(TVET) di Institusi Pendidikan MARA (IPMa)

 • View
  270

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of (TVET) di Institusi Pendidikan MARA (IPMa)

 • 1

  MEMPERLUAS TVET BAGI MELAHIRKAN TENAGA KERJA

  BERPENDAPATAN TINGGI

  MAJLIS AMANAH RAKYAT

 • 2

  MEMPERLUAS TVET BAGI MELAHIRKAN TENAGA KERJA

  BERPENDAPATAN TINGGI

  NORSYUHAILI BT HJ SHAHARUDDIN

  norsyuhaili@mara.gov.my

  Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Tingkat 22 , No.21,

  Ibu Pejabat Majlis Amanah Rakyat (MARA), Jalan MARA, 50609, Kuala Lumpur

  SAMSOL KAMAL BIN MOHD SAAD

  samsolkamal@unikl.edu.my

  Pusat Pembelajaran Lanjutan & Berterusan, Universiti Kuala Lumpur,

  1016 Jalan Sultan Ismail,50250 Kuala Lumpur

  MOHD SALLEH BIN MAT YUSOP

  salleh.yusop@mara.gov.my

  Bahagian Kemahiran Teknikal, Tingkat 21, No.21,

  Ibu Pejabat Majlis Amanah Rakyat (MARA), Jalan MARA, 50609, Kuala Lumpur

  mailto:norsyuhaili@mara.gov.mymailto:samsolkamal@unikl.edu.mymailto:salleh.yusop@mara.gov.my

 • 3

  ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

  Abstrak 4

  1.0 Pengenalan

  1.1 Latar belakang TVET 5

  1.2 Situasi semasa 8

  1.3 Latar belakang TVET MARA 9

  2.0 Kluster program 13

  2.1 Kepentingan program kursus 15

  3.0 Kebolehpasaran pelajar TVET 19

  4.0 Metodologi kajian

  4.1 Pengumpulan data 21

  4.2 Analisis data 21

  4.3 Dapatan kajian 21

  5.0 Isu dan cabaran memperkasa TVET 27

  6.0 Penutup 28

  7.0 Rujukan 29

 • 4

  MEMPERLUAS TVET BAGI MELAHIRKAN TENAGA KERJA

  BERPENDAPATAN TINGGI

  Norsyuhaili binti Hj Shaharuddin,Samsol Kamal Bin Mohd Saad & Mohd Salleh Bin Mat Yusop

  Majlis Amanah Rakyat

  e-mel : norsyuhaili@mara.gov.my

  Abstrak

  Keperluan untuk memperkukuhkan TVET telah di perakui di kebanyakan negara (Yazcayir & Yagci, 2009) disebabkan oleh inovasi teknikal dan globalisasi (Wilson, 2001),

  pencapaian pendapatan yang lebih tinggi dan untuk mengurangkan jurang kemiskinan

  (ANTA, 2002) . Di Malaysia, kemahiran dan kualiti sumber manusia adalah sangat dititik

  beratkan untuk menjamin keberkesanan transformasi ekonomi disamping menjayakan

  Wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju. Menurut kajian Unit

  Perancang Ekonomi (EPU), permintaan tenaga kerja terutamanya yang berkaitan sektor

  TVET dijangka akan berlaku peningkatan menjelang tahun 2016 setelah Bidang Utama

  Ekonomi Negara (National Key Economic Area) diperkenalkan. NKEA memerlukan tenaga

  kerja sehingga 3.3 juta menjelang 2020 di mana 1.3 juta daripada jumlah tersebut terdiri

  daripada graduan TVET. Sekiranya situasi ini berlaku, keperluan 1.3 juta tenaga kerja

  mahir dalam sektor TVET sudah pasti tidak dapat dicapai. Tambahan pula, pada ketika ini

  Malaysia hanya mempunyai 28% tenaga kerja mahir daripada tenaga kerja keseluruhan

  sebanyak 12 juta berbanding unjuran minimum 40% oleh kerajaan pada tahun 2020 . Oleh

  yang demikian, TVET seharusnya di ubah ke arah yang lebih fleksibel dalam menjangka

  dan meramal kemahiran yang diperlukan supaya keperluan untuk tenaga kerja

  berkemahiran tinggi dapat dicapai.

  Kajian ini bertujuan membincangkan mengenai bagaimana MARA memperkasakan

  TVET bagi melahirkan tenaga kerja berpendapatan tinggi. Antara isu yang akan di

  perbincangkan ialah kepentingan program kursus TVET yang di laksanakan di MARA,

  serta isu dan cabaran dalam memperkasa TVET. Kajian ini juga adalah bagi menganalisa

  kebolehpasaran graduan TVET selepas mereka menamatkan pengajian di IPMa masing-

  masing. Metodologi kaedah analisis yang digunakan adalah descriptive analysis (analisis

  deskriptif) dengan mengkaji trending bagi setiap kursus untuk jangka masa enam tahun

  (2010-2015). Penemuan utama dalam kajian ini adalah kebolehpasaran pelajar lelaki lebih

  tinggi berbanding pelajar perempuan serta kursus TVET adalah antara bidang pengajian

  yang paling mendapat permintaan dan pasaran tinggi.

  Justeru,bagi menjayakan hasrat kerajaan ini, kerjasama semua pihak dalam negara

  kita adalah penting bagi memastikan kelancaran pelan RMK-11 iaitu memajukan bidang

  TVET dapat memberi manfaat kepada semua terutamanya generasi muda dalam negara

  kita sebelum Malaysia melangkah menjadi sebuah negara maju menjelang 2020. Malaysia

  sangat memerlukan sumber manusia berkemahiran tinggi untuk menepati kehendak

  keperluan pasaran dalam pelbagai industri, khususnya bagi sektor yang memacu

  transformasi ekonomi. Kertas kerja ini di sediakan untuk melihat sejauh mana MARA

  memperkasakan TVET di dalam arus perdana pendidikan di semua Institusi Pendidikan

  MARA (IPMa) selaras dengan hasrat kerajaan untuk menjadikan TVET sebagai laluan

  utama yang menyediakan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memacu ekonomi

  Malaysia ke arah menjadi Negara Berpendapatan Tinggi (high income nation).

  Katakunci : TVET, transformasi, high income nation

  mailto:norsyuhaili@mara.gov.my

 • 5

  1.0 Pengenalan

  1.1 Latar belakang TVET

  Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK 10) bagi tempoh 2011 hingga 2015

  memperlihatkan satu perubahan ketara dalam sistem Pendidikan Teknikal dan Vokasional

  (Technical and Vocational Education Training TVET ) di Malaysia. Penggarapan idea dan

  strategi berasaskan pencapaian dan peningkatan negara luar seperti Korea dan German

  menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi menjadi contoh kepada Malaysia untuk terus

  mengorak langkah bersaing dan berada pada mata dunia. Digarap dengan pendekatan yang

  lebih holistik dalam pembentukan modal insan kelas pertama menjadi keutamaan kepada satu

  penjelmaan Malaysia sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi dan disegani.

  Pembangunan modal insan bertaraf dunia di Malaysia memerlukan usaha yang

  komprehensif dan bersepadu daripada sektor awam dan swasta serta masyarakat. Sehubungan

  ini, kolaborasi antara pelbagai kementerian dan sektor swasta perlu diperkukuhkan untuk

  meningkatkan keberkesanan pembangunan modal insan dan memanfaatkan semua lapisan

  masyarakat. Pendekatan holistik akan memenuhi keperluan setiap rakyat Malaysia di

  sepanjang peringkat kehidupan. (Rancangan Malaysia Ke-Sepuluh, 2010)

  . . . since education is considered the key to effective development strategies, technical

  and vocational education and training (TVET) must be the master key that can alleviate

  poverty, promote peace, conserve the environment, improve the quality of life for all and help

  achieve sustainable development (Bonn Declaration, 25 Oktober 2004)

  Merealisasikan hasrat ini menjelang 2020, satu rangka kerja (Rajah 1) telah disusun

  bagi menentukan keberhasilan dan pencapaian yang ditetapkan. Melalui rangka kerja

  pembangunan modal insan yang bersepadu bagi Malaysia, dapat dilihat satu reformasi yang

  bakal menghasilkan satu perubahan besar kepada masa hadapan Malaysia terutamanya ke

  arah memajukan sektor pendidikan demi melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir TVET.

 • 6

  Rajah 1: Rangka kerja pembangunan modal insan bersepadu

  Sumber: Unit Perancang Ekonomi

  Mengarusperdanakan dan memperluas akses kepada Pendidikan Teknikal dan

  Vokasional yang berkualiti serta menambah baik persepsi terhadap TVET dan menarik minat

  lebih ramai pelajar. TVET yang sering dikaitkan sebagai tempat mengisi keciciran di

  kalangan pelajar perlu dikikis. Seharusnya kempen melalui media arus perdana bagi

  meningkatkan dan menanam kesedaran di kalangan rakyat Malaysia betapa pentingnya

  pendidikan vokasional yang mana menjadi pilihan utama kepada negara-negara yang telah

  mencapai kemajuan. Guru juga berperanan membimbing dan mendedahkan kepada pelajar

  tentang keutamaan bidang-bidang pendidikan teknikal dan vokasional ini mampu

  memberikan satu pulangan yang dapat menjana peningkatan ekonomi dengan pesat.

  Membangunkan tenaga pengajar TVET yang lebih efektif, tenaga pendidik dalam

  bidang TVET diberi satu dorongan seperti memudahkan laluan peningkatan pembangunan

  diri dari segi ilmu dan kemahiran. Penyusunan gred dan kepakaran serta peluang untuk

  kenaikan pangkat disusun bersesuaian dengan kemahiran dan kepakaran yang dimiliki. Selain

  itu pengiktirafan terhadap sijil-sijil kemahiran oleh badan tertentu akan dapat digunakan

  sebagai tiket untuk mendapat tempat di institusi kemahiran atau pendidikan yang lebih tinggi.

 • 7

  Merombak sistem dengan penambahbaikan, memberi pengiktirafan dan memperluaskan

  bidang berkaitan TVET merupakan langkah yang proaktif. Disamping insentif berpatutan

  bagi penjelmaan kajian atau reka cipta baru. Memperkemaskan corak penyampaian TVET,

  MARA juga menyediakan peruntukan berdasarkan prestasi institusi bagi menggalakkan

  persaingan di kalangan institusi dalam menghasilkan kajian dan menyediakan sumber

  manusia berkemahiran (Laporan Bahagian Kemahiran Teknikal, MARA). Penglibatan sektor

  swasta dalam penyediaan tempat latihan melalui perkongsian awam-swasta juga

  dipertingkatkan. Kursus berorientasikan pasaran juga turut ditambah bagi memudahkan

  transisi pelajar ke dalam pasaran pekerjaan. Latihan berasaskan industri diberikan kepada

  siswazah begi meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran keusahawanan bagi

  memudahkan mahasiswa dan mahasiswi IPMa menjalankan projek dan kajian.

 • 8

  1.2 Situasi semasa

  Sistem Pendidikan Teknikal dan Vokasional (TVET) juga diberi satu reformasi bagi

  memenuhi keperluan dalam