Vasijet - serijatska oporuka

Embed Size (px)

Text of Vasijet - serijatska oporuka

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  1/49

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  2/49

  aa

  VVAASSIIJJJJJJEETT--EERRIIJJAATTSSKKAAOOPPOORRUUKKAA--

  Priprema i obrada:Safet Sulji

  Fakultet erijatskih Nauka

  ISLAMSKI UNIVERZITET U RIYADU

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  3/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  1

  U ime Allaha, Milostivog, SamilosnogUVODHvala i zahvala Uzvienom Allahu, delle enuhu, Koji sve u mjeri

  stvori i odredi, Koji mumine Pravim putem uputi, a kafirima bolnukaznu priredi. Neka su salavat i selam na Njegovog odabranogroba i Poslanika, Muhammeda Ibn Abdullaha, sallallahu alejhi vesellem, na one koji su se prihvatili Njegove upute, koji se dreSunneta i na sve sljedbenike do Sudnjega Dana.

  Hvala Allahu koji je uinio da Vasijjet (oporuka) bude prije smrti, jerdoista smrt je kraj svakog ivog bia, u to nema nikakve sumnje, togaasa ivom biu dolazi gost koji prekida sva prethodna uivanja,

  vodi ga iz jedne u drugu kuu, prelazi iz jednog stanja u drugo,odlazi sa dunjaluka na ahiret. Stoga draga moja brao i cijenjenesestre spremite se za zadnjeg gosta.

  Od stvari koje ostaju i njeni plodovi i tragovi idu u korist osobe kojaje prela iz jednog stanja u drugo, koja je napustila dunjaluk azagrlila ahiret jeste i Vasijjet (erijatska oporuka), shodno rijeimaAllahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

  : :

  Zabiljeio je imam Muslim u svom Sahihu od Ebu Hurejre,

  radijjallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vesellem, rekao: ''Kada umre sin Ademov, prestaju njegova djela

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  4/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  2

  osim u tri sluaja: trajna sadaka, znanje kojim se drugi koriste ipobono djete koje za njega dove upuuje.'' (Hadis biljei imamMuslim, br. 4199).

  Razlog vie koji me podstakao da ovo djelo piem, jeste to suneki ljudi ovaj erijatski vaan segment zapostavili, a drugi opetne poznaju propise erijatske oporuke to u konanici opet imaisto znaenje, odnosno da se mora neto opirnije progovoriti inapisati na ovu temu, stoga sam se odluio vama itateljima dapredoim ovo djelo pod nazivom: "VASIJJET - ERIJATSKAOPORUKA".

  TA JE TO "VASIJJET - ERIJATSKA OPORUKA"?Kako bi definisali i pojasnili znaenje "VASIJJETA - ERIJATSKEOPORUKE" neophodno je da se vratimo na knjige Fikha, odnosnoknjige koje podobno obrauju temu oporuke i njene propise.

  "VASIJJET - ERIJATSKA OPORUKA" U JEZIKOM ZNAENJU:

  Oporuka (ar. Vasijjet) je dola od arapske rijei El-Vasl to znaineto spojiti (pridruiti).

  Takoer El-Vasijjet se koristi da oznai sporazum (dogovor) sanekim drugim, izvravajui odreenje naredbe sve jedno bilo totokom ivota dotine osobe ili pak nakon njene smrti.

  Kae se: Evsejtu Ilejhi tj. uinio sam ga povjerenikom za one kojisu poslje njega (koji dolaze nakon njega), i ovo je znaenje koje

  je rasprostranjeno i koje se uglavnom razumije kada se kae El-Vasijjet.

  Uenjaci Fikha su ovu rije EL-Vasijjet vezali za udjeljivanje ipripisivanje nekome imetka ili slinog ili pak openito davanje ioporuivanje imetka nekom drugom. Kae se: Vesejtu bi keza iliEvsejtu bi keza tj. Opruio sam mu to i to, ili oproujem ti to i to.El-Vasijjet ili erijatska oporuka podrazumijeva oporuku koja

  moe biti novanog ili pak materijalnog karaktera (novac,

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  5/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  3

  imanje) ili pak samo oporuku (oporuku na dranjebogobojaznosti) ili pak oporuku o skrbnitvu i slino tomu.

  "VASIJJET - ERIJATSKA OPORUKA" U TERMINOLOKOM

  ZNAENJU:

  Poklon jednog ovjeka nekom drugom bilo da se radi opoklanjanju odreene specifine stvari (ar. Ajn kao to je:imetak, novac, posjed, kua) ili pak da mu poklanja dug kojineko ima prema njemu (ar. Dejn), ili da mu poklanja bilo koji vidkoristi (Ar. Menfea, sve ono ime se insan moe okoristiti), a ovajpoklon biva vlasnitvo onoga kome se oporuuje tek nakon smrti

  onoga koji oporuuje.

  DOKAZI PROPISANOSTI (UTEMELJENOSTI), MUDROST ISAM PROPIS "VASIJJETA - ERIJATSKA OPORUKA"

  Vasijjet (erijatska oporuka) je utemeljena i propisana Kur'anom,Sunnetom i Idmaom (Konsenzusom) islamski uenjaka i ummeta.

  KUR'ANSKI DOKAZI PROPISANOSTI VASIJJETA (ERIJASTKEOPORUKE):

  Rekao je Allah, azze ve delle:

  [3T3T

  ]:

  "Kada neko od vas bude na samrti, ako ostavlja imetak,propisuje vam se, kao obaveza za one koji se Allaha boje, dapravedno uini oporuku roditeljima i blinjima." (Prijevodznaenja sura Al-Beqara, ajet broj 180).

  I rijeima Uzvienog:

  3T

  3T

  ]:[

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  6/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  4

  "Nakon to se izvri oporuka koju je ostavio, ili podmiri dug."(Prijevod znaenja sura An-Nisa', ajet broj 11).

  Kao i rijeima Allaha, azze ve delle:

  3T3T 3T3T ]

  :[

  "O vjernici, kada vam se priblii smrt, prilikom davanja oporukeneka vam posvjedoe dvojica pravednih roaka vaih ili nekadruga dvojica, koji nisu vaiako ste na putu, a pojave se znacismrti. A ako posumnjate, zadrite ih poslije obavljene molitve ineka se Allahom zakunu: "Mi zakletvu ni za kakvu cijenu neemoprodati makar se radilo i o kakvu roaku i svjedoenje koje jeAllah propisao neemo uskratiti, jer bismo tada bili, doista,

  grjenici." (Prijevod znaenja sura Al-Maide, ajet broj 106).

  SUNNETSKI DOKAZI PROPISANOSTI VASIJJETA (ERIJASTKEOPORUKE):

  Biljee imami Buhari, Muslim, Ebu Davud i Tirmizi predaju od IbnOmera, radijjallahu anhu, da je kazao Allahov Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem:

  : ))

  .((.

  Prenosi se od Ibn Omera, radijallahu anhuma, da je AllahovPoslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Nema pravo ovjekmusliman koji ima neto to eli oporuiti da zanoi dvije

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  7/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  5

  noi a da njegova oporuka nije napisana kod njega.Muttefekun alejhi.1

  Rekao je Nafia, rahmetullahi alejhi: uo sam Ibn Omera,

  radijjallahu anhu, kako kae: "Nije prola niti jedan no odmomenta kada sam uo Allahova Poslanika, sallallahu alejhi vesellem, kako je kazao prethodne rijei, a da nisam imao poredsebe (napisanu) spremu oporuku."

  Rekao je imam afija, rahmetullahi alejhi: "ta moe drugo dabude rezerva i opskrba jednom muslimanu osim Vasijjeta(oporuke) koju ima pored sebe napisanu (spremnu), ukoliko ima

  neto to bi oporuio (ostavi iza sebe) jer on doista ne zna kadae biti napravljena "prepreka" izmeu njega i oporuke koju elida oporui."

  Prenosi imam Ahmed, Tirmizi i Ebu Davud, rahmetullahi alejhim,predaju od Ebu Hurejre, radijjallahu anhu, da je kazao, rekao jeAllahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: "Doista ovjek iena rade djela dobroinstva (djela bogobojaznosti) ezdeset

  godina, te im doe smrt a oni svojom oporukom nanesu tetu(nepravdu) nekome te zbog toga uu u vatru."

  Nakon ovih rijei Ebu Hurejre, radijjallahu anhu, je prouioAllahove rijei:

  3T3T 3T3T

  ]:["Nakon to se izvri, ne oteujui nikoga, oporuka koja jeostavljena ili podmiri dug; to je Allahova zapovijed! A Allahsve zna i blag je." (Prijevod znaenja sura An-Nisa', ajet broj12).

  1Sahih. Buharija (2738), Muslim (1627).

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  8/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  6

  DOKAZI PROPISANOSTI VASIJJETA (ERIJASTKE OPORUKE)KONSENZUSOM ISLAMSKI UENJAKA I UMMETA:

  Sloni su islamski uenjaci (oni do ijeg se miljena dri) jo od

  vremena ashaba, radijjallahu anhum, pa sve do danas da jeVasijjet (oporuka) propisana i utemeljena ovom plemenitomvjerom.

  MUDROST (AR. HIKME) PROPISANOSTI VASIJJETA(ERIJASTKE OPORUKE)

  Prenosi se od Muaza Ibn Debela, radijallahu anhu, da je rekao:: : ))

  .(( . : .

  . . Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Allahvam je dao sadaku treinom vaih imetaka prilikom vaeg

  preminua (smrti), za poveanje vaih dobrih djela. PrenosiDarekutni i biljee Ahmed i El-Bezzar u hadisu Ebu Derdaa,radijallahu anhu, i Ibn Made u hadisu Ebu Hurejre. Svi su slabi,ali pojaavaju jedan drugog.A Allah najbolje zna.P1F2

  Dakle, erijatska oporuka je djelo od djela kojima se primie(pribliava) i stie Allahovo, azze ve delle, zadovoljstvo nasamom kraju ovjekovaivota kako bi mu se tim postupkom (itajVasijjetom) poveala dobra djela, ili pak da time zaslui ono to

  2 Hasen li gajrihi. Darekutni (4/150), Ahmed (6/440), Bezzar (1382), Ibn Made (2709). Albani,

  rahmetullahi alejhi, je rekao: Svi putevi kojima je doao ovaj hadis su mnogo slabi osim hadisa Ebu

  Derdaa, Muaza b. Debela, Halida b. Ubejda, tako da se hadis samo sa ovim putevima podie na stepenhasena, dok ostali putevi, ako ga ne mogu pojaati, pa, ne mogu mu ni nauditi, a Allah najbolje zna.

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  9/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  7

  ga je mailo od dobrih djela, a takoer oporukom ovjek stienaklonost ljudi i odravanje rodbinskih veza.

  PROPIS (AR. HUKM) VASIJJETA (ERIJASTKEOPORUKE)

  Kada je u pitanju Vasijjet (erijatska oporuka) onda njen propisbiva shodno situaciji i stanju u kome se ona oporuuje, pa takoVasijjet moe da bude: VADIB (OBAVEZA), MUSTEHAB(POHVALNA) ILI PAK HARAM (STROGO ZABRANJENA).

  Ovdje treba na glasiti da je Vasijjet (erijatska oporuka) nasamom poetku islama bila STROGA OBAVEZA za sve, da binakon toga bila derogirana Kur'anskim ajetom o nasljedstvu iSunnetom Allahova Poslanika, salallahu alejhi ve sellem.

  VRSTE ERIJATSKE OPORUKE - VASIJJETA

  Nekoliko je vrsta Vasijjeta erijatske oporuke, shodno samomnjenom porpisu za koji se vee:

  VASIJJET (OPORUKA) KOJA JE VADIB (STROGA OBAVEZA):I ova oporuka biva Vadib insanu u sluaju kada na insanupostoji odreeni erijatski hak (pravo) kao recimo da je to pravoAllaha, azze ve delle (Hadd koji nije obavio, Zekat koji nije

  izdvojio...) ili pak kada postoji pravo drugi ljudi kod njega (Dugkoji nije vratio, stvar koja je kod njega na uvanju a tue jevlasnitvo...) u svim ovim sluajevima ovjek biva obavezanVadib mu je da ostavi oporuku (Vasijjet) onima poslje njega odfamilije i blinji kako bi oni izvrili ono to je ostalo kod njega odprava drugih, sve jedno da li se radilo o Allahovu, azze vedelle, pravu ili pak o pravu drugih ljudi.

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  10/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  8

  VASIJJET (OPORUKA) KOJA JE HARAM (STROGOZABRANJENA):

  U ovu vrstu oporuke ulazi i ubraja se svaka oporuka kojom se

  eli da nanese teta ili nepravda onima koji su eventualninasljednici poslje njega (osobe koje ga nakon smrti nasljeuju),pa makar ovjek i ne oporuio vie od jedne treine (jednutreinu mu je dozvoljeno da udjeli kao Sadaku), ako mu je cilj dasvojom oporukom eli nanjeti tetu svojim nasljednicima u tomsluaju takva oporuka biva Haram (strogo zabranjena).

  Takoer, u ovu oporuku ubraja se recimo da oporui da se iz

  njegove ostavtine kupi alkohol ili sagradi crkva ili neto to jesamo po sebi grijeh i nepokornost Alllahu, azze ve delle, ili paknepokornost i teta muslimanima openito.

  Rekao je Allah, azze ve delle:

  3T3T 3T3T ]:[

  "Nakon oporuke koja je oporuena ili duga, bez tete. A Allahsve zna i blag je." (Prijevod znaenja sura An-Nisa', ajet broj12).

  Biljei imam Ahmed, Ibn Made i Abdurezak hadis od EbuHurejre, radijjallahu anhu, u kome stoji da je kazao AllahovPoslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Doista ovjek radi djela odhajra (dobra) sedamdeset godina sve dok ne oporui netonepravedno svome komiji (ostavi neto u oporuku svome komijinanosei nepravdu svojim nasljednicima), te mu bude zavrnicaupisana loom te stoga ue u vatru. I doista ovjek sedamdesetgodina radi djela od vatre (loa djela) te bude pravedan usvojoj oporuci (ostavi ispravnu oporuku) te mu bude zavrnicauinjenja dobrom, te zbog nje ue u Dennet." (Hadis biljei SeidIbn Mensur sa ispravnim lancem prenosilaca).

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  11/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  9

  Rekao je Ibn Abbas, radijjallahu anhu: "Nepravedna oporuka(ostavljanje nepravedne oporuke) je od velikih (upropatavajui)grijeha." (Predaju biljei imam Nesai sa lancem prenosilaca koji

  su povjerljivi ar. Sikat).VASIJJET (OPORUKA) KOJA JE MEKRUH (POKUENJA):

  Pokuena oporuka je ona u kojoj je oporuilac siromana osobaa iza sebe ostavlja mnogo nasljednika i oni su sami potrebnitoga imetka, ili pak ako oporuilac iza sebe ostavi nasljednikekoji su od onih koji ine nered (grijenici) i ako zna ukoliko bi imostavio taj imetak oni e ga iskoristi za irenje nereda i grijeha

  po Allahovoj zemlji.No, ukoliko oporuilac Vasijjeta (oporuke) je ubjeen ili pak mislida e njegovi nasljednici imetak koji dobiju od njega kao mirasiskorisiti za pokornost Allahu, azze ve delle, u tom sluajuVasijjet biva Mendub (preporuena).

  VASIJJET (OPORUKA) KOJA JE MUSTEHAB (POHVALNA):

  U ovu oporuku spada sve ono to nije prethodno spomenuto,odnosno ukoliko ostvlja oporuke nema nikakva duga (obaveze)niti prema Allahu, azze ve delle, a niti prema ljudima, negonaprotiv on svojom oporukom eli da uini dobroinstvo, on tomoe uiniti s tim da vodi brigu da svojim nasljednicima nenanese tetu.

  Takoer, lijepo bi bilo da se posavjetuje sa uenim ljudima oko

  Vasijjeta prije nego li ostavi oporuku kako bi ga oniposavjetovali da to ispravno i na najbolji nain uini.

  VASIJJET (OPORUKA) KOJA JE MUBAH (DOZVOLJENA):

  Mubah oporuka je ona u kojoj je oporuilac osoba koja jebogata ima puno imetka i njemu je dozvoljeno da oporui netodaljnoj familiji ili openito ljudima muslimanima koji su u potrebiza imetkom i pomoi.

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  12/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  10

  RUKNOVI VASIJJETA (ERIJATSKE OPORUKE)

  Veina islamski uenjaka (ar. Dumhur) stava su da Vasijjet

  (erijatska oporuka) ima etri rukna (temelja):- OPORUIOC (ONAJ KOJI OSTAVLJA VASIJJET)

  - ONAJ KOME SE OPORUUJE (OSOBE ILI USTANOVE)

  - ONO TO SE OPORUUJE (IMETAK, NOVAC)

  - FORMA (IZRAZ KOJIM SE OPORUUJE)

  Dok su kazali Hanefijski uenjaci da Vasijjet (erijatska oporuka)ima samo jedan rukn, a on je da svojevoljno oporuilac ostavineto u Vasijjet, dok prihvatanje Vasijjeta (oporuke) od straneonih koji nasljeuju miras je art (uvjet) a ne rukn (temelj)Vasijjeta.

  Oporuka ili svojevoljno ostavljanje neega od imetkanasljednicima biva svakim izrazom koji ukazuje na to, odnosno

  onda kada bude izraz (rije) upuivala da oporuioc ostavljanekome neto u nasljedstvo on to i dobija uz uslov da ta stvarprelazi u njegov posjed (ar. Milk) tek nakon smrti oporuioca bezikakve protunaknade kao recimo da oporuioc kae: "Oporuiosam tom i tom ovjeku toliko i toliko od imetka poslje moje smrti.",ili da kae: "Poklonio sma tom ovjeku to i to, i ono biva njegovoposlije mene (nakon moje smrti)."

  Dakle, Vasijjet (oporuka) moe da se oporui putem izraza(rijeima), takoer ona moe da se oporui i iaretom (znacima,mimikom) koji je razumljiv i prisutnim jasan, a to u sluaju kadaoporuioc bude nesposbona da to rijeima kae, a takoeroporuka moe da bude i pisanim putem (pismo).

  Ukoliko Vasijjet (oporuka) bude ope forme, odnosno da nijespecifiran direktno kome ide, kao recimo da je oporuka

  ostavljena (imetak ostavljen) za mesdide, kole, bolnice u

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  13/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  11

  ovom sluaju ne trai se od ustanova kojima je upuena da primeVasijjet (erijatsku oporuku), nego naprotiv dovoljno je samo daoporuilac to ostavi svojim Vasijjetom njima, dok ta oporuka

  nakon njegove smrti (kada Vasijjet stupa na snagu) biva upropisu Sadake (milostinje).

  Suprtono spomenutom je, ukoliko bi Vasijjet (erijatska oporuka)bila adresirana (upuena) direktno ciljanoj osobi ili ustanovi ondau ovom sluaju neophodno je da osoba na koju je naslovljenaoporuka istu primi (da prihvati tu oporuku), ili pak da je priminjegov zamjenik ili staratelj ukoliko je oporuka ostavljena osobi

  koja nije erijatski sposobna ili punoljetna tj. mora da se desiprihvatanje (ar.Kabul) oporuke.

  Tako, ukoliko osoba ili ustanova na koju je upuena oporuka(Vasijjet) istu prihvati tada ona i biva ispravna i potpuna, noukoliko se desi da Vasijjet odbije osoba ili ustanova (ne prihvateje) onda takva oporuka biva "pokvarena" (neispravna) i onaostaje u nasljedstvu oni kojima ide ostali imetka od oporuke

  dakle nasljednici umrlog.Treba napomenuti da je Vasijjet (oporuka) dozvoljeni ugovor(nije obvezujui) za oporuioca iste, te kada god poeli tokomsvoga ivota da je promijeni ili prepravi Vasijjet, on na to imampravo.

  Ukoliko se desi, da oporuioc eli da se povrati od oporuke (daje poniti), to vraanje ili ponitenje oporuke biva jasnim

  (nedvosmislenim) rijeima, kao recimo da kae: "Ja sam sepovratio ili ja sam ponitio svoju oporuku (Vasijjet)."

  Dok, ponitenje Vasijjeta (oporuke) djelom biva kao recimo daoporuioc imetak ili neto drugo to je ostavio u svojoj oporuciproda ili potori za svoga ivota.

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  14/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  12

  ARTOVI (UVJETI) VASIJJETA (ERIJATSKEOPORUKE)

  Vasijjet ima artove (uslove) ispravnosti na kojima poiva samopostojanje oporuke i artove kojima stupa na snagu oporuka (ar.El-Vasijje)i oni se ogledaju u:

  ARTOVI KOJI SE VEU ZA OPORUIOCA (ONOGA KOJIOSTAVLJA OPORUKU).

  ARTOVI KOJI SE VEU ZA ONOGA KOME SE OSTAVLJA

  OPORUKA.ARTOVI KOJI SE VEU ZA ONO TO SE OPORUUJE(IMETAK ILI NOVAC).

  ARTOVI KOJI SE VEU ZA FORMU (IZRAZ) KOJIM SEOPORUUJE VASIJJET

  ARTOVI KOJI SE VEU ZA OPORUIOCA (ONOGAKOJI OSTAVLJA OPORUKU)

  PRVO: ARTOVI ISPRAVNOSTI SAME OPORUKE:

  A oni se ogledaju u tome da oporuioc bude odgovarajuesposoban za oporuku, tj. da bude: punoljetan, pametan

  (razuman), jer oporuka lude osobe ili djeteta koje nije punoljetnone prihvata se sve dok ne postane sposoban i erijatskiodgovoran.

  DRUGO: ARTOVI KOJIMA OPORUKA STUPA NA SNAGU:

  Od uslova koji su neophodni da se ispune i nau pri osobi kojaoporuuje jesu sljedei: da ne bude zaduena dugom koji prelazicijelu njegovu ostavtinu jer je vraanje i ispunjenje duga pree i

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  15/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  13

  po erijatu, i ono je prije sprovoenja i djeljena mirasa(ostavtine) umrlog.

  ARTOVI KOJI SE VEU ZA ONOGA KOME SEOSTAVLJA OPORUKA:

  PRVO: ARTOVI ISPRAVNOSTI SAME OPORUKE:

  1. Da osoba kojoj se ostavljaoporuka bude prisutana (iva).

  2. Da osoba kojoj se ostavljaoporuka zna (bude obavjeten) o oporuci (Vasijjetu).

  3. Da osoba kojoj se ostavljaoporuka bude od onih koji mogu da naslijede imetak iliostavtinu

  4. Da osoba kojoj se ostavljaoporuka ne bude ubica oporuioca (da nije ubio onoga kooporuuje)

  5. Da osoba kojoj se ostavljaoporuka ne bude u otvorenom neprijateljstvu ili sukobu (ratu) saostavljaem oporuke.

  DRUGO: ARTOVI KOJIMA OPORUKA STUPA NA SNAGU:

  Da bi Vasijjet ili opruka bila ispravna i da bi mogla stupiti nasangu po smrti oporuioca neophodno je da osoba kome seostavlja ne bude ve od pravni (ve poznati nasljednika i onimakoji nasljeuju umrlogkao recimo neko od njegove djece ili ena)nasljednika oporuke, osim ako to odobre ostali nasljednici (budusloni da moe opet da dobije to to je ostavio oporuioc), i toshodno rijeima Allahova Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, uhadisu od Ebu Umame, radijjallahu anhu:

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  16/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  14

  :

  :

  :

  "Uistinu je Allah dao svakome njegovo pravo tako da se uoporuci ne ostavlja nita nasljedniku." (Ebu Davud, 2853; Tirmizi,2203, i kae da je hadis Hasen-Sahih; Ibn Made, 2713. Albaniga je ocijenio vjerodostojnim u Sahihu Ibni Made, 2193, i uMikatul-Mesabih, 3073.)

  Odobrenje ostalih nasljednika (njihova saglasnost da osoba kojaje ve pravnih nasljednik moe opet da dobije jo neto odoporuioca kroz Vasijjet) takoer ima dva arta (uslova):

  1. Da osoba koja dajedozvolu (izun drugoj osobi koja je ve od nasljednika umrlog ikoja dobija dodatan dio od oporuke) bude sposobna (svjesna)

  znaenja te dozvole, te takoer da zna da ta osoba kojoj dajedozvolu je ustvari ve jedan od pravnih nasljednika kojojpripada odreeni dio imetka.

  2. Da ta dozvola koja jedata od strane nasljednika bude nakon smrti oporuioca, a uobzir se ne uzima dozvola koja je data za vrijeme ivotaoporuioca.

  Ukoliko bi pravni nasljednici dali dozvolu nekome da moedobiti vei udio u Vasijjetu nego li mu pripada (a ve je odosoba koje pravno imaju udio u Vasijjetu), te se potom nakon toumre oporuioc predomisle i kau da nisu vie suglasni da nekaosoba od ve pravnih nasljednika dobije vie nego li mu pripada to se uzima u obzir i prihvata od njih, a sama dozvola koja jedata za vrijeme ivota opruioca biva derogirana i bezvrijedna,

  jer postoji mogunost da su oni dali dozvolu nekom drugom samo

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  17/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  15

  da bi zadovoljili oporuioca ili su ga se bojali pa su iz strahadali pristanak.

  Ovjde nema razlika ako je data dozvola nekom ko je ve pravni

  nasljednik (ima ve udio u Vasijjetu) ili je pak strana osoba kojojje bilo dato pravo da dobije vie od jedne treine ostavtineoporuioca (da bi stranac ili osoba koja u osnovi nema pravo naVasijjet dobila vie od jedne treine neophodno je da dobijesaglasnost svi ostali pravni nasljednika).

  ARTOVI KOJI SE VEU ZA ONO TO SE OPORUUJE(IMETAK ILI NOVAC)

  PRVO: ARTOVI ISPRAVNOSTI SAME OPORUKE:

  1. Da ono to se ostavlja odimetka ili neega drugog bude ustvari neto to se moe

  nasljeivati (da ima svoju vrijednost).2. Da ono to se ostavlja

  bude ispravno (lijepo i ima svoju vrijednost) i da bude uskladu sa erijatom.

  3. Da bude neto to semoe prisvojiti (da se moe prepisati drugom kao imetaknjegov).

  4. Da ono to se ostavlja nebude samo po sebi Haram ili grijeh, jer cilj oporuke jesteda se nadoknadi ono to se nije tokom ivota postiglo.

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  18/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  16

  DRUGO: ARTOVI KOJIMA OPORUKA STUPA NA SNAGU:

  1. Da taj imetak ili ono to seoporuuje ne bude od djelova duga koji se mora ispuniti ipravom vlasniku vratiti, jer je dug obaveza koja je ispred sameoporuke (Vasijjeta) nakon to se urade sve potrebne radnje kakobi se oporuioc (onaj koji ostavlja Vasijjet) ispravno pokopao i uefine zamotao.

  Rekao je Allah, azze ve delle:

  3T

  3T]:[

  "Poto se izvri oporuka koju je ostavio, ili podmiri dug."(Prijevod znaenja sura An-Nisa', ajet broj 11).

  2. Da ono to se oporuuje(imetak ili novac) ne bude vie od jedne treine ukoliko je osobakome se oporuuje ve jedan od pravnih nasljednika.

  DODATNA KORIST:

  Upamti brate muslimanu, sestro muslimanko da je dozvoljenoovjeku da oporui (dadne u Sadaku) jednu treinu svoga imetkaili neto manje od toga sve jedno da li nasljednici bili bogati ilisirmoani, a to shodno rijeima Allahova Poslanika, sallallahualejhi ve sellem:

  :

  : :

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  19/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  17

  : : : : :

  Prenosi se od Sada Ibn Ebi Vekkasa, radijallahu anhu, da jerekao: Rekao sam: 'O Allahov Poslanie, ja sam bogat, a nenasljeuje me niko osim moje keri jedinice, da li da udjelim usadaku dvije treine svog imetka?' Rekao je: 'Ne.' Rekao sam:'Da li onda da udjelim polovinu?' Rekao je: 'Ne.' Rekao sam: 'Dali onda da udjelim treinu?' Rekao je: 'Treinu, a i treina je puno.Da ostavi bogate nasljednike bolje je nego da ih ostavisiromane, pa da prose od ljudi.' (Muttefekun alejhi).

  ARTOVI KOJI SE VEU ZA FORMU (IZRAZ) KOJIM SEOPORUUJE VASIJJET

  Forma ili izraz kojom se oporuuje Vasijjet (oporuka) imaodreene artove a oni su:

  1. Vasijjet ili oporuka morabiti reena izrazom ili rjeima tako da budu jasni i nedvosmisleniili pak da bude kazana putem metafore.

  Jasan izraz biva poput rijei: Oporuujem ti 100. 000 eura odmoga imetka nakon smrti.

  Ovim jasnim i nedvosmislenim izrazom oporuka biva na snazisamim njenim izgovor, i ovaj jasan izraz ne moe se protumaitidrugaije osim da je oporuioc (onaj ko ga izgovori) elio zaistada oporuio ono to je kazao svojim rijeima.

  Dok metafora biva rijeima: Ovo moje auto nakon moje smrti

  pripada Muhammedu, tako da prilikom metafore mora da bude

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  20/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  18

  prisutan nijet koji je popraen rijeima da bi bio jasan dokaz dase njime cilja Vasijjet (oporuka).

  2. Da se desi prihvatanjeVasijjeta (po stavu veine islamski uenjaka) ako je Vasijjet(oporuka) naslovljena na jednu odreenu osobu, i onda osobakojoj je neto oporueno mora da prihvati Vasijjet da bi oporukabila ispravna, no ako je Vasijjet openito naslovljen (adresiran)kao recimo da ovjek oporui neto uenicima erijatskog znanja,onda u ovom sluaju ne mora da se desi prihvatanje oporuke.

  POTVRDA (POSTOJANOST) VASIJJETA (ERIJATSKEOPORUKE)

  Pohvalno je da se Vasijjet (erijatska oporuka) pie na sljedeinain: Da se zapone Bismilom, potom zahvalom i spomenomAllah, azze ve delle, potom spomenom i donoenjem salavatana Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, potomobznanom i donoenjem ehadeta (sve jedno da li to zapisao ilipak usmeno izgovorio) i na kraju da budu prisutni svjedoci koji epotvrditi ispravnost (postojanost) Vasijjeta.

  Vasijjet (oporuka) biva odobrena (priznata) u Islamskom Fikhusvakim putem koji je poznat i potvren u erijatu kao recimo daostavi Vasijjet pismenom formom ili pak usmenim putem saprisustvom svjedoka.

  Takoer, neophodno je da svjedoci budu prisutni pri pisanjuVasijjeta ili da se pred njima proita sadraj i kontekst Vasijjeta(oporuke) nakon to se napie bez prisustva svjedoka.

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  21/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  19

  STVARI KOJE KVARE VASIJJET (ERIJATSKUOPORUKU)

  Vasijjet ili oporuku moe da pokvari mnogo stvari, od njih su:

  1. Gubljenje razuma (uraunljivosti) oporuioca (onoga kojiostavlja oporuku) zbog bolesti kao to je ludilo ili padanje ukomu ukoliko se desi neto od navednog po Hanefiskommezhebu Vasijjet biva neispravan (pokvaren) sve jedno da li tobilo direktno vezano za smrt ili ne kao recimo da se nakon ludila

  ili kome povrati i ozdravi po Hanefiskom mezhebu nema razlikeVasijjet biva pokvaren.

  Dok je stav afiskog mezheba da oni ne smatraju Vasijjetpokvarenim ukoliko se desi ludilo ili neto slino nakon to jeovjek ostavio oporuku u vremenu dok je bio zdrav.

  Oni svoj stav pravdaju da se ugovori i radnje ovjeka veu iosloanjaju za vrijeme u kome je bio zdrav (odgovoran i

  sposoban) i ukoliko je ostavio oporuku u vremenu kada je biozdrav njegova oporuka (ar. Vasijjet) biva ispravana iprihvaena, na njega ne utjee prestanak njegove sposobnostizbog bolesti ili neega nakon to je ostavio ispravnu oporuku uzneophodne ruknove i artove Vasijjeta.

  Ovo je stav koji je ispravni i blii istini, jer mogunost i raunanjeda e oporuioc nakon to se ozdravi povratiti od svoje prveoporuke je slabo miljenje i nezasnovano oekivanje.

  2. Vezivanje oporuke za neki art (uvjet) koji se ne desi kaorecimo da kae: Ukoliko umrem u toku ove godine tom i tomovjeku pripada toliko i toliko od moga imetka, i desi se da onne umre tokom te godina Vasijjet biva pokvaren jer je biovezan za uvjet (art) koji se nije desio.

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  22/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  20

  3. Povratak (ponitenje oporuke) ili povlaenje Vasijjeta:Dozvoljeno je oporuiocu da poniti oporuku kada god poeli,

  jer je to ustvari kako smo kazali ugovor koji nije obvezujui, a onsam ne biva obavezan osim nakon smrti oporuioca (kada bivaobavezan da se radi po Vasijjetu), te stoga njemu bivadozvoljeno da ispotuje svoju oporuku do kraja ili pak da jeponiti kada god to poeli.

  4. Odbacivanje (neprihvatanje) Vasijjeta od strane osobekojoj je bilo oporueno neto tj. ne prihvatanje Vasijjeta kvari i

  ini sam Vasijjet nepostojanim (nevrijedeim).5. Smrt osobe kojoj je bilo neto oporueno (ostavljeno) odVasijjeta prije smrti samog oporuioca, kao recimo da sin umreprije svoga babe koji ostavlja oporuku.

  6. Ubistvo oporuioca od strane onoga kome je netoopoprueno (kao recimo da sin ubije oca), u ovom sluaju Vasijjet(oporuka) biva pokvarena kod Hanefija sve jedno da li ubica to

  uinio namjeno ili grekom.

  7. Da se desi unitenje (propast) samoga imetka ili novca kojije naznaen u Vasijjetu, kao recimo da kae tome i tome ovjekuostavio sam tu kuu, te nemalo zatim ta kua izgori (uniti se) utome sluaju Vasijjet sam biva pokvaren (nepostojei).

  NA TA SE POSTIE OVJEK PRILIKOM PISANJAVASIJJETA (OPORUKE)

  Svakako ovjek mora da zna i da bude svjestan injenice da sudobra djela za vrijeme njegova ivota dosta korisnija i prea daih sam uradi od same ostavljenje oporuke, u kojoj je takoer vidhajra i onoga to e mu na Sudnjem danu da koristi.

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  23/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  21

  No, kada se ovjek odlui da napie Vasijjet (oporuku) on trebada vodi rauna o tome da njegova oporuka otprilike izgledaovako:

  1. Da kroz svoju oporuku ne zaboravi siromane osobne izsvoje familije, bili oni blii ili daljni, i openito da ne zaboravi

  djecu jetime i ene udovice i one koji su potrebni pomoi.

  2. Da ukoliko je u mogunosti ne zaboravi izdvojiti neto odsvoga imetka za mesdide, kole, bolnice, halke Kur'ana.

  3. Da ostavi u oporuci da se iz njegova imetka izdvoji netorecimo za tampanje Kur'ana, Knjiga, Cd-ova.

  4. Da ostavi neto za poduavanje nepismeni ili gradnjubolnica u kojima e selijeiti muslimani.

  5. Da ostavi neto od imetka kako bi se od toga imetkaosigurali osnovni ivotni uslovi onima poslje njega od muslimana,

  kao recimo gradnja vodovoda i puteva.6. Pomaganje i gradnja prihvatni centara za jetime isiromane beskunike.

  7. Da se pomogne u vraanju duga prezaduenima i slino.Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu odEnesa Ibn Malika, radijjallahu anhu:

  : : : : :

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  24/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  22

  "Sedam stvari (djela) koje ovjek uini i ostavi iza sebe za njihima nagradu i kada bude u Kaburu: Ako podui nekoga nekomznanju (ostavi iza sebe znanje kojim se ljudi koriste), ili prokopa(dovede) rijeku, ili iskopa bunar, ili zasadi palmu, ili sagradimesdid, ili ostavi (obezbjedi) iza sebe mushaf (Kur'an) ili ostaviiza sebe dobro odgojeno djete koje dovi (trai oprosta) zanjega."

  STVARI KOJE JE TREBA OVJEK DA OPORUI ILISPOMENE U SVOJOJ OPORUCI (VASIJJETU)

  ovjek treba da oporui onima koji ostaju iza njega od njegoveporodice da se boje Allaha, azze ve delle, i da rade po onomes im jeAllah, azze ve delle, zadovoljan, a da se klone onoga

  to je On zabranio, te da slijede Sunnet Allahova Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem.

  Takoer, treba da oporui familiji da prilikom njegove smrti iliprije samog nastupa njegove smrti pozovu dobre (estite)muslimane da dou i da ga obiu podstiui ga i pozivajui naizgovor ehadet kako bi zadnje njegove rijei bile LA ILAHEILLALAH, shodno hadisu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi vesellem:

  : :

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  25/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  23

  "Kome budu zadnje rijei LA ILAHE ILLALAH uie u Dennet."(Hadis biljei imam Ebu Davud pod brojem 3116, avjerodostojnim ga je ocjenio ejh Albani).

  Takoer, oporuujem svojoj porodici strpljivost na mojoj samrti ida puno ue i mole oprost za mene kao i da me Allah poasti iuvede u Dnnet i da me sauva od Vatre, da vrate mojeeventualne dugove i da puno izgovaraju rijei LA ILAHE ILLALAH.

  Takoer, oporuujem svojima da nakon to me napusti moja duane ine nita suprotno erijatu i ispravnom vjerovanju, da ne

  dove protiv sebe niti da viu i ine stvari od Dahilijetaoplakujui me i nanosei tetu sebi i imetku oko njih, jer umrli bivakanjavan onim to se desi nad njim od plaa njegove familije.

  Rekao je Omer Ibn Hattab, radijjallahu anhu: "Umrli bivakanjavan zbog plaa njegove familije nad njim." (Rekao jeimam Tirmizi da je ovaj hadis Hasen dobar).

  Oporuujem svojima da me okupa (ogasuli) osoba koja e toispravno da uini shodno erijatskim propisima, dakle osoba kojaje uena i bogobojzna, osoba koja e da moje dobre strane iono to vidi od dobra da proiri, a ono to vidi od zla (runihstvari) sakrije.

  Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko okupa

  (ogasuli) umrlog Allah e mu sakriti (prekriti) grijehe na Sudnjemdanu, a ko obue umrlog u Kefine Allah e njega na Sudnjemdanu obui u odjeu od kadife." (Hadis biljei imam Tirmizi, ihadis je Hasen).

  Takoer, oporuujem da mi Denazu klanjaju skupina estitivjernika (demat) koji e doviti za mene u emu je velikanagrada kao to je dolo u hadisima od Allahova Poslanika,

  sallallahu alejhi ve sellem:

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  26/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  24

  Aia, radijjallahu anha, prenosi od Allahova Poslanika, sallallahu'alejhi ve selleme, da je rekao: "Svakom umrlom, kojem Denazuklanja skupina od stotinu (ili vie) muslimana, i svi se za njega

  zauzmu (efaat uine), zauzimanje e biti primljeno." (Hadisbiljei imam Muslim).

  Ibn Abbas, radijjallahu anhu, veli: "uo sam Allahova Poslanika,sallallahu 'alejhi ve selleme, kad kae: "Kada musliman, umre, pamu Denazu klanja etrdeset ljudi koji ne ine irka Allahu - nepripisuju Mu druga, Allah e ih uiniti njegovim efaijama(zagovornicima na Sudnjem danu)." (Hadis biljei imam Tirmizi i

  vjerodostojnim ga je ocjenio).Takoer oporuujem im da mi dove onim to je preneeno odAllahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

  "Allahumma-gfir lehu ve-rhamhu ve' afihi va'fu 'anhu ve ekrimnuzulehu ve vessi mudhalehu vagsilhu bi-l-mai ve-s-seldi ve-l-berdi ve nekkihi mine-l-hataja kema nekkajt e-s-sevbe-l-ebjedamine-d-denisi ve ebdilhu daren hajren min darihi ve ehlen hajren

  min ehlihi ve zevden hajren min zevdihi ve edhilhu-l-denneteve e'izhu min 'azabi-l-kabri (ve azabi-n-nari)"

  - Allahu, oprosti mu i smiluj se, grijehe mu pobrii i sauvaj ga,poasnim ga mjestom blagodari i irokim uini ulazak u kabur,oisti ga vodom, snijegom i hladnim zrakom, oisti ga od grijehakao to bijelu odjeu isti od prljavtine! Udjeli mu kuu

  (ahiretsku) bolju od njegove dunjaluke i drugu bolju od njegovedunjaluke! U Dennet ga uvedi i zatiti ga kazne zagrobne (i odvatre dehenemske)!

  "Allahumma-gfir li hajjina ve mejjitina ve ahidina ve gaibina vesagirina ve kebirina ve zekerina ve unsana. Allahumme menahjejtehu minna fe ahjihi' ale-l-islami ve men teveffejtehu minnafe teveffehu 'ale-l- imani. Allahumme la tahrimna edrehu ve la

  tudilluna ba' dehu"

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  27/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  25

  - Allahu, oprosti naim ivima i naim mrtvima, naim prisutnim inaim odsutnim, naim mlaima i naim starima, mukim i enskim!Allahu, onoga koga poivi meu nama, uini da ivi u islamu, a

  onoga koga na ahiret preseli, preseli ga u imanu! Allahu, neuskrati nas Tvojih nagrada njemu i ne skreni nas s pravoga putaposlije njega!

  "Allahumme (navesti ime) fi zimetike ve habli divarike, fe kihimin fitneti-l-kabri veazabi-n-nari! Ve Ente ehlu-l-vefa i ve-l-hakki, fa-gfir lehu verhamhu, inneke Ente-l-Gafuru-r-Rahimu"

  - Allahu, dotini je u Tvojoj zatiti i u dosegu Tvoje brzine - zato,

  zatiti ga od stradanja u kaburu i od dehenemske kazne! Ti siPosjedovatelj iskrenosti i Istine - te zbog toga oprosti mu i smilujmu Se, jer, doista, Ti si Oprostitelj Milosrdni.

  "Allahumme 'abduke ve-bnu emetike ihtade ila rahmetike veEnte Ganijjun 'an 'azabihi, in kane muhsinen fe zid fi hasenatihi,ve in kane musien fe tedavez' anhu"

  - Allahu, rob Tvoj, sin robinje Tvoje potrebuje milost Tvoju, a Tebine treba kazna njegova. Ako bude dobro initelj, poveaj brojnjegovih djela, a ako bude grjenik, ne obaziri se na grijehenjegove!

  I na kraju oporuujem da nakon to me ukopate ostanete kodmoga Kabura nekih sahat (koliko treba da se zakolje Kurban imeso podijeli) vremena dovei Allahu da mi oprosti i da mi se

  smiluje.Prenosi se od Amr Ibn Ass'a da je rekao: "Kada me ukopate,ostanite oko moga mezara koliko se moe Kurban zaklati injegovo meso podjeliti, da se druim s vama dok vidim ta uodgovoriti izaslanicima svoga Gospodara." (PogledatiRijadussalihin broj 948, a hadis biljei imam Muslim).

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  28/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  26

  Ovo je moja oporuka i ja sam ist od bilo kakve manjkavosti istvari koja je suprotna Sunnetu Allahova Poslanika, sallallahualejhi ve sellem.

  SLIJEDIPRAKTIAN PRIMJER KAKO

  SE PIE VASIJJET

  (OPORUKA)

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  29/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  27

  PRAKTIAN PRIMJER KAKO SE PIEVASIJJET (OPORUKA)

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

  V A S I J J E TERIJATSKA OPORUKAHvala i zahvala Uzvienom Allahu, delle enuhu, Koji sve

  u mjeri stvori i odredi, Koji mumine Pravim putem uputi, akafirima bolnu kaznu priredi. Neka su salavat i selam naNjegovog odabranog roba i Poslanika, Muhammeda IbnAbdullaha, sallallahu alejhi ve sellem, na one koji su seprihvatili Njegove upute, koji se dre Sunneta i na svesljedbenike do Sudnjega Dana.

  Uzvieni Allah kae:

  ]:[

  "Kada neko od vas bude na samrti, ako ostavlja imetak,propisuje vam se, kao obaveza za one koji se Allaha

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  30/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  28

  boje, da pravedno uini oporuku roditeljima i blinjima."(Prijevod znaenja sura Al-Bekara, ajet broj 180).

  : ))

  .((.

  Prenosi se od Ibn Omera, radijallahu anhuma, da jeAllahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:Nema pravo ovjek musliman koji ima neto to eli

  oporuiti da zanoi dvije noi a da njegova oporuka

  nije napisana kod njega. (Muttefekun alejhi).Nafi'a, rahmetullahi alejhi, kae: uo sam Abdullaha IbnOmera, radijjallahu anhu, kako kae: Nije prola nitijedna no od kada sam uo Allahovog Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao hadis o oporuci,a da pored sebe nisam imao napisanu oporuku. (Prenose

  imami Buhari i Muslim).

  Ibn Made u svome Sunenu prenose od Muavije Ibn Kurre,a on svoga oca, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhive sellem, rekao: Kome doe smrt, pa ostavi oporuku injegova oporuka bude u skladu sa Allahovom Knjigom, toe mu biti iskup za ono to je ispustio od svoga Zekata.

  JA: SIN/KI: () ...

  OSTAVLJAM OVAJ VASIJJJET (OPORUKU) U ZDRAVOMSTANJU I PRI PUNOJ PAMETI I SVIJESTI.

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  31/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  29

  Svjedoim da nema boanstva koje je dostojno daiskreno bude oboavano sem Allaha, Jedinog Koji nemasudruga i svjedoim da je Muhammed Njegov rob i

  Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i svjedoim da jeSudnji dan istina, i u njega nema nimalo sumnje, i da eAllah, azze ve delle,proivjeti ljude iz kaburova.

  Oporuujemsvojoj porodici koja ostaje iza mene i onimakoji proitaju ovu oporuku da se boje Allaha, azze vedelle, i da ih ne obmane ovodunjaluki ivot i njegove

  prolazne ljepote, da ih ejatan u pogledu AllahaUzvienog ne zavede, da slijede Sunnet AllahovaPoslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako bi uspjeli naoba svijeta.

  Oporuujem vam da popravite meusobne odnose, da sepokoravate Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi

  ve sellem, ukoliko ste vjernici, jer Allah, Azze ve Delle,kae:

  ]:[

  Zato se bojte Allaha i izgladite meusobne razmirice, ipokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, ako ste pravivjernici." (Prijevod znaenja sura El-Enfal, ajet broj1).

  Oporuujem im ono to su Ibrahim i Jakub, alejhimaselam, oporuili svojoj djeci:

  ]:[

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  32/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  30

  "Sinovi moji, Sinovi moji, Allah vam je odabrao pravuvjeru, i nipoto ne umirite drugaije nego kao muslimani!"(Prijevod znaenja sura Al-Bekare, ajet broj 132).

  Oporuujem vam da se bojite Allaha, azze ve delle, i dabudete strpljivi prilikom moje smrti, da govorite samodobro, da mnogo traite oprosta od Allaha, uite dovuza mene, molei Ga za milost prema meni, da uem uDennet i da se spasim Vatre.

  to vie izgovorajte: LA ILAHE ILLALLAH i Svi smo

  Allahovi i Njemu emo se vratiti, Allahu nagradi nas unaoj nedai i poslije nje nam daj bolje.

  Ovim praktikujemo rijei Allahovog Poslanika, sallallahualejhi ve sellem, koji kae: Kada doete do onoga kojije na samrti ili je bolestan govorite dobro, jer melekigovore Amin! na ono to vi govorite. (Hadis biljei

  imam Ahmed u svome Musnedu).Oporuujem da na mojoj samrti dou dobri ljudi iuenjaci, da me podsjete da lijepo mislim o momeGospodaru, da se nadam Njegovoj milosti i da miponavljaju ehadet: EHEDU EN LA ILAHE ILLALLAH VEEHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU,

  kako bi rijei Tevhida bile posljednje to izgovorimprilikom smrti, te praktikujui rijei Poslanika, sallallahualejhi ve sellem, koji kae: Kome posljednje rijei buduLA ILAHE ILLALLLAH uie u Dennet. (Hadis biljeiimam Ahmed).

  Oporuujem vam da mi naprave odgovarajue okruenje,

  potpun spokoj i da kod mene na samrti ne sjedi onaj ko

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  33/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  31

  me mrzio tokom moga ivota, jer me njegova mrnja bolii uznemirava.

  Oporuujem da kada se utvrdi moja smrt da mi zatvoriteoi, okrenete ka Kibli i prekrijete odjeom u kojoj nisamumro (tj. promijenite odjeu u kojoj sam umro).

  Prekrit e te itavo tijelo moje, tj. da izmijenite odjeu ukojoj sam umro, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,kae: Mrtvi e biti proivljen u odjei u kojoj je preselio.(Hadis biljei imam Ebu Davud).

  Oporuujem vam da pourite sa mojim opremanjem kadase utvrdi moja smrt. Lijepo bi bilo da obavijestite mojurodbinu, prijatelje i dobre ljude kako bi imali nagradu zauee u mom opremanju, gasuljenju (kupanju), stavljanju ukefine, klanjanju, ispraaju denaze i mome ukopu, kakobi to vie muslimana klanjalo denazu i trailo oprost za

  mene, te kako bi se izvrila moja oporuka i isplatili mojidugovi. Uslov je da obavijest o mojoj smrti bude ista odsvake buke, plaa, naricanja, pretjerane hvale ihvalospjeva, kao to to ine neznalice.

  Ne govorite za mene da sam merhum (onaj kome seAllah smilovao), jer ne znam ta e biti, ve govorite u

  vidu rahmetullahi alejhi Neka mu se Allah smiluje.Obavezno je da objava moje smrti bude u vidu spomenamoga imena, imena moga oca i prezimena, tepojanjenja vremena i mjesta ispraaja i ukopa.

  Spomenut e te samo ono to je nuno, pod uslovom da seto ne suprotstavlja Islamu i njegovim principima.

  Dozvoljeno je da onome koji donosi obavijest o mojoj

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  34/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  32

  smrti trai od ljudi da za mene trae oprosta kod Allaha,jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio ljudima:Traite oprosta za svoga brata. (Hadis je

  vjerodostojan).

  Oporuujem da se sprijei obiaj ena i ljudi neznalicakoji podiu glasove naricanjem i jaukanjem, te da sespree ene da prate moju Denazu.

  Allahu se utjeem od toga, shodno hadisu koji biljeeimami Buhari i Muslim od Omera Ibn El-Hattaba,

  radijjallahu anhu, u kome stoji da je Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Mrtvi u svome kaburubiva kanjavan zbog naricanja za njim.

  Utjeem se Allahu Uzvienom od oajavanja i aljenja,udaranja po prsima, licu, obrazima, oblaenju crnine,cijepanju odjee, ili poziva i dova iz dahilijeta, jer Ibn

  Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Nije od nas onaj ko seudara po licu, cijepa odjeu sa sebe, ili upuuje dove izpaganstva. (Hadis biljee imami Buhari i Muslim).

  Oporuujem da poslije moje smrti kod mene ne ulazipakosnik, niti da me poslije smrti dodiruje ili ljubi onaj

  kome to nije bilo dozvoljeno tokom moga ivota, niti dase uje pla i naricanje u mojoj kui, a ja se Allahu odtoga utjeem.

  Oporuujem da ene ne ulaze u kuu bez potrebe, aAllahu se utjeem da se pored moga tabuta prinesekakava rtva (Kurban), jer Ebu Davud od Enesa,

  radijjallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik,

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  35/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  33

  sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Nema prinoenja rtveprilikom smrti. (Hadis).

  Obaveza je onima koji budu sjedili pored mene daspominju Allaha i da mole Allaha za mene i za mojeahiretsko dobro, jer Meleki, radilo se o dovi ili plau,govore Amin!.Oporuujem da me okupa i denazu mi klanja(..................................................) (.................................................)na lijep i dostojanstven nain (a ako ne on, onda samo

  onaj ko moe izvriti ovaj Vasijjjet u potpunosti), te daopremanje i Denaza budu uz savjet sa povjerljivom idobrom osobom koja je uenjak i poznaje erijatskopravo. Jer, ako na meni bude vidio znak lijepogzavretka ovog dunjaluka, onda e ga i drugima rei, aako na mome licu bude vidio znak loeg zavretka na

  ovom dunjaluka, onda e ga sakriti i nee ga iriti.Oporuujem da ne bude mnogo onih koji me kupaju ioblae, osim onoliko koliko je nuno.Obaveza je onome ko me bude kupao da pone kupanjesa rijeima: Sa Allahovim imenom, uz Allahovu pomo iprema vjeri Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve

  sellem. (Hadis biljei imam Et-Tirmizi).

  Oporuujem da prilikom kupanja budem okrenut premaKibli i da na mome tijelu bude pokriva od pupka doispod koljena. Kada onaj koji me kupa doe do mogastidnog mjesta, neka uzme krpu kako ne bi dotakao mojestidna mjesto, jer je doticanje tueg stidnog mjesta

  zabranjeno (Haram).

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  36/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  34

  Trebam biti umotan u kefine koji su lijepi, isti i prekrivajuitavo tijelo. Kefini trebaju biti od bijelog platna iz tridjela (kod ene pet), bez pravljenja koulje ili turbana.

  Potrebno je moje kefine namirisati vodom rue, mousom ikafurom (po mogunosti).

  Ako budem preselio na Hadu kao Muhrim (osoba koja jeu Ihramima), onda nemojte pokrivati moju glavu i lice, nitime umotavati u kefine.

  Zabranjeno me je umotati u kefine od svile, skupocjenu

  odjeu, a nema smetnje da jedan od tri kefina bude netood moje bijele odjee.

  Oporuujem da se ne podie glas uenjem zikra, iliuenjem Kur'ana, jer Allah Uzvieni voli utnju prilikom tristvari: Uenja Kur'ana, stupanja u boj i ispraajaDenaze.

  Oporuujem da moja Denaza ne bude popraenakandilima, niti vatrom.

  Dunost vam je pouriti sa mojom Denazom, aliumjereno, tako da me neete treskati, niti e oni koji menose ili ispraaju osjetiti tegobu.

  Zatim, oporuujem da bude to vie onih koji e klanjatiDenazu i da iskreno upuuju dovu za mene, jer AllahovPoslanik, sallallahu alejhi ve sellem kae: Kada klanjateDenazu za mrtvoga, onda iskreno za njega donesitedovu. (Hadis prenose imami Ebu Davud i Ibn Made).

  Zatim, nemojte namjerno oduljivati sa mojom Denazom,

  kako bi se ekao odsutni.

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  37/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  35

  Oporuujem vam da me ukopate u podruju u kome sam iumro (............................................................................................)

  i nemojte me prenositi osim u nudi.

  Obaveza vam je da iskopate kabur koji je dovoljnodubok kako bi se unutar napravio 'lahd' (udubljenje) i dame unesete u moj kabur tako to ete prvo krenuti odglave, sa strane gdje stoje noge. Kada tako postupite,onda to udubljenje zazidajte erpiom, a ne stavljajtedrvene naslone, jer su uenjaci islama rekli da je

  pokueno stavljati drvo u kabur, jer je ono simbol vatre,neka nas Allah od nje sauva.

  Ne dozvoljavam da se ui Kur'an na mom kaburu, niti dase ui ridaen lillahil-el-Fatiha, tokom mog noenja ilisputanja, jer za to nema erijatskog utemeljenja.Oporuujem da moje sputanje u kabur obave:1................................................!2................................................!Neka me okrenu prema Kibli i neka me okrenu na desnibok, a zatim neka kau: Bismillahi ve fi sebilillahi ve alamilleti resulillahi. (Hadis biljei Ibn Made).

  Moj kabur, svako od vas, neka zaspe zemljom najmanjesa tri ake, jer Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi daje Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjaoDenazu, a zatim priao Kaburu umrlog i onda (sa stranena kojoj je glava mejjita) posuo zemljom tri puta.

  Nemojte ostavljati tabut u mome kaburu, ve ga izbacite,

  zatim zavrite ukop.

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  38/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  36

  Potom, vodom poprskajte po mome kaburu kako bi sezemlja slegla, a onda neka prisutni upute dovu Allahutraei za mene oprosta i vrstinu prilikom mog

  ispitivanja.

  Zabranjujem pisanje i ukraavanje po kaburu, stavljanjeniana (osim u visini pedlja), kao to je zabranjeno itasaditi od zelenila na njemu, jer za to nema dokaza uerijatu, niti je potrebno da se moj kabur podie vie odjednog pedlja, jer je to Poslanik, sallallahu alejhi ve

  sellem, zabranio.Potom, neka oni koji su doli da isprate moju Denazuostanu kod moga kabura onoliko vremena koliko jedovoljno da se zakolje deva i podjeli njeno meso, kakobih se sa njima navikao i kako bih mogao dati odgovoremelekima izaslanicima od moga Gospodara.

  Nemojte za mene uiti dovu skupno, ve svi pojedinano,jer za skupno uenje dove na Kaburu nema dokaza.Oporuujem vam da upuujete dovu i traite oprosta zamene. Molite Allaha da me uvrsti i da mi se smiluje, jerPoslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae: Traiteoprosta za svoga brata i molite da bude vrst, jer se

  sada ispituje. (Hadis biljei imam Ebu Davud).

  Dova bi trebala izgledati ovako tj. Dova prilikomDenaze namaza:

  "Allahumma-gfir lehu ve-rhamhu ve' afihi va'fu 'anhu veekrim nuzulehu ve vessi mudhalehu vagsilhu bi-l-mai ve-s-seldi ve-l-berdi ve nekkihi mine-l-hataja kema nekkajt e-

  s-sevbe-l-ebjeda mine-d-denisi ve ebdilhu daren hajren

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  39/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  37

  min darihi ve ehlen hajren min ehlihi ve zevden hajrenmin zevdihi ve edhilhu-l-dennete ve e'izhu min 'azabi-l-kabri (ve azabi-n-nari)"

  - Allahu, oprosti mu i smiluj se, grijehe mu pobrii i sauvajga, poasnim ga mjestom blagodari i irokim uini ulazaku kabur, oisti ga vodom, snijegom i hladnim zrakom,oisti ga od grijeha kao to bijelu odjeu isti odprljavtine! Udjeli mu kuu (ahiretsku) bolju od njegovedunjaluke i drugu bolju od njegove dunjaluke! UDennet ga uvedi i zatiti ga kazne zagrobne (i od vatredehenemske)!

  "Allahumma-gfir li hajjina ve mejjitina ve ahidina vegaibina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unsana.Allahumme men ahjejtehu minna fe ahjihi' ale-l-islami ve

  men teveffejtehu minna fe teveffehu 'ale-l- imani.Allahumme la tahrimna edrehu ve la tudilluna ba' dehu"

  - Allahu, oprosti naim ivima i naim mrtvima, naimprisutnim i naim odsutnim, naim mlaima i naim starima,mukim i enskim! Allahu, onoga koga poivi meu nama,uini da ivi u islamu, a onoga koga na ahiret preseli,

  preseli ga u imanu! Allahu, ne uskrati nas Tvojih nagradanjemu i ne skreni nas s pravoga puta poslije njega!

  "Allahumme (navesti ime) fi zimetike ve habli divarike, fekihi min fitneti-l-kabri veazabi-n-nari! Ve Ente ehlu-l-vefai ve-l-hakki, fa-gfir lehu verhamhu, inneke Ente-l-Gafuru-

  r-Rahimu"

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  40/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  38

  - Allahu, dotini je u Tvojoj zatiti i u dosegu Tvoje brzine- zato, zatiti ga od stradanja u kaburu i oddehenemske kazne! Ti si Posjedovatelj iskrenosti i Istine -

  te zbog toga oprosti mu i smiluj mu Se, jer, doista, Ti siOprostitelj Milosrdni.

  "Allahumme 'abduke ve-bnu emetike ihtade ilarahmetike ve Ente Ganijjun 'an 'azabihi, in kane muhsinenfe zid fi hasenatihi, ve in kane musien fe tedavez' anhu"

  - Allahu, rob Tvoj, sin robinje Tvoje potrebuje milost Tvoju,a Tebi ne treba kazna njegova. Ako bude dobro initelj,poveaj broj njegovih djela, a ako bude grjenik, neobaziri se na grijehe njegove!

  Ovo zahtijevam poslije ukopa, a ko bude neto drugouradio od novotarija ili dahilijetksih obiaja, a to nisam

  ja u oporuci spomenuo, njemu i pripada grijeh.

  Oporuujem vam da poslije zavretka ukopa odmahisplatite moj dug (ukoliko ga bude). Nemojte odlagatinjegovu isplatu zbog njegove vanosti, jer Vjerovjesnik,sallallahu alejhi ve sellem, kae: Dua vjernika je vezanaza njegov dug sve dok se ne izmiri. (Hadis biljei imam

  Et-Tirmizi.)

  Nemojte ljude pitati za halal, pa da oni u horu odgovorehalalimo, jer za to nema osnove, ve ih samo, ukolkoelite, rijeima podstaknite da mi halale.

  Oporuujem da se sprijee nakaradni obiaji koa to jepaljenje svjetla (svijea), dovoenje onih koji e uitiKur'an za vrijeme dana alosti prvi dan smrti, nakon

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  41/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  39

  sedam, etrdeset ili godinu dana, tj. ono to nazivajutevhidima, te uenje Sale.

  Oporuujem da se ne okupljate u mojoj kui poslije mogukopa, da ne dolazite na alost, da se ne pravi hranaradi doekivanja drugih ili da se kome daje novac zauenje Kur'ana i zikra, jer je sve to neispravno ineutemljeno.

  Ispravno izraavanje sauea je tokom tri dana poslijesmrti, ukoliko nema novotarija i zabranjenih stvari.

  Potrebno je da se dovede kakav Islamski uenjak daprisutne podui Allahovoj vjeri i da moju porodicupodstakne na strpljenje i traenje nagrade kod AllahaUzvienog, zadravajui se tako na rijeima AllahovogPoslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji kae: Kadanekog od vas snae kakava nedaa neka se prisjeti moje

  nedae, jer je to jedna od najveih nedaa. (Hadisbiljei imam Ed-Darimi).Oporuujem da se moj imetak podjeli onako kako jeAllah naredio u svojoj Knjizi (shodno propisima izislamskog prava poznatog pod nazivom Faraid).

  Nasljednici su duni da se izjasne na Sudu onako kako toIslam propisuje, ali e se prvo posavjetovati sa uenim.

  Ovo je ono to ostavljam i oporuujemiza sebe:

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  42/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  40

  IMETAK:____________________________________________________________________________________________

  ______________________

  DUGOVI:

  ______________________________________________

  ______________________________________________________________

  ZAKLETVE:

  ______________________________________________

  ______________________________________________________________

  SADAKA:

  ____________________________________________________________________________________________

  ________________

  Nema Vasijjjeta za nasljednika, jer prenosi se od EbuUmame El-Bahilija, radijallahu anhu, da je rekao: uosam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dakae: 'Doista je Allah dao svakome njegovo pravo, pa

  nema oporuke nasljedniku.' (tj. pravom nasljedniku koji

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  43/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  41

  inae dobija prema Allahovoj Knjizi ne treba oporuka, jermu je ve Kur'an sve zagarantovao.)

  Dao sam sve ove take Vasijjeta (oporuke) na uviduenim ljudima u Islamu.

  Obavjetavam vas i pozivam kao svjedoke da samoprostio svakom ovjeku koji je o meni govorio runo iilimi nanio neki vid nepravde, te nadam se da e i oni menioprostiti ono to sam im ja nanio od bola, nepravde ilineeg drugog.

  Oporuujem svojoj porodici i djeci posljednju preporukukoju je izrekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vesellem, kao to prenosi Imam Ahmed od Alijja, radijallahuanhu: Zadnje rijei Allahovog Poslanika, sallallahu alejhive sellem, su bile: uvajte namaz! uvajte namaz! I Bojtese Allaha u pogledu onoga to posjedujete.

  Oporuujem svojoj porodici i djeci da budu strpljivi i dabudu zadovoljni Allahovom odredbom, jer Uzvieni kae:

  ] :[

  One koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kau: "Mi

  smo Allahovi i Njemu emo se vratiti." (Prijevod znaenjasura Al-Bekare, ajet broj 156).Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kako prenosi UmmuSeleme, nareuje: Kada jednog od vas snae nedaaneka kae: Svi smo Allahovi i Njemu se vraamo. Allahu,od tebe se nadam nagradi za moju nedau, pa menagradi za nju i podari mi bolje od nje. (Predaju biljeiimam Ebu Davud).

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  44/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  42

  Oporuujem vama, a i njima, da ako se budete razilazilioko neega da se vratite Allahovoj Knjizi i SunnetuNjegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

  Oporuujem svim onima koji ovo uju da isto postupe, jerje ovo SUNNET ist od svake NOVOTARIJE.

  Oporuujem onima koji ostaju iza mene da se bojeAllaha, azze ve delle, i da ih ne zavara ovodunjalukiivot, te da mnogo Allaha mole da mi se smiluje. Molim

  Allaha da ih uvrsti i uputi.Ko zapostavi izvrenje ove oporuke ili je izmijeni, ili sesuprotstavi erijatu, prema onome to je ovdje spomenutoili nije spomenuto, sam e snositi teret (grijehe).

  Rekao je Allah, azze ve delle:

  ]:["Onaj ko je izmijeni (oporuku), a zna kako glasi pagrijeh za to pada na one koji je mijenjaju; a Allah,zaista, sve uje i zna." (Prijevod znaenja sura Al-Beqara,ajet broj 181).

  OVO JE MOJA OPORUKA I ALLAHU SE UTJEEMOD SVAKOG GOVORA ILI DJELAKOJE JE

  SUPROTNO ASNOM ERIJATU.

  I MOJA POSLJEDNA DOVA JE:

  HVALA ALLAHU GOSPODARU SVIH SVJETOVA!

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  45/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  43

  OPORUKU OSTAVLJA:______________________________________________

  _______________________________POTPIS:

  _____________________________________________________________________________

  DATUM I MJESTO:______________________________________________

  _______________________________SVJEDOCI:

  1.__________________________________________

  POTPIS:_________________________________________

  2.__________________________________________

  POTPIS:_________________________________________

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  46/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  44

  NAPOMENA:

  1. Tekst ove oporuke sadri Kur'anske ajete iVjerovjesnike hadise, te molim da se ovo odloi nadostojno mjesto.

  2. Oporuilac se utjee Allahu, azze ve delle od svakeizmjene sadraja ove oporuke, oduzimanja ili dodavanja,

  koji je u suprotnosti sa Allahovim erijatom, prema onometo je spomenuto ili ne.

  Rekao je Allah, azze ve delle:

  ]:[ "Onaj ko je izmijeni (oporuku), a zna kako glasi pagrijeh za to pada na one koji je mijenjaju; a Allah,zaista, sve uje i zna." (Prijevod znaenja sura Al-Beqara,ajet broj 181).

  PRIPREMIO I OBRADIO:

  SAFET SULJI

  ISLAMSKI UNIVERZITET U RIJADU

  11.04.1432 H.G. 04.03.2012

  POSJETITE:

  2TUwww.et-taqwa.comU2T

  [email protected]

  http://www.et-taqwa.com/http://www.et-taqwa.com/http://www.et-taqwa.com/http://www.et-taqwa.com/http://www.et-taqwa.com/http://www.et-taqwa.com/http://www.et-taqwa.com/http://www.et-taqwa.com/http://www.et-taqwa.com/http://d/[email protected]://d/[email protected]://d/[email protected]://d/[email protected]://d/[email protected]://d/[email protected]://d/[email protected]p://d/[email protected]://d/[email protected]://d/[email protected]://www.et-taqwa.com/
 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  47/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  45

  SADRAJ:2TUVOD2T......................................................................................................................................... 1

  2TTA JE TO "VASIJJET - ERIJATSKA OPORUKA"?2T ...................................................................... 2

  2TDOKAZI PROPISANOSTI (UTEMELJENOSTI), MUDROST I SAM PROPIS "VASIJJETA -

  ERIJATSKA OPORUKA"2T ............................................................................................................ 3

  2TKUR'ANSKI DOKAZI PROPISANOSTI VASIJJETA (ERIJASTKE OPORUKE):2T ............................ 3

  2TSUNNETSKI DOKAZI PROPISANOSTI VASIJJETA (ERIJASTKE OPORUKE):

  2T........................... 4

  2TDOKAZI PROPISANOSTI VASIJJETA (ERIJASTKE OPORUKE) KONSENZUSOM ISLAMSKI

  UENJAKA I UMMETA:2T........................................................................................................... 6

  2TMUDROST (AR. HIKME) PROPISANOSTI VASIJJETA (ERIJASTKE OPORUKE)

  2T............................ 6

  2TPROPIS (AR. HUKM) VASIJJETA (ERIJASTKE OPORUKE)2T .......................................................... 7

  2TVRSTE ERIJATSKE OPORUKE - VASIJJETA2T ................................................................................ 7

  2TVASIJJET (OPORUKA) KOJA JE VADIB (STROGA OBAVEZA): 2T............................................. 7

  2TVASIJJET (OPORUKA) KOJA JE HARAM (STROGO ZABRANJENA):

  2T...................................... 8

  2TVASIJJET (OPORUKA) KOJA JE MEKRUH (POKUENJA):2T ...................................................... 9

  2TVASIJJET (OPORUKA) KOJA JE MUSTEHAB (POHVALNA):2T.................................................... 9

  2TVASIJJET (OPORUKA) KOJA JE MUBAH (DOZVOLJENA):2T ..................................................... 9

  2TRUKNOVI VASIJJETA (ERIJATSKE OPORUKE)

  2T........................................................................ 10

  2TARTOVI (UVJETI) VASIJJETA (ERIJATSKE OPORUKE)2T............................................................ 12

  2TARTOVI KOJI SE VEU ZA OPORUIOCA (ONOGA KOJI OSTAVLJA OPORUKU)2T .......... 12

  2TARTOVI KOJI SE VEU ZA ONOGA KOME SE OSTAVLJA OPORUKA:

  2T............................. 13

  2TARTOVI KOJI SE VEU ZA ONO TO SE OPORUUJE (IMETAK ILI NOVAC)2T.................... 15

  2TDODATNA KORIST:2T .......................................................................................................... 16

  2TARTOVI KOJI SE VEU ZA FORMU (IZRAZ) KOJIM SE OPORUUJE VASIJJET2T .................. 17

  2TPOTVRDA (POSTOJANOST) VASIJJETA (ERIJATSKE OPORUKE)

  2T............................................ 18

  2TSTVARI KOJE KVARE VASIJJET (ERIJATSKU OPORUKU)2T ........................................................ 19

  2TNA TA SE POSTIE OVJEK PRILIKOM PISANJA VASIJJETA (OPORUKE)2T ............................. 20

  http://d/[email protected]://d/[email protected]://d/[email protected]://d/[email protected]://d/[email protected]
 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  48/49

  VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA

  46

  2TSTVARI KOJE JE TREBA OVJEK DA OPORUI ILI SPOMENE U SVOJOJ OPORUCI

  (VASIJJETU)2T .............................................................................................................................. 22

  2TPRAKTIAN PRIMJER KAKO SE PIE VASIJJET (OPORUKA) 2T..................................................... 27

 • 8/2/2019 Vasijet - serijatska oporuka

  49/49