of 26 /26
NECLASIFICAT NECLASIFICAT 1 din 26 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE NECLASIFICAT UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “Carol I” Exemplar Nr. din Colonel Drd. PAGNEJER CONSTANTIN TEZA DE DOCTORAT (REZUMAT) TEMA: EFICIENTIZAREA SPRIJINULUI LOGISTIC AL STRUCTURILOR CENTRALE DIN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Conducător de doctorat Colonel Prof.univ.Dr. PÎNZARIU SORIN Teză elaborată în vederea obţinerii titlului de DOCTOR în ŞTIINŢE MILITARE - BUCUREŞTI, 2015 -

TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

Embed Size (px)

Text of TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de...

Page 1: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 1 din 26

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE NECLASIFICAT UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “Carol I” Exemplar Nr. din

Colonel Drd. PAGNEJER CONSTANTIN

TEZA DE DOCTORAT (REZUMAT)

TEMA: EFICIENTIZAREA SPRIJINULUI LOGISTIC AL STRUCTURILOR CENTRALE DIN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Conducător de doctorat Colonel Prof.univ.Dr. PÎNZARIU SORIN

Teză elaborată în vederea obţinerii titlului de DOCTOR în ŞTIINŢE MILITARE

- BUCUREŞTI, 2015 -

Page 2: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 2 din 26

-Pagină albă-

Page 3: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 3 din 26

CUPRINSUL TEZEI DE DOCTORAT

INTRODUCERE 5 CAPITOLUL 1 STRUCTURILE CENTRALE ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE. ORGANIZARE, FUNCŢIONARE, DOMENII DE RESPONSABILITATE, SISTEMUL DE RELAŢII 9 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 1.1.1 Politicile publice. Politica de securitate - aspecte conceptuale 9 1.1.2 Politica de securitate a României 13 1.1.3 Contribuţia Ministerului Apărării Naţionale la realizarea politicii de securitate a României 17 1.2 Ministerul Apărării Naţionale, parte integrantă a aparatului de stat 22 1.2.1 Aparatul de stat - aspecte generale 22 1.2.2 Ministerul Apărării Naţionale, organ de specialitate în domeniul apărării 26 1.3 Participarea structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale la îndeplinirea misiunilor asumate de România ca stat membru NATO 29 1.3.1 Structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale 29 1.3.2 Sistemul de relaţii între structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale 41 1.3.3 Conducerea misiunilor asumate de România ca stat membru NATO 44 CAPITOLUL 2 PARTICULARITĂŢI ALE SPRIJINULUI LOGISTIC AL STRUCTURILOR CENTRALE ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE 55 2.1 Sistemul logistic al structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale 55 2.1.1 Principiile care stau la baza asigurării sprijinului logistic al structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale 55 2.1.2 Factorii care influenţează sprijinul logistic al structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale 59 2.1.3 Organele de conducere a sprijinului logistic al structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale 63 2.1.4 Organele de execuţie a sprijinului logistic al structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale 70 2.1.5 Sistemul de relaţii între organele de conducere şi cele de execuţie a sprijinului logistic al structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale 74 2.2 Domeniile funcţionale ale sprijinului logistic 79 2.2.1 Managementul resurselor materiale 79 2.2.2 Mişcarea şi transportul 88 2.2.3 Mentenanţa 95 2.2.4 Sprijinul medical 101 2.2.5 Infrastructura 105 2.2.6 Serviciile de campanie 110

Page 4: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 4 din 26

2.3 Managementul sprijinului logistic al structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale 120 2.3.1 Planificarea sprijinului logistic 120 2.3.2 Organizarea sprijinului logistic 142 2.3.3 Coordonarea sprijinului logistic 145 2.3.4 Comanda şi controlul 149 CAPITOLUL 3 CĂI ŞI MODALITĂŢI DE EFICIENTIZARE A SPRIJINULUI LOGISTIC AL STRUCTURILOR CENTRALE ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE 157 3.1 Particularităţi ale logisticii în cadrul organizaţiilor civile, cu aplicabilitate în domeniul militar 157 3.2 Metodologii şi tehnici de eficientizare a sprijinului logistic, în general şi al structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, în special 165 3.3 Posibile căi şi modalităţi de eficientizare a sprijinului logistic al structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale 178 CAPITOLUL 4 STUDIU DE CAZ PRIVIND SPRIJINUL LOGISTIC AL STRUCTURILOR CENTRALE ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE LA MOBILIZARE 187 4.1 Probleme generale privind sistemul de mobilizare al Armatei României 188 4.2 Particularităţile sprijinului logistic la mobilizare 193 4.3 Sprijinul logistic al structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale la mobilizare 197 4.4. Căi şi modalităţi de eficientizare a sprijinului logistic al structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale la mobilizare 207 CONCLUZII ŞI PROPUNERI 211 GLOSAR CU TERMENI ŞI DEFINIŢII 217 BIBLIOGRAFIE 227 ANEXE 237

Page 5: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 5 din 26

CUVINTE-CHEIE

1. Administraţie publică;

2. Autoritate;

3. Capacitate operaţională;

4. Diagramă de relaţii;

5. Eficacitate;

6. Eficientizare;

7. Eficienţă;

8. Instituţie publică;

9. Logistica Armatei României;

10. Metodă;

11. Ministerul Apărării Naţionale;

12. Modalitate;

13. Obiectiv fundamental;

14. Organizaţie;

15. Planuri strategice;

16. Politică;

17. Relaţii de autoritate;

18. Responsabilitate;

19. Sistem de mobilizare;

20. Sprijin logistic;

21. Stare de mobilizare;

22. Stare de război;

23. Stare de urgenţă;

24. Strategie;

25. Structuri centrale;

26. Suport logistic integrat.

Page 6: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 6 din 26

-Pagină albă-

Page 7: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 7 din 26

SINTEZA IDEILOR PRINCIPALE

Lucrarea de faţă îşi propune a fi o analiză a activităţilor desfăşurate pentru

asigurarea unui sprijin logistic eficient şi oportun al structurilor centrale ale

Ministerului Apărării Naţionale, avându-se în vedere toate domeniile funcţionale

ale logisticii. De asemenea, intenţionăm să evidenţiem o serie de căi şi modalităţi

de eficientizare a sprijinului logistic menţionat. Analiza s-a bazat, în esenţă, pe

studierea materialului teoretic şi normativ legislativ, precum şi a documentelor şi

materialelor de specialitate.

Dezbaterea acestui subiect impune explicarea unor noţiuni, care o dată

clarificate, delimitate şi interrelaţionate corespunzător, pot rezolva mai multe

dificultăţi la nivel conceptual şi crea premisele unei abordări şi înţelegeri concrete

a problematicii propuse spre analiză.

Actualele tendinţe în managementul logistic, inclusiv cel militar, impun

identificarea de noi căi şi modalităţi de înţelegere şi aplicare a teoriei la cerinţele

provocate de mutaţiile intervenite în arhitectura sistemelor logistice militare,

potrivit exigenţelor de eficacitate şi eficienţă impuse misiunilor de îndeplinit.

Teza de doctorat se constituie într-un demers ştiinţific proiectat în acord cu

actele normative în vigoare, cuprinzând contribuţii personale în domeniul

sprijinului logistic, cu un pronunţat caracter de actualitate pentru Armata

României, în condiţiile integrării depline în NATO şi Uniunea Europeană.

Demersul ştiinţific are un caracter de noutate nu numai din punct de vedere

al rigurozităţii aplicării metodelor de cercetare ştiinţifică folosite ci, în special, din

perspectiva valorificării conţinutului şi utilităţii practice a concluziilor şi

propunerilor înaintate.

Page 8: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 8 din 26

INTRODUCERE

În subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale funcţionează

structurile centrale, organizate pe departamente, direcţii generale sau direcţii, cu

denumiri specifice.

Obiectul cercetării l-a constituit modul în care sistemul integrat stabilit

asigură flexibilitatea şi sustenabilitatea structurilor centrale ale Ministerului

Apărării Naţionale pentru îndeplinirea întregului spectru de misiuni în care sunt

angajate, prin realizarea unui sprijin logistic corespunzător.

Obiectivul nostru este să scoatem în evidenţă şi alte soluţii pentru

îmbunătăţirea activităţilor referitoare la tematica abordată. Centrul de interes al

lucrării se disipă între abordarea principalelor problematici identificate ale

subiectului şi alunecarea treptată spre partea aplicativă a noţiunilor teoretice

abordate, prin exemplificarea acestora în realităţile româneşti.

Apreciem că suportul logistic trebuie să asigure structurilor centrale ale

Ministerului Apărării Naţionale confortul necesar pentru a-şi putea concentra

atenţia asupra îndeplinirii sarcinilor principale. Din punctul nostru de vedere,

asigurarea sprijinului logistic, într-o concepţie unitară, prin intermediul unei

structuri care să-l coordoneze la toate nivelele, va facilita îndeplinirea tuturor

misiunilor la timp şi de calitate.

CAPITOLUL 1

STRUCTURILE CENTRALE ALE MINISTERULUI APĂRĂRII

NAŢIONALE. ORGANIZARE, FUNCŢIONARE, DOMENII DE

RESPONSABILITATE, SISTEMUL DE RELAŢII

Structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale sunt structuri cu un

rol deosebit de important în buna funcţionare a acestui minister, având trăsături

specifice în funcţie de tipul de sarcini şi misiuni pe care le îndeplinesc în domeniul

propriu de activitate, dar a căror cumul formează un aparat administrativ eficient şi

Page 9: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 9 din 26

complex, care conduc şi desfăşoară activităţi specifice în domeniul apărării

naţionale.

Ministerul Apărării Naţionale este organul de specialitate al administraţiei

publice centrale, în subordinea Guvernului, prin care este condusă activitatea în

domeniul apărării naţionale, potrivit prevederilor legii şi strategiei de securitate

naţională, pentru garantarea suveranităţii, independenţei şi unităţii statului,

integrităţii teritoriale a ţării şi democraţiei constituţionale, prin implicarea

structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice care le revin.

Structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, subordonate

nemijlocit ministrului apărării naţionale în momentul de faţă, sunt: Departamentul

pentru politica de apărare şi planificare, Departamentul pentru relaţia cu

Parlamentul şi informare publică, Departamentul pentru armamente, Statul Major

General, Secretariatul general, Direcţia generală de informaţii a apărării, Direcţia

management resurse umane, Direcţia financiar-contabilă, Direcţia instanţelor

militare, Corpul de control şi inspecţie, Direcţia audit intern şi Direcţia medicală.

Structuri subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale sunt şi

Cabinetul ministrului şi consilierii acestuia, precum şi alte entităţi organizaţionale,

care nu sunt structuri centrale, însă contribuie la îndeplinirea eficientă a atribuţiilor

şi responsabilităţilor specifice la nivelul ministerului; aceste structuri pot fi

permanente (ex. Cabinetul ministrului) sau cu funcţionalitate temporară (grupuri de

lucru, comitete, comisii etc.).

Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor lor, structurile centrale au în

responsabilitate domenii de activitate specifice. Acestea coordonează, planifică,

organizează şi desfăşoară activităţi în conformitate cu domeniile de care răspund.

Având în vedere situaţia politico-militară şi tendinţele actuale ale politicilor

de securitate, considerăm că este necesară o revizuire a legislaţiei naţionale în

domeniul apărării. Prin modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind

organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, pot fi aduse îmbunătăţiri în

funcţionarea structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, prin

delimitarea clară a domeniilor de responsabilitate şi eliminarea definitivă a

Page 10: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 10 din 26

interferenţelor. Spre exemplu, apreciem că politica de înzestrare şi în domeniul

logistic trebuie să fie unică, fără împărţirea sarcinilor pe diverse structuri, ceea ce

conduce la o gestionare necorespunzătoare a bugetului alocat în acest sens. Suntem

de părere că domeniile funcţionale ale logisticii trebuie coordonate de o singură

structură, care va conduce activităţile în aşa fel încât sprijinul logistic să fie eficient

şi oportun, în orice situaţie.

CAPITOLUL 2

PARTICULARITĂŢI ALE SPRIJINULUI LOGISTIC AL

STRUCTURILOR CENTRALE ALE

MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

Cerinţa fundamentală a transformării o constituie crearea unui sistem logistic

integrat cu o mare mobilitate, care să asigure logistica necesară în locul şi volumul

cerut, la momentul oportun. Transformarea vizează mobilitate în acordarea

sprijinului logistic pentru toate structurile Ministerului Apărării Naţionale, prin

crearea unui eşalon care să coordoneze activităţile începând cu nivelul strategic,

trecând prin cel operativ şi transpunându-se, într-o concepţie unitară, la nivel tactic.

Realizarea unui sprijin logistic oportun presupune activităţi previzionale,

organizatorice, de sincronizare şi armonizare acţională, de concepţie, de evaluare, care

de cele mai multe ori se prezintă ca procese mai mult sau mai puţin complexe, diferite

unele de altele, ceea ce face imposibilă compararea lor pentru deducerea eficienţei. De

aceea, suntem de părere că în activităţile desfăşurate pentru asigurarea sprijinului

logistic al structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale este importantă

eficacitatea (ce trebuie făcut) şi mai puţin eficienţa (cum trebuie făcut), fără a eluda

acest principiu (consum minim, cu rezultate maxime).

În conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în domeniu,

Comandamentul logistic întrunit este structura, subordonată Statului Major General,

destinată realizării sprijinului logistic al structurilor centrale ale Ministerului Apărării

Naţionale.

Page 11: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 11 din 26

La pace, principalele responsabilităţi ale Comandamentului logistic întrunit

pentru realizarea sprijinului logistic al structurilor centrale ale Ministerului

Apărării Naţionale sunt:

a) realizarea managementului materialelor, pe clase de materiale;

b) achiziţionarea bunurilor materiale, serviciilor şi echipamentelor militare,

potrivit competenţelor;

c) asigurarea managementului capabilităţilor de mişcare şi transport;

d) constituirea şi gestionarea stocurilor strategice necesare structurilor

centrale şi a stocurilor operative necesare structurilor centrale şi unităţilor

subordonate;

e) executarea mentenanţei echipamentelor, de nivel intermediar şi complex,

în sistem propriu şi externalizat, conform competenţelor;

f) asigurarea activităţii de reprezentare, a ceremoniilor, onorurilor militare şi

protocolului la nivelul Administraţiei publice şi a Ministerului Apărării Naţionale;

g) asigurarea recuperării, recreării şi refacerii psihice a personalului;

h) conducerea şi coordonarea realizării capacităţii operaţionale complete a

structurii proprii şi a structurilor subordonate.

La război, Centrul de resurse/Comandamentul logistic întrunit coordonează

activităţile de sprijin logistic în folosul Centrului naţional militar de comandă, astfel:

a) monitorizează mobilizarea forţelor de logistică din subordine, regenerarea

acestora, activitatea de învăţământ/instruire;

b) continuă derularea programelor de înzestrare şi execută

planificarea/conducerea forţelor/mijloacelor logistice la dispoziţie pentru

asigurarea domeniilor funcţionale ale logisticii de bază, protecţia populaţiei,

teritoriului şi obiectivelor din responsabilitate;

c) asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de

reaprovizionare cu produse din toate clasele de materiale, precum şi transportul

acestora din sursele de aprovizionare până la destinaţie;

d) asigură menţinerea stării de operativitate, prin managementul activităţii

de mentenanţă, pentru toate categoriile de echipamente din înzestrare;

Page 12: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 12 din 26

e) monitorizează asigurarea sprijinului medical al efectivelor sprijinite şi

desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor de campanie;

f) conduce acţiunile de sprijin logistic al structurilor proprii (inclusiv a celor

care asigură sprijinul logistic al componentelor înfiinţate, la război, cu personal din

cadrul structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale).

Din punctul nostru de vedere, modalitatea în care se realizează conducerea

sprijinului logistic al structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale la pace,

precum şi a Centrului naţional militar de comandă la război, capătă conotaţii puternice,

având un rol decisiv în planificarea acţiunilor la nivel strategic. Ridicarea

Comandamentului logistic întrunit la rang de categorie de forţe a armatei a reprezentat

una din măsurile de accelerare a procesului de transformare în domeniul logistic,

atât în noul context social şi politic din ţara noastră, dar şi cel geopolitic şi

geostrategic existent la nivel global.

Baza sprijin logistic din cadrul Comandamentului logistic întrunit este

structura care asigură sprijinul logistic al structurilor centrale ale Ministerului

Apărării Naţionale la pace şi al Centrului naţional militar de comandă la război. În

opinia noastră, comandamentul bazei şi comandamentele structurilor subordonate

acesteia trebuie să înţeleagă cât mai bine procesul de realizare a sprijinului logistic,

începând cu anticiparea nevoilor de susţinere, trecând de la formularea cererilor de

către structurile sprijinite şi mergând până la soluţionarea lor, numai astfel

demonstrând că se poate acţiona adecvat schimbărilor frecvente care se produc în

mediul de securitate intern şi extern.

Pentru susţinerea cu succes a activităţilor structurilor centrale ale

Ministerului Apărării Naţionale la pace, Baza sprijin logistic are următoarele

responsabilităţi:

a) planificarea şi realizarea în sistem modular a sprijinului logistic;

b) asigurarea sprijinului logistic necesar personalului din Ministerul Apărării

Naţionale trimis în misiuni permanente în străinătate;

c) achiziţionarea de bunuri şi servicii, conform competenţelor;

d) transportul bunurilor materiale şi al personalului;

Page 13: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 13 din 26

e) participarea cu forţe şi mijloace, la ordin, la constituirea capabilităţilor

naţionale de sprijin în domeniul logistic;

f) executarea activităţilor de pregătire, antrenare şi instruire, în vederea

desfăşurării acţiunilor de sprijin logistic.

La război, Baza sprijin logistic are următoarele responsabilităţi principale:

a) realizarea sprijinului logistic al Centrului naţional militar de comandă, în

toate domeniile funcţionale specifice;

b) identificarea surselor din economia naţională rezultate prin punerea în

aplicare a sistemului de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare, necesare

pentru sprijinul logistic al Centrului naţional militar de comandă;

c) realizarea achiziţiei/distribuţiei/depozitării materialelor/mijloacelor

identificate/asigurate prin punerea în funcţiune a liniei a V-a de sprijin logistic;

d) execuţia, la ordin, şi monitorizarea modului de executare a distribuţiei şi

transportului materialelor din stocurile operative şi strategice necesare pentru sprijinul

logistic al Centrului naţional militar de comandă.

Considerăm că sprijinul logistic şi elementele de infrastructură trebuie

asigurate, într-o concepţie unitară, prin intermediul unei structuri care să le

coordoneze la toate nivelurile (strategic, operativ şi tactic), ceea ce impune

stabilirea unor noi relaţii funcţionale şi, de ce nu, alte resubordonări. Astfel, se va

putea interveni, în orice moment, cu uşurinţă, pentru rezolvarea oportună a

eventualelor disfuncţionalităţi apărute. Suportul logistic trebuie să le asigure

structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale susţinerea necesară pentru

a-şi putea concentra atenţia asupra conducerii, organizării, planificării şi

operaţionalizării forţelor.

În realizarea cerinţelor de sprijin logistic la nivel strategic, în cadrul acestui

capitol, am luat în considerare următoarele domenii funcţionale: managementul

resurselor materiale; mişcarea şi transportul; mentenanţa; sprijinul medical;

infrastructura şi serviciile de campanie.

Page 14: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 14 din 26

În cadrul capitolului, am încercat, de asemenea, să descriem generic rolul

sprijinului logistic în planificarea activităţilor la nivel strategic, precum şi procesul

de planificare a acestuia la nivelul structurilor care au misiuni pe această linie.

La pace, Oficiul asigurare sprijin logistic întrunit/Comandamentul logistic

întrunit planifică activităţile referitoare la sprijinul logistic al structurilor centrale

ale Ministerului Apărării Naţionale şi le transmite Serviciului

operaţii/Comandamentul logistic întrunit pentru a fi cuprinse în Planul cu

principalele activităţi ale comandamentului.

La război, personalul Centrului de resurse/Comandamentul logistic întrunit

desfăşoară activităţile referitoare la planificarea sprijinului logistic al Centrului

naţional militar de comandă, în următoarele etape:

1. Cunoaşterea situaţiei;

2. Aprecierea şi evaluarea opţiunilor sau iniţierea planificării sprijinului

logistic;

3. Orientarea personalului implicat în procesul de planificare a sprijinului

logistic;

4a. Elaborarea şi dezvoltarea concepţiei sprijinului logistic;

4b. Elaborarea Anexei R-logistică la planul de operaţii (OPLAN);

5. Execuţia, evaluarea şi revederea Anexei R-logistică la OPLAN;

6. Tranziţia.

Apreciem că toate documentele de planificare trebuie să asigure, în mod

obligatoriu, concentrarea sprijinului logistic al structurilor centrale ale Ministerului

Apărării Naţionale/Centrului naţional militar de comandă pe direcţiile de efort şi

definitivarea clară a activităţilor care conduc la obţinerea succesului, atât pe timpul

desfăşurării acţiunilor militare considerate ca fiind clasice, cât mai ales în cele

clasificate de tip asimetric. Dorim să evidenţiem faptul că procesul de luare a

deciziei este o parte componentă a procesului de planificare. În cadrul analizei

forţelor proprii, sprijinul logistic trebuie luat în considerare de fiecare dată,

deoarece constrângerile pe această zonă modifică sau exclud anumite sarcini.

Page 15: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 15 din 26

CAPITOLUL 3

CĂI ŞI MODALITĂŢI DE EFICIENTIZARE

A SPRIJINULUI LOGISTIC AL STRUCTURILOR CENTRALE

ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

Procesul de management la nivelul Comandamentului logistic întrunit şi

structurilor subordonate implicate în realizarea sprijinului logistic al structurilor

centrale ale Ministerului Apărării Naţionale creează cadrul care facilitează utilizarea

eficientă a resurselor materiale, financiare şi umane, antrenează şi valorifică

experienţa şi competenţa profesională a comandanţilor (şefilor) şi subordonaţilor

acestora.

Din perspectiva eficientizării activităţilor specifice componentelor sistemului

logistic al structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, apreciem că o

abordare sistemică, pe cele patru paliere cunoscute (normativ, conceptual,

structural şi procesual) reprezintă cea mai bună cale de a scoate în evidenţă

eforturile organelor de conducere, cu atribuţii generale şi a celor cu atribuţii

specifice pe această linie.

Din punct de vedere normativ, principiile şi politicile asigurării sprijinului

logistic, în general şi al structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, în

special sunt evidenţiate în doctrina şi în regulamentul logisticii operaţiilor întrunite,

precum şi în alte ordine şi dispoziţii ale ministrului apărării naţionale şi ale şefului

Statului Major General cu privire la domeniul de referinţă. În opinia noastră,

actualizarea permanentă a prevederilor actelor normative care reglementează

domeniul în ansamblul său, precum şi a normelor care direcţionează sprijinul

logistic, reiese ca o necesitate ce trebuie materializată periodic, la intervale

rezonabile de timp. În acest sens, având în vedere abordarea integrată a sprijinului

logistic, în general şi al structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, în

special, considerăm că o primă modalitate de eficientizare a acestuia o constituie

elaborarea unei noi doctrine, care să cuprindă atât elemente ale logisticii de

producţie, cât şi ale logisticii de consum. Ulterior, fiecare domeniu funcţional al

Page 16: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 16 din 26

logisticii trebuie acoperit cu reglementări specifice, de la doctrine până la

standarde şi proceduri interoperabile.

Iniţiativa Smart Defence (NATO) şi conceptul Pooling and Sharing (UE) pot

fi evidenţiate şi la nivelul sprijinului logistic al structurilor Armatei României, în

general, precum şi al structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, în

special, prin folosirea tuturor facilităţilor categoriilor de forţe şi comandamentelor

de armă, în comun, eficient şi oportun. Chiar dacă sunt stabilite responsabilităţi

concrete privind asigurarea sprijinului logistic al structurilor centrale ale

Ministerului Apărării Naţionale, în sarcina Comandamentului logistic întrunit,

suntem de părere că o posibilă cale de eficientizare a activităţilor, la nevoie, o

reprezintă folosirea unor capabilităţi aparţinând categoriilor de forţe sau

Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii.

În opinia noastră, o altă cale poate fi considerată realizarea sistemului logistic

integrat, care are în vedere funcţionarea eficientă a logisticii de consum prin cele două

componente de bază ale sale: logistica de bază şi logistica operaţională. Abordarea

integrată a domeniilor funcţionale ale logisticii presupune şi unele regândiri şi

redimensionări a structurilor implicate în asigurarea sprijinului logistic menţionat.

În acest sens, apare din nou ca o necesitate crearea unei structuri care să

coordoneze sprijinul logistic la toate nivelele şi care poate facilita folosirea

eficientă, în comun, a tuturor capabilităţilor în domeniu. Din punctul nostru de

vedere, o modalitate concretă de eficientizare a sprijinului logistic o constituie

înfiinţarea Departamentului pentru înzestrare şi logistică (pe scheletul

Departamentului pentru armamente şi a Comandamentului logistic întrunit şi cu

preluarea atribuţiilor altor structuri care coordonează domenii funcţionale ale

logisticii). În cadrul acestuia trebuie create structuri care să coordoneze toate

domeniile funcţionale ale logisticii, atât pentru logistica de producţie, cât şi pentru

cea de consum (un rol important în eficientizarea activităţilor în domeniu vor avea

Direcţia reglementări şi politici de înzestrare şi Direcţia achiziţii).

Considerăm că o altă modalitate de eficientizare a sprijinului logistic al

structurilor Armatei României o constituie reformarea învăţământului militar de

Page 17: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 17 din 26

logistică şi a activităţii de cercetare în domeniu. În acest sens, în cadrul

Departamentului pentru înzestrare şi logistică poate fi creată o Direcţie

învăţământ şi cercetare, care să coordoneze activităţile structurilor de învăţământ

şi cercetare existente sau nou înfiinţate, prin reorganizare.

Apreciem că este benefică reformarea învăţământului militar de logistică în

cadrul unei noi concepţii de organizare şi desfăşurare a acestuia, astfel:

a) Formarea ofiţerilor prin programe de studii universitare de licenţă,

specializarea Management economico-financiar să se transforme în specializarea

Conducere logistică şi să se realizeze în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare

„Carol I”; o altă variantă o poate reprezenta înfiinţarea unei facultăţi de

management logistic în cadrul Academiei Tehnice Militare şi transformarea

acesteia în Academia de logistică. Astfel se foloseşte eficient personalul didactic în

domeniu şi se creează un program de studiu pe parcursul celor trei ani, cu

majoritatea temelor pe specificul specialităţii.

b) Înfiinţarea unei Şcoli militare de logistică, care să preia programele de

studii postliceale în domeniul logistic organizate de Şcoala militară de maiştri

militari şi subofiţeri a Forţelor Terestre. Aceasta poate fi organizată pe scheletul

Şcolii de aplicaţie pentru logistică (şi la această dată, învăţământul de specialitate

se realizează în cadrul şcolii de aplicaţie; de asemenea, şcoala are personalul de

specialitate şi dotările tehnice necesare autorizării/acreditării programelor de studii;

prin reorganizarea Şcolii de aplicaţie pentru logistică, cu alocarea unui număr

minim de funcţii de la nivelul Statului Major al Forţelor Terestre, se poate înfiinţa

Şcoala militară de logistică, care să subordoneze şi actualele centre de instruire -

pentru administraţie şi de instruire tehnică, precum şi subunităţile de formare şi

perfecţionare soldaţi-gradaţi profesionişti arma logistică şi alte servicii).

În sensul celor prezentate, apreciem că eficientizarea sprijinului logistic

presupune accesarea tuturor resurselor existente pentru asigurarea personalului

structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale cu tot ceea ce le este

necesar pentru îndeplinirea sarcinilor avute.

Page 18: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 18 din 26

CAPITOLUL 4

STUDIU DE CAZ PRIVIND SPRIJINUL LOGISTIC

AL STRUCTURILOR CENTRALE ALE

MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE LA MOBILIZARE

Structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale sunt completate cu

resurse materiale, la mobilizare, prin grija Comandamentului logistic întrunit,

conform prevederilor dispoziţiilor privind realizarea susţinerii logistice a

structurilor centrale pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război.

La mobilizare, Baza sprijin logistic/Comandamentul logistic întrunit

continuă îndeplinirea misiunilor din timp de pace, în folosul structurilor centrale

ale Ministerului Apărării Naţionale şi, în plus, execută următoarele activităţi:

a) primirea şi echiparea rezerviştilor;

b) cazarea şi hrănirea personalului care îşi desfăşoară activitatea în Centrul

naţional militar de comandă;

c) stabilirea volumului materialelor ce se transportă, pe tipuri de clase de

materiale, a locurilor de păstrare din care se face distribuţia, a forţelor şi

mijloacelor destinate pentru îmbarcarea/debarcarea materialelor.

Sprijinul logistic al structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale

la mobilizare se realizează, în principal, prin intermediul Batalionului de deservire

şi asigurare de geniu/Baza sprijin logistic, care are prevăzute în statul de organizare

trei secţii sprijin logistic structuri centrale. Dintre acestea, una singură este

prevăzută a fi încadrată cu o parte din personal din timp de pace (în proporţie de

10%), celelalte două fiind prevăzute doar în statul de organizare la război. Acest

lucru îngreunează foarte mult activităţile desfăşurate la mobilizare.

În urma analizei activităţilor desfăşurate, apreciem ca fiind benefică luarea

unor măsuri pentru eficientizarea sprijinului logistic al structurilor centrale ale

Ministerului Apărării Naţionale la mobilizare rezultate din experienţa acumulată de

unităţile implicate în acest proces.

Page 19: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 19 din 26

În opinia noastră, o primă cale de eficientizare a sprijinului logistic

menţionat o constituie operaţionalizarea a cel puţin unei secţii de sprijin logistic a

structurilor centrale (din cele trei din compunerea Batalionului deservire şi

asigurare de geniu). Pentru aceasta se impune încadrarea secţiei respective cu

personal, conform prevederilor statului de organizare la război, dotarea cu mijloace

şi materiale pentru sprijin. Astfel, se evită situaţia actuală, în care, pentru

îndeplinirea misiunilor de sprijin logistic la mobilizare, se folosesc efective şi

echipamente aparţinând altor structuri din compunerea şi subordinea Bazei sprijin

logistic, ale căror sarcini de bază au de suferit în această perioadă.

După operaţionalizarea acestei secţii, apreciem că este imperios necesară

antrenarea periodică a personalului care o încadrează. Din punctul nostru de

vedere, planificarea şi executarea semestrială a unor exerciţii de mobilizare cu

participarea efectivelor şi echipamentelor implicate în asigurarea sprijinului

logistic al structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale constituie o

modalitate importantă de eficientizare a activităţilor în acest domeniu.

Considerăm că asigurarea în totalitate şi completarea ritmică a bunurilor

materiale ce se păstrează la stocul de mobilizare pentru aceste structuri trebuie să

constituie o preocupare permanentă a organelor de conducere şi de execuţie cu

atribuţii pe această linie. Managementul corect al resurselor materiale reprezintă o

cale importantă de urmat pentru îndeplinirea la timp şi de calitate a tuturor

atribuţiilor la mobilizare ale structurilor centrale ale Ministerului Apărării

Naţionale.

În altă ordine de idei, suntem de părere că se impune reanalizarea şi

îmbunătăţirea statului de organizare la război al celorlalte două secţii de sprijin

logistic structuri centrale/Batalionul deservire şi asigurare de geniu. Astfel se

creează posibilitatea asigurării echipamentelor necesare din timp de pace sau la

începutul perioadei de mobilizare, prin rechiziţii de la agenţii economici, în baza

cererilor întocmite în acest sens. Apreciem că nu trebuie neglijat faptul că organele

de conducere constituie unul din punctele-cheie în orice tip de conflict militar.

Page 20: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 20 din 26

Asigurarea acestora cu tot ceea ce este necesar reprezintă un avantaj major în

obţinerea succesului.

În sensul celor prezentate mai sus, apreciem că poate fi luată în considerare

şi o altă alternativă, respectiv înfiinţarea unei structuri pentru asigurarea sprijinului

logistic al structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, de tip batalion,

pe scheletul celor trei secţii din compunerea Batalionului deservire şi asigurare de

geniu.

În opinia noastră, o altă modalitate de eficientizare a sprijinului logistic al

structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale o reprezintă reanalizarea

termenelor de realizare a capabilităţii operaţionale complete a structurilor implicate

în sprijinul logistic menţionat în sensul micşorării acestora pentru a fi egale sau

mai mici decât cele ale structurilor susţinute. Nu putem vorbi de un sprijin eficient

şi oportun atât timp cât structura susţinută trebuie să fie „gata de luptă” într-un

timp mai scurt decât cel care îi asigură resursele necesare. Degeaba întocmim fel şi

fel de concepţii şi planuri dacă nu reuşim să le punem în practică datorită

neasigurării suportului cerut.

Din punct de vedere normativ, considerăm că pentru eficientizarea

sprijinului logistic în domeniul de referinţă este necesară elaborarea unui

Regulament al asigurării sprijinului logistic la mobilizare. În acest regulament

trebuie detaliate activităţile prevăzute în capitolul referitor la logistica mobilizării

armatei din Regulamentului mobilizării Armatei României şi stabilite diferite

norme pe fiecare domeniu funcţional al logisticii. De asemenea, apreciem că

standardizarea activităţilor este foarte importantă şi în această situaţie.

La această dată sunt anumite activităţi referitoare la mobilizarea armatei care

nu sunt bine reglementate. Din punctul nostru de vedere, o altă cale de eficientizare

a activităţilor o constituie stabilirea unor proceduri standardizate privind trecerea

de la starea de pace la cea de mobilizare. În această ordine de idei, apreciem că este

imperios necesară elaborarea unor proceduri de trecere a evidenţei bunurilor

materiale de la starea de pace la starea de mobilizare şi, ulterior, dacă este cazul, la

cea de război.

Page 21: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 21 din 26

După părerea noastră, o modalitate importantă de eficientizare a sprijinului

logistic la mobilizare constă în continuarea activităţilor de învăţământ de logistică

în cadrul structurilor de profil (Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”,

Academia Tehnică Militară şi Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică „General

Constantin Zaharia”). În acest sens, considerăm că trebuie elaborate planuri de

învăţământ pentru cursuri intensive de pregătire a personalului de specialitate

necesar, care să pună accentul pe activităţile practice din toate domeniile

funcţionale ale logisticii. Obiectivul principal trebuie să îl constituie formarea şi

perfecţionarea personalului militar, în acord cu standardele educaţionale naţionale

şi euroatlantice, precum şi cu exigenţele instruirii trupelor, pentru a fi capabili să-şi

asume responsabilităţile îndeplinirii atribuţiilor pentru care se asigură pregătirea.

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

Sprijinul logistic al structurilor centrale ale Ministerului Apărării

Naţionale/Centrului naţional militar de comandă se realizează, de către

Comandamentul logistic întrunit, în majoritatea domeniilor funcţionale ale logisticii.

Pe timp de pace şi la război, prin marile unităţi, unităţile şi formaţiunile

logistice din subordine, comandamentul asigură sprijinul logistic al structurilor

centrale ale Ministerului Apărării Naţionale/Centrului naţional militar de comandă,

prin transpunerea ordinelor şi dispoziţiilor ministrului apărării naţionale şi şefului

Statului Major General/comandantul Centrului naţional militar de comandă în

planurile proprii, întocmite în acest sens.

Din perspectiva noastră, indiferent de abordare, căile, modalităţile şi

procedurile de operare trebuie utilizate în permanenţă în scopul eficientizării

activităţilor specifice sprijinului logistic al structurilor centrale ale Ministerului

Apărării Naţionale.

Din perspectiva asigurării unui sprijin logistic eficient şi oportun, dorim să

înaintăm o serie de propuneri care vizează, în opinia noastră, îmbunătăţirea

activităţilor în domeniu, astfel:

Page 22: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 22 din 26

1. Actualizarea prevederilor actelor normative care reglementează domeniul

în ansamblul său, precum şi a normelor care direcţionează sprijinul logistic,

reprezintă o necesitate ce trebuie materializată periodic, la intervale rezonabile de

timp. În acest sens, se asigură permanent suportul legal al activităţilor desfăşurate

de către structurile implicate în asigurarea sprijinului logistic.

2. Structurile destinate sprijinului logistic trebuie să fie capabile să-şi

îndeplinească misiunile, astfel încât sprijinul să fie complet, eficient şi oportun.

Restructurarea sistemului logistic reprezintă, în opinia noastră, o componentă

importantă a procesului de transformare a Armatei României. În acest sens,

considerăm că pentru crearea unui sistem logistic integrat, care să asigure sprijinul

necesar, este benefică înfiinţarea unei structuri (de nivel departament) care să

elaboreze reglementările şi politicile privind înzestrarea şi să coordoneze

activităţile începând cu nivelul strategic, trecând prin cel operativ şi transpunându-

se, într-o concepţie unitară, la nivel tactic. Astfel, se poate interveni, în orice

moment, cu uşurinţă, pentru rezolvarea oportună a eventualelor disfuncţionalităţi

apărute.

3. Reformarea învăţământului militar de logistică şi a activităţii de cercetare

în domeniu constituie o altă modalitate de eficientizare a sprijinului logistic al

structurilor Armatei României. În acest sens, apreciem că, în cadrul unităţilor de

învăţământ de specialitate, pregătirea personalului trebuie să urmărească

activităţile teoretice şi practice referitoare la evoluţia de la ocuparea primei funcţii

până la încheierea carierei militare.

4. Termenul de realizare a capabilităţii operaţionale complete a structurilor

care realizează sprijinul logistic al structurilor centrale ale Ministerului Apărării

Naţionale trebuie să fie egal sau mai mic decât al acestora din urmă. Astfel, se

asigură desfăşurarea tuturor activităţilor fără a mai fi nevoie să fie implicate şi alte

structuri care să vină în sprijin pe o anumită perioadă de timp, până la completarea

cu resurse umane şi materiale.

5. Considerăm a fi benefice următoarele măsuri de eficientizare a sprijinului

logistic al structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale:

Page 23: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 23 din 26

a) operaţionalizarea unei secţii de sprijin logistic a structurilor centrale (din

cele trei din compunerea Batalionului deservire şi asigurare de geniu/Baza sprijin

logistic), încadrarea acesteia cu personal, dotarea cu mijloace şi materiale pentru

sprijin (sau înfiinţarea unei structuri de nivel batalion pe scheletul secţiilor de

sprijin logistic structuri centrale/Batalionul deservire şi asigurare de geniu);

b) antrenarea periodică (prin exerciţii planificate a fi executate semestrial) a

personalului care încadrează această secţie;

c) asigurarea în totalitate şi completarea permanentă a bunurilor materiale ce

se păstrează la stocul de mobilizare pentru aceste structuri;

d) reanalizarea şi îmbunătăţirea statului de organizare la război al celorlalte

două secţii de sprijin logistic structuri centrale.

Din punctul nostru de vedere, cea mai bună soluţie pentru obţinerea

rezultatelor dorite o reprezintă menţinerea unui climat organizaţional destins, bazat

pe încredere şi colaborare, însă bineînţeles cu respectarea principiilor şi valorilor

fundamentale. Apreciem că managementul este eficient atunci când se obţine o

anumită rentabilitate, corespunzător efortului depus şi efectului obţinut.

Page 24: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 24 din 26

-Pagină albă-

Page 25: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 25 din 26

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. ***Constituţia României, R.A. „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 2003.

2. ***Legea nr. 45 privind apărarea naţională a României, R.A. „Monitorul

Oficial”, Bucureşti, 1994.

3. ***Legea nr. 346 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Apărării, R.A. „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 2006.

4. ***L-2, Manualul conducerii sprijinului logistic în operaţii întrunite,

Bucureşti, 2007.

5. ***M-172, Instrucţiuni privind susţinerea activităţilor personalului din

Ministerul Apărării Naţionale trimis în misiune permanentă în străinătate,

Bucureşti, 2007.

6. ***Md-2, Doctrina sprijinului medical în operaţii, Bucureşti, 2008.

7. ***Regulamentul logisticii operaţiilor întrunite, Bucureşti, 2008.

8. ***SMG/L-1, Doctrina logisticii operaţiilor întrunite, Bucureşti, 2008.

9. ***Manualul logistic NATO, Bruxelles, 2012.

10. Gavrilă, T., Lefter, V., Managementul organizaţiilor, Editura Economică,

Bucureşti, 2007.

11. Minculete, G., Abordări moderne ale managementului logistic, Editura

Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I”, Bucureşti, 2009.

12. Minculete, G., Elemente de management al sprijinului logistic, Editura

Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I”, Bucureşti, 2005.

13. Moroşan, M.M., Planificarea - funcţie determinantă a managementului

logistic la nivel tactic, Curs - cota AM 2035, Editura Universităţii Naţionale de

Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2014.

14. Robu, M., Buşoi, M., Ciocan, M., Teoria managementului resurselor în

situaţii de criză sau conflictuale, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2003.

Page 26: TEZA DE DOCTORAT - unap.ro doctorat rezumate/2015... · TEMA: ... 1.1 Dinamica politicii de securitate a României 9 ... structurilor sale centrale în îndeplinirea misiunilor specifice

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT 26 din 26

15. Toma, G., Ştefan, T., Tudose, M., Lungu, S.F., Schimbarea managerială.

Managementul schimbării, Editura Academiei Naţionale de Informaţii, Bucureşti,

2009.

16. Udrescu, M., Drăghici, T., Gestionarea sprijinului logistic, Editura

Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007.

17. Gattorna, J.L., - coord., Managementul logisticii şi distribuţiei, Editura

Teora, Bucureşti, 1999.

18. Kotler, P., Armstrong, G., Principiile Marketingului, Ediţia a III-A,

Editura Teora SRL, Bucureşti, 2005.

19. ***Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, colecţia din anii 2010-2014. 20. ***Gândirea Militară Românească, colecţia din anii 2010-2014.

Această lucrare a fost posibilă prin sprijinul financiar oferit prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinanțat prin Fondul Social European, în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822, cu titulul „Reţea Transnaţională de Management Integrat al Cercetării Doctorale

şi Postdoctorale Inteligente în Domeniile “Ştiinţe Militare”, “Securitate şi Informaţii” şi “Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” - Program de Formare

Continuă a Cercetătorilor de Elită –“SmartSPODAS”.”