of 15/15
siječanj, '07. 1 UPRAVLJANJE OPASNIM UPRAVLJANJE OPASNIM OTPADOM I OTPADOM I KORI KORI Š Š TENJE TENJE EKOLO EKOLO Š Š KI PRIHVATLJIVIJIH KI PRIHVATLJIVIJIH SREDSTAVA U PROIZVODNJI SREDSTAVA U PROIZVODNJI Boris Dabo

UPRAVLJANJE OPASNIM OTPADOM I KORI ŠTENJE EKOLO ŠKI

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UPRAVLJANJE OPASNIM OTPADOM I KORI ŠTENJE EKOLO ŠKI

Microsoft PowerPoint - Uljanik_Dabo_PPTEKOLOEKOLOŠŠKI PRIHVATLJIVIJIH KI PRIHVATLJIVIJIH SREDSTAVA U PROIZVODNJISREDSTAVA U PROIZVODNJI
Boris Dabo
VRSTE OPASNOG OTPADAVRSTE OPASNOG OTPADA
UPRAVLJANJE OPASNIM OTPADOMUPRAVLJANJE OPASNIM OTPADOM
KORIKORIŠŠTENJE EKOLOTENJE EKOLOŠŠKI PRIHVATLJIVIJIH KI PRIHVATLJIVIJIH SREDSTAVA U PROIZVODNJISREDSTAVA U PROIZVODNJI
ŠŠTO DALJE?TO DALJE?
sijeanj, '07. 3
- godina osnivanja 1953.
d.d.
2000 – 19000 kW
- osnovni proizvodni procesi: zavarivanje, strojna
obrada metala, montaa i ispitivanje motora
- 330 radnika
VRSTE OPASNOG OTPADA U ULJANIK VRSTE OPASNOG OTPADA U ULJANIK StrojogradnjiStrojogradnji d.d.d.d.
ISTROISTROŠŠENA EENA EMULZIJA IZ STROJEVAMULZIJA IZ STROJEVA
DRENADRENANO ULJE IZ MOTORANO ULJE IZ MOTORA
STARO ULJE IZ STROJEVASTARO ULJE IZ STROJEVA
ZASIZASIENA FOSFORNA KISELINAENA FOSFORNA KISELINA
ULJE IZ PEULJE IZ PEI ZA TOPLINSKU OBRADUI ZA TOPLINSKU OBRADU
ZAULJENE KRPE I PILJEVINAZAULJENE KRPE I PILJEVINA
SADRSADRAJ SEPARATORA ULJE/VODAAJ SEPARATORA ULJE/VODA
sijeanj, '07. 8
KOLIKOLIINEINE SKUPLJENOG OPASNOG OTPADA:SKUPLJENOG OPASNOG OTPADA:
15,926,4433,0187817 Koliina
u tonama
- sakupljanje na mjestu nastanka
- analiza opasnog otpada
- zbrinjavanje opasnog otpada
sijeanj, '07. 10
Sprjeavanje izlijevanja ulja i opasnog otpada u sustav odvodnje:
- smještaj svjeih ulja i opasnog otpada na tankvanama
- provoenje obuke za sluaj ekološkog oneišenja – izlijevanja ulja ili opasnog otpada
- smještaj apsorbensa u blizini mogueg nastanka oneišenja
sijeanj, '07. 11
KORIKORIŠŠTENJE EKOLOTENJE EKOLOŠŠKI PRIHVATLJIVIJIH KI PRIHVATLJIVIJIH SREDSTAVA U PROIZVODNJISREDSTAVA U PROIZVODNJI
- DO KRAJA 2002. GODINE ZA ZAŠTITU CIJEVI KORISTILA SE SUMPORNA KISELINA, NATRIJEVA LUINA I ULJE KAO KONZERVANS
- OD 2003. KORISTI SE SREDSTVO PROTEKTAN 6 – 75% FOSFORNA KISELINA
sijeanj, '07. 12
ŠŠTO DALJE?TO DALJE?
- OD SVIH DOBAVLJAA SVJEIH ULJA I OSTALIH OPASNIH OTPADA TRAITI ZBRINJAVANJE OTPADA NASTALIH OD NJIHOVIH PROIZVODA – SADA TO RADE INA MAZIVA RIJEKA I CASTROL
- STALNO OBRAZOVANJE RADNIKA O NJIHOVOM UTJECAJU NA ZAŠTITU OKOLIŠA SA POSEBNIM NAGLASKOM O ŠTETNOSTI ISPUŠTANJA OPASNOG OTPADA U SUSTAV ODVODNJE (MORE)
- PROVOENJE VJEBI POSTUPANJA U SLUAJU ONEIŠENJA OKOLIŠA
sijeanj, '07. 13
sijeanj, '07. 14
sijeanj, '07. 15
VJEBA POSTUPANJA U SLUAJU ONEIŠENJA VJEBA POSTUPANJA U SLUAJU ONEIŠENJA
OKOLIŠAOKOLIŠA