of 9/9

 · vat dung Sinh hoot hàng ngày nhtr chén, bát, dïa, thia, côc hi nhiëm vi rút tir phân hoac dich nót phong, vét loét hooc dich tiêt dubng hi) hap, ntrác bot- Ngoài

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)