of 27 /27
Edukasyon sa Pagpapakatao Unang Markahan – Modyul 15: Pananagutang Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya 8

Unang Markahan Modyul 15: Pananagutang Panlipunan at

  • Author
    others

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Unang Markahan Modyul 15: Pananagutang Panlipunan at

Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikawalong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 15: Pananagutang Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya Unang Edisyon, 2020
Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anumang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.
Ang mga akda (kwento, seleksyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anumang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.
Walang anumang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anumang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Leonor Magtolis Briones Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio
Inilimbag sa Pilipinas ng:
Department of Education - Caraga Region Office Address: Teacher Development Center
J.P. Rosales Avenue Butuan City, Philippines 8600
Telefax No.: (085) 342-5969
Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul
Manunulat: Judith E. Ecoben, Jezzine F. Salar, Rashiel Joy F. Lepaopao, Megie M. Lillo, John Rey C. Clarion
Editor: Emelinda L. Raza, Mark Lorenz C. Luib Tagasuri: Elizabeth M. Ysulan, Megenila C. Guillen, Imelda A. Grumo,
Michael C. Paso, Mark Lorenz C. Luib Tagaguhit: Alim V. Eviota, Mark Lorenz C. Luib, Merlinda W. Malimit, Jay S. Mateo, Adonis P. Umipig, Jubell C. Cababat, Gilbert H. Japay Tagalapat: Nerissa G. Ga, Mark Lorenz C. Luib Tagapamahala: Francis Cesar B. Bringas
Isidro M. Biol Jr. Maripaz F. Magno
Josephine Chonie M. Obseares Lope C. Papeleras Michael C. Paso Juan Jr. L. Espina
8
Malugod na pagtanggap sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao 8 ng
Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul 15 para sa Aralin 1 – Pananagutang
Panlipunan at Pampulitikal ng Pamilya!
Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga
edukador mula sa pampubliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang
gurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang
itinakda ng Kurikulum ng K to 12 habang kanilang pinagtatagumpayan ang
pansarili, panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral.
Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral sa
mapatnubay at malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan,
bilis at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang
mga kasanayang pang-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mga
pangangailangan at kalagayan.
Bilang karagdagan sa materyal ng pangunahing teksto, makikita ninyo ang
kahong ito sa pinakakatawan ng modyul:
Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang
mag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan
at itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang
sariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at
gabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa
modyul.
Ito'y naglalaman ng mga paalala, panulong
o estratehiyang magagamit sa paggabay sa
mag-aaral.
iii
Malugod na pagtanggap sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao 8 ng
Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul 15 para sa Aralin 1 - Pananagutang
Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya!
Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin.
Sa pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at
magsakatuparan ng mga gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo
na ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga
kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay
nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay.
Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin
nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan.
Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.
Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan.
Alamin
dapat mong matutuhan sa modyul.
Subukin
ano na ang kaalaman mo sa aralin ng
modyul. Kung nakuha mo ang lahat ng
tamang sagot (100%), maaari mong laktawan
ang bahaging ito ng modyul.
Balikan
upang matulungan kang maiugnay ang
kasalukuyang aralin sa naunang leksyon.
Tuklasin
suliranin, gawain o isang sitwasyon.
Suriin
pagtalakay sa aralin. Layunin nitong
matulungan kang maunawaan ang bagong
konsepto at mga kasanayan.
malayang pagsasanay upang mapagtibay ang
iyong pang-unawa at mga kasanayan sa
paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot
mo sa pagsasanay gamit ang susi sa
pagwawasto sa huling bahagi ng modyul.
iv
Isaisip
talata upang maproseso kung anong
natutuhan mo mula sa aralin.
Isagawa
sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman
o kasanayan sa tunay na sitwasyon o
realidad ng buhay.
masukat ang antas ng pagkatuto sa
pagkamit ng natutuhang kompetensi.
panibagong gawain upang pagyamanin ang
iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang
aralin.
ng mga gawain sa modyul.
Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang:
Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:
1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang
marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel
sa pagsagot sa mga pagsasanay.
2. Huwag kalimutang sagutan ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing
napapaloob sa modyul.
3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.
4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at
sa pagwawasto ng mga kasagutan.
5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.
6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang
sagutan lahat ng pagsasanay.
Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutan ang mga gawain sa modyul na
ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari
ka ring humingi ng tulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda mong kapatid o
sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim
sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.
Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng
makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa
kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!
Sanggunian Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa
paglikha o paglinang ng modyul na ito.
1
Alamin
Ang pagiging mabuting mamamayan ay nagsisimula sa loob ng pamilya
sapagkat ito ang lunduyan ng mga pagpapahalagang pang-sosyal at pampolitikal na
sangkap upang magkaroon ng isang mapagkalinga at mapanagutang lipunan.
Maaari itong magsimula sa isang simpleng tungkulin, halimbawa, pagiging masipag
at masunurin sa mga magulang, pagtulong sa mga gawaing-bahay at pag-aaral nang
mabuti para makaahon sa estado ng buhay. Bukod dito, maaari rin tayong maging
aktibo sa ating komunidad sa pamamagitan ng pagsasaliksik tungkol sa mga isyung
pulitikal para maging maalam tayong indibidwal. Gayunpaman, kung ang mga
simpleng tungkulin ay buong puso nating nagagampanan, hindi maikakaila na tayo
ay magiging isang mabuti at kapaki-pakinabang na mamamayan.
Sa modyul na ito ay malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:
a. Nahihinuha na may pananagutan ang pamilya sa pagbuo ng mapagmahal
na pamayanan sa pamamagitan ng pagtulong sa kapitbahay o pamayanan
(papel na panlipunan) at pagbabantay sa mga batas at institusyong
panlipunan (papel na pampolitikal).
Maraming Pagpipilian
Basahing mabuti ang bawat tanong o sitwasyon at piliin ang tamang sagot.
Titik lamang ang isulat sa sagutang papel.
1. Ano ang pangunahing kontribusyon ng pamilya sa lipunan?
A. pananampalataya
D. isipin ang pansariling kapakanan
2. Bakit kailangan ng pamilya ang makipag-ugnayan sa ibang pamilya at sa iba
pang sektor ng lipunan?
B. upang hihingi ng tulong
C. upang umunlad ang buhay
D. upang mapadali ang buhay
3. Paano maipakikita ng pamilya ang pagiging bukas palad? Sa pamamagitan ng:
A. pagtulong na may kapalit
B. pagtulong upang papurihan
C. pagtupad sa mga tungkulin at gawaing panlipunan
D. pagpapatuloy sa kanilang mga tahanan para sa mga naaapektuhan ng
pagbaha at mga sakuna
A. upang matanggap sa lipunang kinabibilangan
B. dahil ito ay maipagmamalaking katangian bilang Pilipino
C. upang kilalanin, papurihan at maging maimpluwensiyang tao sa lipunan
D. dahil ito ay paraan upang maisabuhay ang mga pagpapahalaga at birtud
na itinuturo at natututuhan sa loob ng tahanan
5. Alin sa sumusunod na gawain ng pamilya ang higit na makatutulong sa pagbuo
ng mapagmahal na pamayanan?
B. kusang pagbibigay ng pagkain sa batang umiiyak
C. pagboboluntaryong tumulong sa nasalanta ng bagyo
D. aktibong pamumuno sa isang asosasyong pangkabataan
3
6. Alin sa sumusunod na gampaning pampolitikal ng pamilya ang higit na
makatutulong sa pagbuo ng mapagmahal na pamayanan?
A. pagsunod sa batas trapiko
B. pagtawid sa tamang tawiran
C. pagsakay sa tamang sakayan
D. pagsunod sa mga ordinansa at batas
7. Kung ang bawat pamilya ng isang lipunan ay walang pagkakaisa, ano ang
magiging epekto nito sa pamayanan?
A. mabagal ang pag-unlad
D. makabubuo ng matiwasay na pagsasama
8. Si Mac ay hindi nakatamasa ng pag-aaruga at pagdidisiplina ng magulang dahil
bata pa lang ito ay iniwan na at pagnanakaw ang naging paraan nito upang
mabuhay. Ano ang magiging implikasyon ng sitwasyong ito sa lipunan?
A. Si Mac ay may malaking kontribusyon sa pagpapaunlad ng bansa.
B. Ang sitwasyong kinalalagyan ni Mac ay nagtulak na gumawa ng
masama.
C. Nakatutulong ang magulang ni Mac sa pagbuo ng mapagmahal na
pamayanan.
D. Ang pagtakas sa responsibilidad ng magulang ay maaaring magdulot ng
suliraning panlipunan.
9. Sinabi ni Jazz sa kaibigang si Gie na ipinagbili niya ang kanyang boto sa halagang
dalawang daang piso kaya napagsabihan niya ito na huwag ipagpalit sa anumang
halaga ang dignidad bilang tao. Anong pananagutan ang ipinamalas ni Gie sa
sitwasyon?
D. gampaning panlipunan at pampolitikal
10. Alin sa mga sumusunod na gawain ang makapagpapabuti sa sarili at sa lipunan?
A. Hindi nakikiisa si Adeth sa mga boluntaryong gawain.
B. Iniisip lamang ni Arman ang pansariling kapakanan.
C. Nakikiisa sa mga proyektong inilunsad pamahalaan ang pamilyang
Herald.
D. Nagbibingi-bingihan lamang si Perto at nagpanggap na walang alam sa
isyung pinag-uusapam.
4
11. Alin sa sumusunod na parirala ang tama tungkol sa pagbuo ng mapagmahal na
pamayanan?
B. matapat na kapitbahay
C. pagsasakripisyo sa sarili
D. lubos na mananampalataya
12. Nag-post si Kimmie sa social media ng kanyang larawan at makaraan ang isang
minuto ay bumuhos na ang samu’t saring pambubulas. Kasama na rito ang
kanyang kaibigang si Rie. Pinagsabihan ito at pinabura ng kanyang ate ang
komento. Anong papel pampolitikal ang nilabag ni Rie?
A. karapatang magpakasal
B. katarungang panlipunan
C. karapatang pangkalikasan
D. karapatang maipahayag ang paniniwala at sarili
13. Napansin ng guro ni Mayo na tanging siya lang ang nakasunod sa tamang paraan
ng pagtatapon ng basura. Kaya, tinanong siya nito kung bakit nagawa niya ito
nang tama. “Tinuro kasi ito sa amin ni Nanang at Tatang” sagot ni Mayo. Ano ang
mahihinuha sa sagot ni Mayo?
A. Ang batang mabait ay magaling sumagot.
B. Ang kaniyang magulang ay mga basurero.
C. Sa pamilya nahuhubog ang mga pagpapahalagang dapat matutuhan ng
isang bata.
D. Ang magulang na nagtuturo nang tama sa anak ay magkakaroon ng
mabubuting anak.
14. Bakit kailangang bantayan ang mga karapatan at tungkulin ng pamilya?
A. dahil ligtas ang may alam
B. dahil baka agawin ito ng iba
C. dahil hindi ligtas ang komunidad
D. dahil maraming banta sa integridad ng pamilya sa makabagong panahon
15. Alin sa mga sitwasyong ito ang nagpapamalas ng isang pamilyang makabubuo
ng mapagmahal na lipunan?
B. pambubuska sa mga pulubi sa halip na tumulong
C. pagbubulag-bulagan sa nakitang babaeng hinablutan ng bag
D. pagiging aktibo sa asosasyong naglalayon ng pangangalaga sa kalikasan
5
Aralin
na hinubog sa mabuting gawi”
-Anonymous
Balikan
Ngayon, may inihanda akong gawain hinggil sa nakaraang modyul bilang
tanda na may lubos kang pagkatuto sa nakaraang aralin. Alam kong kayang-kaya
mo ito kaibigan! Ngayon pa lang binabati na kita.
Gawain 1: Isip ko, Palalawakin ko!
Panuto: Gamit ang Graphic Organizer sa ibaba, itala ang mga tungkulin ng isang
mamamayan sa kanyang lipunan. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
Papel na Panlipunan Papel na Pampolitikal
6
Kung matagumpay na naisagawa ng bata ang gawaing nasa
Balikan ay hayaan siyang magpatuloy sa kasunod na gawain.
Kung hindi naman, pabalikan ang sinundang modyul.
7
Tuklasin
Panuto: Ibigay ang bungang aanihin kung ang itinanim ay pagmamalasakit,
pagbabayanihan, pagkamasunurin, at pagtaguyod sa karapatang pantao.
3. Pagiging Masunurin
8
Suriin
Sa bahaging Tuklasin ay natataya mo ang sariling kaalaman tungkol sa
maaaring ibubunga ng pagkakaroon o pagpapalaganap ng pagmamalasakit,
pagbabayanihan, pagiging masunurin, at pagtataguyod sa karapatang pantao. Kung
susuriin natin nang mabuti ang lahat ng ito ay iilan lamang sa mga salik o paraan
sa pagbuo ng isang mapagmahal na pamayanan.
Ang pagmamahal ay nagsisimula sa tahanan at napapalaganap sa
pamayanan. Tulad na lamang ng pagtuturo at pagpapakita ng mga magulang na
maging bukas-palad ang isang bata sa kanyang mga kapatid ay maghihikayat sa
kanya na maging matulungin sa mga taong nangangailangan sa kanyang
pamayanan. Ito ay palatandaan ng isang pamilya na may pananagutan sa kapuwa
na tinitiyak ang kapakanan ng bawat miyembro ng pamayanan. Sa simpleng
gawaing ito, nalilinang ang pagiging mapagmalasakit at kabayanihan ng isang bata.
Kapag maayos ang paglinang ng pagpapahalagang ito, maipapamalas din ng bata
ang pagmamalasakit hindi lamang sa kanyang kapuwa-tao kung hindi maging sa
kanyang kapaligirang tinitirhan. Ito ay papel na panlipunan ng pamilya.
Bunga nito, nakabubuo siya ng mga hakbang upang maisabuhay ang
pagpapahalagang ito. Maaari siyang manguna sa mga gawain o magsulong ng mga
batas hinggil sa kaayusan, karapatang pantao at pangangalaga sa kapaligiran. Ang
kanyang pakilalahok sa isyung politikal ay nagpapahiwatig na maayos ang
pagkahubog sa kanyang pagkatao ng kanyang pamilya.
Ngunit minsan ay nakalilimutan natin ang kanya-kanyang responsibilidad
kung kaya tayo ay napapariwara at nalilihis sa tamang daan. Gayunpaman, nariyan
ang batas ng lipunan na siyang gumagabay sa bawat kilos at gawi ng tao.
Kinakailangang palaganapin din natin ang kamalayan ng bawat isa tungkol sa papel
pampolitikal at panlipunan. Dapat pag-ibayuhin ng pamilya ang pangangalaga at
pagpatitibay sa gampaning pampolitikal at panlipunan upang mapaunlad at maging
aktibong mamamayan. Halimbawa, sa panahon ng pandemic, isa sa mga protocols
ng DOH ay ipagbigay-alam sa kinauukulan ang mga taong may travel history sa mga
lugar na may COVID 19 ay nagawa pang magsinungaling. Bilang mamamayan, dapat
maging mulat tayo sa sinumang nakalabag sa batas na ito.
Dagdag pa rito, sa oras ng sakuna ang anak na rescuer ay hindi lamang
nakatuon sa pagligtas ng sariling pamilya kung hindi isinasaalang-alang din ang
kaligtasan ng iba. Nagpapahiwatig lang ito na dapat mangibabaw rin ang
pagmamahal sa kapuwa dahil ito ay pagtugon sa tawag ng tungkulin sa lipunan.
Gagawin natin ito upang mapangalagaan at manatiling ligtas ang pamayanan sa
anumang banta ng virus.
Nangangahulugan lamang ito na malaki ang papel ng pamilya sa pagbuo ng
isang mapagmahal na lipunan. Nakaatang sa mga balikat ng bawat miyembro nito
9
ang pananagutan upang matiyak na maging maayos at handa ang ating lipunan
laban sa maraming banta ng makabagong panahon.
Pakaingatan natin ang ating pamilya sapagkat kapag ito ay nasira, maglalaho
rin ang kahulugan ng moralidad ng ating lipunan. Maging mapanagutan hindi
lamang sa ating pamilya kung hindi maging sa kapuwa upang makabuo tayo ng
isang malago, mapagmahal at maunlad na bayan.
Pagyamanin
Gawain 3: Hinuha, Ugnayan!
Panuto: Unawain nang mabuti ang mga nakalahad na pananagutan ng pamilya na
nasa Hanay A at iugnay ito sa pahayag na nasa Hanay B kung sa tingin mo
na ito ang maging kalalabasan kapag matagumpay na maisagawa ang mga
nabanggit na pananagutan. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
Hanay A
Hanay B
ng pagmamahal.
sa anumang programang
anak na maging mapagbigay sa isa’t
isa.
nakatatanda, awtoridad ng lipunan
para masolusyunan ang isang
nangangailangan at tumulong na
walang hinihintay na kapalit.
anak at pagbigay ng tamang
paggabay.
ng suhestiyon sa isang pagpupulong
sa kanilang komunidad tungkol sa
pagsugpo ng ipinagbabawal na
maayos at masaganang kapaligiran
at may takot na gumawa ng ikasisira
ng kanyang kapwa o lipunang
ginagalawan.
10
Sagutin:
1. Paano nakatutulong sa lipunan ang pagganap sa mga pananagutang panlipunan at pampolitikal ng isang pamilya?
RUBRIKS SA PAGSAGOT NG TANONG
Pamantayan Napakahusay
Nangangailangan ng Pag-unlad
halimbawa sa pagpapaliwanag.
gaanong naipapaliwanag
malayo sa konseptong
Gawain 4: Dugtungan Mo!
Basahin ang mga sumusunod na pahayag at dugtungan ng naaayon na
kaisipan. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
1. Nararapat na manguna ang pamilya sa pagtiyak ng mga batas at mga
institusyong panlipunan upang _______________________________________________.
2. Nagagampanan ng pamilya ang kaniyang tungkulin na panatilihin ang
matiwasay na lipunan sa pamamagitan ng ____________________________________.
3. Ang magandang ugnayan sa pagitan ng mga kasapi ng pamilya ay dapat na
pangibabawan ng _____________________________________________________________.
RUBRIKS SA DUGTUNGAN NG IDEYA
Pamantayan Napakahusay (10 puntos)
at nasagutan nang tama.
at nasagutan nang tama.
Mayroong isang parirala na
nadugtungan at nasagutan nang
Gawain 5: Pag-analisa sa Larawan!
Magbigay ng hinuha kung ano ang maibubunga ng kilos na ipinakita sa
larawan. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
RUBRIKS SA PAG-ANALISA NG LARAWAN
Pamantayan Napakahusay (10 puntos)
ng kilos na ipinakita sa dalawang larawan.
Hindi gaanong angkop ang hinuhang
inilalahad ukol sa magiging
dalawang larawan.
ipinapakita ng larawan.
Kayusan sa Paglalahad.
Gawain 6: Suri-Larawan!
Batay sa larawan magbigay ng hinuha kung ano ang pananagutan ng pamilya
sa lipunan at pulitikal. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
RUBRIKS SA PAGSUSURI NG LARAWAN
Pamantayan Napakahusay (10 puntos)
pampulitikal ng pamilya.
nailalahad sa dalawang larawan
pampolitikal ng pamilya.
May hinuhang nailalahad sa mga larawan bagaman hindi angkop sa sa
pananagutang panlipunan at
pampolitikal ng pamilya.
Kayusan sa Paglalahad.
Gawain 7: Kahalagahan, Naunawaan Ko!
Sumulat ng isang tekstong naglalahad sa iyong pag-unawa sa kahalagahan ng
pagganap ng pamilya sa kani-kanilang pananagutan sa ating lipunan. Gawing gabay
ang pamantayan sa pagmamarka. Isulat ang teksto sa sagutang papel.
RUBRIKS SA PAGSULAT NG TEKSTONG NAGLALAHAD
Krayterya Higit na inaasahan (10 puntos)
Nakamit ang inaasahan (8 puntos)
Bahagyang nakamit ang inaasahan (3 puntos)
Hindi nakamit ang inaasahan (2 puntos)
Nilalaman Komprehensibo ang nilalaman
impormasyon
Kumpleto ang nilalaman ng teksto. Wasto ang lahat ng impormasyon
May ilang kakulangan sa nilalaman
ng teksto. May ilang maling impormasyon
Maraming kakulangan sa nilalaman
paglalahad ng kaisipan sa
Kabuuang Puntos = 20
Maraming Pagpipilian
Basahing mabuti ang bawat tanong o sitwasyon at piliin ang tamang sagot.
Titik lamang ang isulat sa sagutang papel.
1. Alin sa mga sumusunod na parirala ang tama tungkol sa pagbuo ng mapagmahal na pamayanan?
A. mapagkawanggawa
B. matapat na kapitbahay
C. pagsasakripisyo sa sarili
D. lubos na mananampalataya
2. Nag-post si Kimmie sa social media ng kanyang larawan at makaraan ang isang minuto ay bumuhos na ang samu’t saring pambubulas. Kasama na rito ang kanyang kaibigang si Rie. Pinagsabihan ito at pinabura ng kanyang ate ang komento. Anong papel pampulitikal ang nilabag ni Rie?
A. karapatang magpakasal B. katarungang panlipunan C. karapatang pangkalikasan
D. karapatang maipahayag ang paniniwala at sarili
3. Napansin ng guro ni Mayo na tanging siya lang ang nakasunod sa tamang paraan ng pagtatapon ng basura. Kaya, tinanong siya nito kung bakit nagawa niya ito nang tama. “Tinuro kasi ito sa amin ni Nanang at Tatang” sagot ni Mayo. Ano ang mahihinuha sa sagot ni Mayo?
A. Ang batang mabait ay magaling sumagot. B. Ang kaniyang magulang ay mga basurero. C. Sa pamilya nahuhubog ang mga pagpapahalagang dapat matutuhan
ng isang bata. D. Ang magulang na nagtuturo nang tama sa anak ay magkakaroon ng
mabubuting anak.
4. Bakit kailangang bantayan ang mga karapatan at tungkulin ng pamilya? A. dahil ligtas ang may alam
B. dahil baka agawin ito ng iba
C. dahil hindi ligtas ang komunidad
D. dahil maraming banta sa integridad ng pamilya sa makabagong
panahon
15
5. Alin sa mga sitwasyong ito ang nagpapamalas ng isang pamilyang makabubuo ng mapagmahal na lipunan?
A. pagmamalupit sa mga kapus-palad
B. pambubuska sa mga pulubi sa halip na tumulong
C. pagbubulag-bulagan sa nakitang babaeng hinablutan ng bag
D. pagiging aktibo sa asosasyong naglalayon ng pangangalaga sa
kalikasan
6. Ano ang pangunahing kontribusyon ng pamilya sa lipunan? A. pananampalataya
B. pagbibigay galang
D. isipin ang pansariling kapakanan
7. Bakit kailangan ng pamilya ang makipag-ugnayan sa ibang pamilya at sa iba pang sektor ng lipunan?
A. upang magparami B. upang hihingi ng tulong C. upang umunlad ang buhay D. upang mapadali ang buhay
8. Paano maipakikita ng pamilya ang pagiging bukas palad? Sa pamamagitan ng:
A. pagtulong na may kapalit B. pagtulong upang papurihan C. pagtupad sa mga tungkulin at gawaing panlipunan D. pagpapatuloy sa kanilang mga tahanan para sa mga naaapektuhan ng
pagbaha at mga sakuna
9. Bakit mahalaga ang pagtulong ng pamilya sa pamayanan? A. upang matanggap sa lipunang kinabibilangan B. dahil ito ay maipagmamalaking katangian bilang Pilipino C. upang kilalanin, papurihan at maging maimpluwensiyang tao sa
lipunan D. dahil ito ay paraan upang maisabuhay ang mga pagpapahalaga at
birtud na itinuturo at natututuhan sa loob ng tahanan
10. Alin sa sumusunod na gawain ng pamilya ang higit na makatutulong sa pagbuo ng mapagmahal na pamayanan?
A. magiliw na pagtanggap sa mga panauhin B. kusang pagbibigay ng pagkain sa batang umiiyak C. pagboboluntaryong tumulong sa nasalanta ng bagyo
D. aktibong pamumuno sa isang asosasyong pangkabataan
16
11. Alin sa mga sumusunod na gampaning pampolitikal ng pamilya ang higit na makatutulong sa pagbuo ng mapagmahal na pamayanan?
A. pagsunod sa batas trapiko
B. pagtawid sa tamang tawiran
C. pagsakay sa tamang sakayan
D. pagsunod sa mga ordinansa at batas
12. Kung ang bawat pamilya ng isang lipunan ay walang pagkakaisa, ano ang magiging epekto nito sa pamayanan?
A. mabagal ang pag-unlad
D. makabubuo ng matiwasay na pagsasama
13. Si Mac ay hindi nakatamasa ng pag-aaruga at pagdidisiplina ng magulang dahil bata pa lang ito ay iniwan na at pagnanakaw ang naging paraan nito upang mabuhay. Ano ang magiging implikasyon ng sitwasyong ito sa lipunan?
A. Si Mac ay may malaking kontribusyon sa pagpapaunlad ng bansa. B. Ang sitwasyong kinalalagyan ni Mac ay nagtulak na gumawa ng
masama. C. Nakatutulong ang magulang ni Mac sa pagbuo ng mapagmahal na
pamayanan. D. Ang pagtakas sa responsibilidad ng magulang ay maaaring magdulot
ng suliraning panlipunan.
14. Sinabi ni Jazz sa kaibigang si Gie na ipinagbili niya ang kanyang boto sa halagang dalawang daang piso kaya napagsabihan niya ito na huwag ipagpalit sa anumang halaga ang dignidad bilang tao. Anong pananagutan ang ipinamalas ni Gie sa sitwasyon?
A. gampaning panlipunan B. gampaning panghalalan C. gampaning pampolitikal D. gampaning panlipunan at pampolitikal
15. Alin sa mga sumusunod na gawain ang makapagpapabuti sa sarili at sa lipunan? A. Hindi nakikiisa si Adeth sa mga boluntaryong gawain. B. Iniisip lamang ni Arman ang pansariling kapakanan. C. Nakikiisa sa mga proyektong inilunsad pamahalaan ang pamilyang
Herald. D. Nagbibingi-bingihan lamang si Perto at nagpanggap na walang alam sa
isyung pinag-uusapam.
Basahin at unawain ang sitwasyon. Ibigay ang hinihingi sa talahanayan.
Isulat ang sagot sa sagutang papel.
Sitwasyon. Ngayon, mayroon ka nang pag-unawa sa kahalagahan ng
pagganap sa pananagutan ng pamilya. Bilang isang kabataan, ano ang pananagutan
pampulitikal at panlipunan ang maipapangako mong gagampanan? Ilahad din ang
iyong paraan para mapanindigan ang pangakong ito.
Ano
Krayterya Higit na inaasahan (10 puntos)
Nakamit ang inaasahan (8 puntos)
Bahagyang nakamit ang inaasahan (3 puntos)
Pagkalahad ng Pangako
pangako. Naipapahayag ito
20
Sanggunian
Aklat
Bognot, Regina et.Al. 2014. Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa mag-aaral.
5th Floor Mabini Building. Meralco Avenue, Pasig City.
Le Poire, Beth A. "Family Communication Nurturing and Control in Changing World."
In Family Communication Nurturing and Control in Changing World. Sage
Publications,Inc., 2005.
Hanguang Elektroniko
Cindy Horst, Marta Bivand Erdal, Noor Jdid. "The “good citizen”: asserting and
contesting norms of part participation and belonging in Oslo." Routledge Taylor &
Francis Group (Informa UK Limited,trading as Taylor & Francis Group) 43 (October
2019): 76-95.
Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR)
Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600
Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985
Email Address: [email protected] * [email protected]