of 35 /35
1 Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Nagbabasa ka ba ng pahayagan? O may kilala ka bang nakasanayan nang nagbabasa ng pahayagan araw-araw? Kung gayon, ginagawa nila ito sapagkat isang napakahalagang pinagmumulan ng impormasyon ang pahayagan. Kailangan mo bang malaman ang pinakabagong impormasyon? Marahil nais mong tingnan ang kasalukuyang kalagayan ng panahon o kaya’y gusto mong alamin ang tungkol sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Kung tagasubaybay ka naman ng palakasan, bakit hindi mo tingnan ang huling ‘basketball tournament’ at basahin ang detalye tungkol dito. Alamin ang pinakabagong balita sa politika, sa kapaligiran, pinilakang tabing o entertainment, shipping schedules, paglilingkod ng pamahalaan, at iba pa! Magbasa ng pahayagan araw-araw! Isang kagamitan para sa paghahatid ng impormasyon at komunikasyon (talastasan) ang pahayagan, at maaari itong makatulong sa iyong pang-araw- araw na pamumuhay. Sa pagbabasa ng pahayagan, iyong mababatid kung ano ang nangyayari sa bawat sulok ng mundo gayundin ang mga lokal na pangyayari at mga isyu. Maaari ring marinig ka sa pamamagitan ng pahayagan. Makatutulong din ang pahayagan sa paghahanap ng trabaho! Makatutulong sa iyo ang modyul na ito na matutuhan ang tungkol sa pagbabasa ng pahayagan at maunawaan ang halaga nito. May dalawang aralin na gagabay sa iyo: Aralin 1 – Ang Halaga at Gamit ng Pahayagan Aralin 2 – Paano Basahin at Intindihin ang Ulo ng Balita (Headlines) at Pangalawang Ulo ng Balita (Sub-headlines) Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito? Pagkatapos ng pag-aaral sa modyul na ito, magagawa mo ang sumusunod: 1. naipaliliwanag mo ang halaga at gamit nang pagbabasa ng pahayagan sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay; 2. naibibigay ang kahulugan ng ulo ng balita o ‘headlines’ at pangalawang ulo ng balita o ‘sub-headlines’ sa pahayagan;

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? - alsdivision · PDF file1 Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Nagbabasa ka ba ng pahayagan? O may kilala ka bang nakasanayan nang nagbabasa ng pahayagan

Embed Size (px)

Text of Tungkol Saan ang Modyul na Ito? - alsdivision · PDF file1 Tungkol Saan ang Modyul na Ito?...

 • 1

  Tungkol Saan ang Modyul na Ito?

  Nagbabasa ka ba ng pahayagan? O may kilala ka bang nakasanayan nangnagbabasa ng pahayagan araw-araw? Kung gayon, ginagawa nila ito sapagkatisang napakahalagang pinagmumulan ng impormasyon ang pahayagan.

  Kailangan mo bang malaman ang pinakabagong impormasyon? Marahilnais mong tingnan ang kasalukuyang kalagayan ng panahon o kayay gustomong alamin ang tungkol sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Kung tagasubaybayka naman ng palakasan, bakit hindi mo tingnan ang hulingbasketball tournament at basahin ang detalye tungkol dito. Alamin angpinakabagong balita sa politika, sa kapaligiran, pinilakang tabing oentertainment, shipping schedules, paglilingkod ng pamahalaan, at iba pa!Magbasa ng pahayagan araw-araw!

  Isang kagamitan para sa paghahatid ng impormasyon at komunikasyon(talastasan) ang pahayagan, at maaari itong makatulong sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pagbabasa ng pahayagan, iyong mababatid kung anoang nangyayari sa bawat sulok ng mundo gayundin ang mga lokal napangyayari at mga isyu. Maaari ring marinig ka sa pamamagitan ng pahayagan.Makatutulong din ang pahayagan sa paghahanap ng trabaho!

  Makatutulong sa iyo ang modyul na ito na matutuhan ang tungkol sapagbabasa ng pahayagan at maunawaan ang halaga nito. May dalawang aralinna gagabay sa iyo:

  Aralin 1 Ang Halaga at Gamit ng Pahayagan

  Aralin 2 Paano Basahin at Intindihin ang Ulo ng Balita (Headlines) at Pangalawang Ulo ng Balita (Sub-headlines)

  Anu-ano ang mga Matututuhan Mo saModyul na Ito?

  Pagkatapos ng pag-aaral sa modyul na ito, magagawa mo ang sumusunod:

  1. naipaliliwanag mo ang halaga at gamit nang pagbabasa ng pahayagansa iyong pang-araw-araw na pamumuhay;

  2. naibibigay ang kahulugan ng ulo ng balita o headlines at pangalawangulo ng balita o sub-headlines sa pahayagan;

 • 2

  Anu-ano na ang mga Alam Mo?

  Bago mo simulan ang pag-aaral ng modyul na ito, sagutin ang pagsubok naito upang malaman kung ano ang iyong kaalaman tungkol sa paksa.

  A. Sagutin ng tama o mali ang mga pahayag na sumusunod. Kung sapalagay moy totoo ang pahayag, isulat ang tama. Kung sa palagaymo naman ay hindi totoo ang pahayag isulat ang mali.

  1. Isang anyo ng pabatirang pangmadla (mass media) ang pahayagan__________

  2. Kung nais kong malaman ang pinakahuling balita hinggil sa palakasan,maaasahan ko ang pahayagan. __________

  3. Hindi mo kailangang magbasa ng pahayagan kung magsasaka angiyong trabaho. __________

  4. Sa panonood ng balita sa telebisyon, mababatid mo ang lahat ng gustomong malaman, kaya hindi mo na kailangang magbasa ng pahayagan.__________

  5. May makikita kang dagdag na kaalaman hinggil sa serbisyongpangkalusugan sa pamamagitan ng iyong pahayagan. __________

  6. Hindi mababatid sa pamamagitan ng pagbabasa ng pahayagan angpinakahuling balita hinggil sa pag-unlad sa agham at teknolohiya.__________

  7. Maaari akong maghanap ng trabaho sa pamamagitan ng pagbabasa ngpahayagan. __________

  8. Hindi ko maipahahayag ang aking serbisyo bilang hairdresser sapamamagitan ng pahayagan. __________

  9. Pagsasayang lamang ng oras ang pagbabasa ng pahayagan; sa halip,makinig na lamang sa radyo para sa oras-oras na balita (hourlyupdates). __________

  10. Maaari kong ipahayag ang kahit anong opinyon o kuru-kuro tungkol samga bagay sa pamamagitan ng pahayagan. __________

 • 3

  B. Tingnan mo kung maiintindihan at maipaliliwanag mo ang mgasumusunod na ulo ng mga balita o headlines. Isulat sa nakalaan naespasyo kung ano ang iyong naiisip tungkol sa nais nitong sabihin.

  1. Erap, Nagmatigas sa Hinihingi ng mga Rebelde, WalangRansom Payment

  2. Mga Pilipinong Manlalaro Lumipad Patungong Sydney,Hangad ay Ginto

  3. Presyo ng Bigas Patuloy na Tumataas

  4. 20 Kilo ng Shabu, Nakuha Mula sa Guro

  O, kumusta ang pagsubok? Sa palagay mo ba nasagot mo ang mga ito?Ihambing ang iyong mga sagot sa Batayan sa Pagwawasto sa pp. 30-31.

  Kung tama ang lahat ng sagot mo, magaling! Ipinakikita nito na maramikang nalalaman tungkol sa mga paksa sa modyul na ito. Maaari mo pa ringpag-aralan ang modyul na ito upang madagdagan pa ang iyong nalalaman.Malay mo, marahil marami ka pa ring matutuhang ilang bagay ukol dito.

  Kung nakakuha ka ng mababang puntos, huwag masiraan ng loob. Ibigsabihin lamang na para sa iyo ang modyul na ito. Makatutulong ito upangmaunawaan ang ilang mahahalagang konsepto na maaaring magamit sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Kung pag-aaralang mabuti ang modyul na ito,matututuhan mo ang mga sagot sa lahat ng mga tanong sa pagsubok at maramipang iba! Handa ka na ba?

  Maaari ka nang magsimula sa Aralin 1 na nasa susunod na pahina.

 • 4

  ARALIN 1

  Ang Halaga at Gamit ng Pahayagan

  Nabubuhay tayo sa mundo na kung saan napakahalaga ang impormasyonat komunikasyon. Ang mga pasya ng pamahalaan at kalakalan ay ginagawabatay sa datos (facts and figures). Para sa lahat ng ito, maraming uri ngimpormasyon ang kinakailangan. Inihahatid sa pamamagitan ng komunikasyontulad ng pabatirang pangmadla (mass media) ang impormasyong ito.

  Ganito rin ang nangyayari sa mga indibidwal na tulad mo at tulad ko. Araw-araw kailangan natin ang impormasyon. Kung nagpaplano kang maglayag,kailangan mong malaman ang uri ng panahon sa araw ng iyong paglalakbay.Nais malaman ng isang nagbubuntis na ina ang pinakahuling kaalaman ukol sapag-aalaga sa kalusugan ng kanyang anak. Tiyak na nais malaman ng isangmagsasakang nagtatrabaho sa kanyang bukid kung paano makaaapekto angpagtaas ng presyo ng langis sa presyo ng kanyang pananim. Naipaaabot sa mgakinauukulan sa pamamagitan ng pabatirang pangmadla, tulad ng pahayagan angmga ganitong impormasyon.

 • 5

  Subukin Natin ito

  Ipalagay mo na mabubuhay kang hiwalay sa iba. Walang kahit anongpanlabas na impormasyong makararating sa iyo. Mag-isip kang muli. Ang mgapahayagan ang magbibigay sa iyo ng pinakahuling datos na makatutulong sa iyopara sa iyong trabaho, pag-aaral, pisikal na kalusugan, at marami pang iba.Upang higit na maunawaan ito, subuking gawin ang sumusunod na gawain.

  Inilalahad sa ibaba ang mga halimbawa ng mga taong may ibat ibangsitwasyon. Sa palagay mo ba makatutulong sa kanilang buhay ang pahayagan?Sagutin ng oo o hindi at isulat ang iyong kasagutan sa patlang.

  Magsasagawa ng operasyon sa puso si Dr. Reyes. Kamailan lamang,nalaman niya ang tungkol sa pinaka huling teknolohiya nang paggamit nglaser na makatutulong sa kanya sa pagsasagawa ng operasyon.

  Makatutulong ba sa kanya ang pagbabasa ng pahayagan?

  Hindi makapagpasiya si Ana kung ano ang gagawin niya sa darating naSabado ng gabi. Gusto niyang manood ng sine, subalit hindi siya sigurado kungano ang palabas sa pinakamalapit na sinehan.

  Makatutulong ba kay Ana ang pagbasa ng pahayagan? __________

 • 6

  Nagtatrabaho si Mando nang higit sa takdang oras sa isang pabrika. Naisniyang malaman ang tungkol sa huling pagtaas ng sahod.

  Makatutulong ba kay Mando ang pagbabasa ng pahayagan?__________

  Mag-uulat si Karen tungkol sa kung paano pinangangalagaan ngpamahalaan ng buhay-ilang (wildlife) sa bansa. Kailangan niyang malaman angmga huling patakaran ng pamahalaan tungkol dito.

  Makatutulong ba kay Karen ang pagbabasa ng pahayagan?

 • 7

  Aalis patungong Saudi Arabia si Boyet upang magtrabaho bilang fork-liftoperator. Alam niyang maaalala niya ang Pilipinas at gusto niyang makabalitakung anong nangyayari sa bansa araw-araw.

  Makukuha ba niya ang mga huling balita sa pahayagan? __________

  Katatapos lamang ni Marie sa kanyang kurso sa Komersiyo nitong taon.Interesado siyang makahanap ng trabaho para sa kanyang sarili sa isangaccounting firm.

  Makatutulong ba sa kanya ang pagbasa ng pahayagan? __________

  Nagbabalak si Aling Minda na magpiknik bukas sa baybay-dagat kasamaang kanyang mga anak. Inaasam niyang magiging mainit ang panahon sa arawng piknik.

  Malalaman ba ni Aling Minda ang tungkol sa panahon mula sa pahayagan?

 • 8

  Nagtitinda ng isda at hipon sa lokal na palengke si Aling Lucy. Alam niya natumaas ang presyo at nais niyang matantiya kung magkano niya ibebenta angkanyang paninda.

  Makatutulong ba sa kanya ang pagbabasa ng pahayagan? __________

  Isang tagahanga si Michelle ng isang batang artista na si Joey Jimenez. Naisniyang malaman ang tungkol sa kanyang idolo at ang huli nitong palabas satelebisyon.

  Mababasa ba niya sa pahayagan ang tungkol sa kanyang idolo? ________

 • 9

  Isang tagasubaybay ng basketball si Richie. Gusto niyang malaman angresulta ng laro nang nakaraang gabi.

  Makukuha ba ni Richie ang impormasyon sa pahayagan? ______

  Ihambing ang iyong mga sagot sa Batayan sa Pagwawasto na nasa pp.3132. Kung tama ang mga sagot mo, mabuti! Subalit huwag kang mag-alalakung hindi mo masagot ang lahat ng ito. Ipagpatuloy ang pagbasa upang higitna malaman ang halaga at gamit ng pahayagan.

  Pag-aralan at Suriin Natin Ito

  Isang paraan ng komunikasyon o pakikipagtalastasan sa malakingbilang ng mga tao ang pabatirang pangmadla o mass media, Mabisangnaisasagawa ito sa pamamagitan ng pamamahayag, sa telebisyon at radyo,at sa pamamagitan ng paglilimbag tulad ng pahayagan, magazines, atdiyaryo (tabloids).

  Isang mahalagang kagamitan ng pabatirang pangmadla ang pahayagan.Bilang nakasulat na instrumento, nakapaghahatid ito sa atin ng maraming balitatungkol sa mga nangyayari sa ating bansa. Ang mga pahayagan ang nagtatala ngmga pangyayaring nagaganap araw-araw. Ang mga ito rin ang nagtuturo atnagpapabatid sa atin tungkol sa pinakahuling pangyayari sa:

  Agham - nauulat sa mga pahayagan ang mga bagong tuklas sa aghamgayundin ang mga pinakahuling batas kaugnay nito.

  Teknolohiya - nagbibigay ng ulat tungkol sa mga pinakahulingimbensyon at