UGDYMO PLANAS ... pa¥¾angos ir ¤¯gyti mokymuisi vis gyvenim b¥«tin¥³ bendr¥³j¥³ ir dalykini¥³ kompetencij¥³

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UGDYMO PLANAS ... pa¥¾angos ir ¤¯gyti mokymuisi vis gyvenim...

 • 0

  SUDERINTA

  Kauno rajono savivaldybės administracijos

  Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas

  Jonas Petkevičius

  PATVIRTINTA

  Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos

  direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu

  Nr. V- 152

  KAUNO R. ŠLIENAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2020-2021 MOKSLO METŲ

  UGDYMO PLANAS

  DERINTA

  Kauno rajono savivaldybės administracijos

  Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus

  vyr. specialistė

  Sondra Pakalnienė

 • 1

  TURINYS

  I. SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS ..................................................................................... 2

  II SKYRIUS UGDYMO ORGANIZAVIMAS ................................................................................ 3

  1 SKIRSNIS. MOKSLO METŲ TRUKMĖ ................................................................................... 3

  2 SKIRSNIS. MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS ..............3

  3 SKIRSNIS. MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS ............. 9

  4 SKIRSNIS. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS ....................................... 12

  5 SKIRSNIS. MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM

  PAGAL PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAS .........................................13

  6 SKIRSNIS. ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS

  ORGANIZACIJOS PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR

  PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ UGDYMO ORGANIZAVIMAS ............................ 14

  7 SKIRSNIS. LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS ........................... 15

  8 SKIRSNIS. MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS ........................................................... 15

  9 SKIRSNIS. MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS ........... 16

  10 SKIRSNIS. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE.. 16

  11 SKIRSNIS. UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS............................................................ 17

  12 SKIRSNIS. MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS ................ 17

  13 SKIRSNIS. UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS ..................................................................... 18

  14 SKIRSNIS. MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ)

  BENDRADARBIAVIMAS .......................................................................................................... 18

  III SKYRIUS PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS

  VYKDYMAS .................................................................................................................................... 19

  1 SKIRSNIS. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS ...................... 19

  2 SKIRSNIS. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS ........................................ 19

  3 SKIRSNIS. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS .................. 20

  4 SKIRSNIS. DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI

  IV SKYRIUS MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS .. 25

  1 SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS .............................................................................. 25

  2 SKIRSNIS. INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS ......................................... 26

  3 SKIRSNIS. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI

  PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS ............................................................................ 26

  4 SKIRSNIS. SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS

  MOKINIAMS TEIKIMAS ........................................................................................................... 27

  5 SKIRSNIS. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS

  NAMIE .......................................................................................................................................... 27

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS ................................................................................................... 27

 • 2

  I. SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos (toliau – mokyklos) 2020-2021 mokslo metų

  ugdymo planas reglamentuoja priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, specialiųjų ugdymosi

  poreikių mokiniams pritaikytų ir individualizuotų programų ir neformaliojo vaikų švietimo

  programų įgyvendinimą.

  2. Mokyklos ugdymo plano tikslai:

  2.1. apibrėžti ugdymo programų reikalavimus, siekiant ugdymo dermės, prieinamumo

  ir kokybės;

  2.2. pateikti konkrečius susitarimus dėl ugdymo turinio formavimo bei ugdymo proceso

  organizavimo, sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės

  pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių

  kompetencijų.

  3. Mokyklos ugdymo plano uždaviniai:

  3.1. nustatyti optimaliausią pamokų skaičių, skirtą dalykų programoms įgyvendinti,

  mokantis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;

  3.2. kurti ugdymo proceso dalyvių sąveiką (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio,

  mokinio – mokytojo – tėvų (globėjų) – pagalbos specialistų mokymo ir mokymosi

  aplinkų) ugdymo(si) procese, siekiant personalizuoto ir savivaldaus ugdymo(si)

  3.3. sudaryti sąlygas organizuoti patirtinį, interaktyvų į STEAM orientuotą mokymą(si);

  3.4. ugdyti mokinių kritinio mąstymo ir problemų sprendimo, smalsumo ir

  kūrybingumo, mokėjimo mokytis ir asmeninės pažangos stebėjimo kompetencijas.

  4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos ir terminai apibrėžti Lietuvos Respublikos švietimo ir

  mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 patvirtintų 2019-2020 ir 2020-

  2021 mokslo metų pradinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 5 punkte ir 2019 m.

  balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 patvirtintų 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų

  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos bendrųjų ugdymo planų 4 punkte.

  Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. Balandžio 15 d. Įsakymo nr. V-417 „dėl

  2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų

  ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 m. Rugpjūčio 5 d. Nr. V-1159. Dėl švietimo,

  mokslo ir sporto ministro 2019 m. Balandžio 15 d. Įsakymo nr. V-417 „dėl 2019–2020 ir

  2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“

  pakeitimo 2020 m. Rugpjūčio 4 d. Nr. V-1152.

  5. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas pagal mokyklos tikslus ir konkrečius mokinių

  ugdymo(si) poreikius remiantis švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos

  vertinimo ugdymo procese duomenimis ir informacija, nacionalinių mokinių pasiekimų

  patikrinimo rezultatais, mokyklos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis,

  mokyklos strateginiu ir metiniu veiklos planais ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio,

  pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir

  mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir

  vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas),

  Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos

  Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433

 • 3

  „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinio

  ugdymo bendrosios programos), 1 priedo „Pradinio ugdymo bendroji programa“ (toliau –

  Bendroji programa) nuostatomis dėl ugdymo turinio kūrimo ir mokymosi pasiekimų,

  Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų

  programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos

  švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal

  formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir

  mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta

  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V1308

  „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – Geros mokyklos koncepcija),

  Bendraisiais ugdymo planais, ir kitais teisės aktais, atsižvelgiant į mokyklai skirtas mokymo

  lėšas.

  6. Mokykloje įgyvendinamoms priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programoms

  vykdyti rengiamas Mokyklos ugdymo planas vieneriems mokslo metams. Mokyklos ugdymo

  plane, atsižvelgiant į mokyklos kontekstą, pateikiami mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimo

  sprendimai.

  II SKYRIUS UGDYMO ORGANIZAVIMAS

  PIRMASIS SKIRSNIS MOKSLO METŲ TRUKMĖ

  7. Ugdymo organizavimas priešmokyklinio ugdymo grupėje, 1-10 klasėse.

  8. 2020-2021 mokslo metai.

  8.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.

  8.2. Ugdymo proceso trukmė priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, 1-4 klasės

  mokiniams – 175 ugdymo dienos. 5-10 klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos