Unders£¸gelse af £¦ndringer i den kom- munale og ... forbehold for hver af de tre unders£¸gelsesmetoder,

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Unders£¸gelse af £¦ndringer i den kom- munale og ... forbehold for hver af...

 • Forfatter: nif Sidst gemt: 09-12-2003 15:57 Sidst udskrevet: 09-12-2003 15:58 L:\2503 - Kommunal indsats overfor svage grupper II\Afrapportering\Socialt udsatte grupper 2003-2004 - Endelig version.doc Revision: 10 Antal sider: 38

  Undersøgelse af ændringer i den kom- munale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for

  2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet

  Oxford Research – 9. december 2003

 • Indholdsfortegnelse

  Sammenfatning...........................................................................................................3 Indledning ...................................................................................................................7 Den overordnede metode .........................................................................................7

  Kapitel 1. Budgetanalysen .......................................................................... 11 1.1. Den overordnede vurdering ..........................................................................11 1.2. Analysens fokus og forbehold.......................................................................14 1.3. Udviklingen på de forskellige konti ..............................................................16

  Kapitel 2. Behandlingspladser....................................................................23 2.1. Analysens fokus og forbehold.......................................................................23 2.2. Antallet af behandlingspladser ......................................................................24

  Kapitel 3. Overordnet kvalitativ vurdering .................................................29 3.1. Resume .............................................................................................................29 3.2. Vurderingen af indsatsen ...............................................................................30

  Bilag A – udgiftsfordelingen for de enkelte kommuner og amtskommuner...38 Bilag B - Behandlingspladser i de enkelte kommuner og amtskommuner

  2

 • Sammenfatning

  Budgetanalysen af udvalgte konti viser, at der i kommunerne og amtskommunerne generelt er tale om en stigning i indsatsen over for socialt udsatte grupper fra 2003 til 2004. Målt på de udvalgte konti sker der samlet set en stigning i udgifterne på 9% (6% i faste 2003-priser). Dette dækker dog over store forskelle, både mellem (amts)kommunerne og mellem de enkelte konti. Det skal samtidig understeges, at det for en række af kommunerne og amtskommuner gælder, at der blot er tale om en fremskrivning at udgifterne fra 2003.

  Antallet af kommuner og amtskommuner, hvor der sker stigninger i antallet af be- handlingspladser til socialt udsatte grupper, er større end antallet af kommuner og amtskommuner, som skærer ned på antallet af behandlingspladser. Kommunernes og amtskommunernes overordnede vurdering af den forventede indsats over for socialt udsatte grupper viser, at der ikke er nogen kommuner eller amtskommuner, som forventer nedskæringer i indsatsen.

  I tabellen ses udviklingen i de undersøgte konti. På de såkaldte kernekonti, som rela- terer sig direkte til socialt udsatte grupper, sker der en stigning på 13% i løbende pri- ser (10% i 2003-priser).

  Samlet udgiftsstigninger/-fald mellem 2003-2004 i pct. på de udvalgte konti Konti Indhold Korrigerede data Kernekonti 5.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer (Relateret til udsatte

  grupper) 12% (8%)

  5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Relateret til udsatte grupper)

  5% (2%)

  5.45 Behandling af stofmisbrugere (Relateret til udsatte grupper) 15% (12%) 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 19% (15%) 5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende -15% (-17%)

  Total 13% (10%)

  Tilgrænsende konti 5.39 Aktivitets- og samværstilbud (ikke relateret til specielt udsatte grupper.

  Både udsatte og handicappede) 8% (5%)

  5.51 Amtskommunale tilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede m.v. 6% (3%) 5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov 4% (0%) 5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (til sindslidende+handicappet) 0% (-3%)

  Total 3% (1%)

  5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde (ikke relateret specielt til udsatte grupper) -1% (-4%)

  Samlet Total: 9% (6%) Kilde: Oxford Research 2003 Resultaterne er baseret på de konti, som ikke er markeret med gråt i tabel 1.3. Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser.

  Tabellen på næste side viser resultaterne af de tre analyser, undersøgelsen dækker over. Tabellen er et udtryk for en meget overordnet vurdering af indsatsen.

  For budgetanalysen vises to kolonner; en med titlen ”Ukorrigerede” og en med titlen ”Korrigerede”. Forskellen på de to kolonner er, at i kolonnen med de ubehandlede tal er alle undersøgte konti (10 stk.) for den enkelte kommune og amtskommune medregnet. Problemet er imidlertid, at budgettallene, i visse tilfælde, er misvisende, idet store stigninger eller fald kan være udtryk for budgetmæssige forhold, som intet

  3

 • har at gøre med indsatsen over for socialt udsatte grupper. I kolonnen med de be- handlede tal er der tage højde for denne problematik, idet enkelte konti er udeladt.

  Budgetanalysen afdækker udviklingen af 10 forskellige konti for 23 kommuner og amtskommuner. Derved består analysen af 230 poster. Af de 230 poster benyttes 34 ikke af kommunerne og amtskommunerne, og 22 er udeladt grundet de netop be- skrevne budgetmæssige forehold. Beregninger fortaget på baggrund af de behandlede data består således af 174 poster.

  Den overordnet vurdering af indsatsen over for socialt udsatte grupper. Budgetundersøgelsen Udviklingen i

  antallet af be- handlingspladser

  Den kvalitative vurdering

  Ukorrigerede Korrigerede Frederiksborg Amt 4% (1%) 4% (1%) ⇔ ⇑ Fyns Amt 3% (0%) 3% (0%) ⇑ ⇔ Københavns Amt 3% (0%) 3% (0%) ⇑ ⇑ Nordjyllands Amt -30% (-32%) 18% (14%) ⇓ ⇑ Ribe Amt -2% (-5%) -1% (-4%) ⇓ ⇑ Ringkøbings Amt 10% (6%) 10% (6%) ⇔ ⇑ Roskilde Amt 19% (15%) -3% (-6%) ⇑ ⇑ Storstrøms Amt 50% (46%) 50% (46%) ⇔ ⇑ Sønderjyllands Amt 7% (4%) 7% (4%) ⇑ ⇑ Vejle Amt 14% (10%) 14% (11%) ⇔ ⇑ Vestsjællands Amt 52% (47%) - ⇑ ⇑ Viborg Amt 3% (0%) 10% (7%) ⇓ ⇔ Århus Amt 19% (15%) 19% (15%) ⇔ ⇑ Esbjerg Kommune 13% (10%) 10% (7%) ⇑ ⇑ Helsingør Kommune 7% (4%) 7% (4%) ⇑ ⇔ Horsens Kommune 25% (22%) 25% (22%) ⇔ Kolding Kommune 1% (-2%) 1% (-2%) ⇔ Randers Kommune 8% (5%) 8% (5%) ⇓ ⇑ Århus Kommune -1% (-4%) 3% (0%) ⇔ ⇑ Aalborg Kommune 8% (5%) 8% (5%) ⇔ ⇔ Københavns Kommune 13% (10%) 12% (9%) ⇑ ⇑ Frederiksberg Kommune 7% (4%) 7% (4%) ⇑ ⇑ Bornholms Regionskommune -1% (-4%) -1% (-4%) (⇑) Total 7% (4%) 9% (6%) ⇑ ⇑ Kilde: Oxford Research 2003 Der er forhold omkring enkelte konti, som gør, at procenttallet i kolonnen ”Ukorrigerede” ikke er udtryk for ændring i indsatsen. Oftest skyldes det budgetmæssige omlægninger. I den ubehandlede total er alle konti medregnet, mens nogle er udeladt i totalen med titlen ”korrigerede”. Årsagen til at nogle konti er udeladt kan ses i bilag A. Beregningerne i den ukorrigerede kolonne er godkendt af kommunerne og amtskommu- nerne, mens tallene i den behandlede kolonne er fremkommet gennem Oxford Research beregninger. Udviklingen i antallet af behandlingspladser måles på 10 forskellige områder. De fleste kommuner og amtskommuner har ikke pladser på alle områderne. Er der tale om en stigning på blot én plads, vil det være illustreret med en opadrettet pil. De har ikke været muligt at opgøre antallet af behandlingspladser i Horsens og Kolding Kommune, med henvisning til at det er en amtskom- munal opgave. Den kvalitative undersøgelse består af udviklingen pr. fem områder. I denne tabel er der markeret en stigning, hvis der som minimum sker stigninger på to områder. Hvis indsatsen på ét område fader, neutraliserer det en stigning på et andet. Størrelsen af ændringen i indsatsen er ikke beskrevet. Det har ikke været muligt at lave en kvalitativ vurdering af den samlede indsats i Bornholms Regionskommune. Beskrivelsen er kun for hjemløse og psykisk syge. Parentesen i totalen angiver procentændringen i faste 2003-priser.

  4

 • Budgetanalysens fokus er på udviklingen i de enkelte konti og ikke på udviklingen i de enkelte kommuner og amtskommuner. Indsatsen over for socialt udsatte kan også være placeret på andre konti end de udvalgte, og derfor er resultaterne ikke udtryk for de samlede ændringer, der sker i den enkelte kommunes eller amtskommunes samlede indsats over for socialt udsatte grupper, ligesom behovet for og tilrettelæg- gelsen af indsatsen ikke er omfattet.

  Behandlingspladsanalysen viser, at der overordnet set, sker en fastholdelse eller en stigning i antallet af behandlingspladser til socialt udsatte grupper.

  Ses der på den samlede kvalitative vurdering af indsatsen over for socialt udsatte grupper, sker der så godt som ingen steder et decideret fald i indsatsen. De steder, hvor niveauet for 2004 ikke er det samme som for 2003, sker der stigninger. En del af stigningerne kan forklares som følge af en forbedret effektivitet i behandlingen såvel som i forvaltningerne, men stigningen skyldes også, at der bliver tilført flere midler til området.

  5