27
Pročitajte svako pitanje i na listu za odgovore zaokružite slovo koje označava odgovor za koji smatrate da je najtačniji. Kod svakog pitanja tačan je samo po jedan odgovor i zato nemojte zaokruživati više odgovora. 1. NASTANAK PSIHOLOGIJE KAO POSEBNE NAUKE VEZUJE SE ZA: a) Frojda b) Vunta c) Olporta d) Maslova 2. KOJOM METODOM SE DOBIJAJU NAJTAČNIJI REZLTATI U PSIHOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA: a) Metodom introspekcije b) Sistematskog posmatranja c) Eksperimenta 3. NAJJEDNOSTAVNIJI PSIHIČKI PROCES JE: a) Oset b) Percepcija

testovi psihologija

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: testovi psihologija

Pročitajte svako pitanje i na listu za odgovore zaokružite slovo koje označava odgovor za koji smatrate da je najtačniji. Kod svakog pitanja tačan je samo po jedan odgovor i zato nemojte zaokruživati više odgovora.

 

1. NASTANAK PSIHOLOGIJE KAO POSEBNE NAUKE VEZUJE SE ZA:

 

a)    Frojda

b)    Vunta

c)    Olporta

d)    Maslova

 

2. KOJOM METODOM SE DOBIJAJU NAJTAČNIJI REZLTATI U PSIHOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA:

 

a)    Metodom introspekcije

b)    Sistematskog posmatranja

c)    Eksperimenta

 

3. NAJJEDNOSTAVNIJI PSIHIČKI PROCES JE:

 

a)    Oset

b)    Percepcija

c)    Pažnja

d)    Učenje

 

Page 2: testovi psihologija

4. U KOM PSIHIČKOM PROCESU SE NAJVIŠE ANGAŽUJE INTELIGENCIJA:

 

a)    Opažanju

b)    Učenju

c)    Mišljenju

d)    Pažnji

 

5. MOTIVACIJA SPADA U KOJE PSIHIČKE PROCESE:

 

a)    Kognitivne

b)    Konativne

c)    Emocionalne

 

6. JEDAN MEĐU NAVEDENIM ZAKONIMA ORGANIZACIJE DRAŽI U OPAŽAJU JE NETAČAN:

 

a)    Zakon blizine

b)    Zakon simetričnosti

c)    Zakon sličnosti

d)    Zakon kontrasta

 

7. RAVNOTEŽA IZMEĐU POTREBNOG I POSTOJEĆEG STANJA U ORGANIZMU NAZIVA SE:

 

Page 3: testovi psihologija

a)    Budnost

b)    Homeostaza

c)    Pospanost

 

8. ULOGA MOTIVACIJE U OPAŽANJU DRUGIH LJUDI (socijalna percpecija) JE:

 

a)    Ista kao kod fizičke percepcije (opažanja predmeta)

b)    Manja nego kod fizičke percepcije

c)    Veća nego kod fizičke percepcije

 

9. PROCES ZAKLJUČIVANJA O UZROCIMA PONAŠANJA OSOBE KOJA SE OPAŽA NAZIVA SE:

 

a)    Učenje

b)    Atribucija

c)    Imitacija

 

10. TRAJNA I RELATIVNO TRAJNA PROMENA INDIVIDUE KOJA JE REZULTAT PRETHODNE AKTIVNOSTI NAZIVA SE:

 

a)    Mišljenje

b)    Osećanje

c)    Učenje

d)    Pamćenje

Page 4: testovi psihologija

 

11. SUVIŠNI POKRETI I POVEĆANA MIŠIĆNA NAPETOST SU KARAKTERISTIKE KOG UČENJA:

 

a)    Verbalnog

b)    Motornog

c)    Učenja uviđanjem

 

12. PREKO KOG ČULA LJUDI DOBIJAJU U PROSEKU NAJVIŠE INFORMACIJA IZ SPOLJNE SREDINE:

 

a)    Sluha

b)    Vida

c)    Dodira

d)    Mirisa

 

13. KADA ČOVEK SVOJE, NAJČEŠĆE NEPOŽELJNE, OSOBINE NESVESNO PRIPISUJE DRUGIMA TAJ MEHANIZAM SE NAZIVA:

 

a)    Racionalizacija

b)    Kompenzacija

c)    Projekcija

d)    Sublimacija

 

Page 5: testovi psihologija

14. UČENJE USLOVLJAVANJEM POZITIVNO UTIČE NA RAZVOJ INTELIGENCIJE:

 

a)    Tačno

b)    Netačno

 

15. KOJA MEĐU NAVEDENIM EMOCIJAMA NE SPADA U PRIMARNE EMOCIJE:

 

a)    Radost

b)    Žalost

c)    Ljubav

d)    Strah

e)    Gnev

 

16. OSOBINE TEMPERAMENTA SU PRETEŽNO:

 

a)    Urođene

b)    Stečene

 

17. OTPORNOST STAVA NA PROMENE NAZIVA SE:

 

a)    Otvorenost stava

b)    Usmerenost stava

c)    Snaga stava

Page 6: testovi psihologija

 

18. NAJBLAŽI DUŠEVNI POREMEĆAJI NAZIVAJU SE:

 

a)    Neuroze

b)    Psihoze

c)    Psihopatije

 

19. U POGLEDU TRANSFERA, KOJE ZNANJE JE PRIMENLJIVIJE U NOVIM SITUACIJAMA:

 

a)    Parcijalno, konkretno

b)    Generalizovano, uopšteno

c)    Nema razlike

 

20. DOBRO UČITI I DOBRO PAMTITI ZNAČI PRE SVEGA:

 

a)    Biti motivisan za učenje

b)    Stalno učiti

c)    Misliti o onome što se uči

 

21. SPOSOBNOST UČENJA I KORIŠĆENJA STAROG ISKUSTVA U NOVIM SITUACIJAMA NAZIVA SE:

 

a)    Transfer

Page 7: testovi psihologija

b)    Opažanje

c)    Pamćenje

 

22. KO JE DAO NAJPOZNATIJU KLASIFIKACIJU TEMPERAMENTA:

 

a)    Hipokrat

b)    Pavlov

c)    Frojd

 

23. ČESTO SE IZRAZOM KARAKTER OZNAČAVA KOJA STRANA LIČNOSTI

 

a)    Intelektualna

b)    Emocionalna

c)    Moralna i voljna

d)    Sve podjednako

 

24. KADA POSTOJI NEOSNOVAN I NEGATIVAN ODNOS PREMA POJEDINIM NARODIMA I GRUPAMA TO SE NAZIVA:

 

a)    Etničkim predrasudama

b)    Frustracijama

c)    Konfliktima

 

Page 8: testovi psihologija

25. POSTOJI VIŠE VRSTA PROPAGANDE, MEĐU NAVEDENIM VRSTAMA JEDNA JE NETAČNA:

 

a)    Ekonomska propaganda

b)    Politička propaganda

c)    Ratna propaganda

d)    Socijalna propaganda

 

26. SVAKI ZAHTEV ZA NOVIM PRILAGOĐAVANJEM KOJI SREDINA POSTAVLJA ORGANIZMU NAZIVA SE PO SELIJU:

 

a)    Učenje

b)    Emocije

c)    Stres

d)    Pažnja

 

27. STRAH KOJI POTIČE IZ UNUTRAŠNJOSTI PSIHE I NEMA IZVOR U SPOLJAŠNOJ SITUACIJI NAZIVA SE:

 

a)    Realni strah

b)    Neurotski strah

c)    Anksioznost

 

28. PREPREKE KOJE SE NI DUGOTRAJNIM NAPORIMA NE MOGU SAVLADATI ZOVU SE (U PSIHOLOŠKOM SMISLU):

Page 9: testovi psihologija

 

a)    Konfliktima

b)    Izvorima traume

c)    Frustracijama

 

29. NA FORMIRANJE STAVOVA, INTERESOVANJA I SISTEMA VREDNOSTI KOD MLADIH NAJVIŠE UTIČE:

 

a)    Porodica

b)    Škola

c)    Vršnjaci

 

30. PORODICA SPADA U KOJU VRSTU PSIHOLOŠKIH GRUPA:

 

a)    Primarne grupe

b)    Referentne grupe

c)    Formalne grupe

d)    Neformalne grupe

 

Nikola Rot i Slavoljub Radonjić. Psihologija za II razred gimnazije.

 

 

PRIMERI TESTOVA SA PRIJEMNOG ISPITA IZ 2002. GODINE

 

Page 10: testovi psihologija

 

 

TEST ZNANJA IZ PSIHOLOGIJE

 

Pročitajte svako pitanje i na listu za odgovore zaokružite slovo koje označava odgovor za koji smatrate da je najtačniji. Kod svakog pitanja tačan je samo po jedan odgovor i zato nemojte zaokruživati više odgovora.

 

1. DINAMIČKI ODRAZI OBJEKTIVNE STVARNOSTI U NAŠOJ SVESTI SU:

 

1. Psihički procesi2. Psihičke osobine

3. Psihička stanja

 

2. OTKRIVANJEM UZROKA I ZAKONITOSTI PONAŠANJA LIČNOSTI PSIHOLOGIJA DAJE ODGOVOR NA KOJI TEORIJSKI CILJ PROUČAVANJA:

 

1. Šta2. Kako

3. Zašto

 

3. KOJA GRANA PSIHOLOGIJE SE BAVI PONAŠANJEM LJUDI U MASI:

 

1. Opšta psihologija2. Socijalna psihologija

3. Psihologija ličnosti

 

Page 11: testovi psihologija

4. TEORIJE LIČNOSTI KOJE STOJE NA STANOVIŠTU DA PSIHIČKI ŽIVOT TREBA PROUČAVATI SAMO NA OSNOVU PONAŠANJA NAZIVAJU SE:

 

1. Humanističke2. Socijalne

3. Biheviorističke

 

5. KOJOM PSIHOLOŠKOM METODOM SE DOBIJAJU NAJMANJE POUZDANI REZULTATI U ISTRAŽIVANJIMA:

 

1. Metodom sistematskog posmatranja2. Metodom introspekcije

3. Metodom eksperimenta

 

6. KOJE OSOBINE LIČNOSTI DETE NAJRANIJE ISPOLJAVA:

 

1. Intelektualne2. Emocionalne

3. Voljne

 

7. KOD ODRASLOG ČOVEKA OSEĆAJI SU UVEK:

 

1. Izolovani od opažaja2. Sadržani u okviru opažaja

3. Vezani su za predstave

 

Page 12: testovi psihologija

8. DRAŽI ZA KOJE SU SE U TOKU EVOLUCIJE RAZVILI POSEBNI ČULNI ORGANI NAZIVAJU SE:

 

1. Egzistencijalne draži2. Specifične draži

3. Adekvatne draži

 

9. NAJVEĆI SMISAO NAŠIM OPAŽAJIMA DAJE:

 

1. Motivacija2. Iskustvo

3. Emocije

 

10. POJAM NESVESNOG U PSIHOLOGIJU JE UVEO:

 

1. Olport2. Frojd

3. Maslov

 

11. SELEKTIVNOST I USMERENOST SU NAJBITNIJA SVOJSTVA KOG PSIHIČKOG PROCESA:

 

1. Opažanja2. Učenja

3. Pažnje

4. Emocija

 

Page 13: testovi psihologija

12. ATRIBUCIJA JE PROCES:

 

1. Izražavanja emocionalnih stanja2. Zaključivanja o uzrocima ponašanja drugih osoba

3. Potiskivanje nesvesnih želja i osećanja

 

13. NAJČEŠĆA SISTEMATSKA GREŠKA U OPAŽANJU DRUGIH OSOBA JE:

 

1. Halo efekat2. Uprošćavanje i stereotipnost

3. Preosetljivost

 

14. UČESTALI I BRZI POKRETI RUKU SU NAJVIŠE KARAKTERISTIČNI ZA KOJU EMOCIJU:

 

1. Radosti2. Gneva

3. Straha

 

15. ZAKON EFEKTA SE PRETEŽNO ODNOSI NA KOJI OBLIK UČENJA:

 

1. Učenje uslovljavanjem2. Instrumentalno učenje

3. Mehaničko učenje

 

16. SLUČAJ MALOG ALBERTA OBJAŠNJAVA KOJE UČENJE:

Page 14: testovi psihologija

 

1. Motorno učenje2. Učenje emocija

3. Učenje navika

 

17. REPRODUKCIJA, REKOGNICIJA I UŠTEDA ČINE TRI OSNOVNE MANIFESTACIJE (ELEMENTE) KOG PSIHIČKOG PROCESA:

 

1. Učenja2. Mišljenja

3. Pamćenja

 

18. SUBJEKTIVNI DOŽIVLJAJI, PROMENE U PONAŠANJU I FIZIOLOŠKE PROMENE SU OSNOVNE KARAKTERISTIKE KOG PSIHIČKOG PROCESA:

 

1. Učenja2. Mišljenja

3. Motivacije

4. Emocija

 

19. SNAŽNI DRAMATIČNI DOGAĐAJI OPASNI ZA PSIHIČKI INTEGRITET LIČNOSTI NAZIVAJU SE:

 

1. Stresovi2. Psihičke traume

3. Panične reakcije

 

Page 15: testovi psihologija

20. STRAH OD NEKIH SPOLJAŠNJIH OBJEKATA KOJI JE IRACIONALAN ILI PRETERAN, NAZIVA SE:

 

1. Neurotski strah2. Realni strah

3. Anksioznost

 

21. NAJBLAŽI DUŠEVNI POREMEĆAJI ZOVU SE:

 

1. Psihoze2. Sociopatije

3. Neuroze

 

22. KOJI DEO LIČNOSTI PO FROJDOVOJ TEORIJI FUNKCIONIŠE (PONAŠA SE) PO PRINCIPU REALNOSTI:

 

1. Id2. Ego

3. Super-ego

 

23. ENERGIJU SEKSUALNOG NAGONA FROJD NAZIVA:

 

1. Libido2. Eros

3. Tanatos

 

Page 16: testovi psihologija

24. PO ČIJEM JE SHVATANJU ŽELJA ZA MOĆI I UGLEDOM NAJJAČI MOTIV LIČNOSTI:

 

1. Frojdu2. Fromu

3. Adleru

 

25. SAZNAJNA, EMOCIONALNA I VOLJNA KOMPONENTA ČINE OSNOVNU KARAKTERISTIKU KOJE OSOBINE LIČNOSTI:

 

1. Inteligencije2. Temperamenta

3. Stavova

 

26. PO FROJDU KOJI JE NAJZDRAVIJI I NAJKORISNIJI MEHANIZAM ODBRANE:

 

1. Projekcija2. Racionalizacija

3. Sublimacija

4. Identifikacija

 

27. "BEKSTVO U BOLEST" JE MEHANIZAM KOJIM SE NAJČEŠĆE PRIVIDNO RAZREŠAVA KONFLIKT:

 

1. Dvostrukog privlačenja2. Dvostrukog odbijanja

3. Istovremenog privlačenja i odbijanja

 

Page 17: testovi psihologija

28. ULAGANJE NAPORA U OSTVARIVANJU CILJEVA KOJI SU PRIHVATLJIVI I ZA POJEDINCA I ZA DRUGE LJUDE JE INDIKATOR KOJE ZRELOSTI:

 

1. Emocionalne2. Intelektualne

3. Socijalne

 

29. MEĐUSOBNA POVEZANOST NAŠIH DOŽIVLJAJA I OSOBINA OZNAČAVA SVOJSTVO LIČNOSTI KOJE SE NAZIVA:

 

1. Integritet2. Svest o sebi

3. Osobenost

 

30. PO SHVATANJU FROJDA I LORENCA AGRESIVNOST KOD LJUDI JE:

 

1. Urođena2. Reakcija na frustracije

3. Stiče se vaspitanjem

 

 

Nikola Rot i Slavoljub Radonjić. Psihologija za II razred gimnazije.

 

PRIMERI TESTOVA SA PRIJEMNOG ISPITA IZ 2003. GODINE

 

 

Page 18: testovi psihologija

 

TEST ZNANJA IZ PSIHOLOGIJE

 

Pročitajte svako pitanje i na listu za odgovore zaokružite slovo koje označava odgovor za koji smatrate da je najtačniji. Kod svakog pitanja tačan je samo po jedan odgovor i zato nemojte zaokruživati više odgovora.

 

1. UČENJE I PAMĆENJE SPADAJU U KOJU GRUPU PSIHIČKIH PROCESA:

 

1. Emocionalne2. Intelektualne

3. Voljno motivacione

 

2. ODGOVORI NA PITANJA ŠTA, KAKO I ZAŠTO PREDSTAVLJAJU KOJE CILJEVE PROUČAVANJA PSIHOLOGIJE:

 

1. Teorijske2. Praktične

3. Razvojne

 

3. PLANSKO I NAMERNO MENJANJE USLOVA U KOJIMA DOLAZI DO NEKE POJAVE ČINI SUŠTINU KOJE PSIHIČKE METODE:

 

1. Introspekcije2. Eksperimenta

3. Sistemskog posmatranja

 

Page 19: testovi psihologija

4. OSEĆAJEM (OSETOM) SE DOŽIVLJAVAJU:

 

1. Pojedinačna svojstva predmeta2. Celina predmeta

3. Odnosi među predmetima

 

5. UTICAJ MOTIVACIJE NAJVEĆI JE U OPAŽANJU:

 

1. Prostora2. Drugih osoba

3. Vremena

 

6. GREŠKE KOJE SE ZAKONITO I REDOVNO JAVLJAJU U OPAŽANJU DRUGIH OSOBA NAZIVAJU SE:

 

1. Slučajne greške2. Greške pristrasnosti

3. Sistemske greške

 

7. OGLED SA MALIM ALBERTOM SE ODNOSI NA KOJI VID USLOVLJAVANJA:

 

1. Motorno2. Emocionalno

3. Intelektualno

 

8. RAZLOGE SOPSTVENOG PONAŠANJA ČEŠĆE OBJAŠNJAVAMO:

Page 20: testovi psihologija

 

1. Spoljnim uzrocima2. Unutrašnjim uzrocima

3. Podjednako i spoljnim i unutrašnjim

 

9. FOBIJA OD ZATVORENOG I SKUČENOG PROSTORA SE DRUGAČIJE NAZIVA:

 

1. Klaustrofobija2. Agrofobija

3. Astrofobija

 

10. POJAM UČENJA PO MODELU UVEO JE AMERIČKI PSIHOLOG:

 

1. Spirman2. Terston

3. Bandura

 

11. DEJSTVO RANIJEG UČENJA NA KASNIJE UČENJE ILI AKTIVNOST UOPŠTE NAZIVA SE:

 

1. Ponavljanje2. Obučenost

3. Transfer

 

12. OBIM NEPOSREDNOG PAMĆENJA JE U PROSEKU OKO:

 

Page 21: testovi psihologija

1. 5 slova ili cifara2. 7 slova ili cifara

3. 9 slova ili cifara

 

13. AKO SADAŠNJE UČENJE OMETA PAMĆENJE RANIJE NAUČENOG, TO SE ZOVE:

 

1. Proaktivna inhibicija2. Retroaktivna inhibicija

3. Intelektualna inhibicija

 

14. POTISKIVANJE JE VID AKTIVNOG NESVESNOG ZABORAVLJANJA. TO PREDSTAVLJA "KAMEN TEMELJAC" KOJE TEORIJE LIČNOSTI:

 

1. Jungove teorije o arhetipovima2. Adlerove teorije o inferiornosti

3. Frojdove psihoanalize

 

15. JEDAN OD NAJZNAČAJNIJIH MOTIVA KOJI POKREĆU INTELEKTUALNU AKTIVNOST UOPŠTE PA I PRI UČENJU JE:

 

1. Motiv radoznalosti2. Motiv za afirmaciju

3. Motiv za postignućem

 

16. SHVATANJE I UVIĐANJE BITNIH VEZA IZMEĐU PREDMETA I POJAVA JE SUŠTINA KOG PSIHIČKOG PROCESA:

 

Page 22: testovi psihologija

1. Učenja2. Pamćenja

3. Mišljenja

 

17. "DOBRO UČITI I DOBRO PAMTITI" ZNAČI PRE SVEGA:

 

1. Stvoriti radne navike za učenje2. Misliti o onome što se uči

3. Stalno učiti

 

18. FAZE U RAZVOJU INTELIGENCIJE KOD DECE DAO JE ŠVAJCARSKI PSIHOLOG:

 

1. Pijaže2. Spirman

3. Gilford

 

19. SUBJEKTIVNI DOŽIVLJAJ FIZIOLOŠKE PROMENE I PROMENE U PONAŠANJU SU KARAKTERISTIKE KOG PSIHIČKOG PROCESA:

 

1. Mišljenja2. Učenja

3. Emocija

 

20. TEORIJA O DVOFAKTORSKOJ INTELIGENCIJI PRIPADA:

 

1. Spirmanu

Page 23: testovi psihologija

2. Terstonu

3. Gilfordu

 

21. SNAŽNI DRAMATIČNI DOGAĐAJI KOJI UGROŽAVAJU FIZIČKI I PSIHIČKI INTEGRITET I OPSTANAK LIČNOSTI NAZIVAJU SE:

 

1. Stresovi2. Psihičke traume

3. Strahovi

 

22. SHVATANJE "DA JE EMOCIJA DOŽIVLJAJ TELESNIH PROMENA", PRIPADA KOJOJ TEORIJI EMOCIJA:

 

1. Džejms Langeovoj2. Kenon Bardovoj

3. Konan Goldova

 

23. UČENJE O FUNKCIONALNOJ AUTONOMIJI MOTIVA DAO JE:

 

1. From2. Olport

3. Ajzenk

 

24. ORGANSKA OBOLJENJA IZAZVANA PSIHIČKIM UZROCIMA NAZIVAJU SE:

 

1. Stresovima2. Duševnim oboljenjima

Page 24: testovi psihologija

3. Psihosomatskim oboljenjima

 

25. POSLEDICE DELOVANJA FRUSTRACIJE NA LIČNOST MOGU BITI:

 

1. Samo pozitivne2. Samo negativne

3. I pozitivne i negativne

 

26. TEORIJA O HIJERARHIJI MOTIVA PRIPADA:

 

1. Fromu2. Maslovu

3. Adleru

 

27. NAJZDRAVIJI I NAJREALISTIČNIJI NAČIN REAGOVANJA NA FRUSTRACIJE JE:

 

1. Zamena cilja2. Traženje razloga neuspeha

3. Povećano ulaganje napora

 

28. NESVESNO OPRAVDANJE RAZLOGA SVOGA NEUSPEHA SPADA U KOJI MEHANIZAM ODBRANE:

 

1. Projekciju2. Identifikaciju

3. Racionalizaciju

Page 25: testovi psihologija

 

29. ZNANJE O VLASTITIM DOŽIVLJAJIMA I OCENA VLASTITIH OSOBINA LIČNOSTI, PREDSTAVLJAJU KOJE SVOJSTVO LIČNOSTI:

 

1. Osobenost2. Integritet

3. Svest o sebi

 

30. OSNIVAČEM PSIHOLOGIJE KAO NAUKE SMATRA SE:

 

1. Frojd2. Vunt

3. Edinhaus