Click here to load reader

TRADICIJA KAO POKRETAČ RAZVOJA TURIZMA RURALNIH DESTINACIJAscindeks- · PDF fileTRADICIJA KAO POKRETAČ RAZVOJA TURIZMA RURALNIH DESTINACIJA ... destinacija jeste ruralni turizam

 • View
  226

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of TRADICIJA KAO POKRETAČ RAZVOJA TURIZMA RURALNIH DESTINACIJAscindeks- · PDF fileTRADICIJA KAO...

 • Originalni nauni rad kola biznisa Broj 2/2015

  UDC 338.48-44:39(497.11-22) DOI 10.5937/skolbiz2-10357

  TRADICIJA KAO POKRETA RAZVOJA TURIZMA

  RURALNIH DESTINACIJA

  Aleksandar Anti, student, Visoka poslovna kola strukovnih studija, Novi Sad

  Aleksandra Vujko, Visoka poslovna kola strukovnih studija, Novi Sad

  Tamara Gaji, Visoka poslovna kola strukovnih studija, Novi Sad

  Saetak: Oblik turizma koji najbolje prikazuje znaaj tradicije za razvoj turistikih

  destinacija jeste ruralni turizam. Muzika, ples, odea, gastronomski specijaliteti

  domae kuhinje, jedinstvenost prirodnih lepota, pa i sam mentalitet i gostroprimstvo

  naroda koji su domaini ruralnih sredina, predstavljaju neke od faktora koji utiu na

  svest turista prilikom odabira ovakvog tipa odmora. Istraivanje se baziralo na glavnoj

  hipotezi da tradicija jeste pokreta razvoja turizma u ruralnim sredinama i da utie na

  pozitivne efekte u oblasti turizma, ekonomije i privrede regiona. Cilj rada je

  prikazivanje vanosti tradicije u sklopu kulturolokog identiteta ruralnih mesta i

  potencijal tradicije kao pokretaa njihovog turistikog razvoja. Intervju sa zaposlenim

  osobljem u turistikoj organizaciji Poarevca pomogao je pri SWOT analizi posmatrane

  ruralne destinacije. Empirijsko istraivanje koje je sprovedeno na uzorku od 232

  ispitanika imalo je za cilj da ukae na pogodnosti razvoja ruralnog turizma na prostoru

  Poarevca. Podaci dobijeni u istraivanju su obraeni korienjem statistikog

  programa SPSS (verzija 17.0).

  Kljune rei: tradicija, kultura, ruralni turizam, autentinost, gostroprimstvo,

  gastronomija.

  TRADITION AS AN INITIATOR OF RURAL TOURISM

  DESTINATIONS DEVELOPMENT

  Abstract: Rural tourism is a form of tourism that best illustrates the importance of

  tradition in the development of tourist destinations. Music, dance, clothing, culinary

  specialties of local cuisine, unique natural beauty and the very mentality and hospitality

  of people in rural areas, represent some of the factors that influence the tourists

  consciousness when choosing this type of holiday. The research is focused on the main

  hypothesis that the tradition is an initiator of rural tourism destinations development.

  Furthermore, this would imply positive effects in the field of tourism and economy in

  general and the economy of the region. The goal of the paper is to show the importance

  * [email protected]

 • Aleksandar Anti, Aleksandra Vujko, Tamara Gaji | 10

  KOLA BIZNISA, 2/2015, 9 20

  of tradition in the cultural identity of rural areas and potentials of tradition in the role

  of initiating rural tourism destinations development. The interview with staff members

  in Pozarevac Tourism Organization has helped in the SWOT analysis of the observed

  rural destination. An empirical research is conducted on a random sample of 232

  participants in order to highlight the benefits of rural tourism development in

  Pozarevac and its surrounding area. The data were processed in SPSS program

  (version 17.0).

  Key words: tradition, culture, rural tourism, authenticity, hospitality, gastronomy.

  JEL classification: L83, O13

  1. UVOD

  U savremenom prouavanju razvoja turizma u svetu, ruralni turizam se javlja

  kao njegov veoma znaajan i rastu i segment. Teoretiari Nikerson i saradnici

  (Nickerson et al., 2001) navode da je ruralni prostor osnovni resurs za razvoj

  ruralnog turizma i da se ova turistika aktivnost oslanja na potrebu gradskih

  stanovnika za mirom, istim vazduhom, zdravom hranom i prostorom za

  rekreaciju na otvorenom. Meutim, ruralni turizam koristi se i za pojmove koji

  se odnose na turistike proizvode i usluge koji su direktno vezani za

  poljoprivrednu (agrarnu) sredinu, poljoprivredne proizvode i boravak u

  ruralnom okruenju (Cnoves et al., 2004; Donaldson, & Momsen, 2011).

  Ruralne turistike destinacije poseduju bogatu lepezu antropogenih vrednosti i

  atraktivan tradicionalni ambijent, koji je naje e okruen prirodnim

  bogatstvima nekog regiona. Ruralni turizam je usko povezan sa kulturnim

  turizmom. Njihovo sjedinjavanje i meuzavisnot, u kombinaciji sa doma im

  ugostiteljstvom i okruenjem prirodnih lepota, prua jedan jedinstven odmor.

  Etnografske vrednosti od kojih su sainjene ove destinacije, namenjene su pre

  svega prezentaciji: ku e, stare radionice, vetrenjae, salaa i drugih zgrada

  narodnog neimarstva a pretvorene su u zaviajne muzeje ili izlobene prostore.

  Narodni obiaji i nonje najbolje su prikazani kroz razne manifestacije, koje se

  odravaju u ruralnim sredinama, sa ciljem ouvanja nacionalne svesti (Pivac,

  2012). Potreba za odmaranjem u ruralnom okruenju, u velikoj meri proizilazi

  iz sve ve eg uticaja savremenog naina ivota i uticaja koji morbogeni trijas

  ima na ivot savremenog oveka (Vujko, & Plava, 2011). Naalost, danas su

  veoma popularne migracije selo-grad, koje jednosmernim putem uslovljavaju

  zastoj u razvoju seoskih sredina. Ove migracije utiu na zaposlenost, nove anse

  za mlade, odravanje tradicionalnih zanata, negovanje obiaja i svoje lokalne

  kulture. Posebni oblici turizma poput: ruralnog turizma, etno-turizma, eko-

  turizma i mnogih drugih, mogu biti veoma znaajni u oivljavanju, negovanju i

  razvoju seoskih mesta (Vujko et al., 2012).

 • 11 | TRADICIJA KAO POKRETA RAZVOJA TURIZMA RURALNIH DESTINACIJA

  KOLA BIZNISA, 2/2015, 9 20

  U Enciklopediji turizma, objavljenoj 2000. godine, nalazimo podatak da je

  ruralna sredina osnovni resurs za razvoj ruralnog turizma. Ruralni turizam

  oslanja se na potrebu gradskog stanovnitva za odmorom u tihim predelima i

  prostorom za rekreaciju na otvorenom sveem vazduhu. Ruralni turizam

  ukljuuje posetu nacionalnim parkovima i parkovima prirode, kulturnoj batini

  u ruralnom prostoru, panoramske izlete, uivanje u ruralnim predelima i

  boravak na seoskim gazdinstvima. Specifinost za proizvod ruralnog turizma

  jeste tenja da se posetiocu, tj. turisti osigura lini kontakt, ose aj za fiziko i

  ljudsko okruenje i, to je vie mogu e, da mu se prua mogu nost uestvovanja

  u seoskim aktivnostima, tradiciji i stilu ivota lokalnog stanovnitva (Dra,

  2013).

  Predmet rada je tradicija kao pokreta razvoja ruralnih sredina, ali i itavog

  regiona. Cilj rada je da se prikae uticaj koji tradicija ima na razvoj ruralnog

  turizma na posmatranoj destinaciji i irem regionu. Prema omi u (2003),

  postoji nekoliko uticaja turizma na ruralne destinacije a to je naje e posledica

  prirodnih uslova i same okoline u kojoj se selo nalazi. Ovakvo stanje moe

  dovesti do komplementarnog odnosa izmeu turizma i poljoprivrede, ali i do

  kolizije. U ekstremnim sluajevima turizam moe dovesti do toga da lokalno

  stanovnitvo skoro potpuno prestane da se bavi poljoprivredom i da se ukljui u

  turistike delatnosti (iako se ovo naje e tretira kao negativan efekat turizma,

  moe se postaviti i teza da je ova totalna konverzija ipak bolje reenje nego

  potpuna depopulacija odreenih ruralnih regija koja bi se odigrala bez turistike

  funkcije). Primer na kojem se bazira rad prikazuje pozitivan odnos turizma na

  ruralne destinacije, gde za seosko stanovnitvo tradicionalna poljoprivreda

  ostaje dominantna aktivnost, dok se turizam javlja kao dopunski izvor prihoda i

  sezonska aktivnost (iznajmljivanje soba, pove ana prodaja lokalnih

  poljoprivrednih proizvoda turistima i slino).

  Imaju i u vidu znaaj koji tradicija u okviru ruralnog turizma ima i moe da ima

  na privredni razvoj drave, zadaci istraivanja bili su slede i: istraiti stanje

  kvaliteta turistike ponude bazirane na motivu tradicije, istraiti uticaj koji

  takva ponuda ima na razvoj turistike destinacije, te oceniti njihov ukupan

  znaaj za razvoj prostora. Kori ena metodologija je SWOT analiza. Dolo se

  do slede ih zakljuaka: tradicija, kao i seoski nain ivota, poseduje veliki broj

  aktivnosti i potencijala koji se mogu plasirati sve zahtevnijoj turistikoj tranji;

  tradicionalni nain ivota zajedno sa seoskim obiajima, tradicionalnim

  zanatima, kulturom, ishranom, oblaenjem i drugm aspektima ruralnog

  okruenja stvaraju jedinstvenu i kvalitetnu ponudu sa irokim spektrom

  mogu nosti i usluga koje se turistima mogu ponuditi. Posmatrani prostorni

  obuhvat govori da trenutna uloga tradicije u razvoju ruralne destinacije igra

  malu ulogu, tj. da je loijeg stepena. Istraivanje e pokazati kakve marketinke

  mere je potrebno preduzeti u cilju lake pristupanosti informacijama koje su

 • Aleksandar Anti, Aleksandra Vujko, Tamara Gaji | 12

  KOLA BIZNISA, 2/2015, 9 20

  neophnodne potencijalnim turistima, kakva je trenutna situacija infrastrukture

  regionalnih puteva, kakvo je stanje pose enosti ruralnih destinacija i ime sve

  raspolau ove destinacije u pogledu turistike valorizacije.

  2. METODOLOGIJA

  Posmatrana destinacija je ruralno-turistikog karaktera, locirana je u istonoj

  Srbiji, u gradu Poarevcu. Re je o etno-sel

Search related