Click here to load reader

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA - Šibenik

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA - Šibenik

Microsoft Word - naslovi.docDOBRI DOLAC ZATON
Zagreb, oujak 2009. g.
upanija: ŠIBENSKO KNINSKA UPANIJA
Naziv prostornog plana:
Broj kartografskog prikaza:
Mjerilo kartografskog prikaza:
A - 371 / 07 Etapa Plana:
Program mjera za unaprjeenje stanja u prostoru/ (Sl. glasnik Šib.- knin. up., br. 02/05 i 15/06) Odluka predstavnikog tijela o izradi plana: (Slubeni glasnik Grada ŠibenIka, br.01/08)
Odluka predstavnikog tijela o donošenju plana: (Slubeni glasnik Grada ŠibenIka, br. _/08)
Datum objave javne rasprave (glasilo): 25.09.2008. (Slobodna Dalmacija)
Javni uvid odran: od 03.10. do 03.11.2008.
Peat tijela odgovornog za provoenje javne rasprave:
M.P.
Odgovorna osoba za provoenje javne rasprave:
mr.sc. Gustav ervar, dipl. ing. arh
vlastoruni potpis Mišljenja o poštivanju zahtjeva iz lanka 79., odnosno oitovanja iz lanka 90. Zakona o prostornom ureenju i gradnji (Narodne novine, br. 76/07):
Mišljenje/oitovanje/suglasnost: Klasa:320-02/09-13/20, Urbroj:531-06-09-3, od 12.03..2009.
Pravna osoba koja je izradila plan:
URBING, d.o.o.za poslove prostornog ure|enja i za{titu okoli{a, Av.V. Holjevca 20, Zagreb
Peat pravne osobe koja je izradila plan:
M.P.
- Ljiljana Doleal, dipl.ing.arh.
Struni tim u izradi plana: - Ljiljana Doleal, dipl.ing.arh. - Darko Martinec, dipl.ing.arh.
- John Leko, dipl.ing.prom. - Tomislav Doleal, dipl. ing. gra.
Peat Gradskog vijea:
vlastoruni potpis Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:
vlastoruni potpis
Jedinica lokalne samouprave: Grad Šibenik Naziv prostornog plana:
UPU SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE I LUKE NAUTIKOG TURIZMA DOBRI DOLAC - ZATON
NOSITELJ IZRADE PLANA: Grad Šibenik GRADSKO POGLAVARSTVO Trg P. Šubia I, br 2. 22 000 Šibenik
Gradonaelnica: Nedjeljka Klari
Koordinacija u ime nositelja izrade Plana: Upravni odjel za prostorno ureenje i zaštitu okoliša Proelnik: mr. sc. Gustav ervar, dipl.ing.arh. STRUNI IZRAIVA PLANA: URBING d.o.o. Av. V. Holjevca 20, MB 0758680 10 020 ZAGREB
tel/fax: 01/23 01 140, 65 39 692, 65 39 693 www: urbing.hr e-mail:urbi[email protected] Ugovor broj: A-371/08
Direktor: Darko Martinec, dipl.ing.arh.
Struni tim u izradi Plana: Ljiljana Doleal, dipl.ing.arh. Darko Martinec, dipl.ing.arh. John Leko, dipl.ing.prom. Datoteka: U7/sibenik/dobridolac/usvojeni
UPU SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE I LUKE NAUTIKOG TURIZMA DOBRI DOLAC - ZATON
URBING
ODREDBE ZA PROVOENJE
0. Ope odredbe 1. Uvjeti odreivanja namjena površina 2. Detaljni uvjeti korištenja, ureenja i gradnje graevinskih estica i graevina
2.1. Veliina i oblik graevinskih estica (izgraenost, iskorištenost i gustoa izgraenosti) 2.2. Veliina i površina graevina (ukupna bruto izgraena površina graevine, visina i broj
etaa) 2.3. Namjena graevina 2.4. Smještaj graevina na graevinskoj estici 2.5. Oblikovanje graevina 2.6. Ureenje graevinskih estica 3. Nain opremanja zemljišta prometnom, ulinom, komunalnom i telekomunikacijskom
mreom 3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne uline mree 3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje telekomunikacijske mree 3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje komunalne infrastrukturne mree
3.3.1. Uvjeti gradnje vodoopskrbne mree 3.3.2. Uvjeti gradnje mree za odvodnju 3.3.3. Uvjeti gradnje elektroopskrbne mree
4. Uvjeti ureenja i opreme javnih zelenih površina 5. Uvjeti ureenja posebno vrijednih ili osjetljivih cjelina ili graevina 6. Uvjeti i nain gradnje 7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i graevina i ambijentalnih
vrijednosti 8. Mjere provedbe plana 9. Mjere sprjeavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš
9.1. Rekonstrukcija graevina ija je namjena protivna planiranoj namjeni. B. GRAFIKI DIO
1. NAMJENA POVRŠINA 2. 2.1 PROMETNA I TELEKOMUNIKACIJSKA MREA 2.2 KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREA
3. UVJETI KORIŠTENJA, UREENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
UPU SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE I LUKE NAUTIKOG TURIZMA DOBRI DOLAC - ZATON
URBING
C. OBVEZATNI PRILOZI PRILOG I Obrazloenje Plana 1. POLAZIŠTA 1.1. Znaaj, osjetljivost i posebnost podruja 1.1.1. Obiljeja izgraene strukture i ambijentalne vrijednosti 1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost 1.1.2.1. Prometna opremljenost 1.1.2.2. Vodoopskrba 1.1.2.3. Odvodnja 1.1.2.4. Telekomunikacije 1.1.2.5. Obveze iz planova šireg podruja 1.1.3. Ocjena mogunosti i ogranienja ureenja prostora 2. PLAN PROSTORNOG UREENJA 2.1. Program gradnje i ureenja površina i zemljišta 2.2. Detaljna namjena površina 2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nain korištenja i ureenja površina
i planiranih graevina 2.3. Prometna, ulina, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mrea 2.3.1. Promet 2.3.2. Vodoopskrba 2.3.3. Odvodnja 2.3.4. Elektroopskrba 2.3.5. Telekomunikacije 2.3.6. Grijanje 2.4. Uvjeti korištenja, ureenja i zaštite površina i
graevina 2.4.1. Uvjeti i nain gradnje 2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i graevina i ambijentalnih
vrijednosti 2.5. Sprjeavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš
UPU SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE I LUKE NAUTIKOG TURIZMA DOBRI DOLAC - ZATON
A. TEKSTUALNI DIO
UPU SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE I LUKE NAUTIKOG TURIZMA DOBRI DOLAC - ZATON
URBING 1
0. Ope odredbe
lanak 1. Urbanistiki plan ureenja sportsko rekreacijske zone i luke nautikog turizma DOBRI
DOLAC - Zaton (u daljnjem tekstu: Plan) donosi se za izdvojeno graevinsko podruje sportsko rekreacijske namjene površine 1,93 ha i u obuhvat ukljuuje kopneni i morski dio.
Granica obuhvata utvrena je kako slijedi: - Sjeverna granica – slijedi obalnu crtu na udaljenosti od 20 m na bonim dijelovima
zone, a 30 m u središnjem dijelu zone, - Juna granica – poloena je rubom upanijske cesta broj 6088 – k.. 7712 i k..
1984/20, sve K.o. Zaton – Martinska, - Istona granica – poloena je crtom koja prolazi zapadnom granicom k.. 2733/399
i produava se u pravcu preko k.. 2733/282 do k.. 7712, sve K.o. Zaton – Martinska,
- Zapadna granica – ide crtom jugozapad - sjeveroistok, a koja je od june granice k.. 1984/3 K.o. Zaton – Martinska poloena na udaljenosti od oko 73 m uz zapadnu granicu i na udaljenosti od oko 108 m uz istonu granicu.
Unutar granice obuhvata ukljuene su slijedee katastarske estice (sve K.o. Zaton –
Martinska): - k.. 2733/282 - dio; - k.. 2733/399; - k.. 2733/398; - k.. 2199/3; - k.. 1984/3 – dio; - k.. 940; - k.. 7713; - k.. 1984/20 – dio i - k.. 7712 – dio.
Granica obuhvata Plana prikazana je na svim grafikim prikazima plana.
1. Uvjeti odreivanja i razgraniavanja površina javnih i drugih namjena
lanak 2.
Razmještaj, veliina te razgranienje površina prikazano je bojom na grafikom prikazu 1. Korištenje i namjena površina na ovaj nain:
− sportsko rekreacijska namjena, − prostor za smještaj pontona za veslae i pristup na veslaku stazu, − luka nautikog turizma (LNT) − prometne površine i − zaštitno zelenilo.
Javnim se površinama unutar obuhvata Plana smatraju sve kolne i pješake površine
kao i neizgraeni dijelovi sportsko rekreacijske namjene (šumske površine). Korištenje površina javne namjene namijenjeno je svima i pod jednakim uvjetima.
UPU SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE I LUKE NAUTIKOG TURIZMA DOBRI DOLAC - ZATON
URBING 2
lanak 3. Površine sportsko rekreacijske namjene su površine planirane za smještaj postojeih i
planiranih sportsko rekreacijskih graevina. U graevinama koje se sukladno ovom Planu zadravaju, odnosno koje se mogu
graditi unutar sportsko rekreacijske namjene, planiran je smještaj sadraja u funkciji veslakog sporta i veslake staze koja je smještena u akvatoriju izvan obuhvata ovog Plana. Obzirom na specifinosti smještaja ove zone i potreba veslakog sporta na površinama sportsko rekreacijske namjene planirani su ovi sadraji i prostori za:
- spremišta rekvizita, - teretanu, fitnes, trim kabinet i sl, - garderobe, - sanitarije i sl., - smještaj za sportaša, - ugostiteljski sadraji, - druge namjene koje dopunjuju sportsko rekreacijske sadraje, ali mu istodobno
ne smetaju (poslovni prostori u funkciji sporta i rekreacije, trgovina opremom za veslanje, jedrenje, plivanje i sl., prostori za sportske klubove, servisi i sl.),
- površine za komunikaciju, - ostale ureene otvorene površine.
U okviru graevina iz prethodnog stavka ovog lanka planiran je smještaj dijela
kopnenih sadraja luke nautikog turizma: - recepcija i - sanitarni vor.
lanak 4.
Na površinama sportsko rekreacijske namjene mogu se graditi prometne i komunalne graevine i ureaji infrastrukture na posebnim prostorima, te linijske graevine infrastrukture i graevine za promet (parkirališta, pješake i kolno pješake površine).
lanak 5. Unutar površina sportsko rekreacijske namjene zadran je dio površina vrijedne
borove šume koju treba sauvati od sjee i devastacije. Unutar ovih površina nije dozvoljena nova gradnja osim graevina linijske infrastrukture, pješakih staza te postava urbane opreme (klupe, koševi za smee i sl). Postojee graevine infrastrukture mogu se zadrati i po potrebi rekonstruirati.
Detaljno razgranienje prikazano je na grafikom prikazu broj 3. Uvjeti korištenja, ureenja i zaštite prostora.
1.2. Prostor za smještaj pontona za veslae i pristup veslakoj stazi
lanak 6. Prostor za smještaj pontona za veslae i pristup veslakoj stazi površina je u moru
odreena iskljuivo za potrebe sportaša - veslaa i unutar nje nije mogu smještaj drugih sadraja ili namjena. Navedeni prostor je površina unutar koje je planiran smještaj pontona putem kojeg se omoguuje spuštanje plovila u more i prilaz na vanjsku veslaku stazu.
1.3. Luka nautikog turizma (LNT)
lanak 7.
UPU SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE I LUKE NAUTIKOG TURIZMA DOBRI DOLAC - ZATON
URBING 3
Prostornim planovima šireg podruja na podruju obuhvata Plana odreen je smještaj luke nautikog turizma (LNT) - marine III kategorije odnosno, sukladno vaeim propisima, marine dva sidra s maksimalno dozvoljenim kapacitetom od 30 vezova (ekvivalent plovila duljine 12 m i 5 m širine na vezu). Prostor luke nautikog turizma odreen je na nain da obuhvaa morski (akvatorij) i kopneni dio.
Stvarni kapacitet luke nautikog turizma utvren ovim Planom odreen je na osnovu prostornih mogunosti unutar zadanog obuhvata i iznosi 23 ekvivalent plovila.
Za potrebe luke nautikog turizma planirani su slijedei sadraji (odreeni posebnim propisom sukladno kategoriji dva sidra):
- ureaja za prihvat i opskrbu plovila, - recepcija, - sanitarni vor, - parkiralište.
Smještaj sadraja iz prethodnog lanka planiran je na slijedei nain: - Ureaji za prihvat plovila na kopnu (bitve) i ureaji (ormarii) putem kojih se plovila
opskrbljujuu elektrinom energijom i vodom postavljaju se unutar površine odreene u grafikom prikazu 1. Korištenje i namjena površina kao pješake površine - šetnica na nain da ne ometaju osnovnu funkciju, te se ovaj dio prostora mora ostaviti slobodan za javno korištenje.
- Ureaji za prihvat plovila u moru (mrtvo sidro s konopima za privez) postavljaju se u moru unutar površine odreene u grafikom prikazu 1. Korištenje i namjena površina kao luka nautikog turizma na nain da ne ometaju smještaj i korištenje pontona i prolaz veslaa do vanjske veslake staze.
- Ostali sadraji smještaju se se unutar površine odreene u grafikom prikazu 1. Korištenje i namjena površina kao sport i rekreacija u sklopu graevina koje e se graditi za potrebe sportsko rekreacijske namjene prema uvjetima odreenim za gradnju tih graevina.
Za prihvat plovila unutar luke nautikog turizma nije planirana nova izgradnja na obali
kao ni nasipavanje mora. Za potrebe prihvata plovila Planom je omogueno ureenje/rekonstrukcija postojee obale.
Granica luke nautikog turizma odreena je na grafikom prikazu 3. Uvjeti korištenja, ureenja i zaštite površina. Detaljni uvjeti gradnje utvrdit e se lokacijskom dozvolom kojoj treba prethoditi obvezatna izrada "maritimne studije".
1.4. Prometne površine
lanak 8. Prometne površine su površine postojeih i planiranih prometnih graevina: - pristupna cesta, - pješake komunikacije i površine, - autobusno stajalište, - parkirališta.
Prometne površine iz stavka 1. ovog lanka, alineja jedan do tri, oznaene su na
grafikom prikazu 1. Korištenje i namjena površina i grafikom prikazu 2.1. Prometna i telekomunikacijska infrastruktura.
Za potrebe luke nautikog turizma potrebno je sukladno planiranom broju plovila osigurati najmanje 2 parkirališna ili grana mjesta.
UPU SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE I LUKE NAUTIKOG TURIZMA DOBRI DOLAC - ZATON
URBING 4
Smještaj potrebnih parkirališta planiran je unutar površine za graenje - gradivog dijela sportsko rekreacijske namjene.
Na prometnim površinama mogu se graditi linijske graevine komunalne infrastrukture.
1.5. Zaštitno zelenilo
lanak 9. Zaštitne zelene površine planirane su uz postojeu upanijsku cestu. Unutar ovih
površina dozvoljena je gradnja graevina linijske i prometne infrastrukture sukladno uvjetima nadlene uprave za ceste.
2. Uvjeti smještaja graevina
Izgradnja graevina visokogradnje planirana je iskljuivo unutar površina sportsko- rekreacijske namjene.
Sve planirane graevine u funkciji sportsko rekreacijske namjene smještene su unutar površine odreene za smještaj graevina - gradivi dio sportsko rekreacijske namjene. Detaljan poloaj gradivih dijelova zone utvren je na grafikom prikazu 4. Nain i uvjeti gradnje.
Površina gradivog dijela estice ne smije se prekoraiti odnosno svi dijelovi graevina osim pristupnih puteva i staza i terasa u razini terena smještaju se obvezno unutar dijela odreenog za gradnju.
3. Uvjeti i nain gradnje graevina
lanak 11.
Graevna estica je estica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgraena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više estica zemljišta ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti.
Graevinska estica mora imati površinu i oblik koji omoguava njeno racionalno korištenje i izgradnju u skladu s odredbama ovog plana, odnosno utvrenim uvjetima za izgradnju.
Za novu izgradnju odreena je: - najmanja površina graevinske estice od 500 m2, odnosno - najvea površina graevinske od 5000 m2.
Izuzetno se za postojeu gradnju i graevine infrastrukture zemljište nuno za
redovitu uporabu graevine moe utvrditi kao graevna estica postojee graevine. Nije dozvoljen neposredan pristup graevinskih estica na upanijsku cestu ve se
graevinske estice prikljuuju na prometni sustav preko pristupne ceste. Graevinska estica mora imati neposredan pristup na javnu prometnu površinu širine min 3,0 m.
lanak 12.
Nove graevine sportsko rekreacijske namjene mogu se graditi kao slobodno stojee graevine ili dvojne, a uvjeti i nain gradnje odreeni su brojanim prostornim pokazateljima na ovaj nain:
- koeficijent izgraenosti (kig) = 0,2, - najvei broj etaa graevine (E) = Su(Po)+P+1. Ispod prizemlja graevina, obzirom
na konfiguraciju terena, mogua je izgradnja podruma ili suterena,
UPU SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE I LUKE NAUTIKOG TURIZMA DOBRI DOLAC - ZATON
URBING 5
- visina od najnie kote konano zaravnatog okolnog zemljišta do vijenca za novo planirane graevine mjerena u metrima je (V) = 10,0 m, a najviša dozvoljena visina postojee graevine je postojea visina,
- ukupna visina graevine (mjeri se od konano zaravnanog i ureenog terena na njegovom najniem dijelu uz proelje graevine do najviše toke krova - sljemena) novih graevina mora biti nia od kote ceste,
- najvei kis je 0,6, - najmanje 40% estice treba biti ureeno kao prirodno zelenilo, - najmanja udaljenost novih graevina od krajnjeg elementa koji je sastavni dio javne
ceste najmanje je 7,0 m, - najmanja udaljenost novih graevina od regulacijskog pravca pristupne ceste je 3,0
m, - najmanja udaljenost novih graevina, ako se grade kao slobodnostojee graevine,
od postojee graevine je h/2 više graevine.
Najmanje potreban broj parkirališno/garanih mjesta (PGM) mora se zadovoljiti na parceli, a odreuje se prema bruto razvijenoj površini pojedinih sadraja sukladno odredbama lanka 17. ovih odredbi.
Postojea graevina – hangar s prateim sadrajima smještena istono od pristupne ceste zadrava se u postojeim tlocrtnim i visinskim gabaritima uz mogunost sanacije i rekonstrukcije.
Dozvoljena visina postojeih graevina je postojea visina.
lanak 13. Oblikovanje graevina visokogradnje mogue je uvaavajui tradicijske elemente
arhitekture i/ili recentna kretanja moderne arhitekture u oblikovanju, organizaciji i upotrebi materijala.
Vanjski prostori uredit e se u skladu s njihovom namjenom zadovoljavajui oblikovne, sigurnosne, ekološke i funkcionalne zahtjeve.
Ureene zelene površine uz objekte osim travom ozelenit e se autohtonim biljem, grmovima i stablašicama.
Elemente lokalne tradicijske gradnje koristiti pri ureenju potpornih zidia i sjenica. Sve vanjske prostore, šetnice, opremiti urbanom opremom (klupe, koševi za smee,
piktogrami, putokazi) visokog standarda.
4.1.Uvjeti gradnje prometne mree
Planom su obuhvaene ove prometne površine: - pristupna cesta, - autobusno stajalište, - pješako-kolne površine, - parkirališta i - pješake prometnice.
Na grafikom prikazu 2.1. odreen je poloaj svih prometnih površina osim
parkirališta. Smještaj potrebnog broja parkirališnih mjesta planiran je unutar gradivog dijela sportsko rekreacijske namjene i/ili unutar graevina visokogradnje u ukopanim ili djelomino
UPU SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE I LUKE NAUTIKOG TURIZMA DOBRI DOLAC - ZATON
URBING 6
ukopanim etaama. Detaljni uvjeti smještaja odrediti e se lokacijskom dozvolom sukladno odredbama ovog Plana.
Planom je unutar zemljišnog pojasa upanijske ceste 6088 odreen smještaj autobusnog stajališta za vozila javnog prometa koja prometuju iz smjera Šibenika u smjeru Zatona i pješake komunikacije. Detaljni uvjeti smještaja odredit e se sukladno posebnim uvjetima nadlene uprave za ceste.
Kako bi se osigurala odgovarajua veza sportsko rekreacijske zone na upanijsku odnosno dravnu mreu prometnica Planom je predviena rekonstrukcija postojee prometnice i izgradnja spoja navedene prometnice na upanijsku cestu br. 6088. Širina planirane spojne ceste iznosi 5,5 m, dok je ukupna duina od upanijske ceste do pješake površine oko 105 metara. Na kraju prilazne ceste dio kolno-pješake / manipulativne površine koristi se kao okretište. Pristupna prometnica nalazi se u reimu smirenog dvosmjernog prometa s brzinom 30 km/h. Popreni nagib kolnika je 2,5% u dvostranom nagibu. Obrada kolnika je asfalt.
Rekonstrukciju planiranog spoja sa upanijskom cestom izvesti na nain da se omogui siguran ulaz i izlaz iz zone pomou poveanja preglednosti te propisanom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom. Ulaz i izlaz iz zone dopušta se samo vozilima sa sjevernog traka upanijske ceste, tj. svi lijevi skretai su zabranjeni.
Sve prometne površine opremiti e se vertikalnom i horizontalnom signalizacijom prema vaeem pravilniku. Kolniku konstrukciju prometnica i parkirališta dimenzionirati na prometno optereenje, te za vatrogasna i komunalna vozila.
Planirana prometnica koristit e se i kao vatrogasni pristup te mora zadovoljiti odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br: 35/94, 55/94 i 142/03).
Konstrukciju kolno pješake površine dimenzionirati na prometno optereenje, te za vatrogasna i komunalna vozila obzirom na mogunost ogranienog povremenog kolnog prometa.
4.1.1. Javna parkirališta i garae
lanak 15.
Potreban broj parkirališnih ili garanih mjesta odreuje se u odnosu na bruto razvijenu površinu graevina i to sukladno bruto razvijenoj površini svake namjene zasebno. U bruto razvijenu površinu za izraun PM ne uraunava se površina garae i površina jednonamjenskih skloništa. Potreban broj parkirališnih ili garanih mjesta odreuje se sukladno ovim normativima: Namjena Potreban broj PM u odnosu
na BRP Posebni zahtjevi
Restoran, kavana 1 PM/25 m2 Caffe bar, slastiarnica i sl. 1 PM/10 m2
Ugostiteljstvo i turizam
1 PM/50 m2
Trgovina i skladišta
prodajne površine najmanje 2 PM
agencije, poslovnice (javni dio)
1 PM na 25 m2 najmanje 2 PM Poslovna i javna namjena
Uredi i kancelarije 1 PM na 50 m2 Luka nautikog turizma
Marina dva sidra 10% od broja plovila
UPU SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE I LUKE NAUTIKOG TURIZMA DOBRI DOLAC - ZATON
URBING 7
Parkirno mjesto je dimenzije 2,5x5,0 m za okomito parkiranje. Parkirališta poploiti betonskim tlanim kockama i/ili travnatom rešetkom.
4.1.2. Trgovi i druge vee pješake površine
lanak 16.
Planom je odreena mrea pješakih komunikacija koja omoguava korištenje i povezivanje svih sadraja unutar obuhvata Plana:
- pješaka komunikacija koja povezuje planirano autobusno stajalište na upanijskoj cesti s obalnom šetnicom novom pješakom komunikacijom koja e se obzirom na visinsku razliku izvesti u obliku stuba, te komunikacijom koja slijedi upanijsku cestu do spoja s pristupnom cestom te potom slijedi pristupnu cestu,
- postojea obalna šetnica uz obalnu crtu koja je ujedno i u funkciji pristupa luci nautikog turizma i pristupa pontonu (veslakoj stazi),
- trg ispred postojeeg objekta u kojem je smještena oprema veslaa koristi se i kao kolno – pješaka površina i manipulativni prostor za pripremu veslaa.
lanak 17.
Pješake površine iz prethodnog lanka alineja 2. i 3. su ujedno i površine za interventna vozila te moraju izdrati propisani osovinski pritisak.
Planirana širina pješake komunikacije uz upanijsku cestu je 2,0 m. Planom je omoguena rekonstrukcija postojee obalne šetnice kako bi se prilagodila
potrebi prihvata i opskrbe plovila. Slobodne pješake površine, pješake komunikacije i stubišta, te šetnica uz more
obloit e se kombinacijom kamena, kamene kocke i/ili betonske kocke u svemu prema detaljnim projektima.
4.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mree
lanak 18.
Postojea graevina „Hangar“ u zoni Dobri Dolac prikljuena je na meumjesni optiki kabel koji prolazi rubnim podrujem zone. U blizini podruja obuhvata smješteno je TK vorište Zaton. Sagledavajui udaljenost podruja obuhvata od navedenogTK vorišta moe se zakljuiti kako e sve potrebe buduih korisnika, kako za govornim, tako i za širorkopojasnim TK uslugama uspješno zadovoljavati postojee TK vorište.
Planom je odreeno proširenje postojee telekomunikacijske infrastrukture koja se prikljuuje na postojeu koja se treba uklopiti u cjelovito rješenje. U svrhu zadovoljenja potreba zone odnosno poveanja kapaciteta postojee TK mree planirana je izgradnja nove DTK mree prikljukom na postojeu TK mreu na nain da se ne naruši integritet postojee TK mree.
Koridori za planiranu telekomunikacijsku infrastrukturu predvieni su u pristupnoj cesti, a izvest e se podzemno s jedne strane kolnika na suprotnoj strani u odnosu na elektroenergetske instalacije. Do svakog planiranog objekta treba planirati i postaviti instalacijsku cijev (u javnim prometnim površinama i plonicima PVC cijevima Ø 110 mm, a privodi do objekata cijevima PEHD Ø 50 mm) te je povezati na postojeu mreu. Detaljne…