of 16/16
Valsts parāda vadība Andžs Ūbelis Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu politikas jautājumos Jevgēnija Jalovecka Valsts kases Prognozēšanas un finanšu plānošanas departamenta direktore Ekspertu sarunas Latvijas Banka 2011.gada 15.aprīlī

Valsts - Makroekonomika...investoru bāzes diversificēšana optimāls, Latvijas kredītreitingam atbilstošs aizņemšanās izmaksu līmenis Latvijas patstāvīga finansējuma piesaiste

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Valsts - Makroekonomika...investoru bāzes diversificēšana optimāls, Latvijas kredītreitingam...

 • Valsts

  parāda vadība

  Andžs Ūbelis

  Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu

  politikas jautājumos

  Jevgēnija Jalovecka

  Valsts kases Prognozēšanas un finanšu plānošanas

  departamenta direktore

  Ekspertu sarunas

  Latvijas Banka

  2011.gada 15.aprīlī

 • Kāpēc veidojas valsts parāds?

  Aizņemšanās nepieciešama:

  • kopējās finansēšanas nepieciešamības segšanai

  • finanšu tirgus uzturēšanai un attīstības veicināšanai

  • aizņemšanās likmju etalona uzturēšanai privātā sektora aizņēmējiem

  Kopējo finansēšanas nepieciešamību veido:

  • valsts budžeta deficīts

  • valsts parāda atmaksa

  • valsts budžeta finansējamie tīrie aizdevumi

  • likviditātes rezerve valsts budžeta izpildes cikla svārstību izlīdzināšanai

  Valsts parāda pieaugumu ilgtermiņā nosaka nepieciešamība

  finansēt valsts budžeta deficītu

  2

 • • Likums “Par budžetu un finanšu vadību” (pilnvarojums finanšu ministram kārtot aizņēmuma lietas)

  • Gadskārtējais likums par valsts budžetu (maksimāli pieļaujamais centrālās valdības parāda apjoms gada beigās)

  • Latvijas Valsts parāda vadības stratēģija*

  nosaka valsts parāda vadības stratēģiskus mērķus un vadlīnijas (apstiprina finanšu ministrs, saskaņo ar Latvijas Banku)

  • Ikgadējais Resursu piesaistīšanas pasākumu plāns

  nosaka no finanšu riska vadības un aizņemšanās izmaksu viedokļa optimālāko

  aizņemšanās stratēģiju vidējam termiņam

  (apstiprina finanšu ministrs, saskaņo ar Latvijas Banku, ierobežotas pieejamības dokuments)

  Valsts parāda vadību reglamentējošie tiesību

  akti un dokumenti

  * Stratēģija pieejama Valsts kases mājas lapā

  www.kase.gov.lv sadaļā «Valsts parāda un aktīvu vadība»

  3

 • Mērķis

  nodrošināt resursus finansēšanas nepieciešamības segšanai

  ar iespējami zemākām izmaksām, ierobežojot finanšu riskus un ņemot vērā valsts

  makroekonomikas un finanšu sistēmas attīstību

  Valsts parāda vadības stratēģija

  Valsts parāda portfeļa vadība

  parāda apkalpošanas izmaksu

  optimizēšana ilgtermiņā, portfeļa

  finanšu risku ierobežošana

  Valsts aizľēmumu vadība

  pastāvīga aizņemšanās iespēja

  finanšu tirgos ar optimāliem darījumu

  nosacījumiem

  * latu parāda īpatsvars vidējā termiņā jānodrošina vismaz 35% apmērā, ja tas atbilst valsts

  makroekonomikas un finanšu tirgus attīstības tendencēm un ja valsts iekšējā aizņēmuma

  vērtspapīru izsolēs likmju uzcenojums mazāks par 100 b.p. virs aizņemšanās iespēju EUR

  valūtā līmeņa

  VALSTS PARĀDA PORTFEĻA STRUKTŪRAS

  RĀDĪTĀJI

  Latu parāda īpatsvars

  < 1 gadu < 3 gadiem < 1 gadu < 3 gadiem

  10,0% 39,5% < 25% < 50%

  Fiksēto likmju īpatsvars

  Vidējais svērtais fiksētais periods gados

  FAKTISKIE RĀDĪTĀJI

  (31.03.2011.)

  STRATĒĢIJĀ

  NOTEIKTIE RĀDĪTĀJI

  17% > 35% *

  Dzēšanas profils (%)

  75,6% >=60 %

  3,6 3,4 - 4,0

  Valūtu kompozīcija (%) tīrajam valūtu parādamEUR EUR

  99,9% 100% (+/- 5%)

  4

 • Resursu piesaistīšanas plāns vidējam termiľam

  FINANSĒŠANAS

  NEPIECIEŠAMĪBAS

  NOVĒRTĒJUMS

  Vidēja un ilgtermiņa

  obligāciju Izsoles

  iekšējā tirgū

  Parāda vērtspapīru

  emisijas

  starptautiskajā finanšu

  tirgū

  Aizņēmumi no

  starptautiskajām

  finanšu institūcijām

  Īstermiņa parādzīmju

  izsoles iekšējā tirgū

  Kredītlīnijas

  Aizņēmumi starpbanku

  naudas tirgū

  VALSTS PARĀDA

  VADĪBAS

  STRATĒĢIJA

  MAKROEKONOMISKIE

  DATI

  PROCENTU LIKMJU

  PROGNOZES

  FINANŠU TIRGUS

  ANALĪZE

  Vidēja termiņa

  finansēšanas

  nepieciešamības

  segšanai

  Īstermiņa

  finansēšanas

  nepieciešamības

  segšanai

  Aizņemšanās

  instrumenti:

  CaR SIMULĀCIJAS

  FINANSĒŠANAS

  SCENĀRIJI JEB

  INSTRUMENTU

  PIELIETOŠANAS

  KOMBINĀCIJAS

  EFEKTIVĀKAIS

  AIZĽEMŠANĀS

  SCENĀRIJS

  5

 • Valsts parāda attīstības tendences

  Valsts parāda straujo pieaugumu noteica starptautiskā aizņēmuma programmas finansējuma

  piesaiste periodā, kad valsts aizņemšanās iespējas finanšu tirgos bija ierobežotas.

  6

 • Valsts parāda struktūra

  Centrālās valdības parāda lielāko daļu veido starptautiskā aizņēmuma

  programmas ietvaros saņemtais finansējums

  (2011.gada I ceturkšņa beigās)

  7

 • Valsts budžeta procentu izdevumi par valsts

  parāda apkalpošanu

  Pieaugot valsts parādam, palielinās arī izdevumi par tā apkalpošanu,

  tomēr procentu izdevumu pieaugumu vidējā termiņā ir iespējams ierobežot.

  * procentu izdevumi par valsts parāda apkalpošanu un citām saistībām (t.sk. valsts

  speciālajam budžetam par tā līdzekļu depozītiem un kontu atlikumiem Valsts kasē)

  tiek nodrošināti no valsts pamatbudžeta programmas «Valsts parāda vadība»

  8

 • Līdz 01.04.2011. uzľemto centrālās valdības parāda atmaksas profils, nominālvērtībā

  Aizľemšanās stratēģija vidējam termiľam (1)

  Lai samazinātu valsts parāda pārfinansēšanas risku vidējā termiņā

  un nodrošinātu resursus valsts ārējā parāda atmaksai 2014.-2015.gadā,

  aizņemšanās finanšu tirgos jāuzsāk savlaicīgi.

  Lētāk ir aizņemties tad, kad naudu vēl nevajag!

  9

 • Aizľemšanās stratēģija vidējam termiľam (2)

  STARPTAUTISKĀ AIZĽĒMUMA PROGRAMMA

  • finansējuma pieejamība aizņemšanās iespējas veidā līdz programmas beigām

  IEKŠĒJAIS FINANŠU TIRGUS

  • finansējuma piesaiste ar vidēja termiņa un ilgtermiņa parāda vērtspapīriem

  • īstermiņa parādzīmju kā likviditātes vadības un tirgus uzturēšanas instrumenta

  izmantošana

  STARPTAUTISKIE FINANŠU TIRGI

  • aizņemšanās starptautiskajos finanšu tirgos pakāpeniska uzsākšana

  regulāras publiskas valsts parāda vērtspapīru emisijas

  investoru bāzes diversificēšana

  optimāls, Latvijas kredītreitingam atbilstošs aizņemšanās izmaksu līmenis

  Latvijas patstāvīga finansējuma piesaiste ar optimāliem nosacījumiem starptautiskajā

  tirgū būtu viens no nozīmīgākajiem apliecinājumiem valsts kredītspējas atgūšanai

  10

 • Aizľemšanās likmes iekšējā tirgū stabilizējās

  Valdības rīcībā esošā

  finanšu resursu rezerve,

  apliecinot valsts

  maksātspēju,

  bija būtiskākais faktors

  investoru uzticības

  atgūšanai

  un valsts vērtspapīru likmju

  kritumam

  11

 • Jūlijs Fitch un

  S&P apstiprina

  reitingu BBB+

  (outlook-

  negatīvs);

  Moody’s vēl A2

  (outlook- stabils)

  Septembrī Moody’s

  maina outlook uz

  negatīvu

  Oktobrī Fitch un S&P

  samazina reitingu uz BBB

  ar negatīvu outlook; R&I

  nosaka negatīvu outlook

  (reitings vēl BBB+)

  Novembrī Moody’s

  samazina reitingu

  uz A3 (negatīvs),

  Fitch un S&P

  samazina reitingu

  uz BBB- (negatīvs)

  Janvārī Moody’s

  samazina reitingu

  uz Baa1

  (negatīvs)

  Februārī S&P samazina

  reitingu uz BB+ (negatīvs)–

  spekulatīvais līmenis; R&I

  samazina uz BBB (negatīvs)

  Jūnijā S&P nosaka

  Negative Credit

  Watch – reitinga

  samazinājums

  tuvākajā laikā

  Augustā S&P

  samazina reitingu

  uz BB (negatīvs)

  Februārī

  S&P maina

  outlook uz

  stabilu

  Martā

  Moody’s

  maina outlook

  uz stabilu

  Septembrī

  Fitch maina

  outlook uz

  stabilu

  Decembrī S&P

  paaugstina

  reitingu uz BB+

  outlook

  saglabāts

  stabils

  Janvārī

  R&I

  maina

  outlook uz

  pozitīvu

  Martā S&P

  maina outlook

  uz pozitīvu

  Martā Fitch

  paaugstina

  reitingu uz

  BBB- ;

  maina

  outlook uz

  pozitīvu

  Kredītreitings ietekmē Latvijas potenciālo

  aizľemšanās likmju līmeni ārējā tirgū

  * CDS (Credit Default Swap) ir finanšu instruments, kas nodrošina iespēju

  apdrošināties pret konkrētas institūcijas maksātnespēju. Šie ir divpusēji līgumi,

  parasti standartizēti, kuros puses vienojas par trešās puses kredītriska tirdzniecību.

  Valsts kredītreitinga un kredītriska apdrošināšanas darījuma cenas izmaiľas (5g CDS*)

  12

 • Latvijas CDS uz citu valstu CDS fona

  13

  Pozitīvi kredītreitinga notikumi nosaka Latvijas CDS samazināšanās tendenci –

  investoru uzticība valsts kredītspējai ir atjaunojusies.

 • 14

  Fiskālās disciplīnas likuma mērķis

  ilgtspējīgas fiskālās politikas nodrošināšana

  Fiskālās disciplīnas stiprināšana

  Parāda nosacījums:

  vispārējās valdības parāda maksimālais apjoms nedrīkst pārsniegt 60% no IKP

  ilgtermiľa ekonomiskā

  attīstība

  pretcikliska fiskālā

  politika

  ilgtspējīgs valsts

  parāda līmenis

 • Vispārējās valdības parāds saglabāsies mērenā līmenī

  Konservatīva parāda vadības politika ir ļāvusi saglabāt valsts parādu mērenā līmenī pēdējo desmit gadu laikā, tādējādi ļaujot pārvarēt krīzes ietekmi.

  Valdības parāda līmeņa atbilstību Māstrihtas kritērijam ir iespējams nodrošināt arī turpmāk, īstenojot ilgtspējīgu fiskālo politiku.

  15

 • Paldies par uzmanību!

  Informācija par valsts parādu pieejama Valsts kases mājas lapā

  www.kase.gov.lv

  16

  http://www.kase.gov.lv/http://www.kase.gov.lv/