of 16 /16
TRT-BA-HYSTREAM200-TC-001-HR HYSTREAM 200 HR UPUTE ZA UPORABU PIŠTOLJ ZA VRUĆI ZRAK

UPUTE ZA UPORABU HR · • za savijanje i zavarivanje plastike • za taljenje i otapanje negorivih dijelova • za lemljenje i kositrenje • za odvajanje zalijepljenih spojeva •

 • Upload
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UPUTE ZA UPORABU HR · • za savijanje i zavarivanje plastike • za taljenje i otapanje negorivih...

 • TRT-

  BA-H

  YSTR

  EAM

  200-

  TC-0

  01-H

  R

  HYSTREAM 200

  HRUPUTE ZA UPORABUPIŠTOLJ ZA VRUĆI ZRAK

 • 1 HRUpute za uporabu – pištolj za vrući zrak HyStream 200

  Kazalo

  Napomene o uputama za uporabu........................................  1

  Sigurnost................................................................................  2

  Informacije o uređaju ............................................................  6

  Transport i skladištenje ........................................................  8

  Puštanje u pogon...................................................................  8

  Rukovanje ..............................................................................  9

  Pogrješke i smetnje.............................................................  12

  Održavanje ...........................................................................  12

  Uklanjanje ............................................................................  13

  Napomene o uputama za uporabu

  Simboli

  Upozorenje na električni naponOvaj simbol upućuje na to da postoje opasnosti odelektričnog napona po život i zdravlje osoba.

  Upozorenje na eksplozivne tvariOvaj simbol upućuje na to da postoje opasnosti odeksplozivnih tvari po život i zdravlje osoba.

  Upozorenje na zapaljive tvariOvaj simbol upućuje na to da postoje opasnosti odzapaljivih tvari po život i zdravlje osoba.

  Upozorenje na vruću površinuOvaj simbol upućuje na to da postoje opasnosti po životi zdravlje osoba uslijed vrućih površina.

  UpozorenjeSignalna riječ označava opasnost srednjeg stupnjarizika koja, ako se ne izbjegne, može uzrokovati smrt ilitešku ozljedu.

  OprezSignalna riječ označava opasnost niskog stupnja rizikakoja, ako se ne izbjegne, može uzrokovati malu iliumjerenu ozljedu.

  NapomenaSignalna riječ upućuje na važne informacije (npr. materijalnu štetu), ali ne na opasnost.

  InformacijaNapomene s ovim simbolom pomažu vam pri brzom isigurnom obavljanju radova.

  Pridržavajte se uputaNapomene s ovim simbolom upućuju vas da se valjapridržavati uputa za uporabu.

  Nosite zaštitne naočaleNapomene s ovim simbolom upućuju vas da valjaupotrijebiti zaštitu za oči.

  Nosite zaštitnu maskuNapomene s ovim simbolom upućuju vas da valjaupotrijebiti zaštitnu masku.

  Nosite usku zaštitnu odjećuNapomene s ovim simbolom upućuju vas da valja nositizaštitnu odjeću.

  Nosite zaštitne rukaviceNapomene s ovim simbolom upućuju vas da valja nositizaštitne rukavice.

  Aktualnu verziju uputa za uporabu i EU izjave o sukladnostimožete preuzeti na sljedećoj poveznici:

  HyStream 200

  https://hub.trotec.com/?id=40205

 • HR 2Upute za uporabu – pištolj za vrući zrak HyStream 200

  Pravna napomenaOvo izdanje zamjenjuje sve prethodne verzije. Nijedan dio ovogizdanja ne smije se ni u kojem obliku reproducirati nitiobrađivati, umnožavati ili širiti primjenom elektroničkih sustavabez pisanog odobrenja poduzeća Trotec GmbH & Co. KG.Pridržano pravo na tehničke izmjene. Sva prava pridržana.Nazivi proizvoda u nastavku se rabe bez jamstva slobodneuporabljivosti i uglavnom slijede proizvođačev način pisanja. Svinazivi proizvoda predstavljaju registrirane nazive.

  Pridržavamo pravo na konstrukcijske izmjene u interesukontinuiranog poboljšavanja proizvoda kao i na izmjenu oblika iboje.

  Sadržaj isporuke može se razlikovati od slike proizvoda. Ovaj jedokument izrađen vrlo pomno.

  Trotec GmbH & Co. KG ne preuzima odgovornost za možebitnepogreške ili propuste.

  © Trotec GmbH & Co. KG

  Jamstvo i odgovornostUređaj je usklađen s temeljnim zahtjevima po pitanju sigurnosti izdravlja jednoznačnih EU odredbi i tvornički je podvrgnutvišestrukim ispitivanjima besprijekornog funkcioniranja.

  Ako se unatoč tome pojave smetnje u radu koje se ne moguukloniti pomoću mjera u poglavlju Pogrješke i smetnje, obratitese svojem trgovcu ili ugovornom partneru.

  U slučaju korištenja prava iz jamstva valja navesti broj uređaja(vidi naljepnicu na uređaju).

  U slučaju nepridržavanja proizvođačevih naputaka, zakonskihzahtjeva ili u slučaju vlastoručnih izmjena na uređajimaproizvođač ne preuzima odgovornost za kvarove nastale kaoposljedica tih radnji. Zahvati na uređaju ili neovlaštena zamjenapojedinačnih dijelova mogu znatno ugroziti električnu sigurnostovog proizvoda i uzrokuju gubitak jamstva. Isključena je bilokakva odgovornost za materijalne ili ljudske štete koje se moguobjasniti na način da je uređaj bio rabljen u suprotnosti snapomenama u ovim uputama za uporabu. Zbog neprestanogdaljnjeg razvoja i poboljšanja proizvoda u svako dobapridržavamo pravo na tehničke izmjene u dizajnu i izvedbi bezprethodne najave.

  Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale kao posljedicanenamjenske uporabe. Tada se također gubi i pravo na jamstvo.

  Sigurnost

  Prije puštanja uređaja u pogon / primjene uređaja pomnopročitajte ove upute i uvijek ih čuvajte u blizini mjestapostavljanja ili na uređaju!

  UpozorenjePročitajte sve sigurnosne napomene i upute. Propusti u pridržavanju sigurnosnih napomena i uputamogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teškeozljede.Sve sigurnosne napomene i upute sačuvajte zabudućnost. Djeca iznad 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih,senzoričkih ili umnih sposobnosti ili nedovoljnaiskustva i znanja smiju se koristiti ovim uređajem akosu pod nadzorom ili ako su podučene o sigurnojuporabi uređaja i opasnostima koje iz toga proizlaze.Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju beznadzora obavljati čišćenje ni korisničko održavanje.

  Pojam električni alat, koji se upotrebljava u sigurnosnimnapomenama, odnosi se na električne alate pogonjene na struju(s mrežnim kabelom) i električne alate pogonjene na punjivebaterije (bez mrežnog kabela).

  Opće sigurnosne napomene za električne alate -Sigurnost na radnom mjestu

  • Svoje područje rada održavajte čistim i dobroosvijetljenim. Nered ili neosvijetljena područja rada moguuzrokovati nezgode.

  • Električnim alatom nemojte raditi u prostorimaugroženima eksplozivnom atmosferom, u kojima senalaze gorive tekućine, plinove ili prašine. Električnialati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu i pare.

  • Tijekom uporabe električnog alata djecu i ostale osobedržite podalje. U slučaju dekoncentracije možete izgubitikontrolu nad uređajem.

 • 3 HRUpute za uporabu – pištolj za vrući zrak HyStream 200

  Opće sigurnosne napomene za električne alate –Električna sigurnost

  • Mrežni utikač električnog alata odnosno mrežnogdijela mora odgovarati mrežnoj utičnici. Mrežni seutikač nikako ne smije mijenjati. S uzemljenimelektričnim alatima nemojte upotrebljavati adapterskeutikače. Nepromijenjeni mrežni utikači i odgovarajućemrežne utičnice smanjuju rizik od električnog udara.

  • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao is cijevima, grijačima, štednjacima i hladnjacima. U slučaju uzemljenja vašega tijela postoji povećanaopasnost od električnog udara.

  • Električne alate držite podalje od kiše i vlage.Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost odelektričnog udara.

  • Kabel nemojte zlorabiti za nošenje ni vješanjeelektričnog alata niti za povlačenje mrežnog utikača izmrežne utičnice. Kabel držite podalje od vrućine, ulja,oštrih bridova ili dijelova uređaja koji se kreću.Oštećeni ili zapetljani kabeli povećavaju opasnost odelektričnog udara.

  • Ako s električnim alatom radite na otvorenom,upotrebljavajte samo produžne kabele prikladne i zarad na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnogza rad na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.

  • Ako se ne može izbjeći rad električnim alatom uvlažnoj okolini, upotrebljavajte zaštitnu sklopku odstruje kvara. Uporaba zaštitne sklopke od struje kvarasmanjuje rizik od električnog udara.

  Opće sigurnosne napomene za električne alate -Sigurnost ljudi

  • Budite oprezni, pazite što radite i razumno postupajtetijekom rada s električnim alatom. Ako ste umorni ilipod utjecajem droga, alkohola ili lijekova, nemojteupotrebljavati električni alat. Samo jedan trenutaknepažnje pri uporabi električnog alata može uzrokovatiozbiljne ozljede.

  Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijekzaštitne naočale. Nošenje osobne zaštitneopreme kao što su zaštitna maska, protukliznesigurnosne cipele, zaštitna kaciga, zaštita za sluhili uske zaštitne odjeće, ovisno o vrsti i primjenielektričnog alata, smanjuje rizik od ozljeda.

  • Izbjegavajte slučajno puštanje u rad. Uvjerite se da jeelektrični alat isključen prije nego što ga priključite nanapajanje električnom energijom i/ili punjivu bateriju,prije nego što ga uhvatite ili ponesete. Ako pri nošenjuelektričnog alata prst držite na sklopci ili ako uključeniuređaj priključite na napajanje električnom energijom,može se dogoditi nezgoda.

  • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Pobrinite se zastabilan stav i u svakom trenutku održavajteravnotežu. Tako možete bolje kontrolirati električni alat uneočekivanim situacijama.

  • Nosite prikladnu odjeću. Nemojte nositi široku odjećuniti nakit. Kosu, odjeću i rukavice držite podalje oddijelova koji se kreću. Široka odjeća, nakit ili duga kosamogu se uhvatiti o dijelove koji se kreću.

 • HR 4Upute za uporabu – pištolj za vrući zrak HyStream 200

  Opće sigurnosne napomene za električne alate -Uporaba električnog alata i rukovanje njime

  • Nemojte preopterećivati uređaj. Upotrebljavajteelektrični alat namijenjen svojem radu. S odgovarajućimelektričnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u zadanompodručju učinka.

  • Nemojte upotrebljavati električni alat s neispravnomsklopkom. Električni alat, koji se više ne može uključiti nitiisključiti, opasan je i valja ga popraviti.

  • Prije radova namještanja na uređaju, zamjene dijelovapribora ili odlaganja uređaja izvucite mrežni utikač izmrežne utičnice i/ili uklonite punjivu bateriju. Ta mjeraopreza sprečava nehotično pokretanje električnog alata.

  • Električni alat koji ne upotrebljavate čuvajte izvandohvata djece. Nemojte dopuštati da se uređajemkoriste osobe koje nisu upoznate s njime ili koje nisupročitale ove upute. Električni su alati opasni ako ihupotrebljavaju neiskusne osobe.

  • Pažljivo njegujte električne alate. Provjeravajte rade lipokretljivi dijelovi besprijekorno te nisu li ukliješteni,jesu li dijelovi slomljeni ili oštećeni tako da jeugrožena funkcija električnog alata. Prije uporabeuređaja organizirajte popravak oštećenih dijelova. Lošeodržavani električni alati uzrok su mnogih nesreća.

  • Električni alat, pribor, uloške alata itd. upotrebljavajteu skladu s ovim uputama. Pritom u obzir uzmite uvjeterada i posao koji obavljate. Uporaba električnih alata zaprimjene drukčije od navedenih može uzrokovati opasnesituacije.

  Opće sigurnosne napomene za električne alate -Servis

  • Neka vaš električni alat popravlja samo kvalificiranostručno osoblje i to samo s originalnim rezervnimdijelovima. Tako se osigurava očuvanje sigurnostielektričnog alata.

  Sigurnosne napomene za pištolje za vrući zrak,specifične za uređaj

  • Ako se uređajem ne rukuje oprezno, može nastati požar.

  – Oprez pri uporabi električnog alata u blizini gorivihmaterijala.

  – Nemojte dugo usmjeravati na isto mjesto.– Nemojte upotrebljavati ako je prisutna eksplozivna

  atmosfera.– Toplina može dospjeti do gorivih materijala koji su

  pokriveni.– Električni alat nakon uporabe odložite s izlazom za zrak

  okrenutim prema gore na za to predviđene stalke.– Sve dok radi, električni alat nemojte ostavljati bez

  nadzora.• Nemojte gledati izravno u otvor sapnice na izlazu za zrak.

  • Vruću zračnu struju nikada nemojte usmjeravati na ljudeniti životinje.

  • Vrući zrak nikada nemojte usmjeravati izravno na prozoreniti druge staklene površine.

  • Vruću zračnu struju nikada nemojte ograničavati tako dazačepite ili pokrijete izlaz za zrak.

  • Električni alat nemojte upotrebljavati u mokroj okolini niti upodručjima s visokom vlažnošću zraka.

  • Omču za vješanje na mrežnom kabelu nemojteupotrebljavati kao pomagalo pri transportu.

  • Održavajte dovoljan razmak između izlaza za zrak i izratkaili površinu koju obrađujete. Zastoj zraka može uzrokovatipregrijanje električnog alata.

  • Prije nego što ga spakirate, pustite da se električni alatdovoljno ohladi. Električni je alat ponajprije na izlazu zazrak još vrlo vruć pa stoga može uzrokovati štetu.

 • 5 HRUpute za uporabu – pištolj za vrući zrak HyStream 200

  Namjenska uporabaUređaj je razvijen za stvaranje vrućeg zraka i smije seupotrebljavati isključivo uz pridržavanje tehničkih podataka.

  Uređajem se koristite isključivo:• za odvajanje podnih obloga

  • za skupljanje folija i samoskupljajućih crijeva

  • za sušenje negorivih boja, lakova i vlažnih predmeta ilipodloga

  • za uklanjanje negorivih boja i lakova

  • za savijanje i zavarivanje plastike

  • za taljenje i otapanje negorivih dijelova

  • za lemljenje i kositrenje

  • za odvajanje zalijepljenih spojeva

  • SAMO sa sapnicom za paljenje roštilja: za pokretanjeroštilja

  Preporučujemo da električni alat upotrebljavate s originalnimpriborom proizvođača Trotec.

  Nenamjenska uporaba• Uređaj nije namijenjen za rad kao fen odnosno sušilo za

  kosu.

  • Uređaj nije namijenjen za sušenje odjeće.

  • Uređaj nije namijenjen za istovremenu uporabu skemijskim sredstvima za uklanjanje niti otapalima.

  • Uređaj nije namijenjen za pripremanje namirnica.

  Kvalifikacije osobljaOsobe koje se koriste ovim uređajem moraju:• pročitati i razumjeti upute za uporabu, a posebno poglavlje

  Sigurnost.

  Osobna zaštitna oprema

  Nosite zaštitne naočale. Tako svoje oči štitite od odlomljenih dijelova, dijelovakoji padaju i lete uokolo, koji mogu uzrokovati ozljede.

  Nosite zaštitnu masku.Tako se štitite od udisanja prašine štetne po zdravlje,koja može nastati pri obradi izradaka.

  Nosite zaštitne rukavice.Tako svoje šake štitite od opeklina, prignječenja iogrebotina.

  Nosite usku zaštitnu odjeću.Tako ćete se zaštititi od opasnosti da vam odjećadospije u vruće strujanje zraka te se možda zapali.

  Ostale opasnosti

  Upozorenje na električni naponElektrični udar uslijed nedovoljne izolacije.Prije svake uporabe provjerite je li uređaj oštećen teradi li ispravno.Ako utvrdite oštećenja, nemojte više upotrebljavatiuređaj.Ako su uređaj ili vaše ruke vlažni ili mokri, nemojteupotrebljavati uređaj!

  Upozorenje na električni naponRadove na električnim sastavnim elementima smijeobavljati samo ovlašteni specijalizirani servis!

  Upozorenje na električni naponPrije svih radova na uređaju mrežni utikač izvucite izmrežne utičnice!Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite zautikač.

  Upozorenje na električni naponUslijed tekućina koje prodiru u kućište postoji opasnostod kratkog spoja!Uređaj i pribor nemojte uranjati pod vodu. Pazite da ukućište ne dospije voda niti druge tekućine.

  Upozorenje na eksplozivne tvariVrući zrak može dospjeti do gorivih dijelova i sl. koji senalaze izvan vidokruga.Pazite da se unutar neposrednog područja rada i uokolini ne nalaze lako zapaljivi plinovi, tekućine nitiprašine.Postoji opasnost od požara i eksplozije!

  Upozorenje na vruću površinuDijelovi ovog uređaja mogu se jako zagrijati i uzrokovatiopekline. Posebno valja paziti ako su prisutna djeca ilidruge osobe koje valja zaštititi!

  Upozorenje na vruću površinuAlat nakon primjene može još biti vruć. Pri dodirivanjualata postoji opasnost od opeklina.Alat nemojte dodirivati golim rukama!Nosite zaštitne rukavice!

 • HR 6Upute za uporabu – pištolj za vrući zrak HyStream 200

  UpozorenjeOtrovne pare!Pri radu nastaju plinovi i pare koji mogu biti štetni pozdravlje.Nosite zaštitne naočale i zaštitnu masku!Uvijek se pobrinite za dovoljnu ventilaciju.

  UpozorenjeNemojte obrađivati materijal koji sadrži azbest.Smatra se da azbest uzrokuje rak.

  UpozorenjeOvaj uređaj može biti izvor opasnosti ako se njimenestručno i nenamjenski koriste neupućene osobe!Imajte na umu kvalifikacije osoblja!

  UpozorenjeUređaj nije igračka i ne smije dospjeti u dječje ruke.

  UpozorenjeOpasnost od gušenja!Ambalažni materijal nemojte ostavljati na podu beznadzora. Mogao bi postati opasnom igračkom za djecu.

  NapomenaAko nepropisno skladištite ili transportirate uređaj,može se oštetiti.Obratite pažnju na informacije o transportu iskladištenju uređaja.

  Ponašanja u slučaju nužde1. U slučaju nužde uređaj isključite iz mrežnog napajanja:

  Uređaj isključite, a priključni kabel izvucite iz utičnice takoda ga uhvatite za mrežni utikač.

  2. Uređaj u kvaru nemojte ponovno priključivati u mrežu.

  Zaštita od pregrijanjaUređaj ima zaštitu od pregrijanja koja se aktivira kada se uređajpregrije (prekorači radnu temperaturu).

  Uređaj se zatim automatski isključuje.

  Uređaj se ne može ponovno pustiti u pogon i valja ga zamijeniti.

  Informacije o uređaju

  Opis uređajaPištolj za vrući zrak HyStream 200 ima motor od 2000 W.

  Temperatura i količina zraka mogu se regulirati u 2 stupnjevimana 350 °C i 550 °C odnosno 300 l/min i 500 l/min.

  Isturene sapnice mogu se za nekoliko sekundi zamijeniti bezalata i prikladne su za razna područja primjene, npr. za sušenje iuklanjanje nezapaljivih premaza boje, za zagrijavanje (npr.termoskupljajućih crijeva), za brtvljenje i oblikovanje izavarivanje plastike, za lemljenje i kositrenje te za otpuštanjezalijepljenih slojeva.

  Stabilno vođenje postiže se ergonomski oblikovanom ručkom imalom težinom.

  Uređaj se po izboru može voditi rukom ili može raditi uspravnostojeći.

 • 7 HRUpute za uporabu – pištolj za vrući zrak HyStream 200

  Prikaz uređaja

  0

  1

  2

  5

  6

  7

  3

  4

  7

  8

  9

  Br. Naziv

  1 Ulaz za zrak

  2 Omča za vješanje

  3 Sapnica za paljenje roštilja

  4 Redukcijska sapnica

  5 Širokomlazna sapnica

  6 Sapnica za zaštitu stakla / skretna sapnica

  7 Stajaća naprava

  8 Sklopka za uključivanje/isključivanje, 0-1-2

  9 Izlaz za zrak s prihvatom za isturenu sapnicu

  Sadržaj isporuke• 1 x pištolj za vrući zrak

  • 1 x sapnica za zaštitu stakla / skretna sapnica

  • 1 x širokomlazna sapnica

  • 1 x redukcijska sapnica

  • 1 x sapnica za paljenje roštilja

  • 1 x upute

  Tehnički podatci

  Parametar Vrijednost

  Model HyStream 200

  Mrežni priključak 1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz

  Potrošnja struje 2000 W

  Temperatura zrakaStupanj 1Stupanj 2

  350 °C550 °C

  Količina zrakaStupanj 1Stupanj 2

  300 l/min500 l/min

  Duljina kabela 2 m

  Razred zaštite II /

  Težina 0,6 kg

  Razina zvučnog tlaka uređaja ocijenjena ocjenom A tipično jemanja od 70 dB(A).

 • HR 8Upute za uporabu – pištolj za vrući zrak HyStream 200

  Transport i skladištenje

  NapomenaAko nepropisno skladištite ili transportirate uređaj,može se oštetiti.Obratite pažnju na informacije o transportu iskladištenju uređaja.

  TransportPrije svakog transporta pridržavajte se sljedećih napomena:• Isključite uređaj.

  • Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite zautikač.

  • Pustite da se uređaj i isturena sapnica ohlade.

  • Uklonite isturenu sapnicu s izlaza za zrak.

  SkladištenjePrije svakog skladištenja pridržavajte se sljedećih napomena:• Isključite uređaj.

  • Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite zautikač.

  • Pustite da se uređaj i isturena sapnica ohlade.

  • Uklonite isturenu sapnicu s izlaza za zrak.

  • Uređaj očistite kako je opisano u poglavlju Održavanje.

  Dok se ne koristite uređajem, održavajte sljedeće uvjeteskladištenja:• suho i zaštićeno od smrzavanja i vrućine,

  • temperatura okoline niža od 40 °C,

  • na mjestu zaštićenom od prašine i izravnog sunčevazračenja.

  Puštanje u pogon

  Raspakiravanje uređaja• Uređaj izvadite iz ambalaže.

  Upozorenje na električni naponElektrični udar uslijed nedovoljne izolacije.Prije svake uporabe provjerite je li uređaj oštećen teradi li ispravno.Ako utvrdite oštećenja, nemojte više upotrebljavatiuređaj.Ako su uređaj ili vaše ruke vlažni ili mokri, nemojteupotrebljavati uređaj!

  • Provjerite je li sadržaj čitav te pazite na oštećenja.

  UpozorenjeOpasnost od gušenja!Ambalažni materijal nemojte ostavljati na podu beznadzora. Mogao bi postati opasnom igračkom za djecu.

  • Ambalažni materijal uklonite u skladu s nacionalnimpropisima.

  Uporaba isturenih sapnica

  Upozorenje na vruću površinuAlat nakon primjene može još biti vruć. Pri dodirivanjualata postoji opasnost od opeklina.Alat nemojte dodirivati golim rukama!Nosite zaštitne rukavice!

  1. Isturenu sapnicu, koja vam odgovara za posao, nataknite naizlaz za zrak.

  2. Uvjerite se da je isturena sapnica nataknuta domaksimalnog položaja i da čvrsto dosjeda.

  InformacijaUređaj možete upotrebljavati s isturenom sapnicom ilibez nje.

  Priključivanje mrežnog kabela1. Mrežni utikač utaknite u propisno osiguranu mrežnu

  utičnicu.

 • 9 HRUpute za uporabu – pištolj za vrući zrak HyStream 200

  Rukovanje

  Savjeti i napomene za rukovanje pištoljem za vrući zrakSapnica za zaštitu stakla / skretna sapnicaZa obradu materijala osjetljivih na vrućinu (npr. stakla), usuprotnom postoji opasnost od loma stakla.• Kako bi se uklonila stvrdnuta brtvena masa, zagrijavajte je

  nekoliko sekundi.

  Pritom sapnica za zaštitu stakla / skretna sapnica skrećemlaz vrućine i tako može štititi od pukotina uslijedpregrijanja.

  • Tijekom radova restauracije omekšajte stare premazebojom, a da ne spalite površinu drva.

  Primjer primjene sapnice za zaštitu stakla / skretne sapnice

  Širokomlazna sapnicaZa obradu većih površina (npr. za postupke sušenja, uklanjanjeboje/laka, uklanjanje ljepila, uništavanje korova):• Mnoga ljepila, npr. na poleđini naljepnica i tepiha, mogu se

  omekšati toplinom. Tada je moguće razdvojiti zalijepljenespojeve, odvojiti naljepnice ili tepih i ukloniti višak ljepila.

  • Stare premaze boje i laka na većim površinama možetezagrijati i zatim odvojiti zasebnom zidarskom lopaticom.

  Izbjegavajte predugo djelovanje topline jer se zapaljeni lakmože vrlo teško ukloniti.

  • Korov možete isušiti tako da na nj usmjerite vrući zrak.

  Primjer primjene širokomlazne sapnice:

 • HR 10Upute za uporabu – pištolj za vrući zrak HyStream 200

  Redukcijska sapnicaZa koncentriranje strujanja zraka (npr. za zavarivanje ili točkastolemljenje):• Redukcijsku sapnicu upotrijebite kod termoskupljajućih

  crijeva i folije.

  • Za koncentrirano strujanje vrućeg zraka, npr. zazavarivanje plastike ili uklanjanje premaza boje i kutovima.

  • Vijci se mogu jednostavnije otpustiti ako se vijčani spojoprezno zagrijava vrućim zrakom.

  • Za oblikovanje plastičnih cijevi.

  Primjer primjene redukcijske sapnice:

  Sapnica za paljenje roštilja

  Upozorenje na zapaljive tvariOpasnost od požara uslijed nestručne primjene sapniceza paljenje roštilja!Ako upotrebljavate sapnicu za paljenje roštilja, nikadanemojte upotrebljavati etanol niti druga zapaljivasredstva za paljenje roštilja!Sapnicu za paljenje roštilja upotrebljavajte isključivo navatrootpornoj površini (npr. zdjeli za roštilj) te isključivoza paljenje ugljena za roštilj!

  • Sapnicu za paljenje roštilja utaknite duboko u ugljen zaroštilj! Nakon nekoliko minuta ugljen za roštilj bit će vruć i ispreman za roštilj. Nisu vam potrebna nikakva drugapomagala.

  Primjer primjene sapnice za paljenje roštilja:

 • 11 HRUpute za uporabu – pištolj za vrući zrak HyStream 200

  Uključivanje uređaja

  InformacijaPri prvom puštanju u pogon ili nakon dulje neuporabemože nastati miris.Pri radu s uređajem nosite svoju osobnu zaštitnuopremu.

  1. Sklopku za uključenje/isključenje (8) gurnite prema gore naželjeni stupanj.

  0

  2. Optimalna temperatura za dotičnu primjenu može se utvrditipokušajem u praksi. Uvijek počnite s niskim stupnjemtemperature.

  3. Uređaj držite samo jednom rukom ili ga postavite okomitona radnu površinu. Pazite da mrežni kabel ne povuče pištoljza vrući zrak prema dolje.

  Reguliranje količine zraka i temperature1. Kako biste postigli temperaturu od 350 °C, sklopku za

  uključenje/isključenje (8) gurnite u položaj 1.2. Kako biste postigli maksimalnu temperaturu od 550 °C,

  sklopku za uključenje/isključenje (8) gurnite u položaj 2.

  Stupanj Količina zraka Temperatura zraka

  Stupanj 1Stupanj 2

  300 l/min500 l/min

  350 °C550 °C

  Stavljanje izvan pogona

  Upozorenje na električni naponMrežni utikač nemojte dodirivati vlažnim ili mokrimrukama.

  Upozorenje na vruću površinuAlat nakon primjene može još biti vruć. Pri dodirivanjualata postoji opasnost od opeklina.Alat nemojte dodirivati golim rukama!Nosite zaštitne rukavice!

  1. Uređaj isključite tako da sklopku za uključenje/isključenje (8) gurnete u položaj 0.

  2. Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite zautikač.

  3. Uređaj stavite u okomit položaj kako bi se mogao dovoljnoohladiti.

  4. Uređaj očistite kako je opisano u poglavlju Održavanje.

  5. Uređaj uskladištite u skladu s poglavljem Skladištenje.

 • HR 12Upute za uporabu – pištolj za vrući zrak HyStream 200

  Pogrješke i smetnjeTijekom proizvodnje više puta provedeno je ispitivanjebesprijekornog rada uređaja. Ako se unatoč tome pojavesmetnje u radu, uređaj provjerite prema sljedećem popisu.

  Radnje za uklanjanje pogrješaka i smetnji, koje zahtijevajuotvaranje kućišta, smije provoditi samo specijalizirani trgovac iliTrotec.

  Pri prvoj uporabi nastaje lagan dim ili miris:• Ovdje nije riječ u pogrješci niti smetnji. To će nestati nakon

  kratkog vremena rada.

  Uređaj se ne pokreće:• Provjerite mrežni priključak.

  • Provjerite jesu li mrežni kabel i mrežni utikač oštećeni.

  • Provjerite lokalno osiguranje mreže.

  Uređaj se automatski isključio:• Ulaz za zrak držite slobodnim kako biste izbjegli

  pregrijavanje motora.

  • Provjerite je li se aktivirala zaštita od pregrijanja, vidipoglavlje Sigurnost.

  InformacijaPrije ponovnog uključenja uređaja pričekajte najmanje10 minuta.

  Vaš uređaj nakon provjere ne funkcionira besprijekorno?Obratite se servisnoj službi. Uređaj po potrebi odnesite napopravak u ovlašteni elektroinstalaterski servis ili Trotec.

  Održavanje

  Radovi prije početka održavanja

  Upozorenje na električni naponMrežni utikač nemojte dodirivati vlažnim ili mokrimrukama.

  • Isključite uređaj.

  • Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite zautikač.

  • Pustite da se uređaj potpuno ohladi.

  Upozorenje na električni naponRadove održavanja, koji zahtijevaju otvaranjekućišta, smiju provoditi samo ovlaštenispecijalizirani servisi ili poduzeće Trotec.

  ČišćenjeUređaj bi valjalo očistiti prije i nakon svake uporabe.

  Upozorenje na električni naponUslijed tekućina koje prodiru u kućište postoji opasnostod kratkog spoja!Uređaj i pribor nemojte uranjati pod vodu. Pazite da ukućište ne dospije voda niti druge tekućine.

  • Uređaj i isturene sapnice sušite vlažnom mekom krpomkoja ne ostavlja vlakna. Pazite da u kućište ne uđe vlaga.Pazite da vlaga ne može doći u dodir s električnimkomponentama. Krpu nemojte navlaživati agresivnimsredstvima za čišćenje kao što su raspršivači, otapala,sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol i sredstva zaribanje.

  • Uređaj i isturene sapnice sušite mekom krpom koja neostavlja vlakna.

  • Ventilacijske otvore držite čistima od naslaga prašine kakobiste izbjegli pregrijavanje motora.

 • 13 HRUpute za uporabu – pištolj za vrući zrak HyStream 200

  Uklanjanje

  Simbol prekrižene kante za smeće na električnom ilielektroničkom uređaju kazuje da se on nakon uporabe ne smijezbrinjavati preko kućnog otpada. Za besplatan povrat postojeskupljališta starih električnih i elektroničkih uređaja u vašojblizini. Adrese možete dobiti u svojoj gradskoj odnosnoopćinskoj upravi. Na našoj mrežnoj stranici www.trotec24.commožete se informirati o ostalim mogućnostima povrata koje vamnudimo.

  Zasebnim skupljanjem starih električnih i elektroničkih uređajavalja omogućiti ponovnu uporabu, oporabu materijala odnosnoostale oblike oporabe starih uređaja te izbjeći negativneposljedice pri zbrinjavanju opasnih tvari, koje se možda nalaze utim uređajima i koje mogu utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje.

  Vi ste odgovorni za brisanje osobnih podataka koji se moždanalaze na starim uređajima koje valja zbrinuti.

 • Trotec GmbH & Co. KG

  Grebbener Str. 7D-52525 Heinsberg

  +49 2452 962-400+49 2452 962-200

  [email protected]

  Kazalo1 Napomene o uputama za uporabu1.1 Simboli1.2 Pravna napomena1.3 Jamstvo i odgovornost

  2 Sigurnost2.1 Namjenska uporaba2.2 Nenamjenska uporaba2.3 Kvalifikacije osoblja2.4 Osobna zaštitna oprema2.5 Ostale opasnosti2.6 Ponašanja u slučaju nužde2.7 Zaštita od pregrijanja

  3 Informacije o uređaju3.1 Opis uređaja3.2 Prikaz uređaja3.3 Sadržaj isporuke3.4 Tehnički podatci

  4 Transport i skladištenje4.1 Transport4.2 Skladištenje

  5 Puštanje u pogon6 Rukovanje7 Pogrješke i smetnje8 Održavanje8.1 Radovi prije početka održavanja8.2 Čišćenje

  9 Uklanjanje