of 32/32
PRIRODNO MATEMATIĈKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HEMIJU NOVI SAD VODIĈ ZA BEZBEDAN RAD U LABORATORIJAMA DEPARTMANA ZA HEMIJU - priruĉnik za internu upotrebu - NOVI SAD 2014.

UPUTSTVA ZA RAD SA OPASNIM MATERIJAMA

 • View
  429

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of UPUTSTVA ZA RAD SA OPASNIM MATERIJAMA

 • PRIRODNO MATEMATIKI FAKULTET

  DEPARTMAN ZA HEMIJU

  NOVI SAD

  VODI ZA BEZBEDAN RAD

  U LABORATORIJAMA

  DEPARTMANA ZA HEMIJU

  - prirunik za internu upotrebu -

  NOVI SAD 2014.

 • 1

  PREDGOVOR

  Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. Gl. RS. 101/2005) pravo na

  bezbednost i zdravlje na radu imaju uenici i studenti kada se nalaze na obavezenom

  proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktinoj nastavi (radionice, ekonomije,

  kabineti, laboratorije i drugo). Istovremeno, studenti imaju obavezu i odgovornost za svoju

  bezbednost i bezbednost ostalih uesnika u praktinoj nastavi, za materijalna sredstva i

  imovinu fakulteta.

  U cilju ostvarivanja ovih prava, dunosti i odgovornosti, rukovodsto PMF-a Novi Sad

  i tim za procenu rizika su doneli odluku da se izvri obuka studenata za bezbedan rad,

  proveri njihovo znanje iz te oblasti, kao i iz oblasti pruanja samopomoi i prve pomoi, da

  se o tome vodi evidencija i u skladu sa tim definiu prava, obaveze i odgovornosti.

  Profesori i asistenti na Departmanu za hemiju, biohemiju i zatitu ivotne sredine su

  sainili Opte uputstvo za bezbedan rad sa hemikalijama, pravilima ponaanja u

  laboratorijama, merama opreza i prve pomoi. Sainjena su i pojedinana uputstva za rad u

  skladu sa klasifikacijom datom u Odluci o obleavanju otrova u prometu (Sl. list SRJ, br

  38/97).

  dr. Jasna Adamov

  dr. Gyngyi Vastag

  dr. Ljiljana Jei

  mr. Ivana Beara

  mr. Ljubica Grbovi

  mr. Jelena Trikovi

  Sneana Maleti

  Andrea Gakovi

  http://www.ih.ns.ac.yu/cv/analitika03-Djendji.pdf

 • 2

  UVOD

  Izvoenje hemijskih reakcija i rukovanje hemikalijama u hemijskim laboratorijama,

  naroito u laboratorijama za organsku hemiju, potencijalno je veoma opasno jer je u toku

  rada teko izbei upotrebu opasnih materija. Tu se nalaze zapaljive tenosti, otrovne i

  nagrizajue hemikalije, lomljive staklene aparature i ureaji, to sve moe izazvati ozbiljne

  povrede. Meutim, ove opasnosti mogu se znaajno umanjiti, odnosno izbei ako se

  poznaju i primenjuju odgovarajue mere bezbednosti i predostronosti i slede upozorenja

  za izvoenje eksperimenata, jer samo striktnim pridravanjem uputstava za rad u

  laboratoriji eksperimentalni rad moe biti bezbedan. Odgovornost za bezbednost u

  laboratoriji je individualna i zato je obaveza svakog eksperimentatora da reakcije i oglede

  izvodi na najbezbedniji nain, ne ugroavajui ni sebe ni druga lica. Zato je neophodno

  upoznati se sa osnovnim pravilima o bezbednosti u hemijskim laboratorijama.

  SVRHA UPUTSTAVA je da se studenti upoznaju sa nainom bezbednog rada sa

  opasnim materijama, linim zatitnim sredstvima i njihovom obaveznom upotrebom,

  nainom odlaganja i nainom pruanja prve pomoi u sluaju kontakta ovih materija sa

  koom, sluzokoom, digestivnim ili respiratornim organima, kao i potrebom za pruanjem

  strune (hitne lekarske) pomoi u sluajevima ozbiljnijeg naruavanja zdravlja. U skladu sa

  ovim uputstvom se sprovodi edukacija i provera znanja pre studentskih vebi.

  OPASNE MATERIJE se svrstavaju u:

  1. jako otrovne

  2. otrovne

  3. tetne

  4. nagrizajue (korozivne)

  5. nadraujue

  6. eksplozivne

  7. oksidativne

  8. zapaljive

  9. samozapaljive

  10. opasne po ivotnu sredinu

  Oznaene su odgovarajuim znakovima opasnosti (simbolom i bojom: PRILOG I) i

  oznakama upozorenja (R: PRILOG II) i obavetenja (S: PRILOG III), na pakovanju.

  Osnove bezbednosti u laboratoriji mogu se saeti u sledee dve preporuke: UVEK i

  NIKADA.

  UVEK:

  upoznati se sa postupcima za bezbednost u laboratoriji

  pre poetka eksperimenta paljivo proitati postupak i uputstvo za rad

  proveriti da li je aparatura i ureaj korektno sastavljen i propisno opremljen

  svim hemikalijama rukovati sa najveom panjom

  odravati radno mesto urednim i istim

  prikladno se obui

  prati ruke pri izlasku iz laboratorije.

 • 3

  nositi zatitne naoari,

  ako ste u sumnji i nesigurnosti pri izvoenju eksperimenta pitati odgovorno lice ili

  paljivije proitati uputstva i postupke i otkloniti nedoumice

  NIKADA:

  ne izvoditi neautorizovane eksperimente

  ne raditi sam u laboratoriji

  ne udisati hemikalije

  ne probati i ne mirisati hemikalije

  ne jesti i ne piti u laboratoriji

  ne puiti u laboratoriji

  ne trati kroz laboratoriju

  ne uznemiravati i ne ometati susedna lica

 • 4

  PRAVILA PONAANJA U LABORATORIJI

  Pristup u laboratorije imaju samo za to ovlaene osobe. Studenti koji obavljaju

  vebe, ili rade diplomski rad u laboratoriji, u njoj smeju da borave samo u prisustvu

  deurnog u laboratoriji.

  Studenti su duni da o primeenim nedostacima ili nastaloj teti smesta obaveste prisutnog nastavnika ili deurnog.

  Studenti su duni i ovlaeni da prisustvuju vebama u odreeno vreme i po odreenom rasporedu. Oni su duni da se pripreme za vebu i da aktivno uestvuju u

  njenom izvoenju i elaboraciji rezultata. Studenti mogu da pristupe izvoenju vebe

  tek posle direktnog odobrenja prisutnog deurnog u laboratoriji, uz potovanje

  dobijenih pismenih i usmenih uputstava.

  Nastavno osoblje je duno da odstrani iz laboratorije neovlaene osobe, kao i studente koji bi svojom nespremnou, nepridravanjem pravila ili na bilo koji nain

  mogli dovesti u opasnost ivot ili zdravlje njih samih ili drugih osoba, kao i

  prouzrokovati vee tete.

  Opta pravila o ponaanju u laboratoriji:

  a) nije dozvoljeno etanje po laboratoriji u toku vebi;

  b) nije dozvoljeno unoenje hrane i pia u laboratoriju;

  c) ne razgovarati i ne komentarisati preglasno;

  d) oblaiti se prikladno, a viak odee odlagati na za to predvieno mesto;

  e) vezati kosu;

  f) obavezno iskljuiti mobilni telefon.

  U laboratoriji je strogo zabranjeno:

  a) skidanje, premetanje ili obavljanje bilo kakvih drugih promena na oznakama ili

  upozorenjima bez dozvole deurnog u laboratoriji;

  b) povran, nepaljiv i neodgovoran rad;

  c) namerno, nepaljivo, neodgovorno ili lakoumno oteenje ureaja, instrumenata ili

  predmeta u laboratoriji;

  d) namerno skrivanje ili neprijavljivanje nastalih teta ili primeenih neispravnosti.

  Bez direktnog odobrenja deurnog u laboratoriji strogo je zabranjeno ukljuenje

  napajanja, opreme i instrumenata!

 • 5

  OPTE MERE OPREZA

  1. Ako opasna materija moe da dospe u organizam udisanjem: Ne udisati gas/ dim/paru/ aerosol koji potie od tetne materije

  Ne udisati prainu

  uvati je u dobro zatvorenim posudama

  uvati je u dobro provetrenom prostoru

  Izbegavati udisanje para ovih hemikalija i sa njima obavezno raditi u

  digestoru ili u dobro provetrenim prostorijama

  U sluaju nedovoljne ventilacije nositi respiratornu zatitu

  Ne prenositi hemikalije u otvorenim posudama

  Nakon zavretka rada sa ovim hemikalijama obrisati posudu u kojoj se nalazi

  hemikalija ako je dolo do njenog podlivanja prilikom presipanja hemikalije

  Posle rada ruke obavezno oprati vodom i sapunom, a radnu povrinu oistiti

  od eventualno prosutih hemikalija

  2. Ako opasna materija moe da dospe u organizam gutanjem: Pri rukovanju ne jesti i ne piti

  Pri rukovanju ne puiti

  Posle rada ruke obavezno oprati vodom i sapunom, a radnu povrinu oistiti

  od eventualno prosutih hemikalija

  Za pipetiranje hemikalija koristiti propipete. PIPETIRANJE USTIMA JE

  ZABRANJENO!

  3. Ako opasna materija deluje preko koe Spreiti dodir sa koom

  Pri rukovanju ne jesti i ne piti

  Pri rukovanju ne puiti

  Nositi odgovarajuu zatitnu odeu i zatitne rukavice

  Nakon zavretka rada sa ovim hemikalijama obrisati posudu u kojoj se nalazi

  hemikalija ako je dolo do njenog podlivanja prilikom presipanja hemikalije

  Zbog opasnosti od kontakta hemikalija sa koom radni prostor treba da bude

  opremljen odgovarajuim ureajem za brzo ispiranje oiju i tela

  Neophodno je eksperimente izvoditi u digestoru

  Posle rada ruke obavezno oprati vodom i sapunom, a radnu povrinu oistiti

  od eventualno prosutih hemikalija

  Ne prenositi u otvorenim posudama

 • 6

  4. Ako opasna materija deluje na oko

  Noenje zatitnih naoara

  uvati u dobro zatvorenim posudama

  uvati u dobro provetrenom prostoru

  Zbog opasnosti od kontakta hemikalija sa oima radni prostor treba da bude

  opremljen odgovarajuim ureajem za brzo ispiranje oiju i tela

  Neophodno je eksperimente izvoditi u digestoru

  ODLAGANJE PREOSTALIH HEMIKALIJA

  Sve hemikalije moraju da se odlau u skladu sa postojeim regulativama i propisima:

  1. Iskoriene hemikalije se ne bacaju u kantu za otpatke. Prazne kutije od hemikalija, kao i druge predmete (npr. filter-papir) oistiti to je bolje mogue pre njihovog

  bacanja tako da vie ne predstavljaju opasnost. Npr. ostaci fosfor-pentoksida ili

  litijumaluminijum-hidrida mogu ak i nakon dugog vremena izazvati opasne

  reakcije.

  2. Hemikalije koje vie nisu potrebne (ostaci u aama) odmah odlagati. U suprotnom, moe se desiti da se izgubi trag ovim supstancama i da se vie ne zna sadraj u

  posudama.

  LINA ZATITNA SREDSTVA

  Tokom rada u laboratoriji obavezno je noenje belih zatitnih mantila.

  Zatitne rukavice se koriste pri radu sa materijama koje deluju na kou ili se preko koe

  resorbuju. Po zavretku rada sa ovim hemikalijama skinuti rukavice kako se ne bi kontaminirale kvake na vratima, ruke na ormariima i dr.

  Zatitne naoari se nose pri radu sa hemikalijama koje deluju na oi.

  PRVA POMO I SAMOPOMO

  Mere prve pomoi i samopomoi opisane u odgovarajuim uputstvima, prema

  klasifikaciji hemikalija.

  SANDUE PRVE POMOI

 • 7

  PRAVILA KORIENJA SREDSTAVA IZ SANDUETA PRVE POMOI

  Sredstva koristiti namenski

  Nakon upotrebe sredstava odmah dopuniti sadraj sandueta

  Prvu pomo treba da prui prvenstveno asistent ili laborant koji je za to obuen

  VANI TELEFONI

  HITNA MEDICINSKA POMO NOVI SAD: 021/194

  VATROGASNA SLUBA NOVI SAD: 021/193

  INFORMACIJE O TOKSINIM EFEKTIMA I PRVOJ POMOI:

  Vojnomedicinaska akademija (VMA) Beograd: centrala 011/2662755

  Nacionalni centar za kontrolu trovanja

  Mobilna toksikoloka ekipa (informacije telefonom 24 asa): 011/3608440

 • 8

  1, 2. i 3. UPUTSTVO ZA RAD SA JAKO OTROVNIM, OTROVNIM I

  TETNIM MATERIJAMA

  1. JAKO OTROVNE MATERIJE T +

  DEJSTVO JAKO OTROVNIH MATERIJA

  Pod jako otrovnim supstancama podrazumevamo materije koje su po svojim

  obelejima, koliini i koncentraciji strane organizmu, koje oteuju strukturu i funkciju tkiva

  i mogu izazvati smrt. To su materije koje po svojoj srednjoj smrtnoj dozi spadaju u I grupu

  otrova. Mogu biti u razliitom agregatnom stanju. Do trovanja ovim materijama moe doi

  gutanjem, udisanjem, preko koe ili sluzokoe.

  U jako otrovne hemikalije ubrajaju se sledee supstance koje se koriste u hemijskim

  laboratorijama: AsCl3, As2O3, arsin, aluminijum-fosfid, alil-hlorid, akrilaldehid, akrolein,

  amonijum-dihromat, berilijum i njegova jedinjenja, borhalogenidi, brucin, dietilfosfodition,

  Cd(CN)2, KCN, iva, olovo, benzil-hlorid, TlNO3...

  2. OTROVNE MATERIJE T

  DEJSTVO OTROVNIH MATERIJA

  Pod otrovnim supstancama podrazumevamo materije koje su po svojim obelejima,

  koliini i koncentraciji strane organizmu, oteuju strukturu i funkciju tkiva i ostavljaju za

  sobom odreene posledice, oteenja. To su supstance koje po svojoj srednjoj smrtnoj dozi

  spadaju u II grupu otrova, kao i otrovi koji teko oteuju zdravlje nakon produenog ili

  ponovljenog izlaganja, u dozama (koncentracijama) iz III grupe otrova, ili usled korozivnog

  ili zaguljivog dejstva. Mogu biti u razliitom agregatnom stanju. Do trovanja ovim

  materijama moe doi kada one dospeju u organizam gutanjem, udisanjem, preko koe ili

  sluzokoe.

  Stepen oteenja koji one mogu da izazovu varira u zavisnosti od vrste otrovne

  hemikalije, naina kontaminiranja, prisutne koncentracije i vremena izloenosti otrovnoj

  supstanci.

  U otrovne hemikalije ubraja se veliki broj supstanci koji se koristi u hemijskim

  laboratorijama:

 • 9

  NEORGANSKA JEDINJENJA:

  Veina baza (NaOH, KOH, Ba(OH)2, NH3...), kiselina (HCl, HClO4, H2SO4, H3PO4,

  HNO3...), soli dvovalentne ive (nitrati, hloridi, jodidi...), soli kadmijuma, soli bakra (nitrati,

  hloridi), jedinjenja hroma (oksidi, hromati, dihromati), soli kalcijuma, jedinjenja fluorida,

  soli olova, antimon i njegovi oksidi, hidroksilamin-hidrohlorid, soli torijuma, jod, tiocijanati,

  NH4Br, CoBr2, soli srebra (oksidi, sulfati), neke soli natrijuma (nitriti, nitrati, borati, sulfid),

  BaCl2, nitrati, sulfati cinka, tionil-hlorid, kalijum-heksacijanoferat (II) i (III), azbest i drugi.

  ORGANSKA JEDINJENJA:

  Acetonitril, alil-alkohol, anilin, formaldehid, benzen i veina njegovih jedinjenja, benzidin,

  nitrobenzen, benzil-hlorid, trihloretilen, piridin, fenol i njegova jedinjenja, koncentrovana

  siretna kiselina, acetanhidrid, heksametilentetraamin, etilenglikol, metanol, oksalna

  kiselina, pikrinska kiselina, sulfanilna kiselina, tioacetamid, ugljen-tetrahlorid, dimetil-

  sulfoksid, butadien i druga organska jedinjenja.

  3. TETNE MATERIJE Xn

  DEJSTVO TETNIH MATERIJA

  Pod tetnim supstancama podrazumevamo materije koje su po svojim obelejima,

  koliini i koncentraciji strane organizmu, oteuju strukturu i funkciju tkiva i ostavljaju za

  sobom odreene posledice, oteenja. To su supstance koje po svojoj srednjoj smrtnoj dozi

  spadaju u III grupu otrova. Predstavljaju opasnost usled mogunosti ozbiljnog oteenja

  zdravlja nakon jednog ili ponovljenog izlaganja ovim otrovima. Mogu biti u razliitom

  agregatnom stanju. Do trovanja ovim materijama moe doi kada one dospeju u organizam

  gutanjem, udisanjem ili preko koe i sluzokoe.

  Stepen oteenja koji one mogu da izazovu varira u zavisnosti od vrste tetne

  hemikalije, naina kontaminiranja, prisutne koncentracije i vremena izloenosti otrovnoj

  supstanci.

  U tetne hemikalije ubraja se veliki broj supstanci koji se koristi u hemijskim

  laboratorijama:

  Acetaldehid, acetamid, aceton, acetilaceton, aminoetanol, aminofenol, amil-alkohol,

  azobenzen, benzil-benzoat, benzil-alkohol, butanol, benzoeva kiselina, dietil-etar,

  fenilsiretna kiselina, toluen, soli bakra (acetati, sulfat, oksid), soli barijuma, soli natrijuma

  (sulfit, tiosulfat, karbonat, hlorat), jedinjenja antimona, kalaj, amonijum-halogenidi, hloridi

  (litijuma, lantana, kalaja, gvoa, bakra, kobalta, stroncijuma, mangana, magnezijuma...)

  nitrati (aluminijuma, barijuma, kalcijuma, cinka, stroncijuma, srebra, gvoa, kobalta...),

  borna kiselina, dimetilglioksim, hinhidron, kofein, kalijum-jodid, EDTA, amonijum-acetat i

  druge.

 • 10

  LINA ZATITNA SREDSTVA

  Rad sa ovim hemikalijama zahteva korienje laboratorijskog mantila i zatitnih

  rukavica (pri radu sa otrovima koji deluju preko koe) i zatitnih naoara (pri radu sa

  otrovima koji deluju preko sluzokoe).

  MERE OPREZA

  Videti OPTE MERE OPREZA

  PRVA POMO

  Pri pruanju prve pomoi treba se pridravati sledeih principa:

  - utvrditi vrstu otrova koja je izazvala trovanje

  - eliminisati otrov iz organizma

  - suzbiti pojave trovanja koje ugroavaju ivot (paraliza disanja, ok, edem plua)

  - HITNO ZATRAITI POMO LEKARA

  Utvrivanje vrste otrova nije jednostavno. Koriste se informacije dobijene od

  prisutnih ljudi, na osnovu ambalae i dr. Poetak pruanja prve pomoi sastoji se u

  utvrivanju vrste otrova i naina trovanja. U tome nam moe pomoi povreeni ukoliko je

  pri svesti. U suprotnom obratiti panju na okolinu, jer se tu esto mogu nai tragovi otrova.

  Pruanje prve pomoi podrazumeva sprovoenje postupaka za eliminaciju otrova iz

  organizma ili njegovo razblaivanje, to zavisi od naina ulaska otrova u organizam.

  Ako je otrov unet udisanjem, moe se javiti kaalj, suzenje, guenje, kao i lokalni

  znaci trovanja. Povreenog treba to pre izneti na sve vazduh iz zatvorenog prostora i staviti

  ga u poloaj koji mu olakava disanje. ZATRAITI HITNU LEKARSKU POMO! (ako je

  mogue pokazati etiketu ili posudu).

  Trovanje gutanjem obino se ispoljava mukom, gaenjem, povraanjem, prolivom,

  bolovima u stomaku i dr. Isprati usta vodom, a po potrebi moe se izazvati povraanje.

  Povraanje se ne sme izazivati kada su u organizam uneta kaustina sredstva (kiseline i

  baze).

  Ako je otrovana osoba bez svesti, tada se ne preduzimaju nikakve mere prve pomoi,

  jer one mogu da dovedu do guenja! ZATRAITI HITNU LEKARSKU POMO! (ako je

  mogue pokazati etiketu ili posudu).

  Trovanje organizma preko koe manifestuje se obino crvenilom koe, iritacijom,

  osipom. Otrovi sa koe odstranjuju se pranjem oteenog mesta sapunom i obilnim

  ispiranjem vodom. Otrovi koji deluju na oi takoe se uporno i dugo ispiraju vodom.

  ZATRAITI HITNU LEKARSKU POMO! (ako je mogue pokazati etiketu ili posudu).

 • 11

  4. UPUTSTVO ZA RAD SA NAGRIZAJUIM (KOROZIVNIM)

  REAGENSIMA

  NAGRIZAJUE (KOROZIVNO) C

  DEJSTVO NAGRIZAJUIH (KOROZIVNIH) MATERIJA

  Veliki broj hemikalija ima nagrizajue osobine, npr. sumporna, azotna, fosforna,

  hlorovodonina kiselina, kao i organske karboksilne i sulfonske kiseline. Fenoli su naroito

  opasni, jer su otrovni i brzo prolaze kroz kou. Alkalije, kao to su natrijum- i kalijum-

  hidroksid, amonijak i organske baze, takoe imaju nagrizajue osobine. Oteenja koe i

  disajnih organa mogu izazvati jo i gasoviti hlorovodonik, brom, tionil-hlorid, anhidrovani

  aluminijum-trihlorid i sl. U opasne i nagrizajue hemikalije jo se ubrajaju oksidansi, kao

  to su smea azotne i sumporne kiseline, smea sumporne kiseline i kalijum-dihromata,

  ozon, hipohloriti, vodonik-peroksid, perkiseline, hrom-trioksid, kalijum-permanganat i

  sline supstance.

  LINA ZATITNA SREDSTVA

  Rad sa ovim hemikalijama zahteva korienje laboratorijskog mantila i zatitnih

  rukavica (pri radu sa otrovima koji deluju preko koe) i zatitnih naoara (pri radu sa

  otrovima koji deluju preko sluzokoe).

  MERE OPREZA

  Videti OPTE MERE OPREZA

  PRVA POMO

  Prva pomo pri dodiru KISELINA sa koom i sluzokoom

  Odmah ranu isprati sa dosta tekue vode

  Tretirati 5%-nim rastvorom natrijum-hidrogenkarbonata

  Ponovno isprati sa dosta vode

  Ranu pokriti sterilnom gazom

  Zatraiti hitnu lekarsku pomo

 • 12

  U sluaju dodira KONCENTROVANE SUMPORNE KISELINE sa koom i

  sluzokoom, pre nabrojanih koraka potrebno je kiselinu sa koe obrisati istom krpom ili

  gazom.

  Prva pomo pri dodiru BAZA sa koom i sluzokoom

  Odmah ranu isprati sa dosta tekue vode

  Tretirati 1%-nim rastvorom siretne ili borne kiseline

  Ponovno isprati sa dosta vode

  Ranu pokriti sterilnom gazom

  Zatraiti hitnu lekarsku pomo

  Prva pomo pri dodiru BROMA sa koom i sluzokoom

  NIKAKO NE ISPIRATI VODOM !!!

  Poliveno mesto odmah obrisati gazom

  Zatraiti hitnu lekarsku pomo

  Prva pomo pri POVREDAMA OIJU

  Odmah isprati oko sa dosta vode

  Zatraiti hitnu lekarsku pomo

 • 13

  5. UPUTSTVO ZA RAD SA NADRAUJUIM REAGENSIMA

  NADRAUJUE Xi

  DEJSTVO NADRAUJUIH MATERIJA

  Nadraujue materije su one opasne materije koje trenutnim, produenim ili

  ponovljenim dodirom sa koom ili sluzokoom izazivaju upale ili iritacije. Iritacija esto

  predstavlja blai oblik dejstva nagrizajuih materija koje u dodiru sa organskim i/ili

  neorganskim materijama, pa time i sa koom, sluzokoom i organima za disanje i

  unutranjim organima u sluaju gutanja ili udisanja para, izazivaju njihova oteenja. Stoga,

  po pravilu, razblaeni rastvori nagrizajuih materija imaju nadraujue dejstvo.

  LINA ZATITNA SREDSTVA

  Rad sa ovim hemikalijama zahteva korienje laboratorijskog mantila i zatitnih

  rukavica (pri radu sa otrovima koji deluju preko koe) i zatitnih naoara (pri radu sa

  otrovima koji deluju preko sluzokoe).

  MERE OPREZA

  Videti OPTE MERE OPREZA

  PRVA POMO

  1. U SLUAJU DODIRA NADRAUJUIH MATERIJA SA KOOM I SLUZOKOOM

  Osoba koja prua prvu pomo mora preduzeti odgovarajue mere

  predostronosti (npr. rukavice) radi line zatite

  Ukloniti odeu u sluaju da je natopljena nadraujuom materijom

  Sledei korak zavisi od rastvorljivosti nadraujue materije u vodi

 • 14

  a) NADRAUJUE MATERIJE DOBRO RASTVORLJIVE U VODI Nadraeno mesto temeljno ispirati vodom najmanje 5-10 minuta. Ne ispirati

  vruom vodom jer ona poveava resorpciju kroz kou, odnosno sluzokou.

  Koristiti tu ako je oteena vea povrina koe

  Isprati kou/sluzokou 5%-nim rastvorom natrijum-bikarbonata u sluaju

  kontakta sa kiselinom, odnosno 1%-nim rastvorom siretne ili borne kiseline

  u sluaju kontakta sa bazom

  Ponovo isprati kou/sluzokou sa dosta vode

  Oteeno mesto prekriti sterilnom gazom

  Pozvati odmah strunu lekarsku pomo

  b) NADRAUJUE MATERIJE KOJE NISU RASTVORLJIVE U VODI Ispirati temeljno vodom najmanje 5-10 minuta

  Isprati, a potom natopiti polietilen-glikolom. Polietilen-glikol se ne resorbuje

  kroz kou, a rastvara dobro organske nadraujue materije, tako da je veoma

  pogodan za desorpciju ovih hemikalija

  Oteeno mesto prekriti sterilnom gazom

  NE ISPIRATI ORGANSKIM RASTVARAIMA jer oni rastvaraju

  nadraujue organske materije i poveavaju njihovu resorpciju kroz kou,

  odnosno sluzokou

  Pozvati odmah strunu lekarsku pomo

  U sluaju kontakta sa opasnim materijama koje se lako resorbuju kroz kou i

  sluzokou (npr. anilin) obavezno konsultovati lekara ak i kada na koi i

  sluzokoi nema znaajnijih vidljivih iritacija

  2. U SLUAJU DODIRA NADRAUJUIH MATERIJA SA OIMA

  Oi temeljno ispirati velikom koliinom vode najmanje 15 minuta

  U sluaju da ozleena osoba ne moe da dri oi otvorene, osoba koja prua

  prvu pomo mora joj otvoriti kapke silom

  Tokom ispiranja, osoba mora pomerati one jabuice u svim pravcima kako bi

  se postiglo potpuno ispiranje

  Ukoliko osoba koristi kontaktna soiva, potrebno ih je ukloniti. NE GUBITI

  VREME SA UKLANJANJEM KONTAKTIH SOIVA PRE ISPIRANJA.

  Kontaktna soiva ukloniti tokom ispiranja

  Ukoliko su u oi dospele vrste estice, potrebno ih je pre ispiranja vodom

  ukloniti to je vie mogue kako bi se izbeglo formiranje koncentrovanih

  rastvora koji bi mogli jo vie nadraiti oi

  Pozvati odmah strunu lekarsku pomo

 • 15

  3. U SLUAJU GUTANJA NADRAUJUIH MATERIJA ILI UDISANJA PARA NADRAUJUIH MATERIJA

  Izvesti osobu iz prostorije na sve vazduh

  NE IZAZIVATI POVRAANJE!

  Za nadraujue materije koje su rastvorljive u vodi popiti puno vode da bi se

  postiglo to je mogue vee razblaenje

  Ako nadraujua materija nije rastvorljiva u vodi popiti polietilen-glikol (koji

  istovremeno predstavlja laksativ). Moe se uzeti i aktivni ugalj koji adsorbuje

  opasne materije zajedno sa natrijum-sulfatom (laksativ)

  Tradicionalne mere prve pomoi podrazumevaju uzimanje 5%-nog rastvora

  natrijum-bikarbonata u sluaju trovanja kiselinom, odnosno 1%-nog rastvora

  siretne kiseline u sluaju trovanja bazom

  Pozvati odmah strunu lekarsku pomo

 • 16

  6. UPUTSTVO ZA RAD SA EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA

  EKSPLOZIVNO E

  DEJSTVO EKSPLOZIVNIH MATERIJA

  Eksplozivne supstance su supstance koje podleu veoma brzoj hemijskoj

  transformaciji pri emu se oslobaa velika koliina gasova i toplote.

  U eksplozivne supstance spada veliki broj organskih nitrozo- i nitro- jedinjenja, estri

  azotne kiseline, diazo- jedinjenja, azidna kiselina i njene soli i estri, soli izocijanske kiseline,

  acetilena i njegovi derivati, perhlorati tekih metala, organski peroksidi i peroksikiseline.

  Smee oksidacionih jedinjenja, npr. nitrata, hromata, hlorata, perhlorata, puljive

  azotne kiseline, koncentrovane perhlorne kiseline i rastvor vodonik peroksida (>30%) sa

  zapaljivim ili redukcionim jedinjenjima mogu imati osobine eksplozivnih supstanci.

  S obzirom da eksplozivne materije mogu eksplodirati usled mehanikog udara,

  poviene temperature i hemijske reakcije, to rezultuje velikom koliinom osloboenih

  gasova, toplote, esto i toksinim isparenjima, njima se mora rukovati sa posebnom panjom.

  LINA ZATITNA SREDSTVA

  Rad sa ovim hemikalijama zahteva korienje laboratorijskog mantila i zatitnih

  rukavica (pri radu sa otrovima koji deluju preko koe) i zatitnih naoara (pri radu sa

  otrovima koji deluju preko sluzokoe).

  MERE OPREZA

  Videti OPTE MERE OPREZA

  SPECIFINE MERE OPREZA

  Rad sa eksplozivnim (ili potencijalno eksplozivnim) supstancama zahteva upotrebu

  specijalne zatitne opreme: maske za lice i naoare i izvoenje eksperimenta u

  laboratorijama za specijalnu namenu

  Pre poetka rada sa potencijalnim eksplozivnim supstancama eksperiment treba

  prodiskutovati sa profesorom ili asistentom i/ili konsultovati relevantnu literaturu

  Eksplozivne supstance i smee treba koristiti u najmanjim moguim koliinama i

  samo na adekvatno zatienom mestu

  Treba izbegavati pregrevanje, blizinu plamena, varnienje, udar, trenje i ograene

  prostore

 • 17

  Eksplozivne supstance i smee trebalo bi skladititi u to manjim koliinama. Moraju se uvati daleko od uticaja plamena i toplote, zatvorene i daleko od radnog mesta (u

  posebnoj prostoriji, ako je mogue).

  PRVA POMO

  Prva pomo kod mehanikih povreda koe (posekotina, ubodnih rana i sl.)

  Ranu ne dodirivati, ne ispirati i ne istiti i ne uklanjati strane predmete iz sadraja rane, ve odmah previti ranu sterilnim ili istim zavojnim materijalom

  Zatraiti hitnu lekarsku pomo

 • 18

  7. UPUTSTVO ZA RAD SA OKSIDATIVNIM AGENSIMA

  OKSIDATIVNO O

  DEJSTVO OKSIDATIVNIH MATERIJA

  Oksidativne materije su materije koje spontano otputaju kiseonik na sobnoj ili

  neznatno povienoj temperaturi, ili koje ubrzavaju sagorevanje zapaljivih materija. One

  mogu da grade eksplozivne smee sa zapaljivim i organskim supstancama ili supstancama

  koje se lako oksiduju. Imaju jako izraena oksidaciona svojstva, burno reaguju sa mnogim

  supstancama i ponekad dovode i do spontanog paljenja. Oksidativne materije predstavljaju

  ozbiljnu opasnost od vatre i eksplozije. Prema jaini dejstva podeljene su u 4 klase:

  Klasa 1: Neznatno ubrzavaju, ali ne izazivaju spontano sagorevanje zapaljivih

  materija kada sa njima dou u kontakt (nitrati aluminijuma, srebra, magnezijuma, alkalni i

  zemnoalkalni peroksidi, perhlorna kiselina, dihromati alkalnih metala)

  Klasa 2: Umereno ubrzavaju ili izazivaju spontano paljenje zapaljivih materija kada

  sa njima dou u kontakt (perhlorati, hlorati, hipohloriti, azotna kiselina, kalijum-

  permanganat, brom)

  Klasa 3: Jako ubrzavaju sagorevanje zapaljivih materija kada sa njima dou u

  kontakt i izazivaju burnu razgradnju zapaljivih materija ako su izloene dovoljnoj

  temperaturi (amonijum-dihromat, koncentrovani vodonik-peroksid, kalijum-bromat).

  Klasa 4: Mogu da eksplodiraju kad su izloene nekim kontaminantima, malo

  povienoj temperaturi, udaru ili trenju, poveavaju brzinu sagorevanja zapaljivih materija i

  mogu da izazovu njihovo spontano paljenje (amonijum-perhlorat i amonijum-permanganat,

  tetranitrometan).

  Pored oksidativnih osobina, ove materije mogu biti i korozivne i toksine ili mogu

  tokom reakcije oslobaati nadraljive, toksine ili korozivne gasove. Mogu izazvati tetne

  efekte u zavisnosti od vrste materije i naina unoenja u organizam (inhalacijom, kontaktom

  sa oima i koom ili digestivno). Mogu da izazovu nadraaj respiratornih organa, opekotine

  na koi ili sluzokoi oiju i povrede digestivnog trakta.

  LINA ZATITNA SREDSTVA

  Rad sa ovim hemikalijama zahteva korienje laboratorijskog mantila i zatitnih

  rukavica (pri radu sa otrovima koji deluju preko koe) i zatitnih naoara (pri radu sa

  otrovima koji deluju preko sluzokoe).

  MERE OPREZA

  Videti OPTE MERE OPREZA

 • 19

  SPECIFINE MERE OPREZA

  Oksidativne hemikalije uvati na hladnom i suvom mestu, odvojeno od drugih

  supstanci

  Nikad ne vraati preostale koliine neupotrebljene hemikalije u originalni sud. Male

  koliine neistoa mogu da izazovu poar ili eksploziju

  Izbegavati kontakt hemikalije sa zapaljivim materijama (npr. filter-papirom, drvetom

  i sl.)

  Nikada ne ostavljati oksidativne materije u otvorenim sudovima

  Drati dalje od zapaljivih ili samozapaljivih supstanci

  Posle rada sa oksidativnim materijama obavezno oprati ruke vodom i sapunom, a

  radnu povrinu oistiti od prosutih hemikalija. Prosute oksidativne materije,

  kontaminirani papirni ubrusi i sl. predstavljaju veliku opasnost od poara. Ne koristiti

  celulozu i tekstil za brisanje prosutih hemikalija pre njihove deaktivacije.

  Odgovarajue uklanjanje oksidativnih materija zavisi od vrste supstance i odvija se ili

  neutralizacijom (npr. u sluaju azotne kiseline) ili meanjem sa redukcionim

  sredstvom (npr. kad je u pitanju brom).

  PRVA POMO

  U sluaju inhalacije oksidativnih materija, povreenog izvesti na sve vazduh, a u

  teim sluajevima primeniti vetako disanje (ali ne direktnim kontaktom usta na

  usta)

  U sluaju digestivnog kontakta odmah dati povreenom da popije 1-2 ae vode.

  NE IZAZIVATI povraanje! Onesveenim osobama nikad ne davati nita oralnim

  putem

  U optem sluaju kontakta sa koom ili sa sluzokoom oiju, ispirati tekuom

  vodom najmanje 15 minuta i odmah zatraiti pomo lekara

  Kod specifinih grupa materija postupiti u skladu sa prirodom supstance:

  a) oksidativne kiseline

  Tretirati 5%-nim rastvorom natrijum-hidrogenkarbonata i ponovo isprati tekuom

  vodom,

  ranu pokriti sterilnom gazom i zatraiti pomo lekara

  b) brom

  NIKAKO NE ISPIRATI VODOM! Poliveno mesto odmah obrisati gazom i zatraiti

  lekarsku pomo.

 • 20

  8. i 9. UPUTSTVA ZA RAD SA ZAPALJIVIM I SAMOZAPALJIVIM AGENSIMA

  8. ZAPALJIVO F

  9. SAMOZAPALJIVO F+

  DEJSTVO ZAPALJIVIH I SAMOZAPALJIVIH MATERIJA

  Zapaljive materije su supstance koje se mogu lake ili tee zapaliti, dovesti do

  poara, a mogu biti u gasovitom, tenom ili vrstom stanju.

  Samozapaljive materije su supstance koje su spontano zapaljive i mogu se

  samozagrevati pri normalnim uslovima ili se mogu zagrevati (u dodiru sa vazduhom) do

  take paljenja, emitovati zapaljive gasove ili postaju spontano zapaljive u dodiru sa vodom

  ili vodenom parom.

  Primeri zapaljivih/samozapaljivih materija:

  Gasovi: prirodni gas, propan, butan, metan, acetilen, ugljen-monoksid, vodonik-

  sulfid i sl. Zapaljivi gasovi imaju eksplozivni limit pri zasienju u vazduhu uglavnom vei od

  13%.

  Tenosti: rastvarai poput acetona i alkohola, toluen, etar, boje i razreivai, benzin,

  lepkovi i sl. Samozapaljive tenosti imaju taku paljenja ispod 37.8C, a zapaljive obino od

  37.8 do 93.3C.

  vrste supstance: neke vrste uglja, piroforni metali (metali koji se pale u dodiru sa

  vazduhom ili vodom, npr. natrijum i kalijum, na temperaturi nioj od 54C), vrsti otpad

  (filter-papir, vata, krpe i sl.) natopljen zapaljivim tenostima.

  LINA ZATITNA SREDSTVA

  Rad sa ovim hemikalijama zahteva korienje laboratorijskog mantila i zatitnih

  rukavica (pri radu sa otrovima koji deluju preko koe) i zatitnih naoara (pri radu sa

  otrovima koji deluju preko sluzokoe).

 • 21

  MERE OPREZA

  Videti OPTE MERE OPREZA

  SPECIFINE MERE OPREZA

  Mnoge hemikalije koje se uobiajeno koriste u laboratorijama su

  zapaljive/samozapaljive i njima se mora rukovati na odgovarajui nain kako bi se spreile

  neeljene pojave. Osnovne mere predostronosti pri rukovanju zapaljivim/samozapaljivim

  materijama obuhvataju sledee:

  Rad sa zapaljivim/samozapaljivim materijama izvodi se samo na radnim povrinama bez potencijalnog izvora paljenja. Pored otvorenog plamena, izvori paljenja mogu biti i

  elektrina oprema (posebno elektromotori) ili vrele grejne povrine. Obavezno je

  proveriti radni deo pre nego to se pone sa upotrebom zapaljivih materija.

  Nikada ne treba zagrevati zapaljive materije otvorenim plamenom, nego je potrebno koristiti vodeno, peano ili kupatilo sa solju, vodenu paru, grejnu oblogu, ili topao

  vazduh

  Koristiti digestor/ventilaciju za uklanjanje para zapaljivih/samozapaljivih tenosti iz laboratorije da bi se spreio nastanak zapaljivih smea gasova u laboratoriji. Koristiti

  odgovarajue opremljeni digestor i sigurnosnu proceduru za rad kad god se

  zapaljive/samozapaljive supstance prenose iz jedne posude/boce u drugu, stoje u

  otvorenim posudama ili se zagrevaju u otvorenim sistemima.

  Koristiti najmanje mogue koliine zapaljivih/samozapaljivih supstanci u zavisnosti od potrebe. Kada postoji potreba da se zapaljive/samozapaljive tenosti koriste i uvaju u

  staklenim bocama, odabrati najmanju moguu odgovarajuu bocu.

  PRVA POMO

  Prva pomo kod opekotina

  ispirati povreeni deo oko deset minuta hladnom vodom

  paljivo ukloniti nakit, satove ili odeu koja stee sa povreenog dela pre nego to

  zapone oticanje tog dela

  prekriti povreenu povrinu sterilnom gazom

  NEMOJTE:

  - koristiti flastere ili lepljive trake

  - probijati plikove ili doticati povreeni deo

  - stavljati losione, pomade, kreme ili masti

 • 22

  10. UPUTSTVO ZA RAD SA MATERIJAMA OPASNIM PO IVOTNU

  SREDINU

  OPASNO PO IVOTNU SREDINU N

  DEJSTVO MATERIJA OPASNIH PO IVOTNU SREDINU

  Znakom za opasnost za ivotnu sredinu (N) oznaavaju se otrovi ija upotreba ili

  prisustvo predstavlja naposrednu ili zakasnelu opasnost za okolinu (voda, vazduh, zemljite)

  i organizme (biljke, ivotinje i mikroorganizme).

  Za akvatine organizme postoji gradacija u obeleavanju ista kao i kod klasifikacije

  toksinih jedinjenja. R-vrednosti su definisane prema koncentracijama potrebnim da ugine

  odreeni akvatini organizam. Pretpostavljajui da se otpadne hemikalije odlau na

  regularan nain, upozorenja na ekoloki rizik imaju mali znaaj u svakodnevom

  laboratorijskom radu. Izuzetak je R59-Opasan po ozonski sloj. U ovu grupu su svrstane

  skoro sva isparljiva jedinjenja i nekoliko halogenovanih ugljovodonika, za koje se zna da se

  brzo podiu u atmosferu i oteuju ozonski sloj. Primer ovakve supstance je ugljen-

  tetrahlorid.

  Ako supstanca nije obeleena znakom upozorenja N, to ne znai obavezno da u

  odreenoj meri nije opasna za ivotnu sredinu. Moe se smatrati da su sve supstance koje su

  tetne za oveka tetne i za ivotinje. Tako je danas dobro poznato da je emisija kiselih

  gasova tetna za ume.

  LINA ZATITNA SREDSTVA

  Rad sa ovim hemikalijama zahteva korienje laboratorijskog mantila i zatitnih

  rukavica (pri radu sa otrovima koji deluju preko koe) i zatitnih naoara (pri radu sa

  otrovima koji deluju preko sluzokoe).

  MERE OPREZA

  Videti OPTE MERE OPREZA

  SPECIFINE MERE OPREZA

  Sve hemikalije treba da se odlau u skladu sa postojeim regulativama i propisima.

  Visoko koncentrovan otpad koji sadri materije opasne po ivotnu sredinu se ne

  razblauje ve se odlae u kontejnere namenjene u tu svrhu.

  U kontejnere za odlaganje odlau se samo hemikalije koje su navedene na deklaraciji.

  Nepravilno napunjen kontejner e u servisu za odlaganje otpada biti odbijen.

 • 23

  Izvori podataka:

  ekovi .: EKSPERIMENTALNA ORGANSKA HEMIJA, Hemijski fakultet Beograd,

  1995.

  Mili, B. Lj., ilas, S. M., anadanovi-Brunet J. M.: EKSPERIMENTALNA ORGANSKA

  HEMIJA, Tehnoloki fakukltet Novi Sad, 1996.

  Soldatovi S., Kitani S.,: PRINCIPI PRVE POMOI, prirunik za predavae Crvenog

  krsta, Beograd 1997.

  http://www.biosci.ohio-state.edu/safety/SOP/OxidizingChemicals.htm

  http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=4911&page=96

  http://www.bu.edu/es/labsafety/ESSOPs/SOPReact.html

  http://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/oxidizing/

  http://www.chem.ubc.ca/safety/safety_manual/haz_chem_flam.shtml

  http://www.chm.bris.ac.uk/safety/chemicalhazards.htm#reactives

  http://www.setonresourcecenter.com/29CFR/1910/1910_106.htm

  http://www.uoguelph.ca/ehs/policies/08-06.pdf

  http://userpage.chemie.fu-berlin.de/~tlehmann/guidel.html

  USCS Laboratory Safety Services, Flammable Materials Safe Handling Procedures;

  Workplace Health and Safety Bulletin, Handling and Storage of Flammable materials at the

  Work Site, FEX002 2007.

  http://www.biosci.ohio-state.edu/safety/SOP/OxidizingChemicals.htmhttp://books.nap.edu/openbook.php?record_id=4911&page=96http://www.bu.edu/es/labsafety/ESSOPs/SOPReact.htmlhttp://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/oxidizing/http://www.chem.ubc.ca/safety/safety_manual/haz_chem_flam.shtmlhttp://www.chm.bris.ac.uk/safety/chemicalhazards.htm#reactiveshttp://www.setonresourcecenter.com/29CFR/1910/1910_106.htmhttp://www.uoguelph.ca/ehs/policies/08-06.pdfhttp://userpage.chemie.fu-berlin.de/~tlehmann/guidel.html

 • 24

  PRILOG I: ZNAKOVI OPASNOSTI

  T+

  JAK OTROV

  T

  OTROV

  Xn

  TETNO ZA

  ZDRAVLjE

  Znakom za otrovnost (T) obeleavaju se otrovi koji prema svojoj srednjoj

  smrtnoj dozi za laboratorijske ivotinje, spadaju u II grupu otrova.

  Simbol je grafiki prikaz mrtvake glave sa ukrtenim kostima, crne boje na

  narandastoj podlozi. Pored oznake stavlja se natpis OTROV.

  Znakom za otrovnost obeleavaju se i otrovi koji teko oteuju zdravlje

  nakon produenog ili ponovljenog izlaganja, u dozama (koncentracijama) iz

  III grupe otrova, ili usled korozivnog ili zaguljivog dejstva.

  Znakom za jaku otrovnost (T+) obeleavaju se otrovi koji prema svojoj

  srednjoj smrtnoj dozi za laboratorijske ivotinje spadaju u I grupu otrova.

  Simbol je grafiki prikaz mrtvake glave sa ukrtenim kostima, crne boje na

  narandastoj podlozi. Pored znaka stavlja se natpis JAK OTROV.

  Znakom tetnosti za zdravlje (Xn) obeleavaju se otrovi koji prema svojoj

  srednjoj smrtnoj dozi za laboratorijske ivotinje, spadaju u III grupu otrova.

  Simbol je grafiki prikaz krsta Sv. Andreja, crne boje na narandastoj

  podlozi. Pored znaka stavlja se natpis TETNO ZA ZDRAVLjE.

  Znakom za tetnost za zdravlje obeleavaju se i otrovi koji predstavljaju

  opasnost usled tekog oteenja zdravlja nakon jednog ili ponovljenog

  izlaganja dozama etiri puta manjim od najmanjih doza (koncentracija) iz

  III grupe otrova, kao i otrovi koji izazivaju nadraivanje prilikom udisanja.

 • 25

  C

  KOROZIVNO

  (NAGRIZAJUE)

  Xi

  NADRAUJUE

  E

  EKSPLOZIVNO

  O

  OKSIDATIVNO

  Znakom za nadraujue dejstvo (Xi) obeleavaju se otrovi koji, trenutnim,

  produenim ili ponovljenim dodirom sa koom ili sluzokoom, izazivaju

  upale.

  Simbol je krst Sv. Andreja, crne boje na narandastoj podlozi.

  Pored znaka stavlja se natpis NADRAUJUE.

  Znakom za eksplozivnost (E) obeleavaju se otrovi koji pod uticajem plamena

  ili drugih toplotnih izvora, eksplodiraju, ili kod kojih je opasnost od eksplozije

  usled udarca, pritiska ili trenja vea nego kod dinitrobenzena.

  Simbol je grafiki prikaz bombe koja se rasprskava, crne boje na narandastoj

  podlozi. Pored znaka stavlja se natpis EKSPLOZIVNO.

  Znakom za oksidativnost (O) obeleavaju se otrovi koji, u dodiru sa drugom

  supstancom, daju jaku egzotermnu reakciju (toplotno oslobaajue dejstvo) ili

  nastaju druge promene koje poveavaju stepen opasnosti.

  Simbol je grafiki prikaz plamena iznad prstena, crne boje na narandastoj

  podlozi. Pored znaka stavlja se natpis OKSIDATIVNO.

  Znakom za korozivno nagrizajue dejstvo (C) obeleavaju se otrovi koji, u

  dodiru sa organskim i neorganskim materijama, izazivaju njihova oteenja.

  Simbol je grafiki prikaz dve epruvete iz kojih kaplje tenost na ruku i na

  metal. Simbol je crne boje na narandastoj podlozi. Pored simbola stavlja se

  natpis KOROZIVNO (NAGRIZAJUE).

 • 26

  F

  ZAPALjIVO

  F+

  SAMOZAPALjIVO

  N

  OPASNO PO

  IVOTNU SREDINU

  Znakom za zapaljivost (F) obeleavaju se otrovi koji se pod normalnim

  pritiskom (1013 mbar) i na normalnoj temperaturi (20 C), mogu lake ili

  tee zapaliti, dovesti do poara ili potpomagati gorenje.

  Simbol je grafiki prikaz otvorenog plamena, crne boje na narandastoj

  podlozi. Pored znaka stavlja se natpis ZAPALjIVO.

  Znakom za samozapaljivost (F+) obeleavaju se otrovi koji se pale na

  vazduhu ili u dodiru sa vazduhom ili vodom, bez posredstva drugih

  materija.

  Simbol je grafiki prikaz otvorenog plamena, crne boje na narandastoj

  podlozi. Pored znaka stavlja se natpis SAMOZAPALjIVO.

  Znakom za opasnost za ivotnu sredinu (N) obeleavaju se otrovi ija

  upotreba ili prisustvo predstavlja neposrednu ili zakasnelu opasnost za

  okolinu (voda, vazduh, zemljite) i organizme (biljke, ivotinje,

  mikroorganizme).

  Pored znaka stavlja se natpis OPASNO PO IVOTNU SREDINU.

 • 27

  PRILOG II: OZNAKE UPOZORENJA

  R 1 Eksplozivan u suvom stanju.

  R 2 Udarac, trenje, vatra ili drugi izvori paljenja mogu izazvati eksploziju.

  R 3 Udarac, trenje, vatra ili drugi izvori paljenja mogu veoma lako izazvati eksploziju.

  R 4 Gradi veoma osetljiva eksplozivna jedinjenja sa metalima.

  R 5 Zagrevanje moe prouzrokovati eksploziju.

  R 6 Eksplozivan u dodiru ili bez dodira sa vazduhom.

  R 7 Moe prouzrokovati poar.

  R 8 U dodiru sa zapaljivim materijalom moe prouzrokovati poar.

  R 9 Eksplozivan u smei sa zapaljivim materijalom.

  R 10 Zapaljiv.

  R 11 Lako zapaljiv.

  R 12 Veoma lako zapaljiv.

  R 13 Veoma lako zapaljiv teni gas.

  R 14 Burno reaguje sa vodom.

  R 15 U dodiru sa vodom oslobaa lako zapaljive gasove.

  R 16 Eksplozivan u smei sa oksidirajuim supstancijama.

  R 17 Zapaljiv u dodiru sa vazduhom.

  R 18 Prilikom upotrebe moe nastati eksplozivna ili zapaljiva smea para-vazduh.

  R 19 Mogu nastati eksplozivni peroksidi.

  R 20 tetan ako se udie.

  R 21 tetan u dodiru sa koom.

  R 22 tetan ako se proguta.

  R 23 Otrovan ako se udie.

  R 24 Otrovan u dodiru sa koom.

  R 25 Otrovan ako se proguta.

  R 26 Veoma otrovan ako se udie.

  R 27 Veoma otrovan u dodiru sa koom.

  R 28 Veoma otrovan ako se proguta.

  R 29 U dodiru sa vodom oslobaa otrovan gas.

  R 30 Prilikom upotrebe moe postati lako zapaljiv.

  R 31 U dodiru sa kiselinama oslobaa otrovan gas.

  R 32 U dodiru sa kiselinama oslobaa veoma otrovan gas.

  R 33 Opasnost od kumulativnog efekta.

  R 34 Izaziva opekotine.

  R 35 Izaziva teke opekotine.

  R 36 Nadrauje oi.

  R 37 Nadrauje sistem za disanje.

  R 38 Nadrauje kou.

  R 39 Opasnost od veoma tekih trajnih oteenja.

  R 40 Mogua je opasnost od trajnih oteenja.

  R 41 Opasnost od tekih povreda oiju.

  R 42 Udisanjem moe izazvati preosetljivost.

  R 43 U dodiru sa koom moe izazvati preosetljivost.

  R 44 Opasnost od eksplozije ako se greje u zatvorenom prostoru.

  R 45 Moe izazvati rak.

  R 46 Moe izazvati nasledna genetska oteenja.

  R 47 Moe izazvati oteenja fetusa.

  R 48 Opasnost od tekih oteenja zdravlja prilikom dueg izlaganja.

 • 28

  R 49 Moe izazvati rak ako se udie.

  R 50 Veoma otrovan za vodene organizme.

  R 51 Otrovan za vodene organizme.

  R 52 tetan za vodene organizme.

  R 53 Moe prouzrokovati dugotrajna neeljena dejstva na vodenu sredinu.

  R 54 Otrovan za floru (biljke).

  R 55 Otrovan za faunu (ivotinje).

  R 56 Otrovan za organizme zemljita.

  R 57 Otrovan za pele.

  R 58 Moe prouzrokovati dugotrajna neeljena dejstva za ivotnu sredinu.

  R 59 Opasan za ozonski sloj.

  R 60 Moe smanjiti plodnost.

  R 61 Moe izazvati oteenje ploda.

  R 62 Mogua je opasnost od smanjenja plodnosti.

  R 63 Mogua je opasnost od oteenja ploda

  R 64 Moe delovati tetno na odojad.

  Oznake upozorenja se mogu kombinovati jedino na sledei nain:

  R 14/15 Burno reaguje sa vodom oslobaajui lako zapaljive gasove.

  R 15/29 U dodiru sa vodom oslobaa otrovne lako zapaljive gasove.

  R 20/21 tetan ako se udie i u dodiru sa koom.

  R 20/21/22 tetan ako se udie, u dodiru sa koom i ako se proguta.

  R 20/22 tetan ako se udie i ako se proguta.

  R 21/22 tetan u dodiru sa koom i ako se proguta.

  R 23/24 Otrovan ako se udie i u dodiru sa koom.

  R 23/25 Otrovan ako se udie i proguta.

  R 23/24/25 Otrovan u dodiru sa koom, ako se udie i ako se proguta.

  R 24/25 Otrovan u dodiru sa koom i ako se proguta.

  R 26/27 Veoma otrovan ako se udie i u dodiru sa koom.

  R 26/28 Veoma otrovan ako se udie i ako se proguta.

  R 26/27/28 Veoma otrovan ako se udie, u dodiru sa koom i ako se proguta.

  R 27/28 Veoma otrovan u dodiru sa koom i ako se proguta.

  R 36/37 Nadrauje oi, sistem za disanje.

  R 36/37/38 Nadrauje oi, sistem za disanje i kou.

  R 36/38 Nadrauje oi i kou.

  R 37/38 Nadrauje sistem za disanje i kou.

  R 39/23 Otrovan, opasnost od veoma tekih trajnih oteenja ako se udie.

  R 39/24 Otrovan, opasnost od veoma tekih trajnih oteenja u dodiru sa koom.

  R 39/25 Otrovan, opasnost od veoma tekih oteenja ako se proguta.

  R 39/23/24 Otrovan, opasnost od vrlo tekih trajnih oteenja ako se udie i u dodiru sa

  koom.

  R 39/23/25 Otrovan, opasnost od veoma tekih trajnih oteenja ako se udie i ako se

  proguta.

  R 39/24/25 Otrovan, opasnost od veoma tekih trajnih oteenja u dodiru sa koom i ako se

  proguta.

  R 39/23/24/25 Otrovan, opasnost od veoma tekih trajnih oteenja ako se udie, u dodiru sa

  koom i ako se proguta.

  R 39/26 Veoma otrovan, opasnost od veoma tekih, trajnih oteenja ako se udie.

  R 39/27 Veoma otrovan, opasnost od veoma tekih, trajnih oteenja u dodiru sa koom.

  R 39/28 Veoma otrovan, opasnost od veoma tekih, trajnih oteenja ako se proguta.

  R 39/26/27 Veoma otrovan, opasnost od veoma tekih, trajnih oteenja ako se udie i u

  dodiru sa koom.

 • 29

  R 39/26/28 Veoma otrovan, opasnost od veoma tekih, trajnih oteenja ako se udie i

  proguta.

  R 39/27/28 Veoma otrovan, opasnost od veoma tekih, trajnih oteenja u dodiru sa koom i

  ako se proguta.

  R 39/26/27/28 Veoma otrovan, opasnost od veoma tekih, trajnih oteenja ako se udie, u

  dodiru sa koom i ako se proguta.

  R 40/20 tetan, mogua opasnost od trajnih oteenja ako se udie.

  R 40/21 tetan, mogua opasnost od trajnih oteenja u dodiru sa koom.

  R 40/22 tetan, mogua opasnost od trajnih oteenja ako se proguta.

  R 40/20/21 tetan, mogua opasnost od trajnih oteenja ako se udie i u dodiru sa koom.

  R 40/20/22 tetan, mogua opasnost od trajnih oteenja ako se udie i ako se proguta.

  R 40/21/22 tetan, mogua opasnost od trajnih oteenja u dodiru sa koom i ako se proguta.

  R 40/20/21/22 tetan, mogua opasnost od trajnih oteenja ako se udie, u dodiru sa koom i

  ako se proguta.

  R 42/43 Moe izazvati preosetljivost ako se udie i u dodiru sa koom.

  R 48/20 tetan, opasnost od tekih oteenja zdravlja ako se udie due vreme.

  R 48/21 tetan, opasnost od tekih oteenja zdravlja ako je due vreme u dodiru sa

  koom.

  R 48/22 tetan, opasnost od tekih oteenja zdravlja prilikom dueg izlaganja, ako se

  proguta.

  R 48/20/21 tetan, opasnost od tekih oteenja zdravlja ako se udie due vreme i ako je

  due vreme u dodiru sa koom.

  R 48/20/22 tetan, opasnost od tekih oteenja zdravlja ako se udie due vreme i prilikom

  dueg izlaganja, ako se proguta.

  R 48/21/22 tetan, opasnost od tekih oteenja zdravlja ako je due vreme u dodiru sa

  koom i prilikom dueg izlaganja, ako se proguta.

  R 48/20/21/22 tetan, opasnost od tekih oteenja zdravlja ako se udie due vreme, ako je

  due vreme u dodiru sa koom i prilikom dueg izlaganja, ako se proguta.

  R 48/23 Otrovan, opasnost od tekih oteenja zdravlja ako se udie due vreme.

  R 48/24 Otrovan, opasnost od tekih oteenja zdravlja ako je due vreme u dodiru sa

  koom.

  R 48/25 Otrovan, opasnost od tekih oteenja zdravlja prilikom dueg izlaganja, ako se

  proguta.

  R 48/23/24 Otrovan, opasnost od tekih oteenja zdravlja ako se udie due vreme i ako je

  due vreme u dodiru sa koom.

  R 48/23/25 Otrovan, opasnost od tekih oteenja zdravlja ako se udie due vreme i prilikom

  dueg izlaganja, ako se proguta.

  R 48/24/25 Otrovan, opasnost od tekih oteenja zdravlja ako je due vreme u dodiru sa

  koom i prilikom dueg izlaganja, ako se proguta.

  R 48/23/24/25 Otrovan, opasnost od tekih oteenja zdravlja ako se udie due vreme, ako je

  due vreme u dodiru sa koom i prilikom dueg izlaganja, ako se proguta.

  R 50/53 Veoma otrovan za vodene organizme, moe prouzrokovati dugotrajna neeljena

  dejstva na vodenu sredinu.

  R 51/53 Otrovan za vodene organizme, moe prouzrokovati dugotrajna neeljena dejstva

  na vodenu sredinu.

  R 52/53 tetan za vodene organizme, moe prouzrokovati dugotrajna neeljena dejstva na

  vodenu sredinu.

 • 30

  PRILOG III: OZNAKE OBAVETENJA

  S 1 uvati pod kljuem.

  S 2 uvati van domaaja dece.

  S 3 uvati na hladnom mestu.

  S 4 uvati izvan mesta stanovanja.

  S 5 uvati sadraj u ... (odgovarajuu tenost odreuje proizvoa).

  S 6 uvati u atmosferi ... (inertni gas, odreuje proizvoa).

  S 7 uvati u dobro zatvorenim posudama.

  S 8 uvati posude na suvom.

  S 9 uvati posude na mestu sa dobrom ventilacijom.

  S 10 uvati sadraj vlaan.

  S 11 Spreiti dodir sa vazduhom.

  S 12 Ne sme biti hermetiki zatvoren.

  S 13 uvati odvojeno od hrane, pia i stone hrane.

  S 14 uvati odvojeno od ... (inkompatibilan materijal navodi proizvoa).

  S 15 uvati od toplote.

  S 16 uvati odvojeno od izvora paljenja.

  S 17 uvati odvojeno od zapaljivog materijala.

  S 18 Paljivo rukovati i paljivo otvarati posude.

  S 19 Ne uvati posudu hermetiki zatvorenu.

  S 20 Pri rukovanju ne jesti i ne piti.

  S 21 Pri rukovanju ne puiti.

  S 22 Ne udisati prainu.

  S 23 Ne udisati gas/dim/paru/aerosol (odgovarajuu re(i) odreuje proizvoa).

  S 24 Spreiti dodir sa koom.

  S 25 Spreiti dodir sa oima.

  S 26 U sluaju da doe u dodir sa oima isprati odmah sa puno vode i zatraiti savet lekara.

  S 27 Odmah skinuti svu zagaenu odeu.

  S 28 Posle dodira sa koom, odmah isprati sa dovoljno ... (sredstvo treba da odredi proizvoa).

  S 29 Ne izlivati u kanalizaciju.

  S 30 Ni u kom sluaju ne dodavati proizvodu vodu.

  S 31 uvati odvojeno od eksplozivnog materijala.

  S 32 Oprezno rukovati sa posudom.

  S 33 Preduzeti mere protiv pojave statikog elektriciteta.

  S 34 Izbegavati udarac i trenje.

  S 35 Supstancije i posude moraju biti uklonjene na bezbedan nain.

  S 36 Nositi odgovarajuu zatitnu odeu.

  S 37 Nositi zatitne rukavice.

  S 38 U sluaju nedovoljne ventilacije, nositi odgovarajui pribor za disanje.

  S 39 Nositi zatitna sredstva za oi/lice.

  S 40 Oistiti pod i sve druge predmete zagaene sa ovom supstancijom pomou ... (sredstvo za

  ienje odreuje proizvoa).

  S 41 U sluaju poara i/ili eksplozije ne udisati dim.

  S 42 Za vreme fimigacije ili prskanja nositi odgovarajui pribor za disanje (odreuje proizvoa).

  S 43 U sluaju poara upotrebiti ... (navesti tano tip aparata za gaenje poara. Ako upotreba

  vode poveava opasnost, dodati: ne sme se upotrebiti voda).

  S 44 U sluaju munine potraiti savet lekara (ako je mogue, pokazati etiketu).

  S 45 U sluaju nezgode ili u sluaju munine odmah potraiti savet lekara (ako je mogue,

  pokazati etiketu).

 • 31

  S 46 Ako se proguta, odmah potraiti savet lekara i pokazati etiketu ili posudu.

  S 47 uvati na temperaturi koja ne prelazi ... C (odreuje proizvoa).

  S 48 uvati ovlaeno ... (odgovarajui materijal odreuje proizvoa).

  S 49 uvati samo u originalnim posudama.

  S 50 Ne meati sa ... (odreuje proizvoa).

  S 51 Upotrebiti samo u dobro provetrenim prostorijama.

  S 52 Ne upotrebljavati u zatvorenom prostoru na velikim povrinama.

  S 53 Izbei izlaganje, potrebne posebne instrukcije pre korienja.

  S 54 Posebna saglasnost pre isputanja otpadnih voda u postrojenju za obradu otpadnih voda.

  S 55 Posebno obraditi pre isputanja u kanalizaciju ili vodenu sredinu.

  S 56 Odlaganje ove supstancije i njene ambalae na posebnim mestima predvienim za

  neiskoriene otrove i ambalau.

  S 57 Koristiti odgovarajuu posudu da se izbegne zagaenje okoline.

  S 58 Odloiti kao neiskorieni otrovi i ambalaa.

  S 59 Obratiti se proizvoau/dobavljau za informacije o obnovi/reciklai.

  S 60 Ova supstanca i njena ambalaa moraju biti odlagane kao neiskorieni otrovi i ambalaa.

  S 61 Spreiti oslobaanje u okolnu sredinu. Rukovati na osnovu posebnog uputstva/Uputstvo o

  bezbednom rukovanju (Safety data sheets).

  S 62 Ako se proguta ne izazivati povraanje, odmah potraiti pomo lekara i pokazati ovu

  ambalau ili etiketu.

  Oznake obavetenja se mogu kombinovati na sledei nain:

  S 1/2 uvati pod kljuem, van domaaja dece.

  S 3/7 uvati u dobro zatvorenim posudama na hladnom mestu.

  S 3/9/14 uvati na hladnom mestu sa dobrom ventilacijom odvojeno od ... (inkompatibilne

  supstancije, navodi proizvoa).

  S 3/9/14/49 uvati samo u originalnim posudama na hladnom mestu sa dobrom ventilacijom

  odvojeno od ... (inkompatibilne supstancije, navodi proizvoa).

  S 3/9/49 uvati samo u originalnim posudama na hladnom mestu sa dobrom ventilacijom.

  S 3/14 uvati na hladnom mestu odvojeno od... (inkompatibilne supstancije, navodi

  proizvoa).

  S 7/8 uvati u dobro zatvorenim posudama na suvom.

  S 7/9 uvati u dobro zatvorenim posudama na mestu sa dobrom ventilacijom.

  S 7/47 uvati u dobro zatvorenim posudama na temperaturi koja ne prelazi ... C (odreuje

  proizvoa).

  S 20/21 Pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne puiti.

  S 24/25 Spreiti dodir sa koom i oima.

  S 29/56 Ne izlivati u kanalizaciju, odlagati ovaj materijal i ambalau na posebnim mestima

  predvienim za neiskoriene otrove i ambalau.

  S 36/37 Nositi odgovarajuu zatitnu odeu i zatitne rukavice.

  S 36/37/39 Nositi odgovarajuu zatitnu odeu, rukavice i zatitna sredstva za oi/lice.

  S 36/39 Nositi odgovarajuu zatitnu odeu i zatitna sredstva za oi/lice.

  S 37/39 Nositi odgovarajue rukavice i zatitna sredstva za oi/lice.

  S 47/49 uvati samo u originalnim posudama na temperaturama koje ne prelaze ...C

  (odreuje proizvoa).