TRIAL PMR MELAKA PENDIDIKAN ISLAM 2011

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA PENDIDIKAN ISLAM 2011

  1/9

  SULIT 45/1

  PENDID IKAN ISLAMKertas 1Ogos2jam

  MA JL IS P ENGE TUA S EKOLAH MALAYS IACAWANGAN MELAKA

  P EP ER IK SAAN P ER CUBAAN T INGKAT AN T IGATAHUN2011

  JA NG AN B UK A K ER TA S SO ALA N IN ! SEH IN GG A D IB ER IT AH U

  1. Kertas soalan ini mengandungi du a bahagian: Babagian A dan Babagian B.2. Jawab satu saa/an daripada Babagian A dan semua soalan dalam Babagian B.3. Jawapan anda hendaklah ditulis da/am kertasjawapan.

  45/1 201111 Hak Cipta MPSM (Melaka) [ Lib at b alama n s eb ela bSULIT

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA PENDIDIKAN ISLAM 2011

  2/9

  SULIT 45/l

  P END ID IK AN IS LAMKertas 1Ogos2jam

  MA JL IS P ENGE TUA S EKOLAH MALAYS IACAWANGAN MELAKA

  P EP ER IK SAAN P ERCUBAAN T IN GKAT AN T IG ATAHUN2011

  JA NGAN BUKA K ERTA S SOA LAN IN I S EH IN GGA D IB ER ITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.2. Jawab satu saa/an daripada Bahagian A dan semua soalan dalam Bahagian B.3. Jawapan anda hendaklah ditulis da/am kertasjawapan.

  45/1 2 01 11 1 H ak C ip ta M PSM (M eJak a)[Lihat halaman sebelah

  SULIT

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA PENDIDIKAN ISLAM 2011

  3/9

  --- --- --- -~~ --- --- ~.SULIT 45112

  Bahagian A[ 20 m a rk ah ]

  B ah ag ia n in i m en ga nd un gi dua s oa /a n. J aw ab satu s oa /a n s ah aja .1. (a) Firman Allah SWT:

  (219 : o~1 o_)y)Ayat di atas menjelaskan tentang pengharaman arak dan judi.

  (i) '~JIS'.J. (,$J;;'; Jli4(ii) Apakah maksud arak?

  [2 markah][ 2 m a rk ah ][ 2 m a rk ah ]iii) Nyatakan dna keburukan arak.

  (iv) Jelaskan dua usaha yang boleh anda lakukan untuk menghindari diridaripada meminum arak. [4 markah]

  (b) Sabda Rasulullah SAW:

  Hadis di atas menyenaraikan dua sumber utama hukum Islam.(i) Berdasarkan hadis, nyatakan dua sumber utama tersebut. [ 2 m a rk ah ](ii) Jelaskan dua akibat menolak dua sumber utama hukum Islam di atas.

  [ 4 m a rk ah ]

  45/1 c201111Hak Cipta MPSM (Melaka) [Lihat halaman sebelahSULIT

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA PENDIDIKAN ISLAM 2011

  4/9

  SULIT 45/13

  (c) Tulis perkataan yang bergaris mengikut nombor dalam petikan di bawahmenggunakan tulisanjawi.

  (i) (ii)Kekuatan umat dapat diwujudkan apabila kerjasama dan semangat perpaduan

  (iii)dapat dipertahankan. Setiap murid hendaklah berusaha untuk bekerjasama

  (iv)bantu-mernbantu dengan tidak mengira bangsa.[4 ma rkah ]

  2. (a) Firman Allah SWT:

  Ayat di atas menyeru umat Islam supaya sentiasa bertawakal kepada Allah SWT.

  0) .._ri.J I S ' f. a . . J S ' Ji_}j \.j4(ii) Apakah maksud tawakal?

  [ 2 ma rkah i[2 m ar ka h]

  (iii) Nyatakan dn a sifat Rasulullah SAW ketika berdakwah. [2 ma rkah](iv) Jelaskan du a kepentingan sifat tawakal ketika berdakwah. [4 ma rkah]

  45/1 c201111Hak Cipta MPSM (Melaka)[ Liha t ha laman s ebel ah

  SULIT

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA PENDIDIKAN ISLAM 2011

  5/9

  SULIT 45 / 14

  (b) S ab da R as ulu lla h SAW :

  Had is d i a ta s me ne ra ng ka n te nta ng tu ntu ta n me nc eg ah k emungk ara n.(i) Berikan du a c on to h me nc eg ah k emungk ar an d en g an lis an .

  [2 markah](ii) Jelaskan du a h ikma t mence ga h k emungka ra n t er ha dap ma sy ar ak at .

  [4 markah](c ) T ulis p etik an d i b aw ah m en gg un ak an tu lisa njaw i.

  Hidup kita akan menjadi aman damai sekiranya wujud persefahaman dankerjasama antara sanak saudara sertajiran.

  [4 markah]

  45/1 < 0 2 0 1 1 1 1 H ak C ip ta M PSM (M eJak a)[Libat balaman sebelabSULIT

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA PENDIDIKAN ISLAM 2011

  6/9

  SULIT 45/15

  Bahagian B[80Markah]Jaw ab sem ua soalan

  3. (a) (i) Nyatakan dua nama lain bagi ilmu akidah. [2 markah](ii) Jelaskan dua perkara yang mendorong salah laku akidah oleh umat Islam.

  [ 4 m a rk ah ](b) Allah SWT bersifat AI-Hakim iaitu Maha bijaksana.

  (i) Nyatakan dua kesan beriman kepada Allah SWT yang bersifat Al-Hakim.[ 4 m a rk ah ]

  (ii) Jelaskan dua faedah Allah SWT menciptakan turnbuh-tumbuhan.[ 4 m a rk ah ]

  (c) Di antara perkara ghaib yang wajib diimani ialah adanya syurga dan neraka.(i) Nyatakan dua nama syurga. [ 2 m a r ka h ](ii) lelaskan dua nikmat syurga. [ 4 m a rk ah ]

  4. (a) (i) Apakah maksud khusyuk solat. [ 2 m a rk ah ](ii) Nyatakan dua perkara yang menghalang khusyuk solat. [ 4 m a rk ah ]

  (b) Salah satu amalan utama di dalam bulan Ramadhan ialah menunaikan solatsunat tarawih.Nyatakan dua kelebihan solat sunat tarawih. [ 4 m a r ka h ]

  (c) (i) Nyatakan kedudukan imam ketika menunaikan solat jenazah lelaki danperempuan. [2 markah]

  (ii) Jelaskan dua hikmat solatjenazah. [ 4 m a rk ah ]

  45/1 20] III Hak Cipta MPSM (Melaka)[Lihat halaman sebelahSULIT

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA PENDIDIKAN ISLAM 2011

  7/9

  SULIT 45/ )6

  So/atSunat Sujud SahwiTahiyatul Masjid MakmumMasbuk SujudTilawah

  Jadual 1(d) Berdasarkan Jaduall, nyatakan istilah ibadat bagi situasi berikut: i

  (i) Anda masuk ke masjid dan terus solat sunat dua rakaat.(ii) Anda berniat dan takbiratul ihram bagi solat zohor ketika imam sedang

  duduk tahiyat awa!.(iii) Anda mendirikan solat sunat pada pukul 3.00 pagi selepas tidur beberapa

  jam.(iv) Anda sujud selepas baeaan tahiyat akhir sebelum memberi salam kerana

  tertinggal baeaan doa qunut.[4 ma rk ah )

  5. (a) Saidatina Fatimah Az-Zahra' memiliki sifat mulia yang boleh dieontohi olehumat Islam terutama wanita Islam pada hari ini,(i) Siapakah Saidatina Fatimah Az - Zahra'? [1 ma rk ah )(ii) Nyatakan maksud Az - Zahra'. [1 ma rk ah ](iii) Jelaskan dua perkara yang perlu dicontohi oleh seorang pelajar daripada

  keperibadian Saidatina Fatimah Az - Zahra'. [4 markah ]

  (b) (i) Saidina lIsman bin Affan digeJar sebagai Zun Nur'ain.Mengapakah beliau digelar sedemikian? [1 ma rk ah ](ii) Jelaskan dua sebab yang mendorong semangat jihad Saidina Usman binAffan. [4 markah ]

  (e) (i) Apakah as as yang telah disediakan oleh Rasulullah S.A.W. dalarnmembangunkan negara Islam Madinah ? [1 markah ]

  (ii) Nyatakan dua strategi Rasulullah SAW untuk menawan Kota Mekah.[2 markah ]

  45/1 CO0 1 1 / 1 Hak Cipta MPSM (Melaka)[Lihat halaman sebelahSULIT

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA PENDIDIKAN ISLAM 2011

  8/9

  SULIT 45117

  (d ) (i) L en gk ap kan p oto ng an ja du al y an g d ib erik an . A nd a d ik eh en da ki m en ulisj aw ap an s ah aja m e ng ik ut s us un an y an g b etu l s ep er ti d alam a l- Qu ra n.

  L - _ W _ ~ ~ _ ~ _ . _ ~ ~_ ~ _ S _ I ; _ ~ ~ _ i l _ ~ _ " ' :_ ~ _ ~ _ ~ _ Y _ ' I _ ~ _ ' _ f ~ _ ! _ ! _ ~ l[3 markah]

  (ii) S usun sem ula po tongan ayat al-Q uran di baw ah m engikut tertib sepertid al am a l-Qu ra n. A n da d ik eh en da ki m e nu l is n omb or p oto ng an a ya t s ah aja .

  ~r I"._i. 1 ~:+ I 1 - - I- ~rX ~JIt;-' J .,,.n J "',.1"'# ...., '" 3 I.j'j~J IJpt; , _ ; t . : . J I~ I;}I I J

  [3 markah]

  45/1 201111 H ak C ip ta MP SM (M e Ja ka) [Lib at halaman sebelabSULIT

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA PENDIDIKAN ISLAM 2011

  9/9

  SULIT 45 /18

  G am bar 16. (a) (i) Gamba r 1 me nu nj uk ka n s eo ra ng g u ru d en ga n mu rid -mu rid n ya .S iapakah guru? [2 markah]

  (ii) S en ara ik an em pa t p an du an a da b b erg uru s ela in m e ng ho rm a ti g uru .[ 4 m a r ka h ]

  (b ) (i) Umat Is lam d itu ntu t m e nja ga a da b d i m a sjid d an d i s ura u .N yata kan d ua a dab sem asa b erad a d i d a la m m asjid a tau su rau . [2 markah](ii) Jelaskan dua kelebihan m enjaga adab di m asjid atau surau. [4 markah]

  (c) (i) G am bar 2 m enunju kkan beberapa orang pekerja yang sedang m enjalan kant ug a s me r ek a .Terangkan dua adab ketika m en jalankan tugas. [4 markah](ii) N y ata ka n d ua s ik ap n eg atifs em a sa b ertu ga s. [ 4 m a rk ah ]

  SOALAN TAMAT

  45 /1 o 2 01 1/1 H ak C ip ta MP SM (M e la ka ) SULIT