napredne softverske alate za izradu dokumenata i prezentacija

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Studenti će:

- razumjeti i primijeniti osnovne pojmove iz stručne terminologije na talijanskom jeziku vezane za poslovanje i turizam

- prepoznati i primijeniti osnovne gramatičke strukture na tekstovima i zadatcima

- reproducirati sažetak teksta na talijanskom jeziku

- samostalno čitati i analizirati tekstove u oblastima i područjima koja su obrađena tijekom nastave

- opisati načine promoviranja usluga i proizvoda, tipova turizma na talijanskom

- opisati nacionalne parkove u RH, administrativnu i političku podjelu, tipičan menu, obilježja turističke destinacije

- napisati agendu na talijanskom jeziku

- prepoznavati i primijeniti osnovne gramatičke strukture na tekstovima i zadatcima koristeći dio općih jezičnih kompetencija na razini A2

- komunicirati na osnovnoj razini na stranom jeziku u okviru tema kolegija kao što su usluge smještaja, rezervacije, naručivanja

Page 61: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA VJEŽBE

1

2 Facciamo pubblicitá 1 1 I verbi riflessivi

2 2 I modelli di fare pubblicitá – marketing mix 2 1 Imperfetto

3 2 Esigenze e caratteristiche principali di un

prodotto 3 1

Passato prossimo vs

imperfetto

4 2 Croazia – struttura e amministrazione 4 1 Revisione

5 2 I rapporti personali introduzione 5 1 Trapassato prossimo

6 2 I tipi di turismo in Croazia 6 1 Revisione dei tempi passati

7 2 Regole d`oro al telefono 7 1 Futuro semplice

8 2 La cultura degli affari – culture a confronto 8 1 Futuro anteriore

29 2 Preparare un viaggio 9 1 Revisione

10 2 Promemoria e come fare l`agenda 10 1 Test

11 2 Lo sviluppo del turismo in Coazia 11 1 Infinito

12 2 Parma e Langhirano – produzione dei

prodotti tipici 12 1 Gerundio

13 2 I parchi nazionali 13 1 Lettera formale

14 2 La cultura degli affari – questioni di tempo 14 1 Revisione

15 2 Il menu italiano 15 1 Test

2.6. Vrste izvođenja nastave:

X□ predavanja

□ seminari i radionice

X□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

X□ terenska nastava

X□ samostalni zadaci

X□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Redovni studenti dužni su prisustvovati nastavi minimalno 70%, što je uvjet za dobivanje potpisa. Redovni studenti koji s pozitivnom ocjenom polože

oba kolokvija i steknu pravo na potpis (prisustvo na nastavi minimalno 70%) imaju pravo izaći na usmeni dio ispita na prvom redovnom ispitnom roku.

Za izvanredne studente vrijedi 50% dolazaka na nastavu.

Pohađanje nastave 0,5 Pismeni ispit 1 (bez kolovija) Projekt

Page 62: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 1 (bez pismenog) Seminarski rad (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi 0,5 Usmeni ispit 1 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sadržaja kolegija. Posebno se uzima u obzir vrednovanje studenta tijekom samog nastavnog procesa

pri čemu se usmjerava posebna pažnja na aktivno sudjelovanje studenta u nastavi . Za konačnu evaluaciju posebnu važnost imaju i dva pismena kolokvija

koja studenti polažu u toku semestra. Ukoliko student uspješno položi oba kolokvija oslobođen je pismenog dijela završnog ispita te je obvezan pristupiti

samo usmenom ispitu. Završni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Načini provjere ishoda učenja su: kratki sastavci, zadatci objektivnog tipa,

rasprava, roleplay.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

L`ITALIANO IN AZIENDA, Giovanna Pelizza, Marco Mezzadri; GUERRA EDIZIONI, 2003.

(odabrana poglavlja) X

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. L`ITALIANO PER GLI AFFARI, N. Cherubini, Bonacci Editore, 2000. (odabrana poglavlja)

2. Dizionario italiano-croato, M.Deanović, J.Jernej, Školska knjiga Zagreb X

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Načini praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studenti imaju mogućnost preko interne ankete

dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadržaj kolegija te način i razumljivost izlaganja nastavnika.

Page 63: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

3. SEMESTAR

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Anita Grubišić, mag.oec. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta OSNOVE RAČUNOVODSTVA 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) 45P+30V

1.3. Suradnici Jelena Žaja, mag. oec., asistentica 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina), postotak

izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1. razina – materijali dostupni online, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 2.

1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjivanje □da

1.6. Godina studija 2 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna programa

kolegija Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Računovodstvo, pojam, sadržaj i koncept, računovodstveni proces i politike, međunarodne računovodstvene standarde te okružje u kom se razvija

i djeluje, računski plan, računovodstvo imovine i amortizacija, računovodstvo obveza i glavnice, računovodstvo troškova, računovodstvo prihoda,

računovodstvo rezultata poslovanja, popis (inventura) imovine i dugova, stjecanja i konsolidirana izvješća, financijski izvještaji, financijski

pokazatelji, razumijevanje financijskih izvješća, upravljačko računovodstvo, računovodstvo u uvjetima inflacije, računovodstvena etika. Vježbe

obuhvaćaju rješavanje karakterističnih grupa zadataka kao za pismeni dio ispita kroz primjere knjiženja poslovnih događaja redoslijedom RRIF-ovog

računskog plana za poduzetnike.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema uvjeta

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Primijeniti i povezati ekonomske termine u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i stranom jeziku

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključak na hrvatskom i stranom jeziku

Prikupiti, proračunati te grafički prikazati statističke podatke iz područja ekonomije i poslovanja korištenjem naprednih sofwerskih alata te iste

komentirati i analizirati

Analizirati i povezivati temeljne pojmove i primijeniti sadržaje vezane za područje ekonomije, menadžmenta, računovodstva i financija

Interpretirati poslovne i financijske izvještaje te predložiti rješenja u cilju poboljšanja financijskog poslovanja i ostvarenja dobiti

Povezivati temeljne pojmove i primijeniti sadržaje vezane za područje prava radi izrade pravnih akata (ugovora, pravilnika) vezanih za poduzeće ili

organizaciju

Koristiti programske pakete za upravljanje poslovnim odjelima, procesima i organizacijama

Page 64: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Objasniti, povezati i analizirati obilježja poduzetničkog računovodstva i financijskog izvješćivanja,

Analiza učinaka ključnih poslovnih promjena na financijske izvještaje,

Klasificirati knjigovodstvene promjene,

Obraditi (proračunati) knjigovodstvene promjene i njihovo knjiženje u temeljne i pomoćne knjige i evidencije,

Razumijevanje, povezivanje i analiziranje financijskih izvještaja

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

Uvodno predavanje (1), Pojam i sadržaj računovodstva (1), Vrste računovodstva (1), Korisnici računovodstvenih informacija (1), Temeljni model

bilance i računa dobiti i gubitka (1), Harmonizacija računovodstva (1),Knjigovodstvene isprave i kontrola (1), Osnovne računovodstvene kategorije

(1),Računovodstvena konta (1), Kontni plan (1), Pravila knjiženja u sustavu dvojnog knjigovodstva (1) Zakonski okvir za financijsko računovodstvo u

Hrvatskoj (1), Temeljna financijska izvješća (1), Poslovne knjige (1), Porezni sustav RH (1), Evidentiranje poslovnih promjena slijedom kontnog plana

od klase 0 do klase 9 (27), Sastavljanje godišnjeg obračuna (2), Ponavljanje, upute za ispit, potpisi (1)

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□ seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□domaće zadaće

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata Prisustvo na nastavi ( sukladno Pravilniku o studiranju) i izrada domaćih zadaća uvjet su za potpis

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1 Pismeni ispit teorija 2 Projekt

Eksperimentalni rad Pismeni ispit zadatci 2 Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera 0,5

Kolokviji Seminarski rad (Istraživanje)

Aktivnosti u nastavi 0,5 Usmeni ispit (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Položen pismeni dio ispita iz teorije preduvjet je za izlazak na pismeni dio ispita zadatci, nakon čega se pristupa usmenom dijelu ispita.

Položeni pismeni dio ispita vrijedi samo za jedan izlazak na usmeni dio ispita.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

1.Grubišić, A.; Osnove računovodstva, Veleučilište u Šibeniku, 2016. da

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. grupa autora: Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja, X naklada, 2014, RRIF Plus, Zagreb 2

Page 65: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se:

-kroz interaktivan rad na nastavi,

- vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi,

-temeljem rezultata studenata na kolokvijima i ispitima dobit će se informacije potrebne za daljnje upute

studentima u cilju povećanja efikasnosti njihova rada.

- Studenti će biti upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i potrebnu literaturu.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete:

Studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a o godišnjem stanju zaposlenosti studenata,

ankete poslodavca i udruge Alumni

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Jasmina Sladoljev, univ. spec. oec., v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta MENADŽMENT 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 45+0 +15+0

1.3. Suradnici Nema 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni On-line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment

1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa

kolegija 1.

1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjivanje □ da

1.6. Godina studija 2. godina 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Upoznavanje studenata sa:

- s glavnim ulogama, zadaćama, aktivnostima i odgovornostima menadžera u sklopu svake od funkcija menadžmenta (planiranja, organiziranja,

kadroviranja, vođenja i kontrole)

- o ulozi i značaju menadžmenta u upravljanju organizacijama, procesima, ljudima

- izradu projekata za pokretanje poduzeća te vođenja računa o svim elementima za osmišljavanje i pokretanje poduzeća

- praktičnim osnovama kako bi i oni sami jednog dana mogli preuzeti ulogu menadžera u svojoj organizaciji.

- primjenom specifičnih menadžerskih tehnika za donošenje odluka

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema uvjeta

Page 66: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Organizirati i voditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključaka,

Primijeniti metode planiranja, organiziranja, vođenja i kontrole u poduzeću

Analizirati i povezivati temeljne pojmove i primijeniti sadržaje vezane za područje ekonomije, marketinga, menadžmenta i turizma

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case

studyje, projekte, seminare)

Analizirati nove uloge organizacija, procesa, proizvoda i usluga te standarda kvalitete u poduzeću te predložiti valorizaciju novih trendova u poduzećima/

turizmu

Osmisliti i ekonomski valorizirati poduzetničke ideje, događaje, projekte, turističke aranžmane, proizvode i usluge u timu te isti/iste prezentirati

Koristiti napredne softverske alate za izradu dokumenata, prezentacija i provedbu proračuna

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Definirati, objasniti i povezati ključne termine vezane za menadžment i menadžera

Analizirati utjecaj okoline na upravljanje poslovnim procesima i sustavima te adekvatnog donošenja i predlaganja strategija

Primjenjivati odgovarajuće tehnike planiranja, organiziranja, upravljanja ljudskim potencijalima, vođenja i motiviranja, te kontrole

Ocijeniti važnost upravljanja operacijama i procesima

Razumjeti važnost etičkog ponašanja i društvene odgovornosti poduzeća prema okolini

Izraditi misiju, viziju, ciljeve, SWOT analizu poduzeća te definirati strategiju poduzeća

Izraditi organizacijsku strukturu te oformiti ekonomske i radne odnose u poduzeću

Napraviti projekt razvoja poduzeća, osmisliti proizvode, definirati cijene, pojekcije prodaje i troškova, prepoznati konkurenciju, kupce i dobavlječe te

Napraviti financijsku konstukcija prihoda i rashoda poslovanja

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 3

Uvodno predavanje; Menadžment znanost

teorija i praksa 1 1 Podjela timova za poduzetnički projekt

2 3 Pojava i razvoj teorije menadžmenta

2 1 Osmišljavanje poduzeća, djelatnosti i opsega djelovanja

poduzeća

3 3 Okolina poduzeća; Etika i društvena

odgovornost 3 1

Case study – etika i društvena odgovornost; Okolina

poduzeća

4 3 Planiranje – pojam i sadržaj planiranja; misija

vizija i ciljevi 4 1 Misija vizija i ciljevi – osmisliti za poduzeće iz projekta

5 3 Strategija i strateško planiranje, Donošenje

odluka 5 1

Izrada SWOT analize i strategije za poduzeće iz projekta

6 3 Gostujuće predavanje 6 1

BCG matrica; metode odlučivanja u uvjetima

neizvjesnosti – rješavanje BCG matrice i donošenje

zaključka

7 3 Organiziranje – priroda organiziranja;

Oblikovanje organizacijske strukture; 7 1 1. kolokvij

8 3 Ekonomski odnosi i organizacija upravljanja;

Izbor organizacijske strukture; 8 1

Definiranje organizacijske strukture za poduzeće iz

projekta

Page 67: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

9 3 Kadroviranje – određenje kadroviranja;

regrutiranje i selekcija kadrova 9 1

Način pribavljanja i selekcije kadrova u poduzeću iz

projekta; Pisanje natječaja za tržište rada temeljem

kadrova predviđenih projektom

10 3 Obuka i razvoj kadrova; procjena performansi;

Upravljanje kompenzacijama i radni odnosi 10 1

Kontrola definiranih prihoda i troškova za poduzeće iz

projekta

11 3 Vođenje – pristup vođenju; Motivacija 11 1 2. kolokvij

12 3 Vodstvo; Interpersonalni odnosi, grupe i

konflikti; 12 1 Obrane projekata

13 3 Komuniciranje; Osnove kontroliranja 13 1 Obrane projekata

14 3 Metode i tehnike kontrole 14 1 Obrane projekata

15 3 Zaključna razmatranja; Potpisi 15 1 3. kolokvij

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□ seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□studije slučaja

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Za sve redovne studente prisustvo na nastavi (predavanja i vježbi) od minimalno 70%. Izvanredni studenti imaju obvezu 50 % prisustvovanja

nastavi.Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u raspravama, rješavanje studija slučajeva, izradu zadatka i

projekata (temelj za utvrđivanje nastavnih cjelina).

Studenti imaju pravo polagati kolegij putem kolokvija te ukoliko polože sva tri kolokvija oslobođeni su polaganja usmenog dijela ispita. Studenti koji ne

polože kolokvij polažu kolegij putem pismenog i usmenog završnog ispita.

Student treba napisati i obraniti projekt u timu što je uvjet za dobivanje potpisa. Svi radovi šalju se na pregled e-mailom ([email protected] ) Studenti koji

nisu u mogućnosti dolaziti redovito na nastavu zbog statusa izvanrednog studenta trebaju se konzultirati sa profesorom u vrijeme konzultacija ili putem e-maila

(([email protected]) Obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Sve obavijesti o nastavi bit će objavljene na e-learning stranici

kolegija, gdje se ujedno nalaze i sve informacije o kolegiju kao i svi potrebni materijali.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima

za svaku aktivnost tako da

ukupni broj ECTS bodova

odgovara bodovnoj vrijednosti

kolegija)

Pohađanje nastave 1 Pismeni ispit 2,5 Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad 1

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 3,5 Seminarski rad (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi 0,5 Usmeni ispit 1 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Ocjenjuje se prezentacija seminarskog rada i angažiranost na nastavi za vrijeme rješavanja studija slučajeva i zadataka.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

1. M. Buble, Menadžment, Ekonomski fakultet u Splitu, Split, 2006. 5

Page 68: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2. Nastavni materijali sa e-learninga E-LEARNING

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. Sikavica, P., Bahtijarevic-Šiber F.:Menadžment – teorija menadžmenta i veliko empirijsko istraživanje u

Hrvatskoj,Masmedia, Zagreb, 2004. 3

2. Drucker, P.:Najvažnije o menadžmentu, M.E.P.Consult, Zagreb 2005. 1

3. Weihrich, H., Koontz, H.: Menedžment, Mate, Zagreb, 1993. 3

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se kroz interaktivan rad na

nastavi, vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi, temeljem rezultata studenata na

kolokvijima i ispitima dobit će se informacije potrebne za daljnje upute studentima u cilju povećanja

efikasnosti njihova rada. Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: Studentska anketa, praćenje godišnjih

podataka s HZZZ –a o godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udruge Alumni.

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta dr.sc. Frane Urem prof.v.š. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta OBJEKTNO ORIJENTIRANO

PROGRAMIRANJE 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) 30P+60V

1.3. Suradnici Milan Hrga mag.ing., asistent 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina), postotak

izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni On-line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1.

1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjavanje □ da

1.6. Godina studija 2. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna programa

kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija Upoznati studenta s konceptima objektno orijentiranog programiranja

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema uvjeta.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključaka na hrvatskom i stranom jeziku

Primijeniti ključne aspekte informacijskih tehnologija (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i vođenje projekata iz područja

informacijskih tehnologija)

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

1. Napisati jednostavan program temeljen na objektno-orijentiranim principima, te UML paradigmi

2. Izabrati opciju razvoja u aplikacija u objektno-orijentiranom ili proceduralnom programskom jeziku

3. Organizirati dijelove aplikacije u klase, sučelja i pakete u skladu s objektno orijentiranim principima programiranja

Page 69: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

4. Kreirati objektno-orijentirani model hijerarhije klasa na kojem će se temeljiti implementacija aplikacije

5. Samoprocijeniti je li potrebno složenije klase strukturirati u više jednostavnijih, radi bolje modularnosti

6. Organizirati klase na način da koriste ostale komponente aplikacije preko drugih klasa

7. Upravljati alatima koji na osnovi grafičkog modela klasa generiraju programski kod s osnovnom strukturom

8. Preurediti postojeći dijagram klasa na kako bi bilo moguće implementirati nove korisničke zahtjeve

9. Povezati znanja proceduralnih programskih jezika sa znanjima objektno-orijentiranih programskih jezika i komponentnog dizajna

10. Kritički prosuđivati prednosti i mane objektno orijentiranog programskog jezika C# s obzirom na ostale vrste programskih jezika

Page 70: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 2 Uvod u objektno orijentirani dizajn 1 4 Uvod u objektno orijentirani dizajn

2 2 Objekti i klase, dijelovi klase i objekta,

nasljeđivanje s primjerima 2 4

Objekti i klase, dijelovi klase i objekta,

nasljeđivanje s primjerima

3 2 Definiranje veza između objekata,

polimorfizam, enkapsulacija objekata 3 4

Definiranje veza između objekata,

polimorfizam, enkapsulacija objekata

4 2 UML –Uvod 4 4 UML –Uvod

5 2 UML-Dijagrami klasa 5 4 UML-Dijagrami klasa

6 2 UML-Interakcijski dijagrami i dijagrami

aktivnosti 6 4

UML-Interakcijski dijagrami i dijagrami aktivnosti,

7 2

UML-Interakcijski dijagrami i dijagrami

aktivnosti, korištenje uzoraka u objektno

orijentiranom dizajnu

7 4

UML-Interakcijski dijagrami i dijagrami aktivnosti, korištenje

uzoraka u objektno orijentiranom dizajnu

8 2

Programiranje u objektno orijentiranim

jezicima – C# -osnove – sintaksa i arhitektura

jezika

8 4 kolokvij

9 2

Programiranje u objektno orijentiranim

jezicima – C# -osnove – sintaksa i arhitektura

jezika

9 4 Programiranje u objektno orijentiranim jezicima –

C# -osnove – sintaksa i arhitektura jezika

10 2

Programiranje u objektno orijentiranim

jezicima – C# - oblikovanje interakcije s

korisnikom, prikazivanja informacija i

vođenja korisnika

10 4

Programiranje u objektno orijentiranim jezicima – C# -

oblikovanje interakcije s korisnikom, prikazivanja informacija

i vođenja korisnika

11 2

Programiranje u objektno orijentiranim

jezicima – C# - oblikovanje interakcije s

korisnikom, prikazivanja informacija i

vođenja korisnika

11 4

Programiranje u objektno orijentiranim jezicima – C# -

oblikovanje interakcije s korisnikom, prikazivanja informacija

i vođenja korisnika

12 2

Programiranje u objektno orijentiranim

jezicima – C# - korištenje komponenti drugih

proizvođača

12 4 Programiranje u objektno orijentiranim jezicima – C# -

korištenje komponenti drugih proizvođača

13 2

Programiranje u objektno orijentiranim

jezicima – C# - korištenje komponenti drugih

proizvođača

13 4 Programiranje u objektno orijentiranim jezicima – C# -

korištenje komponenti drugih proizvođača

14 2 Verifikacija i validacija u objektno

orijentiranom programiranju 14 4

Verifikacija i validacija u objektno

orijentiranom programiranju

15 2 Objava završene aplikacije 15 4 kolokvij

Page 71: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.6. Vrste izvođenja nastave:

X predavanja

□ seminari i radionice

X vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

X samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ studije slučaja

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Za sve redovne studente prisustvo na nastavi (predavanja i seminara) od minimalno 50%. Izvanredni studenti nemaju obvezu prisustvovanja nastavi, osim

u slučaju kada nastava za njih nije posebno organizirana. Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u

raspravama, rješavanje studija slučajeva, izradu projektnog zadatka i sl.

Projektni zadatak biti pisani računalom i moraju slijediti unaprijed zadan sadržaj.Svi radovi šalju se na pregled e-mailom ([email protected]). Studenti

koji nisu u mogućnosti dolaziti redovito na nastavu zbog statusa izvanrednog studenta trebaju se konzultirati sa profesorom u vrijeme konzultacija ili

putem e-maila ([email protected] ). Osim toga, obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Poželjno je o tijeku nastave pitati

studente ili profesora. Sve obavijesti o održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će objavljene na e-learning stranici kolegij, gdje se ujedno nalaze i

sve informacije o kolegiju kao i svi potrebni materijali.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1 Pismeni ispit 3 Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad 1

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji Seminarski rad (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 1 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Svi studenti (redovni i izvanredni) mogu birati između dvije opcije za polaganje ispita koje su pojašnjene u nastavku.

Opcija A. Polaganje kolokvija i izlazak na usmeni ispit

Opcija B: Izlazak na redovni ispitni rok (pismeni i usmeni ispit)

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

F.Urem „Uvod u objektno orijentirano programiranje s primjenama“, Veleučilište u Šibeniku, 2016.,

ISBN: 978-953-7566-20-3. Sustav za e-učenje

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

Booch, Grady, Object-Oriented Analysis and Design with Applications, Addison-Wesley, 1997.

P. Eeles, O. Sims, Building Business Objects. John Wiley & Sons, 1998.

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se: kroz interaktivan

rad na nastavi, vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi , temeljem rezultata

studenata na kolokvijima i ispitima dobit će se informacije potrebne za daljnje upute studentima u cilju

povećanja efikasnosti njihova rada.

Studenti će biti upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i potrebnu literaturu.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: Studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a o

godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udruge Alumni..

Page 72: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Ivana Bratić, prof., pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 3

1.2. Naziv predmeta POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 3 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 30P + 15 V

1.3. Suradnici / 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 3.

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjavanje X

1.6. Godina studija 2. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% x

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Cilj kolegija Poslovni engleski jezik 3 jest nadograditi naučene gramatičke strukture s novim vokabularom iz poslovnog okruženja vezanog za svijet

businessa, globalnih kretanja i interkulturalnih različitosti. Razvijanje kompetencije čitanja i razumijevanja stručnih tekstova, komuniciranja, te pisanja

poslovnih pisama na engleskom jeziku.

Cilj kolegija jest isto tako upoznati studente s multikulturalnom raznolikošću na europskoj i globalnoj razini te razviti kompetencije i vještine koje će ih

na to pripremiti; vještine govorenja u javnosti, aktivnog slušanja, pisanja poslovnog pisma (poslovna etiketa) te osnove vještina pregovaranja.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

(Poznavanje Engleskog jezika na minimalno B1 razini)

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Nakon uspješno savladanog kolegija Poslovni engleski jezik 3, student će moći:

Primijeniti i povezati ekonomske termine u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i engleskom jeziku

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case

studyje, projekte, seminare) na engleskom jeziku

Analizirati temeljne pojmove vezane za područje ekonomije, menadžmenta, računovodstva i financija na engleskom jeziku i znati ih povezati s

inačicama na hrvatskom jeziku

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključak na hrvatskom i engleskom jeziku

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Nakon uspješno savladanog kolegija Poslovni engleski jezik 3, student će znati:

Pravilno svojim riječima prepričati na engleskom jeziku tekstove poslovno-ekonomskog karaktera obrađene za vrijeme trajanja kolegija

Kritički izraziti i obrazložiti svoje mišljenje na engleskom jeziku po pogledu jedne od tema obrađene za vrijeme trajanja kolegija

Preispitati, izdvojiti i kategorizirati svoja saznanja vezana za određenu tematiku putem izvođenja aktivnosti brainstorminga na neku unaprijed zadanu

temu

Timski istražiti neku temu po vlastitom odabiru koristeći se relevantnom literaturom na engleskom jeziku te je javno izložiti na engleskom jeziku

Osmisliti i kreirati pisani tekst u smislu pričanja autohtone priče iz svog kraja na engleskom jeziku (story telling)

Prevesti tekst poslovno-ekonomskog karaktera s engleskog na hrvatski jezik i s hrvatskog na engleski jezik koristeći pri tom stručnu terminologiju

naučenu za vrijeme trajanja kolegija

Napisati poslovno pismo (pritužbe, poziv na sastanak, ponuda za posao, prijava za posao) na engleskom jeziku

Page 73: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija Poslovni engleski jezik 3 student će razumjeti i moći prepričati na engleskom jeziku sve teme obrađene za vrijeme

trajanja nastave iz navedenog kolegija.

Nadalje, znat će kako se organizirati za timski rad i podjelu uloga kod istraživanja neke teme i njene pripreme za predstavljanje u javnosti pred svojim

kolegama. To podrazumijeva sakupljanje materijala, obrađivanje podataka odnosno stručne literature na engleskom jeziku, organiziranje istih u smislene

cjeline (kao na primjer osmišljavanje nekog turističkog proizvoda kroz story telling).

Student će naučiti razlikovati pojam formalnog i neformalnog pisma.

Znati će osmisliti i napisati poslovno pismo; pritužbu na proizvod ili uslugu, upit za posao, poziv na sastanak, obavijest, pazeći pri tom na poslovnu

etiketu i pravila pisanja u engleskom jeziku.

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA VJEŽBE ISHODI UČENJA NA RAZINI NASTAVNE JEDINICE

Tematska jedinia Tematska jedinica

Communication Listening, reading

Student će se znati nabrojiti i parafrazirati nove izraze vezane za pojam dobrog

komunikatora te objasniti na koje su karakteristike uspješnog komunikatora u današnjem

globalnom okruženju. Znat će se samostalno služiti stručnim vokabularom i idiomima iz

poslovnog svijeta te ih

umijeti točno parafrafrazirati na engleski jezik uz mogućnost pronalaska hrvatskih inačica

za iste.

Good communicators

„A quiet word beats sending

e-mail“

Case study

Student će moći procijeniti i obraniti stav kako se kompanije mogu

nositi s modernim načinom komunikacije. Je li tehnologija pomogla u uspostavljanju

uspješne komunikacije ili su principi komuniciranja

ostali isti.

International marketing „Diego della Valle: Italian

atmosphere is central to

Tod's global expansion“

Student će znati dati svoje mišljenje o poznatim međunarodnim

brandovima te objasniti na engleskom jeziku što ih čini uspješnima.

Znati će na engleskom objasniti pojmove, složenice i fraze vezane

za kreiranje imidža nekog branda i ciljano tržište

How to market

internationally

Brainstorming, writing Student će znati protumačiti marketinške strategije koje se danas koriste

na globalnom tržištu. Znat će opravdati svoje mišljenje po pogledu korištenja istih. Nadalje,

znat će objasniti pojam

„international marketeers“ i „world learning“ kao i važnost vještine brainstorminga.

Building relationships Describing relations;

multiword words

Student će svojim riječima znati objasniti pojam „business relationships“ unutar poslovnog

miljea te usvojiti novi stručni vokabular vezan za isto. Znat će obraniti svoje mišljenje na

engleskom jeziku po pitanju kako kompanije mogu izgraditi dobar odnos s potrošačima.

Business partnerships

„How East is meeting West“

Networking Student će na engleskom jeziku znati objasniti pojam networkinga

i zbog čega je networking važan za uspostavljanje dobrih poslovnih

veza. Student će znati parafrazirati obrađeni vokabular s engleskog na engleski te prevesti

na hrvatski jezik. Znat će ga prepoznati u

kontekstu te upotrijebiti u pisanju i govoru.

Page 74: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

Revision A

Revision A kolokvij

Od studenta se traži da se zna snaći u pisanom testu po pogledu novog vokabulara i izraza,

što podrzumijeva; popunjavanje rečenica točnim riječima, identificiranje sinonima za

engleski vokabular, adekvatno prevođenje na engleski jezik zadanih rečenica poslovnog

konteksta, prezentiranje svog mišljenja na neku od zadanih tema u okviru studija.

Writing business letters

Formal vs. Informal writing

Writing formal emails

Arranging a meeting

Student će znati kako sastaviti poslovno pismo na engleskom jeziku.

Znat će razlikovati formalno od neformalnog pisanja. Nadalje, student će

znati upotrijebiti u pisanju, osnovne dijelove poslovnog pisma ili

e-maila sa svim detaljima koji se na to odnose.

Znat će koristiti osnovne fraze potrbne za pisanje poslovnog pisma.

Writing requests

Arranging a visit

Giving news

Writing a complaint

Student će znati kako uputiti formalni upit na engleskom jeziku,

napisati obavijest ili pritužbu.

Success

Successful businesses

Prefixes

Student će znati ocijeniti i objasniti pojam „successful businesses“ i

pojam poslovnom uspjeha općenito. Znat će u govoru i pisanju

upotrijebiti novi stručni vokabular kao i najčešće korištene prefikse u glagolima koji se

odnose na uspješno poslovanje.

Job satisfaction Staff motivation

Working for the best

companies

Student će znati koristiti novi vokabular vezan za pojam poslovnog

uspjeha. Znat će dati kritički osvrt vezano za poslovnu motivaciju

te što je ključ uspješnog poslovanja.

Risk

Describing risk

Managing risks

Student će usvojiti i znati parafrazirati na engleskom jeziku

te koristiti u govoru i pisanju novi, stručni vokabular vezan za pitanje poslovnog rizika.

Internationalisation – risk or

opportunity?

Reaching agreement Nakon obrađenog teksta vezanog za pitanje internacionalnog rizika,

student će znati izraziti svoje mišljenje po pitanju važnijih i manje

važnijih vrsta rizika koji su se razvili u posljednjih trideset godina.

Case study Case study Krouz vještinu brainstorminga, student će znati skupiti, organizirati određene podatke za

razrađivanje teme te donijeti zaključak u vidu eseja po pogledu neke odabrane teme.

Revision B Revision B Kolokvij

Od studenta se traži da se zna snaći u pisanom testu po pogledu novog vokabulara i izraza,

što podrazumijeva; popunjavanje rečenica točnim riječima, identificiranje adekvatnih

sinonima za engleski vokabular, prevođenje na engleski jezik zadanih rečenica poslovnog

konteksta.

Drugi dio kolokvija odnosi se pisanje poslovnog pisma.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

x predavanja

x seminari i radionice

x vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

x samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

Nastava se provodi u obliku predavanja ex-cathedra u kombinaciji s interaktivnom

nastavom i samostalnim učenjem. Interaktivna nastava podrazumijeva ativno

sudjelovanje studenta na nastavi u smislu analiziranja, diskutiranja i individualnog

Page 75: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

□ terenska nastava

izlaganja kao i objašnjavanja pročitanog teksta na stranom jeziku. Analizom i obradom

teksta usvaja se vokabular i stručna frazeologija što je jedan od preduvjeta za stvaranje

kompletnije slike engleskog jezika. Studente se potiče na aktivno sudjelovanje u

nastavi, a potiče se i njihova kreativnost kako bi se što prirodnije i lakše mogli izraziti u

poslovnom okuženju.

2.8. Obveza studenata

Redoviti studenti imaju obvezu dolaska na nastavu u iznosu od najmanje 70% nastavnih sati. Izvanredni studenti imaju obvezu dolaska na nastavu u

iznosu od najmanje 30% nastavnih sati. Ukoliko studenti ne ispune uvjet dolaska na nastavu, bit će im uskraćen potpis na kraju semestra.

Isto tako, studenti koji budu redovno pohađali nastavu, imat će mogućnost prisustvovati kolokvijima, dok studenti koji ne budu redovni na nastavi, takvu

mogućnost neće imati.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 0,5 Pismeni ispit 0,50 Projekt 0,25

Eksperimentalni rad Istraživanje 0,25 Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 1 Seminarski rad (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 0,50 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Kao što je navedeno u točki 2.7, pod dijelom Komentari, budući da se nastava provodi u kombinaciji s interaktivnom nastavom i samostalnim učenjem,

a što podrazumijeva aktivno sudjelovanje studenta u nastavi, vrednovanje od strane nastavnika se provodi već tijekom same nastave u smislu aktivnog

sudjelovanja studenta.

Aktivno sudjelovanje u kolegiju Poslovni engleski jezik III najviše se ogleda u individualnom prezentiranju tema na engleskom jeziku kroz pisanje eseja

(sudjelovanje na projektu), samostalnom pisanju formalnih e-mailova na engleskom jeziku, rješavanjem jezičnih vježbi koje se studentu ponude na

početku svakog nastavnog sata kao „worming up activity“ gdje studenti osvježvaju prethodno naučeno znanje kako bi ga mogli povezati u zajedničku

cjelinu s novim gradivom. Isti princip vježbe se ponavlja nakon uvođenja nove cjeline; studentima bivaju dani materijali (handouts) koje oni tada

analiziraju i/ili ispunjavaju. Kasnije slijedi čitanje odnosno usmena verifikacija. Tom metodom nastavnik za vrijeme svake nastavne jedinice dobiva uvid

u znanje studenta odnosno u njegovo sudjelovanje u nastavi. Način provjere su dakle, zadatci, vježbe čitanja, prevođenja i razumijevanja, pisanje

poslovnih pisama i držanje prezentacija.

Osim ovog praćenja studentove aktivnosti, kao formalan vid provjeravanja znanja, organiziraju se dva kolokvija, preko kojih studenti (ukoliko ostvari

minimalan broj bodova) imaja mogućnost proći pismeni dio ispita iz kolegija Poslovni engleski jezik 3 te pristupiti usmenom cijelu ispita.

Usmeni dio ispita podrazumijeva usmenu verifikaciju napisanoga u pismenom dijelu (kolokviji ili pismeni ispit), te odgovaranje na pitanja vezana za

poslovni vokabular koji je obrađen za vrijeme trajanja kolegija.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

Upper Intermediate English Course Book MARKET LEADER (Third edition) , D. Falvey, D. Cotton, S.

Kent, Pearson Longman (2011) 1 DA

Page 76: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. Upper Intermediate English Practice File MARKET LEADER (Third edition), Pearson Longman

2. Essential Business Grammar and Usage, Business English, MARKET LEADER, Peter Strutt, Pearson

Longman

1

1

DA

DA

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Studentima je preko interne ankete omogućeno ocjenjivanje rada nastavnika i cjelokupne nastave

kolegija; davanje primjedbi kao i prijedloga.

Page 77: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Goran Crnica, prof. v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 3

1.2. Naziv predmeta POSLOVNI NJEMAČKI III 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 30+15+0

1.3. Suradnici / 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina), postotak

izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 3.

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjavanje x□

1.6. Godina studija 1. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna programa

kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je dogradnja jezičnih struktura, leksika i gramatike. Posebna pažnja se pridaje usavršavanju tehnika čitanja, razumijevanja, pisanja i

govorenja u oblasti turizma i menadžmenta. Nastoji se koristiti vokabular struke. Nastavom stranog jezika se nastoji uvesti studente u nove sustave

komunikacije te omogućiti njihovo lakše i izravnije uključivanje u svjetske događaje i upoznavanje sa elementima kulture i civilizacije naroda

njemačkog govornog područja. Učenje stranog jezika je u skladu s težnjom za očuvanjem bogatstva različitosti mnogojezične Europe kao i sa

poticanjem razvijanja kulture dijaloga i civilizacije.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Studenti bi trebali:

Primijeniti i povezati ekonomske termine u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i stranom jeziku

Organizirati i voditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključak na hrvatskom i stranom jeziku

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case

studyje, projekte, seminare) koristeći napredne softverske alate za izradu dokumenata i prezentacija

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Nakon uspješno savladanog kolegija Poslovni njemački jezik 3, studenti će:

- upotrebljavati dio općih jezičnih kompetencija na razini A2 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (CEF)

- razumjeti osnovne pojmove iz stručne terminologije na njemačkom jeziku vezane za poslovanje

- prepoznavati i primijeniti osnovne gramatičke strukture na tekstovima i zadatcima

- pisati detaljni životopis i kratki esej

- slušati i čitati tekstove u područjima koja su obrađena tijekom nastave

- analizirati, interpretirati i kritički prosuditi stručne tekstove obrađene na kolegiju

- analizirati, vrednovati iznesene stavove te izraziti vlastite stavove

- komunicirati na osnovnoj razini na stranom jeziku u okviru tema kolegija

- razumjeti i prihvaćati višejezičnost i multikulturalnost

- razvijati timski rad, ali i samostalno izvršavanje zadataka

Page 78: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

- pospješiti odgovornost prilikom izvršavanja zadataka

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 2 Stellenangebote 1 1 Praesens, Praepositionen mit Dativ und/oder Akkusativ

2 2 Berufe im Tourismus 2 1 Weil-saetze

3 2 Ein Tag in einem Reisebuero 3 1 Perfekt, Konjunktiv II (Hilfsverben, Modalverben),

Konditional I

4 2 Aktivurlaub 4 1 Artikel, Artikeldeklination, wenn-saetze,

Praepositionen mit Dativ und Akkusativ

5 2 Hotelprospekte 5 1

Praepositionen mit Dativ oder Akkusativ,

Adjektivdeklination, Superlativ, indirekte Rede,

Infinitiv mit zu

6 2 Hotelklassifikation 6 1 Passiv mit Modalverben

7 2 Hotelhinweise 7 1 Erweiterte Attribute

8 2 Management in der Hotellerie

Wiederholung 8 1

Konditionalsatze, Aktiv-Passiv

Test

9 2 Gaestereklamationen 9 1 Indirekte Fragen, ohne dass – ohne zu...

10 2 Empfangsszenen an der

Rezeption 10 1 Frage- und Pronominaladverbien

11 2 Hoteleinrichtung und

Dienstleistungen 11 1 Aktiv-Passiv

12 2 Wetterverhaeltnisse 12 1 Substantivierte Adjektive und Partizipien

13 2 Unterbringung und

Zimmerservice 13 1

Adjektivdeklination, Passiv mit Modalverben,

Praeteritum, Perfekt, Frage- und Pronominaladverbien

14 2 Neue Trends in der

Gastronomie 14 1

Temporalsaetze, Konzessivsaetze, Modalsaetze,

Kausalsaetze

15 2

Reklamationen in der

Gastronomie

Wiederholung

15 1 Adjektivdeklination, Artikelgebrauch

Test

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□ seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata Redovni studenti obvezni su pohađati nastavu minimalno 80%, što je uz izradu domaće zadaće uvjet

Page 79: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

za dobivanje potpisa.

Izvanredni studenti obvezni su pohađati jezične vježbe. Izvanredni studenti obvezni su konzultirati predavača o dodatnom domaćem radu ili prezentaciji

kako bi nadoknadili izostanak s predavanja.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1 Pismeni ispit 0,5 Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji Seminarski rad Domaći rad 0,5

Aktivnosti u nastavi 0,5 Usmeni ispit 0,5 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sadržaja kolegija. Posebno se uzima u obzir vrednovanje studenta tijekom samog nastavnog

procesa pri čemu se usmjerava posebna pažnja na aktivno sudjelovanje studenta u nastavi kao i njegovo prezentiranje pisanog rada koji student izrađuje

za domaću zadaću. Završni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

Blažević, Nevenka: Deutsch in Hotellerie und Tourismus, Školska knjiga, Zagreb, 1998.

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

www.goethe.de

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Načini praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studenti imaju mogućnost preko interne ankete

dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadržaj kolegija te način i razumljivost izlaganja nastavnika.

Page 80: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Mr. sc. Ivana Kardum Goleš, v.pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 3

1.2. Naziv predmeta POSLOVNI TALIJANSKI JEZIK III 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 30P+0+15V

1.3. Suradnici / 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 3.

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment

1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa

kolegija 2

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjavanje Da

1.6. Godina studija 2. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% X

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Cilj nastavnog procesa i kolegija je dogradnja jezičnih struktura, leksika i gramatike s posebnim naglaskom na usavršavanje tehnike poslovnog

dopisivanja. Usavršavanje vještine govorenja i slušanja o stručnim temama. Usavršavanje vokabulara struke na srednjoj razini. Nastavom stranog jezika

se nastoji uvesti studente u nove sustave komunikacije te omogućiti njihovo lakše i izravnije uključivanje u svjetske događaje i upoznavanje sa

elementima kulture i civilizacije naroda talijanskog govornog područja. Učenje stranog jezika je u skladu s težnjom za očuvanjem bogatstva različitosti

mnogojezične Europe kao i sa poticanjem razvijanja kulture dijaloga i civilizacije.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Odslušan kolegij Poslovni talijanski jezik II. ili prethodno poznavanje talijanskog jezika

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Studenti će:

Primijeniti i povezati ekonomske termine u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i stranom jeziku

Organizirati i voditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključak na hrvatskom i stranom jeziku

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case

studyje, projekte, seminare) koristeći napredne softverske alate za izradu dokumenata i prezentacija

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Studenti će:

Razumjeti i interpretirati pojmove iz stručne terminologije na talijanskom jeziku vezane za poslovanje i turizam

Primijeniti gramatičke i leksičke strukture na tekstovima i zadatcima koristeći dio općih jezičnih kompetencija na razini a2/b1

Napisati cv na talijanskom jeziku koristeći europass obrazac

Reproducirati poslovno pismo na talijanskom jeziku

Samostalno čitati i analizirati složenije tekstove u oblastima i područjima koja su obrađena tijekom nastave

Komunicirati na srednjoj razini na stranom jeziku u okviru tema kolegija, ali i u realnim situacijama

Page 81: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA VJEŽBE

1 2 Uvod u sadržaj predmeta: Economia,

Introduzione all`italiano per gli affari 1 1

Upoznavanje sa načinom rada;pregled literature; što se

očekuje od nastavnika, a što od studenata

2 2 Il viaggio d`affari 2 1 Linguaggio e struttura

3 2 Noleggiare 3 1 Condizionale presente

4 2 L`italiano al telefono 4 1 Fare le conversazioni

5 2 Curriculum vitae I 5 1

Linguaggio e struttura del curriculum: cosa scrivere e

come scriverlo. Modelli di CV (Europass)

6 2 Curriculum vitae II 6 1 Struttura e lingua

7 2 La cultura degli affari – cercando

notizie sull`Italia e Parma 7 1 Revisione

8 2 Introduzione alla corrispondenza

commerciale 8 1 Le parti di una lettera formale

9 2 La richiesta di informazioni via posta

elettronica, le regole 9 1

Il linguaggio delle referenze: cosa scrivere e come

scriverlo

10 2 La corrispondenza commerciale – la

domanda di lavoro 10 1

Descrivere la propria carriera: esperienza

professionale passata (mansioni,trasferimenti,

promozioni), descrivere i propri studi

11 2 Visita a una ditta 11 1 Test

12 2 L`arte di negoziazione 12 1 Offerte, reclami, ordini

13 2 Le fasi della negoziazione 13 1 Attività professionali (funzioni, mansioni)

14 2 Descrivere le proprie motivazioni

professionali e i benefit 14 1 Revisione

15 2 Al ristorante 15 1 Test

2.6. Vrste izvođenja nastave:

X□ predavanja

□ seminari i radionice

X□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

X□ terenska nastava

X□ samostalni zadaci

X□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

Page 82: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.8. Obveza studenata

Redovni studenti dužni su prisustvovati nastavi minimalno 70% i uvjet za dobivanje potpisa. Redovni studenti koji s pozitivnom ocjenom polože oba

kolokvija i steknu pravo na potpis (prisustvo na nastavi minimalno 70% ) imaju pravo izaći na usmeni dio ispita na prvom redovnom ispitnom roku. Za

izvanredne studente vrijedi 50% dalazaka na nastvu.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 0,5 Pismeni ispit 1(bez kolokvija) Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 1 (bez ispita) Seminarski rad (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi 0,5 Usmeni ispit 1 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sadržaja kolegija. Posebno se uzima u obzir vrednovanje studenta tijekom samog nastavnog

procesa pri čemu se usmjerava posebna pažnja na aktivno sudjelovanje studenta u nastavi . Za konačnu evaluaciju posebnu važnost imaju i dva pismena

kolokvija koja studenti polažu u toku semestra. Ukoliko student uspješno položi oba kolokvija oslobođen je pismenog dijela završnog ispita te je

obvezan pristupiti samo usmenom ispitu. Završni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Načini provjere ishoda učenja su: kratki sastavci, zadatci

objektivnog tipa, rasprava, roleplay.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

L`ITALIANO IN AZIENDA, Giovanna Pelizza, Marco Mezzadri; GUERRA EDIZIONI, 2003.

(odabrana poglavlja) DA

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. L`ITALIANO PER GLI AFFARI, N. Cherubini, Bonacci Editore, 2000. (odabrana poglavlja)

2. Dizionario italiano-croato, M.Deanović, J.Jernej, Školska knjiga Zagreb

DA

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Načini praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studenti imaju mogućnost preko interne ankete

dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadržaj kolegija te način i razumljivost izlaganja nastavnika.

Page 83: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Divna Goleš, mag.oec., v.pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 3

1.2. Naziv predmeta EKONOMIKA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati

P+V+S+e-učenje) 30P+15V

1.3. Suradnici - 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni On-line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment

1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa

kolegija 2.

1.5. Status kolegija (O,I) Izborni 1.10. Osuvremenjavanje ● da

1.6. Godina studija 2. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% ●

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim pojmovima ekonomike s aspekta racionalnog ponašanja neprofitnih organizacija kojima je osnovni cilj

osiguranje općih interesa te zajedničkih potreba šire društvene zajednice ili određene ciljne skupine.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema uvjeta.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Primijeniti i povezati ekonomske termine u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i stranom jeziku.

Organizirati i voditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima.

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključak na hrvatskom i stranom jeziku.

Analizirati i povezivati temeljne pojmove i primijeniti sadržaje vezane za područje ekonomije, menadžmenta, računovodstva i financija.

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case

studyje, projekte, seminare) koristeći napredne softverske alate za izradu dokumenata, prezentacija i provedbu proračuna.

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Povezati pojmove vezane za ekonomiju i ekonomiku neprofitnih organizacija

Poznavati pravni sustav neprofitnih organizacija

Komentirati ulogu i važnost organizacija koje djeluje za opće dobro

Argumentirati specifičnosti pojedinih funkcija menadžment u neprofitnom sektoru.

Na primjeru ocijeniti program rada neprofitne organizacije.

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prem

a satnici nastave

Uvod u ekonomiku neprofitnih organizacija. Ekonomika kao društvena znanost, obilježja neprofitnih organizacija. Organizacije koje djeluju za opće

dobro. Pregled pravnog okvira neprofitnih organizacija. Poslovanje neprofitnih organizacija. Procjena potreba i prioriteta neprofitnih organizacija.

Razvijanje poslovnog ponašanja neprofitnih organizacija – menadžment neprofitnih organizacija. Razvijanje poslovnog ponašanja neprofitnih

organizacija-marketing neprofitnih organizacija. Izrada programa rada neprofitnih organizacija. Imovina, financiranje i računovodstvo neprofitnih

organizacija. Izrada prijedloga proračuna troškova provedbe programa rada. Izrada prijave na natječaj za financiranje projekta. Sustavi upravljanja

kvalitetom neprofitnih organizacija. Primjer: Hrvatska turistička zajednica.

Page 84: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□ seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ timski rad

2.7. Komentari:

Svi nastavni matrijali, upute i obavijesti bit će objavljeni na

e-learning stranici kolegija.

2.8. Obveza studenata

Za uredno izvršavanje obveza i dobivanja potpisa studenti su obvezni:

- studenti su obvezni su prisustvovati na nastavi (predavanja i vježbi) od minimalno 70%

- studenti su obvezni izraditi i prezentirati pristupni rad (obraditi poslovanje neprofitnih organizacija na primjeru)

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1 Pismeni ispit 1 Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

0,5 (aktivan rad studenata na case

radovima se boduje i prikupljanjem

bodova zamjenjuje usmeni dio ispita)

Kolokviji 1 (dva položena kolokvija

zamjenjuje pismeni dio ispita)

Seminarski

rad Pristupni rad 0,5

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 0,5 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

NAČIN OCJENJIVANJA

Prisutnost na nastavi 70-76% 77-84% 85-92% 93-100%

2 boda 3 boda 4 boda 5 bodova

Pristupni rad 2 3 4 5

6 bodova 10 bodova 12 bodova 15 bodova

Pismeni ispit 2 3 4 5

25 bodova 30 bodova 35 bodova 40 bodova

Usmeni ispit 2 3 4 5

25 bodova 30 bodova 35 bodova 40 bodova

UKUPNA OCJENA 2 3 4 5

50-64% 65-79% 80-89% 90-100%

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

1. Alfirević N., i suradnici, Osnove marketinga i menadžmenta neprofitnih organiazcija, Školska knjiga,

Zagreb, 2013. (odabrana poglavlja) 2

2. Dobre R., Ekonomika poduzeća, VŠTM, Šibenik, 2005. (odabrana poglavlja) 10

Page 85: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

3. Handouti sa predavanja i vježbi dostupno na e-learnig

stranici kolegija

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. Grupa autora, Računovodstvo neprofitnih organizacija, VI izmjenjena i dopunjena naklada, RRIF,

Zagreb, 2011.

2. Meler M., Neprofitni marketing, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek,2003.

3. Zakonska regulativa (NN)

2

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

- praćenje pohađanja nastave i uspješnosti izvršenja ostalih obveza studenata

- ispitom se provjeravaju svi ishodi učenja predmeta

- studentska anketa o kvaliteti nastavnika i nastave

Page 86: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta doc. dr.sc. Dragan Zlatović, prof..v. š. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta RADNO PRAVO 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati

P+V+S+e-učenje) 45P + 15V

1.3. Suradnici 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment

1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa

kolegija II.

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjavanje DA

1.6. Godina studija II 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% X

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim pojmovima radnog prava te omogućiti razumijevanje međunarodnog radnog i europskog

radnog prava. Nadalje, cilj je osposobiti studente za sklapanje ugovora o radu te za razumijevanje i valoriziranje mjera za zaštitu

majčinstva, života, zdravlja, dostojanstva i privatnosti radnika.

Cilj kolegija je upoznati studente s problematikom pravilnika o radu te postupkom ostvarivanja prava i izvršavanja obveza iz radnog

odnosa. Nadalje, cilj kolegija je upoznati studente s načinima rješavanja radnih sporova, osposobiti ih za određivanje pojma socijalnog

prava, socijalnog slučaja i socijalnih prestacija, za razumijevanje i valoriziranje sustava socijalnog osiguranja u RH, mirovinskog i

zdravstvenog osiguranje kao i sustava zdravstvene zaštite u RH. Također, cilj je upoznati studente s posebnostima radnih odnosa

državnih i javnih službenika.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Uvjeti za upis druge godine studija.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Primjenjiti i povezati ekonomske i stručne termine iz poslovanja (u organizaciji, u poduzeću u turizmu) u pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i

najmanje dva strana jezika (engleski i/ili, njemački, i/ili talijanski)

Organizirati i voditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključaka,

Povezivati temeljne pojmove i primijeniti sadržaje vezane za područje prava radi izrade pravnih akata (ogovora, pravilnika) vezanih za poduzeće ili

organizaciju

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case study,

projekti, seminari) koristeći napredne softverske alate za izradu dokumenata, prezentacija i provedbu proračuna

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

1. Definirati i analizirati radno, socijalno i službeničko pravo, njihov odnos međusobno te odnos s drugim granama prava.

Page 87: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2. Kategorizirati vrste ugovora o radu, uređenje rednog vremena i odmora, prestanke ugovora o radu, zabrane konkurencije radnika s poslodavcem,

udruge radnika i poslodavaca, kolektivne ugovore, oblike radničke participacije, štrajkove i druge oblike industrijskih akcija, mirovinski i

zdravstveni sustavi, sustav socijalne skrbi, aktivne politike zapošljavanja i brige za nezaposlene, obiteljski dodatci i roditeljske potpore.

3. Interpretirati mjerodavno pravo i prosuditi koje je od ponuđenih pravnih rješenja je najprikladnije za rješenje određenog pravnog problema.

4. Provesti postupke utvrđivanja pravno relevantnih činjenica za rješenje određenog pravnog problema u području radnih odnosa kao i odlučivanja o

pitanjima iz područja radnog, socijalnog i službeničkog prava, te primijeniti na utvrđene činjenice relevantno pravo.

5. Koristiti različite baze podataka o pravnim izvorima, sudskoj praksi i relevantnoj pravnoj literaturi pri pripremi odluke o različitim pravnim

pitanjima.

6. Sastaviti nacrte jednostavnijih ugovora te jednostavnijih pojedinačnih i općih pravnih akata te obrazloženja tih akata iz područja radnog prava u

širem smislu.

7. Preporučiti prijedloge individualnih ugovora o radu, pojedine odluka o pravima iz radnog odnosa, prijedloge rješenja o pravima iz mirovinskog,

zdravstvenog i osiguranja za slučaj nezaposlenosti

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

1. Pojam, razvoj, načela i izvori radnog prava:

2. Zasnivanje radnog odnosa – ugovor o radu, pravilnici o radu, probni rad, privremeno zapošljavanje, obrazovanje i osposobljavanje za rad;

3. Zaštita posebnih kategorija radnika – zaštita života, zdravlja i privatnosti, zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja, zaštita radnika koji su privremeno ili

trajno nesposobni za rad, zaštita dostojanstva radnika;

4. Radno vrijeme – puno, nepuno i skraćeno radno vrijeme, prekovremeni rad, raspored radnog vremena, preraspodjela radnog vremena, noćni rad, rad u

smjenama;

5. Odmori i dopusti ;

6. Plaća i naknade plaće;

7. Naknada štete, izumi i tehnička unapređenja radnika, zabrana natjecanja radnika s poslodavcem;

8. Prestanak ugovora o radu – zakonski načini, redoviti otkaz, izvanredni otkaz, otkazni rokovi, sudski raskid, otpremnina, kolektivni višak radnika;

9. Ostvarivanje i zaštita prava radnika – odlučivanje o pravima i obvezama iz radnog odnosa, dostava odluka, sudska zaštita, teret dokazivanja, sudska

nadležnost, arbitraža i mirenje, zastara;

10. Sudjelovanje radnika u odlučivanju – radnička vijeća, skupovi radnika, predstavnik radnika u organima poslodavca;

11. Socijalni dijalog i partnerstvo – udruge radnika i poslodavaca, gospodarsko – socijalno vijeće;

12. Kolektivni radni odnosi – kolektivni ugovori, rješavanje kolektivnih radnih sporova;

13. Nadzor nad primjenom propisa o radu – upravne mjere, prekršajna odgovornost, kaznena djela protiv radnih odnosa;

14. Osnove socijalnog prava - međunarodni i domaći izvori socijalnog prava, organizacija i reforma sustava mirovinskog osiguranja u RH, organizacija

zdravstvenog osiguranja u svijetu i u RH, sustav socijalne skrbi, prava i korisnici;

15. Radni odnos državnih službenika – pravna narav, prijam u državnu službu i popunjavanje radnih mjesta, prava i obveze državnih službenika,

disciplinska odgovornost, prestanak državne službe, postupak odlučivanja o pravima, obvezama i odgovornostima iz službeničkog odnosa

2.6. Vrste izvođenja nastave:

x predavanja

- seminari i radionice

x vježbe

- obrazovanje na daljinu

- mješovito e-učenje

-terenska nastava

x samostalni zadaci

x multimedija i mreža

- laboratorij

x mentorski rad

- (ost.upisati)

2.7. Komentari:

Page 88: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.8. Obveza studenata

Predavanja se izvode kombiniranom metodom - ex cathedra/case. Teorijski nastavni program izlaže se korištenjem računalnih prezentacija i handout-a,

dok se praktični segment sadržaja prezentira kroz analizu karakterističnih slučajeva, općih akata, odluka i sudskih presuda. Studenti se upoznaju s

izradom temeljnih općih i posebnih akata iz domene radnih odnosa (ugovori o radu, pravilnici o radu, odluke o otkazu, zahtjevi za zaštitu prava i sl.).

Studenti su obvezni sudjelovati na nastavi. Redovitom studentu koji je izostao s više od 30% nastavnih sati utvrđenih studijskim programom, uskratit će

se potpis odnosno neće moći pristupiti ispitu. Uz predavanja izvode se i vježbe na kojima se samostalno i timski analizira sudska, upravna i druga radno-

pravna praksa u ovom području, skiciraju normativni akti (pravilnici, odluke, poslovnici), odluke, rješenja i drugi pojedinačni akti u ovom području,

sastavljaju sudski podnesci i jednostavni ugovori o radu i sl.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1,5 Pismeni ispit 2,5 (bez kolokvija) Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad 0,5

Esej Referat Kontinuirana provjera 0,5

Kolokviji 2,5 (bez pismenog) Seminarski rad 0,7 (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi 0,3 Usmeni ispit (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Svi studenti su dužni izraditi praktični rad, koristeći se obveznom pravnom literaturom i pravnim izvorima, uz samostalnost u korištenju drugih izvora,

sudske prakse i komentara. Studenti su obvezni prezentirati konkretnu sudsku odluku kroz analizu činjeničnog sanja i utemeljenosti rješidbe, te sastaviti

samostalno ugovor o radu uz prepoznavanje temeljnih instituta odnosno prava i obveza iz radnih odnosa, odnosno druge akte i/ili odluke iz područja

radnih odnosa. Izlaganje studenata je oblik provjere znanja kojim se pretežito provjeravaju ishodi učenja pod 1.,4., 5. i 6.

Studenti tijekom trajanja izvođenja nastave mogu pisati dva kolokvija radi provjere znanja iz dijela gradiva na koji se kolokviji odnose. Studenti koji

polože oba kolokvija s minimalnom ocjenom dovoljan imaju pravo na upis ocjene ostvarene na temelju rezultata kolokvija i seminarskog rada bez

potrebe izlaska na ispit. Isti su dužni prijaviti ispit u redovnom ispitnom roku. Studenti koji ne apsolviraju kolegij putem kolokvija polažu završni ispit

na kojemu moraju ostvariti minimalno 50% + 1 bod na pismenom ispitu. Usmenom ispitu pristupaju samo studenti s 50% bodova na pismenom ispitu

odnosno oni koji žele veću ocjenu od one ostvarene na pismenom ispitu.

Konačno vrednovanje rada studenta provjerava se na pismenom ispitu. Pismeni ispit se sastoji se od provjere razumijevanja osnovnih teorija i instituta

radnog i socijalnog prava, reproduciranje teoretskih objašnjenja i stajališta sudske prakse o pojedinim institutima radnog i socijalnog

prava, usporedbe različitih sustava radnih odnosa i socijalne sigurnosti te za njih svojstvenih pravnih instituta, demonstriranja sposobnosti primijene

relevantnih izvora prava na rješavanje određenih manje složenih pravnih pitanja i probleme te vrednovanje pojedinih pravnih rješenja s obzirom na

njihovu pravnu utemeljenost.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

Zlatović, D., Malenica, I., Novo hrvatsko radno pravo, 2. izdanje Libertin naklada, Rijeka, 2016. 10 DA

Zakon o radu DA

Zakon o europskim radničkim vijećima DA

Page 89: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata DA

Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i europskoj zadruzi (SCE) DA

Zakon o državnim službenicima

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama;

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

Zakon o mirovinskom osiguranju;

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

DA

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

Učur, M.Đ., Socijalno pravo, Informator, Zagreb, 2000.

Potočnjak, Ž., Radni odnosi državnih službenika, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2013.

Učur, M., Zlatović, D., Moslavac, B., Malenica, I., Čupurdija, M., Veliki komentar Zakona o radu,

Libertin naklada, Rijeka, 2018.

2

2

5

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Predmetno praćenje kvalitete postiže se poticanjem i provjerom aktivnog sudjelovanja studenata u

nastavnim aktivnostima, ocjenom seminarskog rada i sastavljenog ugovora o radu, ocjenom na dva

kolokvija te konačnim polaganjem ispita. Uz ovo koriste se studentske ankete, godišnji podaci HZZ-a o

zapošljavanju završenih studenata, ankete i osvrti poslodavaca, sudjelovanje studenata u radovima s

nastavnicima, sudjelovanje studenata na stručnim i znanstvenim skupovima, ALUMNI i sl.

Page 90: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta

dr. sc. Ivica Poljičak 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5

1.2. Naziv predmeta POSLOVNO KOMUNICIRANJE 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) 30P+30S

1.3. Suradnici Nema 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina), postotak

izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 2.

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjivanje x

1.6. Godina studija 2. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna programa

kolegija

Manje od 20% x

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Upoznavanje s osnovnim komunikacijskim pojmovima, oblicima i procesima. Prepoznavanje i razumijevanje komunikacijskih modela i stilova, sa svrhom

učinkovite primjene u poslovnom komuniciranju.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Srednjoškolsko četverogodišnje obrazovanje.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključak na hrvatskom i stranom jeziku

Analizirati i povezivati temeljne pojmove i primijeniti sadržaje vezane za područje ekonomije, menadžmenta, računovodstva i financija

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case

studyje, projekte, seminare) koristeći napredne softverske alate za izradu dokumenata, prezentacija i provedbu proračuna

Analizirati nove uloge organizacija, sustava, procesa, proizvoda i usluga te standarda kvalitete u poduzeću te predložiti valorizaciju novih trendova u

poduzećima i organizacijama

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz kolegija Poslovno komuniciranje mogu:

definirati oblike i procesa komunikacije

objasniti interpersonalnu komunikaciju

razlikovati i definirati verbalnu i neverbalnu komunikaciju

objasniti komunikacijske stilove

opisati različitih oblika poslovnog dopisivanja

učinkovito uporabiti elektroničku komunikaciju

definirati javni nastup

ovladati osnovnim prezentacijskim vještinama

Page 91: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJE SEMINAR

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 2 Uvodno predavanje. Općenito o komunikaciji. 1 2

2 2 Oblici i proces komunikacije 2 2 Kako prezentirati seminarski rad

3 2 Interpersonala komunikacija. 3 2 Prezentacije i obrane seminarskih radova

4 2 Poslovno komuniciranje - struktura komunikacije. 4 2 Prezentacije i obrane seminarskih radova

5 2 Djelotvorna komunikacija. 5 2 Prezentacije i obrane seminarskih radova

6 2 Neverbala komunikacija - govor tijela. 6 2 Prezentacije i obrane seminarskih radova

7 2 Komunikacijski stilovi - asertivni. 7 2 Prezentacije i obrane seminarskih radova

8 2 Komunikacijski stilovi - agresivni, submisivni. 8 2 Prezentacije i obrane seminarskih radova

9 2 Komunikacija i kultura. 9 2 Prezentacije i obrane seminarskih radova

10 2 Poslovno dopisivanje. 10 2 Prezentacije i obrane seminarskih radova

11 2 Elektronička komunikacija. 11 2 Prezentacije i obrane seminarskih radova

12 2 Odnosi s javnošću. 12 2 Prezentacije i obrane seminarskih radova

13 2 Javni nastup. Upravljanje sastankom. 13 2 Prezentacije i obrane seminarskih radova

14 2 Priprema prezentacije i prezentiranje. 14 2 Prezentacije i obrane seminarskih radova

15 2 Pregovaranje kao komunikacijska vještina. 15 2 Prezentacije i obrane seminarskih radova

2.6. Vrste izvođenja nastave:

x predavanja

x seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Nastavi se izvodi u trećem semestru (zimskom semestru) u obliku predavanja (30 sati) i seminara (30 sati) Studenti su obvezni prisustvovati nastavi na

minimalno 50% predavanja i seminara, što je uvjet za potpis.

Page 92: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1 Pismeni ispit 41 Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 4 Seminarski rad (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Studenti mogu izabrati polaganje pismenog ispita putem kolokvija (2 kolokvija) ili ispitom.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

1. Lamza-Maronić, M. i Glavaš, J. (2008.), Poslovno komunicranje, Osijek, Studio HS Internet i EFOS. 3

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. Nastavni materijali s predavanja.

2. Fox, R. (2006.), Poslovna komunikacija, Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada i Pučko otvoreno učilište

- Zagreb.

3. Reardon, K., K. (1988.), Interpersonalna komunikacija, Zagreb, Alineja.

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Vođenje evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi, kontinuirano praćenje napretka studenata

putem kolokvija. Studenti će biti upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i potrebnu literaturu.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a o

godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udruge Alumni.

1 Uspješno položena oba kolokvija u potpunosti zamjenjuju pismeni ispit.

Page 93: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta dr.sc. Frane Urem, viši predavač 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta ODABRANE TEME I TEHNOLOGIJE IZ

PODRUČJA WWW 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) 30P+60V

1.3. Suradnici Milan Hrga mag.ing. asistent 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina), postotak

izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1. razina – materijali dostupni On-line,

0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1.

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjavanje □ da

1.6. Godina studija 2. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna programa

kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Upoznati studente s teoretskim i praktičnim radom u HTML-u i CSS-u, osnovnim jezicima za obilježavanje sadržaja i izgleda na webu. Studenti će

naučiti dizajnirati i kodirati mrežne stranice te se upoznati s procesom izgradnje suvremenoga weba (od zakupa domene do finalizacije izgradnje

mrežnih stranica)

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema uvjeta.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključaka na hrvatskom i stranom jeziku

Interpretirati, riješiti i grafički prikazati rješenja iz područja matematike, statistike i informatike te primijeniti metode i tehnike istih u analizi

ekonomskih problema korištenjem naprednih sofwerskih alata

Primijeniti ključne aspekte informacijskih tehnologija (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i vođenje projekata iz područja

informacijskih tehnologija)

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Razlikovati jezike za oblikovanje mrežnih stranica (HTML 4 i 5, XHTML, CSS 2 i 3) i upoznati ih kroz njihovu teoretsku i praktičnu dimenziju te u

širem kontekstu jezika za obilježavanje (markup languages)

Napisati kod u (X)HTML-u i CSS-u i oblikovati internetsku stranicu koja će zadovoljiti uvjete W3C-validacije, suvremene kodne prikazbe znakova,

osnovnog dizajna i funkcionalnosti te standarda semantičkoga weba

Oblikovati mrežnu stranicu i rasporediti gradivne elemene na njoj u različitim tehnologijama s pomoću: tablica, okvira, rubova, pozicioniranja, plutanja i

rešetaka.

Usporediti kriterije za određivanje kvalitete mrežnih stranica (testovi za ocjenjivanje i ovjeravanje)

Procijeniti u kojem se smjeru razvija tehnologija prikaza podataka na webu kroz jezike HTML5 i CSS3

Integrirati više mrežnih stranica u mrežno središte te ih međusobno povezati apsolutnim i relativnim poveznicama

Pripremiti i optimizirati slike i fotografije za mrežnu stranicu te odabrati prikladan format

Page 94: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

Formulirati ključne riječi i postaviti metapodatke mrežne stranice

Dizajnirati vodoravni ili okomiti izbornik, prilagoditi ga sadržaju i znati ga iskodirati

Stvoriti mrežnu stranicu prilagođenu potrebama različite prikazne širine u internet pregledniku ili prema različitome mediju

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 2 Povijest i standardi weba i jezika za web 1 4 Osnove izgradnje mrežnih stranica. Tehnologije za izradu

mrežnih stranica

2 2 Osnove izgradnje mrežnih stranica.

Tehnologije za izradu mrežnih stranica 2 4 Osnovna sintaksa. Apsolutne i relativne poveznice.

3 2 Osnovna sintaksa. Apsolutne i relativne

poveznice. 3 4 Osnovna sintaksa. Apsolutne i relativne poveznice.

4 2 Uvod u HTML5. 4 4 Uvod u HTML5.

5 2 Uvod u CSS3 5 4 Uvod u CSS3

6 2 Ispitivanje kvalitete mrežnih stranica 6 4 kolokvij

7 2 Jedinice i mjere u CSS-u 7 4 Jedinice i mjere u CSS-u

8 2 Raspored elemenata na mrežnoj stranici i

osnovni dizajn 8 4 Raspored elemenata na mrežnoj stranici i osnovni dizajn

9 2 Izrada vodoravnih i okomitih izbornika 9 4 Izrada vodoravnih i okomitih izbornika

10 2 Izrada vodoravnih i okomitih izbornika 10 4 Izrada vodoravnih i okomitih izbornika

11 2 Tehnologija responzivnoga dizajna

mrežnih stranica (RWD) 11 4 Tehnologija responzivnoga dizajna mrežnih stranica (RWD)

12 2 Tehnologija responzivnoga dizajna

mrežnih stranica (RWD) 12 4 Tehnologija responzivnoga dizajna mrežnih stranica (RWD)

13 2 Slikovna navigacija i rad sa slikama 13 4

Slikovna navigacija i rad sa slikama

14 2 Validacije mrežne stranice. Mrežni fontovi

i formati. 14 4 Validacije mrežne stranice. Mrežni fontovi i formati.

15 2

Tehnologije za buduće učenje (JavaScript,

serversko orijentirani programski jezici,

SEO)

15 4 kolokvij

2.6. Vrste izvođenja nastave:

X predavanja

seminari i radionice

X vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

X samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ studije slučaja

2.7. Komentari:

Page 95: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.8. Obveza studenata

Za sve redovne studente prisustvo na nastavi (predavanja i seminara) od minimalno 50%. Izvanredni studenti nemaju obvezu prisustvovanja nastavi,

osim u slučaju kada nastava za njih nije posebno organizirana. Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u

raspravama, rješavanje studija slučajeva, izradu projektnog zadatka i sl.

Projektni zadatak mora biti pisan na računalu i mora slijediti unaprijed zadan sadržaj.Svi radovi šalju se na pregled e-mailom ([email protected]).

Studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti redovito na nastavu zbog statusa izvanrednog studenta trebaju se konzultirati sa profesorom u vrijeme

konzultacija ili putem e-maila ([email protected] ) Osim toga, obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Poželjno je o

tijeku nastave pitati studente ili profesora. Sve obavijesti o održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će objavljene na e-learning stranici kolegij, gdje

se ujedno nalaze i sve informacije o kolegiju kao i svi potrebni materijali.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 2 Pismeni ispit 1 Projekt 2

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji Seminarski rad (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 1 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Svi studenti (redovni i izvanredni) mogu birati između dvije opcije za polaganje ispita koje su pojašnjene u nastavku.

Opcija A. Izrada projektnog zadatka; Polaganje kolokvija i izlazak na usmeni ispit

Opcija B: Izrada projektnog zadatk; Izlazak na redovni ispitni rok (pismeni i usmeni ispit)

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

1. Recenzirana skripta iz kolegija, dostupno na sustavu za e-učenje Sustav za e-učenje

2. Poglavlja W3Schoolsa s e-tutorijalima o HTML-u, XHTML-u i CSS-u (dostupno na:

http://www.w3schools.com).

3. M. MacDonald, HTML5 - The Missing Manual, O'Reilly, 2014. Sustav za e-učenje

4. D.S.McFarland, CSS3 - The Missing Manual, O'Reilly, 2013. Sustav za e-učenje

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. B. Krishnamurthy, J. Rexford. "Web Protocols and Practice: HTTP 1.1, networking protocols,

caching, and traffic measurement", Addison-Wesley Pearson Education, 2001., ISBN 0-201-71088-9

2. L. Rosenfeld, P. Morville. "Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale

Web Sites", 2nd edition, O'Reilly, 2002., ISBN 0596000359

3. J. Nielsen. "Designing Web Usability : The Practice of Simplicity", New Riders Press, 1999. ISBN

156205810X

2

Page 96: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se: kroz

interaktivan rad na nastavi, vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi ,

temeljem rezultata studenata na kolokvijima i ispitima dobit će se informacije potrebne za daljnje

upute studentima u cilju povećanja efikasnosti njihova rada.

Studenti će biti upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i potrebnu literaturu.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: Studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a

godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udruge Alumni.

4. SEMESTAR

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Ivana Beljo, dipl.ing.mat. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta POSLOVNA STATISTIKA 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 30P + 30V

1.3. Suradnici Ana Perišić, dipl.ing.mat., univ.spec.oec. 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni on-line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment

1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa

kolegija 1.

1.5. Status kolegija (O,I) Obvezni (O) 1.10. Osuvremenjavanje da

1.6. Godina studija 2. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija Osposobljavanje studenata za shvaćanje, djelotvorno razumijevanje i prepoznavanje temeljnih statističkih postupaka i metoda, pružanje teorijskih

i praktičnih znanja da u svom budućem radu, samostalno i/ili organizirano razvijaju i primjenjuju stečena znanja i vještine.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema uvjeta.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Prikupiti, proračunati te grafički prikazati statističke podatke iz područja ekonomije i poslovanja korištenjem naprednih softwerskih alata te iste

komentirati i analizirati

Interpretirati poslovne i financijske izvještaje te predložiti rješenja u cilju poboljšanja financijskog poslovanja i ostvarenja dobiti

Interpretirati, riješiti i/ili grafički prikazati rješenja iz područja matematike, statistike i informatike te primijeniti metode i tehnike istih u analizi

ekonomskih problema korištenjem naprednih softwerskih alata

Page 97: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Definirati pojmove deskriptivne statistike, tablično i grafički prikazati statističke podatke, izračunati srednje vrijednosti i mjere disperzije te komenirati

dobivene izračune, provesti korelacijsku i regresijsku analizu te komentirati rješenja i donijeti zaključke o povezanosti pojava, identificirati vrstu

vremenskog niza, izračunati vrijenosti pokazatelja dinamike i iste interpretirati, procijeniti jednadžbu linearnog trenda i primijeniti je pri prognoziranju

budućih vrijenosti vremenskog niza, postaviti statističku hipotezu i provesti hi-kvadrat test

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

Predavanja:

Uvodni statistički pojmovi (4 sata), grupiranje i grafičko prikazivanje podataka (2 sata), potpune srednje vrijednosti (2 sata), položajne srednje

vrijednosti (2 sata), mjere disperzije (2 sata), standardizirano obilježje (1 sat), vremenski nizovi (3 sata), indeksni brojevi (4 sata), trend (3 sata),

korelacija i regresija (2 sata), Hi kvadrat test (2 sata), teorijske distribucije vjerojatnosti (3 sata)

Vježbe:

Uvodni statistički pojmovi (4 sata), grupiranje i grafičko prikazivanje podataka (2 sata), potpune srednje vrijednosti (2 sata), položajne srednje

vrijednosti (2 sata), mjere disperzije (2 sata), standardizirano obilježje (1 sat), vremenski nizovi (3 sata), indeksni brojevi (4 sata), trend (3 sata),

korelacija i regresija (2 sata), Hi kvadrat test (2 sata), teorijske distribucije vjerojatnosti (3 sata)

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□ seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Obveza za sve redovne studente je minimalno 70% prisustvovanja na nastavi (predavanja i vježbe) a za izvanredne studente minimalno 50%. Studenti su

dužni na predavanja i vježbe nositi kalkulator i pregled formula. Obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Sve obavijesti o

održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će objavljene naweb stranici Veleučilišta u šibeniku i e-learning stranici kolegija, gdje se ujedno nalaze i

sve informacije o kolegiju kao i nastavni materijali i popis literature.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 0,5 Pismeni ispit 3,5 (bez kolokvija) Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera 0,5

Kolokviji 3,5 (bez pismenog) Seminarski rad Problemski zadatak

Aktivnosti u nastavi 0,5 Usmeni ispit 1 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Studenti tijekom održavanja kolegija imaju pravo izlaska na dva kolokvija. Na svakom kolokviju trebaju ostvariti minimalno 50% bodova kako bi mogli

pristupiti usmenom dijelu ispita. Studenti koji nisu uspješno položili jedan od kolokvija, imaju pravo izaći na popravni kolokvij. Ukoliko studenti ne

polože kolokvije imaju mogućnost polaganja putem pismenog ispita, u kojem trebaju ostvariti minimalno 50% bodova kako bi ostvarili pravo izlaska na

usmeni dio ispita. Nakon uspješno položenog dijela ispita putem kolokvija ili pismenog studenti izlaze na usmeni dio ispita, na kojem se utvrđuje

završna ocjena. Završna ocjena formira se na temelju ponderirane sume bodova ostvarenih na nastavi, pismenom ispitu ili kolokviju i usmenom ispitu.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Dumičić, K. i suradnici (2011) Poslovna statistika. Zagreb: Element (odabrana poglavlja) 5

Page 98: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

Šošić I., Primijenjena statistika, Školska knjiga, Zagreb, 2004. 12

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

Nastavni materijali s predavanja i vježbi Dostupni na e-learning

stranici kolegija

Boban, M. i Mečev, D. (2011.) Poslovna statistika, Veleučilište u Šibeniku, recenzirana skripta On -line izdanje dostupno na

e-learning stranici kolegija

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Vođenje evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi, interaktivan rad na nastavi, kontinuirano praćenje napretka studenata putem kolokvija.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a o godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete

poslodavca i udruge Alumni.

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta mr.sc. Danijel Mileta, dipl.ing., v.pred 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta ELEKTRONIČKO POSLOVANJE 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 45P + 15S

1.3. Suradnici 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1

1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjavanje NE

1.6. Godina studija II. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% x

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija Osnovni cilj nastavnog procesa je upoznati studente sa mogućnostima i vidovima elektronskog poslovanja te prednostima koje isto pruža. Nadalje, cilj

nastavnog procesa je potaknuti poduzetničke kompetencije kod studenata u domeni koje pružaju ICT tehnologije.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Studenti će moći: samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključaka; koristiti metode planiranja, organiziranja

vođenja i kontrole na primjerima iz prakse te analizirati problem i predložiti odgovarajuća rješenja problemskih situacija; razviti timske i interpersonalne

vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case studyje, projekte, seminare) koristeći softverske

alate za izradu dokumenata i prezentacija; primijeniti ključne aspekte informacijskih tehnologija, prepoznati i rangirati sigurnosne prijetnje te odabrati i

primijeniti odgovarajuće protumjere u zaštiti informacijskog sustava.

Page 99: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Sudenti će moći: kategorizirati sustave za bežični prijenos podataka i analizirati njihove benefite, planirati projektnim pristupom, raščlaniti zloćudne

programe, predložiti modele e-poslovanja, kritički prosuditi kvalitetu ERP-a, predložiti i na pravi način prezentirati sustave e-poslovanja, te upotrijebiti

e-bankastvo.

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA: Uvod u e-poslovanje (3h), Internet i intranet (3h), Bežični prijenos podataka (3h), Informacijski sustav u poslovanju (3h), Upravljanje

odnosima s klijentima (3h), Strategija i modeli e-poslovanja (3h), Projektni menadžment (3h), Portali i sjedišta na webu (3h), e-Marketing (3h), e-

Bankarstvo (3h), e-Novac (3h), Sigurnost e-poslovanja (6h), e-Hrvatska (3h), Rezimiranje tematskih jedinica (3h)

SEMINARI: 1.kolokvij (2h), Izrada e-projekta/seminara (6h), 2.kolokvij (2h), Prezentacije e-projekata/seminarskih radova (5h)

2.6. Vrste izvođenja nastave:

x predavanja

x seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata Redovni studenti trebaju nazočiti nastavi i polagati kolokvije.

Izvanredni studenti trebaju polagati kolokvije

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1.5 Pismeni ispit 1 (bez kolokvija) Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 1 (bez pismenog

ispita) Seminarski rad 1.5 Literatura 1

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 1 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Redovni studeni za visoku nazočnost na nastavi dobivaju bodove (70-79% -> 5b, 80-89% -> 7b, 90-100% -> 10b). Svi studenti pišu i brane seminarski

rad koji se ocjenjuje/boduje (dovoljan -> 15b, dobar -> 20b, vrlo dobar -> 25b, izvrstan -> 30b). Svi studenti polažu dva kolokvija i svaki se ocjenjuje,

gdje pozitivne ocjene nose bodove (dovoljan -> 8b, dobar -> 10b, vrlo dobar -> 13b, izvrstan -> 15b). Da bi se pristupilo usmenom dijelu ispita potrebno

je prvo položiti pismeni ispit kod kojeg pozitivne ocjene nose bodove (dovoljan -> 15b, dobar -> 20b, vrlo dobar -> 25b, izvrstan -> 30b) ili biti

oslobođen istog kroz kolokvije. Na usmenom dijelu ispita pozitivne ocijene nose bodove (dovoljan -> 15b, dobar -> 20b, vrlo dobar -> 25b, izvrstan ->

30b). Redovni studenti mogu skupiti maksimalno 100b, a izvanredni. Ukupna ocjena kolegija se tvori u ovisnosti o ukupnom skupljenom broju bodova:

(50-64,9%max.b -> dovoljan, 65-79,9%max.b -> dobar, 80-89,9%max.b -> vrlo dobar, 90-100%max.b -> izvrstan)

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

1. Mileta, D. „Elektroničko poslovanje“, VUŠ (skripta) free copy

2. Panian, Ž. : "Elektroničko trgovanje", Sinergija, Zagreb 1

3. Panian, Ž. : "Odnosi s klijentima u e-poslovanju", Sinergija, Zagreb 2

4. Spremić, M. : "Menadžment i elektroničko poslovanje", Narodne novine, Zagreb 1

Page 100: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. May, P. : "Mobile Commerce", Cambridge University Press, Cambridge

2. Raina, K., Harsh, A. : "mCommerce security: a beginner's guide", McGrawHill/Osborne

3. Chaffey, D. : "E-Business and e-Commerce Management", Financial Times/Prentice Hall

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se kroz

interaktivan rad. Vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi te dobivenim

informacijama o napretku studenata putem kolokvija dobit će se informacije potrebne za daljnje

upute studentima u cilju povećanja efikasnosti njihova rada. Studenti će biti upućeni u svoja prava i

obveze te metode rada i potrebnu literaturu. Tu su i studentska anketa, ankete udruge Alumni i

praćenje godišnjih podataka s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o stanju zaposlenosti studenata.

Page 101: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta mr.sc. Ivan Livaja, predavač 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 3

1.2. Naziv predmeta UVOD U BAZE PODATAKA 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) 30P+30V

1.3. Suradnici dr.sc. Frane Urem, viši predavač 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina), postotak

izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni On-line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1.

1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjavanje □ da

1.6. Godina studija 3. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna programa

kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Upoznavanje razvoja baza podataka u oblikovanju poslovnih procesa

Usvojiti i proširiti znanja iz područja:

Oblikovanje relacijskih baza podataka

Upravljanje bazam podataka

Izrade E-R modela

Savladati osnove SQL jezika

Usvajanje znanja, tehnika za rad sa bazama podataka

Cilj predmeta je upoznati studente da razumiju razvoj baza podataka u oblikovanju poslovnih procesa kako bi samostalno mogli sudjelovati u izradi

aplikacija

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema uvjeta.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključaka na hrvatskom i stranom jeziku

Analizirati nove uloge organizacija, sustava, procesa, proizvoda i usluga te standarda kvalitete u poduzeću te predložiti valorizaciju novih trendova u

poduzećima i organizacijama

Evaluirati dizajn baze podataka u skladu s poslovnim zahtjevima i instalirati i primijeniti alate za njihovo upravljanje

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Razumjeti temeljne pojmove iz relacijskog modela i relacijske algebre. Samostalno postaviti ER model podataka za zadani projektni zadatak. Kreirati

osnovne upite u SQL jeziku. Konstruirati SQL upite s ograničavanjem rezultata. Povezati više podatkovnih tablica pomoću SQL upita. Sortirati i

grupirati podatke dobivene upitom. Razumijevanje konceptualnih i izvedbenih osnova baza podataka. Upoznati sustave za upravljanje bazama podataka.

Oblikovati relacijski modela baza podataka. Izvesti optimizaciju relacijskog modela podataka.Razumjeti osnovni i složeni upiti u bazi podataka.

Page 102: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 2 Uvod (povijest, pregled DBMS rješenja) 1 2 Uvod (povijest, pregled DBMS rješenja)

2 2 Uvod u SQL jezik 2 2 Uvod u SQL jezik

3 2 Uvod u SQL jezik 3 2 Uvod u SQL jezik

4 2 Relacijski model i normalizacija podataka 4 2 Relacijski model i normalizacija podataka

5 2 Relacijski model i normalizacija podataka 5 2 Relacijski model i normalizacija podataka

6 2 Modeliranje podataka korištenjem E-R

modela 6

2 Modeliranje podataka korištenjem E-R modela

7 2 Modeliranje podataka korištenjem E-R

modela 7

2 1. kolokvij

8 2 SQL naredbe za stvaranje i izmjene baze

podataka 8

2 SQL naredbe za stvaranje i izmjene baze podataka

9 2 Ostali objekti SQL jezika 9 2 Ostali objekti SQL jezika

10 4 Sustavi za upravljanje bazama podataka

(DBMS)-Gostujuće predavanje 10

2 Sustavi za upravljanje bazama podataka (DBMS)

11 2 CASE alati i razvojna okruženja za rad u

bazama podataka– Visual Studio 11

2 CASE alati i razvojna okruženja za rad u bazama podataka

12 2 CASE alati i razvojna okruženja za rad u

bazama podataka 12

2 CASE alati i razvojna okruženja za rad u bazama podataka

13 2 CASE alati i razvojna okruženja za

izvještajanje 13

2 2. kolokvij

14 2 Uvod u XML 14 2 Uvod u XML

15 2 Obrana i prezentacija seminara, ponavljanje

kolokvija 15

2 Obrana i prezentacija seminara, ponavljanje kolokvija

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□seminari i radionice

X vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□studije slučaja

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Za sve redovne studente prisustvo na nastavi (predavanja i seminara) od minimalno 50%. Izvanredni studenti nemaju obvezu prisustvovanja nastavi,

osim u slučaju kada nastava za njih nije posebno organizirana.

Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u raspravama, rješavanje studija slučajeva, izradu projektnog

zadatka i sl.

Studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti redovito na nastavu zbog statusa izvanrednog studenta trebaju se konzultirati sa profesorom u vrijeme

konzultacija ili pute e-maila ([email protected])

Page 103: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

Osim toga, obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Poželjno je o tijeku nastave pitati studente ili profesora. Sve obavijesti

o održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će objavljene na e-learning stranici kolegij, gdje se ujedno nalaze i sve informacije o kolegiju kao i svi

potrebni materijali.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 0,5 Pismeni ispit 1,5 (bez kolokvija) Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 1,5 (bez pismenog) Seminarski rad (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi 0,5 Usmeni ispit 0,5 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Svi studenti (redovni i izvanredni) mogu birati između dvije opcije za polaganje ispita koje su pojašnjene u nastavku.

Opcija A. Polaganje ispita putem kolokvija

Da bi ostvarili pravo polaganja ispita putem kolokvija, od studenata se očekuje da:

aktivno sudjeluju na nastavi (rješavaju studije slučaja, vježbe i kratke zadaće),

Opcija B. Izlazak na redovni ispitni rok (pismeni i usmeni ispit).

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

1. I. Livaja, Uvod u baze podataka, Veleučilište u Šibeniku, 2016.

2. Krešimir Fertalj (FER/ZPM/GRZ): Uvod u baze podataka – Tehnički fakultet Rijeka - ak.g. 2004/05.

3. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management; T. M.

Connolly, C. E. Begg; Addison Wesley; 2004

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1.A First Course in Database Systems; J. D. Ullman, J. Widom; Prentice-Hall; 2007; ISBN:

9780136006374

2. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management; T. M.

Connolly, C. E. Begg; Addison Wesley; 2004

3. An Introduction to Database Systems, 8th Edition; C.J. Date; Addison Wesley

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se:

kroz interaktivan radna nastavi,

vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi ,

temeljem rezultata studenata na kolokvijima i ispitima dobit će se informacije potrebne za daljnje upute

studentima u cilju povećanja efikasnosti njihova rada.

Studenti će biti upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i potrebnu literaturu.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: Studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a o

godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udrugeAlumni.

Page 104: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Dr.sc. Ana Vukičević, v.pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta PODUZETNIŠTVO 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) 45P + 30S

1.3. Suradnici Nema 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina), postotak

izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1. razina – materijali dostupni On-

line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1.

1.5. Status kolegija (O,I) I

1.10. Osuvremenjavanje x

1.6. Godina studija 2. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna programa

kolegija

Manje od 20% x

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Upoznati studente sa sektorom malog i srednjeg poduzetništva, prepoznati prednosti i nedostatke poduzetništva te spoznati značaj poduzetništva u

cjelokupnom gospodarskom razvoju. Nadalje, cilj nastavno procesa te razviti poduzetničke kompetencije kod studenata kroz samostalnu izradu

poslovnog projekta.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Organizirati i voditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključak na hrvatskom i stranom jeziku

Koristiti metode planiranja, organiziranja, vođenja i kontrole na primjerima iz prakse te analizirati problem i predložiti odgovarajuća rješenja

problemskih situacija

Analizirati i povezivati temeljne pojmove i primijeniti sadržaje vezane za područje ekonomije, menadžmenta, računovodstva i financija

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case

studyje, projekte, seminare) koristeći napredne softverske alate za izradu dokumenata, prezentacija i provedbu proračuna

Osmisliti i ekonomski valorizirati poduzetničke ideje, događaje, projekte, proizvode i usluge u timu te isti/iste prezentirati

Analizirati i povezivati temeljne pojmove i primijeniti sadržaje vezane za područje ekonomije, menadžmenta, računovodstva i financija

Interpretirati poslovne i financijske izvještaje te predložiti rješenja u cilju poboljšanja financijskog poslovanja i ostvarenja dobiti

Page 105: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Od studenta se na kraju nastave očekuje da će primijeniti procjenu poslovne zamisli i samostalne izrade poduzetničkih projekata te razlikovati pozitivne

i negativne strane poduzetničke zbilje. Nadalje, očekuje se da će analizirati financijske izvještaje te rangirati dobre poduzetničke ideje te razviti i

preispitati poduzetničke kompetencije te ilustrirati značaj poduzetnika i preporučiti daljnje korake u edukaciji poduzetnika.

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 3 Uvodno predavanje

1 2 Pravila pisanja Poslovnog plana te način prezentiranja

Poslovnog plana; podjela tema

2 3 Poduzetnik i poduzetništvo

2 2 Opis poduzetničke ideje te operativni sažetak projekta

3 3 Poduzetničke osobine 3 2 Tržišni podaci projekta

4 3 Poduzetnička infrastruktura 4 2 Tehničko-tehnološki opis projekta

5 3 Pravni ustroj biznisa 5 2 Menadžment projekta

6 3 Malo poduzetništvo

6 2 Marketing projekta

7 3 Obiteljsko poduzetništvo 7 2 Financijski podaci projekta

8 3 Inovacijsko i uslužno poduzetništvo 8 2 Financijski podaci projekta

9 3 Trgovačko poduzetništvo 9 2 Financijski podaci projekta

10 3 Poduzetnički menadžment

10 2 Financijski podaci projekta

11 3 Poduzetničke strategije 11 2 Ocjena učinkovitosti projekta

12 3 Strategije kupnje prava 12 2 Prezentacije Poslovnih planova

13 3 Poduzetnički projekt 13 2 Prezentacije Poslovnih planova

14 3 Poduzetnička zbilja

14 2 Prezentacije Poslovnih planova

15 3 Svjetska poduzetnička iskustva 15 2 Prezentacije Poslovnih planova

2.6. Vrste izvođenja nastave: x predavanja

□ seminari i radionice

x samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

2.7. Komentari:

Page 106: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.8. Obveza studenata

Obveza za sve redovne studente je minimalno 70% prisustvovanja na nastavi (predavanja i seminari). Izvanredni studenti nemaju obvezu prisustvovanja

nastavi. Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u grupnim izradama studija slučaja, grupnoj raspravi i sl.

Studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti redovito na nastavu zbog statusa izvanrednog studenta trebaju se konzultirati sa profesorom u vrijeme

konzultacija ili putem e-maila ([email protected] ).

Obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Sve obavijesti o održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će objavljene na e-

learning stranici kolegija, gdje se ujedno nalaze i sve informacije o kolegiju kao i nastavni materijali i popis literature.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave Pismeni ispit 0.5 Seminarski rad (prilikom polaganja

kolegija putem kolokvija)

Eksperimentalni rad Istraživanje 2 Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 1 Seminarski rad 2 (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 0.5 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Studenti moraju izvršiti sve obveze izrade i prezentacije seminarskog rada te dobiti pozitivnu ocjenu seminarskog rada kako bi zadovoljili uvjete izlaska

na pismeni ispit.

Studenti imaju mogućnost polaganja kolegija i putem kolokvija. Uvjet izlaska na 1. kolokvij je min. 60 % prisustva na nastavi. Pravo izlaska na 2.

kolokvij je uspješno položen 1. kolokvij. Ponavljanja kolokvija nema.

Završna ocjena studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena aktivnosti studenata na predavanjima, pismenog i usmenog dijela ispita te

ocjene 2 kolokvija. Studenti koji ne polože kolegij putem kolokvija, imaju pravo izlaska na pismeni ispit i ukoliko ga polože pristupaju usmenom dijelu

ispita na kojem se zatim formira završna ocjena.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

1. Kuvačić, N. Poduzetnička biblija, Split, 2005. 3 ne

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

- ne

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

- kroz interaktivan rad na nastavi,

- vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi ,

- temeljem rezultata studenata na kolokvijima i ispitima

- studentska anketa

Page 107: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Ivana Bratić, prof., v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 3

1.2. Naziv predmeta POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 4 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) 30 sati predavanja + 15 sati vježbi

1.3. Suradnici / 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina), postotak

izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 2.

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 3.

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjavanje da

1.6. Godina studija 2. godina 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna programa

kolegija

Manje od 20% x

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Cilj kolegija Poslovni engleski jezik 4 jest nadograditi naučene jezične strukture s novim vokabularom i sintaktičkim strukturama engleskog jezika iz

poslovnog okruženja vezanog za svijet businessa i globalnih kretanja te poboljšati usmenu i pismenu komunikaciju na engleskom jeziku.

Cilj kolegija jest isto tako upoznati studente s multikulturalnom raznolikošću na europskoj i globalnoj razini te razviti kompetencije i vještine koje će

ih na to pripremiti; vještine aktivnog slušanja, pregovaranja, telefoniranja, govorenja u javnosti kroz održavanje Power point prezentacija, no i

općenito; predstavljanje sebe slijedeći kodeks kulturnog ponašanja.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

(Poznavanje Engleskog jezika na minimalno B1 razini)

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Nakon uspješno savladanog kolegija Poslovni engleski jezik 4, student će moći:

Usporediti i povezati ekonomske termine u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i engleskom jeziku

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case

studyje, projekte, seminare, Power Point prezentacije) na engleskom jeziku

Organizirati rad u timu te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima na englekom jeziku

Analizirati temeljne pojmove vezane za područje ekonomije, menadžmenta, računovodstva i financija na engleskom jeziku i znati ih povezati s

inačicama na hrvatskom jeziku

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključak na hrvatskom i engleskom jeziku

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Nakon uspješno savladanog kolegija Poslovni engleski jezik 4, student će znati:

1. Pravilno svojim riječima parafrazirati osnovne pojmove na engleskom jeziku iz poslovno-ekonomskog riječnika obrađene za vrijeme trajanja

kolegija Poslovni engleski jezik 4 te unati dati korektnu inačicu na hrvatskom jeziku

Page 108: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2. Kritički izraziti i obrazložiti svoje mišljenje na engleskom jeziku po pogledu jedne od tema obrađene za vrijeme trajanja kolegija

3. Preispitati, izdvojiti i kategorizirati svoja saznanja vezana za određenu tematiku putem izvođenja aktivnosti brainstorminga na neku unaprijed

zadanu temu

4. Timski istražiti neku temu po vlastitom odabiru koristeći se relevantnom literaturom na engleskom jeziku te

5. Osmisliti, kreirati i javno izložiti na engleskom jeziku Power Point prezentaciju

6. Razviti način poboljšavanja svoje vještine slušanja u poslovnom okruženju

7. Primijeniti tehnike poslovnog pregovaranja

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija Poslovni engleski jezik 4 student će razumjeti i moći prepričati na engleskom jeziku sve teme obrađene za

vrijeme trajanja nastave iz navedenog kolegija te će za iste znati izrazizi vlastito mišljenje.

Nadalje, znat će kako se organizirati za timski rad i podjelu uloga kod istraživanja neke teme i njene pripreme za predstavljanje u javnosti pred svojim

kolegama u vidu Power Point prezentacije. To podrazumijeva sakupljanje materijala, obrađivanje podataka odnosno pretraživanje relevantne stručne

literature na engleskom jeziku, organiziranje istih u smislene cjeline (kao na primjer osmišljavanje nekog turističkog proizvoda).

Student će naučiti na koji način poboljšati mogućnost aktivnog slušanja. Znat će zaključiti na koji način voditi telefonski razgovor te obraniti svoj stav

po pogledu poslovnog pregovaranja pazeći pri tom na poslovnu etiketu i pravila poželjnog poslovnog ponašanja.

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA VJEŽBE ISHODI UČENJA NA RAZINI NASTAVNE

JEDINICE

Tematska jedinica Tematska jedinica

1. Management styles

Different aspects of

Management styles (discussion)

Student će znati točno objasniti razlike između pojmova koji se odnose na različite

stilove menadžmenta, znat će koristiti pridjeve koji se odnose na kvalitete u

menadžmentu. Nove engleske izraze student će znati parafrazirati na engleski jezik.

2. How to make a good

presentation

How to start a presentation with

an impact

Signposting a presentation

Putting yourself into your

listener's shoes

Student će znati kako izraditi uspješnu prezentaciju što podrazumijeva; kako

ostaviti dobar dojam, što izbjegavati, a što pak ugraditi u početak prezenacije,

kako organizirati svoju prezentaciju u smislene cjeline, kako se staviti na mjesto

slušatelja.

3. Team building

Listening activity; An

interview with a

founder of a team

building company

Resolving conflict

Students' presentations

Student će znati objasniti što je tim, kako funkcioniraju uspješni timovi, koja je

uloga lidera u timu te s kojom se vrstom komunikacijskih problema ljudi na poslu

najčešće susreći i kako izbjeći takvu vrstu problema.

Svaki od studenata će znati individualno, ili u grupi od dvoje, predstaviti neku

temu u vidu prezentacije svojim kolegama.

4. Case study:

Motivating the sales

team

Case study:

Motivating the sales team

Studenti će se znati snaći u okviru aktivnosti „case study“. Znat će, unutar grupe

od 3-5 studenata iznaći rješenje problema te prodiskutirati načine na koji tim može

postići bolji rezultat unutar projekta zadanog u zadatku koji se razmatra kroz

aktivnost case studiya.

5. Raising finance

Reading: No more easy

money

Students' presentations

Student će znati objasniti pojam „finance“ na engleskom jeziku kao i ostalu

terminologiju koja će se obraditi u okviru nastavne jedinice, a vezanu za gore

navedeni pojam.

Page 109: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

Svaki od studenata će znati individualno, ili u grupi od dvoje, predstaviti neku

temu u vidu prezentacije svojim kolegama.

6. Negotiating

Students' presentations

Student će znati samostalno obrazložiti osnovne pojmove i procese vezane za

pojam poslovnog pregovaranja na engleskom jeziku.

Svaki od studenata će znati individualno, ili u grupi od dvoje, predstaviti neku

temu u vidu prezentacije svojim kolegama.

7. REVISION C REVISION C

1. Kolokvij

Od studenta se traži da se zna snaći u pisanom testu po pogledu novog vokabulara

i izraza, što podrzumijeva; popunjavanje rečenica točnim riječima, identificiranje

sinonima za engleski vokabular, adekvatno prevođenje na engleski jezik zadanih

rečenica poslovnog konteksta, prezentiranje svog mišljenja na neku od zadanih

tema u okviru studija.

8. Customer service

Reading: Customer

service is changing the

world

Complaints

Students' presentations

Studenti raspravljaju o faktorima i važnosti službe za korisnike odnosno službe za

brigu o potrošačima. Naučit će nove idiomske izraze i novi vokabular vezan za

pojam „customer service“. Studenti vježbaju i mogućnost razumijevanja kroz

slušanje i gledanje intervjua s menadžerom jednog top restorana.

Studenti održavaju prezentacije svojih ideja odnosno određenog turističkog

proizvoda.

9. Active listening

Dealing with customer

complaints

Studenti će naučiti koje tehnike i ponašanja koristiti kako bi poboljšali svoju

sposobnost aktivnog slušanja, kako se staviti na mjesto slušatalja, kako

kontrolirati konverzaciju. Znat će objasniti koje su se promjene dogodile u

posljednjih nekoliko godina po pitanju odnosa s potrošačima.

10. Crisis management

Dealing with crisis

Listening

Reading

Studentae se potiče na rad u grupi. Traži se da raspravljaju o raznim načinima

nošenja s kriznim situacijama. Kroz jezične vježbe usvajaju nove izraze i novi

vokabular. Kroz vježbu slušanja te odgovarajući na unaprijed postavljena pitanja,

vježbaju mogućnost razumijevanja audivizualnog materijala.

11. Mergers and

acquisitions

Describing mergers and

acquisitons

Reading activity:

Acquiring a green business

Student će znati definirati pojam „mergers“ i „acquisitions“, kao i popratnu

terminologiju koja se vezuje za ta dva pojma. Znat će parafrazirati nove izraze i

upotrijebiti ih u govoru i pisanju na engleskom jeziku.

12. Making acquisitons

Listening activity

Expressing prediction and

probability

Kroz vježbu slušanja te odgovarajući na unaprijed postavljena pitanja, vježbaju

mogućnost razumijevanja audivizualnog materijala.

U sklopu jezičnog pregleda, kroz niz ponuđenih zadataka, od studenata se traži da

točno upotrijebe izraze s kojim se nešto predviđa ili predpostavlja. Na taj se način

ponavljaju već stečena znanja te se ista nadograđuju novim jezičnim strukturama.

13. Case study

„Rinnovar International“

Case study

Studenti će se znati snaći u okviru aktivnosti „case study“. Znat će analizirati,

ocijeniti i opravdati svoj stav po pogledu prednosti i nedostataka kompanija koje

Page 110: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

se odluče proširiti na druga tržišta. Znat će izabrati riješenje i obraniti svoj stav po

pitanju istoga te sve to uobličiti u kratko izvješće (report).

14. Telephoning

Telephoning (simulation)

Student će znati koje su radnje potrebne za voditi telefonski razgovor na

engleskom jeziku.

15. REVISION D

REVISION D

2.Kolokvij

Od studenta se traži da se zna snaći u pisanom testu po pogledu novog vokabulara

i izraza, što podrazumijeva; popunjavanje rečenica točnim riječima, identificiranje

adekvatnih sinonima za engleski vokabular, prevođenje na engleski jezik zadanih

rečenica poslovnog konteksta te odgovaranje na osnovna pitanja vezana za

tematiku obrađenu za vrijeme trajanja kolegija.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

x predavanja

x seminari i radionice

x vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

X samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

Nastava se provodi u obliku interaktivne nastave i samostalnog učenja. Interaktivna

nastava podrazumijeva ativno sudjelovanje studenta u nastavi u smislu slušanja

sudio-vizualnog materijala, slušanja izvornih govornika, analiziranja, diskutiranja i

individualnog izlaganja kao i objašnjavanja pročitanog teksta na stranom jeziku.

Analizom i obradom teksta te slušanjem izvornih govornika usvaja se vokabular,

stručna frazeologija te savladava sintaksa engleskog jezika što je jedan od

preduvjeta za stvaranje kompletnije slike engleskog jezika. Studente se potiče na

aktivno sudjelovanje u nastavi kao i na kreativnost kako bi što prirodnije usvajali

gramatičku i sintaktičku strukturu jezika te stekli samopouzdanje i sigurnost za

njegovu praktičnu primjenu.

2.8. Obveza studenata

Redoviti studenti imaju obvezu dolaska na nastavu u iznosu od najmanje 70% nastavnih sati. Izvanredni studenti imaju obvezu dolaska na nastavu u

iznosu od najmanje 30% nastavnih sati. Ukoliko studenti ne ispune uvjet dolaska na nastavu, bit će im uskraćen potpis na kraju semestra.

Isto tako, studenti koji budu redovno pohađali nastavu, imat će mogućnost prisustvovati kolokvijima, dok studenti koji ne budu redovni na nastavi, takvu

mogućnost neće imati.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 0,5 Pismeni ispit 1 Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 0,50 Seminarski rad 0,50 (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 0,50 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Kao što je navedeno u točki 2.7, pod dijelom Komentari, budući da se nastava provodi u kombinaciji s interaktivnom nastavom i samostalnim učenjem,

a što podrazumijeva aktivno sudjelovanje studenta u nastavi, vrednovanje od strane nastavnika se provodi već tijekom same nastave u smislu aktivnog

sudjelovanja studenta.

Aktivno sudjelovanje u kolegiju Poslovni engleski jezik IV najviše se ogleda u individualnom prezentiranju tema na engleskom jeziku kroz pisanje eseja,

diskutiranje na nastavi (na engleskom jeziku), rješavanjem jezičnih vježbi koje se studentu ponude na početku svakog nastavnog sata kao „worming up

activity“ gdje studenti osvježvaju prethodno naučeno znanje kako bi ga mogli povezati u zajedničku cjelinu s novim gradivom. Isti princip vježbe se

Page 111: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

ponavlja nakon uvođenja nove cjeline; studentima bivaju dani materijali (handouts) koje oni tada analiziraju i/ili ispunjavaju. Kasnije slijedi čitanje

odnosno usmena verifikacija. Tom metodom nastavnik za vrijeme svake nastavne jedinice dobiva uvid u znanje studenta odnosno u njegovo sudjelovanje

u nastavi. Način provjere su dakle, zadatci, vježbe čitanja, prevođenja i razumijevanja te slušanja izvornih govornika (kroz audiovizulane materijale).

Samostalno učenje se provjerava kroz izlaganje tema kroz Power Point prezentaciju na engleskom jeziku.

Osim ovog praćenja studentove aktivnosti, kao formalan vid provjeravanja znanja, organiziraju se dva kolokvija, preko kojih student (ukoliko ostvari

minimalan broj bodova) imaja mogućnost proći pismeni dio ispita iz kolegija Poslovni engleski jezik 4 te pristupiti usmenom cijelu ispita.

Usmeni dio ispita podrazumijeva usmenu verifikaciju napisanoga u pismenom dijelu (kolokviji ili pismeni ispit), te odgovaranje na pitanja vezana za

tematiku koja je obrađena za vrijeme trajanja kolegija.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

Upper Intermediate English Course Book MARKET LEADER (Third edition) , D. Falvey, D. Cotton,

S. Kent, Pearson Longman (2011) 1 DA

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. Upper Intermediate English Practice File MARKET LEADER (Third edition), Pearson Longman

2. Essential Business Grammar and Usage, Business English, MARKET LEADER, Peter Strutt,

Pearson Longman

3. Fifty ways to improve your business English, Ken Taylor, Summertime Publishing Limited, 2006

DA

DA

DA

1

1

1

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje izlaznih

znanja, vještina i kompetencija

Studentima je preko interne ankete omogućeno ocjenjivanje rada nastavnika i cjelokupne nastave

kolegija; davanje primjedbi kao i prijedloga.

Page 112: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Goran Crnica, prof. v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 3

1.2. Naziv predmeta POSLOVNI NJEMAČKI IV 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 30+15+0

1.3. Suradnici / 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 3.

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjavanje x□

1.6. Godina studija 1. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je dogradnja jezičnih struktura, leksika i gramatike. Posebna pažnja se pridaje usavršavanju tehnika čitanja, razumijevanja, pisanja i

govorenja u oblasti turizma i menadžmenta. Nastoji se koristiti vokabular struke. Nastavom stranog jezika se nastoji uvesti studente u nove sustave

komunikacije te omogućiti njihovo lakše i izravnije uključivanje u svjetske događaje i upoznavanje sa elementima kulture i civilizacije naroda

njemačkog govornog područja. Učenje stranog jezika je u skladu s težnjom za očuvanjem bogatstva različitosti mnogojezične Europe kao i sa

poticanjem razvijanja kulture dijaloga i civilizacije.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Odslušan kolegij Poslovni njemački jezik III.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Studenti bi trebali:

Primijeniti i povezati ekonomske termine u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i stranom jeziku

Organizirati i voditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključak na hrvatskom i stranom jeziku

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case

studyje, projekte, seminare) koristeći napredne softverske alate za izradu dokumenata i prezentacija

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Nakon uspješno savladanog kolegija Poslovni njemački jezik 3, studenti će:

Upotrebljavati dio općih jezičnih kompetencija na razini A2 i dio na razini B1 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (CEF)

Razumjeti osnovne pojmove iz stručne terminologije na njemačkom jeziku vezane za poslovanje

Prepoznavati i primijeniti osnovne gramatičke strukture na tekstovima i zadatcima

Pisati poslovne dopise i kratke eseje

Slušati i čitati tekstove u područjima koja su obrađena tijekom nastave

Analizirati, interpretirati i kritički prosuditi stručne tekstove obrađene na kolegiju

Analizirati, vrednovati iznesene stavove te izraziti vlastite stavove

Page 113: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

Komunicirati na osnovnoj razini na stranom jeziku u okviru tema kolegija

- razumjeti i prihvaćati višejezičnost i multikulturalnost

- razvijati timski rad, ali i samostalno izvršavanje zadataka

- pospješiti odgovornost prilikom izvršavanja zadataka

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 2 Das ist Kroatien 1 1 Artikelgebrauch

2 2 Kroatische Nationalparks 2 1 Präposition mit Dativ

3 2 Zagreb, die Hauptstadt Kroatiens 3 1 Passiv

4 2 Opatija, die Wiege des Kroatischen

Tourismus 4 1 Relativpronomen

5 2 Dubrovnik 5 1 Temporalsätze

6 2 Split 6 1 Komparativsätze

7 2 Zadar 7 1 Kausalsätze

8 2 Šibenik

Wiederholung 8 1

Vergleichssätze

Test

9 2 Pula 9 1 Infinitiv mit zu

10 2 Bestandteile des Geschäftsbriefs,

Rundschreiben 10 1 Infinitiv ohne zu

11 2 Anfrage 11 1 Wunschsätze

12 2 Anfrage, Angebot 12 1 Temporalsätze

13 2 Reservierung, Allotment 13 1 Relativsätze

14 2 Abrechnung 14 1 Dass-sätze

15 2 Reklamation

Wiederholung 15 1

Konditionalsätze

Test

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□ seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Redovni studenti obvezni su pohađati nastavu minimalno 70%, što je uz izradu domaće zadaće uvjet

za dobivanje potpisa. Redovni studenti koji s pozitivnom ocjenom polože oba kolokvija i steknu pravo na potpis

(pohađanje nastave - minimalno 70% i izrada domaće zadaće) imaju pravo izaći na usmeni dio ispita na prvom

Page 114: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

redovnom ispitnom roku.

Izvanredni studenti obvezni su pohađati jezične vježbe. Izvanredni studenti obvezni su konzultirati predavača o dodatnom domaćem radu ili prezentaciji

kako bi nadoknadili izostanak s predavanja.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1 Pismeni ispit 0,5 Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji Seminarski rad Domaći rad 0,5

Aktivnosti u nastavi 0,5 Usmeni ispit 0,5 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sadržaja kolegija. Posebno se uzima u obzir vrednovanje studenta tijekom samog nastavnog

procesa pri čemu se usmjerava posebna pažnja na aktivno sudjelovanje studenta u nastavi kao i njegovo prezentiranje pisanog rada koji student izrađuje

za domaću zadaću. Završni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

Blažević, Nevenka: Deutsch in Hotellerie und Tourismus, Školska knjiga, Zagreb, 1998.

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

www.goethe.de

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Načini praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studenti imaju mogućnost preko interne ankete

dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadržaj kolegija te način i razumljivost izlaganja nastavnika.

Page 115: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Ivana Bratić, prof., v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 3

1.2. Naziv predmeta POSLOVNI TALIJANSKI JEZIK 4 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) 30 sati predavanja i 15 sati vježbe

1.3. Suradnici / 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina), postotak

izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 3.

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 3.

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjavanje x

1.6. Godina studija 2. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna programa

kolegija

Manje od 20% x

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je da student usavrši pismenu i usmenu komunikaciju na talijanskom. Cilj je i da student samostalno može sastaviti esej o nekoj od tema

obrađenih za vrijeme trajanja kolegija te samostalno može izraziti svoje mišljenje i u govornom obliku na talijanskom jeziku. Obogaćivanjem

sintaktičkih struktura, postiže se usvajanjem novih gramatičkih jedinica, a vokabular se obogaćuje čitanjem specijaliziranih tekstova i slušanjem

audiovizualnog materijala. Studenta se isto tako usmjerava ka usvajanju vještina za nošenje s kulturološkim različitostima te upoznavanje s talijanskim

nasljeđem i stilom života.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Poznavanje talijanskog jezika na B1 razini.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Nakon uspješno savladanog kolegija Poslovni talijanski jezik 4, student će moći:

Usporediti i povezati terminologiju u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i talijanskom jeziku

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka na

talijanskom jeziku

Organizirati rad u timu te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima na talijanskom jeziku

Analizirati temeljne pojmove vezane za područje turizma, ekonomije, menadžmenta, računovodstva i financija na talijanskom jeziku i znati ih povezati s

inačicama na hrvatskom jeziku

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključak na hrvatskom i talijanskom jeziku

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Nakon uspješno savladanog kolegija Poslovni talijanski jezik 4, student će znati:

Opisati i primijeniti u rečenicama složena glagolske srukture u talijanskom jeziku

Objasniti razliku (ustanoviti sličnosti i razlike) u korištenju talijanskih stručnih izraza u odnosu na hrvatski jezik

Pravilno svojim riječima parafrazirati osnovne pojmove na talijanskom jeziku obrađene za vrijeme trajanja kolegija te znati dati korektnu inačicu na

hrvatskom jeziku

Kritički izraziti i obrazložiti svoje mišljenje na talijanskom jeziku po pogledu jedne od tema obrađene za vrijeme trajanja kolegija (u govornom i

pisanom obliku)

Page 116: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

Timski istražiti neku temu po vlastitom odabiru koristeći se relevantnom literaturom na engleskom jeziku

Osmisliti, kreirati i javno izložiti na engleskom jeziku Power Point prezentaciju

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija Eposlovni talijanski jezik 4, student će moći u pisanom i govornom izričaju upotrijebiti nove glagolske strukture iz

talijanskog jezika. Znati će ih prepoznati u tekstu i pravilno upotrijebiti u sintaksi.

Nadalje, ista će glagolska vremena znati slobodno koristiti u pisanom tekstu kao i u usmenom izričaju na talijanskom jeziku.

Bit će u stanju protumačiti, na talijanskom jeziku, pojmove vezane za kulturu i turizam, a sve s ciljem postizanja bolje komunikacije na talijanskom

jeziku.

Nadalje, znat će kako se organizirati za timski rad i podjelu uloga kod istraživanja neke teme i njene pripreme za predstavljanje u javnosti pred svojim

kolegama u vidu Power Point prezentacije. To podrazumijeva sakupljanje materijala, obrađivanje podataka odnosno pretraživanje relevantne stručne

literature na talijanskom jeziku, organiziranje istih u smislene cjeline (kao na primjer osmišljavanje nekog turističkog proizvoda ili predstavljanje

turističke ponude nekog kraja).

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA VJEŽBE ISHODI UČENJA NA RAZINI NASTAVNE JEDINICE

(Tematska jedinica) (Tematska jedinica)

Introduzione del soggetto

dello studio

Esercizi, lettura e comprensione

Student se upoznaje s gradivom kolegija. Izvode se vježbe čitanja i razumijevanja,

odgovaranja na pitanja od strane nastavnika, slušanje audiovizualnog materijala

turističkog sadržaja i posanje eseja kao provjeravanje razumijevanja.

Le presentazioni negli

incontri di lavoro

La cultura italiana (esercizi di

ascolto e comprensione)

Student će znati na koji će način pristupiti formalnom upoznavanju u sklopu

talijanskog poslovnog okruženja.

Studenti će kroz aktivnosti kao što je „roleplay“ znati se formalno predstaviti i

započeti konverzaciju.

Come rapportarsi nell'ambito

lavorativo Conversazione

Student će znati postaviti se u poslovnom okruženju u smislu komunikacije na

talijanskom jeziku kroz niz situacija koje improviziraju za vrijeme nastave.

Appuntamenti d'affari

Come iniziare e finire un contatto

telefonico

Student će zanti osnove vezane za pitanje vođenja telefonskog razgovora na

talijanskom jeziku; koje izraze koristiti, kako organizirati konverzaciju i kako

uspostaviti pozitivan odnos.

Impiegato di agenzia di viaggi

Come presentare una destinazione

turistica

Student će znati predstaviti jednu turističku destinaciju po izboru na talijanskom

jeziku, vodeći računa o korištenju točnog vokabulara i rečeničnih struktura.

Il passato remoto Esercizi, lettura, scrittura Student će znati oblikovati glagole u passato remoto. Znat će ga prepoznati u

tekstu i pravilno koristiti u rečenicama na talijanskom jeziku.

Il congiuntivo presente

(La forma e uso)

Gli esercizi con il congiuntivo

presente

Student će znati koristiti konjuktiv prezenta u rečenicama u pisanom i usmenom

obliku.

Znat će ga prepoznati u tekstu i pravilno koristiti u rečenicama na talijanskom

jeziku.

Page 117: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

Il congiuntivo passato

Gli esercizi con il congiuntivo

passato

e il congiuntivo presente

Student će znati formirati i koristiti najprije u pismenom,a onda i u usmenom

obliku rečenice s konjuktivom. Znat će razlikovati korištenje konjuktiva prezenta i

prošlog konjuktiva. Znat će objasniti razliku koju konjuktiv u rečenici izražava.

Il congiuntivo imprefetto

Gli esercizi con il congiuntivo:

presente, passato e il congiuntivo

imprefetto

Student će znati točno korisititi glagole u konjuktivu imperfekta.

Znat će osnovne upotrebe konjuktiva imperfekta.

La verifica I

La verifica I

Kolokvij

Od studenta se traži da se zna snaći u pisanom testu u smislu točnog korištenja

naučenih gramatičkih struktura.

Prenotazioni

Come prenotare un viaggio

turistico o chiedere le

informazioni su un soggiorno

all'estero

Student će znati formirati upit vezan za neko trističko putovanje. Znat će točno

koristiti specijalizirani vokabular i rečeničnu strukturu.

La descrizione del prodotto

truistico Esercizi, l'ascolto e la scrittura

Studenti će znati sastaviti esej na temu predstavljanja nekog turističkog proizvoda,

iznijeti svoje mišljenje i zapažanja.

Le presentazioni I Esercizi Student će znati izraditi i predstaviti prezentaciju na talijanskom jeziku.

Le presentazioni II Esercizi Student će znati izraditi i predstaviti prezentaciju na talijanskom jeziku.

La reverifica II

La verifica II

Kolokvij

Od studenta se traži da priloži presentaciju i eseje koje je radio za vrijeme trajanja

kolegija te se kroz usmeno ispitivanje o temama obrađenima za vrijeme nastave,

formira ocjena iz kolegija.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

x predavanja

□ seminari i radionice

x vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

x terenska nastava

x samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

Nastava se provodi u obliku interaktivne nastave i samostalnog učenja.

Interaktivna nastava podrazumijeva ativno sudjelovanje studenta u nastavi u

smislu slušanja sudio-vizualnog materijala, slušanja izvornih govornika,

analiziranja, diskutiranja i individualnog izlaganja kao i objašnjavanja pročitanog

teksta na stranom jeziku. Analizom i obradom teksta te slušanjem izvornih

govornika usvaja se vokabular, stručna frazeologija te savladava sintaksa

engleskog jezika što je jedan od preduvjeta za stvaranje kompletnije slike

engleskog jezika. Studente se potiče na aktivno sudjelovanje u nastavi kao i na

kreativnost kako bi što prirodnije usvajali gramatičku i sintaktičku strukturu jezika

te stekli samopouzdanje i sigurnost za njegovu praktičnu primjenu.

2.8. Obveza studenata

Redoviti studenti imaju obvezu dolaska na nastavu u iznosu od najmanje 70% nastavnih sati. Izvanredni studenti imaju obvezu dolaska na nastavu u

iznosu od najmanje 30% nastavnih sati. Ukoliko studenti ne ispune uvjet dolaska na nastavu, bit će im uskraćen potpis na kraju semestra.

Isto tako, studenti koji budu redovno pohađali nastavu, imat će mogućnost prisustvovati kolokvijima, dok studenti koji ne budu redovni na nastavi, takvu

mogućnost neće imati.

Pohađanje nastave 0,50 Pismeni ispit 1 Projekt

Page 118: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad 0,25

Esej 0,25 Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 0,50 Seminarski rad (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 0,50 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Kao što je navedeno u točki 2.7, pod dijelom Komentari, budući da se nastava provodi u kombinaciji s interaktivnom nastavom i samostalnim učenjem,

a što podrazumijeva aktivno sudjelovanje studenta u nastavi, vrednovanje od strane nastavnika se provodi već tijekom same nastave u smislu aktivnog

sudjelovanja studenta.

Aktivno sudjelovanje u kolegiju Poslovni talijanski jezik IV najviše se ogleda u individualnom prezentiranju tema na engleskom jeziku kroz pisanje

eseja, diskutiranje na nastavi (na engleskom jeziku), rješavanjem jezičnih vježbi koje se studentu ponude na početku svakog nastavnog sata kao

„worming up activity“ gdje studenti osvježvaju prethodno naučeno znanje kako bi ga mogli povezati u zajedničku cjelinu s novim gradivom. Isti princip

vježbe se ponavlja nakon uvođenja nove cjeline; studentima bivaju dani materijali (handouts) koje oni tada analiziraju i/ili ispunjavaju. Kasnije slijedi

čitanje odnosno usmena verifikacija. Tom metodom nastavnik za vrijeme svake nastavne jedinice dobiva uvid u znanje studenta odnosno u njegovo

sudjelovanje u nastavi. Način provjere su dakle, zadatci, vježbe čitanja, prevođenja i razumijevanja te slušanja izvornih govornika (kroz audiovizulane

materijale). Samostalno učenje se provjerava kroz izlaganje tema kroz Power Point prezentaciju na engleskom jeziku.

Osim ovog praćenja studentove aktivnosti, kao formalan vid provjeravanja znanja, organiziraju se dva kolokvija, preko kojih student (ukoliko ostvari

minimalan broj bodova) imaja mogućnost proći pismeni dio ispita iz kolegija Poslovni talijanski jezik 4 te pristupiti usmenom cijelu ispita.

Usmeni dio ispita podrazumijeva usmenu verifikaciju napisanoga u pismenom dijelu (kolokviji ili pismeni ispit), te odgovaranje na pitanja vezana za

tematiku koja je obrađena za vrijeme trajanja kolegija.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

L'ITALIANO IN AZIENDA, Giovanna Pelizza, Marco Mezzadri; GUERRA EDIZIONI, 2003

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. L'Italiano per gli affari, Bonacci Editore, 2000

2. Dizionario italiano- croato, M. Deanović, J. Jernej, Školska knjiga Zagreb

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Studentima je preko interne ankete omogućeno ocjenjivanje rada nastavnika i cjelokupne nastave

kolegija; davanje primjedbi kao i prijedloga.

Page 119: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Dijana Mečev, univ.spec.oec. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 4

1.2. Naziv predmeta EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 45P + 15V

1.3. Suradnici Jelena Žaja, mag.oec. 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni on-line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1.

1.5. Status kolegija (O,I) Izborni (I) 1.10. Osuvremenjavanje da

1.6. Godina studija 2. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Upoznati studente s teorijama i istraživanjima vezanim uz ekonomiju javnog sektora, te im omogućiti:

razumijevanje i analizu ekonomije javnog sektora i pripadajućih ekonomskih i društvenih kontroverzi;

razumijevanje i analizu ne samo ekonomskih, već i društvenih, političkih i kulturnih aspekata ekonomije javnog sektora, te kako oni utječu na

gospodarstvo, ali i na svakodnevni život pojedinca.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema uvjeta.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Primijeniti i povezati ekonomske termine u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i stranom jeziku.

Organizirati i voditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima.

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključak na hrvatskom i stranom jeziku.

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case

study-e, projekte, seminare) koristeći napredne softverske alate za izradu dokumenata, prezentacija i provedbu proračuna.

Analizirati i povezivati temeljne pojmove i primijeniti sadržaje vezane za područje ekonomije, menadžmenta, računovodstva i financija.

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Definirati sve kategorije i obilježja važna uz javni sektor.

Kritički vrednovati i prepoznati složene čimbenike djelovanja javnog sektora.

Grupirati i opisati kategorije odrednica ekonomije javnog sektora.

Kategorizirati načine rješenja gospodarskih i socijalnih problema kroz mjere ekonomije javnog sektora.

Analizirati probleme i mjere ekonomije javnog sektora.

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

Predavanja:

Upoznavanje studenata s kolegijem, obvezama i načinom rada (1 sat), javni sektor (3 sata), teorija javnog izbora (3 sata), javna potrošnja (3 sata), javna

dobra (3 sata), javi prihodi (5 sati), javni rashodi (3 sata), porezna terminologija (3 sata), državni porezi (3 sata), županijski porezi (2 sata), gradski/općinski

Page 120: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

porezi (2 sata), zdravstveno osiguranje (3 sata), mirovinsko osiguranje (3 sata), analiza troškova i koristi (3 sata), javni dug (3 sata), bankrot države (2

sata)

Vježbe:

Javni sektor (1 sat), teorija javnog izbora (1 sat), javna potrošnja (1 sat), javna dobra (1 sat), javi prihodi (1 sat), javni rashodi (1 sat), porezna terminologija

(1 sat), državni porezi (1 sat), županijski porezi (1 sat), gradski/općinski porezi (1 sat), zdravstveno osiguranje (1 sat), mirovinsko osiguranje (1 sat),

analiza troškova i koristi (1 sat), javni dug (1 sat), bankrot države (1 sat) .

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□ seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Za sve redovne studente obavezno je prisustvo na nastavi (predavanja i vježbi) od minimalno 70%, a za izvanredne studente 50%.

Obaveza je svih studenata izraditi i prezentirati seminarski rad.

Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u raspravama, rješavanje studija slučajeva, izradu zadatka i sl.

Obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Sve obavijesti o održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će objavljene na e-

learning stranici kolegija, gdje se ujedno nalaze i sve informacije o kolegiju kao i nastavni materijali i popis literature.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1,5 Pismeni ispit 2* Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Eseji 1 Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji Seminarski rad 0,5 Problemski zadatak 1

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Studenti na predavanjima pišu eseje i rješavaju problemske zadatke. Konačna ocjena formira se na temelju rezultata postignutih pisanjem eseja i

rješavanjem problemskog zadatka (*što u potpunosti zamjenjuje pisani dio ispita) i izradom i izlaganjem seminarskog rada, ili klasičnim polaganjem

pismenog ispita i uspješnom izradom i obranom seminarskog rada.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost

putem ostalih

medija

Rosen, H.S. (1999) Javne financije, Institut za javne financije, Zagreb

Šimurina, N. i sur. (2012) Javne financije u Hrvatskoj, Ekonomski fakultet Zagreb (odabrana poglavlja)

5

DA

Ministarstvo financija, Porezna uprava (2012) Hrvatski porezni sustav. Zagreb: MFIN, PU DA

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

Nastavni materijali s predavanja i vježbi

Dostupni na e-

learning stranici

kolegija

Page 121: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Vođenje evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi, interaktivan rad na nastavi, kontinuirano praćenje napretka studenata putem kolokvija.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a o godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete

poslodavca i udruge Alumni.

5. SEMESTAR

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Željko Deković, mag.oec., viši pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta FINANCIJSKI MENADŽMENT 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) 45P+30V

1.3. Suradnici Jelena Žaja, mag.oec., asistent 1.9. Razina primjene e-učenja (1., 2., 3. razina), postotak

izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1. razina – materijali dostupni

On-line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1.

1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjavanje □ da

1.6. Godina studija 3. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna programa

kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

- Upoznati studente s osnovnim konceptima modernog financijskog menadžmenta kroz predavanja, diskusije u učionici, poslovne slučajeve i rješavanje

projektnog zadatka tako da nakon završetka kolegija svaki student zna kako treba pristupiti osnovnim problemima iz financijskog menadžmenta i gdje

trebaju potražiti dodatne informacije za rješavanje složenih pitanja koji se pojavljuju u praksi u svakodnevnom poslovanju.

- Upoznati studente s pojmom korporativnog financiranja, njegovom ulogom u poslovanju kompanije i proširiti im temeljna znanja iz područja:

vremenske preferencije novca;

mjerenja financijskog rizika u funkciji cijene kapitala;

tržišta novca i tržište kapitala, tokova sredstava u poslovnim procesima i međuovisnosti upravljanja imovinom i obvezama te načinima njihova

financiranja;

analize financijskog poslovanja poslovnih subjekata;

elemenata financijskog i investicijskog planiranja;

osnova financijske efikasnosti investicijskih projekata;

financiranja poslovanja vrijednosnim papirima s posebnim težištem na obveznice i dionice te ocjene opravdanosti ulaganja u financijske instrumente na

tržištu novca i kapitala;

financiranja poslovanja vlastitim kapitalom;

temeljnih zakonitosti korištenja dugova, strukture kapitala i politike dividendi.

Page 122: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema uvjeta.

Kolegij Financijski menadžment je u korelaciji s istim kolegijima na svim Veleučilištima i Sveučilištima u Hrvatskoj.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Organizirati i voditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima.

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključaka.

Analizirati i povezivati temeljne pojmove i primijeniti sadržaje vezane za područje računovodstva i financija.

Interpretirati poslovne i financijske izvještaje te predložiti rješenja u cilju poboljšanja financijskog poslovanja i ostvarenja dobiti.

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Očekuje se da će student nakon odslušanog kolegija Financijski menadžment moći:

Definirati osnovne pojmove i zadatke financijskog menadžmenta;

Objasniti vremensku preferenciju novca;

Izmjeriti prinos i financijski rizik portfelja vrijednosnih papira te objasniti odnos rizika i prinosa;

Protumačiti financijske odnose poduzeća s okolinom: stanovništvom, državom, inozemstvom, financijskim institucijama i financijskim tržištem;

Objasniti temeljna obilježja i specifičnosti financijskog upravljanja u hotelijerskim poslovnim subjektima;

Objasniti pravilo financijske poluge te njeno djelovanje na profitabilnost poslovnih subjekata;

Izraditi horizontalnu i vertikalnu analizu financijskih izvještaja i analizu financijskim pokazateljima na primjeru poslovnog subjekta;

Primijeniti metode neto sadašnju vrijednost, razdoblje povrata, internu stopu prinosa, indeks profitabilnosti i ocijeniti prihvatljivost ulaganja u

investicijski projekt;

Ocijeniti vrijednost vlasničkih i dužničkih vrijednosnih papira putem pripadajućih modela (vrijednost za razdoblje držanja, modeli sadašnje vrijednosti

dividendi, vrednovanje kuponskih obveznica, obveznica bez kupona, određivanje prinosa obveznica).

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 3

Uvod u kolegij i izvedbeni plan nastave.

Uvodno predavanje – temeljni pojmovi odrednice

financijskog menadžmenta

1 2 Uvod u vježbe

2 3 Rizik, bilanca kao izvor financijskih informacija 2 2 Rizik

3 3 Financijski izvještaji 3 2 Analiza financijskih izvještaja

4 3 Ciljevi, svrha i metode analize fin. izvještaja

4 2 Analiza financijskih izvještaja financijskim pokazateljima

5 3 Pokazatelji financijske analize, primjeri i

tumačenja 5 2

Analiza financijskih izvještaja financijskim pokazateljima

(nastavak)

6 3 Pravila i načela financiranja, likvidnost i

solventnost 6 2 Izrada projektnog zadatka

7 3 Menadžment kratkotrajnom imovinom 7 2 Obrtna sredstva

8 3 Financijsko planiranje i metode ocjene isplativosti

kapitalnih ulaganja 8 2 Ponavljanje za kolokvij

9 3 Poslovno bankarstvo i procjena kreditne

sposobnosti poduzeća 9 2 1. kolokvij

Page 123: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

10 3 Vrijednosni papiri, mjenica i ček 10 2 Metode ocjene kapitalnih ulaganja

11 3 Osiguranje financijskih sredstava i kratkoročno

financiranje 11 2 Metode ocjene kapitalnih ulaganja (nastavak)

12 3 Srednjoročno i dugoročno financiranje – pojmovi

i praktična primjena 12 2

Izvori financiranja i trošak kapitala; Multiplikacija

depozita

13 3 Obilježja i specifičnosti financijskog upravljanja

u hotelijerskim poslovnim subjektima 13 2 Vrednovanje obveznica

14 3 Financiranje vlastitim kapitalom 14 2 Vrednovanje dionica

15 3 Financiranje vrijednosnim papirima / potpisi

Podjela potpisa 15 2 2. kolokvij

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□ seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ studije slučaja

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Za sve redovne studente prisustvo na nastavi (predavanja i vježbe) od minimalno 70%, za izvanredne studente 50%.

Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u raspravama, rješavanje studija slučajeva, izradu projektnog

zadatka i sl.

Pozitivno ocijenjen projektni zadatak.

Projektni zadatak mora biti pisan računalom i mora slijediti unaprijed zadan sadržaj.

Svi radovi šalju se na pregled e-mailom ([email protected] ; [email protected] )

Studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti redovito na nastavu zbog statusa izvanrednog studenta trebaju se konzultirati sa profesorom u vrijeme

konzultacija ili pute e-maila ([email protected]; [email protected] )

Osim toga, obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Poželjno je o tijeku nastave pitati studente ili profesora. Sve obavijesti

o održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će objavljene na e-learning stranici kolegija, gdje se ujedno nalaze i sve informacije o kolegiju kao i svi

potrebni materijali.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1,5*/1,5** Pismeni ispit 2** Projekt 0,5*

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad 0,5**

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 4* Seminarski rad (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 2** (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Svi studenti (redovni i izvanredni) mogu birati između dvije opcije za polaganje ispita koje su pojašnjene u nastavku.

Opcija A. Polaganje ispita putem kolokvija

Da bi ostvarili pravo polaganja ispita putem kolokvija, od studenata se očekuje da:

- aktivno sudjeluju na nastavi (rješavaju studije slučaja, vježbe i kratke zadaće),

- te izrade projektni zadatak (upute u nastavku).

Page 124: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

Projektni zadatak izrađuje se u timovima od 3 člana. Opis projektnog zadatka

Rad se sastoji od 3 dijela, a temelji se na podacima jednog poduzeća koje će svaki tim dobiti. Radi se o poduzeću koje ima potencijal za rast.

Za poduzeće je potrebno napraviti sljedeće:

Financijsku analizu i analizu rizičnosti poslovanja (za zadnje 3 godine poslovanja poduzeća), a po uzoru na analizu napravljenu na

predavanjima/vježbama.

Predložiti jedan potencijalni projekt koje bi poduzeće moglo pokrenuti, ukratko ga opisati, te napraviti projekciju računa dobiti i gubitka i cash flow-a

projekta, godišnje za idućih 7-10 godina, za 3 scenarija (optimističan, realističan, pesimističan).

Izračunati neto sadašnju vrijednost, internu stopu povrata i diskontirano vrijeme povrata (za svaki scenarij). Deadline za predaju projekata

Projekti se predaju elektronski na e-mail adresu [email protected]

Deadline je PREDZADNJI TJEDAN NASTAVE – 14 tjedan

Literatura: Možete koristiti svu literaturu koja je stavljena na e-learningu.

Napomena: ukoliko student ne položi prvi kolokvij nema pravo izlaska na drugi kolokvij, ali može završiti Projektni zadatak te u tom slučaju ne treba

pisati Praktični rad.

Opcija B. Izlazak na redovni ispitni rok (pismeni i usmeni ispit)

Ako se studenti ne odluče aktivno zalagati na nastavi i izrađivati projektni zadatak, ili ne polože kolokvij tada izlaze na redovni ispitni rok. Uvjet za

izlazak na redovni ispitni rok je izrada praktičnog rada (ukoliko su studenti napisali i dobili pozitivnu ocjenu iz projektnog zadatka tada ne pišu praktični

rad) opsega 10 stanica sljedećeg sadržaja (rok za predaju ovog rada je zadnji tjedan nastave – putem e-maila ([email protected] ;

[email protected]):

1. Teorijski uvod (1 stranica)

2. Glavni dio – primjena teorijskih principa na praktičnom primjeru (7 – 8 stranica)

3. Zaključak (1 stranica)

4. Literatura

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka

u knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

1. Vidučić Lj., Pepur S., Šimić M., Financijski menadžment, IX izdanje, RRIF Plus d.o.o., Zagreb, 2015.

(odabrana poglavlja) 5

2. Deković, Ž., Analiza financijskog poslovanja hotelijerskih poduzeća, Veleučilište u Šibeniku,

Šibenik, 2016. (odabrana poglavlja). 0 Da

3. Deković, Ž., Žaja J., Zbirka zadataka iz financijskog menadžmenta, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik,

2018. 0 Da

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. Van Horne, J. C., Wachowicz, J.M.: Osnove financijskog menadžmenta, IX. Izdanje, Mate d.o.o.,

Zagreb, 2002. 3

2. Brealley, R., Myers, S., Marcus, A..: Fundametals of Corporate Finance, McGraw Hill, 2008. 0

3. Financial Management: Concepts and Applications, Plus NEW, MyFinance Lab with Pearson eText

-- Access Card Package, Stephen Foerster, Prentice Hall, 2014. 0

Page 125: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se:

kroz interaktivan rad na nastavi,

vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi ,

temeljem rezultata studenata na kolokvijima i ispitima dobit će se informacije potrebne za daljnje upute

studentima u cilju povećanja efikasnosti njihova rada.

studenti će biti upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i potrebnu literaturu.

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta mr.sc. Ivan Livaja, predavač 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta BAZE PODATAKA 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) 45P+45V

1.3. Suradnici dr.sc. Frane Urem, viši predavač 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina), postotak

izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni On-line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1.

1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjavanje □ da

1.6. Godina studija 3. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna programa

kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Upoznavanje razvoja baza podataka u oblikovanju poslovnih procesa

Usvojiti i proširiti znanja iz područja:

Oblikovanje relacijskih baza podataka

Upravljanje bazam podataka

Logičko i fizičko oblikovanje baza podataka

Konceptualno modeliranja i normalizacije

Izrada aplikacija

Upravljanje i održavanje baze podataka

Usvajanje znanja , tehnika za rad sa bazama podataka

Cilj predmeta je upoznati studente da razumiju razvoj baza podataka u oblikovanju poslovnih procesa kako bi samostalno mogli sudjelovati u izradi

aplikacija

Page 126: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema uvjeta.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Evaluirati dizajn baze podataka u skladu s poslovnim zahtjevima i instalirati i primijeniti alate za njihovo upravljanje

Primijeniti ključne aspekte informacijskih tehnologija (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i vođenje projekata iz područja

informacijskih tehnologija)

Organizirati i voditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključaka na hrvatskom i stranom jeziku

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Student će uspješno razviti logički, relacijski i fizički model baze podataka. Dizajnirati normaliziranu bazu podataka. Upravljati ugrađenim funkcijama u

SQL jeziku. Organizirati i optimizirati bazu podataka koristeći indekse. Raditi s transakcijama i pohranjenim procedurama. Student će samostalno

analizirati i riješiti postavljeni zadatak koji je zasnovanovan na bazi podataka.

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 3 Sustave za upravljanje bazom podataka. 1 3 Sustave za upravljanje bazom podataka.

2 3 Arhitektura sustava za upravljanje bazom

podataka. Modeli podataka/Terenska nastava 2 3

Arhitektura sustava za upravljanje bazom podataka. Modeli

podataka.

3 3

Pregled baza podataka: relacijske baze

podataka, relacijsko/objektne baze podataka,

temporalne baze podataka, objektno-orijentirane

baze podataka.

3 3

Pregled baza podataka: relacijske baze podataka,

relacijsko/objektne baze podataka, temporalne baze podataka,

objektno-orijentirane baze podataka.

4 3

Pregled baza podataka: relacijske baze

podataka, relacijsko/objektne baze podataka,

temporalne baze podataka, objektno-orijentirane

baze podataka.

4 3

Pregled baza podataka: relacijske baze podataka,

relacijsko/objektne baze podataka, temporalne baze podataka,

objektno-orijentirane baze podataka.

5 3 Relacijski model i normalizacija podataka 5 3 Relacijski model i normalizacija podataka

6 3 Zavisnosti u relacijskim bazama podataka 6 3 Zavisnosti u relacijskim bazama podataka

7 3 Ključ relacijske sheme. Entitetski integritet.

Vanjski ključ. Referencijali integritet. 7 3 1. kolokvij

8 3 Ključ relacijske sheme. Entitetski integritet.

Vanjski ključ. Referencijali integritet. 8 3

Ključ relacijske sheme. Entitetski integritet. Vanjski ključ.

Referencijali integritet.

9 4 Izgradnja ERA dijagrama na temelju

specifikacije zahtjeva.-Gostujuće predavanje 9 3 Izgradnja ERA dijagrama na temelju specifikacije zahtjeva. .

10 3 Izgradnja ERA dijagrama na temelju

specifikacije zahtjeva. . 10 3 Izgradnja ERA dijagrama na temelju specifikacije zahtjeva. .

11 3 Implementacija baze podataka na temelju

dijagrama 11 3

Implementacija baze podataka na temelju dijagrama.

Page 127: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

12 3 Implementacija baze podataka na temelju

dijagrama. 12 3

Implementacija baze podataka na temelju dijagrama.

13 3 Izgradnja formi (WEB sučelja) za rad s

implementiranom bazom 13 3 2. kolokvij

14 3 Izgradnja formi (WEB sučelja) za rad s

implementiranom bazom 14 3

Izgradnja formi (WEB sučelja) za rad s implementiranom

bazom

15 3 Obrana i prezentacija seminara 15 3 Obrana i prezentacija seminara, ponavljanje kolokvija

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□seminari i radionice

X vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□studije slučaja

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Za sve redovne studente prisustvo na nastavi (predavanja i seminara) od minimalno 50%. Izvanredni studenti nemaju obvezu prisustvovanja nastavi,

osim u slučaju kada nastava za njih nije posebno organizirana.

Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u raspravama, rješavanje studija slučajeva, izradu projektnog

zadatka i sl.

Izrađen, prezentiran i pozitivno ocijenjen seminarski rad.

Projektni zadatak moraju biti pisani računalom i moraju slijediti unaprijed zadan sadržaj.

Svi radovi šalju se na pregled e-mailom ([email protected])

Studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti redovito na nastavu zbog statusa izvanrednog studenta trebaju se konzultirati sa profesorom u vrijeme

konzultacija ili pute e-maila ([email protected]

Osim toga, obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Poželjno je o tijeku nastave pitati studente ili profesora. Sve obavijesti

o održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će objavljene na e-learning stranici kolegij, gdje se ujedno nalaze i sve informacije o kolegiju kao i svi

potrebni materijali.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1 Pismeni ispit 3 (bez kolokvija) Projekt 0,5

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 3(bez pismenog) Seminarski rad (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi 0,5 Usmeni ispit 1 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Svi studenti (redovni i izvanredni) mogu birati između dvije opcije za polaganje ispita koje su pojašnjene u nastavku.

Opcija A. Polaganje ispita putem kolokvija

Da bi ostvarili pravo polaganja ispita putem kolokvija, od studenata se očekuje da:

aktivno sudjeluju na nastavi (rješavaju studije slučaja, vježbe i kratke zadaće),

Projektni zadatak obuhvaća izradu projekta samostalno. Studentu će biti dodijeljen projektni zadatak. Cilj izrade projektnog zadatka je poticanje

studenata na inovativno i kreativno promišljanje, a ne kopiranje postojećih rješenja. Primjenom teorije izložene na predavanjima i vježbama, studenti

izrađuju skraćeni projektni plan koji obuhvaća:

Projektni memorandum nalazi se na e-learning stranici kolegija. Projekti se prezentiraju od 13- 15. tjednu nastave, na način da se izradi kratka

prezentacija u Powerpointu u trajanju od 10 minuta.

Page 128: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

Napomena: ukoliko student ne položi prvi kolokvij nema pravo izlaska na drugi kolokvij, ali može završiti i obraniti Projektni zadatak.

Opcija B. Izlazak na redovni ispitni rok (pismeni i usmeni ispit) uz uvjet da je izradio i prezentirao projektni zadatak (upute u nastavku).

Ako se studenti ne odluče aktivno zalagati na nastavi i izrađivati projektni zadatak ili ne polože kolokvij tada izlaze na redovni ispitni rok. Uvjet za

izlazak na redovni ispitni rok je pozitivno ocijenjen seminarski/projektni rad (što je ujedno i uvjet za potpis iz kolegija).Rok za predaju ovog projekta je

13. tjedan nastave – putem e-maila ([email protected] )

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

1. Nastavni materijali na e-learning sustavu VUŠ-a za kolegij : Baze podataka

2. www.msdn.com, Microsoft portal za razvoj programske podrške

3. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management; T. M.

Connolly, C. E. Begg; Addison Wesley; 2004

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1.A First Course in Database Systems; J. D. Ullman, J. Widom; Prentice-Hall; 2007; ISBN:

9780136006374

2. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management; T. M.

Connolly, C. E. Begg; Addison Wesley; 2004

3. An Introduction to Database Systems, 8th Edition; C.J. Date; Addison Wesley

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se:

kroz interaktivan radna nastavi,

vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi ,

temeljem rezultata studenata na kolokvijima i ispitima dobit će se informacije potrebne za daljnje upute

studentima u cilju povećanja efikasnosti njihova rada.

Studenti će biti upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i potrebnu literaturu.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: Studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a o

godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udrugeAlumni.

Page 129: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta mr.sc. Ivan Livaja, predavač 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 4

1.2. Naziv predmeta UPRAVLJANJE INFORMACIJSKIM

USLUGAMA 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) 30P+30V

1.3. Suradnici dr.sc. Frane Urem, viši predavač 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina), postotak

izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1. razina – materijali dostupni On-

line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1.

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjavanje □ da

1.6. Godina studija 2. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna programa

kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Upoznavanje područja informacijskih usluga i trendova

Usvojiti i proširiti znanja za područje:

Profesionalnog pružanja usluga

Razvijanja strategije razvoja usluge

Oblikovati uslugu; Upravljati uslugama

Nadzirati isporuku i kvalitetu usluge

Cilj predmeta je upoznati studente strategiji informacijskih usluga u oblikovanju i pružanju nove usluge kako bi samostalno mogli sudjelovati u

procesima razvitka i implementacije novih usluga.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema uvjeta.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Primijeniti i povezati ekonomske termine u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i stranom jeziku

Organizirati i voditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima

Page 130: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

Koristiti metode planiranja, organiziranja, vođenja i kontrole na primjerima iz prakse te analizirati problem i predložiti odgovarajuća rješenja

problemskih situacija

Analizirati i povezivati temeljne pojmove i primijeniti sadržaje vezane za područje ekonomije, menadžmenta, računovodstva i financija

Analizirati nove uloge organizacija, sustava, procesa, proizvoda i usluga te standarda kvalitete u poduzeću te predložiti valorizaciju novih trendova u

poduzećima i organizacijama

Povezati aktivnosti modeliranja poslovnih procesa s aktivnostima projektiranja, izgradnje i održavanja informacijskog sustava prema potrebama

naručitelja i korisnika

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Razumjeti standarde/metode/preporuke za upravljanje informacijskim uslugama. Analizirati primjenu standarda/metoda/preporuka na informacijskim

uslugama. Razumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca,

organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom kontekstu. Uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan

i pisani način uz primjenu odgovarajući svjetskih preporuka i normi. Studenti će razumjeti vrste i područja usluga u povijest, stanje i trendove razvoja

icnovih usluga te utjecaj na sektor uslužnog gospodarstva. Razumjeti i primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se primjenjuju u

struci.

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 2 Definija usluga. Priroda usluga. Uloga usluga u

društvu 1 1 Definicija usluga. Priroda usluga. Uloga usluga u društvu

2 2 Područja pružanja i kupci usluga/Terenska nastava 2 1 Područja pružanja i kupci usluga

3 2 Tržište informatičkih usluga povijest, trendovi 3 1 Tržište informatičkih usluga povijest, trendovi

4 2 Rast i globalizacija usluga. Strategije usluga, tržišta

cijene 4 1

Rast i globalizacija usluga. Strategije usluga, tržišta

cijene

5 2 Usluge uvjetovane tehnologijom, e-usluge-Gostujuće

predavanje 5 1 Usluge uvjetovane tehnologijom, e-usluge.

6 2 Razvoj nove usluge. Planiranje kvalitete usluga 6 1 Razvoj nove usluge. Planiranje kvalitete usluga

7 4 Planiranje i upravljanje projektima i uslužnim

organizacijama - Gostujuće predavanje 7 1 1. kolokvij

8 2 Profesionalna etika. Ovlaštenja, certificiranje i

akreditiranje. Norme 8 1

Planiranje i upravljanje projektima i uslužnim

organizacijama

Profesionalna etika. Ovlaštenja, certificiranje i

akreditiranje. Norme

9 2 Investicijski elaborat i studija izvodljivosti 9 1 Investicijski elaborat i studija izvodljivosti

10 2 Marketing usluga. Upravljanje tržištem ponuda i

potražnja 10 1

Marketing usluga. Upravljanje tržištem ponuda i

potražnja

11 2 Nadzor i kontrola kvalitete usluga. Funkcije podrške 11 1 Nadzor i kontrola kvalitete usluga. Funkcije podrške

Page 131: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

12 2

Proces nabave usluga, zahtjev za ponudom i

natječajna dokumentacija. Kalkulacije i nuđenje

usluga. Oblici ugovornih odnosa. Ugovaranje usluga

i izvršenje ugovornih obveza. Nadzor, izvješćivanje i

komuniciranje

12 1

Proces nabave usluga, zahtjev za ponudom i natječajna

dokumentacija. Kalkulacije i nuđenje usluga. Oblici

ugovornih odnosa. Ugovaranje usluga i izvršenje

ugovornih obveza. Nadzor, izvješćivanje i komuniciranje

13 2 Upravljanje IT financijama 13 1 Upravljanje IT financijama

14 2 Prezentacija i obrana seminarskih radova 14 1 2. kolokvij

15 2 Prezentacija i obrana seminarskih radova 15 1 Ponavljanje kolokvija

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□seminari i radionice

X vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□studije slučaja

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Za sve redovne studente prisustvo na nastavi (predavanja i seminara) od minimalno 70%. Izvanredni studenti nemaju obvezu prisustvovanja nastavi,

osim u slučaju kada nastava za njih nije posebno organizirana.

Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u raspravama, rješavanje studija slučajeva, izradu projektnog

zadatka i sl.

Izrađen, prezentiran i pozitivno ocijenjen seminarski rad.

Projektni zadatak biti pisani računalom i moraju slijediti unaprijed zadan sadržaj.

Svi radovi šalju se na pregled e-mailom ([email protected] )

Studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti redovito na nastavu zbog statusa izvanrednog studenta trebaju se konzultirati sa profesorom u vrijeme

konzultacija ili pute e-maila ([email protected] )

Osim toga, obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Poželjno je o tijeku nastave pitati studente ili profesora. Sve obavijesti

o održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će objavljene na e-learning stranici kolegij, gdje se ujedno nalaze i sve informacije o kolegiju kao i svi

potrebni materijali.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 0,5 Pismeni ispit 1,5 (bez kolokvija) Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 1,5(bez pismenog) Seminarski rad 1 (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 1 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Svi studenti (redovni i izvanredni) mogu birati između dvije opcije za polaganje ispita koje su pojašnjene u nastavku.

Opcija A. Polaganje ispita putem kolokvija

Da bi ostvarili pravo polaganja ispita putem kolokvija, od studenata se očekuje da:

aktivno sudjeluju na nastavi (rješavaju studije slučaja, vježbe i kratke zadaće),

Projektni zadatak obuhvaća izradu seminara samostalno.

Seminarski memorandum nalazi se na e-learning stranici kolegija. Seminari se prezentiraju od 10- 15. tjednu nastave, na način da se izradi kratka

prezentacija u Powerpointu u trajanju od 10 minuta.

Page 132: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

Napomena: ukoliko student ne položi prvi kolokvij nema pravo izlaska na drugi kolokvij, ali može završiti i obraniti Seminarski rad.

Opcija B. Izlazak na redovni ispitni rok (pismeni i usmeni ispit) uz uvjet da je izradio i prezentirao projektni zadatak (upute u nastavku).

Ako se studenti ne polože kolokvij, tada izlaze na redovni ispitni rok. Uvjet za izlazak na redovni ispitni rok je pozitivno ocijenjen seminarski/projektni

rad (što je ujedno i uvjet za potpis iz kolegija). Rok za predaju ovog projekta je 13. tjedan nastave – putem e-maila ([email protected])

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

1. Nastavni materijali na e-learning sustavu VUŠ-a za kolegij

2. Fitzsimmons, J.A.; Fitzsimmons, M.J. Service Management: Operations, Strategy, and Information

Technology. 5th Ed., Irwin/McGraw-Hill, Homewood, IL, 2006.

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1.IT Infrastructure Library, Office of Government Commerce and IT Service Management Forum

http://www.itil.co.uk

2. SFIA – The Skills Framework for the Information Age, http://www.sfia.org.uk/

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se:

kroz interaktivan radna nastavi,

vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi ,

temeljem rezultata studenata na kolokvijima i ispitima dobit će se informacije potrebne za daljnje upute

studentima u cilju povećanja efikasnosti njihova rada.

Studenti će biti upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i potrebnu literaturu.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: Studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a o

godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udrugeAlumni.

Page 133: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta mr.sc. Ivan Livaja, predavač 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5

1.2. Naziv predmeta ZAŠTITA I SIGURNOST INFORMACIJSKIh

SUSTAVA

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 45P+30V

1.3. Suradnici dr.sc. Frane Urem, viši predavač

Milan Hrga dipl.ing, asistent

1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina), postotak

izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1. razina – materijali dostupni On-

line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1.

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjavanje □ da

1.6. Godina studija 3. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna programa

kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Upoznavanje s načelima informacijske sigurnosti

Usvojiti i proširiti znanja iz područja:

Rizaika i prijetnji informacijskim sustavima

Metode zaštite informacijski sustava

Postupci mjerenja i vrednovanja postignute razine informacijske sigurnosti.

Usvajanje znanja potrebna za postizanje sigurnosti informacijski sustava

Cilj predmeta je upoznati studente sa tehnikama i važnosti sigurnost informacijski sustava

Razumijevanje primjene sigurnosti na informacijskih sustava

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema uvjeta.

Page 134: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključaka na hrvatskom i stranom jeziku

Prepoznavati i rangirati sigurnosne prijetnje te odabrati i primijeniti odgovarajuće protumjere u zaštiti informacijskog sustava

Interpretirati mehanizme kontrole tijeka podataka, kontrole grešaka i fragmentacije, načina multipleksiranja prijenosa podataka uz primjenu metoda

usmjeravanja u računalnim mrežama te konfigurirati i održavati aktivne uređaje mreže.

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Procijeniti rizike informacijske sigurnosti. Objasniti tehničke, organizacijske i ljudske faktore koji su povezani s rizicima informacijske sigurnosti.

Objasniti primjenu normi za uspostavu sustava informacijske sigurnosti. Definirati prijetnje, ranjivosti i napade koji ugrožavaju informacijske sutave i

samu organizaciju. Objasniti analizu i primjenu tehnoloških rješenja u izgradnji sigurnosne arhitekture. Objasniti načine uspostave i održavanja sustava

upravljanja sigurnosti informacijskih sustava. Procijeniti utjecaj sigurnosnih politika, zakonskog okvira, zahtjeva na usklađenost te razvoja tržišta na

složene sustave i ciljeve organizacije.

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 2 Definiranje sigurnosti, problemi, ciljevi,

načela i politika sigurnosti 1 2

Definiranje sigurnosti, problemi, ciljevi, načela i politika

sigurnosti

2 2 Analiza, upravljanje i nadzor rizika/Terenska

nastava 2 2 Analiza, upravljanje i nadzor rizika

3 2 Kontrola pristupa i tokova 3 2 Kontrola pristupa i tokova

4 2 Osnove kriptografije. Protokoli, tehnike i

algoritmi 4 2 Osnove kriptografije. Protokoli, tehnike i algoritmi

5 2 Arhitektura sigurnosnog sustava

osnovni moduli/Gostujuće predavanje 5 2

Arhitektura sigurnosnog sustava

osnovni moduli

6 2 Postupci digitalne identifikacije i

autentifikacije 6 2 Postupci digitalne identifikacije i autentifikacije

7 2 Sustavi za sigurnosno upravljanje 7 2 1. kolokvij

8 2 Standardi i kriteriji vrednovanja sigurnosti i

povjerljivosti sustava 8 2

Standardi i kriteriji vrednovanja sigurnosti i povjerljivosti

sustava

9 2 Sigurnost baza podataka 9 2 Standardi i kriteriji vrednovanja sigurnosti i povjerljivosti

sustava

10 2 Sigurnost računalnih mre�ža i distribuiranih

sustava 10 2

Standardi i kriteriji vrednovanja sigurnosti i povjerljivosti

sustava

11 2

Transakcijska obrad

a u višerazinskim sigurnosnim bazama

podataka

11 2 Transakcijska obrad

a u višerazinskim sigurnosnim bazama podataka

12 2 Upravljanje i nadzor sigurnosnog sustava 12 2 Upravljanje i nadzor sigurnosnog sustava

13 2 Zakonski i etički aspekti sigurnosti 13 2

Zakonski i etički aspekti sigurnosti

14 2 Prezentacija i obrana seminarskih radova 14 2 2. kolokvij

15 2 Prezentacija i obrana seminarskih radova 15 2 Ponavljanje kolokvija

Page 135: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□seminari i radionice

X vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□studije slučaja

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Za sve redovne studente prisustvo na nastavi (predavanja i seminara) od minimalno 50%. Izvanredni studenti nemaju obvezu prisustvovanja nastavi,

osim u slučaju kada nastava za njih nije posebno organizirana.

Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u raspravama, rješavanje studija slučajeva, izradu projektnog

zadatka i sl.

Izrađen, prezentiran i pozitivno ocijenjen seminarski rad.

Projektni zadatak biti pisani računalom i moraju slijediti unaprijed zadan sadržaj.

Svi radovi šalju se na pregled e-mailom ([email protected] )

Studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti redovito na nastavu zbog statusa izvanrednog studenta trebaju se konzultirati sa profesorom u vrijeme

konzultacija ili pute e-maila ([email protected] )

Osim toga, obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Poželjno je o tijeku nastave pitati studente ili profesora. Sve obavijesti

o održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će objavljene na e-learning stranici kolegij, gdje se ujedno nalaze i sve informacije o kolegiju kao i svi

potrebni materijali.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1 Pismeni ispit 2 (bez kolokvija) Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 2 (bez pismenog) Seminarski rad 1 (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 1 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Svi studenti (redovni i izvanredni) mogu birati između dvije opcije za polaganje ispita koje su pojašnjene u nastavku.

Opcija A. Polaganje ispita putem kolokvija

Da bi ostvarili pravo polaganja ispita putem kolokvija, od studenata se očekuje da:

aktivno sudjeluju na nastavi (rješavaju studije slučaja, vježbe i kratke zadaće),

Projektni zadatak obuhvaća izradu projekta samostalno. Studentu će biti dodijeljen seminarski zadatak.

Seminarski memorandum nalazi se na e-learning stranici kolegija. Seminari se prezentiraju od 10- 15. tjednu nastave, na način da se izradi kratka

prezentacija u Powerpointu u trajanju od 10 minuta.

Napomena: ukoliko student ne položi prvi kolokvij nema pravo izlaska na drugi kolokvij, ali može završiti i obraniti Projektni zadatak.

Opcija B. Izlazak na redovni ispitni rok (pismeni i usmeni ispit) uz uvjet da je izradio i prezentirao seminarski zadatak (upute u nastavku).

Ako se studenti ne odluče aktivno zalagati na nastavi i izrađivati projektni zadatak ili ne polože kolokvij tada izlaze na redovni ispitni rok. Uvjet za

izlazak na redovni ispitni rok je pozitivno ocijenjen seminarski/projektni rad (što je ujedno i uvjet za potpis iz kolegija).Rok za predaju ovog seminara

je 10. tjedan nastave – putem e-maila ([email protected])

Page 136: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

1. Nastavni materijali na e-learning sustavu VUŠ-a za kolegij

BS ISO/IEC 17799:2005, BS 7799-1:2005 norma: information technology, security techniques, code of

practice for information security management. BSI, UK.

BS ISO/IEC 27001:2005, BS 7799-2:2005 norma: information technology, security techniques,

information security, management systems, requirements.

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

Security in Computing; Charles P. Pfleger; Prentice Hall; 1997; ISBN: 0-13-337486-6

Applied Cryptography B. Schneier John Wiley & Sons 1996; Bruce Schneier; John Wiley & Sons, Inc;

1996; ISBN: 0-471-11709-9

Database Security; S. Castano, M.G. Fugini, G. Martella, P. Samarati; ACM Press; 1995; ISBN: 0-201-

59375-0

Information Security Management Handbook; Harold F. Tipton, Micki Krause; CRC Press LLC; 2000;

ISBN: 1-8493-9829-0

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se:

kroz interaktivan radna nastavi,

vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi ,

temeljem rezultata studenata na kolokvijima i ispitima dobit će se informacije potrebne za daljnje upute

studentima u cilju povećanja efikasnosti njihova rada.

Studenti će biti upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i potrebnu literaturu.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: Studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a o

godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udrugeAlumni.

Page 137: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Dr.sc. Ana Vukičević, v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta POSLOVNA ORGANIZACIJA 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 45P + 30S

1.3. Suradnici Nema 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1. razina – materijali dostupni On-line,

0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1.

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjavanje X

1.6. Godina studija 3. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% x

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija Upoznati studente sa teorijama organizacije, glavnim čimbenicima oblikovanja organizacije, spoznati problematiku uspostave organizacijskih struktura

te različitih tipova vodstva te približiti studentima problematiku centralizacije te decentralizacije.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Primijeniti i povezati ekonomske termine u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i stranom jeziku

Organizirati i voditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključak na hrvatskom i stranom jeziku

Page 138: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

Koristiti metode planiranja, organiziranja, vođenja i kontrole na primjerima iz prakse te analizirati problem i predložiti odgovarajuća rješenja

problemskih situacija

Analizirati nove uloge organizacija, sustava, procesa, proizvoda i usluga te standarda kvalitete u poduzeću te predložiti valorizaciju novih trendova u

poduzećima i organizacijama

Razumjeti specifične procese upravljanja ljudskim potencijalima, te predlagati ispravan sustav vrijednosti u postupku prosudbi i ocjena postignuća i

radnih učinaka

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Od studenta se na kraju nastave očekuje da će: pristupiti kritičkoj analizi organizacijskih promjena te integrirati stečeno znanje iz područja rukovođenja

organizacija. Nadalje, očekuje se da će kritički prosuđivati organizacijske teorije te identificirati moderne organizacijske strukture; komentirati

problematiku organizacijskih struktura te preporučiti tipove vodstva; kritički prosuđivati i ocijeniti organizacijske promjene te rangirati stavove i

zadovoljstvo zaposlenika.

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 3 Osnove organizacije i teorije organizacije 1 1 Način izrade i prezentacije seminarskih radova

2 3 Osnove organizacijskog ponašanja 2 1 Obrane seminarskih radove

3 3 Percepcija i individualno odlučivanje 3 1 Obrane seminarskih radove

4 3 Osnove grupnog ponašanja 4 1 Obrane seminarskih radove

5 3 Razumijevanje timskog rada 5 1 Obrane seminarskih radove

6 3 Motivacija: od koncepcija do primjena 6 1 Obrane seminarskih radove

7 3 Komunikacija 7 1 Obrane seminarskih radove

8 3 Temeljni pristupi vodstvu 8 1 Obrane seminarskih radove

9 3 Temelji organizacijske strukture 9 1 Obrane seminarskih radove

10 3 Organizacijska kultura 10 1 Obrane seminarskih radove

11 3 Politike i prakse upravljanja ljudskim resursima 11 1 Obrane seminarskih radove

12 3 Organizacijske promjene 12 1 Obrane seminarskih radove

13 3 Stavovi i zadovoljstvo poslom 13 1 Obrane seminarskih radove

14 3 Osobnosti i vrijednosti 14 1 Obrane seminarskih radove

15 3 Moć i politika 15 1 Obrane seminarskih radove

2.6. Vrste izvođenja nastave: x predavanja

□ seminari i radionice

x samostalni zadaci

□ multimedija i mreže

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Obveza za sve redovne studente je minimalno 70% prisustvovanja na nastavi (predavanja i seminari). Izvanredni studenti nemaju obvezu prisustvovanja

nastavi. Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u grupnim izradama studija slučaja, grupnoj raspravi i sl.

Studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti redovito na nastavu zbog statusa izvanrednog studenta trebaju se konzultirati sa profesorom u vrijeme

konzultacija ili putem e-maila ([email protected] ).

Page 139: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

Obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Sve obavijesti o održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će objavljene na e-

learning stranici kolegija, gdje se ujedno nalaze i sve informacije o kolegiju kao i nastavni materijali i popis literature.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1,5 Pismeni ispit 2(bez kolokvija) Seminarski rad (prilikom polaganja

kolegija putem kolokvija)

Eksperimentalni rad Istraživanje 0.5 Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 2 (bez ispita) Seminarski rad 0.5 (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi 0,5 Usmeni ispit 1 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Studenti moraju izvršiti sve obveze izrade i prezentacije seminarskog rada te dobiti pozitivnu ocjenu seminarskog rada kako bi zadovoljili uvjete izlaska

na pismeni ispit.

Studenti imaju mogućnost polaganja kolegija i putem kolokvija. Uvjet izlaska na 1. kolokvij je min. 60 % prisustva na nastavi. Pravo izlaska na 2.

kolokvij je uspješno položen 1. kolokvij. Ponavljanja kolokvija nema.

Završna ocjena studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena aktivnosti studenata na predavanjima, pismenog i usmenog dijela ispita te

ocjene 2 kolokvija.

Studenti koji ne polože kolegij putem kolokvija, imaju pravo izlaska na pismeni ispit i ukoliko ga polože pristupaju usmenom dijelu ispita na kojem se

zatim formira završna ocjena.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

1. Robbins, S.P. i Judge, T.A.: Organizacijsko ponašanje, Mate, 2009.. 3 ne

2. Sikavica, P., Novak, M.: Modeliranje organizacijske strukture poduzeća, Informator, Zagreb.

3 ne

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

3. Sikavica, P., Novak, M., Poslovno odlučivanje, Informator, Zagreb, 1999. 2 ne

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

kroz interaktivan rad na nastavi,

vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi ,

temeljem rezultata studenata na kolokvijima i ispitima

studentska anketa

Page 140: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Divna Goleš, mag.oec., v.pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta UPRAVLJANJE KVALITETOM 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati

P+V+S+e-učenje) 45P+15S

1.3. Suradnici - 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni On-line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Smjer: Informatički menadžment

1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa

kolegija 1

1.5. Status kolegija (O,I)

Izborni 1.10. Osuvremenjavanje ● da

1.6. Godina studija 3. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% ●

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s bitnim pojmovima iz područja Sustava upravljanja kvalitetom te razumijevanje sustava koji se primjenjuju kod

upravljanja kvalitetom. Nadalje, cilj kolegija je i upoznavanje, analiziranje i primjena metoda i alata koji se mogu koristiti kako bi se prepoznale i

uklonile nesukladnosti u Sustavu upravljanja kvalitetom.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema uvjeta

Page 141: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Organizirati i voditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima.

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključaka na hrvatskom i stranom jeziku.

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case

studyje, projekte, seminare) koristeći napredne softverske alate za izradu dokumenata, prezentacija i provedbu proračuna.

Analizirati nove uloge organizacija, sustava, procesa, proizvoda i usluga te standarda kvalitete u poduzeću te predložiti valorizaciju novih trendova u

poduzećima i organizacijama

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Analizirati ključne pojmove i procese koji su bitni u Sustavu upravljanja kvalitetom.

Preispitati ulogu i značaj politike kvalitete.

Procijeniti značaj primjene Sustava upravljanja kvalitetom u suvremenim tržišnim uvjetima.

Povezati razloge usavršavanja područja kvalitete, ulogu troškova kvalitete i razvoja sustava temeljenih na kvaliteti.

Odabrati i kritički prosuđivati prikladnost odabranih metoda i alata za rješavanje problema u Sustavu upravljanja kvalitetom.

Jasno i razumljivo prezentirati seminarski rad.

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA: Uvod u kolegij, osnove teorije kvalitete. Intereseni partneri i njihova integracija u Sustav upravljanja kvalitetom. Primjena principa za

upravljanje kvalitetom. Strategija, politika, misija, vizija i ciljevi kvalitete. Poslovni sustavi i Sustavi upravljanja kvalitetom. Dokumentacija u Sustavu

upravljanja kvalitetom. Izgradnja i modeliranje poslovnih procesa. Norme, smjernice i zakoni u Sustavu upravljanja kvalitetom. Koncepcija stalnog

poboljšavanja kvalitete. Provedba procesa auditiranja i certifikacije. Tehnike rješavanja problema u Sustavu upravljanja kvalitetom. Norma 9000 ff..

Modeli TQM –a (nagrade za poslovnu izvrsnost). Troškovi kvalitete.

SEMINARI: Uloga seminarske nastave, metodologija izrade i izlaganja seminarskih radova. Priprema, pretraživanje i odabir tema seminarskih radova-

poduzeća iz područja prometne djelatnosti. Izlaganje seminarskih radova i rasprava zadane teme/projekta.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□ seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ timski rad

2.7. Komentari:

Svi nastavni matrijali, upute i obavijesti bit će objavljeni na

e-learning stranici kolegija.

2.8. Obveza studenata

Za uredno izvršavanje obveza i dobivanja potpisa studenti su obvezni:

- studenti su obvezni prisustvovati na nastavi (predavanja i seminara) minimalno 70%

- student je obvezan izraditi, i prezentirati seminarski rad

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1,5 Pismeni ispit 2

Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana

provjera

1,5 (aktivan rad studenata na case radovima

se boduje i prikupljanjem bodova zamjenjuje

usmeni dio ispita)

Kolokviji 2 (položena dva kolokvija

zamjenjuju pismeni dio ispita)

Seminarski

rad 1 Pristupni rad

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 1,5 (ostalo upisati)

Page 142: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

NAČIN OCJENJIVANJA

Prisutnost na nastavi 70-76% 77-84% 85-92% 93-100%

2 boda 3 boda 4 boda 5 bodova

Seminarski rad 2 3 4 5

6 bodova 10 bodova 12 bodova 15 bodova

Pismeni ispit 2 3 4 5

25 bodova 30 bodova 35 bodova 40 bodova

Usmeni ispit 2 3 4 5

25 bodova 30 bodova 35 bodova 40 bodova

UKUPNA OCJENA 2 3 4 5

50-64% 65-79% 80-89% 90-100%

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka

u knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

1.Goleš D., Upravljanje kvalitetom, skipta, VUŠ, 2011. 3 elektronska verzija na e-

learning stranici kolegija

2. Injac N., Mala enciklopedija kvalitete, I dio, Upoznajmo normu ISO 9000, Oskar, Zagreb, 2002. 7

3. Šiško Kuliš M., Grubišić D., Upravljanje kvalitetom, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split,

2010. (odabrana poglavlja). 2

4. Handouti sa predavanja Dostupno na e-learning

stranici kolegija

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. Lazibat T., Upravljanje kvalitetom, Znanstvena knjiga, Zagreb, 2009.

2. Injac N., Mala enciklopedija kvalitete, Moderna povijest kvalitete, Oskar, Zagreb, 2001.

3. Drljača M., Mala enciklopedija kvalitete, Troškovi kvalitete, Oskar, Zagreb, 2004.

4. Injac N., Mala enciklopedija kvalitete, Informacije, dokumentacija, auditi, Oskar, Zagreb, 2002.

6. Avelini Holjevac I., Upravljanje kvalitetom u turizmu i hotelskoj industriji, Fakultet za turistički i

hotelski menadžment, Opatija, 2002.

1

6

3

5

2

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

- praćenje pohađanja nastave i uspješnosti izvršenja ostalih obveza studenata

- ispitom se provjeravaju svi ishodi učenja predmeta

- studentska anketa o kvaliteti nastavnika i nastave

Page 143: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

6.SEMESTAR

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta mr. Gina Lugović, v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5

1.2. Naziv predmeta MENADŽENT LJUDSKIH RESURSA 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) 45 P + 15 S

1.3. Suradnici / 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina), postotak

izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1. razina, materijali dostupni on

line, 0% izvođenja kolegija on line

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment;

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1.

1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjivanje X da

1.6. Godina studija 3. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna programa

kolegija

Manje od 20% x

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

Page 144: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.1. Ciljevi kolegija - Spoznati ulogu upravljanja ljudskim resursima u poslovnoj organizaciji.

- Upoznavanje i ovladavanje znanjima o planiranju ljudskih resursa,

- načinu procjene ljudskih potencijala i

- metodama i tehnikama profesionalne selekcije,

- motivaciji i nagrađivanju zaposlenika.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema ulaznih kompetencija.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Organizirati i voditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključak na hrvatskom i stranom jeziku

Povezivati temeljne pojmove i primijeniti sadržaje vezane za područje prava radi izrade pravnih akata (ugovora, pravilnika) vezanih za poduzeće ili

organizaciju

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case

studyje, projekte, seminare) koristeći napredne softverske alate za izradu dokumenata i prezentacija

Razumjeti specifične procese upravljanja ljudskim potencijalima, te predlagati ispravan sustav vrijednosti u postupku prosudbi i ocjena postignuća i

radnih učinaka

Analizirati nove uloge organizacija, sustava, procesa, proizvoda i usluga te standarda kvalitete u poduzeću te predložiti valorizaciju novih trendova u

poduzećima i organizacijama

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Očekuje se da će studenti nakon odslušanog kolegija i pripremanja seminarskih radova moći:

Razumjeti čimbenike menadžmenta ljudskih resursa,

Primijeniti naučeno znanje u procesu planiranja i pribavljanja ljudskih potencijala za različite odjele organizacije,

Razumjeti i primijeniti metode i tehnike profesionalne selekcije i motivacije za rad,

Analizirati procedure odabira i zapošljavanja ljudskih potencijala,

Kreirati metode i tehnike obrazovanja i usavršavanja zaposlenika,

Vrednovati specifične procese upravljanja ljudskim resursima.

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 3 Uvodno predavanje.

Razvitak menadžmenta ljudskih resursa. 1 1 Dodjeljivanje tema seminarskih radova.

2 3 Određenje menadžmenta ljudskih resursa. 2 1 Prezentiranje seminarskih radova.

3 3 Čimbenici menadžmenta ljudskih resursa. 3 1 Prezentiranje seminarskih radova.

4 3 Strategijski menadžmenta ljudskih resursa. 4 1 Prezentiranje seminarskih radova.

5 3 Analiza posla. 5 1 Prezentiranje seminarskih radova.

Page 145: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

6 3 Pribavljanje ljudskih potencijala. 6 1 Prezentiranje seminarskih radova.

7 3 Metode i tehnike profesionalne selekcije. 7 1 Prezentiranje seminarskih radova.

8 3 Radna uspješnost. 8 1 Prezentiranje seminarskih radova.

9 3 Motivacija za rad. 9 1 Prezentiranje seminarskih radova.

10 3 Materijalne i nematerijalne strategije motiviranja. 10 1 Prezentiranje seminarskih radova.

11 3 Obrazovanje i obuka zaposlenika. 11 1 Prezentiranje seminarskih radova.

12 3 Razvoj i upravljanje karijerom. 12 1 Prezentiranje seminarskih radova.

13 3 Razvoj i upravljanje menadžera. 13 1 Prezentiranje seminarskih radova.

14 3 Izbor najboljeg zaposlenika za posao, prvi dio. 14 1 Prezentiranje seminarskih radova.

15 3 Izbor najboljeg zaposlenika za posao, drugi dio. 15 1 Prezentiranje seminarskih radova.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

x predavanja

x seminari

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost. upisati)

2.7. Komentari:

Predavanja prate praktične vježbe koje izvode studenti

samostalno, u parovima ili skupinama do pet studenata, sa

studentima se, po potrebi, mogu prirediti i radionice i

mentorski rad za pojedine seminare.

2.8. Obveza studenata

Redovni studenti imaju obvezu prisustvovati minimalno 70% predavanja, a izvanredni 30% predavanja. Svi studenti dužni su odabrati teme, izraditi,

prezentirati i obraniti seminarski rad (seminarski rad se sastoji od minimalno 10 stranica: naslovnica, sadržaj, uvod, rad, zaključak, literatura od

2000. do 2018., predati u tekstu i prezentirati s ppt, obuhvaća teoretski sadržaj predmeta kao pripremu za pismeni ispit i šalju se na e-mail

[email protected]. Studentima se preporuča dolaženje na konzultacije u vrijeme konzultacija ili za neki drugi termin.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1 Pismeni ispit 3 Projekt /

Eksperimentalni rad / Istraživanje / Praktični rad /

Esej / Referat / Kontinuirana provjera /

Kolokviji / Seminarski rad 2 (ostalo upisati) /

Aktivnosti u nastavi / Usmeni ispit / (ostalo upisati) /

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

1. Redovito pohađanje nastave, redovni studenti pohađaju minimalno 70% nastave a izvanredni 30% nastave tijekom semestra. 2. Pozitivno

ocijenjeni seminarski radovi (na osnovi literature na hrvatskom jeziku) na osnovu prezentacije seminarskih radova iz odabrane teme. Stečeno znanje

provjerava se tijekom nastave sudjelovanjem na vježbama. Uvjet za pristupanje ispitu je potpis nakon utvrđene nazočnosti na predavanjima i obrane

seminarskog rada. Završna ocjena znanja studenta je ocjena navedenih elemenata.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost

putem ostalih

medija

Page 146: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1. Bahtijarević-Šiber, F. (1999). Management ljudskih potencijala. Zagreb: Golden marketing.

(Poglavlja: 1. Određenje managementa ljudskih potencijala, 3-21, 24-29; 2. Razvoj managementa ljudskih

potencijala, 43-51, 56-60: 3. Faktori managementa ljudskih potencijala, 76-114; Strategijski management

ljudskih potencijala, 119-131, 147-151; 5. Planiranje ljudskih potencijala, 180-194; 6. Analiza posla, 242-257;

7. Pribavljanje ljudskih potencijala, 287-329; 8. Temeljne pretpostavke kvalitetne profesionalne selekcije,

331-370; 9. Metode i tehnike profesionalne selekcije, 374-424.

3 -

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. Sveto, M. (2006). Upravljanje ljudskim potencijalima. IV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: Adeco.

(Poglavlja: 4. Ljudski potencijali za Europske integracije, 93-124) 3 -

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se:

- vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata na predavanjima,

- interaktivnim radom na predavanjima,

- dobivenim informacijama na temelju rezultata ispita, potrebnih za povećanje efikasnosti rada,

- upućivanjem studenata u prava, obveze, metode rada i potrebnu literaturu.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: studentske ankete, podaci HZZ-a o godišnjem stanju zaposlenosti

studenata, ankete poslodavaca i udruga Alumni.

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta dr.sc. Frane Urem prof.v.š. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta PROJEKTIRANJE I ANALIZA

INFORMACIJSKIH SUSTAVA

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 30P+60V

1.3. Suradnici Milan Hrga mag.ing., asistent 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni On-line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment;

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1.

1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjavanje □ da

1.6. Godina studija 2. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

Page 147: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.1. Ciljevi kolegija

Stjecanje znanja iz logičkog projektiranja i analize informacijskih sustava (IS). Osposobiti studente za samostalni i timski rad u primjeni, metodologiji,

metodama i tehnikama projektiranja informacijskih sustava za poslovne organizacijske sustave. Stjecanjem i korištenjem znanja iz predmeta, studenti će

razumjeti da nema realizacije realnog i složenog informacijskog sustava bez provedene detaljne analize i izrade dokumentiranog projekta informacijskog

sustava na temelju čega se provodi izrada (fizička realizacija) IS-a.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema uvjeta.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Samostalno i odgovorno pretraživati relevantnu literaturu za donošenje rješenja i zaključaka na hrvatskom i stranom jeziku

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case

studyje, projekte, seminare) koristeći napredne softverske alate za izradu dokumenata, prezentacija i provedbu proračuna

Primijeniti ključne aspekte informacijskih tehnologija (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i vođenje projekata iz područja

informacijskih tehnologija)

Povezati aktivnosti modeliranja poslovnih procesa s aktivnostima projektiranja, izgradnje i održavanja informacijskog sustava prema potrebama

naručitelja i korisnika

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

1. Provesti analizu poslovanja u realnom sustavu s ciljem dobivanja potrebnih informacija o postojećem stanju IS-a

2. Raščlaniti poslovne funkcije na elementarne procese – provesti funkcionalnu dekompoziciju realnog sustava

3. Prikazati poslovne procese primjenom tehnike DTP-a (dijagrama toka podataka)

4. Opisati tokove i spremišta podataka iz DTP-a s elementarnim podacima - atributima

5. Kreirati konceptualni model podataka (ER model podataka) koristeći opise tokova i spremišta podataka

6. Prevesti konceptualni (ER) model podataka u relacijski model podataka.

7. Primijeniti pravila za normalizaciju podataka – normalizirati relacije kroz prvu, drugu i treću normalnu formu

8. Izraditi algoritme za dobivanje najvažnijih informacija iz postavljenog relacijskog modela podataka

9. Odabrati resurse IT tehnologije prema izrađenom projektu IS-a

10. Procijeniti troškove novog (projektiranog) IS-a

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 2 Uvod u projektiranja i analiziranje IS-a 1 4 Životni ciklus i faze razvitka

2 2 Životni ciklus i faze razvitka 2 4 Životni ciklus i faze razvitka

3 2 Inicijacija i planiranje projekta 3 4 Inicijacija i planiranje projekta

4 2 Analiza sustava 4 4 Analiza sustava

5 2 Analiza sustava 5 4 Analiza sustava

6 2 Prikupljanje i određivanje zahtjeva:

Oblikovanje funkcija i procesa 6 4

Prikupljanje i određivanje zahtjeva: Oblikovanje funkcija i

procesa

7 2 Dekompozicija poslovnih procesa 7 4 Dekompozicija poslovnih procesa

8 2 Konceptualno oblikovanje podataka 8 4 Konceptualno oblikovanje podataka

9 2 Oblikovanje sustava 9 4 Oblikovanje sustava

Page 148: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

10 2 Oblikovanje i ugađanje baze podataka 10 4 Oblikovanje i ugađanje baze podataka

11 2 Oblikovanje i ugađanje baze podataka 11 4 Oblikovanje i ugađanje baze podataka

12 2 Oblikovanje programske podrške i

korisničkog sučelja 12 4 Oblikovanje programske podrške i korisničkog sučelja

13 2 Izrada sustava 13 4 Izrada sustava

14 2 Provjera ispravnosti dokumentacije 14 4 Provjera ispravnosti dokumentacije

15 2 Uvođenje u primjenu i održavanje IS-a 15 4 Uvođenje u primjenu i održavanje IS-a

2.6. Vrste izvođenja nastave:

X predavanja

□ seminari i radionice

X vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

X samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ studije slučaja

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Za sve redovne studente prisustvo na nastavi (predavanja i seminara) od minimalno 50%. Izvanredni studenti nemaju obvezu prisustvovanja nastavi,

osim u slučaju kada nastava za njih nije posebno organizirana. Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u

raspravama, rješavanje studija slučajeva, izradu projektnog zadatka i sl.

Studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti redovito na nastavu zbog statusa izvanrednog studenta trebaju se konzultirati sa profesorom u vrijeme

konzultacija ili pute e-maila ([email protected] ) Osim toga, obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Poželjno je o tijeku

nastave pitati studente ili profesora. Sve obavijesti o održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će objavljene na e-learning stranici kolegij, gdje se

ujedno nalaze i sve informacije o kolegiju kao i svi potrebni materijali.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1 Pismeni ispit 3 Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad 1

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji Seminarski rad (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 1 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Svi studenti (redovni i izvanredni) mogu birati između dvije opcije za polaganje ispita koje su pojašnjene u nastavku.

Opcija A. Polaganje kolokvija i izlazak na usmeni ispit

Opcija B: Izlazak na redovni ispitni rok (pismeni i usmeni ispit)

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

F. Urem, Projektiranje i analiza IS-a, Veleučilište u Šibeniku, 2016., ISBN: 978-953-7566-30-2 Sustav za e-učenje

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

J. A. Hoffer, J. F. George, J. S. Valacich: Modern Systems Analysis and Design, 3/e, Prentice Hall

College Div, 2001. .

Eeles, P.; O. Sims, Building Business Objects. John Wiley & Sons, 1998.

Page 149: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se: kroz interaktivan

rad na nastavi, vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi , temeljem rezultata

studenata na kolokvijima i ispitima dobit će se informacije potrebne za daljnje upute studentima u cilju

povećanja efikasnosti njihova rada.

Studenti će biti upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i potrebnu literaturu.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: Studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a o

godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udruge Alumni..

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta

Mr. sc. Ivan Livaja, v.pred.

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta STRUČNA PRAKSA 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) 80 sati

1.3. Suradnici Nema 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina), postotak

izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1. razina – materijali dostupni On-

line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Preddiplomski stručni studij Menadžment;

Smjer: Informatički menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija -

1.5. Status kolegija (O,I)

O 1.10. Osuvremenjavanje novi kolegij

Page 150: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

1.6. Godina studija 3. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna programa

kolegija Manje od 20% ●

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

- omogućiti studentima dodir sa stvarnim radnim okruženjem

- obrazovna korist kroz praktičan rad na stvarnim problemima uz profesionalno vodstvo mentora u tvrtki

- lakše zapošljavanje studenata

- povezivanje poduzeća s najboljim i najkompatibilnijim kadrovima

- jačanje veza između Veleučilišta u Šibeniku i gospodarstva

- povratna informacija o znanjima i vještinama koje današnje tržište rada očekuje – poboljšanje nastavnog procesa

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Odslušani svi kolegiji studija

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Primijeniti i povezati ekonomske i informatičke termine u složenijoj pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i stranom jeziku

Prikupiti, proračunati te grafički prikazati statističke podatke iz područja ekonomije i poslovanja korištenjem naprednih sofwerskih alata te iste

komentirati i analizirati

Koristiti metode planiranja, organiziranja, vođenja i kontrole na primjerima iz prakse te analizirati problem i predložiti odgovarajuća rješenja

problemskih situacija

Analizirati i povezivati temeljne pojmove i primijeniti sadržaje vezane za područje ekonomije, menadžmenta, računovodstva i financija

Interpretirati poslovne i financijske izvještaje te predložiti rješenja u cilju poboljšanja financijskog poslovanja i ostvarenja dobiti

Povezivati temeljne pojmove i primijeniti sadržaje vezane za područje prava radi izrade pravnih akata (ugovora, pravilnika) vezanih za poduzeće ili

organizaciju

Razviti timske i interpersonalne vještine rada u timu, ovladati komunikacijskim vještinama i vještinama prezentiranja zadanih tema i zadataka (case

studyje, projekte, seminare) koristeći napredne softverske alate za izradu dokumenata, prezentacija i provedbu proračuna

Razumjeti specifične procese upravljanja ljudskim potencijalima, te predlagati ispravan sustav vrijednosti u postupku prosudbi i ocjena postignuća i

radnih učinaka

Analizirati nove uloge organizacija, sustava, procesa, proizvoda i usluga te standarda kvalitete u poduzeću te predložiti valorizaciju novih trendova u

poduzećima i organizacijama

Primijeniti ključne aspekte informacijskih tehnologija (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i vođenje projekata iz područja

informacijskih tehnologija)

Povezati aktivnosti modeliranja poslovnih procesa s aktivnostima projektiranja, izgradnje i održavanja informacijskog sustava prema potrebama

naručitelja i korisnika

Interpretirati mehanizme kontrole tijeka podataka, kontrole grešaka i fragmentacije, načina multipleksiranja prijenosa podataka uz primjenu metoda

usmjeravanja u računalnim mrežama te konfigurirati i održavati aktivne uređaje mreže

procijeniti koje izmjene hardware-a i operacijskog sustava mogu na najbolji način unaprijediti performance računala za obavljanje pojedinih vrsta

zadataka

Evaluirati dizajn baze podataka u skladu s poslovnim zahtjevima i instalirati i primijeniti alate za njihovo upravljanje

Prepoznavati i rangirati sigurnosne prijetnje te odabrati i primijeniti odgovarajuće protumjere u zaštiti informacijskog sustava

Koristiti programske pakete za upravljanje poslovnim odjelima, procesima i organizacijama

Page 151: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Upoznavanje, savladavanje i primjenjivanje temeljnih i naprednih praktičnih znanja o stručnim poslovnim procesima iz tvrtki koje se bave različitim

poslovima informatičkoj te poslovima operativne i taktičke razine menadžmenta, a kojima će studenti raspolagati i moći ih primijeniti nakon završetka

studija, te prilikom zapošljavanja u tvrtke koje se bave sličnim djelatnostima

Studenti će nakon izvršenja (obavljanja ove prakse) usvojiti i primijeniti osnovna stručna znanja o načinu i procesima upravljanja i projektiranju

informacijskih sustava, upravljanju računalnim mrežama te operacijskim sustavima.

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□ seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ timski rad

2.7. Komentari:

Studenti na stručnoj praksi trebaju usvojiti većinu ishoda koja

je definirana pod 2.4.

2.8. Obveza studenata

Student je sukladno potpisanom Sporazumu (ugovoru) o stručnoj suradnji između Veleučilišta u Šibeniku i pravne, obavezan odraditi Stručnu praksu, u

odgovarajućem vremenskom razdoblju (ova praksa obavezna je za sve redovne i izvanredne studente). Studenti koji su zaposleni u tvrtkama koje se

bave turizmom i/ili rade na operativnoj ili taktičkoj razini menadžmenta, oslobođeni su obavljanja ove prakse, te nositelju kolegija trebaju donijeti

kopiju ugovora o radu kao dokaz zaposlenja. Student je obavezan voditi Dnevnik rada u kojem upisuje nazive stručnih procesa (vježbi ili zadataka) koje

je obavio svaki dan, u tvrtki izvršavanja Stručne prakse.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave Pismeni ispit Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad 6

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji Seminarski rad Pristupni rad

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Student je tijekom obavljanja Semestralne stručne prakse u tvrtki (pravnoj osobi), dužan voditi i napisati Dnevnik rada o izvršenim zadacima/vježbama.

Student unaprijed dogovara vrijeme donošenja Dnevnika rada, kod nositelja kolegija. Dnevnik rada student donosi nositelju kolegija na pregled. Nositelj

kolegija ocjenjuje dnevnik rada te nakon toga studentu u indeks upisuje ZADOVOLJIO ili NIJE ZADOVOLJIO. U slučaju NIJE ZADOVOLJIO,

student je obavezan ispraviti dnevnik rada, te doći ponovo na pregled.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

/

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje izlaznih

znanja, vještina i kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se kroz interaktivan

rad. Vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi te dobivenim informacijama o

napretku studenata putem kolokvija dobit će se informacije potrebne za daljnje upute studentima u cilju

povećanja efikasnosti njihova rada. Studenti će biti upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i

potrebnu literaturu. Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: Studentska anketa, praćenje godišnjih

podataka s HZZZ –a o godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udruge Alumni

Page 152: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PREDDIPLOMSKI STRUČNI …vus.hr/wp-content/uploads/2017/08/IZVEDBENI-PLAN-INFORMATICKI... · informacijskih tehnologija, upravljanje informatičkim uslugama,