Click here to load reader

VEIKSMŲ PROGRAMOS UŽDAVINIŲ, SKIRTŲ · PDF file 2018. 1. 23. · VEIKSMŲ PROGRAMOS UŽDAVINIŲ, SKIRTŲ MOKSLINIAMS TYRIMAMS, EKSPERIMENTINEI PLĖTRAI IR INOVACIJOMS SKATINTI,

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VEIKSMŲ PROGRAMOS UŽDAVINIŲ, SKIRTŲ · PDF file 2018. 1. 23. · VEIKSMŲ...

 • VEIKSMŲ PROGRAMOS UŽDAVINIŲ, SKIRTŲ

  MOKSLINIAMS TYRIMAMS, EKSPERIMENTINEI

  PLĖTRAI IR INOVACIJOMS SKATINTI,

  ĮGYVENDINIMO PAŽANGOS VERTINIMO

  PASLAUGOS

  GALUTINĖ VERTINIMO ATASKAITA

  Vilnius, 2017 05 31 as atliktas Lietuvos Respublikos finansų

  Vertinimas atliktas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos užsakymu pagal 2016 m. spalio 19 d. paslaugų teikimo

  sutartį Nr. 14P-79. Vertinimas finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis.

 • Ataskaita parengta įgyvendinant 2016 m. spalio 19 d. sutartį Nr. 14P-79 tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir UAB „Visionary Analytics“ dėl Veiksmų programos uždavinių, skirtų mokslinių tyrimų,

  eksperimentinės plėtros ir inovacijoms skatinti, įgyvendinimo pažangos vertinimo paslaugų. Sutartis

  finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų. Ataskaitą parengė UAB „Visionary Analytics“, glaudžiai

  bendradarbiaudama su atsakingais Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tarnautojais.

  Redaktorė Jurgita Dambrauskaitė ____________________

  (parašas)

 • 2

  TURINYS

  SANTRUMPŲ SĄRAŠAS ........................................................................................................................................... 3

  ĮVADAS .................................................................................................................................................................... 4

  1. MTEPI PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IŠŠŪKIAI LIETUVOJE ................................................................................ 7

  1.1. Lietuvos MTEPI sistemos iššūkiai ir 2007–2013 m. laikotarpio pamokos..................................................7

  1.2. 2014–2020 m. MTEPI skatinimo priemonės ir jų įgyvendinimo pažanga ............................................... 14

  1.3. Bendroji MTEPI skatinimo intervencijų logika ............................................................................................. 17

  2. PRIEMONIŲ RINKINIO TINKAMUMAS IR PAKANKAMUMAS .......................................................................... 20

  2.1. Priemonių rinkinio tinkamumas ir pakankamumas ................................................................................... 20

  2.2. Atitiktis sumanios specializacijos strategijai ................................................................................................ 38

  3. EFEKTYVUMAS .................................................................................................................................................. 41

  3.1. MTEPI investicijų derinimas ir koordinavimas ............................................................................................. 41

  3.2. Finansavimo formos ir būdai ......................................................................................................................... 44

  3.3. Esminės priemonių įgyvendinimo problemos ............................................................................................ 48

  4. REZULTATYVUMAS ............................................................................................................................................. 60

  4.1. Investicijos į viešąją MTEP infrastruktūrą ...................................................................................................... 60

  4.2. MTEP rezultatų komercinimas ir technologijų perdavimas ..................................................................... 64

  4.3. Verslo MTEP skatinimas .................................................................................................................................. 71

  4.4. Tyrėjų gebėjimų stiprinimas ........................................................................................................................... 80

  4.5. Veiklos rezultatų peržiūros planui pasirinktų rodiklių pasiekimo tikimybė ............................................. 82

  5. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS ..................................................................................................................... 84

  5.1. Priemonių rinkinio tinkamumas, pakankamumas ir suderinamumas .................................................... 84

  5.2. Rezultatyvumas ............................................................................................................................................... 87

  5.3. Efektyvumas ..................................................................................................................................................... 90

  5.4. Rekomendacijos ............................................................................................................................................. 91

  PRIEDAI................................................................................................................................................................98

 • 3

  SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

  APC Atviros prieigos centrai BERD Verslo išlaidos MTEP BJR Baltijos jūros regionas BJRS Baltijos jūros regiono strategija BP Bendroji programa BVP Bendrasis vidaus produktas CPVA Centrinė projektų valdymo agentūra DG Generalinis direktoratas EBPO Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija EE Estija EEE Europos ekonominė erdvė EEN Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Europe Network) EIF Europos investiciniai fondai EK Europos Komisija EP Eksperimentinė plėtra ES Europos Sąjunga ESF Europos socialinis fondas ESFA Europos socialinio fondo agentūra ESFRI Europos strateginis mokslinių tyrimų infrastruktūros forumas ESIF Europos struktūriniai investiciniai fondai EVIT Europos verslo ir inovacijų tinklas FM Lietuvos Respublikos finansų ministerija GERD Bendros vidaus išlaidos MTEP IE Airija IRT Informacinio ryšio technologijos IT Informacinės technologijos JAV Jungtinės Amerikos Valstijos JK Jungtinė Karalystė KTU Kauno technologijos universitetas KU Klaipėdos universitetas LEZ Laisvoji ekonominė zona LMT Lietuvos mokslo taryba LR Lietuvos Respublika LRVK Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LSD Lietuvos statistikos departamentas LSMU Lietuvos sveikatos mokslų universitetas LT Lietuva LVPA Lietuvos verslo paramos agentūra MITA Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MOSTA Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras MSI Mokslo ir studijų institucija MT Moksliniai tyrimai MTEP Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra MTEPI Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos MTI Mokslinių tyrimų infrastruktūra MTP Mokslo ir technologijų parkas MVĮ Mažos ir vidutinės įmonės NVO Nevyriausybinė organizacija PFSA Projekto finansavimo sąlygų aprašas PĮP Prioritetų įgyvendinimo planai PL Lenkija RIO Mokslinių tyrimų ir inovacijų observatorija SFMIS ES sanglaudos fondo kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos SSGG Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė STEAM Gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo mokslai STEM Gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos mokslai ŠMM Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija TDB Tarptautinės duomenų bazės TPL Techninės parengties lygis TUI Tiesioginės užsienio investicijos UAB Uždaroji akcinė bendrovė ŪM Lietuvos Respublikos ūkio ministerija VA „Visionary Analytics“, UAB VMI Valstybinė mokesčių inspekcija VP Veiksmų programa VU Vilniaus universitetas WIFO Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija

 • 4

  ĮVADAS

  Galutinės vertinimo ataskaitos projektas teikiamas įgyvendinant 2016 m. spalio 19 d. sutartį Nr. 14P–79

  tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir UAB „Visionary Analytics“ dėl Veiksmų programos

  uždavinių, skirtų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir inovacijoms (MTEPI) skatinti,

  įgyvendinimo pažangos vertinimo paslaugų. Paslaugų sutartis finansuojama iš Europos socialinio

  fondo.

  Vertinimo tikslai ir siekiami rezultatai

  Techninėje užduotyje suformuluotas vertinimo tikslas – „tobulinti Veiksmų programos priemonių, skirtų

  skatinti MTEPI, įgyvendinimą, įvertinant šių priemonių pažangą“. Tikslui pasiekti buvo keliami du

  uždaviniai:

   Įvertinti MTEPI skatinimo Veiksmų programos priemonių tinkamumą, pakankamumą,

  suderinamumą ir veiksmų koordinavimą tarp įvairių institucijų;

   Įvertinti Veiksmų programos investicijų, susijusių su MTEPI, efektyvumą ir rezultatyvumą, siekiant

  veiksmų programoje nustatytų tikslų.

  Pagrindiniai vertinimo rezultatai:

   Susistemintos žinios ir įrodymai apie MTEPI skatinimo priemonių įgyvendinimo pažangą,

  tinkamumą, suderinamumą, pakankamumą, koordinavimą, efektyvumą ir rezultatyvumą:

  o Koks yra MTEPI skatinimo priemonių rinkinio ir jo intervencijų logikos tinkamumas ir

  pakankamumas Veiksmų programos ir sumanios specializacijos strategijos kontekste;

  o Kiek atsižvelgta į 2007–2013 m. pamokas ir ekspertų rekomendacijas;

  o Koks yra 2007–2013 m. investicijų tęstinumas: įsigytos MTI įveiklinimas, naujos

  infrastruktūros papildomumas ir kaštai, sukurtų produktų tęstinumas;

  o Kaip yra užtikrinamas MTEPI investicijų derinimas ir koordi

Search related