Click here to load reader

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA MARUŠIĆI MARUSICI/Odredbe_nesl.pdf · PDF file1 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA MARUŠIĆI ODREDBE ZA PROVOĐENJE Članak 4. Provedba Urbanističkog plana

 • View
  225

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA MARUŠIĆI MARUSICI/Odredbe_nesl.pdf · PDF file1...

 • 1

  URBANISTIKI PLAN UREENJA MARUII

  ODREDBE ZA PROVOENJE

  lanak 4.

  Provedba Urbanistikog plana ureenja temeljit e se na ovim odredbama, kojima se definira koritenje i namjena povrina, nain i uvjeti gradnje. Svi uvjeti kojima se regulira ureivanje prostora u granicama Plana, predstavlja cjelinu za tumaenje planskih postavki, uvjete za izgradnju i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru, i druge elemente od vanosti.

  1. Uvjeti odreivanja i razgraniavanja povrina javnih i drugih namjena

  lanak 5. Ovim se Planom utvruju osnovni uvjeti koritenja i namjene javnih i drugih povrina, prometna, ulina i komunalna infrastrukturna mrea te smjernice za oblikovanje,koritenje i ureenje prostora, sukladno Izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Grada Omia ("Slubeni glasnik Grada Omia br. 4/07, 8/10).

  1.1. Razgranienje povrina

  lanak 6. Unutar Plana razgranienje povrina je izvedeno tako da je planirani dio povrina za razvoj i ureenje odreen na temelju kartografskog prikaza namjena povrina prema postavkama Izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Grada Omia. Povrine pojedinih namjena unutar prostora odreene su prema odrednicama Izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Grada Omia. Povrine prometne, komunalne i infrastrukturne mree odreene su prema geodetskoj snimci prostora, odrednicama Izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Grada Omia, podataka od tijela dravne uprave i osoba s javnim ovlastima u skladu sa lankom 79. Zakona o prostornom ureenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09 i 55/11) te ostalih podloga, projekata i druge dokumentacije. Povrine primjene posebnih uvjeta i mjera koritenja, ureenja i zatite prostora odreene su prema Izmjenama i dopunama Prostornog plana ureenja Grada Omia, podataka pribavljenih od tijela dravne uprave i osoba s javnim ovlastima u skladu sa lankom 79. Zakona o prostornom ureenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09 i 55/11) te ostalih podloga, projekata i druge dokumentacije. Planirana namjena odreena je bojom i planskim znakom, te se unutar pojedine namjene provodi nova gradnja, rekonstrukcija ili odravanje postojeih graevina. Detaljno razgranienje izmeu pojedinih namjena, granice kojih se grafikim prikazom ne mogu nedvojbeno utvrditi, za pojedini zahvat u prostoru odredit e se lokacijskim uvjetima pod uvjetom da kod razgranienja prostora granice ne smiju ii na tetu javnog prostora.

  1.2. Granice obuhvata plana

  lanak 7. Granice obuhvata Urbanistikog plana ureenja Maruii: - na sjeveru: zatitna uma i ostala obradiva tla - na istoku: zatitna uma

 • 2

  - na jugu: morska povrina i jadranska magistrala - na zapadu: ostala obradiva tla Granice obuhvata Plana prikazane su u grafikom dijelu Plana, na svim kartografskim prikazima u mj. 1:1000.

  1.3. Koritenje i namjena prostora

  lanak 8. Osnovna namjena povrina definirana je na kartografskom prikazu broj 1. Koritenje i namjena povrina u mjerilu 1:1000, na nain kako slijedi: - stambena namjena (S)

  - mjeovita namjena - preteito stambena (M1)

  - gospodarska namjena - poslovna (usluna, trgovaka) (K1, K2) - ugostiteljsko-turistika (T1)

  - portsko rekreacijska namjena - prirodna morska plaa (R3)

  - zatitne zelene povrine - zatitna uma (Z)

  - povrine infrastrukturnih sustava

  1.3.1. Stambena namjena (S)

  lanak 9. Na povrinama stambene namjene (S) postojee i planirane graevine su stambene i stambeno-poslovne, uz poslovne sadraje koji ne ometaju stanovanje na nain da stvaraju buku i prainu, zagauju zrak i tlo iznad doputenih vrijednosti ili zahtijevaju teki transport.

  1.3.2. Mjeovita namjena preteito stambena (M1)

  lanak 10. Na povrinama mjeovite preteito stambene namjene (M1) postojee i planirane graevine su stambene, stambeno poslovne, a mogui su i sadraji koji prate stanovanje (ugostiteljsko turistiki, poslovni, javna i drutvena djelatnost, sport i rekreacija), a koji ne ometaju stanovanje na nain da stvaraju buku i prainu, zagauju zrak i tlo iznad doputenih vrijednosti ili zahtijevaju teki transport, te se takoer ureuju zelene i parkovne povrine, prometne povrine i komunalna infrastruktura, te ostali sadraji naselja. Na povrinama mjeovite namjene doputena je gradnja jednonamjenskih stambenih graevina, a za doputene pratee i poslovne sadraje moe se koristiti dio stambene graevine, posebna graevina, dio graevne estice ili posebna estica.

  1.3.3. Gospodarska namjena poslovna (K1, K2)

  lanak 11. U sklopu predmetnog plana je predviena izriita zona poslovne namjene - preteito usluna (K1) i preteito trgovaka (K2), i to povie jadranske magistrale (dravna cesta D8). Unutar iste se mogu graditi usluni i trgovaki sadraji, uljare, vinarije, skladita, servisi, proizvodni pogoni koji nemaju tetni utjecaj na okoli, posebno na tlo i zrak., komunalni i pratei sadraji te prometne i infrastrukturne graevine i instalacije (uljara i drugih pogona za preradu poljoprivrednih proizvoda, skladita, trgovine, manjih proizvodnih pogona bez tetnog utjecaja na okoli, prometnih i komunalnih graevina i instalacija te drugih prateih sadraja koji su kompatibilni osnovnoj namjeni zone).

 • 3

  1.3.4. Gospodarska namjena ugostiteljsko-turistika (T1)

  lanak 12. U sklopu predmetnog plana je predviena izriita zona ugostiteljsko turistike namjene hotel (T1), i to ispod jadranske magistrale (dravna cesta D8). U sklopu ove zone mogu se graditi pojedinane graevine ugostiteljsko turistike namjene (hotel, pansion) kapaciteta do 80 kreveta.

  1.3.5. portskorekreacijska namjena prirodna plaa-kupalite (R3)

  lanak 13.

  Prostorna jedinica prirodne plae-kupalita (R3) zadrava se u prirodnom obliku. Prostorno se nalazi izmeu zapadne i istone granice plana, te je od zone zatitne ume odjeljena duobalnom etnicom irine 3,0 m. Granica prostorne jedinice odreena je u grafikom dijelu Urbanistikog plana. U prostornoj jedinici nije mogua gradnja.

  1.3.6. Zatitne zelene povrine zatitna uma (Z)

  lanak 14.

  Prostorna jedinica zatitne ume (Z) je neizgraen prostor na nestabilnoj padini povie plae, a koji je obrasao gustom borovom umom, koja ga i titi od mogue erozije. Postojea uma se ne smije sjei ili na bilo koji nain devastirati, jer bi se tako ugrozila stabilnost same padine, a i kupaa u podnoju iste.

  U sklopu zatitnih uma (Z) moe se graditi komunalna infrastruktura, pjeaki putovi i staze.

  1.3.7. Povrine infrastrukturnih sustava

  lanak 15. Povrine infrastrukturnih sustava namijenjene su smjetanju prometnih povrina (koridori primarne i sekundarne mree prometnica ) te ostalih infrastrukturnih graevina (vodovod, odvodnja, elektroenergetski objekti, telekomunikacije). Komunalne graevine i ureaji su: -telekomunikacijski (komutacijske graevine, osnovne postaje mobilne telefonije...) -energetski (trafostanice, plinske regulacijske stanice...) -vodnogospodarski (spremnici za vodu, crpne stanice, ureaji za prikupljanje, proiavanje i odvodnju otpadnih voda...)

  Na povrinama infrastrukturnih graevina i javnim prometnim povrinama voeni su vodovi telekomunikacijskog sustava, sustava vodoopskrbe i odvodnje, te energetskog sustava.

  2. Uvjeti smjetaja graevina gospodarskih djelatnosti

  lanak 16.

  Unutar graevinskog podruja naselja Maruii definirane su dvije izriite zone, i to jedna poslovne namjene (K1, K2), a druga ugostiteljsko-turistike namjene (T1).

  Na osnovu navedenog mogua su dva naina za gradnju gospodarskih graevina, i to.

  uvjeti za gradnju graevina unutar izriite zone poslovne namjene (K1, K2) uvjeti za gradnju graevina unutar izriite zone ugostiteljsko - turistike namjene (T1)

 • 4

  2.1. Uvjeti za gradnju graevina unutar izriite zone poslovne namjene (K1, K2)

  lanak 17.

  Unutar graevinskog podruja naselja Maruii, a u sjeveroistonom dijelu plana definirana je izriita zona za smjetaj graevina poslovnih djelatnosti (K1 - preteito uslune i K2 - preteito trgovake), i ista je odreena na kartografskom prikazu broj 1. Koritenje i namjena povrina.

  U zoni poslovne namjene mogu se graditi samostojee graevine, i to prema slijedeim uvjetima:

  - Veliina graevne estice ne moe biti manja od 600 m2, - Koeficijent izgraenosti graevne estice kig iznosi najvie 0,4 a koeficijent

  iskoritenosti (Kis) 1,6. - Najvea dozvoljena visine graevine je podrum, prizemlje, dva kat i krov - P0+P+2+K,

  odnosno 10,0 m, mjereno od najnie kote ureenog terena uz graevinu do vijenca graevine,

  - Najmanja udaljenost graevine od ruba susjedne parcele ne moe biti manja od polovice visine graevine H/2 (mjereno od najnie kote ureenog terena uz graevinu do vijenca graevine), ali ne manja od 3,0 metra,

  - Minimalna udaljenost graevnog pravca od regulacijskog pravca iznosi 5,0 m (regulacijski pravac ini vanjski rub punog profila ceste, ulice ili druge javno-prometne povrine). Iznimno, ta udaljenost moe biti i manja u sluaju interpolacije graevine izmeu postojeih graevina koje su smjetene na manjoj udaljenosti. U tom sluaju utvruje se udaljenost prema postojeoj legalnoj graevini gdje je ta udaljenost vea. Iznimka iz ovog stavka ne odnosi se na dravnu cestu,

  - Najmanje 30 % povrine graevinske estice treba biti ureeno kao parkovno zelenilo,

  - Graevna estica mora imati pristup na javnu prometnu povrinu, - Parkiraline potrebe trebaju biti zadovoljene na graevnoj estici u skladu sa

  normativima datim u lanku 37. ovih odredbi.

  2.2. Uvjeti za gradnju graevina unutar izriite zone ugostiteljsko-turistike namjene (T1)

  lanak 18.

  Unutar graevinskog podruja naselja