of 13 /13

UPUTSTVO O RADU KONTROLNO-PRIJEMNIH ORGANA JŽsrbcargo.rs/wp-content/uploads/2019/03/221-Uputstvo-o-radu-kontrolno... · 1.1.2. ielezni~ka preduzeCa (u daljem tekstu: AP), u skladu

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UPUTSTVO O RADU KONTROLNO-PRIJEMNIH ORGANA...

Page 1: UPUTSTVO O RADU KONTROLNO-PRIJEMNIH ORGANA JŽsrbcargo.rs/wp-content/uploads/2019/03/221-Uputstvo-o-radu-kontrolno... · 1.1.2. ielezni~ka preduzeCa (u daljem tekstu: AP), u skladu
Page 2: UPUTSTVO O RADU KONTROLNO-PRIJEMNIH ORGANA JŽsrbcargo.rs/wp-content/uploads/2019/03/221-Uputstvo-o-radu-kontrolno... · 1.1.2. ielezni~ka preduzeCa (u daljem tekstu: AP), u skladu

Za ovo uputstvo nadleina je Sluiba za vozna sredstva Zajednice JZ

Objavljeno u "Sluibenom glasniku Z J Z br . 1/2003

Vd . direktora izdavaEkog sektora Radovan BULAJIC

Odgovorni urednik Miodrag IVANO VIC. dip1 . in2 .

Tirai:

500 primeraka

Izdaje i Stampa:

=ID PreduzeCe za ielezniCku izdavaEko-novinsku delatnost d.o.0. 11000 Beograd. Nemanjina 6. poStanski pregradak 498

1 . Osnovneodredbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.1. Predmet i ciljevi uputstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2. TehniEkadokumentacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.3. Zadaci KPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.4. NaEin rada KPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.5. Poslovnik o radu KPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 . Rad KPO pri izgradnji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.1. OpSte odredbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2. Kontrola i prijem sirovog materijala i poluproizvoda . . . . . . . 13

2.3. Kontrola i prijem odlivaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.4. Kontrola i prijem ostalog materijala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.5. Kontrola i prijem standardnih delova i sklopova . . . . . . . . . . 14

2.6. Kontrola i prijem nestandardnih delova i sklopova . . . . . . . . 14

2.7. Fazna kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.8. ZavrSna kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.9. TehniEki pregled pre puStanja u saobrakaj ielezniEkih vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3 . Rad kontrolno-prijemnih organa ~2 kod odriavanja . . . . . . . . 15 3.1. Op6tideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.2. Kontrola i prijem kod tekukeg odriavanja ZelezniEkih vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.3. Kontrola i prijem pri investicionom odriavanju . . . . . . . . . . . 15

Page 3: UPUTSTVO O RADU KONTROLNO-PRIJEMNIH ORGANA JŽsrbcargo.rs/wp-content/uploads/2019/03/221-Uputstvo-o-radu-kontrolno... · 1.1.2. ielezni~ka preduzeCa (u daljem tekstu: AP), u skladu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Prelazne i zavrSne odredbe 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Obaveze ielemiEkih preduzeCa 16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. TumaEenje ovog uputstva 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Prilozi ovog uputstva 16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Prelazne odredbe. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. ZavrSneodredbe 16

Prilogl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Prilogl-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Prilogl-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Prilog2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Prilog3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

PREGLED RADNIH MESTA KOJA TREBA SNABDETI OVIM PRAVILNIKOM 1 UPUTSTVOM

SAOBRACAJNI POSLOVI:

rukovodstvo Zajednice ~ 2 1 2 ~ za ove poslove; direktor, zamenik i pomoCnik direktora sektora Zajednice ~ 2 1 2 ~ za ove poslove; radnik za izradu ielemiEkih propisa u Zajednici ~2 za ove poslove; Skolski instruktor; islednik; radnik za organizaciju, nadzor nad radom i primenu ielemiEkih propisa u Zajednici ~ 2 1 2 ~ za ove poslove; kontrolor unutraSnje kontrole AP za ove poslove; biblioteka.

POSLOVI VUCE VOZOVA, TKS I ODR~AVANJA ZELEZNICKIH VOZILA:

mkovodstvo Zajednice ~ 2 1 2 ~ za ove poslove; direktor, zamenik i pomoCnik direktora sektora Zajednice J ~ I A P za ove poslove; radnik za izradu ieleznickih propisa u Zajednici JA za ove poslove; Sef, zamenik i pomoCnik Sefa jedinice vuEe; Sef, zamenik i pomoCnik Sefa depoa; Sef, zamenik i pomoCnik Sefa OJ za vuEu; Sef, zamenik i pomoCnik Sefa OJ za TKS; Sef, zamenik i pomoCnik Sefa radionice za odriavanje vuEnih vozila; Sef, zamenik i pomoCnik Sefa radionice za odriavanje vuCenih vozila; Skolski instruktor; islednik; kontrolno-prijemni organ ~ 2 ; kontrolno-prijemni organ za vuEna vozila; kontrolno-prijemni organ za vuEena vozila; radnik za organizaciju, nadzor nad radom i primenu ielezniEkih propisa u Zajednici JAI~P-u za ove poslove; kontrolor unutraSnje kontrole AP-a za ove poslove; biblioteka.

Page 4: UPUTSTVO O RADU KONTROLNO-PRIJEMNIH ORGANA JŽsrbcargo.rs/wp-content/uploads/2019/03/221-Uputstvo-o-radu-kontrolno... · 1.1.2. ielezni~ka preduzeCa (u daljem tekstu: AP), u skladu

rukovodstvo Zajednice J ~ I ~ P za ove poslove; direktor, zamenik i pomoCnik direktora sektora Zajednice J ~ I ~ P za ove poslove; radnik za izradu ielezniEkih propisa u Zajednici JZ za ove poslove; Sef, zamenik i pomoCnik Sefa jedinice ETP; radnik za organizaciju, nadzor nad radom i primenu ielemiEkih propisa u Zajednici J ~ I ~ P za ove poslove; kontrolor unutraSnje kontrole ZP za ove poslove; biblioteka.

rukovodstvo Zajednice J ~ I ~ P za ove poslove; direktor, zamenik i pomoCnik direktora sektora Zajednice J i l i P za ove poslove; radnik za izradu ielemiEkih propisa u Zajednici Jk za ove poslove; Sef, zamenik i pomoCnik Sefa jedinice ZOP; poslovoda za odriavanje malina za regulisanje koloseka; poslovoda za odriavanje p&ih vozila; rukovalac maSina za regulisanje koloseka; rukovalac maSina za snimanje geometrijskog stanja koloseka; rukovalac gradevinskih maSina; radnik za organizaciju, nadzor nad radom i primenu ielezniekih propisa u Zajednici J ~ I ~ P za ove poslove; kontrolor unutraSnje kontrole i P za ove poslove; biblioteka.

Page 5: UPUTSTVO O RADU KONTROLNO-PRIJEMNIH ORGANA JŽsrbcargo.rs/wp-content/uploads/2019/03/221-Uputstvo-o-radu-kontrolno... · 1.1.2. ielezni~ka preduzeCa (u daljem tekstu: AP), u skladu

Na osnovu poverenih javnih ovlas'kenja iz Elana 134 taEka 10 Zakona o bezbednosti u ielezniEkom saobrakaju - 601 ("Sl. list SRJ" br. 60198) i u skladu s Elanom 18 Pravilnika o odriavanju ielezniEkih vozila - 241 ("Sl. glasnik Z J ~ " br. 2/84), a u vezi s Elanom 6 Uredbe o privremenim merama neophodnim za obezbedenje tehnoloSkog jedinstva sistema Jugoslovenskih ielemica ("Sl. list SRJ" br. 18/2001), direktor Zajednice JZ doneo je

U P U T S T V O

o radu kontrolno-prijemnih organa ~2 Uputstvo 221

1. OSNOVNE ODREDBE

1.1. Predmet i ciljevi uputstva 1.1.1. Predmet ovog uputstva jesu obaveze, odg~vornosti, ovlaSCenja i pos-

tupci u radu kontrolno-prijemnih organa JZ (u daljem tekstu: KPO) pri izgradnji i svim vrstama odriavanja vomih sredstava iz Pravilnika o odriavanju ielemickih vozila - 241.

1.1.2. ie lezni~ka preduzeCa (u daljem tekstu: AP), u skladu s obavezama iz Zakona o bezbednosti u ielemiCkom saobraCaju, u okviru Sektora za obezbedenje sistema kvaliteta organizuju sluibu KPO u skladu s nor- mativnim aktima iz ove oblasti (pravilnik, uputstvo, poslovnik) i svo- jim potrebama.

1.1.3. Sluiba KPO treba da bude organizovana kod svih proizvodaEa i radio- nica za odriavanje vomih sredstava (u daljem tekstu: izvodaC radova). Svako lice koje obavlja poslove KPO mora posedovati ovlaSCenje, kao i identifikacioni broj za odgovarajuCu oblast kontrole za koju je struE- no osposobljen.

1.1.4. Poslove KPO mogu obavljati lica koja su struCno osposobljena kroz redovno Skolovanje, kao i kurseve po posebnim programima za oblasti:

uredaja bezbednosti: koEna tehnika, uredaji budnosti, brzinomeri i auto-stop uredaji - Prilog 1; tehnike zavarivanja - Prilog 2; trCeCeg stroja: osovinski sklopovi i obrtna postolja - Prilog 3.

Pod struEnom osposobljenoSCu podrazumeva se najmanje peti stepen struenosti maSinske, tehnolos'ke ili elektrostruke. AP, odnosno nadleini sektor mora organizovati redovna, periodiEna doSkolovanja kako bi se upomali s novousvojenim propisima ili novo-

Page 6: UPUTSTVO O RADU KONTROLNO-PRIJEMNIH ORGANA JŽsrbcargo.rs/wp-content/uploads/2019/03/221-Uputstvo-o-radu-kontrolno... · 1.1.2. ielezni~ka preduzeCa (u daljem tekstu: AP), u skladu

uvedenim vozilima ili sklopovima na ZP, kao i redovno informisanje lica koja obavljaju ulogu KPO, o svim novoobjavljenim propisima i aktuelnim tehnickim inovacijama bitnim za njihov rad.

1.1.5. Kontrola i prijem vomih sredstava iz prethodnog Elana mogu biti orga- nizovani kao: stalna kontrola i prijem u radionicama i preduzeiima koji se obav- ljaju u sastavu AP i izvan njega, pri tekuCem i redovnom odriavanju, rekonstrukciji i novogradnji vomih sredstava, kao i proizvodnji i op- ravci vitalnih delova, sklopova i uredaja za vozna sredstva, gde se pro- ces proizvodnje i opravke za ZP obavlja neprekidno; povremena kontrola i prijem koji se obavljaju stalno u preduzetima u sastavu AP i van njega, pri proizvodnji i opravci vitalnih delova sk- lopova i uredaja, kao i proizvodnje gotovih voznih sredstava na mesti- ma gde nije organizovana stalna kontrola, a gde se proizvodnja obav- lja za odredeno vreme; privremena kontrola i prijem na pismeni poziv u preduzekima u sas- tavu ZP i izvan njega, pri proizvodnji vitalnih delova, sklopova i ure- daja i materijala prema potrebi, za sopstveno AP, kao i po posebnom ugovoru za stranog naruCioca.

1.1.6. KPO moie biti angaiovan i ukoliko su stalna, privremena ili povremena kontrola i prijem za ZP dogovomo ustupljeni specijalizovanoj i ovlSCe- noj domakoj ili stranoj organizaciji ili kontroli drugih ieleniCkih uprava.

1.1.7. Broj i kvalifikacionu strukturu KPO pri stalnoj, privremenoj ili povre- menoj kontroli i prijemu, odreduje nadleini AP prema obimu posla i normativima potrebnog broja KPO za pojedine vrste redovnog odria- vanja i za pojedine vrste vozila tako da se obezbedi kvalitetan i blago- vremeni prijem i kontrola.

1.1.8. Rad KPO u inostranstvu definiBe se agovorom izmedu naruEioca i iz- vodaEa radova.

1.2. Tehnirka dokumentacija

1.2.1. Osnove za rad KPO jesu: ugovor izmedu naruEioca i izvodaEa radova; propisi i preporuke UIC; konstruktivna dokumentacija, tehniCki uslovi za izradu i isporuku i merne liste; standardi JUS i JZ; pravilnlci JZ, RIV i RIC; tehniEko-remontna dokumentacija.

1.2.2. Konstruktivnu dokumentaciju i tehniCke uslove za izradu i isporuku treba da overe Z J ~ .

1.2.3. Svako AP za svoje KPO obezbeduje svu potrebnu tehnicku dokumen- taciju iz prethodnog Elana, kao i sve druge uslove koji su neophodni za kvalitetnu i efikasnu kontrolu, kao i prijem.

1.3. Zadaci KPO

1.3.1. Zadatak KPO pri novogradnji voznih sredstava jeste obavljanje svih poslova kontrole i prijema u vezi s:

kontrolom i prijemom materijala i uredaja, uz vodenje raEuna o pro- pisima iz Uputstva 201101; kontrolom tehnoloSkog postupka proizvodnje i ispitivanjem; medufamom i faznom kontrolom; prijemom delova, sklopova i opreme kod podispomEioca; postupkom obavljanja probnih voinji; postupkom tehniEkog prijema; reSavanjem tehniEkih pitanja u toku garantnog roka; postupkom kolaudacije.

1.3.2. Zadatak KPO pri odriavanju vomih sredstava jeste obavljanje svih poslova kontrole i prijema u vezi s:

postupkom predaje vozila za opravku; postupkom opravke vozila; medufamom i faznom kontrolom; postupkom vaganja i probnih voinji; postupkom tehniEkog prijema vozila posle obavljene opravke, odno- sno probne voinje; postupkom provere ugradenih delova i uredaja verifikovanih po Uputstvu 201101; postupkom kontrole utroSenog materijala i broja sati.

1.3.3. KPO ima ovlaBCenje da obustavi prijem u toku fazne i zavrBne kontro- le ako utvrdi da izvodai: radova ne raspolaie odgovarajuCom atestnom dokumentacijom za merne uredaje, odnosno mernim uredajima za ispitivanja ili ne poStuje propisani tehnoloBki proces odriavanja.

1.3.4. Bliii zadaci KPO kod konkretnog izvodaEa radova definisani su u Pos- lovniku o radu KPO.

KPO o svom radu podnosi kvartalni izvestaj nadleinom sektoru.

Page 7: UPUTSTVO O RADU KONTROLNO-PRIJEMNIH ORGANA JŽsrbcargo.rs/wp-content/uploads/2019/03/221-Uputstvo-o-radu-kontrolno... · 1.1.2. ielezni~ka preduzeCa (u daljem tekstu: AP), u skladu

1.4. NaEin rada KPO

1.4.1. KPO obavlja kontrolu i prijem po tehniEkoj dokumentaciji navedenoj u taEki 1.2 ovog uputstva.

1.4.2. Za tumaEenje i primenu te dokumentacije u spornim sluCajevima od- govoran je Sektor za sistem kvaliteta AP.

1.4.3. U sluEajevima koji nisu predvideni ovim uputstvom i prateCom tehni- Ekom dokumentacijom KPO donosi odluku vodeCi raEuna da:

ne ugrozi bezbednost saobraCaja; ne smanji upotrebnu vrednost i funkciju sklopa, odnosno voznog sredstva u celini; ne umanji tehniEke i eksploatacione karakteristike sklopa, uredaja ili

J vomog sredstva u celini.

1.4.4. Kontrolu i prijem obavlja KPO na poziv izvodaEa radova, a posle pre- gleda kontrole izvodaCa radova.

1.4.5. Svoj rad KPO obavlja samostalno ili s predstavnikom kontrole izvoda- Ca radova.

1.4.6. IzvodaE radova duian je da na zahtev KPO obezbedi potreban alat, pri- bor, merne istrumente i druge neophodne uslove za obavljanje kontrole i prijema, Sto se detaljnije propisuje Poslovnikom o radu KPO.

1.4.7. Primljeni materijal, delove i uredaje KPO treba vidno da obeleii (utis- nut iig, peEat ili plomba) ili mora da postoji zapisnik o njihovom pri- jemu.

1.4.8. Mesto za iig, peEat ili plombu propisuje se tehniCkom dokumentaci- jom.

1.4.9. KPO je duian u skladu s Poslovnikom o radu da sprovede postupak kojim se onemogukava ponovna ugradnja delova ili uredaja koji su zbog nekvaliteta odbijeni u toku kontrole - prijema.

1.5. Poslovnik o radu KPO

1.5.1. Rad KPO kod svakog izvodaEa radova AP u saradnji s njim reguliSe posebnim Poslovnikom.

2. RAD KPO PRI IZGRADNJI S

2.1. Opite odredbe

2.1.1. Pre poCetka gradnje vozila KPO treba da bude upoznat s ugovorom iz- medu naruEioca i izvodaEa radova, kao,i ostalom tehniekom dokumen- tacijom iz taEke 1.2 ovog uputstva.

2.1.2. IzvodaE radova duian je da dostavi KPO plan rada s predvidenim redosledom izgradnje po fazama saglasno tehnoloSkom postupku i rokovima isporuke, kao i plan nabavke i pristizanje materijala, delova, uredaja i agregata od podisporuCioca.

2.1.3. KPO je odgovoran za poverljivost svih podataka dobijenih od izvo- daCa radova i sme ih upotrebiti iskljuCivo u smislu svog posla.

2.1.4. KPO obavlja kontrolu i serijslu prijem delova po statistiEkom metodu uzoraka (Objava UIC 899) ili po odnosnom standardu, ukoliko on postoji.

2.1.5. KPO ima pravo da proSiri kontrolu i prijem na 100% uzoraka pod uslovom da se po toj proSirenoj kontroli i prijernu delovi ne razaraju ili oSteCuju.

2.1.6. Ako rezultati kontrole i prijema nisu zadovoljavajuCi kod koliEine od 20%, neispravni delovi vrakaju se na doradu.

2.1.7. Po obavljenoj doradi ili izdvajanju i kada fabriEka kontrola ponovi pre- gled (1 00%), delovi se nude na ponovni pregled.

2.1.8. Tom prilikom namazava se da je reE o ponovnom pregledu, a delovi koji se nude moraju biti u istim grupama kako su nudeni prvi put, pri Cemu je proizvodaC duian da KPO pokaie i odbacene delove.

2.1.9. Ako se prilikom ponovnog pregleda utvrdi nezadovoljavajuCi kvalitet, KPO ima pravo da odbije od prijema ukupnu koliEinu delova.

2.1.10. Ako se pri kontroli i prijemu utvrde nedostaci u koliEini preko 20%, ponudena serija proglaSava se Skartom i odbija od prijema.

2.2. Kontrola i prijem sirovog materijala i poluproizvoda

2.2.1. KPO prima sirovi materijal i poluproizvode po pozivu proizvodaCa, pri Eemu proverava valjanost atesta, oznake (znak proizvodaCa i broj Sarie) i koliCinu po prijavi.

2.2.2. Atest mora da izda laboratorija - institucija koju priznaje AP. 2.2.3. KPO ima pravo da zahteva ponovno mehaniEko ispitivanje ili hemij-

sku analizu materijala ukoliko opravdano posumnja u kvalitet obav- ljenih ispitivanja.

2.2.4. Ova ispitivanja obavljaju se o troSku proizvodaEa.

2.3. Kontrola i prijem odlivaka

2.3.1. KPO kontroliSe ceo postupak proizvodnje odlivaka. 2.3.2. Kontrola celog postupka obuhvata:

prisustvovanje livenju komada i uzimanju uzoraka za ispitivanje, iigosanje uzoraka za pripremu epruveta,

Page 8: UPUTSTVO O RADU KONTROLNO-PRIJEMNIH ORGANA JŽsrbcargo.rs/wp-content/uploads/2019/03/221-Uputstvo-o-radu-kontrolno... · 1.1.2. ielezni~ka preduzeCa (u daljem tekstu: AP), u skladu

prisustvo hemijskoj analizi, prisustvo mehaniEkom ispitivanju, odobravanje popravke odlivaka zavarivanjem svakog odlivka posebno, kontrolu kvaliteta povrSine i strukture, kontrolu dimenzija - zavrSna,

* kontrolu odlivaka, overu Protokola o prijemu.

2.3.3. KPO moie odustati od pojedinih taEaka iz prethodnog Elana, medutim, prisustvo mehanickom ispitivanju i odobrenje popravke odlivaka jeste obavemo.

2.4. Kontrola i prijem ostalog materijala

2.4.1. Kontrolu i prijem ostalog materijala (daske, boje, maziva, el~ktroma- terijal i dr.) KPO obavlja saglasno propisima standarda JUS, JZS, UIC, odnosno odobrenim i overenim tehniEkim uslovima za iaadu i is- poruku.

2.5. Kontrola i prijem standardnih delova i sklopova

2.5.1. Kontrolu i prijem standardnih delova i sklopova KPO obavlja u svemu saglasno propisima odgovarajukeg standarda JUS, JZS ili UIC.

2.6. Kontrola i prijem nestandardnih delova i sklopova

2.6.1. Kontrola i prijem nestandardnih delova i sklopova obuhvata: faznu kontrolu i prijem delova kod izvodaCa radova, zavrSnu kontrolu i prijem sklopova kod podisporuEioca ili na osno- vu atestne dokumentacije kod izvodaEa radova finalnog proizvoda.

2.7. Pazna kontrola

2.7.1. KPO obavlja famu kontrolu i prijem delova po prijavi izvo&Ea radova. 2.7.2. IzvodaE radova ne moie pristupiti daljim radovima na proizvodnji vo-

zila ukoliko nije prethodno KPO obavio faznu kontrolu i prijem delova.

2.8. ZavrSna kontrola

2.8.1. ZavrSnoj kontroli i prijemu sklopova KPO pristupa kada su obavljene sve radne operacije predvidene tehnoloSko-proizvodnom dokumenta- cijom.

2.9. TehniEki pregled pre puStanja u saobrakaj ZelezniEkih vozila

2.9.1. TehniEki pregled pre puStanja u saobrakaj ielezniEkog vozila obavlja se prema Pravilniku 201.

2.9.2. U ovom tehniEkom pregledu uEestvuje i KPO.

3.1. OpSti deo 3.1.1. Pre poCetka radova na odriavanju izvodaE radova duian je da dostavi

KPO plan rada s naznaEenom vrstom odriavanja, predvidenim redos- ledom radova na odriavanju po fazama saglasno tehnoloSkom postup- ku, rokovima zavrSetka, odnosno ugovoru izmedu naruEioca i izvoda- Ca radova kada ovakav ugovor postoji.

3.1.2. IzvodaC radova duian je da saopSti KPO plan nabavke i pristizanja ma- terijala, kao i rezervnih delova, uredaja i agregata od podisporuEioca.

3.1.3. Sve podatke koje izvodaC radova naznaEi kao poverljive, KF'O sme upotrebiti iskljuEivo u smislu obavljanja kontrole.

3.1.4. Kontrolu i prijem materijala, rezervnih delova, sklopova i uredaja za potrebe odriavanja voznog sredstva KPO obavlja u svemu saglasno odredbama koje se odnose i na novogradnju.

3.1.5. Prijem vomog sredstva iz opravke podrazumeva: pregled obima i kva- liteta obavljenih radova i overu zapisnika o prijemu.

3.2. Kontrola i prijem kod tekuCeg odriavanja ZelezniEkih vozila

3.2.1. KPO je obavezan da s prijemnim organima izvodaEa radova pri prije- mu ieleznickih vozila za tekuCe odriavanje proveri stanje, komplet- nost i oznaEene neispravnosti.

3.2.2. Tom prilikom KPO utvrdiCe eventualno i dmge neispravnosti. 3.2.3. KPO proverava obavljene radove saglasno vaieCim propisima i tehni-

Ekoj dokumentaciji iz oblasti odriavanja ielemiCkth vozila. 3.2.4. Po zavrSenoj opravci KPO obavezno pregleda i prijem ieleznickih vozila.

3.3. Kontrola i prijem pri investicionom odriavanju

3.3.1. KPO kod izvodaEa radova obavlja kontrolu i prijem kod svih vrsta odr- iavanja koja su navedena u Elanu 12 Pravilnika 241.

3.3.2. Prilikom prijema vomog sredstva za redovnu opravku, KPO zajedno s prijemnim organom izvodaca radova i vlasnikom vomog sredstva za- pisniEki utvrduju podatke shodno Poslovniku o radu za odredenu vrstu ielezniEkih vozila.

3.3.3. KPO je ovlaSCen da u roku od 24 Easa na osnovu pismenog zahteva remontera overi obim dodatnih radova. U tom sluEaju, snimni list koji overi KPO jeste dokument na osnovu koga se obracunava utvrdeni obim dodatnih radova.

3.3.4. Po zavrSenoj opravci IWO obavezno pregleda i prima ielezniEko vozilo. Ukoliko se odbije prijem vozila, KPO je duian da tokom istog dana upiSe u zapisnik razlog odbijanja prijema vozila iz opravke.

Page 9: UPUTSTVO O RADU KONTROLNO-PRIJEMNIH ORGANA JŽsrbcargo.rs/wp-content/uploads/2019/03/221-Uputstvo-o-radu-kontrolno... · 1.1.2. ielezni~ka preduzeCa (u daljem tekstu: AP), u skladu

3.3.5. KPO kontroliie vainosti atesta za osnovna sredstva izvodaEa radova (vaga, nivelisani kolosek, probnice, merni alati i instrumenti itd.) i uverenja o strucnoj osposobljenosti za lica koja obavljaju odredene ra- dove (zavarivazi, specijalisti iz oblasti koEnica itd.).

3.3.6. Obavljena fazna kontrola i prijem potvrduju se potpisom KPO.

4.1. Obaveze ZelezniEkih preduzeka

4.1.1. 2~ Ce na osnovu svoje odgovornosti za bezbednost u ielemiEkom sao- braCaju, a u skladu s neophodnim merama za obezbedenje kvaliteta pri izgradnji i svim vrstama odriavanja ielezniCkih vozila, organizovano voditi brigu o delatnosti KPO.

4.1.2. U okviru unapredenja rada KPO AP Ce perioditno razmatrati sloienije probleme i pitanja iz rada KPO, i u saradnji s odgovarajukim strucnim sluibama sprovoditi odgovarajuCe mere.

4.1.3. ZP Ce na osnovu ovog uputstva, najkasnije u roku od 60 dana doneti Poslovnik o radu KPO, za sve izvodaCe radova kod kojih postoji stal- na sluiba KPO.

4.2. TumaEenje ovog uputstva

4.2.1. AutentiEno tumaCenje odredaba ovog uputstva daje dtrektor Zajednice JA. 4.2.2. Za objasnjenje pojedinih odredaba ovog uputstva nadleina je Sluiba

za vozna sredstva Zajednice JA. 4.3. Prilozi ovog uputstva 4.3.1. Prilozi uz ovo uputstvo Cine njegov sastavni deo.

4.4. Prelazne odredbe 4.4.1. Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje da vaii Samoupravni

sporazurn o medusobnim odnosima, uslovima rada i odgovomosti kon- trolno-prijemnih organa JA u novogradnji i odriavanju voznih sredsta- va ("S1. glasnik ZJZ" br.9/78).

4.5. ZavrSne odredbe 4.5.1. Ovo uputstve stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "S1.

glasniku ZJZ".

Br. 20/74-02 DIREKTOR ZAJEDNICE ~2

Mr Predrag NikoliC, dipl. ek.

PRILOG 1

PROGRAM STRUCNOG OBRAZOVANJA ZA POSLOVE KONTROLNO-PRIJEMNOG ORGANA U OBLASTI UREDAJA

BEZBEDNOSTI: KOCNICE, UREDAJI BUDNOSTI, AUTO-STOP UREDAJI I BRZINOMERI

StruEno obrazovanje po ovom programu prilagodeno je radnicima koji obavljaju ili Ce obavljati poslove kontrolno-prijemnog organa za wedaje bez- bednosti kod proizvodaEa i remontera ielezniEkih vozila, kao i za fabricke kontrolne organe.

Na struCnu obuku po ovom programu mogu se upuCivati radnici koji imaju najmanje srednju stmi-nu spremu (maginske ili elektrostruke) i najmanje tri godine praktiEnog rada ili KV i VKV radnici koji su prethodno zavrSili speci- jalistiCki kurs B prema Uputstvu za odriavanje koEnica - Uputstvo 245.

Po zavrsenoj obuci kandidati polaiu ispit i dobijaju Uverenje o struEnom obrazovanju za poslove kontrolno-prijemnog organa u oblasti uredaja bezbed- nosti na ielezniCkim vozilima.

Page 10: UPUTSTVO O RADU KONTROLNO-PRIJEMNIH ORGANA JŽsrbcargo.rs/wp-content/uploads/2019/03/221-Uputstvo-o-radu-kontrolno... · 1.1.2. ielezni~ka preduzeCa (u daljem tekstu: AP), u skladu
Page 11: UPUTSTVO O RADU KONTROLNO-PRIJEMNIH ORGANA JŽsrbcargo.rs/wp-content/uploads/2019/03/221-Uputstvo-o-radu-kontrolno... · 1.1.2. ielezni~ka preduzeCa (u daljem tekstu: AP), u skladu

PRILOG 1-2

PROGRAM STRUCNOG OBRAZOVANJA RADNIKA ZA POSLOVE KONTROLNO-PRIJEMNOG ORGANA, OBLAST: UREDAJI

BUDNOSTI, AUTO-STOP UREDAJI I BRZINOMERI

PRILOG 1-2

I I AUTO-STOP UREDAJI I I

Broj Easova

Red. broj

T E M A

-

1.

2.

Auto-stop uredaj - opis - elementi auto-stop uredaja Prohnice za auto-stoo uredaie

1

1

Page 12: UPUTSTVO O RADU KONTROLNO-PRIJEMNIH ORGANA JŽsrbcargo.rs/wp-content/uploads/2019/03/221-Uputstvo-o-radu-kontrolno... · 1.1.2. ielezni~ka preduzeCa (u daljem tekstu: AP), u skladu

PRILOG 2

P R OGRAM obuke radnika KPO JA

iz oblasti kontrole i prijema zavarivaEkih radova na voznim sredstvima

Radnici koji se upuCuju na obuku po ovom programu za poslove KPO u oblasti tehnike zavarivanja moraju imati zavrSenu najmanje srednju struenu spremu masinske i elektrostruke.

PROGRAM S T R U ~ N O G OBRAZOVANJA RADNIKA ZA POSLOVE KONTROLNO-PRIJEMNOG ORGANA

U OBLASTI OSOVINSKIH SKLOPOVA

PROGRAM NASTAVE - 40 Easova

Page 13: UPUTSTVO O RADU KONTROLNO-PRIJEMNIH ORGANA JŽsrbcargo.rs/wp-content/uploads/2019/03/221-Uputstvo-o-radu-kontrolno... · 1.1.2. ielezni~ka preduzeCa (u daljem tekstu: AP), u skladu