of 21 /21
PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014) I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se: merila i postupak za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u školu, vrednovanje učešća učenika osmog razreda na takmičenjima i vrste takmičenja čija se mesta vrednuju, sadržina, vreme, mesto i način polaganja prijemnog ispita i druga pitanja vezana za upis u školu. II UPIS U SREDNJU ŠKOLU Član 2 Redosled kandidata za upis u srednju školu (u daljem tekstu: škola) utvrđuje se na osnovu: 1) uspeha na završnom ispitu, 2) uspeha u prethodnom školovanju, i to: - opšteg uspeha od VI do VIII razreda osnovne škole, - rezultata postignutih na takmičenjima učenika osmog razreda osnovne škole, 3) uspeha na prijemnom ispitu, za škole za koje se polaže prijemni ispit. Pravo na rangiranje radi upisa u školu iz stava 1. ovog člana stiče kandidat koji je obavio završni ispit i time stekao osnovno obrazovanje i vaspitanje. Član 3 Uspeh na završnom ispitu iskazuje se brojem bodova osvojenih na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i na kombinovanom testu iz prirodnih i društvenih nauka (biologija, geografija, istorija, fizika i hemija). Na osnovu uspeha na završnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 40 bodova, odnosno najviše po 16 bodova na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike, i osam (8) bodova na kombinovanom testu. Opšti uspeh od VI do VIII razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se opšti uspeh, ostvaren na kraju VI, VII i VIII razreda osnovne škole, zaokružen na dve decimale, sabere i zatim pomnoži brojem četiri (4). Na osnovu opšteg uspeha kandidat može da ostvari najviše 60 bodova.

usprssindgradjevinskesk.files.wordpress.com€¦ · Web viewI UVODNA ODREDBA. Član 1. Ovim pravilnikom utvrđuju se: merila i postupak za utvrđivanje redosleda kandidata za upis

  • Author
    buinhan

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of usprssindgradjevinskesk.files.wordpress.com€¦ · Web viewI UVODNA ODREDBA. Član 1. Ovim...

PRAVILNIK

O UPISU UENIKA U SREDNJU KOLU

("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)

I UVODNA ODREDBA

lan 1

Ovim pravilnikom utvruju se: merila i postupak za utvrivanje redosleda kandidata za upis u kolu, vrednovanje uea uenika osmog razreda na takmienjima i vrste takmienja ija se mesta vrednuju, sadrina, vreme, mesto i nain polaganja prijemnog ispita i druga pitanja vezana za upis u kolu.

II UPIS U SREDNJU KOLU

lan 2

Redosled kandidata za upis u srednju kolu (u daljem tekstu: kola) utvruje se na osnovu:

1) uspeha na zavrnom ispitu,

2) uspeha u prethodnom kolovanju, i to:

- opteg uspeha od VI do VIII razreda osnovne kole,

- rezultata postignutih na takmienjima uenika osmog razreda osnovne kole,

3) uspeha na prijemnom ispitu, za kole za koje se polae prijemni ispit.

Pravo na rangiranje radi upisa u kolu iz stava 1. ovog lana stie kandidat koji je obavio zavrni ispit i time stekao osnovno obrazovanje i vaspitanje.

lan 3

Uspeh na zavrnom ispitu iskazuje se brojem bodova osvojenih na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i na kombinovanom testu iz prirodnih i drutvenih nauka (biologija, geografija, istorija, fizika i hemija).

Na osnovu uspeha na zavrnom ispitu kandidat moe da osvoji najvie 40 bodova, odnosno najvie po 16 bodova na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike, i osam (8) bodova na kombinovanom testu.

Opti uspeh od VI do VIII razreda osnovne kole iskazuje se brojem bodova tako to se opti uspeh, ostvaren na kraju VI, VII i VIII razreda osnovne kole, zaokruen na dve decimale, sabere i zatim pomnoi brojem etiri (4).

Na osnovu opteg uspeha kandidat moe da ostvari najvie 60 bodova.

Kandidat koji je zavrio VI ili VII razred osnovne kole u inostranstvu ili koji je u Republici Srbiji zavrio stranu kolu ostvaruje 20 bodova na osnovu opteg uspeha u VI, odnosno VII razredu osnovne kole.

lan 4

Kandidat sa smetnjama u razvoju i invaliditetom upisuje se u kolu posle obavljenog zavrnog ispita, u skladu sa svojim motorikim i ulnim mogunostima, odnosno uslovima koje zahteva odreena vrsta invaliditeta.

lan 5

Kandidat koji je zavrio osnovno obrazovanje i vaspitanje ili poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu ili koji je u Republici Srbiji zavrio stranu kolu ili poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja u stranoj koli, upisuje se preko broja odreenog za upis uenika.

Ukoliko kandidat iz stava 1. ovog lana konkurie za upis u kolu iz lana 11. ovog pravilnika, polae prijemni ispit.

lan 6

Rezultati postignuti na takmienjima uenika osnovne kole vrednuju se tako to se kandidatu koji je u VIII razredu osnovne kole osvojio jedno od prva tri pojedinana mesta iz predmeta navedenih u lanu 7. ovog pravilnika, dodeljuju sledei bodovi:

1) meunarodno takmienje koje je u Kalendaru takmienja i smotri uenika osnovnih kola: prvo mesto - 20 bodova; drugo mesto - 18 bodova; tree mesto - 14 bodova;

2) republiko takmienje koje je u Kalendaru takmienja i smotri uenika osnovnih kola, koje organizuju ministarstvo nadleno za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) i struno drutvo ili drugi organizator:

- prvo mesto - osam (8) bodova,

- drugo mesto - est (6) bodova,

- tree mesto - etiri (4) boda.

Kada je kandidat iz jednog predmeta osvojio vie pojedinanih mesta na takmienjima iz stava 1. ovog lana, uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najvei broj bodova iz stava 1. ovog lana.

Kada je kandidat iz dva ili vie predmeta osvojio po jedno ili vie pojedinanih mesta, bodovi iz svih predmeta se sabiraju, pri emu se uzimaju u obzir najbolji ostvareni rezultati iz svakog predmeta.

Prva tri mesta, u smislu ovog pravilnika, jesu mesta koja odgovaraju prvom, drugom i treem najboljem postignutom rezultatu na takmienju.

Struno drutvo ili drugi organizator dostavlja Ministarstvu rezultate takmienja iz stava 1. ovog lana.

lan 7

Struna drutva i drugi organizatori iz lana 6. stav 1. taka 2) ovog pravilnika jesu:

- za srpski jezik - Drutvo za srpski jezik i knjievnost Srbije,

- za srpski jezik kao nematernji - Katedra za srpski kao nematernji jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu,

- za maternji jezik:

a) maarski jezik - Odsek za hungarologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu,

b) slovaki jezik - Slovakistiko vojvoansko drutvo,

v) rusinski jezik - Drutvo za rusinski jezik, knjievnost i kulturu,

g) rumunski jezik - Odsek za rumunistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu,

d) bugarski jezik - Matica Bugara,

) hrvatski jezik - Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine,

- za strane jezike (engleski, nemaki, ruski, francuski, italijanski i panski) Drutvo za strane jezike i knjievnosti,

- za istoriju - Drutvo istoriara Srbije "Stojan Novakovi",

- za matematiku - Drutvo matematiara Srbije (Takmienje uenika osnovnih kola iz matematike), Matematiko drutvo "Arhimedes" (takmienja: Dopisna matematika olimpijada i Matematika internet olimpijada),

- za fiziku - Drutvo fiziara Srbije i Fiziki fakultet Univerziteta u Beogradu (Takmienje uenika osnovnih kola iz fizike),

- za hemiju - Srpsko hemijsko drutvo,

- za biologiju - Srpsko bioloko drutvo,

- za geografiju - Srpsko geografsko drutvo,

- za tehniko i informatiko obrazovanje - Drutvo pedagoga tehnike kulture Srbije (Takmienje iz tehnikog i informatikog obrazovanja), Auto - moto savez Srbije i Drutvo nastavnika tehnikog obrazovanja Srbije (takmienje: "ta zna o saobraaju"),

- za informatiku i raunarstvo - Drutvo matematiara Srbije (Takmienje uenika osnovnih kola iz raunarstva), Elektrotehnika kola u Niu (takmienje: Tesla Info Kup),

- za fiziko vaspitanje - Savez za kolski sport Srbije.

lan 8

Kandidat koji je obavio zavrni ispit rangira se za upis u kolu prema ukupnom broju bodova ostvarenih po svim osnovama koje se vrednuju za upis na jedinstvenoj rang listi, osim uenika koji polae prijemni ispit.

Posle utvrivanja rang liste iz stava 1. ovog lana, kandidat ima pravo da u matinoj osnovnoj koli pismeno izrazi najvie 20 opredeljenja za dalje kolovanje. Opredeljenje uenika sadri: ifru obrazovnog profila, naziv kole, mesto u kome se nalazi kola, tip kole, smer, odnosno obrazovni profil, prema listi objavljenoj u konkursu za upis u srednju kolu.

lan 9

Na osnovu opredeljenja kandidata i broja bodova na jedinstvenoj rang listi, vri se rasporeivanje kandidata po srednjim kolama prema tipu kole, smerovima, odnosno obrazovnim profilima.

Spiskovi rasporeenih kandidata dostavljaju se matinim osnovnim kolama i odgovarajuim srednjim kolama.

lan 10

Kada vei broj kandidata od broja predvienog za upis u kolu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predvienog za upis, ima kandidat koji je:

- nosilac Diplome "Vuk Karadi",

- osvojio vei broj bodova na takmienjima iz predmeta koji su obuhvaeni zavrnim ispitom, iz l. 6. i 7. ovog pravilnika,

- osvojio vei broj bodova na takmienjima iz ostalih predmeta, iz l. 6. i 7. ovog pravilnika,

- osvojio vei ukupan broj bodova na zavrnom ispitu.

III UPIS U UMETNIKU KOLU, ODNOSNO NA OBRAZOVNI PROFIL U OBLASTI UMETNOSTI, KOLU ILI ODELJENJE ZA UENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA, KOLU U KOJOJ SE DEO NASTAVE OSTVARUJE NA STRANOM JEZIKU I KOLU ZA TALENTOVANE UENIKE

1. Zajednike odredbe

lan 11

Kandidat za upis u umetniku kolu (muzika kola, baletska kola i umetnika kola likovne oblasti), odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, kolu ili odeljenje za uenike sa posebnim sposobnostima (filoloka gimnazija i odeljenje, matematika gimnazija i odeljenje, gimnazija i odeljenje za sportiste, odeljenje za uenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji i odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene uenike u raunarskoj gimnaziji u koli iji je osniva Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave - u daljem tekstu: odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene uenike u raunarskoj gimnaziji), kolu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku i kolu za talentovane uenike (kola za muzike talente u upriji), polae prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti i sklonosti.

lan 12

Prijemni ispit za upis u kolu iz lana 11. ovog pravilnika polae se pre polaganja zavrnog ispita, u odgovarajuoj srednjoj koli, odnosno drugoj ustanovi koju odredi Ministarstvo.

lan 13

Na prijemnom ispitu proveravaju se odgovarajua znanja steena u prethodnom obrazovanju i posebne sposobnosti kandidata koje su neophodne za odreenu kolu, odnosno obrazovni profil.

lan 14

Kandidat koji je poloio prijemni ispit rangira se prema ukupnom broju bodova koji je ostvario po svim osnovama koje se vrednuju za upis u odgovarajuu kolu, odnosno obrazovni profil.

lan 15

Prijemni ispit za upis u umetniku kolu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, polae se pred komisijom u kojoj se do 40% lanova imenuje iz reda nastavnika kole.

Prijemni ispiti za upis u muziku i baletsku kolu polau se pred komisijom u kojoj se do 60% lanova imenuje iz reda nastavnika kole.

2. Upis u kolu po programu za uenike sa posebnim sposobnostima

Upis u filoloku gimnaziju i odeljenje, matematiku gimnaziju i odeljenje, odeljenje za uenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji i odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene uenike u raunarskoj gimnaziji

lan 16

Kandidat se upisuje u filoloku gimnaziju i odeljenje, matematiku gimnaziju i odeljenje, odeljenje za uenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji i odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene uenike u raunarskoj gimnaziji, prema redosledu koji se utvruje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha na zavrnom ispitu,

3) uspeha u prethodnom kolovanju, i to:

- opteg uspeha od VI do VIII razreda osnovne kole,

- rezultata postignutih na takmienjima uenika osmog razreda osnovne kole, iz predmeta koji su od znaaja za upis u filoloku gimnaziju i odeljenje, matematiku gimnaziju i odeljenje ili odeljenje za uenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji i odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene uenike u raunarskoj gimnaziji.

lan 17

Uspeh na zavrnom ispitu vrednuje se na nain utvren lanom 3. ovog pravilnika.

Opti uspeh od VI do VIII razreda osnovne kole vrednuje se na nain utvren lanom 3. ovog pravilnika.

Rezultati postignuti na takmienjima uenika osmog razreda osnovne kole, iz predmeta koji su od znaaja za upis u filoloku gimnaziju i odeljenje, matematiku gimnaziju i odeljenje, odeljenje za uenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji i odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene uenike u raunarskoj gimnaziji, vrednuju se na nain utvren u l. 6, 7, 21, 26, 31. i 36. ovog pravilnika.

Upis u filoloku gimnaziju i odeljenje

lan 18

Za upis u filoloku gimnaziju i odeljenje kandidat polae prijemni ispit iz dva dela, i to:

1) test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i knjievnosti,

2) test iz stranog jezika.

Testovi iz stava 1. ovog lana polau se po programima osnovne kole.

lan 19

Kandidat za upis u filoloku gimnaziju i odeljenje moe da ostvari najvie po 120 bodova na svakom delu prijemnog ispita, odnosno ukupno 240 bodova.

lan 20

Kandidat za upis u filoloku gimnaziju i odeljenje poloio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje po 60 bodova na svakom delu prijemnog ispita.

lan 21

Takmienja uenika osnovne kole koja su od znaaja za upis u filoloku gimnaziju i odeljenje, u smislu ovog pravilnika, jesu takmienja iz srpskog jezika, odnosno maternjeg jezika i jezike kulture i stranog jezika.

Kandidatu, koji je osvojio prvo, drugo ili tree mesto na republikom takmienju u VIII razredu osnovne kole iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i jezike kulture ili stranog jezika, dodeljuje se po 60 bodova za prvo mesto, 50 bodova za drugo mesto i 40 bodova za tree mesto.

lan 22

Kada vei broj kandidata od broja predvienog za upis u filoloku gimnaziju i odeljenje ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predvienog za upis, ima kandidat koji je:

- nosilac Diplome "Vuk Karadi",

- osvojio vei broj bodova na takmienjima iz ostalih predmeta, iz l. 6. i 7. ovog pravilnika,

- ostvario vei ukupan broj bodova na prijemnom ispitu,

- osvojio vei ukupan broj bodova na zavrnom ispitu.

Upis u matematiku gimnaziju i odeljenje

lan 23

Za upis u matematiku gimnaziju i odeljenje kandidat polae prijemni ispit na kome reava test iz matematike.

Test iz stava 1. ovog lana polae se po programu osnovne kole.

lan 24

Kandidat za upis u matematiku gimnaziju i odeljenje moe da ostvari najvie 240 bodova na testu iz matematike.

lan 25

Kandidat za upis u matematiku gimnaziju i odeljenje poloio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz matematike.

lan 26

Takmienje uenika osnovne kole koje je od znaaja za upis u matematiku gimnaziju i odeljenje, u smislu ovog pravilnika, jeste takmienje iz matematike.

Kandidatu, koji je osvojio prvo, drugo ili tree mesto na republikom takmienju iz matematike u VIII razredu osnovne kole, dodeljuje se 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za tree mesto.

lan 27

Kada vei broj kandidata od broja predvienog za upis u matematiku gimnaziju i odeljenje ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predvienog za upis, ima kandidat koji je:

- nosilac Diplome "Vuk Karadi",

- osvojio vei broj bodova na takmienjima iz fizike, iz l. 6. i 7. ovog pravilnika,

- osvojio vei broj bodova na takmienjima iz ostalih predmeta, iz l. 6. i 7. ovog pravilnika,

- ostvario vei ukupan broj bodova na prijemnom ispitu,

- osvojio vei ukupan broj bodova na zavrnom ispitu.

Upis u odeljenje za uenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji

lan 28

Za upis u odeljenje za uenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji kandidat polae prijemni ispit:

1) test iz fizike,

2) test iz matematike.

Testovi iz stava 1. ovog lana polau se po programima osnovne kole.

Kandidat bira da li e polagati jedan ili oba testa.

lan 29

Kandidat za upis u odeljenje za uenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji moe da ostvari najvie po 240 bodova na svakom testu.

Ako je kandidat iz stava 1. ovog lana polagao oba testa, rauna se samo bolji rezultat.

Ako je kandidat iz stava 1. ovog lana polagao oba testa i na svakom osvojio isti broj bodova, boduje se rezultat ostvaren samo na jednom testu.

lan 30

Kandidat za upis u odeljenje za uenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji poloio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz fizike, ili iz matematike.

lan 31

Takmienja uenika osnovne kole, koja su od znaaja za upis u odeljenje za uenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji, iz l. 6. i 7. ovog pravilnika, jesu takmienja iz fizike i matematike.

Kandidatu, koji je osvojio prvo, drugo ili tree mesto na republikom takmienju u VIII razredu osnovne kole iz fizike ili matematike, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za tree mesto.

lan 32

Kada vei broj kandidata od broja predvienog za upis u odeljenje za uenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predvienog za upis, ima kandidat koji je:

- nosilac Diplome "Vuk Karadi",

- osvojio vei broj bodova na takmienjima iz ostalih predmeta, iz l. 6. i 7. ovog pravilnika,

- ostvario vei ukupan broj bodova na prijemnom ispitu,

- osvojio vei ukupan broj bodova na zavrnom ispitu.

Upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene uenike u raunarskoj gimnaziji

lan 33

Za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene uenike u raunarskoj gimnaziji kandidat polae prijemni ispit na kome reava test iz matematike.

Test iz stava 1. ovog lana polae se po programu osnovne kole.

lan 34

Kandidat za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene uenike u raunarskoj gimnaziji moe da ostvari najvie 240 bodova na testu iz matematike.

lan 35

Kandidat za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene uenike u raunarskoj gimnaziji poloio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz matematike.

lan 36

Takmienja uenika osnovne kole koja su od znaaja za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene uenike u raunarskoj gimnaziji, iz l. 6. i 7. ovog pravilnika, jesu takmienja iz matematike, fizike i informatike i raunarstva.

Kandidatu, koji je osvojio prvo, drugo ili tree mesto na republikom takmienju u VIII razredu osnovne kole iz matematike, fizike ili informatike i raunarstva, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za tree mesto.

lan 37

Kada vei broj kandidata od broja predvienog za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za obdarene uenike u raunarskoj gimnaziji ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predvienog za upis, ima kandidat koji je:

- nosilac Diplome "Vuk Karadi",

- osvojio vei broj bodova na takmienjima iz ostalih predmeta, iz l. 6. i 7. ovog pravilnika,

- ostvario vei ukupan broj bodova na prijemnom ispitu,

- osvojio vei ukupan broj bodova na zavrnom ispitu.

Upis u gimnaziju i odeljenje za sportiste

lan 38

Kandidati se upisuju u gimnaziju i odeljenje za sportiste prema redosledu koji se utvruje na osnovu:

1) uspeha na zavrnom ispitu,

2) uspeha u prethodnom kolovanju, i to:

- opteg uspeha od VI do VIII razreda osnovne kole,

- postignutih sportskih rezultata, koje je kandidat ostvario u VIII razredu osnovne kole, u skladu sa lanom 40. ovog pravilnika.

lan 39

Uspeh na zavrnom ispitu vrednuje se na nain utvren lanom 3. ovog pravilnika.

Opti uspeh od VI do VIII razreda osnovne kole vrednuje se na nain utvren lanom 3. ovog pravilnika.

lan 40

Postignuti sportski rezultati vrednuju se tako to se kandidatu za upis u gimnaziju i odeljenje za sportiste dodeljuju sledei bodovi:

1) ako nastupa za reprezentaciju Republike Srbije, odnosno ako se nalazi na spisku reprezentativaca (reprezentativni kampovi), za one sportove koji nemaju reprezentativna takmienja uzrasta do 14 godina - 10 bodova,

2) ako je osvojio medalju u sportskom takmienju na prvenstvu Republike Srbije, pojedinano ili kao lan ekipe - osam (8) bodova za zlatnu medalju, sedam (7) bodova za srebrnu medalju i est (6) bodova za bronzanu medalju.

Kandidat za upis u gimnaziju i odeljenje za sportiste duan je da dostavi potvrdu o ostvarenim sportskim rezultatima, izdatu od nadlenog nacionalnog granskog sportskog saveza, koji je registrovan u ministarstvu nadlenom za poslove sporta.

lan 41

Kada vei broj kandidata od broja predvienog za upis u gimnaziju i odeljenje za sportiste ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predvienog za upis, ima kandidat koji je:

- ostvario vei broj bodova na osnovu postignutih sportskih rezultata,

- nosilac Diplome "Vuk Karadi",

- osvojio vei broj bodova na takmienjima, iz l. 6. i 7. ovog pravilnika,

- osvojio vei ukupan broj bodova na zavrnom ispitu.

3. Upis u kolu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku

lan 42

Kandidat se upisuju u kolu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, prema redosledu koji se utvruje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha na zavrnom ispitu,

3) uspeha u prethodnom kolovanju, odnosno opteg uspeha od VI do VIII razreda osnovne kole i rezultata postignutih na takmienjima uenika osmog razreda osnovne kole.

lan 43

Uspeh na zavrnom ispitu vrednuje se na nain utvren lanom 3. ovog pravilnika.

Uspeh u prethodnom kolovanju vrednuje se na nain utvren l. 3, 6. i 7. ovog pravilnika.

lan 44

Prijemni ispit za upis u kolu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku sastoji se iz izrade testa iz stranog jezika.

Prijemni ispit polae se u odgovarajuoj srednjoj koli.

lan 45

Kandidat za upis u kolu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku moe da ostvari najvie 20 bodova na prijemnom ispitu na testu iz stranog jezika.

lan 46

Kandidat za upis u kolu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku poloio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 14 bodova na testu iz stranog jezika.

lan 47

Kada vei broj kandidata od broja predvienog za upis u kolu, u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predvienog za upis, ima kandidat koji je:

- ostvario vei broj bodova na testu iz stranog jezika,

- nosilac Diplome "Vuk Karadi",

- osvojio vei broj bodova na takmienjima iz srpskog jezika i stranog jezika, iz l. 6. i 7. ovog pravilnika,

- osvojio vei broj bodova na takmienjima iz ostalih predmeta iz l. 6. i 7. ovog pravilnika,

- osvojio vei ukupan broj bodova na zavrnom ispitu.

4. Upis u umetniku kolu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti likovne umetnosti

lan 48

Kandidat se upisuje u umetniku kolu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti likovne umetnosti, prema redosledu koji se utvruje na osnovu uspeha na prijemnom ispitu i uspeha u prethodnom kolovanju.

lan 49

Uspeh na zavrnom ispitu vrednuje se na nain utvren lanom 3. ovog pravilnika.

Opti uspeh od VI do VIII razreda osnovne kole vrednuje se na nain utvren lanom 3. ovog pravilnika.

lan 50

Za upis u umetniku kolu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, kandidat polae prijemni ispit iz tri dela, i to:

1) crtanja,

2) slikanja,

3) vajanja.

lan 51

Kandidat za upis u umetniku kolu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, moe da ostvari na prijemnom ispitu najvie po 160 bodova na svakom delu prijemnog ispita, odnosno ukupno 480 bodova.

Kriterijumi za ocenjivanje crtanja jesu: kompozicija - 40 bodova, proporcija i karakter oblika - 40 bodova, kvalitet linije - 40 bodova i opti likovni utisak - 40 bodova.

Kriterijumi za ocenjivanje slikanja jesu: kompozicija - 40 bodova, oseaj za boju - 40 bodova, lokalni ton - 40 bodova i opti likovni utisak - 40 bodova.

Kriterijumi za ocenjivanje vajanja jesu: kompozicija - 40 bodova, oseaj za oblik - 40 bodova, strukturalna vrednost - 40 bodova i taktilnost - 40 bodova.

lan 52

Kandidat za upis u umetniku kolu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, poloio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 290 bodova ukupno na svim delovima prijemnog ispita.

lan 53

Kada vei broj kandidata od broja predvienog za upis u umetniku kolu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predvienog za upis, ima kandidat koji je:

- nosilac Diplome "Vuk Karadi",

- osvojio vei broj bodova na takmienjima, iz l. 6. i 7. ovog pravilnika,

- ostvario vei ukupan broj bodova na prijemnom ispitu,

- osvojio vei ukupan broj bodova na zavrnom ispitu.

5. Upis u muziku kolu

lan 54

Kandidat se upisuje u muziku kolu prema redosledu koji se utvruje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha u prethodnom kolovanju, i to:

- opteg uspeha u osnovnoj muzikoj koli,

- opteg uspeha iz poslednja tri zavrena razreda osnovne kole.

Izuzetno od stava 1. ovog lana, kandidat koji nije zavrio osnovnu muziku kolu, upisuje se prema redosledu koji se utvruje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha u prethodnom kolovanju, i to:

- opteg uspeha iz poslednja tri zavrena razreda osnovne kole,

- uspeha na ispitu za nivo osnovne muzike kole.

lan 55

Opti uspeh u osnovnoj muzikoj koli, u trajanju od est godina, iskazuje se brojem bodova tako to se saberu srednje ocene na kraju IV, V i VI razreda i pomnoe s brojem dva (2).

Opti uspeh u osnovnoj muzikoj koli, u trajanju od etiri godine, iskazuje se brojem bodova tako to se saberu srednje ocene na kraju II, III i IV razreda i pomnoe s brojem dva (2).

Opti uspeh u osnovnoj muzikoj koli, u trajanju od dve godine, iskazuje se brojem bodova tako to se srednja ocena na kraju drugog razreda pomnoi s brojem est (6).

Ukupan broj bodova iz st. 1. do 3. ovog lana zaokruuje se, pre sabiranja, na dve decimale.

Na osnovu opteg uspeha u osnovnoj muzikoj koli kandidat moe da ostvari najvie 30 bodova.

lan 56

Opti uspeh iz poslednja tri zavrena razreda osnovne kole iskazuje se brojem bodova tako to se saberu srednje ocene na kraju VI, VII i VIII razreda, odnosno iz poslednja tri razreda osnovne kole koje je kandidat zavrio i pomnoe s brojem dva (2).

Ukupan broj bodova iz stava 1. ovog lana zaokruuje se na dve decimale.

Na osnovu opteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne kole koje je zavrio, kandidat moe da ostvari najvie 30 bodova.

Kandidat koji se uporedo koluje u drugoj srednjoj koli kao redovan uenik ili studira, ostvaruje 30 bodova po osnovu opteg uspeha iz poslednja tri zavrena razreda osnovne kole.

lan 57

Ispit za nivo osnovne muzike kole sastoji se iz tri dela, i to:

1) solfeo,

2) teorija muzike,

3) instrument, odnosno pevanje.

lan 58

Na ispitu za nivo osnovne muzike kole kandidat moe da ostvari najvie 30 bodova, i to:

1) solfeo - 10 bodova,

2) teorija muzike - 10 bodova,

3) instrument, odnosno pevanje - 10 bodova.

lan 59

Kandidat je poloio ispit za nivo osnovne muzike kole ako je osvojio najmanje po etiri (4) boda na svakom delu ispita.

lan 60

Za upis u muziku kolu na vokalno-instrumentalni odsek, dez odsek, etnomuzikoloki odsek i odsek za ranu muziku (izborni odsek), kandidat polae prijemni ispit iz dva dela, i to:

1) instrument, odnosno pevanje,

2) solfeo sa teorijom muzike.

lan 61

Kandidat za upis u muziku kolu iz lana 60. ovog pravilnika moe da ostvari najvie 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 200 bodova za instrument, odnosno pevanje,

2) 100 bodova iz solfea sa teorijom muzike.

lan 62

Kandidat za upis u muziku kolu iz lana 60. ovog pravilnika poloio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova iz instrumenta, odnosno pevanja i 60 bodova iz solfea sa teorijom muzike.

lan 63

Za upis u muziku kolu na teoretski odsek, odsek za crkvenu muziku i odsek za muziku produkciju i snimanje zvuka, kandidat polae prijemni ispit iz tri dela, i to:

1) pismeni ispit iz solfea,

2) usmeni ispit iz solfea,

3) test iz teorije muzike.

lan 64

Kandidat za upis u muziku kolu iz lana 63. ovog pravilnika moe da ostvari najvie 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 100 bodova iz pismenog ispita iz solfea,

2) 100 bodova iz usmenog ispita iz solfea,

3) 100 bodova iz testa iz teorije muzike.

lan 65

Kandidat za upis u muziku kolu iz lana 63. ovog pravilnika poloio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 60 bodova na pismenom ispitu iz solfea, 60 bodova na usmenom ispitu iz solfea i 60 bodova na testu iz teorije muzike.

lan 66

Kada vei broj kandidata od broja predvienog za upis u muziku kolu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predvienog za upis, ima kandidat koji je ostvario vei broj bodova iz glavnog predmeta.

Upis u kolu za muzike talente u upriji

lan 67

Za upis u kolu za muzike talente u upriji kandidat polae prijemni ispit iz tri dela, i to:

1) psiholoka procena sposobnosti,

2) instrument,

3) solfeo.

lan 68

Kandidat za upis u kolu iz lana 67. ovog pravilnika moe da ostvari najvie 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 100 bodova iz psiholoke procene sposobnosti,

2) 100 bodova iz instrumenta,

3) 100 bodova iz solfea.

6. Upis u baletsku kolu

lan 69

Kandidat se upisuje u baletsku kolu prema redosledu koji se utvruje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha u prethodnom kolovanju, i to:

- opteg uspeha u osnovnoj baletskoj koli,

- opteg uspeha iz poslednja tri zavrena razreda osnovne kole.

Izuzetno od stava 1. ovog lana, kandidat koji nije zavrio osnovnu baletsku kolu upisuje se prema redosledu koji se utvruje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha u prethodnom kolovanju, i to:

- opteg uspeha iz poslednja tri zavrena razreda osnovne kole,

- uspeha na ispitu za nivo osnovne baletske kole.

lan 70

Opti uspeh u osnovnoj baletskoj koli iskazuje se brojem bodova, tako to se saberu srednje ocene na kraju II, III i IV razreda osnovne baletske kole i pomnoe brojem dva (2).

Ukupan broj bodova iz stava 1. ovog lana zaokruuje se na dve decimale.

Na osnovu opteg uspeha u osnovnoj baletskoj koli kandidat moe da ostvari najvie 30 bodova.

lan 71

Opti uspeh iz poslednja tri zavrena razreda osnovne kole iskazuje se brojem bodova, tako to se saberu srednje ocene na kraju VI, VII i VIII razreda, odnosno iz poslednja tri zavrena razreda osnovne kole i pomnoe brojem dva (2).

Ukupan broj bodova iz stava 1. ovog lana zaokruuje se na dve decimale.

Na osnovu opteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne kole koje je zavrio, kandidat moe da ostvari najvie 30 bodova.

lan 72

Ispit za nivo osnovne baletske kole, za odsek klasian balet i odsek savremena igra, sastoji se iz tri dela, i to:

1) klasini balet - 10 bodova,

2) istorijske igre - 10 bodova,

3) solfeo - 10 bodova.

Ispit za nivo osnovne baletske kole, za odsek narodna igra, sastoji se iz tri dela, i to:

1) narodna igra - 10 bodova,

2) narodno pevanje - 10 bodova,

3) solfeo - 10 bodova.

lan 73

Na ispitu za nivo osnovne baletske kole kandidat moe da ostvari najvie 30 bodova.

lan 74

Kandidat je poloio ispit za nivo osnovne baletske kole ako je osvojio najmanje po etiri (4) boda na svakom delu ispita.

lan 75

Za upis u baletsku kolu, odsek klasian balet, kandidat polae prijemni ispit na kome se ocenjuje:

1) pokazano znanje iz klasinog baleta iz gradiva osnovne baletske kole i jedna klasina baletska varijacija,

2) sceninost,

3) fizike predispozicije.

lan 76

Kandidat za upis u baletsku kolu iz lana 75. ovog pravilnika moe da ostvari najvie 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 150 bodova iz klasinog baleta - baletske varijacije,

2) 75 bodova za sceninost,

3) 75 bodova za fizike predispozicije.

lan 77

Kandidat za upis u baletsku kolu iz lana 75. ovog pravilnika poloio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova iz klasinog baleta - baletske varijacije, 45 bodova za sceninost i 45 bodova za fizike predispozicije.

lan 78

Za upis u baletsku kolu, odsek savremena igra, kandidat polae prijemni ispit na kome se ocenjuje:

1) pokazano znanje iz klasinog baleta iz gradiva osnovne baletske kole i jedna savremena koreografija,

2) sceninost,

3) fizike predispozicije.

lan 79

Kandidat za upis u baletsku kolu iz lana 78. ovog pravilnika moe da ostvari najvie 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 150 bodova iz klasinog baleta - savremene koreografije,

2) 75 bodova za sceninost,

3) 75 bodova za fizike predispozicije.

lan 80

Kandidat za upis u baletsku kolu iz lana 78. ovog pravilnika poloio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova iz klasinog baleta - savremene koreografije, 45 bodova za sceninost i 45 bodova za fizike predispozicije.

lan 81

Za upis u baletsku kolu, odsek narodna igra, kandidat polae prijemni ispit na kome se ocenjuju:

1) igrake sposobnosti,

2) sceninost i fizike predispozicije,

3) sluh, ritam i memorija.

lan 82

Kandidat za upis u baletsku kolu iz lana 81. ovog pravilnika moe da ostvari najvie 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 150 bodova za igrake sposobnosti,

2) 75 bodova za sceninost i fizike predispozicije,

3) 75 bodova za sluh, ritam i memoriju.

lan 83

Kandidat za upis u baletsku kolu iz lana 81. ovog pravilnika poloio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova za igrake sposobnosti, 45 bodova za sceninost i fizike predispozicije i 45 bodova za sluh, ritam i memoriju.

lan 84

Kada vei broj kandidata od broja predvienog za upis u baletsku kolu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predvienog za upis, ima kandidat koji je:

- osvojio vei broj bodova na meunarodnom ili republikom takmienju iz l. 6. i 7. ovog pravilnika,

- ostvario vei ukupan broj bodova na prijemnom ispitu,

- ostvario vei broj bodova po osnovu opteg uspeha u osnovnoj baletskoj koli, odnosno opteg uspeha iz poslednja tri zavrena razreda osnovne kole.

IV PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

lan 85

Kandidat koji je poslednji razred osnovne kole zavrio u Republici Srpskoj, rangira se na osnovu rezultata ostvarenih na testovima iz lana 3. stav 1. ovog pravilnika i opteg uspeha u poslednja tri razreda osnovnog obrazovanja.

lan 86

Kandidat koji je osnovno obrazovanje stekao u Republici Srbiji zakljuno sa kolskom 2009/2010. godinom, rangira se na osnovu rezultata ostvarenih na testovima iz lana 3. stav 1. ovog pravilnika i opteg uspeha od VI do VIII razreda.

lan 87

Kandidat koji je od kolske 2010/2011. do kolske 2012/2013. godine obavio zavrni ispit i konkurie za upis u srednju kolu, rangira se u skladu sa Pravilnikom o upisu uenika u srednju kolu ("Slubeni glasnik RS", br. 37/11 i 55/12).

lan 88

Kandidat koji je od kolske 2010/2011. do kolske 2012/2013. godine zavrio osmi razred, a nije obavio zavrni ispit, zavrni ispit obavlja u skladu sa Pravilnikom o programu zavrnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Prosvetni glasnik RS", br. 1/11 i 1/12) i rangira se u skladu sa Pravilnikom o upisu uenika u srednju kolu ("Slubeni glasnik RS", br. 37/11 i 55/12).

lan 89

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da vai Pravilnik o upisu uenika u srednju kolu ("Slubeni glasnik RS", br. 37/11 i 55/12).

lan 90

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije".